Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid

Intro

The Meaning of Life (Tankard album)

De Zin van het Leven (Tankard album) (Foto credit: Wikipedia)

In de vorige Nederlandse artikelen (met ondermeer: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5) hebben we gekeken naar de zoektocht van vele mensen naar de zin van het leven, de redenen waarom we hier zijn en wat onze taak hier zou zijn of zou moeten zijn. Sommige mensen waren verontwaardigd over de gang van zaken in deze wereld na de tweede wereld oorlog die wel zeer vlug vooruit ging en een opmerkelijk herstel genoot, maar voor velen ten koste van de menselijke relaties. Ook zagen zij dat de mensheid bezig was zichzelf te vernietigen. Zij wilden een betere wereld dan degene waar zij nu heen en weer werden geslingerd. Ze waren op zoek naar een wereld die hen ook andere en betere vooruitzichten kon bieden.

Die jongeren van de 1960s wilden zich niet richten op geld als de belangrijkste bron van betekenis in hun leven en waren ervan overtuigd dat er iets beter moest of zou zijn dan die wereld die zich  nu na de tweede wereldoorlog ontplooide. Hun ouders behoorden meestal tot een bepaalde kerk of hadden helemaal geen geloof in een godheid die deze aardbol zou geschapen hebben. Die ouderen zagen het helemaal niet zitten om die oude boeken die werden toegeschreven aan die Schepper nog in te zien. Zij konden hun kinderen hierdoor helemaal niet overtuigen om in die ‘verouderde’ boeken te gaan lezen om daar dan nog oplossingen te vinden voor dingen die zo vele jaren na het schrijven van die boeken gebeurden. Ook de kerken die erg saaie diensten brachten en in de tijd waren blijven stil staan konden de jongeren niet overtuigen die oude boeken naar waarde te schatten, grotendeels ook doordat hun eigen mensen vele teksten in twijfel trokken.

Materialisme en de conformiteit van de jaren 1950

File:Pila1914 15.jpg

De mens voor de eerste wereld oorlog – Ivan Kljun: Zelfportret met een zaag 1914

Het materialisme en de conformiteit van de jaren 1950 bracht veel vragen voor de baby-boom generatie. De mensen die de Tweede Wereldoorlog (en een groot deel van de depressie ook) doorleefd hadden, hadden genoeg ontberingen gezien en vonden dat ze een beter leven verdiende dan op dat moment. Ze hadden hun ogen gericht op het bouwen van een comfortabel leven voor zichzelf, maar daarmee verloren zij het spoor van de meer belangrijke spirituele essentie van het leven. Hun kinderen groeiden op met meer materiële goederen dan hun ouders hadden gehad, maar ze vonden ook dat hun ouders alleen bezorgd waren over materiële goederen. Ze hadden het gevoel dat hun ouders en de mensheid echte gevoelens misten in hun leven. Daarom rebelleerde de eerste naoorlogse generatie. Ze dachten van zichzelf dat zij het tij konden keren en er voor konden zorgen dat ongelijkheid van de wereld verbannen zou kunnen worden. Graag zagen zij een ​​nieuwe cultuur ontstaan die de waarden van het leven weer zou hoogschatten en die was minder bezig zou zijn met materiële goederen. Door hun ‘revolte tegen de gevestigde maatschappij‘ hoopten zij te kunnen voldoen aan die verwachtingen om een nieuwe samenleving te creëren.

De foto’s die de wereld te zien kreeg van Vietnam waren totaal in tegenstelling met de vredesleer van die predikanten in de vele kerken, die meer geloofwaardigheid verloren omdat hun levensstijl ook niet samen viel met hun leer. Het gedrag van vele geestelijken liet gewoon te wensen over, waardoor hun geloofwaardigheid ook sterk verminderde.
ook al kwamen de vele seksschandalen nog niet naar boven en zou de wereld hiervoor nog tot in het begin van de 21ste eeuw wachten, waren het zulk een afgrijselijke ervaringen van jongeren die hen van de kerk en geloof wegstuurden. ‘De Kerk’ werd namelijk met het geloof en met ‘God‘ geassocieerd. Ook vandaag nog hebben veel mensen het moeilijk om God buiten de Kerk te zien, of om die veelheid van kerken als menselijke brouwsels te beschouwen.

Op zoek naar vrijheid en terug naar de basis

File:Culture of peace1.JPG

Vredesmars of Vredescultuur

Veel mensen wensten meer vrijheid en uit het keurslijf te stappen van die geloofsgemeenschappen waarmee hun ouders waren verbonden en door wie hun gedrag werd bepaald. Ook de overheid met al haar regels kwam voor de meesten als een beperking op hen.
Velen wilden terug gaan naar de basis en zochten een terugkeer naar leven van het land alsook een eenvoudiger leven. Ze wilden experimenteren met een geloof systeem dat niet altijd voldeed aan het geloofssysteem van degenen die hielpen hun leven te vormen en hen bijstonden in hun vormende jaren (hun families, hun gemeenschappen, het onderwijs, de overheid).

Omdat ze niet genoeg goede en redelijke antwoorden in hun eigen gemeenschap konden vinden gingen zij verder kijken dan de dorpsmuren. Voor hen bracht de westerse literatuur ook niet die antwoorden die zij hoopten te vinden. Zij gingen op zoek naar meer wijsheid in de oosterse literatuur. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat men hier in het westen wel zeer veel denominaties kon aantreffen maar die allen tegen elkaar in gingen, ook al noemden zij zichzelf allemaal christelijk. Maar er kon weinig christelijk in hun houding tegenover anderen konden gevonden.

File:ILIC symbol.gifMen zag de vele religies die zoveel verschillende menselijke leerstellingen hadden en waarbij die mensen zich af vroegen hoe het mogelijk was dat zoveel religies konden komen uit eenzelfde leer van het boek genaamd Bijbel, die elke christen leek te gebruiken als hun fundamentele bron. Veel mensen vroegen zich ook af of er geen conflicten in de getuigenissen van het Oude en het Nieuwe Testament voorkwamen. Vreemd genoeg zouden die beide geschriften voor de eerste 300 jaar van de vroege Kerk de unanieme mening hebben weggedragen dat ze beiden het Woord van God waren.

Schrijvers uit het Oosten

File:2001 1to2001(1).jpg

Casagrande & Rintala: Installatie 1:2001 @ Firenze Biënnale 2001. 15.000 religieuze, politieke en filosofische boeken uit de hele wereld. – Foto: Lapikas

Ze vroegen zich af of de eigenlijke Midden-Oosten schrijvers van deze teksten – de Wet , de Psalmen en de Profeten, de Evangeliën en de Brieven van de apostelen en de getuigenis van de Openbaring van Johannes – ofwel hun eigen verbeelding opschreven of zoals ze verkondigden werden voorzien van een openbaring om de woorden van een Hoger Wezen op te schrijven. En wat betreft die andere Oosterse filosofen en spirituele leiders? Wat zouden die Oosterse Wijsheren te vertellen hebben en zouden die hun geschriften ook de waarheid kunnen brengen of zou het meer filosofische meditatie of dromen zijn?

De westerse benadering om tot een dieper begrip van toepassing van het symbolische denken (dwz woorden en wiskunde) leek iets heel frustrerend voor de gewone menselijke geest. Men zou kunnen zeggen dat de aard van de werkelijkheid zou kunnen worden ontdekt door er op de juiste manier over te denken. Maar wat zou dan die juiste manier zijn  van denken? In onze wereld waar alles is gebaseerd op specifieke denkprocessen (logische), leek de logica van het leven ver af te dwalen.

Het westerse geloof dat vertrouwde op bepaalde gedachten (dogma) had zo veel tegengestelde meningen gebracht dat dit voor velen de indruk gaf dat het niet het juiste geloof kon zijn, noch de juiste manier van leven kon brengen. Vooral als zij keken hoe de beleidsdragers of verantwoordelijken van dat geloof en die geloofsgemeenschappen (de kerken) zelf omgingen met dat geloof werden hun twijfels bevestigd en hun drang om het in andere oorden te zoeken vergroot.

Westers- en Oosters- denken

Voor veel van die babyboomers leek de oosterse filosofie (bijvoorbeeld het hindoeïsme , het boeddhisme en taoïsme ) betere antwoorden te brengen. In de oostelijke benadering, beweegt het denken ons weg van het werkelijkheidsbegrip. Als ze denken dat ze  hun aandacht weg dragen van de werkelijkheid naar de wereld van symbolen, ligt er een onherstelbare verschil tussen het symbool en wat het voorstelt. In de Oosterse-benadering wordt de aard van de werkelijkheid ontdekt door direct te ervaren, zonder gedachten. Dit wordt bereikt door verschillende meditatieve processen.

Maar ze vergaten dat die meditatieve processen al waren voorgelegd in de “goddelijke bibliotheek” welke het Westen aangeboden had gekregen doorheen de afgelopen eeuwen door reizigers die over het Goede Nieuws kwamen vertellen. Het Boek der boeken en een grote meesterwerk was een boek dat zoveel mensen wel kochten maar eigenlijk weinig echt volledig lazen. (Zie: ) Zelfs vandaag de dag hebben we nog steeds een belangrijke scheur tussen het geloof versus het gedrag van die zogenaamde Christenen. Van die Christenen zijn er maar zeer weinig die geïnteresseerd zijn in de verzameling van boeken – zesenzestig voor de protestantse canon (eenentachtig boeken voor de Ethiopische Orthodoxe Kerk canon) – geschreven door een veertigtal verschillende auteurs over een periode van vele eeuwen, die de meeste antwoorden op onze vragen kunnen brengen.

WLANL - HannyB - Gedekte Tafel

Graag vindt men een mooi gedekte tafel en een lekkere maaltijd. Maar denkt men wel eens aan het geestelijke voedsel? – WLANL – HannyB – Gedekte Tafel (Foto credit: Wikipedia)

Na hun reis naar het verre Oosten waar zij meerdere goeroes mochten ontmoeten leek het even of zij een enorme bron van wijsheid met zich mee naar het westen konden nemen. Doch konden hun wedervaren met die vele goeroes hun ook doen begrijpen dat die geschriften die samen geleidelijk tot zijn huidige vorm werden samengebracht toch nog niet zo slecht waren. Zij gingen inzien dat die geschriften werd vastgesteld, na langdurig gebruik en in onderlinge overeenstemming, naar het einde van de vierde eeuw van onze huidige tijdperk, nog niet niet zo’n slechte bron waren en dat veel dingen ook tot die geschriften terug kon gebracht worden.

Verscheidene van die zoekers naar de waarheid kwamen tot de oplossing dat die beweringen van dat Boek van boeken, God te hebben als ultieme auteur, niet onwaar kon zijn.

We zullen hier later ook kijken naar deze claim op goddelijke inspiratie.

Na hun terugkeer uit het Oosten zagen ze hetzelfde als degenen die het Europese continent een eeuw voor hen hadden verlaten om ook betere oorden te vinden. Degenen die op zoek waren gegaan voor een Nieuwe Wereld hadden genoeg tijd gehad om die Schrift te onderzoeken en door de confrontatie van de vele denominaties uit heel Europa kwamen ze ook tot inzicht dat veel mensen de leringen van de Bijbelse leer hadden verdraaid. Velen van hen voelden zich eigenlijk een beetje beduveld of in het ootje genomen door die kerkelijke leiders. Meerderen die de grote oceaan over staken gingen verder met het bestuderen van de Bijbel toen zij aan land waren gekomen van de nieuwe oorden.

19de en 20ste eeuw synergie

St. Jerome in zijn Studie (1480), van Domenico Ghirlandaio.

Zoals deze Bijbelonderzoekers in de 19e eeuw de Heilige Schrift beter leerden kennen en de werkelijk waarde er van ontdekten, zo konden nu ook verscheidene van die hippies ook zien dat de Bijbel ook de verscheidenheid en diversiteit van de inhoud ervan verklaart als Gods uitverkoren adequate manier van communiceren. Dat er op verschillende manieren tot de mensen werd gesproken hield verband met de tijd waarin tot hen gesproken werd en volgens de omstandigheden. Doorheen de tijd heeft de Allerhoogste zich aan de lagere aangepast. De schrijver aan de Hebreeën laat zijn lezers ook weten dat God bij diverse gelegenheden en op velerlei wijze tot Zijn Volk en tot de vaderen door de profeten had gesproken.

“Nadat God eertijds vele malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen gesproken had door de profeten,” (Hebreeën 1:1 WV78)

Sint-Hieronymus, Federico Barocci, tweede helft 16e eeuw.

Het was Jerome in de vierde eeuw, die de voltooide Bijbel als de “Goddelijke bibliotheek” beschreef en aldus erkende dat zijn meerdere delen één enkele goddelijke bron hadden. Zelfs eerder werd geregistreerd dat Origenes het over deze bijzondere geschriften had als één eenheid. Hij noteerde:

“Er zijn veel heilige geschriften, maar er is maar één Boek. Alle geschriften ademen de geest van volheid, en er is niets, hetzij in de wet of in de Profeten, in de Evangelisten en de apostelen, dat niet afstamt van de volheid van de goddelijke Majesteit. “

Goddelijke oorsprong

Veel van de afzonderlijke boeken van de Bijbel vorderen voor zichzelf deze goddelijke oorsprong die deze vroege christelijke ‘vaders’ dus terecht erkenden, en dit interne keurmerk is een van de vele elementen dat men bij de beoordeling van elk afzonderlijk boek ten opzichte van de hele verzameling in rekening moet gebracht worden. Men kan niet naast die algemene stempel van  het geheel zien. Verwezen naar elkaar, vervolgens door het meervoudig Griekse woord Biblia (‘de Boeken’), de intrinsieke eenheid van de verschillende delen van de Bijbel (van Koine Grieks τὰ βιβλία, ta Biblia, “de boeken”) werd uiteindelijk erkend toen  hetzelfde woord later werd gelezen als een Latijns enkelvoud, wat ‘het boek’ betekende en waaruit onze Nederlands woord ‘bijbel’ is gekomen. Op deze manier, is zelfs de term waarmee we nu verwijzen naar Jerome’s “Goddelijke bibliotheek” de erkenning van  de ondeelbaarheid van het Woord van God.

Traditie

Library--New Testament Studies

Bibliotheek – Nieuwe Testament Studies

Traditioneel werd het Woord van God van de ene persoon naar de andere vocaal door gegeven. Er was de mondelinge traditie om dat goddelijke woord voor de meerdere generaties te bewaren door het aan elkaar verder te vertellen.  Als zodanig is De Schrift onderdeel van ‘ Traditie ‘, maar door de jaren traditie ging de levensduur van de religie en het christendom gebukt onder de gewoonten van verscheidene heidense groepen en gebruiken en slaagde men er niet in om het geloof van die tradities te vrijwaren. Zo werden ook in het christendom vele elementen uit vele heidense volkeren en heidense tradities over genomen. Sommigen mogen dan wel denken dat ze kunnen  ‘samen werken als een naadloos geheel’ maar zien over het hoofd dat de Schepper duidelijk is geweest in Zijn eisen betreft het onthouden van wereldse tradities. De latere generaties konden wel enkele spirituele tradities volgens de wetten van Christus waarnemen zoals diegene die de apostelen volgden. Aan het begin van de vroege christelijke kerk probeerden de discipelen van de Jood Christus Jezus (Jeshua) om hun meester te imiteren, zoals in de 20e eeuw veel westerlingen probeerden hun Indiase goeroes te imiteren.

“(1) Wordt navolgers van mij, zoals ik ook ben van de Messias. (2) En ik prijs u, broeders, dat je me op elke manier mag herinneren en de tradities mag onderhouden zoals ik die aan u heb doorgegeven. “(1 Korintiërs 11:1-2 De Geschriften 1998 +).

Het doornemen van de vele geschriften in de Joodse traditie. – Sjachariet in beit midrash Vayoel Moshe van Satmar te Jeruzalem

De tradities waar de apostel over spreekt zijn niet de tradities van wereldse festivals, maar de traditie van het doorgeven van het Woord van God en van het vertellen van de geschiedenis van Gods volk . Het gaat over de traditie van het aanbidden van de Enige Ware God door het eren van Zijn Woorden en het houden van Zijn inzettingen.

De apostel Paulus zegt dat we die tradities moeten behouden waarover  geschreven wordt in de Schrift zoals deze ook tot de vroege kerk werden overgeleverd. Duidelijk dat hij het over orale tradities of woorden, brieven, verhalen had die toen nog niet in de Bijbel werden geschreven zoals we die vandaag kennen. Op dat moment bestond de Bijbel nog niet onder de huidige vorm. De mensen hadden te maken met de orale traditie en door de tekstrollen die ze over hadden gehouden van de Joodse traditie en synagogen plus de geschriften welke de apostelen verstuurden naar hen. Die geschriften kennen wij vandaag als de brieven van de apostelen.

“(15) Zo dan, broeders, staat vast en houdt de tradities (inzettingen, overleveringen) die u geleerd hebt, hetzij door woord of door onze brief.” (2 Tessalonicenzen 2:15 De Geschriften 1998 +)

Een woord te spreken of te getuigen over

Dit was ook de traditie toen Jezus sprak en hij zijn volgelingen vroeg om ook volgens die traditie uit te gaan in de wereld om aldus het evangelie van het Goede Nieuws te gaan verkondigen. In de vroege kerk waren er gesproken tradities die werden doorgegeven en bedoeld waren om te worden beoefend. In de ontmoetingsplaatsen was er een standaard voor de voortzetting van het geven van het Woord naar de anderen en om te luisteren en om dat Woord van God te bespreken plus om Jehovah God te aanbidden.

Vandaag hebben we veel kerken waarvan wij kunnen opmerken dat zij dat getuigen weggelaten hebben. Er wordt heden ten dage helemaal  niet veel aandacht meer geven aan het doorgeven van het Woord van God. En dat Woord van God zou toch het belangrijkste in de dienst moeten zijn. Vandaag kunnen we vele soorten kerken vinden die bepaalde tradities nog steeds in praktijk brengen en hun accenten leggn op verschillende aspecten, maar de meeste van hen vergaten de taak van de Nazarener Jeshua (Jezus Christus) had gegeven: het horen van het Woord van God, te luisteren naar de stem van God , en anderen erover te vertellen.

Kijkend naar het Noorden, het Oosten, het Zuiden en het Westen, Laten we niet vergeten om dat Woord van God aan zo veel mogelijk mensen als we kunnen, kenbaar te maken.

+

Voorgaande afleveringen:

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #3

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #4

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8

Geïnspireerd Woord

Boek der boeken en groot meesterwerk

Ongelezen bestseller

Engelse versie / English version: Looking to the East and the West for Truth

++

Aansluitende lectuur:

 1. Doctrine, gedrag, oorzaak en gevolg
 2. Nederlandse Babyboomers: rimpelingen van een geboortegolf
 3. Religie en samenleving één geheel
 4. Jeugd heeft moeite met Bijbellezen
 5. Steeds meer Amerikanen niet-gelovig
 6. Geloofstwijfel, geloofsafval en kerk in moeilijkheden
 7. Oorlog in kerkenland
 8. Stichters van de Nieuwe Wereld en Godsdienstvrijheid
 9. Christendom blijft van invloed
 10. Geloof en denken bij elkaar horend
 11. Hersenen beheersen geloof in religie
 12. Ernstig strijdend voor het geloof
 13. Geschapen om te leven in relatie met God
 14. Het leven is als een tien-versnellingen fiets.
 15. Christelijk leven
 16. Levensspel
 17. Activiteiten in dit leven nagaan
 18. Mening, overtuiging of opinie
 19. Overtuiging voor de dingen die God beloofde
 20. Woorden in de Wereld
 21. Woord van God
 22. Onzeker over relevantie Bijbel
 23. Boek der boeken de Bijbel
 24. Lezen in het Boek der Boeken
 25. Schepper en Blogger God 6 Voor Zijn volk
 26. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 27. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem
 28. Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus
 29. Bijbel Woord afkomstig van God
 30. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 31. Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt
 32. De Bijbel voor u en voor uw leven
 33. De Bijbel volgens Calvijn kostbaarste goed
 34. Van de vele boeken kan enkel de Bijbel je transformeren
 35. Bijbel boek voor het heden
 36. Opgetekend in je hoofd wat is neergetekend
 37. Lezen wat er staat geschreven
 38. Waarom wij in de Bijbel moeten geloven
 39. Geloven verwondering over God
 40. Wegen die tot God leiden
 41. De Wet van de Liefde, basis van alle instructies
 42. De geboden observerend, uitvoerders wordend van het Woord
 43. Mogelijkheid tot leven
 44. Een te begrijpen oproep
 45. Dagelijkse keus betreffende de houding die wij voor die dag zullen maken
 46. Elke keuze die we maken veroorzaakt een rimpelig effect in ons leven
 47. Je leven de som van al je keuzes
 48. De fout is diegene van welke wij niets leren
 49. Zeker zijnde van Bevrijding
 50. Eerste Eeuw van het Christendom: De vroege dagen van het Christendom
 51. Verzamelen, bijeenkomen, samenkomen, vergaderen
 52. Secularisatie, materialisme, atheïsme en Evangelie van het Leven
 53. Marx, het Volk, Religie, Christendom en verwrongen ideeën
 54. Een Manifest voor Gelovigen
 55. Publieke overdracht van Manifest Gelovigen nemen het woord
 56. Nu wij naar het einde van het jaar komen
 57. Bij de aanvang van een nieuwe dag
 58. Leef alsof je morgen gaat sterven
 59. Hoe is jouw film van je leven?
 60. Kies voor Leven
 61. Hebt U gerealiseerd dat je leven de inhoud bepaalt van uw doodsbrief
 62. Beproevingen en geloof
 63. Wees blij dat de doornstruik rozen draagt
 64. Twee kanten aan elk verhaal
 65. Door moeilijkheden zien dat de bijbel waar is
 66. Vrees hebben voor de juiste persoon
 67. Hopen zolang je leeft
 68. Laat mij geloofszaadjes zaaien
 69. Geloven om te begrijpen
 70. Hoe heeft Jezus zulk een plezier voor God gedaan
 71. Hoop tot Leven Redding door Christus Jezus
 72. Christus kennen is zin geven aan het leven
 73. Leef …
 74. Handel alsof alles wat je denkt, zegt en doet uw hele leven bepaalt
 75. Tel uw zegeningen
 76. De zegeningen van God niet over het hoofd gezien
 77. Herinner vele zegeningen ook in moeilijke tijden
 78. Hij zal geen goede dingen weerhouden
 79. Laten wij verder gaan
 80. Tot bewust zijn komen voor huidig leven
 81. Aanvoelen en kennis
 82. Geloof is te weten dat er een oceaan is omdat je een beekje gezien hebt.
 83. Geloof een verbintenis tot de beloften van Christus en een verbintenis aan de eisen van Christus
 84. Geloof heeft te maken met hoe je voelt
 85. Angst is de grote boosdoener in ons streven naar een beter mens te worden.
 86. Een kaars aansteken
 87. Beter een arme die in oprechtheid wandelt
 88. De betrokkenheid van geniaal leerlingschap
 89. Een norm waaraan de verstandigen en eerlijken zich kunnen herstellen optrekken
 90. Wees druk bezig met het belangrijke teken van geloof
 91. Esoterisch geloven
 92. Geloof zoals aardappelen
 93. Geloof waar je uit leeft
 94. Ter verdediging van Twijfel
 95. Belemmeringen voor uw doel
 96. Geloof is een pijpleiding
 97. Geloof dat stenen verplaatst
 98. Liefde door geloof zonder te zien
 99. Vuur in zich hebben om anderen warm te maken
 100. God werkt het geloof
 101. Verkondigen
 102. Verkondigen opgetekend in de Bijbel
 103. Letterlijke bijbelvertaling verkozen
 104. Bijbellezen eigen te leren zaak
 105. Gedisciplineerd de Bijbel lezen
 106. Schriftkritiek
 107. Bijbelonderzoekers niet steeds Getuigen van Jehovah
 108. Bijbelonderzoekers, Bijbelstudents, Jehovah Getuigen, Russell en denominaties
 109. Wat Jezus Deed: Wanneer waarheid niet het doel is & Belangrijkste dingen eerst
 110. Het volk van God dankt zijn bestaan aan de genade en goedheid van God

+++

Vindt ook om te lezen:

WO III staat voor de deur!!!
Wie dacht dat het na Syrië zou gedaan zijn met oorlogje spelen, heeft het bij het verkeerde eind

 Please do find in English:

 1. Youth has difficulty Bible Reading
 2. Created to live in relation with God
 3. Life is like a ten-speed bike.
 4. Game of life
 5. The business of this life
 6. The mistake is the one from which we learn nothing
 7. Be happy that the thorn bush has roses
 8. Belief of the things that God has promised
 9. No good thing will he withhold
 10. Let me saw beliefseeds
 11. Possibility to live
 12. Believing to understand
 13. A call easy to understand
 14. Power in the life of certain
 15. Each choice we make causes a ripple effect in our lives
 16. Your purpose explains what you are doing with your life
 17. Younger generation increasingly pro-life
 18. Manifests for believers #1 Sex abuse setting fire to the powder
 19. Manifests for believers #2 Changing celibacy requirement
 20. Manifests for believers #3 Catholic versus Protestant
 21. Manifests for believers #4 Eucharist
 22. Two sides to every story
 23. Coming to the end of the year
 24. By the beginning of a new day
 25. How shall the film of your life be?
 26. Chemical warsite and Pushing king of the South
 27. Being sure of their deliverance
 28. Hope as long as you live
 29. Did you realized that your life provides the content of your obituary
 30. Raise a standard to which the wise and honest can repair
 31. Separation from God in death, the antithesis of life
 32. Monotomy of life
 33. Choose Life
 34. Live …
 35. One life soon be past
 36. Act as if everything you think, say and do determines your entire life
 37. Let us move on
 38. Walking in love by faith, not by sight
 39. How is it that Christ pleased God so perfectly?
 40. Can we not do what Jesus did?
 41. We have a choice every day regarding the attitude we will embrace
 42. Don’t let anyone move you off the foundation of your faith
 43. Do not foget the important sign of belief
 44. Church enemy of faith
 45. Faith is a pipeline
 46. Faith Requires a Basis
 47. Faith is knowing there is an ocean because you have seen a brook.
 48. A Living Faith #1 Substance of things hoped for
 49. A Living Faith #2 State of your faith
 50. A Living Faith #3 Faith put into action
 51. A Living Faith #4 Effort
 52. A Living Faith #5 Perseverance
 53. A Living Faith #6 Sacrifice
 54. A Living Faith #7 Prayer
 55. A Living Faith #8 Change
 56. A Living Faith #9 Our Manner of Life
 57. A Living Faith #10: Our manner of Life #2
 58. A Living Faith #11 My place in the body of Christ and my ecclesia
 59. Faith a commitment to the promises of Christ and to to the demands of Christ
 60. God works faith
 61. Invitation to all who believe
 62. The Involvement of true discipleship
 63. In defence of Doubt
 64. Obstacles to your goal
 65. Believe that moves stones
 66. God receives us on the basis of our faith
 67. Feed Your Faith Daily
 68. We should use the Bible every day
 • Home Schooling Advice Ten Religion V: Called By Name (supertradmum-etheldredasplace.blogspot.com)
  n May of 1927, Dr. Montessori was interviewed about religion and the child. If I had a scanner, I would scan the entire interview. However, I shall highlight some main points.The first is connected to Aristotle, Aquinas and how we all learn. I knew this point she made, which is coming after this long introduction, instinctively. This is it.The Protestants spoiled religion, of course, in many ways, but one of the biggest ways was destroying Tradition including the Sacramental life of the Church. By only emphasizing the Bible, as people who only believed in private interpretation, they ruined the concept that religion is mostly learned by doing.
  +
  There should be, as Montessori notes in the interview, no BREAK between daily life and religion. But, the religious teaching materials should be kept separate out of respect and the sense of the spiritual. Also, as she notes, the special shelves are like a little prayer corner, which I also had for my son-with small icons. If one has a large house, one should have one room devoted to prayer and the religious materials for teaching-a little chapel for the entire family. The house I had did not allow for this, but a section of the school room sufficed. Maria Montessori developed her idea of the Atrium from medieval  architecture. That is why in the Catechesis of the Good Shepherd, the name of the special room is called the Atrium. And, years and years ago, one of the most beautiful ones I saw next to an Episcopalian Church, purpose built for the children, had a large sunroof in the shape of a cathedral tower in the middle, leaving light in through the glass as in a church. It was almost perfect….
 • Trying to Stay Sane in an Insane World – Part 3 (theburningplatform.com)
  I documented the insane remedies prescribed by the mad banker scientists presiding over this preposterous fiat experiment since they blew up the lab in 2008.
  +
  The choices we’ve made and avoided making over the last one hundred years are going to come home to roost over the next fifteen years. We are in the midst of a great Crisis that will not be resolved until the mid-2020s. The propagandists supporting the vested interests continue to assure the voluntarily oblivious populace the economy is improving, jobs are plentiful, inflation is under control, and housing is recovering.
 • Why Believe? An Apologetic of Faith (insightscoop.typepad.com)
  Avery Cardinal Dulles, S.J., in his masterful theology of faith, The Assurance of Things Hoped For, writes, “More than any other religion, Christianity deserves to be called a faith” (3). He points out that in the New Testament the Greek words for “faith” and “belief” occur nearly 500 times, compared to less than 100 for “hope” and about 250 for “charity” or “love.” Which is not to say, of course, that faith is more important than love, since Paul makes it clear that love is the greatest of the three theological virtues: “So faith, hope, love abide, these three; but the greatest of these is love” (1 Cor. 13:13).
  +
  We, as creatures, have limited, finite knowledge, and so must make decisions—practical, relational, philosophical—without the luxury of proof. We use common sense and rely on our experience and, significantly, on the experience and testimony of others.
  +
  The Old Testament emphasizes trusting in God and obeying his utterances, which were often (although not exclusively) entrusted (there’s that word again!) to patriarchs and prophets: Abraham, Jacob, Moses, Samuel, Jeremiah, and others. But while there are many men and women of faith in the Old Testament, trustworthiness and faithfulness are most clearly ascribed to God: “Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments …” (Deut. 7:9). The well-known narratives of the Old Testament are accounts of faith and faithfulness (and much faithlessness), all deeply rooted in a covenantal understanding of God’s revelation of himself to man. It is God who initiates and it is God who gives wisdom, understanding, and faith.
 • On Pedagogy and The Historical Critical Method (fluxofthought.wordpress.com)
  Despite talking about how outdated and misguided historical criticism of religious texts is regarding its goals and self-definition, historical criticism is retained in its pedagogical form as the way to teach a student about other forms of approaching the text. Whenever a reading of an essay or a book is presented that is (I use “is” purposefully here) misguided, the method for correcting one’s reading is to get a wider picture of what it was that the author was trying to do. I used “is” because the common reception of odd readings of texts is either a disingenuous exclamation of the originality of the reading, which masks resentment at the disruptive reading, or the reading is genuinely considered wrong and in need of correction. The historical critical method may have been displaced by other reading strategies but the historical critical method still remains the only pedagogical approach to teaching I have ever experienced in theological education. Essentially, these two approaches to a disruptive reading reveal what formal education is actually about: production. The only efficient means of producing students is through the pedagogical simplicity of the historical critical method.
 • The Sects at the Time of Jesus (faithbibleministriesblog.com)
  The following essay is a brief explanation of each one of the major groups that were active in Israel at the time of Jesus
 • Simplistic Atheism {3}: The Bible, Miracles, & History (prodigalpaul.com)
  Part 1 tried to respond to what seems to be Daniel’s basic understanding of the world, reason, and spirituality. Part 2 focused entirely on his use of scientific claims and findings to discredit (at least the need for) religiosity. Yesterday, Daniel responded to Part 2 (here was my response). Today, we narrow in on his views of the Bible, miracles, and history.
  +
  Every revelation of God is mediated. His revelation is always a “bottom-up” affair, rather than a top-down. Even the “voices from on high” with which he speaks in the Old testament are still using human concepts like a “voice”. God has found it fit to communicate himself through culturally-conditioned means.
 • Missionary Christianity (islamicnewstools.wordpress.com)
  we intend to clarify vagueness, supply neglected information, and finish incomplete thoughts found in the usual presentation of the Christian missionary. The Qur’an encourages the discussion of religious matters but according to a vital principle: both sides are supposed to discuss truth. (Qur’an 3:61). Where the missionary has left matters vague or has hidden some information, or has not finished a thought the truth has not been presented.

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Levensvragen, Religie, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

27 reacties op Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid

 1. Pingback: Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Op zoek naar spiritualiteit 7 Prediking van het goede nieuws | Stepping Toes

 3. Pingback: Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit | Stepping Toes

 4. Pingback: Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god | Broeders in Christus

 5. Pingback: Meerderheid protestantse kerken zit op zwart zaad | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 6. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden | From guestwriters

 7. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat | From guestwriters

 8. Pingback: Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld | From guestwriters

 10. Pingback: Drie jaren en terugkijkend op meerdere decennia | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: 2de vraag: Wat of waar is het begin – Questiontime – Vragenuurtje

 12. Pingback: 3e vraag: Bestaat er een Goddelijke Schepper – Questiontime – Vragenuurtje

 13. Pingback: Is daar een veroorzaker van alles | From guestwriters

 14. Pingback: Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten – Questiontime – Vragenuurtje

 15. Pingback: Niet toegeven aan de wereld – Jeshua-ists

 16. Pingback: Bron(nen) van kwaad – Jeshua-ists

 17. Pingback: De Bijbel haar relevatie over God | Broeders in Christus

 18. Pingback: Voor hen die met vele vragen zitten | Broeders in Christus

 19. Pingback: Honderd jaar geleden toen men dacht een einde aan de gruwel te krijgen | Broeders in Christus

 20. Pingback: Geloven in God | Broeders in Christus

 21. Pingback: De gedachte van vandaag: “Geen stilte zodat iedereen zal weten dat er slechts één Allerhoogste Heerser is over de hele aarde” (17 februari) | Broeders in Christus

 22. Pingback: In afzonderingstijden Terug naar de Schrift zelf | Broeders in Christus

 23. Pingback: Verklaringen van het Wachttorengenootschap – Belgische Broeders In Christus

 24. Pingback: Hoe uniek is het christadelfianisme? – Belgische Broeders In Christus

 25. Pingback: Geloof in een te interpreteren Boek – Belgische Broeders In Christus

 26. Pingback: Gratis kan dat wel of is Crowdfunding een oplossing voor ernstige journalistiek of nieuwsverspreiding – Some View on the World

 27. Pingback: Goede journalistiek hoeft niet te verdwijnen of opzij geduwd te worden door sociale media – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.