Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 3 Een goede en rechtvaardige wet

Een goede en rechtvaardige wet

In tegenstelling tot wat we hierboven over de christen hebben gezegd, bezaten de Joden een wet die vrijwel alle facetten van het leven beheerste. Wie als niet-Jood al de bepalingen leest in de boeken Leviticus en Deuteronomium slaat licht de schrik om het hart: het moet moeilijk zijn om als vrome Jood te leven. Toch ervaart de Jood dat zelf niet zo (ook al spreekt de apostel Paulus over de ‘slavernij’ van de wet: hij doelt daarmee echter op de ‘dienstbaarheid’ en niet op een onmenselijk bestaan). Wie echter de moeite neemt om die wet te be­studeren ontdekt achter die wet principes die de grondbeginselen waarop onze mo­derne maatschappij steunt verre te boven gaan. Hij ontdekt dat de Here Jezus terecht de wet samenvatte als God liefheb­ben bo­ven alles en je naaste als jezelf. Veel van wat de wet voorschrijft heeft te maken met het stipt en oprecht dienen van God, waar­bij de gelovi­ge al doende wordt onder­we­zen in princi­pes van heiligheid en rein­heid. Het is uiter­mate jammer dat veel ‘moderne christenen’ de neiging hebben dit deel van de wet af te doen als de ‘ceremo­niële wet’, die voor ons geen waarde zou hebben, in tegenstelling tot het meer prak­tisch geachte deel dat ook ons nog iets te vertellen heeft, maar waar ook de atheïsti­sche (god-loochenende) humanist mee zou in­stemmen. Uiter­aard is het niet onze bedoe­ling te pleiten voor een herin­voering van al deze bepalin­gen in het leven van de chris­ten. De wet

“heeft slechts een schaduw der toekomstige goederen, niet de gestalte dier dingen zelf” (Hebr. 10:1).

Maar de princi­pes achter de wet zijn van alle tijden, zij zijn, in de woor­den van bo­venstaand citaat, wel degelijk “de gestalte der dingen zelf”. En dus doen we er goed aan die principes tot leidraad van ons leven te maken. En hetzelfde geldt uiter­aard voor de bepalin­gen die de om­gang met de naas­te regelen, al zullen de meeste mensen dat misschien eerder aan­voelen. Wie de desbe­treffende bepalingen in de wet bestudeert wordt getroffen door de zorg voor de me­demens die er uit spreekt, zelfs als die medemens je ‘vijand’ is. En ten aanzien van de ‘strafbepa­lingen’ bij misda­den staat steeds de genoegdoening aan het slachtof­fer voorop. Con­trasteer dat eens met onze wetgeving. In onze moderne staat treedt de overheid op namens het slachtof­fer en legt straffen op en int boetes; maar het slachtof­fer zelf blijft met lege handen achter. Als hij schade heeft geleden moet hijzelf maar een rechts­zaak aanspannen te­gen de dader. In dat licht is de Mozaïsche (maar in feite door God gegeven) wet op­vallend vooruit­strevend. En het is jammer dat van deze zo humane wet bij het grote publiek alleen het principe “oog om oog, tand om tand”, is blijven hangen, waarbij men dan denkt aan een pri­mitieve lust naar wraak in plaats van een beginsel van even­redige ‘genoeg­doe­ning’ (de meeste straffen, met uitzonde­ring van moord, konden wor­den ‘afge­kocht’).

+

Voorgaand

Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 1 Intro Afstemmen op principes

Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 2 God op de eerste plaats

De Falende mens #2 Vrije keuze

Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing

De Ekklesia #6 Bad der Wedergeboorte

Kleurblindheid en verkeerscode

Ongelezen bestseller

Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen

Mensen behandelen op betere wijze dan zij doen

 Vervolg: De ‘wet’ van Jezus

++

Aanvullend

 1. Acht slaande op de reddende
 2. Het eerste op de lijst van de zorgen van de heilige
 3. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem
 4. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie
 5. Bestseller aller tijden
 6. Laat mij niet uit de hoogte doen
 7. Slechte omgang bederft goede zeden
 8. Wees voorzichtig, de omgeving die je kiest zal je vormgeven
 9. Karakter omgezet door de invloed van onze omgang

+++

Gerelateerd

 1. Voor de wet
 2. Mens of Consumens: Moderne slavernij: Werkgevers monopoly
 3. Over onze wegwerp economie en (on)economische groei
 4. Die Balfour-verklaring en die waarheid van die wet van onbedoelde gevolge
 5. Feestdagen verkend: Poerim
Advertenties
Geplaatst in Christen zijn, Christendom, Godsdienst, Levensvragen, Wereld | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 2 God op de eerste plaats

God op de eerste plaats

We komen hier meteen al aan het kernpunt van onze beschouwing: de christen zet God voorop. Gods maatstaven zijn zijn maatsta­ven. De wereld heeft haar eigen maatstaven en die vallen lang niet altijd samen. Weliswaar is het in een beetje beschaving is allang niet meer zo dat het eigenbelang de hoogste maatstaf is, maar dan alleen omdat het maatschap­pelijk leven anders een chaos wordt. De maatschappij verbiedt stelen omdat de leden van die maatschappij daar wederzijds nut van hebben. Zolang je medemensen geen last van je hebben, dwz. zolang er geen maatschappelijke schade ontstaat, kun je je gang gaan. En hoe dat in de praktijk werkt kun je zien zodra een deel van de bevolking de macht over de rest bezit. Dan krijgt maatschappelijke schade ineens een heel andere uitleg en wordt het begrip stelen ineens heel eenzijdig geïnterpreteerd. Maatschappelijke normen zijn dus in wezen niet echt altruïstisch (gericht op de medemens), ze zijn meer een soort collectief eigenbelang.

 

Wie God dient, stelt echter Gods maatstaven voor­op. Hij doet dingen, of laat ze na, omdat hij overtuigd is dat God dat van hem verwacht. Hij is er ook van overtuigd dat het voor de maatschappij van voordeel zou zijn als iedereen dat deed. Maar hij hoeft dat niet te kunnen bewijzen. Voor hem is het vol­doende dat God het zo wil. Het betekent, om nog eens terug te komen op het bovengegeven voor­beeld, dat hij niet steelt om­dat God hem dat verbiedt en om­dat hij op God vertrouwt dat Die hem voor­ziet in wat hij nodig heeft. Het betekent ook dat hij in die houding volhardt, ook als hij zich be­vindt in een omgeving waar stelen de norm is, of anderszins wordt goedgepraat.

 

Het probleem voor de hedendaagse chris­ten is dat veel Bijbelse normen niet meer blijken aan te sluiten op het moderne maat­schappelijke denken. Daar komt nog bij dat sinds de Renaissance in de westerse wereld een duidelijk vooruitgangsdenken heerst: we zien onze opvattingen graag als een voort­durende ontwikkeling naar een steeds ho­ger niveau. In dat denken gelden oude normen en waarden al snel als ouderwets, en dus achterhaald, terwijl de waan van de dag al snel doorgaat voor de hoogste wijs­heid. In werkelijkheid ligt dat natuurlijk wel wat genuanceerder, om het beleefd te zeggen.

 

Het westerse denken beweegt zich be­paald niet uniform in één vaste richting. Veeleer is er sprake van een regelmatig terugkomen op vroegere ideeën. Sommige opvattingen houden het maar enkele decen­nia vol (denk maar eens aan de revolutio­naire opvattin­gen van de jaren zestig), andere gaan een eeuw of langer mee en verdwijnen dan maar langzaam (de 19e-eeuwse ideeën van Karl Marx beginnen bijv. nu pas aangevochten te worden). Vooral in het laatste geval overleven ze ruimschoots de generatie die ze ontwikkelde, maar dat maakt ze evenmin tot de hoogste wijsheid. Het feit is dat de meeste mensen zich maar moeilijk kunnen voorstellen dat een volgen­de eeuw even meewarig zal glimlachen om hun ideeën als zijzelf over de ideeën van voorgaande eeuwen. Het probleem van de christen is echter dat hij voortdu­rend moet oproeien tegen de stroom van de heersende mode in. Hij kan zich niet per­mitteren een eeuw of zo te wachten om dan te kunnen zeggen: “zie je wel”.

+

Voorgaand

Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 1 Intro Afstemmen op principes

Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing

Volgend: Een goede en rechtvaardige wet

++

Aanvullend

 1. Verjaag elke gedachte van zelfzuchtigheid
 2. Laat mij niet uit de hoogte doen
 3. Wat de Bijbel zegt omtrent Geloof
 4. Geloof en geloven

+++

Gerelateerd

 1. “Skandal”: Lutherischer Bischof kritisiert Abschiebung von Christen
 2. NS geeft toe: “Genderneutraal aanspreken is ironisch bedoeld”.
 3. Hoe gewone mensen denken over aansprakelijkheidsrecht
 4. Geert Mak als Graadmeter 7
 5. ‘Ik was altijd de gay best friend, alleen was ik niet gay’
 6. Vervreemding (Dutch)
 7. Wanneer gaan men het westen beschaven?
 8. Jeugdtrainers NEC Delfzijl naar gemeentehuis voor verklaring omtrent gedrag
 9. Helaas…
 10. Wie Eurabia wil verhinderen, moet zelf actief worden: geen stemmen meer voor pro-islamitische politici…
 11. Theologie in de 21ste eeuw: de taak van een discipline in het nauw
 12. Beweging in onze jonge kerk
 13. Zoektocht naar universele basisprincipes; Van Agt
 14. Ongemakkelijke gevoelens
 15. Mandala, pad naar je hogere zelf?
 16. Hoe een prominent FvD-lid in een besloten appgroep praat over ras, homoseksualiteit en de doodstraf
Geplaatst in Christen zijn, Wereld | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 1 Intro Afstemmen op principes

 1. VAREN OP BIJBELS KOMPAS

Leven naar de principes van de Schrift vereist een doelbewuste inzet. Enerzijds is er de verlei­ding om toe te geven aan de zuiging van het eigenbelang. Anderzijds, en wellicht gevaarlijker, is er de ver­leiding om mee te doen in een ‘tolerante’ ge­meenschap, waar alles ‘moet kunnen’ en waar Bijbelse normen als ouderwets worden be­schouwd. De ware gelovige stelt God voor­op.

 

We hebben gezien hoe de christen die naar Bijbelse maatstaven leeft zich gedraagt ten opzichte van zijn land. Maar wat bete­kent zijn geloof voor zijn dagelijks leven thuis, op het werk en in de christelijke gemeen­schap waar hij waarschijnlijk toe be­hoort?

Laten we vooropstellen dat, anders dan bij som­mige andere godsdiensten, nietalles tot in detail vast­ligt. De Bijbel is geen handboek dat ons leven van uur tot uur en van han­deling tot handeling voorschrijft. Wel bevat de Bijbel algemene princi­pes waar we al ons handelen aan zouden moe­ten toetsen. Bij de ware christen hebben deze principes overigens een zodanig vaste plaats in zijn hart, dat hij zijn handelen bijna auto­ma­tisch daarop afstemt. Jezus vatte deze prin­cipes ooit samen als

“de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand… en uw naaste als uzelf” (Matt. 22:37-39).

Let op dat het liefheb­ben van God voorop staat. Velen in deze tijd zullen, onder in­vloed van het humanis­tische denken, in­stemmen met het ‘gebod’ om je naaste lief te hebben als jezelf. Maar dat maakt ze nog niet tot christenen. Voor de christen staat God voorop. Let ook op dat we God moeten lief­hebben met geheel ons hart, ziel en verstand. Het gaat niet slechts om een emotioneel gevoelen, zoals een verliefdheid dat kan zijn, het gaat om een rationele keuze om zich bewust in te zetten voor de zaak van God. Terzijde zij opgemerkt dat in de taal van de Bijbel het hart staat voor de rationele overweging en niet voor het emo­tionele gevoel zoals in onze tijd.

De opvat­ting van het hart als zetel van het gevoel is geïntroduceerd door een middeleeuwse kerk die meer behoefte had aan blind ge­loof dan aan rationele (en dus kritische) gelovigen. Ziel betekent in de bijbelse taal: leven. En “met geheel uw ziel” betekent dus met inzet van heel je leven, dus ook met inzet van onze beschikbare tijd.

+

Voorgaande:

Gods vergeten Woord 22 God en de Keizer 6 Recht en onrecht

Gods vergeten Woord 24 Getuigen 5 Een getuigende Heer en getuigende dienaren

Vervolg: God op de eerste plaats

++

Aanvullend

 1. Bestseller aller tijden
 2. Boek der boeken de Bijbel
 3. Rond de Bijbel
 4. Bijbel verzameld Woord van God
 5. Onze Kijk op de Bijbel
 6. Bijbel baken en zuiverend water
 7. Wat te vinden in de Bijbel
 8. Wat de Bijbel zegt omtrent Geloof
 9. Geloof
 10. Geloof – Vertrouwen voor het ongeziene
 11. Geloof en geloven
 12. Omtrent geloof en gospel
 13. Geloof in Jezus Christus
 14. Geloof voor God aanvaardbaar
 15. Geloof in slechts één God
 16. Geloof niet zonder daden

+++

Gerelateerd

 1. Waarheid en Geloof // Truth and Fait
 2. Fundamentalisme: De kunst van het God onder de duim hebben.
Geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Christen zijn, Godsdienst, Religie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Gods vergeten Woord 24 Getuigen 5 Een getuigende Heer en getuigende dienaren

Een getuigende Heer en getuigende dienaren

 

De opgestane Heer beschrijft zichzelf meteen al in de openingsverzen als “de getrouwe getuige” (Op. 1:5). Daarmee zet Hij de toon voor het boek. In zijn brief aan de gemeente te Laodicea noemt Hij zichzelf “de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige” (Op. 3:14). Aan het eind van het boek noemt Hij zich:

“Hij die deze dingen getuigt” (Op. 22:20).

Een bijzonder trouwe dienaar, die voor het geloof gestorven is, wordt door Hem aangeduid in dezelfde termen waarin Hij zichzelf beschrijft in de openingswoorden

“Antipas, mijn getuige, mijn getrouwe” (Op. 2:13).

Johannes door El Greco, ± 1600

Johannes door El Greco, ± 1600

Johannes, de schrijver, zegt van zichzelf in de openingswoorden:

“Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft” (Op. 1:2).

En iets verderop beschrijft hij zijn toestand als balling op het eiland Patmos:

“Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het woord Gods en het getuigenis van Jezus” (Op. 1:9).

 

Een getuigende gemeente

Omdat de symboliek van de Openbaring nogal wat uitleg vraagt is het in de volgende voorbeelden niet altijd mogelijk om er zo diep op in te gaan als eigenlijk nodig zou zijn. In Openbaring 11 worden de gelovigen voorgesteld als zij die aanbidden in het centrale heiligdom van de tempel. De rest van de tempel wordt onder de voet gelopen door ‘heidenen’. Dit kan geen be­trekking hebben op de tempel te Jeruza­lem, die toen al was verwoest. Het is ken­nelijk symbolisch bedoeld. De symboliek moet ons kennelijk herinneren aan de mis­standen op het tempelplein ten tijde van Jezus’ optre­den, die gedoogd werden door de religieuze leiders, maar waartegen Jezus optrad door het plein schoon te vegen (Marc. 11:15-18). Maar nu gaat het om een geestelijke tempel, gevormd door de ware gemeente. Deze tempel wordt onder de voet gelopen door mensen die menen dat zij God daarmee dienen. Even verderop in hetzelfde hoofdstuk wordt de gemeente voorgesteld als een tweetal getuigen die in rouwgewaad (‘zak’) moeten profeteren. Evenals hun Heer wor­den zij voorgesteld als dienaren die 3½ jaar moeten getuigen, die dan gedood wor­den, maar die door God worden opgewekt en ten hemel opgenomen. Tussen hun dood en hun ‘opstanding’ wordt van hen gezegd dat

“hun lijk zal liggen op de straat der grote stad… alwaar ook hun Here gekrui­sigd werd” (vs. 8).

Opnieuw: het gaat hier ken­nelijk niet om een letterlijke stad (Jezus werd buiten Jeruzalem gekruisigd). De bedoeling is dat zoals hun Heer door zijn eigen volk werd gekruisigd, omdat zij meenden God daarmee te dienen, dat zo ook de zijnen zouden worden behandeld door de godsdienstige wereld van hun eigen tijd. Jezus had vóór zijn sterven, tijdens de maaltijd in de bovenzaal, gezegd:

“Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen.”

Belangrijk is echter dat de ge­meente wordt voorgesteld als een getuigen­de gemeente.

 

In Openbaring 12 wordt de gemeente voorge­steld als een vrouw die de Messias voort­brengt. De goddeloze wereld, voorge­steld als een draak, probeert eerst de Messi­as te “verslinden”. Als dat niet lukt vervolgt hij de vrouw. Maar deze wordt door God be­schermd. De draak richt zich dan op de “overigen van haar nageslacht”, kennelijk de gelovigen. Dezen worden beschreven als zij

“die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben” (vs. 17).

De vrouw wordt hier voorgesteld als ge­vlucht naar de woestijn, zoals Israël bij de exodus uit Egypte naar de woestijn vlucht­te. De draak wordt gevolgd door een twee­tal bees­ten (hoofdstuk 13), waarvan één wordt beschreven als met “twee horens als het Lam [een beeld van Christus in Op. 5], en het sprak als de draak.” Met andere woorden het lijkt christelijk, maar is in werkelijkheid goddeloos. Deze beesten (beelden van menselijke heerschappij) vervolgen de gemeente. Maar in hoofdstuk 17 zien we plotseling een vrouw in de woestijn, die op het beest gezeten is, die zich triomferend gedraagt en die

“dronken is van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus” (vs. 4).

Wat kan dit anders zijn dan een gevallen kerk die ten onrechte poseert als de ware gemeente? Men hoeft slechts naar de kerkelijke geschiedenis te kijken, en dan vooral die van de middeleeuwen, maar evenzeer die van de Reformatie, om de situatie te herkennen.

 

Van de gelovigen echter wordt gezegd dat zij de draak

“hebben overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis” (12:11).

Zij worden be­schre­ven als zij

“die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis dat zij hadden” (6:9),

en

“als u [Johannes] en uw broederen, die het getuigenis van Jezus hebben” (19:10).

Bij het oordeel zijn zij degenen

“die onthoofd waren om het getui­genis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld had­den aangebeden” (20:4).

Het is duidelijk: de ware gelovige is een getuige, die bereid is om desnoods met zijn leven te getuigen. Hij is de heraut van een betere wereld, ook al is hij geen bouwer daaraan. Door zijn ge­tuigen laat hij zien waar hij staat; die bete­re we­reld zal God zelf te zijner tijd wel brengen. En als de getuigen hun best heb­ben gedaan zal geen volk ter wereld onwe­tendheid kunnen bepleiten want zij hebben de bood­schap

“in de gehele wereld gepre­dikt tot een getuigenis voor alle volken” (Matt. 24:14).

 

Het boek Openbaring is het laatste boek van onze Bijbel, Jezus’ laatste boodschap aan de heiligen (gelovigen) die hij op aarde achterlaat. Als het woord getuigen daar zo’n grote rol in speelt moet dat iets voor ons betekenen. Als Jezus’ laatste woord is dat een trouwe gelovige een getuigende gelovige is, dan is het duidelijk wat ons te doen staat. En velen in het verleden, die de boodschap begrepen hebben, hebben dan ook hun leven overgehad voor dat woord van getuigenis, in de wetenschap dat zij daarvoor bij hun opstanding te horen zouden krijgen:

“Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf… ga in tot het feest van uw heer” (Matt. 25:21).

 

 • Rudolph Rijkeboer

1)            Zie voor een behandeling van Openbaring mijn boek “Jezus’ laatste boodschap”.

+

Voorgaande

Gods vergeten Woord 5 Verloren Wetboek 4 De ‘katholieke’ kerk

Gods vergeten Woord 20 Volk van het Boek 6 Volk met het Boek

Gods vergeten Woord 24 Getuigen 1 Intro

Gods vergeten Woord 24 Getuigen 2 Jezus’ rede op de Olijfberg

Gods vergeten Woord 24 Getuigen 3 De opdracht om te prediken

Gods vergeten Woord 24 Getuigen 4 Jezus’ laatste boodschap

Geplaatst in Christen zijn, Godsdienst, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Kerkopbouw, Religie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Gods vergeten Woord 24 Getuigen 4 Jezus’ laatste boodschap

Jezus’ laatste boodschap

Er is een boek aan het eind van het Nieuwe Testament dat kan worden beschouwd als Jezus’ laatste boodschap aan de zijnen1). Als zodanig is het een uitwerking van zijn bood­schap op de Olijfberg, die wij hierboven citeerden. En er is, met uitzondering van het evangelie van Johannes, geen boek in het N.T. dat zoveel gebruik maakt van de woor­den getuige, getuigen, getuigenis als juist dit boek. He­laas is ook over geen boek van de Bijbel zoveel onzin geschreven als over dit boek, de ‘Openbaring van Johannes’. De opper­vlakkige reden daarvoor is duidelijk: het boek bevat een boodschap die is vervat in sterk symbolische taal met veel gebruik van beelden en visionaire voorstellingen. Maar wie vertrouwd is met Oudtestamentische profetie zou er niettemin zijn weg in moe­ten kunnen vinden. De dieper liggende reden waarom de boodschap van het boek nogal is mishandeld, is dat die boodschap bij de meeste christenen niet populair kan zijn. Want het is een uitwer­king van het thema dat de ware kerk een verdrukte minderheid is van getuigende gelovigen, die om hun getuigenis worden vervolgd; en (wat nog aanstootgevender is) dat de vervolger bestaat uit de groep die zichzelf graag ziet als bij uitstek de gods­dienstige elite van zijn tijd. Dat was zo toen de jonge kerk werd vervolgd door de Jood­se religieuze elite.

Nero, (1620) – Abraham Janssens van Nuyssen

Maar dat zou niet veran­deren toen het keizerrijk het ‘Christendom’ aanvaardde als staatsgodsdienst. Zo’n bood­schap is nooit populair bij een heersende klasse. En dus is er gepoogd alles uit te leggen als betrekking hebbend op de ver­volging onder Nero. Maar feitelijk was Nero al dood toen Johannes de Openbaring ont­ving. Daarom heeft men ook geprobeerd het uit te leggen als een eigen toekomstver­wachting van Johannes (die dan niet uitge­komen is). Uiteraard ontkent dit dat er sprake is van een authentieke boodschap van Jezus zelf en maakt het Johannes, als rapporteur van een goddelijk visioen, tot een vrome leugenaar. Weer anderen zien de Openbaring daarom als een bood­schap voor de eindtijd wanneer een ‘anti­christ’ de wereldheerschappij aan zich zou trekken (zie hoofdstuk 15, Addendum 2). Omdat je die toekomst naar belie­ven voor je uit kunt schuiven, hoeft nie­mand zich er dus iets van aan te trekken; de tijd is immers nog niet ‘gekomen’. Maar we zagen in Jezus’ rede op de Olijfberg dat zijn boodschap nu juist betrekking heeft op de tijd die voorafgaat aan het einde; de tijd tussen zijn hemelvaart en zijn wederkomst.

 

+

Voorgaande

Gods vergeten Woord 24 Getuigen 1 Intro

Gods vergeten Woord 24 Getuigen 2 Jezus’ rede op de Olijfberg

Gods vergeten Woord 24 Getuigen 3 De opdracht om te prediken

Kroniekschrijvers en profeten #4c Latere of Kleine Profeten

Vervolg: Een getuigende Heer en getuigende dienaren

++

Aanvullend

 1. Eerste Eeuw van het Christendom
 2. Positie en macht
 3. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 4. Misleid door valse opwekkingen
 5. Wie zijt Gij, Here?

+++

Gerelateerd

 1. Die geloof in ongeloof is ʼn bygeloof
 2. Alleen Jezus is Christus. De rest is fake
 3. Callie Venter – Jesus wederkoms
 4. Sal iemand jou nog glo?
 5. Een christelijk sociaal-conservatieve mening: Islam en secularisme willen in Europa samen de publieke ruimte monopoliseren
Geplaatst in Geschiedenis, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Religie | Tags: , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Gods vergeten Woord 24 Getuigen 3 De opdracht om te prediken

De opdracht om te prediken

 

We hebben eerder gezien (hoofdstuk 12, ‘De gemeente van het Oude Verbond’) dat van het volk Gods in de tijd van het  Oude Verbond eigenlijk verwacht was dat het Gods naam onder de volken bekend zou maken. Ook het volk van het Nieuwe Verbond heeft zo’n opdracht ontvangen. Aan het eind van het evangelie naar Matteüs lezen we dat de opgestane Heer deze opdracht geeft aan zijn discipelen:

“Gaat dan henen, maakt alle volken tot mijn discipelenen doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb” (Matt. 28:19).

Aan het eind van het evangelie naar Marcus lezen we:

“Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden” (Marc. 16:15-16).

Aan het eind van het evangelie naar Lucas lezen we een iets andere formulering. Zij zullen moeten getuigen van de dood en opstanding van hun Heer:

“Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derde dage opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Gij zijt getuigen van deze dingen” (Luc. 24:46-48).

Zij waren ooggetuigen geweest; nu moesten zij dat getuigenis uitdragen in de wereld. In die geest schrijft een redacteur aan het eind van Johannes’ evangelie, na een tafereel waar Johannes zelf een rol in speelt:

“Dit is de discipel, die van deze dingen getuigt en die deze beschreven heeft en wij weten dat zijn getuigenis waar is” (Joh. 21:24).

Het woord ‘getuigen’ komt bijna 30 keer voor in Johannes’ evangelie. Het speelt overduidelijk een belangrijke rol in zijn boodschap. Johannes’ eigen slot aan zijn evangelie luidt:

“Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus [dwz. de ‘Gezalfde’], de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam” (Joh. 20:30-31).

Als de elf overgebleven apostelen een vervanger willen kiezen voor Judas, formuleren zij de volgende eis:

“Er moet dan van de mannen, die zich bij ons hebben aangesloten in al de tijd, dat de Here Jezus bij ons in- en uitgegaan is, te beginnen met de doop van Johannes tot de dag, dat Hij van ons werd opgenomen, één van hen met ons getuige worden van zijn opstanding” (Hand. 1:21-22).

De boodschap zal duidelijk zijn. Het was hun taak om te prediken, en prediken betekende getuigen van alles wat met Jezus was gebeurd tussen zijn doop door Johannes de Doper en zijn dood en opstanding.

+

Voorgaande

Gods vergeten Woord 24 Getuigen 1 Intro

Gods vergeten Woord 24 Getuigen 2 Jezus’ rede op de Olijfberg

Vervolg: Jezus’ laatste boodschap

++

Aanvullend

 1. Eerste Eeuw van het Christendom
Geplaatst in Christen zijn, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Religie | Tags: , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Gods vergeten Woord 24 Getuigen 2 Jezus’ rede op de Olijfberg

Jezus’ rede op de Olijfberg

 

De evangeliën beschrijven ons een gebeurtenis aan het eind van Jezus’ aardse leven. Wanneer zijn discipelen tijdens zijn laatste week te Jeruzalem menen dat Hij zich nu zal openbaren als de Koning van Israël verbijstert Hij hen door aan te kondigen dat Jeruzalem, en de tempel daarin, verwoest zullen worden. Naderhand komen zij bij hem om hem te vragen:

“Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?” (Matt. 24:3).

Zuidzijde van de Olijfberg met de uitgestrekte Joodse begraafplaats

Har HaZeitim, bergrug ten oosten van Jeruzalem. De berg dankt zijn naam aan de olijfbomen die op de berg groeien. Aan de voet van de berg ligt Gethsemane, de plaats waar Jezus werd overgeleverd aan de Romeinen. De Olijfberg is de locatie waarop veel Bijbelse gebeurtenissen zich hebben afgespeeld.

Jezus’ antwoord staat bekend als zijn ‘rede op de Olijfberg’. Op zijn karakteris­tie­ke wijze ontwijkt Jezus in eerste instantie hun feitelijke vraag, om er een waarschu­wing voor in de plaats te stellen:

“Ziet toe dat niemand u verleide!” (vs. 4).

Niet het kennen van ‘de tekenen der tijden’ is belangrijk, maar of men blijft volharden in het geloof; dan komt dat einde vanzelf wel. Wij mensen willen altijd zo graag de toekomst kennen, terwijl het er slechts om gaat om, religieus gesproken, te overleven, dwz. in het geloof te volharden en niet af te vallen. Vervolgens somt Jezus een aantal dingen op die zij op grond van Oudtestamentische profetieën zouden kun­nen houden voor tekenen van ‘het einde’ en zijn terugkomst. Hij zegt daarvan:

“Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet” (vs. 6).

Dan gaat Hij over op wat hun persoonlijk te wachten zal staan:

“Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil” (vs. 9).

Hij waarschuwt dat velen dan ten val zullen komen.

“Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden” (vs. 13).

En tenslotte:

“Dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn” (vs. 14).

 

De les is duidelijk: er zal van het evangelie getuigd moeten worden totdat het de hele wereld is overgegaan. Maar de bood­schap zal niet welkom zijn en de bood­schappers nog minder. Het is hun taak om standvastig te blijven, maar zij zullen de wereld niet kunnen bekeren. Getuigen is hun taak, maar het zal geen triomferende taak zijn. In het verslag dat de evangelist Lucas geeft van dezelfde gebeurtenis, zegt Jezus:

“Zij zullen de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u voor koningen en stadhouders te leiden om mijns naams wil. Het zal voor u hierop uitlopen, dat gij zult getuigen. Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te bedenken, hoe gij u zult verdedigen. Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weer­leggen” (Luc. 21:12-15).

 

Het zou “erop uitlopen” dat zij zouden getuigen. Getuigen zou maar al te vaak een zaak zijn van verdediging voor een rechtbank of tribunaal, onvrijwillig, maar onvermijdelijk. Niet voor niets is ons woord ‘martelaar’ afgeleid van het griekse woord martyr dat eigenlijk ‘getuige’ betekent. Het zou overigens een vergissing zijn om te denken dat Jezus het hier alleen over vervolging door Joden heeft; dat mogen we uit het woord synagoge niet concluderen. Het gebruik van de woorden “koningen en stad­houders” wijst al op een breder verband. En voor “synagogen” mogen we ook ‘kerken’ lezen; alleen bestond dat woord in Jezus’ tijd nog niet. De boodschap is kennelijk dat de vervolging niet alleen van heidense overheden zal komen, maar ook van de kant van diegenen die menen de God van de Bijbel daarmee te dienen.

 

+

Voorgaande

Gods vergeten Woord 24 Getuigen 1 Intro

Tekenen der Laatste Dagen

Volgende: De opdracht om te prediken

 

++

Aanvullende lectuur

 1. Geloof zonder risico tegenstrijdigheid
 2. De Dag is nabij #6 Uitzien
 3. Gehoorzamen aan God

+++

Gerelateerd

 1. Richt je op Gods dag! Oudejaarspreek 2017
Geplaatst in Christen zijn, Kerkopbouw, Religie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Gods vergeten Woord 24 Getuigen 1 Intro

In de vorige artikelen hebben wij er op gewezen dat Jezus verwees naar zijn predikingsopdracht en zijn apostelen op het hart drukte dat zij die zendingsopdracht verder moesten opnemen. Jezus vertrouwende dat in de verkondigers hun noden zou worden voorzien door de mensen tot wie zij predikten. Maar Jezus bereide hen er ook op voor dat zij in de toekomst lang niet altijd gastvrij ontvangen zouden worden; integendeel zij zouden op den duur te maken krijgen met openlijke vijandigheid en vervolging.

De ware gemeente kenmerkt zich door een voort­durend getuigen van het evangelie, desnoods ten koste van het eigen leven, zonder dat dit noodzakelijkerwijs leidt tot een groot­scheepse bekering. De ware gelovige verkondigt een betere wereld, maar is geen bouwer daaraan. Die betere wereld zal God wel brengen op zijn tijd.

 

Tegenstanders van het Christendom wij­zen graag op het feit dat 2000 jaar Christendom duidelijk geen betere wereld heeft gebracht en dat het Christendom als ideolo­gie dus duide­lijk heeft gefaald. Nu is dit argument op zichzelf toepasbaar op iedere ideologie die de wereld kent of heeft ge­kend, dus ook op die welke dan al snel als het alternatief worden gepre­senteerd. Maar daar gaat het nu niet om. Het punt waar het om gaat is dat Jezus Christus nooit heeft gezegd of geleerd dat zijn volge­lingen de we­reld zouden moeten verande­ren. Het paradijs op aarde zou er niet ko­men door hun werken, maar door Gods ingrijpen aan “het einde der tijden”. Hij maakt ruim­schoots duidelijk dat zijn volge­lingen geen revolutionairen zul­len zijn maar een ver­volgde minder­heid in een vijandige wereld.

In deze wereld zijn er heel wat mensen die zich uitgeven voor “Christen” maar als wij naar hun geloof en levenswijze kijken zien wij geen gelijkenis of geen mogelijk verband met de leerstellingen van de leermeester die zij zogenaamd zouden volgen. Wij zien dat zij de meester zelf als hun god aanschouwen wat regelrecht indruist tegen de leer van Jezus zelf en tegen de Bijbelse leer. Alsook zien wij dat hun levenshouding helemaal geen goede getuigenis kan zijn van de levenswijze die Jezus verkondigde. De vredesboodschap en houding van broederlijke liefde is bij velen van die naam christenen niet terug te vinden.

Wij zullen komen te zien dat het belangrijk is om Jezus in geloof na te volgen en te volharden in dat geloof. Wat niet altijd zo evident is.

Ook zal elke Christen moeten beseffen dat de tijd dat het einde zal komen ook veel te  maken heeft met de getuigenis die er dan zal afgelegd worden, want de verspreiding van het geloof is essentieel. Het is namelijk God’s verlangen dat de Getuigenis over het Koninkrijk wijdverspreid de ronde zal doen.

 

+

Voorgaande:

Gods vergeten Woord 23 De andere wang 4 Oorlog en vrede

Vervolg:

Gods vergeten Woord 24 Getuigen 2 Jezus’ rede op de Olijfberg

Geplaatst in Christen zijn, Christendom, Kerkopbouw, Religie | Tags: , , , , , , , , , , | 4 reacties

Gods vergeten Woord 23 De andere wang 4 Oorlog en vrede

Oorlog en vrede

 

En dan nu terug naar de kwestie van het al of niet dienst nemen in een leger. Veel orthodoxe christe­nen, die de uitspra­ken van Paulus over de door God gestelde overheid ernstig nemen, zijn van mening dat dit hen bij uitstek vraagt om overheid en vaderland gewapen­derhand te verdedigen. Zij citeren daarbij graag de passage in Romeinen 13, die zegt:

“Want zij [de overheid] draagt het zwaard niet tevergeefs” (vs. 4).

Uit de context blijktechterduidelijk dat het hiergaat om de verhoudingtussenoverheid en burger, niet om die tussenstaten. Het ‘zwaard’ slaat op een politiefunctie, maardaarwerd in Paulus’ dagen het leger voorgebruikt; een apartepolitiebestond nog niet.

 

Ik wil voorts nog wijzen op het volgende. Dat de overheid “door God gesteld is”, wil nog niet zeggen dat die overheid naar Gods maatsta­ven handelt. Het wil slechts zeggen dat geen overheid aan de macht komt zonder dat God dat toelaat. Zo hebben we gezien dat God in het verle­den de Assyriërs aan de macht heeft laten komen, om daarmee zijn volk te straffen. Maar de Assyriërs waren zich dat zelf uiter­aard niet bewust en worden daarom vervol­gens geoor­deeld om hun optreden; zij had­den immers ook een eigen verantwoor­de­lijkheid. We hebben eerder geciteerd:

“Wee Assur, die de roede van mijn toorn is en in welks hand mijn gram­schap is als een stok. Tegen een godverge­ten volk zal Ik die koning zenden, en tegen de natie waarover Ik verbolgen ben, zal Ik hem ontbieden… Doch hijzelf be­doelt dit niet zo en zijn hart be­raamt het niet zo, want hij heeft in de zin te verdelgen en talloze vol­ken uit te roeien… Zal een bijl zich beroe­men tegen hem die ermee hakt?… Daarom zal de Here, de Here der heerscharen, een tering zenden in zijn wel­ge­daanheid” (Jes. 10:5-7, 15-16).

 

Daarom betaamt het een christen ook niet om zich met politiek te bemoeien en de koers van zijn land te willen beïnvloe­den: hij kan, hoewel van de beste bedoelin­gen vervuld, toch niet weten of hij daarmee niet tegen Gods bedoeling ingaat. Maar dan betaamt het een christen nog veel minder om die politiek mili­tair te on­der­steunen. Wie weet of het niet Gods bedoe­ling is dat een land door een buiten­landse mogendheid overheerst wordt. De christen dient zijn overheid te gehoorza­men, maar zijn loyaliteit behoort aan God. Vroe­ger zat in het Nederlandse paspoort een bladzijde meegeniet waarop stond:

‘De meerderjarige Nederlander die zich zonder Koninklijk verlof vrijwil­lig in vreem­de staats- of krijgs­dienst begeeft, verliest daar­door het Neder­landerschap’.

Een Nederlandse soldaat

En hoewel dat er tegenwoordig niet meer in staat, geldt deze bepa­ling nog steeds. Krijgsdienst stoelt bij uit­stek op loyaliteit jegens de overheid in welks dienst men zich zo begeeft. En daar­mee verspeelt men volgens de Nederlandse wet, zijn nati­onaliteit. Want ook de Neder­landse wet gaat ervan uit dat nie­mand twee heren kan dienen (Matt. 6:24). En wat in dit geval geldt voor een wereldse overheid, geldt des te meer voor de hemelse. Als burgers van een rijk in de hemelen (Fil. 3:20, zie ook hoofdstuk 21: ‘Pelgrims on­derweg’) zouden wij ons staatsburger­schap verliezen door in ‘vreemde’ krijgsdienst te treden. Ook hier speelt in feite het principe van het vrije ge­weten. De gelovige is zelf verant­woordelijk voor al zijn daden; hij zal er eens verant­woording voor af moe­ten leggen. De sol­daat echter heeft geen eigen verantwoorde­lijkheid; hij heeft zijn meerde­ren en op­drachtge­vers blindelings te gehoorzamen. Dat is nu eenmaal het wezen van de krijgs­dienst; wie weigert kan, al­thans in oorlogs­tijd, standrechtelijk worden ge­dood (dat oorlogstribunalen vooral de ho­gergeplaats­ten na afloop toch weer per­soonlijk verant­woordelijk houden is een van de kenmer­kende inconsequenties van het systeem).

 • Rudolf Rijkeboer

+

Voorgaande

Gods vergeten Woord 23 De andere wang 1 Inleiding

Gods vergeten Woord 23 De andere wang 2 Geen verzet

Gods vergeten Woord 23 De andere wang 3 Geen geweld

Geplaatst in Christen zijn, Wereld | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Gods vergeten Woord 23 De andere wang 3 Geen geweld

Geen geweld

 

Toen Jezus gevangen genomen werd greep Petrus een zwaard om zijn meester te verdedigen. Hij sloeg daarmee een slaaf van de hogepriester een oor af. Waarschijnlijk had Petrus op diens schedel gemikt, om die te splijten, maar had het slachtoffer door snel zijn hoofd opzij te bewegen aan deze executie weten te ontkomen. Jezus’ onmiddellijke reactie was:

“Breng uw zwaard weder op zijn plaats, want allen, die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen” (Matt. 26:52).

En de volgende morgen zei Hij tegen Pilatus:

“Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd” (Joh. 18:36).

Er was menselijkerwijs gesproken nooit een betere reden om te strijden dan toen Joden en Romeinen Gods Zoon kwamen arresteren. Maar Jezus’ Koninkrijk is niet van deze wereld, en dus heeft wapengeweld daarin geen plaats. ‘Naar het zwaard grijpen’ is van deze wereld, en wie het doen zullen omkomen zoals de mensen van deze wereld. De woorden zijn duidelijk en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar.

 

Toch hebben sommigen gemeend een toestemming voor het gebruik van wapens te lezen in Jezus’ woorden eerder op de avond. Tijdens de gesprekken aan tafel in de bovenzaal zei Hij:

“Toen ik u uitzond zonder beurs of reiszak of sandalen, hebt gij toen aan iets gebrek gehad? Zij zeiden: Aan niets. Hij zeide tot hen: Maar nú, wie een beurs heeft, hij neme die, zo ook een reiszak; en wie er geen heeft, hij verkope zijn mantel en kope een zwaard” (Luc. 22:35-36).

Jezus verwees naar zijn eerdere predikingsopdracht, toen zij hadden moeten uitgaan in geloof, vertrouwende dat in hun noden zou worden voorzien door de mensen tot wie zij predikten. Maar nu wil hij hen er op voorbereiden dat zij in de toekomst lang niet altijd meer gastvrij ontvangen zouden worden; integendeel zij zouden op den duur te maken krijgen met openlijke vijandigheid en vervolging. En al is dit niet het evangelie naar Johannes, het ‘zwaard’ is kennelijk overdrachtelijk bedoeld. Dat blijkt als wij in het vervolg lezen dat zijn discipelen onmiddellijk met twee zwaarden aankomen. Jezus’ reactie daarop is vertaald als:

“Het is voldoende”.

Dat betekent niet dat hij twee zwaarden wel voldoende vond. Dat hij dat niet bedoeld kan hebben blijkt uit de boven geciteerde aanhalingen tegen het gebruik daarvan. Wat hij bedoelt, is zoiets als ‘zo is het wel weer genoeg’, met een ondertoon van: jullie begrijpen mij weer eens niet. Wie in Christus’ dienst wil staan heeft een geestelijk zwaard nodig, geen zwaard van staal.

+

Voorgaande

Gods vergeten Woord 23 De andere wang 1 Inleiding

Gods vergeten Woord 23 De andere wang 2 Geen verzet

Geplaatst in Christen zijn, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Wereld | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie