Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7

Inleiding tot deel 7

In Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5 hebben wij naar de rood bloeddorstige man gezien die niet kon weerstaan aan de verleiding om toch nog meer te hebben dan dat hij al had.

Al snel in de geschiedenis van de mens ging hij zich dingen vergaren en wenste hij macht te hebben over mens en dier. Opvallend daarbij is dat bij de toename van die goederen en bij toename van macht die mensen uit het oog verloren waar al die dingen origineel vandaan kwamen. God, de Allerhoogste Maker, werd al spoedig door velen vergeten.

Jehovah God vergat echter zijn schepping niet en waarschuwde hen meermaals voor de gevaren. Hij hield hen ook voor dat het beter was dat de mens zijn leven vrij van de liefde voor geld zou houden en zich best kon richten op wat van grotere waarde is voor zijn toekomstig leven. De Schepper, Maker van al de dingen, had graag dat de mens tevreden zou zijn met wat ze hebben en dat zij daarvoor best op God konden vertrouwen dat Hij wel die dingen zou voorzien die ze echt nodig hebben.

Ook al zouden er schepsels zijn die zich dingen wensen toe te eigenen die eigenlijk niet tot hen behoren, moesten de anderen er op aan dat God hen wel zou voorzien en hen niet in de steek laten. Nooit zal God diegenen verlaten die met Hem willen zijn. Daarom zouden allen die in de goddelijke Schepper geloven ook in Hem moeten vertrouwen en vertrouwen in diegene die God gestuurd heeft om de oplossing te brengen voor de mensheid. Geloof in die redder der aarde zou ons moeten doen durven zeggen: ” De Heer is mijn helper, ik zal niet bang zijn. Wat kunnen gewone stervelingen doen voor mij, waarom zou ik bang zijn?”

“5 Leeft niet alleen voor geld, weest tevreden met wat ge hebt. God zelf heeft gezegd. Ik laat u niet alleen, Ik zal u nooit in de steek laten. 6 Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat kan een mens mij aandoen? 7 Gedenkt uw leiders, die u het eerst het woord van God verkondigt hebben. Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest; neemt een voorbeeld aan hun geloof. 8 Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.” (Hebreeën 13:5-8 WV78)

Vorige afleveringen hebben wij gezien dat de Oude Geschriften reeds waarschuwden voor die liefde voor het geld en dat Jezus aanhaalde dat het gemakkelijker is voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor iemand die rijk is om het koninkrijk van God binnen te gaan.

In de tweede helft van vorige eeuw waren er verscheidene mensen die de teloorgang van onze maatschappij aanschouwden en een afschuw hadden voor die liefde voor geld en de hebzucht die meestal samen ging met de liefde voor zichzelf in de eerste plaats. De meeste van hen gingen het in de Oosterse literatuur zoeken terwijl de dichter bij het Westen staande Hebreeuwse en Griekse Geschriften over het hoofd werden gezien.

Niet om de ander maar om zichzelf

De pogingen van de mens om het alsmaar beter te hebben en de hebzucht die daar bij velen mee optrad, ging in de eerste plaats om hen zelf. Dit kan gezien worden als een vorm van afgoderij. Iets begeren en liefkozen buiten het allerhoogste Goed is voor God afgoderij. In de geschiedenis van Gods volk zagen wij ook dat mensen soms have en goed moesten verlaten om betere oorden op te zoeken. Datgeen waar zij gehecht aan waren moesten zij dan achter laten en afgaan op het vertrouwen in God dat deze voor hen iets beters in petto had. (Denk maar eens aan deopoffering die Noach moest opbrengne om zijn ark te bouwen, aan Abraham die te Haran ging wonen en toch op latere leeftijd terug weg moest om uit zijn land weg te trekken naar een land dat God zou tonen. {zie Fragiliteit en actie #10 Voor het nageslacht}{Lees ook De nacht is ver gevorderd 12 Studie 3 Lessen uit het verleden 1 Makkabeese opstand})

Karo-Batak man with family and the skulls of t...

Karo-Batak mannen met hun familie en de begeerde doodshoofden van hun voorgaanden (Foto credit: Wikipedia)

Die mensen van God mochten niet aan zichzelf denken en moesten ook ten dienste van anderen hier op deze wereld staan. Zij kregen zelfs de opdracht van God mensen te leiden naar andere oorden en hen te doen afzien van hun gebondenheid aan bepaalde streken en aan de materiële dingen rondom hen. Telkenmale moesten die mensen overwegen wat zij zouden achterlaten en wat mee nemen. Maar tevens moesten zij soms op korte tijd beslissingen hieromtrent nemen en kwam het er ook op aan dat zij mensen moesten verlaten en vertrouwen op het onbekende. Zij moesten telkenmale belangrijke beslissingen nemen die hun leven totaal overhoop gooiden. (Kijk maar naaar de vlucht uit Egypte en de daaropvolgende tocht door de woestijn en barre landschap.)

I Love Money (season 2)

I Love Money (season 2) (Photo credit: Wikipedia)

Doorheen de geschiedenis van Gods Volk zien wij ook hoe die gehechtheid aan materie en macht mensen zodanig kon verblinden dat zij de verkeerde keuzes maakten. Daar kon men zien of die mensen vrij wensten te komen van de slavernij die hen beperkte in hun leven. Maar wij konden ook zien hoe er een slavernij van de ‘lust van het oog” was die kon leiden tot lust van het vlees en die de mens weg van God kon trekken. We zien zo bijvoorbeeld dat zelfs een uitverkorene van God in de verleiding kon vallen. (Zie het  tweede boek van Samuel hoofdstuk 11, waar David met lust in zijn ogen Bathseba zag en het uiteindelijk lust van het vlees werd.) Het begeren, of het nu een lichaam van een mens is of een wezenloos object kan ons ver van de Wil van God brengen. De begeerte (Kama) zal ons tot zonde leiden en van de ene zonde tot een andere.

God gebiedt ons niet om van de wereld en de wereldse dingen te houden maar oog te hebben voor Zijn Schepping en Zijn Woord en om de juiste begeerte te hebben, namelijk de liefde voor God de Vader en voor het Woord van God.

"The Bible in English and Welsh" Cas...

“The Bible in English and Welsh” Case from “In the Beginning was the Word” Exhibit (Photo credit: W&M Swem Library)

Laten we het toegeven, soms is het zo moeilijk voor ons om iets te laten gaan of van iets afstand te nemen. Er zijn dingen waar wij intens aan gehecht zijn. Er zijn dingen die wij het liefst voor ons zelf houden. als wij dan naar die dingen kijken en onze gehechtheid er aan onder ogen nemen, moeten wij er ons bewust van zijn dat het daar meestal gaat om onze eigen liefde, ons eigen genot en onze eigen begeerte. Dan zijn wij meestal begaan om onze eigen goederen en onze eigen persoonlijkheid. Met momenten is dan de gedachte of de wil om met anderen te delen ver weg. En dan zijn wij in de ban gekomen van het eigen ‘ik’.

Eigen gebondenheid oorzaak van problemen met anderen

Die gehechtheid aan mensen maar ook aan voorwerpen bezorgt een hartstocht en kan ook oorzaak zijn van het verlangen naar meer. Wij wensen meer te ontvangen van de ander of wij verlangen meer voorwerpen voor ons eigen bezit te hebben. Zo worden wij afhankelijk van mensen en voorwerpen. Zelfs een ding kan ons in de greep hebben. Zelfs als we weten dat het kan worden ingewisseld voor iets dat beter is, maar omdat we zo van dat ding houden gebeurt het wel dat wij het niet konden laten gaan. Een echt goed voorbeeld is het “geld“. Geld lijkt voor velen het onontbeerlijke in het leven. Het erge is dat de wereld zich zo heeft laten vormen dat het geld een noodzakelijk kwaad is geworden. Het geld doet de wereld rond draaien. Het is triest dat geld een van de belangrijkste oorzaken van de problemen in deze wereld is.  Het is niet het gebrek aan geld, maar het is de hebzucht van het geld dat zorgt voor de problemen in deze wereld.

In sommige landen denkt men zelfs dat men de goden geld moet geven en moet bedekken met allerlei wereldse dingen. Vele gelovigen wensen hun dankbaarheid voor die goden te vertonen met het uitblinken van het schenken van allerlei uitzonderlijke materiële goederen. Hun afgodsbeelden dossen ze ook uit met mooie kleren.

Maar de Schepper God heeft al die mooie dingen niet nodig. God is niet op ons geld uit. God heeft ook geen behoefte aan materiële dingen die Hem sowieso al toe behoren, want de gehele aarde behoort God toe. (Lees hierover Boek Genesis)

God zal het meer op prijs stellen als wij meer aandacht zouden schenken aan onze persoonlijke relaties met anderen en aan onze juiste levenshouding. Voor Hem is onze relatie met de andere schepselen veel belangrijker dan ons persoonlijk bezit of persoonlijke rijkdom. Onze verhouding met God Zijn Schepping is veel belangrijker voor de Grote Maker dan enig vertoon van financiële rijkdom. De Geestelijke rijkdom is voor God het meest voorname in het leven. Alsook heeft Hij er een hekel aan dat mensen beeltenissen van Hem of van personen of zaken zouden maken om deze te versieren om te verheerlijken of te aanbidden. Voor God is zulk een verafgoding verfoeilijk.

Trots en afgunst

Al de mooie dingen waarmee wij ons willen omringen of waarmee wij andere dingen willen versieren geven meestal een teken van onze eigen trots. Het uiterlijk vertoon om de mooiste tempel of het grootste gebedshuis te bouwen zijn geen teken van ingetogenheid en echte verheerlijking van God, maar duiden eerder op onze menselijke gebreken en onze menselijke waardegeving, waarbij het materiële belangrijker wordt geacht dan het geestelijke.

Ook zien we in de wereld veel mensen die met hun bezittingen willen pronken. Ze willen anderen laten zien dat ze in staat zijn om de meest recente van de moderne gadgets en de beste van de beschikbare producten kunnen aanschaffen of dat zij wel in staat zijn iets op te bouwen of te hebben wat een ander niet kan. Ze zijn trots op hun rijkdom, en niet bereid om te worden aangerekend bij de arme en verachte ware volgelingen van Jezus.

Het idee van rijkdom produceert het gevoel van luxe, dissipatie en ondeugd. Rijkdommen vergaren neemt tijd in beslag, en vult de geest met zorgen en angsten, en laat weinig tijd voor God. Dus waar moeten deze mensen dan wel de tijd gaan halen om aan God te denken en om te gaan lezen in zulke oude geschriften? Ze kunnen ook niet trots zijn op het lezen van de Bijbel, maar het lezen van de laatste nieuwe roman of de meest recente bestseller zou veel meer poshy zijn en kan hun aanschijn doen toenemen.

Voor de meeste mensen komt het er eerder op aan hoe zij bij anderen voor komen. Met een geloof in een God die niet zichtbaar is en waar de meerderheid niet in gelooft kan men niet gauw voor de dag komen en zal men zich niet makkelijk in de kijker kunnen stellen. Geloof, zeker in slechts één God is helemaal niets waar mensen trots over willen zijn of aan anderen kenbaar maken. Men loopt er niet mee te koop, want daar is men te trots voor.

Zoals men niet makkelijk over zijn ongemakken zal praten of dingen kenbaar zal maken die misgelopen zijn, zal men niet graag met anderen delen hoe men twijfelt over bepaalde levensvragen. Velen willen er niet bij stilstaan dat sowieso rijk of arm, alle mensen  moeilijkheden ondervinden zullen in hun leven, en dat alles voor iedereen altijd tot een einde zal komen. Alles zal voorbijgaan. Niemand kan ontsnappen aan het einde van zijn leven, hoe veel rijkdom men ook maar kan vergaard hebben in dat leven. Op het einde van de rit zal men dan ook niet met die verworvenheden kunnen pochen om zijn levenseinde uit te stellen. De trots kan men misschien mee in het graf nemen, maar het zal gewoon niets meer zijn. En in de dood zullen de dieren en mensen allen evenwaardig zijn, niets meer kunnen doen of denken, en zullen zij helemaal van niets bewust tot stof vergaan. (Jakobus 1:10; 5:01; Predikheren 3:19-20; 9:5,10; Psalmen 146:4) In de dood zal er niemand zijn om die arme of rijke mens te prijzen of gewag te maken van zijn daden. (Psalmen 6:5; Jesaja 38:18) Daar zal de vergankelijkheid van alles tot bevestiging komen in het tot niets worden, simpelweg in het vergaan.

+

Voorgaande artikelen:

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #3

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #4

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6

Vervolg: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8

 1. Als God bestaat
 2. De Allerhoogste is het Opperwezen
 3. God versus goden
 4. Tittel of Naam van God
 5. Belangrijkheid van Gods Naam
 6. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 7. Hashem השם, Hebreeuws voor “de Naam”
 8. Jehovah Yahweh Gods Naam
 9. Jehovah wiens Naam Heilig is
 10. Gebruik van Jehovahs naam
 11. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 12. Jehovah mijn sterkte
 13. De gevende en beschermende God
 14. De grote en heilige God zal niet ontrouw zijn
 15. Vooruitkijkend naar Gods getrouwheid
 16. Tevreden zijn met Gods keuze
 17. Herinner vele zegeningen ook in moeilijke tijden
 18. Christelijke hoop op eeuwig leven
 19. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 20. Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis
 21. Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem
 22. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 23. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #1 Welvaart
 24. Verscheidene artikelen over Welvaart
 25. Wat is Gods doel met de aarde?
 26. Vrees hebben voor de juiste persoon
 27. Vrees morgen niet. God is er al
 28. Gelukkig de man die zijn vreugde vindt in het Woord van God
 29. Schepping geschenk van God
 30. Tevreden zijn met Gods keuze
 31. Tel uw zegeningen
 32. Dagelijkse sterkte
 33. God is de sterkte van mijn hart
 34. Wees niet bang om uw beste te geven om wat schijnbaar kleine banen zijn
 35. Herinner dat er een licht is in de volgende dag
 36. Moed voor het dagelijkse leven
 37. Wanneer de wind hard blaast tegen een boom
 38. Je leven de som van al je keuzes
 39. Steeds een keuze
 40. Keuzes
 41. Onze keuzes maken ons
 42. Dagelijkse keus betreffende de houding die wij voor die dag zullen maken
 43. Elke keuze die we maken veroorzaakt een rimpelig effect in ons leven
 44. De Dag is nabij #8 Overzicht
 45. Geestelijke vorming tot heiligheid #1 Wijsheid in het bereik
 46. Geestelijke vorming tot heiligheid #2 Keuze maken om juiste houding aan te nemen
 47. Waarheid speelt nooit valse rollen van welke aard dan ook
 48. Opvoeding en Terechtwijzing
 49. Mensen moeten weten waar je voor staat
 50. Wees voorzichtig, de omgeving die je kiest zal je vormgeven
 51. Mensen die altijd toelagen voor zichzelf maken gaan snel failliet
 52. Een persoon wordt alleen beperkt door de gedachten die hij kiest
 53. Voor hen die andere keuzes maken
 54. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen
 55. Fragiliteit en actie #10 Voor het nageslacht
 56. Woede en vertrouwen
 57. Trouw wanneer het meest nodig is
 58. Weet wie met je gaat en stop te proberen je leven te controleren
 59. God zal mijn schoenen niet binden zonder mij
 60. Geen mens is vrij die geen meester van zichzelf is
 61. Twee soorten mensen
 62. Een prins en de dood
 63. In leven na dood gelovende Duitsers
 64. Wat gebeurt er als wij sterven
 65. Al of niet onsterfelijkheid
 66. Lichaam en ziel één
 67. Wij zijn sterfelijk en zullen tot stof vergaan
 68. Ontbinding
 69. Hoe zullen de doden weer levend gemaakt worden?
 70. God liefhebbenden gerechtvaardigd
 71. Tot bewust zijn komen voor huidig leven
 72. Al of niet verenigen
 73. Kruisen en Iconen stukslaan
 74. Woord van God
 75. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 76. Bijbel boek voor het heden
 77. Bible a guide – Bijbel als gids
 78. Bijbel als een waterplas
 79. Bijbel op de eerste plaats #2/3
 80. Gedisciplineerd de Bijbel lezen
 81. Koninkrijk van God

++

Additional reading:

 1. Truth never plays false roles of any kind, which is why people are so surprised when meeting it
 2. No man is free who is not master of himself
 3. It is a free will choice
 4. Choices
 5. Choose you this day whom ye will serve
 6. Most
 7. Your life the sum total of all your choices
 8. Being content in whatever circumstances
 9. Count your blessings
 10. Remember there’s a light in the next day
 11. Don’t be afraid to give your best to what seemingly are small jobs
 12. Know Who goes with us and don’t try to control life
 13. God will not tie my shoes without me
 14. Always a choice
 15. We have a choice every day regarding the attitude we will embrace
 16. Each choice we make causes a ripple effect in our lives
 17. People should know what you stand for
 18. Be careful the environment you choose for it will shape you
 19. People who are always making allowances for themselves soon go bankrupt
 20. A person is limited only by the thoughts that he chooses
 21. Human Nature: What does the Bible teach?
 22. Dying or not
 23. Biblical Ambiguity on Death?
 24. What happens when we die?
 25. Decomposition, decay – vergaan, afsterven, ontbinding
 26. Rapture articles
 27. Separation from God in death, the antithesis of life
 28. Consecration of the priests

+++

 • How Are You Doing With The Little Things? (christianfinancialperspectives.com)
  There is a story I love where a country boy says to farmer, who has some of the most beautiful land and crops he’s ever seen, “Look how God has blessed you with such a wonderful crop and beautiful land.”  The farmer replies, “Yes, the Lord has blessed me indeed, but you should have seen the place before God and I were partners.”
 • Turning a New Leaf (Part I: Down The Rabbit Hole) (jssberry.wordpress.com)
  I find myself spending a lot of time these days imagining being on stages and performing spoken word for thousands of people, being asked to come and do shows with other poets, people bum rushing each other to buy my books, getting millions of views for my videos and being asked out by several hosts to come on their show…“Vanity of vanities, saith the preacher, vanity of vanities; all is vanity.” (Eccles. 1:2, KJV)It has come to my attention that my humility seriously needs some work, because whatever little bit I have I certainly don’t use.
 • Saturday, 3 August 2013 : 17th Week of Ordinary Time (Scripture Reflection) (petercanisiusmichaeldavidkang.com)
  Money, wealth, and possessions are not necessarily bad, and neither does other things that can give us happiness and pleasurable feelings. However, it is important that we do not misuse them for our own selfish purposes and intents, that we end up being controlled by these things. We have to learn to control ourselves, our desires, and our emotions. Learn to control our possessions, and do not let them control us instead.We must always focus our attention on the Lord, and put our full trust in Him. He is the One who can give us everything that we need in our respective lives. The Lord our God is the source of our true happiness and our true joy. It is not in the world that we can find our true happiness and pleasure, not in sexual relations, human beauty, wealth, or abundance of possessions, but in the love of God, supported by our love of one another. If we do this, we obey the Lord’s commands, that is to love Him and love one another with all our heart, our mind, our soul, and our strength.
 • The Holy Bible – Warning!, Don’t Choose Money Over Your Soul (myeyesarenowopen.wordpress.com)
  The catch is, when you start wanting more and more money and you start craving it and start becoming greedy.  (example–withholding paying your tithes because you covet money.  Now, I haven’t paid my own in quite some time myself but plan to restart, so I’m not bashing anyone.)  Some Christians can be guilty of developing a love for money.  God wants us to have nice things but I believe He expects us to know how to balance money in our lives.  Get an education, get a nice job,  make a nice living for yourself, BUT continue to seek God and His qualities to keep you grounded from obsessing over making money.
 • For the Love of Money… (cierrajackson.wordpress.com)
  Stuff, stuff, stuff, and more stuff… our society today is focused on getting more things and is filled with greed. I am amazed when I drive around and see all the strip malls that exist and the ones taht are being built. Everywhere we look something is being offered for purchase and it is all an illusion. Greed is the spirit that is never satisfied and always wants more. It promises an easier life and more happiness but for many peopel all it greates is oppressive debt.The pressure and temptation to purchase more and more keeps us rooted in selfishness, which keeps us from focusing on loving others. But, we can change if we really want to. Let’s learn to buy what we need and some of what we want, and then let’s learn to give a lot of our possessions, especially ones we are no longer using, to someone who has less than we do. Let us practice giving until it is the first and most natural thing we do everyday of our lives. Being generous is the best way to avoid greed.
 • Back to Creation (pastoryoder.wordpress.com)
  I want to especially take a moment here to stress that even the “invisible” sins have an effect on us. We may think a small lie here and there is just fine. We may think that the picture of the girl with no clothes isn’t really doing any damage. But there is much worse than physical problems in your life. These things all cause spiritual, mental, and emotional scars. They change the way we view the world; slowly, granted, but it does happen. Marriages have been ripped apart  by the emotional scars of these mistakes. We have to be careful.
 • Materialism (elizabethpeacock.wordpress.com)
  What teenage girl doesn’t love shopping? I know I certainly love going to the mall with a friend or my sister for the whole day and buying tons of clothes and hair products that probably won’t even keep my hair from frizzing. Plus, my Pinterest is full of stuff I wish I had like touch screen mirrors and $20,000 wedding dresses. Is there anything wrong with that?
 • Holiness Down Here – Campfire Candor (centralumchurch.wordpress.com)
  Then God began breaking through about money being my god and me worshipping it more than Him.  For about six months the Lord put me through the wringer until I finally broke and confessed my heart of covetousness.
 • Greed of Money (apinaysdivinedetermination.wordpress.com)
  It is very clear that because of this thing called “greed” even the richest of richest will fall if they don’t have the best foundation we could only have with God. I believe with this saying that “money is a good servant but a terrible God”.
  +
  Let’s admit it, sometimes it’s so hard for us to let go of something that we own especially if we love that thing, even if we know it’ll be exchanged for something that is better but because we LOVE that thing we could not let it go. One really great example is the “money”. Money, money, money is it really what only makes the world go really round? It is sad that money is one of the major causes of problems in this world. We have hearsay that the place here where money is being made lacks materials for production that’s why there’s a shortage of money. Bah? Of course I won’t believe that! We lack money because of that reason? I don’t think so. It’s not the lack of money, but it’s the greed of money.
  +
  Poverty is a worldwide stigma. Greediness is what makes it hard to be ended. This world has so many resources it is just greed that makes it limited. Our God is unlimited; he created everything it is just greed that makes it hard for the blessing to flow to others.
 • Setting The Captives Free (pbsministries.wordpress.com)
  To inherit the Kingdom of God, we must turn our back on sin which so easily separates us from the love of God. Our body is the temple of God and we are warned against defiling the temple of God for this leads to destruction. The Bible tells us we cannot serve two masters. We cannot sin against God and expect to receive the blessings of God.

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Christen zijn, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Levensvragen, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

13 reacties op Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7

 1. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8 | Broeders in Christus

 2. Heriberto T. Valdez zegt:

  Beter laat dan nooit. Mijn punt was dat je idd denkt goede argumenten te hebben, maar dat maakt niet uit, want er zijn redenen waardoor je objectiviteit vertroebelt. Ik merk het bij mezelf ook, daarom ga ik ook niet meer uit van mijn eigen waarheid, alles wat ik zeg is een mening. Je moet een rascist maar eens uitleggen, waarom racisme dom is, dat kun je doen maar de kans dat hij ziet dat hij onredelijk denkt is klein. Het gaat je niet lukken totdat je de onderliggende reden voor zijn haat tegen (bepaalde) mensen wegneemt. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat dit vooral komt door een autoritaire, niet zo liefdevolle opvoeding, door veelal zelf ook rascistische ouders. Zoals je al terecht opmerkte is dit bij veel christenen ook het geval, maar bij jou ook beste Andreaz. Daarom zal jij nooit kijken naar zeitgeist op de manier als ik het deed en zie jij het argument van Aquino als onvoldoende, terwijl ik denk dat god geen creatie is en het daarmee voor mij weer valide is. Wat de waarheid is kunnen wij niet met 100% zekerheid bepalen, omdat we vastzitten in onze eigen subjectiviteit. Daarom denk ik niet dat je zulke uitspraken moet doen, over dat god niet bestaat. Je zal mij daarom nooit horen zeggen dat ik zeker weet dat god bestaat, alles in overweging nemende vind ik het alleen waarschijnlijker, maar dat is gebaseerd op mijn eigen subjectiviteit.

  Like

 3. Pingback: Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid | Broeders in Christus

 4. Pingback: Koran tegenover veel oudere Heilige Geschriften | Stepping Toes

 5. Pingback: Kerkzijn in een ik-gerichte tijd | Stepping Toes

 6. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 7. Pingback: Een huis voor God – Jeshua-ists

 8. Pingback: Dat mensen eindelijk beseffen dat Jehovah de Allerhoogste God van de aarde is | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Voorbereidingstijd naar Pesach toe | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: Als de tijd ten einde loopt…. 2 Zonen en bastaards | Broeders in Christus

 11. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #12 Evangelie bestaand uit Dingen betreffende het Koninkrijk van God – Belgische Broeders In Christus

 12. Pingback: De Taal van de Bijbel: Overmoed – Jeshuaisten / Jeshuaists

 13. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.