Ongelezen bestseller

Een Paradox

The Norwegian Bible, Bibelen.

De Noorwegische Bijbel, Bibelen. (Photo credit: Wikipedia)

Het is misschien wel een van de grootste paradoxen van de moderne wereld dat, ondanks zijn hoge-volume verkoop, de Bijbel over het algemeen nog zo weinig gelezen is. Zoals Sir Frederic Kenyon ooit opmerkte:”Bijbellezen is een opmerkelijk kenmerk van de Engels-sprekende volkeren van de Reformatie aan het einde van het Victoriaanse tijdperk”. De wereld mocht zelfs een tweede grote reformatie ondergaan waar er in een groot deel van het Christendom niet wordt over gepraat. Op het einde van de 19° eeuw zag men namelijk in de Nieuwe Wereld mensen terug grijpen naar die boeken die hun voorouders zo hard koesterden.

Ontnuchtering

Vele van de eerste blanke inwoners op het nieuwe continent waren de Oude Wereld ontvlucht omdat de vrijheden er zo beperkt werden en omdat zo velen meer en meer begonnen af te wijken van de Wil van God en God Zijn Geboden. Gods woord was voor velen niet meer de leidraad, maar zij die de Grote Plas (of Oceaan) overstaken liefkoosden dat Woord van God dat nu eindelijk in hun eigen taal beschikbaar was gekomen maar door de overheden werd verboden. Dat bracht hen er juist toe om dit bijzondere en als ‘gevaarlijke’ boek gequoteerd staande werk te onderzoeken. Dat Bijbelonderzoek in de Nieuwe Wereld opende vele mensen hun ogen. Zij kwamen tot de ontdekking welk een verzinsels zij opgedrongen hadden gekregen door hun geloofsgemeenschap.

Verloop van tijd

In de 19° eeuw verdiepten vele inwoners van de pioniersvelden zich in de Bijbel en zorgden er ook voor dat dat Woord van God zich verder kon verspreiden. Even leek het er op dat de Verenigde Staten van Amerika dat intense Woord leerde begrijpen en ook lief had. Meerdere publicaties zagen het levenslicht. Naast de bijbelstudentenbeweging kwamen verscheidene evangelische strekkingen die verder hun best deden om mensen tot God te brengen. Het was nog de tijd van predikingswerk met van deur tot deur gaan en het uitdelen van Bijbels aan geïnteresseerden.

Doorheen de jaren ontstonden verscheidene groepen van gelovigen die op de duur elk hun gelijk trachtten te halen en soms elkander in de weg gingen staan. Meerdere kerkgemeenschappen werden opgericht waarbij de aandacht zich meer ging verplaatsen naar het verhogen van de leden van de kerkgemeenschap in plaats van zich tot de essentie van de kerk te houden, het Woord van God te verspreiden. Het basis boek voor het geloof werd meer en meer vervangen door theologische schrijfsels en men ging in vele gemeenschappen de Bijbel slechts gebruiken om deeltjes uit te halen, die uit hun context getrokken, wel gebruikt konden worden om datgene te onderlijnen wat men wou bereiken of beduiden. Door hevige woorden en vele theatrale acties kon men mensen winnen en zo overgaan tot zelfs het bouwen van mega kerken.

Verdrongen cultuur

bibles

Meerdere bijbels op de boekenplank

In de vroegere tijden was het boek het middel van tijdsverblijf, maar met de ‘wireless’ of radio kwam er ander vertier de huiskamer binnen en kluisterden vele oren zich aan het luidsprekersdoosje. Met bewegende beelden er bij kwam er nog beter vertier en vonden mensen nog meer afleiding toen de technologie een prachtige verwezenlijking voor iedereen betaalbaar bracht. De personal computer mocht de huiskamers veroveren en werd al gauw opgevolgd door de i-pad, waarbij men slechts kon opmerken dat er een hele leescultuur verloren ging en een generatie werd gekweekt die enkel snel-snel korte teksten wilde verwerken.

Ook al kan de wereld nu tegen een ongelofelijke hoeveelheid Bijbelvertalingen tegen aan kijken, moet men vast stellen dat er een enorme daling is voor het Bijbellezen. Het verminderen van dat soort literatuur is ongetwijfeld “een ernstig verlies voor de morele en culturele uitrusting van de natie vandaag”.

Blijven kopen

Met de jaren konden de mensen hun werk meer verzekeren en vertrouwen op een beter inkomen dat hen meer mogelijkheden gaf. Het boek was niet meer dat gouden gekoesterde onderdeel van weleer.Roman Urdu Bibles are used by many Christians ...

Maar waarom bleven veel mensen toch nog de Bijbel kopen, terwijl zij deze toch niet meer lazen? Hoe kunnen we die paradox verklaren?

Er zijn vele redenen voor deze algemene daling van de lezing van de bijbel, maar de drie belangrijkste oorzaken welke kunnen worden geïdentificeerd kunnen wij hier ter overweging aanbrengen:

 1. de groei van bepaalde populaire misvattingen,
 2. de komst van het wetenschappelijk materialisme,
 3. en de wens om het miraculeuze element van religie uit te sluiten.

Rationalistische kritiek

Rationalistische kritiek op de Bijbel is er in de afgelopen honderd jaar of zo geslaagd om de publieke opinie te overtuigen dat de Bijbel een ongeloofwaardig boek is en met verdienste in diskrediet kan gebracht worden.

Vaak wordt gedacht dat de Bijbel veel fouten en interne tegenstellingen bevat die het de stempel als het werk van feilbare mensen mee geeft. Deze visie is nu de ‘ontvangen wijsheid‘ en, triest om te zeggen, heel weinig van de nu opkomend generaties durft het aan om die visie toch nog in vraag te stellen. Weinigen durven vandaag eens de moeite nemen om het voor zichzelf te controleren. De meerderheid van de jongeren en volwassenen heeft nu andere bezigheden om zelf dingen te gaan onderzoeken. Zij vertrouwen er op dat  voor zeker de deskundigen en de mening van de meerderheid niet verkeerd kan zijn?

Een zogezegd Heilig Schrift

Vreemd genoeg zijn er bepaalde landen die wel hoog oplopen met dat boek dat zij zelf niet lezen, maar wel beschouwen als een Heilig Boek. In meer dan één godsdienst kan men zo gemeenschappen vinden die hoog van de toren blazen over hun heilige boeken, maar deze niet echt ter studie onder handen nemen.
Net als veel moslims de Quran of de Koran niet hebben gelezen lezen veel christenen niet echt de Bijbel. zoals in verschillende religies vinden we mensen die hooguit alleen bepaalde passages van hun zogenaamde Heilige Schrift lezen in hun plaatsen van aanbidding, of het nu een tempel, een kerk of moskee is. Sommigen vinden dit begrijpelijk, want de Bijbel beschouwen zij als een te moeilijk te lezen boek.

Taal excuus

Veel mensen vinden dat de Bijbel geschreven is in een archaïsche taal en obscure referenties heeft. Ook vele priesters en predikanten hebben niet graag dat mensen zelf de Bijbel lezen en halen ook slechts bepaalde passages uit de Bijbel aan. Meestal wordt er zulk danige selectie van passages gemaakt dat de eigen leerstellingen van de kerkgemeenschap kunnen benadrukt worden en andere passages best verzwegen blijven omdat ze in tegenspraak zijn met de leer van die kerk of mensen kunnen doen nadenken over de Drie-eenheid.

De hedendaagse Engels-lezende gelovigen zijn de meest bevoorrechte christenen van alle tijden. Voor hen is er een onnoemelijke hoeveelheid Bijbelversies in hun eigen taal ter beschikking. Voor Engelstaligen zijn er meer versies van de Heilige Schrift beschikbaar dan elke generatie voor hen had, en al de mainline vertalingen daarvan mogen als goed beschouwd worden, op verschillende manieren, afhankelijk van hoe elke zijn beoogde lezerspubliek tracht te  beïnvloeden.

Op het Nederlands taalgebied is er niet zo veel keuze als in het Engels taalgebied en zijn de aangeleverde vertalingen erg gebonden aan bepaalde denominaties. In bepaalde winkels, zoals in ‘Het goede Boek’ durft men zelfs bepaalde Nederlandse vertalingen niet ter beschikking te stellen of achter enkele andere boeken verbergen. Zo zal men er niet makkelijk werken vinden die uitgebracht zijn met een imprimatur van de Katholieke Kerk.

Leesgedrag onderzoek

De The Big Bible Project: Connecting Bible Conversations creëerde eerder dit jaar een enquête om te proberen uit te vinden hoe mensen zich met de Bijbel verbonden voelden. Slechts 250 mensen reageerden.

Vandaag kunnen we miljoenen mensen over de hele wereld vinden die gebruik maken van mobiele applicaties of apps en websites om hen te helpen om de Bijbel te lezen en te begrijpen. We kunnen niet voorbijgaan aan de handigheid van e-readers, smartphones, i-pads, welke niet zo’n gewicht om te dragen vormen en niet zo veel ruimte in nemen als een echt tastbaar gebonden boek. Voor de enquête zei 40% dat ze elke dag een digitale Bijbel  gebruikt, en nog eens 45% gebruikt eens per week de elektronische Bijbelvorm. Meer dan 200 van deze lezers voegde een schriftelijk antwoord bij op de volgende vraag: “Op welke manieren (indien aanwezig) hebben digitale media je relatie met de Bijbel veranderd ?”

Français : Bible Chouraqui.Zeer weinig van de respondenten van de genoemde enquête had iets te zeggen over het ontwerp. De Bijbel lezen op een scherm wordt gewoon makkelijker gevonden, vooral voor mensen die al graag elke dag de Bijbel lezen. Het minimale gewicht was ook het andere aangehaalde pluspunt.

Bron en aanbiddingselement

Veel Evangelischen wordt de Bijbel als bron boek gebruikt voor de doctrine leer en juiste morele leer, maar meer christenen zijn afhankelijk van wat hun voorganger brengt van de preekstoel en accepteren gewoon zijn woorden. De katholieke kerk heeft altijd geprobeerd om haar leden de Bijbel niet in huis te lezen, maar gewoon om de Schrift citaten gebracht in de liturgie van de Mis of eucharistieviering te volgen. Echte Bijbelstudie wordt er omzeggens niet echt gedaan in katholieke middens. Voor hen is de Schrift niet zozeer een boek om te bestuderen maar eerder een boek om in de dienst gebruikt te worden en om te aanbidden. (Psalm 119,7) Voor katholieken wordt de Bijbel bijna altijd gebruikt in de context van aanbidding en zij zien vaak niet de noodzaak om het op te nemen in huis om het te lezen en nog minder om het te bestuderen. Als katholieken naar de mis gaan horen ze een lezing uit het Oude Testament, ze zeggen of zingen een van de Psalmen, dan luisteren ze naar een lezing van de brieven, gevolgd door een lezing van het evangelie. Zij zijn gewend aan de structurele vorm die hun kerkgemeenschap aanbiedt. Voor hen wordt ook alles gericht op het Nieuwe testament, zodat de gemeenschapsdienst zich richt op Christus in de evangeliën. Katholieken volgen een cyclus van drie jaar voor het lezen van de Schrift, zo dat een katholiek die trouw naar de kerk gaat over de drie jaar ook bijna alle belangrijke delen van de Bijbel te horen zal krijgen. Bovendien zijn de reacties, en de woorden van de communie dienst bijna allemaal uit de Schrift genomen. Dus een kerk-gaande katholieke doet al mis volgend kennis op ook al gebruikt deze de Schrift voornamelijk voor meditatie en aanbidding (Psalm 119,48) en niet voor persoonlijke informatie en instructie.
Maar met de teloorgang van het kerkbezoek bij de Katholieken is ook het verlies opgetreden van het regelmatig fragmenten horen uit de Heilige Schrift en kennen vandaag nog maar zeer weinig mensen grote delen van de Bijbel.

Niet inzien van noodzaak of nut

Veel gelovigen zien niet de noodzaak in voor het lezen of bestuderen van de Bijbel in hun eigen tijd of privé. Ze beschouwen het tijd nemen om naar een kerkdienst te gaan een daar te luisteren naar de geciteerde Bijbelfragmenten al meer dan voldoende. Ze vinden het  geen noodzaak om de Schrift beter te begrijpen om te zien hoe hun geloof of het geloof van andere denominaties is geworteld en juist of onjuist gegrond is of niet.

Zelfs in landen waar men zou denken dat de Bijbel helemaal verankerd is in hun cultuur moet men opmerken dat het effectief Bijbel lezen een uitzondering geworden is.

Verankering

Tegenover Europa mag op de Amerikaanse bodem de Bijbel worden verankerd met veel christenen die een bijbel hebben en 80 procent denkt dat de Bijbel heilig is, 61 procent zou willen dat ze de Bijbel lezen, en het gemiddelde huishouden 4.4 Bijbels heeft . (Staat van de Bijbel, 2013, The Barna Group studie van de Bijbel voor de American Bible Society, met 1.005 telefonische interviews en 1.078 online enquêtes met een foutenmarge voor de gecombineerde data van plus of min 2 procentpunten.)

Het onderzoek vertoonde een significante losstaandheid van geloof versus gedrag. Terwijl 66% van de ondervraagden het erover eens zijn dat de Bijbel alles bevat wat een persoon moet weten om een ​​zinvol leven te leiden, zeggen 58% dat ze niet persoonlijk willen wijsheid en advies van de Bijbel ontvangen en ongeveer hetzelfde aantal (57%) leest dat zogenaamde Heilig Boek minder dan vijf keer per jaar. Slechts 1 op de 6 mensen meldt  een kopie van de Bijbel gekocht te hebben in het afgelopen jaar, maar de Amerikanen hebben genoeg kopieën op hun vingertoppen – met een gemiddelde van 4.4 Bijbels per huishouden. In de Europese gezinnen kan men meestal zelfs niet één bijbel ontwaren. Gezinnen met meer dan één bijbel in huis zijn in Europa een uitzondering.

In de Verenigde Staten lezen volgens de enquête, meer dan de helft (57%) van de leeftijdsgroep 18-28 minder dan drie keer per jaar of nooit de Bijbel .

Niet verbindend

Vandaag kan men stellen dat de mensen zich niet echt verbonden voelen met de Bestseller aller tijden.

Doug Birdsall, voorzitter van de American Bible Society, ziet een reden waarom de Bijbel niet verbindt met mensen.

“Ik zie het probleem als analoog aan obesitas in Amerika. We hebben ontzettend veel mensen die zich realiseren dat ze te zwaar zijn, maar ze volgen geen dieet,”zei Birdsall. “Mensen beseffen dat de Bijbel waarden heeft die ons zouden helpen in onze geestelijke gezondheid, maar ze lezen hem gewoon niet .”

Als ze dat doen leest de meerderheid (57 procent) hun Bijbel slechts vier keer per jaar of minder. Slechts 26 procent van de Amerikanen zeiden dat ze hun Bijbel lezen op een regelmatige basis (vier of meer keer per week).

Intimiderend

Rev. James Martin, een jezuïet en auteur van “The Jesuit Guide to (Almost) Everything” zei dat de Bijbel kan overkomen als intimiderend voor de niet-ingewijden. “Er is een tendens om te denken dat als je de Bijbel leest, je deze moet lezen van begin tot eind. Maar als mensen de Bijbel lezen, weten ze niet waar te beginnen, “zei Martin.

Wat wij als vreemd beschouwen is dat veel christenen er de voorkeur aan geven om het liefst boeken over het christendom of bepaalde onderwerpen te lezen vanuit een christelijk oogpunt, in plaats van het basisinstructie boek te nemen. Ook al mag dat basis instructie boek reeds meerdere eeuwen oud zijn en haar waarde tijdens al die voorbije centennia bewezen hebben. Is het omdat mensen denken dat het te oud is om hen nog wijsheid voor vandaag te brengen?

Mensen grijpen niet naar het basis instructie boek dat God voor hen voorzien heeft, maar verkiezen de menselijke oplossing. Zij geven de voorkeur aan christelijke boeken die bijbelse oplossingen beloven voor succes in financiën, relaties en familie. Deze boeken kunnen christenen helpen om de implicaties van hun geloof te zien voor de verschillende aspecten van het leven, maar ze communiceren vaak dat de Bijbel het gezaghebbende boek antwoord op gevoelde noden en problemen. Dit bericht gaat over het individu en zijn of haar voorkeuren, en interpreteert de de Bijbel niet op zulk een wijze dat die gevoelde noden oproept of verder kijkt dan deze vragen en noden.

J. Todd Billings schrijft:

Het is niet alleen goed bedoelende schrijvers, maar ook vele bijbelgeleerden die falen om de bijbel te benaderen als christelijk Schrift. Sommige pakken het slechts aan als oude geschiedenis, gebruiken het als een bewijsstuk bij het beantwoorden van archeologische of sociologische vragen over de oude wereld. Andere geleerden proberen de gedachte van een boek of auteur te reconstrueren. Een wetenschapper kan een diepgaand essay over de theologie van Paulus schrijven zonder ooit te overwegen of het kan dat God ons in deze  eigen tijd door Paulus’ oude teksten zou aanspreken.

Zelfs degenen die proberen om de historisch-kritische context van een passage te verbinden met de wereld van vandaag kunnen onbedoeld suggereren dat de meeste christenen in de wereld niet echt Gods Woord kunnen begrijpen omdat ze geen geleerden zijn.

Schriftgeleerden

Door zo vaak te horen dat gewone mensen de Bijbel niet kunnen begrijpen, is het geen wonder dat velen ook zijn gaan geloven dat het moeilijk te begrijpen boek is. Het is een afschrikmiddel dat hen tegen houdt om de Bijbel vast te pakken. Ze krijgen de indruk dat als zij het zouden lezen ze nog steeds niets van zouden begrijpen. Voor hen is er geen sprake van wijzer te worden dan voorheen. Omdat ze bang zijn dat ze niet wijzer zouden worden of nog meer verward zouden geraken, laten zij het aan anderen om de Bijbel te lezen en te interpreteren. Voor hen is het dan voldoende af te gaan op die theologen hun bedenkingen zonder de noodzaak te hebben om die hun stellingen te verifiëren aan de hand van de Heilige schrift.

J. Todd Billings schrijft ook:

Mede als gevolg van de tekortkomingen van de populaire en wetenschappelijke lezingen van de Bijbel, hebben een toenemend aantal geleerden gepleit voor een “theologische interpretatie van de Schrift.” Ze moedigen ons aan om de Bijbel als Gods instrument van zelf-openbaring en reddende dienst te lezen. Deze school van interpretatie omvat een breed scala van praktijken, maar ze bewegen ons in de richting van het kennen van de drie-enige God en om te worden gevormd als de discipelen van Christus door de Schrift.

Geen quiz of puzzelboek

Het lezen van de Schrift gaat niet over het oplossen van puzzels, maar over het ontdekken van wat de Schepper God van Zijn schepping verlangt. Ook wil de Heilige Schrift een duidelijk beeld geven van al de personages die de geschiedenis van de mensheid heeft voortgebracht. Indien de mensen het Oude en Nieuwe testament grondig zouden lezen zouden zij zo bijvoorbeeld nergens het woordje ‘Drie-eenheid‘ vinden waar nochtans zo vele kerkgemeenschappen zulk een groot belang aan hechten. Men kan zich daarbij de vraag stellen indien er zo een Drie-eenheid bestond, waarom God er dan niet duidelijk heeft over gesproken in Zijn woord voor het Volk!

De Schepper die Zijn schepping lief heeft is een God van orde en duidelijkheid, niet van verwarring. Voor Hem is het belangrijk dat de mensen Hem leren kennen en inzien welk een voorziening Hij heeft gegeven aan de wereld om deze van de straf der dood af te helpen. God wil dat wij die vele goede dingen die Hij voor ons heeft gedaan leren kennen.

Te lezen werken

In de eerste eeuwen van het christendom, was er de regel van het geloof die ervoor zorgde dat christenen het Oude Testament en het Nieuwe Testament bij elkaar hielden. Voor de eerste christenen waren deze schriftrollen onlosmakelijk met elkaar verweven. zij wisten hoe hun leermeester Jeshua, Jezus Christus, steeds belang hechte aan het Woord van God. Regelmatig haalde Jezus ook schrift plaatsen aan van de oude boeken. Jezus legde die Hebreeuwse Geschriften uit en liet zijn omstaanders zien en horen waar zij achter moesten zoeken en hoe zij die werken moesten ter harte nemen en bestuderen.

Vandaag is de situatie niet anders. Ook nu moeten wij die oude boeken van de Hebreeuwse Geschriften, of het Oude Testament nauw in het hart dragen. Daarnaast hebben wij tegenover de vroegere volgers van Jezus nu de aanvullende delen van het Nieuwe Testament. Oud en Nieuw Testament hebben de tand des tijd doorstaan en overleefden zelfs de vele pogingen om vernietigd te worden.

Toen er vlijtige mannen van God waren die het mogelijk maakten dat mensen in hun eigen taal de Woorden van God konden lezen waren er genoeg tegenstanders die al het mogelijke deden om die pogingen zo snel mogelijk te beëindigen. Maar men kon het vuur niet doven. De drukkunst bracht een veelvoud van Bijbels aan billijke prijzen die hun weg vonden naar mensen die het niet enkel als een belegging aanschouwden voor dit huidige leven, maar eerder als een belegging voor een toekomstig leven.

In plaats van de Best-seller en Boek der boeken in de kast te laten staan ​​of om het te laten op de boekenplank in de bibliotheek of boekhandel, zouden diegenen die geïnteresseerd zijn in het christendom beter zijn om er een te kopen en om de Bijbel in hun eigen taal te lezen. Alleen door de Bijbel zelf te lezen zul je in staat zijn om erachter te komen wat er werkelijk in geschreven staat.

Als teken van Christen zijn

Degenen die beweren christelijk te zijn zouden in de eerste plaats terug moeten gaan naar het boek van het begin van hun kerk. De Bijbel is het boek vol met antwoorden, waar in de geschiedenis van Gods Volk wordt in verteld en waarin de geschiedenis van het ontstaan van de eerste kerkgemeenschappen in bloot wordt gegeven.

Door het boek vol geschiedkundige gebeurtenissen van de volgelingen van Jehovah God en volgelingen van Christus Jezus te lezen kan men te weten komen hoe dezen omsprongen met anderen en zien hoe mensen reageerden op de leer van hun meesters, die zichzelf de instructies van de Meester Leraar en Grootste Instructeur God volgden. Er is ook de Grote Onderwijzer Jezus die alles zeer beknopt heeft weergegeven en opheldering heeft gebracht naast het verwezenlijken van een Nieuw Verbond.

Ongegronde Taalangst

Veel christenen gaan ervan uit dat ze een diepere en meer begrijpbare betekenis van de Schrift konden achterhalen als ze maar het oorspronkelijke Grieks, Hebreeuws en Aramees kenden. Ze vergeten echter daarbij dat God een liefhebbende God is die wil dat alle mensen over de hele wereld Hem zouden leren kennen. Daarom heeft Hij gezorgd dat Zijn Woord tot zo veel mogelijk mensen kan komen, ook in een taal die zij zouden kunnen begrijpen. We zijn het eens dat het kennen van de oorspronkelijke talen een pluspunt is en het veel makkelijker zal maken om alles klaar en duidelijk te zien. Het mag dan wel een belangrijke sleutel zijn, maar het is geen noodzaak om Gods Woord te begrijpen.

In Zijn voorzienigheid heeft God er voor gezorgd dat er voldoende Bijbelvertalingen ter beschikking zijn om zo waardevolle leerboeken te bieden aan diegenen die bereid zijn om om van Gods Woorden te leren. We kunnen aanvaarden dat die Bijbel vertalingen die doorheen de jaren gepubliceerd zijn meerdere taalvarianten hebben doen opleveren waar wel eens over gedebatteerd kan worden. Wij kunnen er echter op aan dat die Bijbelvertalingen die de tand des tijds hebben doorstaan ook wel de goedkeuring van God zullen verworven hebben.
De meerdere versies moeten niet als secundaire fill-ins aanschouwd worden. Integendeel, ze zijn een integraal onderdeel van de lopende en primaire uitdrukking van Gods boodschap aan ons.

Het Woord gegeven aan allen

God heeft de wereld Zijn Woord gegeven door de profeten en Bijbelse schrijvers. God gebruikte een lange historische vertelling vol poëzie, instructie, en visies om te communiceren wie Hij is in relatie tot ons. Door het bestuderen van dit uitgebreide werk, de Bijbel, vinden we meer uit over – inderdaad, vinden wij – God.

Als u niet op zoek bent naar God, kan het toch interessant zijn om te vragen hoe het kwam dat de Bijbel zo’n best-seller kon worden en waarom het zo’n interessant boek kon worden om te lezen. Niet enkel christen gelovigen konden er voor hen goede dingen uit halen. Het heeft meer te bieden dan je zou denken.
De Bijbel is niet voor niets de nummer één geworden in de boekenproductie. Het kon enkel maar het best verkopende boek in de wereld worden als het ook genoeg had te bieden voor die lezers.

Dus gelieve een Bijbel te vinden, begin de Bijbel te lezen en ontdek hoe het u ook kan inspireren.

+

Voorgaand artikel: Boek der boeken en groot meesterwerk

Engelse versie / English version: Unread bestseller

Wordt vervolgd

++

Vindt aanvullend om over dit onderwerp te lezen:

 1. Rond de Bijbel
 2. Bestseller aller tijden
 3. Boek der boeken de Bijbel
 4. Boek der boeken en groot meesterwerk
 5. De Bijbel of Heilige Schrift: Het woord van God of het woord van mensen
 6. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 7. Woord van God
 8. Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken
 9. Wereldse en geestelijke geschriften
 10. Dagen en jaren die voorbij gaan maar het Woord blijft bestaan
 11. Voorschriften ons gegeven
 12. Kennis en wijsheid door een Oud Boek
 13. Oude spreekwijzen kennen om de Bijbel te begrijpen
 14. Wees bij het lezen van de Bijbel u bewust van het taaleigen
 15. Belangrijkheid van de Heilige Schrift
 16. Handboek voor het leven
 17. Fundament in de Schrift
 18. Wat te vinden in de Bijbel
 19. De Bijbel als instructieboek
 20. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 21. Nut van het lezen van de Bijbel
 22. Verandering door de Bijbel
 23. De Bijbel onze Gids
 24. De Bijbel als Gids
 25. Gedisciplineerd de Bijbel lezen
 26. Bijbellezen eigen te leren zaak
 27. Bijbel op de eerste plaats #1/3
 28. Bijbel op de eerste plaats #2/3
 29. Bijbel op de eerste plaats #3/3
 30. Geloof in slechts één God
 31. Geloof voor God aanvaardbaar
 32. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 33. Goedheid en liefde openbaar gemaakt
 34. God komt ons ten goede
 35. Gods hoop en onze hoop
 36.  God’s Will for Us – Gods Wil voor ons
 37. Christelijke hoop op eeuwig leven
 38. Gods redding
 39. Bijbelstudie
 40. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie
 41. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 42. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #1 Welvaart
 43. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude
 44. Hermeneutiek om uit te dragen #2 Ontvangstkanaal
 45. Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie
 46. Missionaire hermeneutiek 4/5
 47. In de hand #4 Angst voor de wereld
 48. De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen
 49. Letterlijke bijbelvertaling verkozen
 50. De verjaardag van de King James Bijbel als aanleiding voor prediking
 51. Lezen wat er staat geschreven
 52. Volgens eerste eeuw patronen
 53. Stichters van de Nieuwe Wereld en Godsdienstvrijheid
 54. Wereld waarheen? #3 De Wortelscheut van David
 55. Christen genoemd
 56. Christus toebehorenden
 57. Christen mensen met ons geloof
 58. Geestelijke vorming tot heiligheid #1
 59. Christelijk leven
 60. Christadelphian mens
 61. Samen komen in huizen
 62. De Evangelische voorganger in beeld
 63. Eucharistische vieringen
 64. Jeugd heeft moeite met Bijbellezen
 65. Verplicht Bijbellezen in El Salvador
 66. Vijf olifanten in een porceleinkast
 67. Een uiteenvallende Bijbel teken voor iemand die dat niet doet
 68. Wijsheid ligt diep
 69. Openstellen om Nog veel te leren
 70. Een norm waaraan de verstandigen en eerlijken zich kunnen herstellen optrekken

 71. Woorden moeten worden afgewogen, niet meegerekend
 72. Sta op in de ochtend en bidt voor de zegen van de Heer
 73. Laat me je tong zien
 74. Het grote ideaal van deze tijd
 75. Moslims, Christenen en Gratis Heilige Boeken
 76. Gevormde predikanten niet bijbels
 77. Doctrine, gedrag, oorzaak en gevolg
 78. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. #6 Constantijn de Grote
 79. Charles Taze Russell
 80. Bijbelonderzoekers en Russelism
 81. Misvattingen over C.T.Russell
 82. Belgische Bijbelstudenten op het Wereldwijde Net
 83. Stichters van de Getuigen van Jehovah
 84. Is de Beleidvolle Slaaf van de JG Gods enige instrument
 85. Niet alle Getuigen behorend tot Getuige van Jehovah
 86. Vernieuwing in de kerk en verzoek om terug naar de bron te gaan
 87. Gebrek aan geloofsbeleving
 88. Esoterisch geloven
 89. Manifest Gelovigen nemen het woord
 90. Publieke overdracht van Manifest Gelovigen nemen het woord
 91. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 92. Eucharistische vieringen
 93. Communie en dag des Heren

++

Andere groeperingen hun bedenkingen:

 1. Is De Bijbel echt veranderd?
 2. De Griekse En Hebreeuwse Mythe
 3. Er gebeurt nooit wat!
 4. Na weer zoveel bagger, kommer en kwel even bijkomen met God’s woord
 5. Een ogenschijnlijk kleinigheidje in de vertaling, maar wat een wereld van verschil!

+++

Articles in English:

 1. How was the Bible put together and by whom?
 2. What scriptures address the timelessness of the Bible?
 3. Why are some authors of Bible books unknown?
 4. What does the name of each book of the Bible mean?
 5. If the earliest manuscript we have for a book of the Bible is relatively late, does that mean the book is a forgery/unreliable?
 6. Are the New Testament manuscripts reliable?
 7. How did the NT canon become established? Did the church decide what books it should include?
 8. How do we know that the prophecies in the Bible are true?
 9. Is the word “father” in the bible a metaphor?
 10. Where does the Bible first mention schools and study?
 11. How has the Bible helped and changed the world today?
 12. What book of the Bible contains the most number of God’s promises?
 13. Why can’t Bible scholars agree on how to interpret the Bible?
 14. Why are numerous major Biblical events so similar to contemporary and historical mythology?
 15. Why was no one in the whole Bible perfect except for Christ?
 16. How many times has God revealed his will for us in the Bible? Can you list all the verses?
 17. Does the Bible contain scientific information unknown at the time?
 18. Does the Quran contradict the Bible?
 19. Is the message of the Bible subjective?
 20. Where is the middle of the Bible?
 21. Are there examples in the Bible of people who believed but had no faith and people who believed and had faith?
 22. Where do I go in the Bible when I feel the whole world is falling around me and I have no place to turn for help?
 23. What Bible verses say there is hope for everyone?
 24. How many versions are there of the Bible and do any of them contradict each other?
 25. Which Bible version should I use?
 26. Is the King James Version the only true, unchanged version of the Bible?
 27. What is the devil’s Bible?
 28. What happens to people who twist Scripture for their own evil designs?
 29. Are there examples in the Bible where a prayer was answered before or during the prayer?
 30. Why hasn’t anything been inspired recently? Revelation was the last inspired book and it was a long time ago. Why aren’t there any more?
 31. How do we talk to God?
 32. What does the bible say about being fearful of confrontation?
 • 7.11.13 – Defending The Bible From The Bible (leadingfamilydevotions.com)
  We are to answer objections to the Christian faith by using the Scriptures. This is our book of truth by which we can destroy all arguments raised up against the knowledge of God. There is indeed still an advantage the Jewish people have, they were given the Old Testament, and that alone is sufficient blessing. For the Old Testament revealed the promised Messiah to come, our Lord Jesus Christ!
 • Study the Bible for Yourself (justanotherdaysjourney.wordpress.com)
  My late pastor wanted us to understand the importance of reading the Bible for ourselves just in case his interpretation was wrong. That bit of advice has come to serve me well as a hearer of God’s Word when a speaker, teacher, or minister of the God’s Word says something that is inaccurate or misstated.
 • Cornelius Van Til – Bible Based Theism (theoldguys.org)
  We get our theism as well as our Christianity from the Bible.
 • Differences between Catholics and Protestants (a1312145.wordpress.com)
  Today, there are a lot of religions around the world and Christianity is the religion with the most followers in the world. In Christianity, Protestants and Catholics are especially famous sects. There are about 1 billion followers of Catholics while there are about 300 million followers of Protestants in the world. By the way, do you know the differences between Catholics and Protestants? Both are the same religion, but the histories and the systems of each completely different.
 • When to Stop Reading the Bible (joshharris.com)
  Let the Word break over your heart and mind again and again as the years go by, and imperceptibly there will come great changes in your attitude and outlook and conduct. You will probably be the last to recognize these…
 • Should your heart mess with how you read scripture? (barefootpreachr.org)
  This week, Jonathan Martin shared the pulpit with Dr. Chris Green, a theology professor at the Pentecostal Theological Seminary, to talk about what ought to happen to us when we read Bible stories that make God look ugly and arbitrary, like when He chooses one brother over another in the Old Testament or orders genocide.
  +
  Living in the shadow of the Enlightenment, many Christians have the assumption that reading the Bible seriously and being moved by it emotionally are mutually exclusive. They think they’re simply supposed to accept without questioning the God who is portrayed by the text.
  +
  The Bible is actually profoundly good literature despite the way that so many evangelicals try to make it into a Lifetime movie. Its stories are filled with irony and moral complexity. Sure, Jacob got his father’s blessing, but then he ran away and thus lost everything. When he was reconciled with Esau, Esau had four hundred men and Jacob just had his little family and a few sheep herders. So nothing is as straightforward as it seems.
 • Ordinary Christians and a Great Commission (challies.com)
  The Bible gives us those well-known big-picture commands, the meta commands for the time between Christ’s resurrection and return. “Go and make disciples of all nations.” That Great Commission tells us the what but does not give us a lot of instruction on the how. How do we do that in our daily lives? How does this look in the home and in the office and in the church? Can normal people living normal lives do all of this?
 • Psalm 88 – Why Won’t You Listen? (inchristalonedevotions.wordpress.com)
  The big lesson we can learn is that it is ok to have doubts and questions about our walk with God.
 • Psalms 53 Anthropomorphism (calvinistview.com)
  God in His infinite wisdom has inspired some scripture  to come down to the level of man’s understanding, otherwise God talks to man like a man.
  +
  The sovereignty of the God of Scripture is absolute, irresistible, infinite. When we say that God is sovereign we affirm His right to govern the universe, which He has created for His own Glory, and does with it as He pleases. We affirm that His right of the Potter over the clay, that he may mold that into whatever form fit do accomplish His will. He is just and righteous to use one lump for honor and another for dishonor. We must also affirm that He is under no rule or law outside of His own will and nature, that God is a law unto Himself, and most important He is under no obligation to give an account of His matter to anyone. He is sovereign in that nothing takes Him by surprise, being outside of the confines of times, in everything He now the beginning and the end, where man is confined by time.
 • LISTEN: What to Do When it Seems Like God is Not Hearing Your Prayers (blackchristiannews.com)
  One of the great struggles of the life of prayer is when you pray and it seems like God is not hearing your prayers or when it seems like God is silent.

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelonderzoek, Christen zijn, Christendom, Drie-eenheid, Geschiedenis & Gebeurtenissen en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

34 reacties op Ongelezen bestseller

 1. silver price zegt:

  Ook al was de bijbel dan het Boek der Boeken, dat betekende niet dat iedere middeleeuwer dit boek ook kon lezen. De meeste mensen waren analfabeet en konden zelf dus niet lezen of schrijven. Maar ook als je kon lezen, was het niet gemakkelijk om de bijbel te begrijpen, omdat die eigenlijk alleen in het Latijn beschikbaar was. Alleen mensen die gestudeerd hadden en Latijn hadden geleerd, konden zelfstandig de bijbel lezen en begrijpen. De gewone mensen waren aangewezen op de priesters, die in hun preken vertelden over wat er in de bijbel stond.

  Like

 2. Lupe X. Cain zegt:

  de gemiddelde nederlander begrijpt niets van godsdienst, heeft er geen kennis van en is niet bij machte aan te voelen welke implicaties dit heeft voor een gelovige in het dagelijks leven.

  Like

 3. Pingback: Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid | Broeders in Christus

 4. Pingback: Wonder van openbaring | Broeders in Christus

 5. Pingback: Wonder van voorzienigheid | Broeders in Christus

 6. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 7. Pingback: Gods vergeten Woord 1 Inleiding | Broeders in Christus

 8. Pingback: Koran tegenover veel oudere Heilige Geschriften | Stepping Toes

 9. Pingback: Al-Fatiha [The Opening/De Opening] Süra 1:1-3 In the name of Allah the Merciful Lord Of The Creation | Stepping Toes

 10. Pingback: Kleurblindheid en verkeerscode | Broeders in Christus

 11. Pingback: An anarchistic reading of the Bible—(1) Approaching the Bible | Stepping Toes

 12. Pingback: Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België | Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: Fundamentalisme en religie #4 Verdrukking | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 2 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 15. Pingback: Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 16. Pingback: Na 2020 jaar – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 17. Pingback: Op zoek naar een God boven alle goden – Questiontime – Vragenuurtje

 18. Pingback: Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 2 Verbondswetten – Jeshuaist

 19. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 20. Pingback: Gods vergeten Woord 20 Volk van het Boek 6 Volk met het Boek | Broeders in Christus

 21. Pingback: Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 3 Een goede en rechtvaardige wet | Broeders in Christus

 22. Pingback: Om de noodzakelijke prediking te verwezenlijken – Belgische Broeders In Christus

 23. Pingback: Hoe uniek is het christadelfianisme? – Belgische Broeders In Christus

 24. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid – Belgische Broeders In Christus

 25. Pingback: Onvolmaakte mensen die kunnen leren van Degene die onze Vader wil zijn | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 26. Pingback: Geloof in een te interpreteren Boek – Belgische Broeders In Christus

 27. Pingback: Geloof in een veel bediscussieerd Boek – Belgische Broeders In Christus

 28. Pingback: Wie zijn verlangen opvolgen – Belgische Broeders In Christus

 29. Pingback: Verbeterende hemelse Vader – Belgische Broeders In Christus

 30. Pingback: Nieuwe Bijbelvertaling 2021 – Some View on the World

 31. Pingback: Na 17 jaar vernieuwde Bijbeluitgave | From guestwriters

 32. Pingback: Herinvoering van hoofdlettergebruik in Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 | Bijbelvorser = Bible Researcher

 33. Pingback: Van een Hoogduitse Bijbelvertaling naar een hedendaagse 21ste eeuwse Nederlandse versie | Broeders in Christus

 34. Pingback: Gedachte voor vandaag 24 maart: Dwazen in de wereld die wijsheid en onderricht verachten | Broeders in Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.