De Verlosser 1 Senior en junior

De afgelopen weken hebben wij hier op dit platform een kijk genomen in de eerste zes hoofdstukken van broeder Rudolf Rijkeboer zijn boek Gods vergeten Woord. Daarin zagen wij hoe de wereld tot staan kwam door een Hogere Macht die een Plan had met het geheel. Deze eeuwige goddelijke Kracht plaatse de mens in het universum, maar die mens verzette zich tegen de Grote Kracht zijn recht op heerschappij. Als straf voor hun daad van tegenstand (satan) werden zij uit de Koninklijke Tuin van Eden gestuurd en kwam er nu een einde aan hun leven. Lijden en dood zou nu een herkenbaar deel van hun leven uit maken.

God voorzag echter dat het lijden der mensheid niet eeuwig zou duren en beloofde een verlosser. Doordat God een Messias beloofde en er voor zorgde dat deze op de aarde kwam, is Hij de Voorziener van die Verlosser, oftewel de Hoofdverlosser. Velen denken omdat er over Dé Verlosser wordt gepraat en over een Alfa en Omega dat de ene en de andere Verlosser waarover sprake is in de bijbel één en dezelfde persoon moeten zijn en dat daarom de genaamde zoon van God ook God zou moeten zijn. Dit is echter volledige onterecht.

Naast God de Verlosser of Redder, kunnen er op aarde nog vele andere verlossers of redders werkzaam zijn. Zo zijn er vele brandweerlui, geneesheren en andere gezondheidswerkers die mensenlevens redden en anderen van hun moeilijkheden verlossen, doch zijn ze niet God. Zo zullen wij aantonen dat er naast de Ware God, de Allerhoogste Redder of verlosser, ook een beloofde verlosser door God op de wereld geplaatst is op een bijzondere wijze (Dit jaar 2020 jaar geleden). Indien God geen verbreker van de doodstraf of verlosser zou voorzien hebben en indien hij het zoenoffer van Jezus niet aanvaard zou hebben waren wij nu nog steeds niet verlost van die vloek der dood welke over elk levend wezen valt.

Gods vergeten Woord Hoofdstuk  7 De Verlosser

Een zuiver begrip van Gods verlossingsplan vergt een zuivere visie op de positie van de Verlosser. Door de eeuwen heen is er de verleiding geweest om de Verlosser al te zeer te vergoddelijken. Maar dit wordt al door de aposte­len bestreden omdat het de Verlosser in feite zijn overwinning ontneemt. De Bijbelse leer omtrent de verlossing vormt daarentegen een rationeel en consistent geheel.

 

In het vorige hoofdstuk hebben we geconstateerd dat de mens van nature geneigd is af te dwalen van God. Afdwaling van God en ingaan tegen zijn geboden is zonde en brengt de dood. De Wet van het Oude Verbond voorzag daarin door offers. Een ander leven moest in de plaats komen van dat van de zondaar. Maar dieroffers waren daartoe ontoereikend. Slechts een volmaakt en zondeloos mens kon de zonde tenietdoen. Maar welk mens zou in staat zijn die rol te vervullen? Dat vereist een vastberadenheid die kennelijk de onze te boven gaat. En de verklaring die de Bijbel geeft is dat de Verlosser Gods Zoon was. Door zijn afstamming van God Zelf kon Hij de kracht op­brengen te volharden in gehoorzaamheid. Tegelijker­tijd moest Hij echter een menselijke natuur hebben, want Hij moest een volmaakt mens zijn en geen volmaakte God, op dezelfde wijze als wij verzocht door de zonde; en die natuur had hij door zijn afstamming van een menselijke moe­der. En door die natuur moest Hij, net als wij, de gehoor­zaamheid leren:

“En zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden” (Hebr. 5:8).

Het is zaaks dit goed te beseffen: Hij kon alleen het ware zondoffer zijn doordat Hij zowel aan de goddelijke als aan de menselijke natuur deel had. Zonder zijn goddelijke afstamming had Hij de kracht niet gehad om de zonde te weerstaan. Maar zonder zijn menselijke afstamming had Hij de verleiding niet ondergaan zoals alle andere mensen; dan was er geen strijd geweest en dus nog steeds geen overwinning.

+

Voorgaande

Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus

Gods vergeten Woord 15 Schepping 7 Vreze des Heren

Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk

Een goddelijk Plan #4 Beloften

2020 jaar geleden werd de weg geopend

Verlossing #2 De Bijbelse oplossing

Het begin van Jezus #2 Aller Begin

Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden

Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen

Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham

Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God

Het begin van Jezus #13 Een te komen mens

Vervolg: De Verlosser 2 Zijn goddelijke kant

++

Aansluitende lectuur

 1. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 2. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 3. God die Almachtige Geest die geen mens kan zien De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 4. Voorspellingen van de Eniggeboren zoon
 5. Een Groots Geschenk om te herinneren
 6. De Knecht des Heren #4 De Verlosser Schijnbaar onmogelijke opdracht Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding
 7. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 8. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 9. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft
 10. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 11. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 12. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 13. De Knecht des Heren #1 De Bevrijder
 14. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 15. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 16. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 17. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 18. Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning
 19. Wereld waarheen #3 – de wortelscheut van David
 20. Dienstknecht voor velen terwille van de waarheid van God
 21. Dienaar van zijn Vader
 22. Lijden goegemaakt door Jezus’ loskoopoffer voor zonde
 23. Gisteren stierf hij voor mij
 24. De Leidsman van geloof
 25. Wegen die tot God leiden
 26. De Weg tot verlossing
 27. Uitkijken naar twee adventen
 28. Het is niet proberen maar vertrouwen
 29. Wees trouw aan het luisterende oor
 30. Wie zijt Gij, Here?
 31. De Toorn Gods
 32. Al of niet verenigen
 33. Een plaats voor een vreemdeling en een vluchteling
 34. Mogelijkheid tot leven
 35. Dank aan de Vader dat Hij nooit moe wordt Zijn kinderen van alles te geven

+++

Verder aanverwante artikelen

 1. Mijn Volmaakte Verlossing
 2. Wie is.. God?
 3. Whiskey, soberheid en God
 4. My Heer
 5. Om genade te sien
 6. hardepad
Posted in Geschiedenis, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen, Trinitarisme, Wereld | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Een gezin wordt niet zo maar sterk

Vandaag hebben wij het minder goede nieuws gebracht dat wij er van gaan af zien om elk Nederlandstalig artikel nog om te zetten naar een Engelstalig artikel. zulk een vertalen van het Nederlands naar het Engels vergt tijd en zou niet erg zijn moesten wij voldoende lezers kunnen krijgen voor die artikelen. Maar het aantal lezers laat te wensen over. Het is zo erbarmelijk weinig dat wij de moed op geven. In het Nederlands is het ook wel niet zo vet, maar daar blijven wij door vechten, mits het een zeer kleine taalgroep is waar niet zo veel unitaristische christenen het woord voeren. Er is veel te weinig publicatie van niet-trinitarische bewegingen op het net. Mits de trinitarische kerkgemeenschap nog steeds het hoogste woord voert is er hoge nood aan verkondigers van het Goede Nieuws die durven laten zien wat er werkelijk in de Heilige Schrift staat. Er is een hoge nood aan de verkondiging van de waarheid en dringende noodzaak om de mensen te laten zien wat de Bijbel werkelijk zegt.

Om die reden blijven wij voortboeren. Ook al is er niet veel animo, zullen wij zelfs nu wij geen tijd meer zullen gaan steken in het telkenmale vertalen naar het Engels, om de Nederlandse artikelen vlugger op elkaar te laten volgen. Dat zal makkelijker verlopen, zodat u zich kan verwachten aan een regelmatiger ‘posting’.

Hopelijk zullen wij ons bezoekersaantal toch nog mogen zien stijgen. U ook kan hier aan mee helpen door onze site kenbaar te maken aan anderen. Wij zouden het op prijs stellen indien u ook een steentje zou kunnen bijdragen aan de verkondiging van Gods woord, door reclame te maken voor onze verscheidene websites. Wij moeten ook toegeven dat onze financiële middelen uitgeput zijn en wij op dat vlak ook gerust wat steun kunnen gebruiken. Nederlanders en ingezetenen die voor de Nederlandse staat belastingen betalen kunnen zelfs giften aan ons van hun belastingen aftrekken (Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen). Spijtig genoeg gaat dat niet voor de aan de Belgische staat belastingplichtigen. Maar laat dat u niet weerhouden om ons financieel te steunen.

Vergeet echter niet dat morele steun ook een zeer belangrijke bijdrage kan zijn. Zelfs met eenvoudig klikjes, bijvoorbeeld op de ‘like’ button of door het delen via sociale media kan u ons steunen. Dit zullen wij ten zeerste waarderen.

strong-family4-768x768Het is slechts door samen de handen in elkaar te willen slaan dat wij overeind kunnen blijven staan en zelfs sterker worden. Een gezin wordt niet zo maar groot. Er moet aan en voor dat gezinsleven gewerkt worden; zo is het ook voor het geestelijk leven. Het ‘kerkelijk leven’ hoort ook zijn schragen te hebben. Dat moet ook ondersteund worden en daar moeten de leden ook de genegenheid voor elkaar tonen en en elkaar willen ondersteunen. Samen kunnen mensen iets goeds opbouwen. Maar er moet de wil toe zijn.

Samen kunnen wij groot en sterk worden.

Waar wil jij op het pad stad naar het Koninkrijk van God?

Waar wil jij zich bevinden tegenover het Lichaam van Christus?

Hoe wil jij een lid zijn van die gemeenschap die samen het Lichaam van Christus vormt?

+

Voorgaand:

Not much interest for English articles

a Strong Family doesn’t just happen

De nacht is ver gevorderd 18 Studie 3 Lessen uit het verleden 7 Conclusie

Weet dat die tyd van einde van alles is naby

++

Aanvullende lectuur

 1. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 2. Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit
 3. Door verkondiging ook geruster
 4. Aankondigingsweek in Nederland
 5. Kerk van eenzelfde lichaam levendig houden of laten groeien
 6. Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen
 7. Wetten en regels ter onderwijs
 8. Advertentieoorlog tussen atheïsten en christenen
 9. Vastberaden Christus aankondigen

+++

Aansluitende lectuur van andersdenkenden

 1. Preek: Josua 4 Moenie vergeet van die Here se wonderdade in Christus vir ons nie !
 2. Preek: Joshua 1:10-18 My eenheid met die Here beteken eenheid met sy volk
 3. Preek: Josua 8:30-35 Is daar belangriker dinge as om grond en besittings te verower ?
 4. Skrifoordenking: Markus 1:35-39 – Predikers wat bid
 5. Preek: Jak.1:19-27 Ware godsdiens is om hoorder, ontvanger en dader van die Woord te wees
 6. My sakkie sout… getuienis
 7. Mijn broeder’s hoeder
 8. Ieder zijn eigen pad
 9. Exodus uit Brooklyn
 10. die slegte dae gaan ook verby
 11. Lifelog #3 Geloof je genoeg?
 12. Gee ons krag, Here
 13. Doe het lekker zelf!

Save

Posted in Aankondiging, Christen zijn, Geschiedenis, Kerkopbouw, Religie, Woord van God | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

a Strong Family doesn’t just happen

Christians should form one unity, living and working together for the same goal, making their community and the body of Christ stronger and bigger. Helping each other and helping to spread the word.

Where is your part in it all?

Where are you standing in that Body of Christ?

What is your commitment for that Body of Christ?

How long to wait before bringing religiousness and spirituality in practice?
strong-family4-768x768

Preceding announcement: Not much interest for English articles

Preceding articles:

God’s forgotten Word 5 Lost Lawbook 4 The ‘Catholic’ church

2020 years ago, the road was opened

Dutch version with additional text: Een gezin wordt niet zo maar sterk

++

Additional reading

 1. Background to look at things
 2. When believing in God’s existence and His son, possessing a divine legislation
 3. Lonely in the crowd
 4. Youngster all over the world with the same dream
 5. To whom do we want to be enslaved
 6. Commemorating the escape from slavery
 7. Not bounded by labels but liberated in Christ
 8. Authority given to him To give eternal life
 9. Outflow of foundational relationship based on acceptance of Jesus
 10. Maintaining unity of Spirit in the bond of peace becoming one with God
 11. A participation in the body of Christ (1 on Stepping Toes)
 12. A participation in the body of Christ (2 on Christadelphian Ecclesia)
 13. Manifests for believers #5 Christian Union
 14. En Soma: One Body
 15. One Mind, One Accord
 16. Preparation for unity
 17. Unity doesn’t mean uniformity
 18. Atonement And Fellowship 4/8
 19. Atonement And Fellowship 6/8
 20. Old synagogues buzzing with life
 21. Our openness to being approachable
 22. How long to wait before bringing religiousness and spirituality in practice
 23. Writers needed to preach to non-believers
 24. Refurbished ecclesia site
 25. Theologians and a promised Spirit to enlighten us
 26. The Big conversation Why it matters
 27. Engaging the culture without losing the gospel
 28. Ecclesia to exist, grow and communities to have people communicating with each other

+++

Related articles

Save

Posted in Announcements and Statements, Being Christian | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Not much interest for English articles

For English readers we translated the original Dutch articles and presented them here on “Broeders in Christus”.

We have to regret that there seems to be very little interest in the translated articles on this site. The translations, however, require a lot of work and we would not mind doing all that work if we could find some reward for it, by getting people to read those articles. If we could have more readers looking at them we would have no objection here and would be inspired to continue what we are doing. But now those translations getting so little attention (nearly none) we provisionally shall forgo all that work and shall concentrate to place more frequently some Dutch articles (at a regular interval).

We appreciate very much your visit here and are glad that there are still so many English-speaking readers here who have subscribed to this blog. You and they are always welcome here. But we like to invite you also to subscribe to our ecclesia site, where more (original and translated) English articles are published.

English: Dutch people talking on the streets.

English: Dutch people talking on the streets. (Photo credit: Wikipedia)

When we compare the statistics of our other websites with the viewings on this blog, the results are so disturbingly low (about 8 views by a publication), it is not so easy to bring up a positive effort to do all that work. In case we would now and then have received some encouragement, it would have been better and perhaps worthwhile to continue. But under given circumstances we shall concentrate us on this blog more to the Dutch speaking community and will offer enough reading material in English on our other blogs, like

our ecclesia site: Belgian Christadelphian Ecclesia

at the blog looking at Jesus Christ the Messiah: Messiah for all

the blog showing the way to God and how we best can relate to this Most High Supreme Being: Relating to God

the lifestyle magazine and readers digest: From Guestwriters

the lifestyle and theology magazine: Stepping Toes

English: Example for the Dutch Language - Flag...

Example for the Dutch Language – Flags of Belgium, The Netherlands and Suriname Nederlands: Voorbeeld voor de “Nederlandse Taal” – Vlaggen van België, Nederland en Suriname (Photo credit: Wikipedia)

Next, on this site, we shall continue to place, now and then, some short reviews in English, and shall bring more Dutch articles, hoping to welcome readers from all over the world who speak Dutch.

Those readers we also kindly request to let others in their language know our websites. Only by mouth to mouth advertisement we can have our readers grow, finding more viewings, receiving more stimulation to continue with our work along this way.

Please support our work and help to spread the Gospel News.

 • Voor onze Nederlandstalige lezers vragen wij vriendelijk om meer reclame te maken voor onze websites en meer mensen dit Nederlandstalig platform te leren laten kennen.
  Wij durven u vriendelijk verzoeken de verspreiding van het Goede Nieuws van het Komende Koninkrijk van God verder mee te helpen uit te bouwen.

+++

Posted in Aankondiging, Announcements and Statements, History | Tagged , , , , , , , , , | 2 Comments

2020 years ago, the road was opened

We began our series of “God’s Forgotten Word” by pointing out that they had a time in Jerusalem where they had lost sight of the Supreme Creator. This brought the young Judean King Josiah to a change by restoring the service of the God of the Bible again, even though the people of Judah did not know what really constituted such a service.
The knowledge of their God was largely lost, and what remained were only good intentions.

Today there no longer seems to be so much of God’s knowledge and some people may indeed have good intentions, they seek to integrate the many human and local customs in their service, which is not consistent with the wishes of God.
Also the majority of professing Christians holds on to the human traditions and keeps on fixing their eyes on Jesus Christ as their god, rather than to come to realize that Christ Jesus is the one sent from God, the Son of God and Son of Man.

This Son was announced well in advance and came to earth 2020 years ago. Provided that 20 – 20 is a special number and there have passed two millennia in which faith in Christ Jesus could be redistributed, this new season and church year we look for that special event.

On our ecclesia website we will elaborate on the announcement and the events surrounding this birth of the promised one to whom the whole world had to look out for, rabbi Jeshua, God’s prophet Jesus Christ. There and here we will try to understand how Jesus fits into God’s plan of redemption and why that divine descendant does not necessarily should imply that Jesus is God. Contrarily, a god who so many centuries after the fall would later come on the earth to ‘pretend’ he was tempted (when He cannot be tempted) and to ‘pretend’ death, would only reveal a grim hard and not compassionate god, certainly if he allows humanity still to suffer.

It is true that this son of God 2020 years ago came here on earth. He also knew God’s love for mankind and also shared this love with those around him. This sent one by God, in a special way, placed in the womb of a young woman, could feel compassion for a sinner who was “deceived by the sin“, but fierce invective against religious leaders who deceived the people entrusted to them and who were only on selfishness or pride and self-righteousness.

Even today we still see situations like Jesus could see them in his region. As there where spiritual leaders who brought the people some stories and demanded things from the people that God never desires of man, so do some church bodies still in  similar cases.

When Josiah decided to restore the temple of God came forth the Moses Code. When the king heard what was read to him immediately he realized that the situation, despite his reformation was deviated far away from God’s original command to his people. There had to be done much, much more, “debris” to be removed, before the situation actually was restored.

It should also be clear that today again much debris has to be cleared. Today also many people must be brought back on the right track. Today too we need people who are willing to show the way back to God to the many stranded lost ‘sheep’.

2020 years ago, Jesus came on earth to show the way to God. As we ended the previous chapter by noting that he is the Only Way to God, many will still have to recognize who he is and should come to see it is not to glorify Jesus as their god, but that they should glorify the heavenly Father of Jesus as their God.

This academic year on our ecclesia site and here, we are more likely to present why we should believe that in Jesus Christ, as the sent son of God, we have received the most precious gift and why he is the only way to God. We will also continue to show that he really is that long promised Saviour, the Messiah and Kristos or Christ. We must be careful because there shall come a time that he will come back to judge the people. At those end-times we want to be included in the group that shall be allowed admittance to the Kingdom of God.

In ancient times, God had brought calamity upon Judah and Jerusalem, but He had also brought hope to many people who lived around the Jewish community who also got a chance to be justified again and to be allowed entrance into God’s Kingdom with a Great People of God .

The prophet Habakkuk

Habakkuk may well with astonishment and dismay have seen how God’s people were as helpless fish. But Jesus foresaw the world of fishers of men. These would these fishermen can trump of Babylon, and in their nets caught fish or people can bring back to liveable waters.

The pride of Babel was hurt and became their fate. Babylon’s wide wall was razed to the ground and its high gates were burned with fire; so peoples made themselves weary for nothing and nations became tired before the fire, as there are today too many who are debilitating for nothing. (Jeremiah 51:58).

Transport of the Ark of the Covenant

Of the family of the king who had brought the Ark of the Covenant to Jerusalem and build a temple for true worship, 2020 years ago came a new king in the world. A king who will reign over us. This man of flesh and blood was given the authority by God to rule from Jerusalem.

As in previous years, men have tried all sorts of forms of government (or political systems), but non of those forms seemed to work. It has been found that it is very difficult to have a just ruler for all the citizens. Yet there is such promising one and it will come; Jesus Christ shall be the king of that Kingdom here on earth.

2 Samuel 23: 3 KJV The God of Israel said, the Rock of Israel spake to me, He that rules over men must be just, ruling in the fear of God.

Frans Floris - The Sacrifice of Jesus Christ, ...

Frans Floris – The Sacrifice of Jesus Christ, Son of God, Gathering and Protecting Mankind – WGA7949 (Photo credit: Wikipedia)

That man knew his heavenly Father very well and wished only to do His Will and not his own. He gave himself completely over to the Will of God. That is what is expected of us and what we have come to do also, becoming one with Christ as He is one with God.

The last prophet of the old times and Hebrew Scriptures, or Old Testament, foresaw the coming of Christ would bring a crisis among the people of Israel:

Malachi 3: 1-2 KJV Behold, I send my messenger, and he shall prepare the way before me; and shall suddenly come to His temple the Lord, whom ye seek, even the messenger of the covenant, whom ye delight in: behold, he cometh, saith the Lord of hosts. (2) But who may abide the day of His coming? And who shall stand when he appears? For he is like a refiner’s fire, and like fuller’s soap.

It is the God of gods or Host of hosts Who declares that His sent one shall come. For the prophet Malachi it was clear that a messenger of God (an angel) would bring Good Tidings. Though he wonders who shall bear him and questions who shall be ready.

Christ the King of Israel came and was hung on the torture stake. But that was not the end but the beginning of a new world. The world we also want to show on our sites.

Those who killed more prophets from God, also brought the prophet and teacher Jeshua (Jesus Christ) to his end. But his sacrificial death would bring a change for us because it opens the door to new life. For that reason, his birth 2020 years ago, is so important to us.

As there were infidels in Jesus and Paul their time, Paul also having been confronted with the unbelieving Jews of his time. Trying the Jews to understand their stubbornness and impenitence should today be a sign for several followers of Jesus, brothers and sisters in Christ, to warn people of the coming period so that they can prepare for the

“The day of wrath and revelation of the righteous judgment of God who will reward everyone according to his works” (Romans 2: 5).

For 2016-2017 therefore an important task is ready, laid aside, for those who love Jesus and want to come under his rule.

+

Previous:

Redemption #1 Biblical doctrine of salvation

Redemption #2 Biblical solution

Redemption # 3 The imperfect animal sacrifice

Redemption #4 The Passover Lamb

Redemption #5 The perfect sacrifice

Redemption #6 Partaking his sacrifice

Redemption #7 Christ alive in the faithful

Redemption #8 Righteousness by Faith

Redemption #9 Only way

Dutch version / Nederlandse versie: 2020 jaar geleden werd de weg geopend

++

Additional reading

 1. People Seeking for God 6 Strategy
 2. A Way to look for Christ – the Bible word of God
 3. the Bible – God’s guide for life #6 Case example – King Josiah #1
 4. the Bible – God’s guide for life #7 Case example – King Josiah #2 Lessons from Josiah’s experience
 5. Back from gone #3 Giving worries to God and believing in His promises

+++

Further reading

 1. Don’t Know it All? What an Incredible Blessing!
 2. The Way (1)
 3. The Way (2)
 4. It’s for me.
 5. It Must Be True Today
 6. Coming to Christ.
 7. Why Christianity Isn’t a Solo Act
 8. Would You Give Up Your “Rights” for….
 9. R.C. Sproul quote
 10. Spiritual Formation, Gossip and Presidential Campaigns
 11. October 26 – I Never Knew You
 12. Summing Up
 13. The Rock and rocks
 14. This is the way
 15. Where Do We Invest Ourselves?
 16. See here… Looking again!
 17. In September. Saint Mark

+++

Save

Save

Save

Posted in Being Christian, Christendom, Christianity, History, Jehovah Yahweh God - English articles, Jesus Christ Jeshua Messiah, Religion, Trinity | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Redemption #9 Only way

There remains one thing to explain. In what is perhaps the best known text of the Bible, Jesus says:

“For so God loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life” (John 3:16).

Almost everyone interprets this as a declaration of the extent of God’s love, but at first is not what it says. The word ‘thus’ or ‘for’ means ‘that way’, and rightly so, because that is the root meaning of the Greek word.
We are dealing here with typical Jewish thinking.
Someone to love is not having an emotional feeling; it is to do practical things. If you love someone you must mean that you do what is good for him.

God says in Malachi:

“I have loved you”

and immediately the counterdemand of the people is:

“Where hast thou wrought your love?” (Malachi 1: 2).

So it is with the command:

“Love your enemies” (Matthew 5:44).

Česky: Ilustrace z Anglické Bible /1867/ z kni...

Česky: Ilustrace z Anglické Bible /1867/ z knihy Malachiáš ze Starého zákona. (Photo credit: Wikipedia)

It does not being asked to us that we would find our enemies the sweetest and most sympathetic people on Earth. To try that would be wasted energy. It prompts us to do something; we do despite their hostility, to what is good for their sake, and that we in any way possible are trying to do away with their prejudice, as would it be our natural human tendency. In that light, we understand that John 3:16 tells us what God has done for us to show us his love. It is as it were the answer to the question of the people in Malachi. Only secondarily we realize that, if this is the solution that God has chosen for us, that also tells about the extent of God’s love. But the verse initially indicates this is the way of God’s act has consequences. If this is God’s solution to our problems – and that is what the passage tells us – then it also means that this is the only way, there is no other!

+

Previous

Challenging claim 1 Whose word

Colour-blindness and road code

The true light in recorded words

Not about personal salvation but about a bigger Plan

Redemption #1 Biblical doctrine of salvation

Redemption #2 Biblical solution

Redemption # 3 The imperfect animal sacrifice

Redemption #4 The Passover Lamb

Redemption #5 The perfect sacrifice

Redemption #6 Partaking his sacrifice

Redemption #7 Christ alive in the faithful

Redemption #8 Righteousness by Faith

Dutch version: Verlossing #9 De enige weg

++

Additional reading

 1. Creator and Blogger God 8 A Blog of a Book 2 Holy One making Scriptures Holy
 2. The very very beginning 2 The Word and words
 3. Looking for the perceptible or the latent or what needed for us
 4. Lovers of God, seekers and lovers of truth
 5. To find ways of Godly understanding
 6. Bring praise to the Creator
 7. A god who gave his people commandments and laws he knew they never could keep to it
 8. Relating to God is it possible
 9. Relationship with God: The One behind your being
 10. The 1st Adam in the Hebrew Scriptures #7 Promise and solution
 11. A book of life and a man born more than two thousand years ago
 12. A voice cries out: contex
 13. Looking for a shepherd for the sheep and goat
 14. Servant of his Father
 15. What is the truth asked also Pontius Pilate
 16. Marriage of Jesus 2 Standard writings about Jesus
 17. Marriage of Jesus 7 Impaled
 18. We are redeemed; we are “bought with a price”
 19. Illuminating our minds and watching out
 20. Are people allowed to have doubts
 21. Why are you persecuting me?
 22. Back from gone #2 Aim of godly people
 23. Follower of Jesus part of a cult or a Christian
 24. Two new encyclopaedic articles
 25. Helping websites to prepare for the last days
 26. Welcome to this “Relating to God” WordPress site
 27. A Start for looking at the unseen and the treasure to look forward to
 28. Three new sites to discover the real Jesus
 29. For Dutch speaking readers #1 On the first component of a triptych
 30. Messiah for all 2015 in review
 31. Forward ever backwards never!
 32. As a small church needing encouragement
 33. Daily Spiritual Food To prepare ourselves for the Kingdom of God
 34. 100-Day Identity Makeover: Day 56
 35. Hang On!
 36. If we endure …
 37. Jehovah’s Witnesses Circuit Assembly and a Pillar to freedom
 38. Atonement and the race been bought
 39. Breathing to teach
 40. What Should I Preach ?

+++

Further reading

 1. The Way
 2. This is the way
 3. The Power of God’s Grace
 4. Summing Up
 5. The Parable of the Two Sons
 6. Where Do We Invest Ourselves?
 7. Would You Give Up Your “Rights” for….
 8. October 26 – I Never Knew You
 9. Has the Church become a pathetic loser?
 10. “Do I have to pray, read the Bible, go to church, etc?”

+++

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | 2 Comments

2020 jaar geleden werd de weg geopend

De reeks over “Gods Vergeten Woord” begonnen wij door er op te wijzen dat men in Jeruzalem een tijd had waar men geen oog meer had voor de Allerhoogste Schepper. Hierin bracht de jeugdige Judese koning Josia een verandering door de dienst van de God van de Bijbel weer te herstellen, ook al wist het volk van Juda niet meer wat zulk een dienst werkelijk inhield.
De kennis van hun God was grotendeels verloren gegaan, en wat restte waren slechts goede bedoelingen. Vandaag lijkt er ook niet meer zo veel van Gods kennis te zijn en sommige mensen mogen dan wel goede bedoelingen hebben, zij zoeken de vele menselijke en plaatselijke gebruiken te integreren in hun dienst, wat echter niet strookt met de wensen van God. Eveneens houden de meerderheid van de zich Christen noemenden er nog steeds aan vast om hun Christus als hun god te dienen, in plaats van te komen in te zien dat Christus Jezus de gezondene van God is, de zoon van God en een mensenzoon.

Deze mensenzoon was lang op voorhand aangekondigd en kwam op de aarde 2020 jaar geleden. Mits dit een speciaal getal is 20 20 en er twee millenia voorbij zijn gegaan waarin het geloof in Christus Jezus verder verspreid kon worden, kijken wij dit nieuwe seizoen en kerkelijk jaar naar die bijzondere gebeurtenis.

Op onze ecclesia site zullen wij verder in gaan op de aankondiging en de gebeurtenissen rond Jezus zijn geboorte. Daar en hier zullen wij ook trachten te laten inzien hoe Jezus in Gods Verlossingsplan past en waarom er die goddelijke afstammeling is die niet hoeft in te houden dat Jezus God zou moeten zijn. Integendeel zou een God die zoveel eeuwen later na de zondeval op de aarde zou komen om zijn dood te ‘voorwenden’ slechts getuigen van een onverbiddelijk harde en niet menslievende god, mits hij de mensheid nu dan nog steeds laat lijden.

Het is juist die zoon van God die 2020 jaar geleden hier op aarde kwam, die Gods liefde voor de mensheid goed kende en deze ook met Hem deelde. Die gezondene van God, op bijzondere wijze geplaatst in de moederschoot van een jonge vrouw, kon mededogen voelen met een zondaar die ‘door de zonde misleid’ was, maar fel uitvallen tegen religieuze leiders die het aan hen toevertrouwde volk misleidden en slechts uit waren op eigenbelang of trots en eigengerechtigheid.

Ook vandaag zien wij nog toestanden zoals Jezus ze ook kon aantreffen in zijn streek. Zoals er toen geestelijke leiders waren die het volk bepaalde verhalen brachten en dingen van het volk eisten, die God helemaal niet verlangt van de mens, doen bepaalde kerkinstanties nog steeds gelijkaardige zaken.

Toen Josia besloot Gods tempel te herstellen kwam het Wetboek van Mozes te voorschijn. Toen dat de koning werd voorgelezen besefte deze onmiddellijk dat de situatie, ondanks zijn reformatie, ver was gaan afwijken van Gods oorspronkelijke opdracht aan zijn volk. Er moest veel gebeuren en veel ‘puin’ worden geruimd voordat de situatie werkelijk weer was hersteld.

Ook vandaag moet er weer veel puin geruimd worden en moeten er mensen zijn die anderen er weer toebrengen om de vele verloren gelopen ‘schapen’ terug de weg te tonen naar God. 2020 jaar geleden kwam ook Jezus ter wereld om die weg naar God te tonen. Zoals wij het vorige hoofdstuk eindigden met te melden dat hij de Enige Weg naar God is,zullen velen dit nog moeten inzien en er van af moeten stappen om Jezus als hun god te verheerlijken.

Op onze ecclesia site en hier zullen wij dit academisch jaar eerder voorleggen waarom wij zo in Jezus Christus  moeten geloven als de gezondene zoon van God en waarom hij de enige weg is naar God. Ook zullen wij verder aan tonen dat hij werkelijk die lang beloofde verlosser is, de Messias en Heiland waarnaar wij moeten uitkijken, want deze zal terugkomen om een oordeel over de mensen te vellen, waarbij wij hopelijk tot diegenen zullen kunnen behoren die toegelaten zullen worden om in het Koninkrijk van God binnen te treden.

In de verre oudheid had God onheil over Juda en Jeruzalem gebracht, maar ook had Hij hoop tot de vele mensen gebracht die rond de Joodse gemeenschap leefden en nu ook een kans kregen om terug gerechtvaardigd te worden en opgenomen te worden tot een Groot Volk van God.

De profeet Habakuk uit de 7de eeuw voor Christus

Habakuk mag dan wel met verbijstering en verslagenheid gezien hebben hoe Gods volk als hulpeloze vissen waren. Maar nu voorzag Jezus de wereld van vissers van mensen. Deze zouden die vissers van Babel kunnen overtroeven en in hun netten gevangen vissen of mensen weer tot leefbare wateren kunnen brengen.

De trots van Babel werd gekrenkt en werd hun noodlot. Babels brede muur werd tot de grond geslecht en zijn hoge poorten werden met vuur verbrand; zo vermoeiden volkeren zich voor niets en matten natiën zich af voor het vuur, zoals er vandaag ook velen zijn die zich afmatten voor niets. (Jeremia 51:58).

Uit het geslacht van de koning die de ark van het verbond naar Jeruzalem gebracht had en een tempel bouwde voor de ware aanbidding, kon 2020 jaar geleden een nieuwe koning ter wereld komen. Een koning die over ons zal komen te regeren. Van God heeft deze man van vlees en bloed de autoriteit gekregen om te heersen vanuit Jeruzalem.  Al de voorgaande jaren heeft de mens allerlei regeringsvormen uitgeprobeerd, maar gene enkele vorm bleek te werken. Het is gebleken dat het zeer moeilijk is om een rechtvaardige heerser over de mensen te hebben. Toch is er zo één belooft en zal deze komen; namelijk Jezus Christus.

2 Samuel 23:3 DSV  De God Israels heeft gezegd, de Rotssteen Israels heeft tot mij gesproken: Er zal zijn een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods.

Die man kende zijn hemelse Vader zeer goed en wenste slechts Zijn wens te doen en niet zijn eigen wil. Hij gaf zich volledig over an de wil van God. Dat is ook wat van ons verwacht wordt en waartoe wij moeten komen om ook zo één te worden met Christus zoals hij één is met God.

De laatste profeet van de oude tijden en Hebreeuwse Geschriften, of het Oude Testament, voorzag dat de komst van Christus een crisis onder het volk Israël zou brengen:

Malachi 3:1-2 DSV  Ziet, Ik zende Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal; en snellijk zal tot Zijn tempel komen die Heere, Dien gijlieden zoekt, te weten de Engel des verbonds, aan Denwelken gij lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de HEERE der heirscharen.  (2)  Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep der vollers.

De Christus, de Koning Israels, kwam en werd aan de martelpaal opgehangen. Maar dat betekende niet zijn einde doch het begin van een nieuwe wereld. De wereld die wij ook op onze sites willen tonen.

Nederlands: Humbeek: 10e kruiswegstatie ("...

Humbeek: 10e kruiswegstatie (“Jezus wordt van Zijn kleren beroofd”) (Photo credit: Wikipedia)

Zij die nog meer profeten van God om het leven hadden gebracht, brachten ook die profeet en leermeester om het leven. Maar zijn offerdood zou een kentering brengen doordat het voor ons de deur opent tot nieuw leven. Om die reden is zijn geboorte 2020 jaar geleden ook zo belangrijk voor ons.

Zoals in Jezus tijd er ongelovigen waren en Paulus ook de onge­lovige Joden van zijn tijd trachtte de Joden hun weerbarstigheid en onboetvaardig­heid te laten inzien, moeten vandaag verscheidene volgelingen van Jezus, broeders en zusters in Christus, de mensen waarschuwen voor de komende tijd zodat zij zich kunnen voorbereiden op de

“de dag des toorns en der openba­ring van het rechtvaardig oordeel Gods, die een ieder vergelden zal naar zijn werken” (Romeinen 2:5).

Voor 2016-2017 ligt er dan ook een belangrijke opdracht klaar voor hen die Jezus liefhebben en onder zijn bewind willen komen te staan.

+

Voorgaande:

Het begin van Jezus #4 Aangekondigde te komen Verlosser

Verlossing #9 De enige weg

++

Aansluitende leesstof:

 1. Na 2020 jaar
 2. De geboorte van Jezus Christus was als volgt
 3. Jezus van Nazareth – 1 – Jezus geboorte
 4. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 5. Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning
 6. Wereld waarheen? #5 De Val van Babel
 7. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 8. Blootleggen van de grondslagen van het geloof
 9. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 10. De Wederkomst en de eindtijd #1 Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan
 11. De Wederkomst en de eindtijd #2 Blik op de nabije toekomst
 12. De wederkomst en de eindtijd #3 Let op de Vijgeboom
 13. De Wederkomst en de eindtijd #4 De komende toorn

+++

Andere gedachtegangen

 1. Sjezus!
 2. De Passie van de Jezus – Een muzikale fruitmand
 3. Wie is.. God?
 4. Tel je zegeningen
 5. Messianische vs. Trinitarische Juden
 6. Who Needs Religion?
 7. Must read: Background article about Messianism in the orthodox Jewish community
 8. Identity Crisis – message about God’s people Israel and the tribes
 9. Jesus não é o Messias #1 – Introdução
 10. Rabbi Besar Israel Mengatakan 2016 “Waktu yang Baik” Untuk Kedatangan Messias
 11. Niso bili sveti, niso bili trije in niso bili kralji

Save

Save

Save

Posted in Aankondiging, Christen zijn, Christendom, Drie-eenheid, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen, Religie, Trinitarisme | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Verlossing #9 De enige weg

Dan rest er nog één ding om uit te leggen. In wat wellicht de bekendste tekst van de Bijbel is zegt Jezus:

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe” (Johannes 3:16).

Bijna iedereen vat dit op als een verklaring van de mate van Gods liefde, maar in eerste instantie is dat niet wat er staat. Het woord ‘alzo’ betekent: ‘op die wijze’, en dat is terecht, want dat is ook de grondbetekenis van het Griekse woord.
We hebben hier te maken met typisch Joods denken.
Iemand liefhebben is niet het hebben van een emotioneel gevoel; het is het doen van praktische dingen. Als je iemand liefhebt moet dat betekenen dat je doet wat goed voor hem is.

God zegt in Maleachi:

“Ik heb u liefgehad”

en de onmiddellijke tegenvraag van het volk is:

waarin hebt Gij ons uw liefde betoond?” (Mal. 1:2).

Zo is het ook met het gebod:

“Hebt uw vijanden lief” (Matt. 5:44).

Er wordt niet van ons gevraagd dat wij onze vijanden de liefste en sympathiekste mensen op aarde moeten vinden. Dat te proberen zou verspilde energie zijn. Er wordt van ons gevraagd dat we iets doen; dat we ondanks hun vijandigheid doen wat voor hun bestwil is, en dat we niet op alle mogelijke manieren trachten hun afbreuk te doen, zoals onze natuurlijke menselijke neiging zou zijn. In dat licht begrijpen wij dat Johannes 3:16 ons vertelt wat God voor ons gedaan heeft om ons zijn liefde te bewijzen. Het is als het ware het antwoord op de vraag van het volk in Maleachi. Pas in tweede instantie realiseren we ons dat als dit de oplossing is die God gekozen heeft, dat ons dat heel veel vertelt ook over de mate van Gods liefde. Maar dat het vers in eerste instantie aangeeft dat dit de wijze van Gods handelen is heeft consequenties. Als dit Gods oplossing is voor onze problemen – en dat is wat de passage ons vertelt – dan betekent dat tevens dat dit de enige weg is: er is geen andere!

Panorama Weinfelder Maar oder Totenmaar, Eifel

Een weg of De Weg – Panorama Weinfelder Maar of Totenmaar, Eifel (Foto credit: Wikipedia)

+

Voorgaande

Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming

Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie

Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren

Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God

Verlossing #2 De Bijbelse oplossing

Verlossing #4 Het Paaslam

Verlossing #5 Het volmaakte offer

Verlossing #6 Deel hebben aan zijn offer

Verlossing #7 Christus levend in de gelovige

Verlossing #8 Gerechtigheid door geloof

Vervolg:

2020 jaar geleden werd de weg geopend

De Verlosser

+++

Save

Posted in Christendom, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Levensvragen | Tagged , , , , , , | 2 Comments

Redemption #8 Righteousness by Faith

In the previous article we looked at the 8th letter of the apostle Paul to the Romans, the symbolism of the man who hung on the cross next to Jesus, applied to himself. In a letter to the Galatians, Paul looks how he hung with Christ to the pole and still lives (Galatians 2:20).

WLANL - Pachango - Catharijneconvent - Kruiswe...

WLANL – Pachango – Catharijneconvent – Calvary Station 9, Christ falling at the foot of the Calvary (Photo credit: Wikipedia)

A little later in the same letter to the Galatians, Paul writes that Christ must get his followers “formed” (Gal. 4:19). We must live as Christ would have done in our place. And we must believe that we therefore will be retained on the basis of Jesus’ sacrifice. Elsewhere in the letter he calls this righteousness by faith. Whom would have kept the law as a whole, should be righteous before God. But outside of Jesus is there nobody who succeeded to live according to God’s strict standards. Nobody is able to succeed. So are all, according to the strict standards of the law, unjust. But now God has given another opportunity to be “just”: through faith in Jesus Christ.
That is not justice according to the law, but God declares people righteous who meet the above four conditions. Scripture calls this “justified”, that is, declared righteous before God’s tribunal acquitted of guilt.
In his letter to the Galatians, Paul talks about man’s justification not by works of the law, but by coming through faith in Jesus Christ.

Galatians 2:16 The Scriptures 1998+  (16)  knowing that a man is not declared right by works of Torah, but through belief in יהושע  {Jeshua} Messiah, even we have believed in Messiah יהושע , in order to be declared right by belief in Messiah and not by works of Torah, because by works of Torah no flesh shall be declared right.

A little further on he says:

Galatians 3:8 The Scriptures 1998+  (8)  And the Scripture, having foreseen that Elohim would declare right the nations by belief, announced the Good News to  Aḇraham beforehand, saying, “All the nations shall be blessed in you,”

Galatians 3:16-18 The Scriptures 1998+  (16)  But the promises were spoken to Aḇraham, and to his Seed. He does not say, “And to seeds,” as of many, but as of one, “And to your Seed,” who is Messiah.  (17)  Now this I say, Torah, that came four hundred and thirty years later, does not annul a covenant previously confirmed by Elohim in Messiah, so as to do away with the promise.  (18)  For if the inheritance is by Torah, it is no longer by promise, but Elohim gave it to Aḇraham through a promise.

In this context, he uses a striking image. The law, he says, was a “schoolmaster” “monitor” “guardian” or “trainer”:

Galatians 3:24-25 The Scriptures 1998+  (24)  Therefore the Torah became our trainer unto Messiah, in order to be declared right by belief.  (25)  And after belief has come, we are no longer under a trainer.

That schoolmaster could be a guardian or pedagogue to bring us unto Christ.

Schoolmaster (Gr .: Paedagogus, a “teacher”) was a special servant who was responsible for the education of children of wealthy parents. He had to teach them rules and ensure that they were trained. Likewise, we are raising kids with rules. We desire eg.  that they are at home in time by night, in the hope that once they become adults, do not spend whole nights on the street or in the pub.

Paulus

The writer to the Galatians, Romans and Hebrews, the apostle Paul, who explained that salvation is offered through the gospel of Jesus Christ

In his letter to the Romans (which topics are further developed in Galatians, such as a painting can be an elaboration of a pencil sketch) Paul says:

Romans 3:21-22 The Scriptures 1998+  (21)  But now, apart from the Torah, a righteousness of Elohim has been revealed, being witnessed by the Torah and the Prophets,  (22)  and the righteousness of Elohim is through belief in יהושע {Jehovah} Messiah to all and on all who believe. For there is no difference,

In Galatians (3: 8) he argues that this is the real fulfilment of the promises to Abraham and that therefore with these promises actually “the gospel was preached to Abraham.” Perhaps unnecessarily, it reiterated that “faith in Christ” comes down to what is said above, and that it not only is a vague emotional feeling. But who fulfils the condition of ‘faith’ (actually meets the four conditions mentioned above) is also fully justified.

Paul writes to the Colossians that if we believe, that then ‘erases’ ‘the evidence’ from our sins. He uses a word that refers to the erasure of the text on a writing tablet. Normally a retailer or another creditor made a large cross over a bill that had been met. The Greek word for this is chiazo derived from the Greek letter ‘chi’, which is about as written as our x, but bigger (c). But the word that Paul uses is exaleipho that means erase or, superlative destroy. If a person is justified by faith in Christ, there is no trace of evidence about that still recalls his past sins or, if he asks for forgiveness over and over again, of his later sins.

Nederlands: Handschrift. Boek in Arabisch schr...

Handwriting. Book in Arabic script, about faith and the sources and foundations of Islam (Photo credit: Wikipedia)

And thus we come to a fundamental point of biblical teaching. In all other religions and human wisdom man must be blameless (also in the other monotheistic religion: Islam), otherwise he fails. But who draws his faith on justification through Christ may fail! Provided he does his sincere effort to follow Christ, he has nothing to fear, though he would stumble over again. In the Gospels we read:

Luke 17:4 The Scriptures 1998+  (4)  “And if he sins against you seven times in a day, and seven times in a day comes back to you, saying, ‘I repent,’ you shall forgive him.

Thus God deals with us. Even if we sin seven times a day, but come back seven times a day to God and say, ‘I repent,” He will forgive us. The requirement to be blameless, was replaced in Christ, by the requirement to sincerely to strive for impeccability. And that makes a world of difference.

+

Previous

Redemption #1 Biblical doctrine of salvation

Redemption #2 Biblical solution

Redemption # 3 The imperfect animal sacrifice

Redemption #4 The Passover Lamb

Redemption #5 The perfect sacrifice

Redemption #6 Partaking his sacrifice

Redemption #7 Christ alive in the faithful

Dutch version: Verlossing #8 Gerechtigheid door geloof

++

Additional reading

 1. Words of God to stand and to be followed and to believe
 2. Creation of the earth and man #3 Of the Sabbath day #1 the Seventh day
 3. Creation of the earth and man #7 Of the Sabbath day #5 Respecting the day on which Christ Jesus rose from the dead
 4. Man’s own fault and the choice to flee from fear
 5. Self inflicted misery #8 Pruning to strengthen us
 6. Looking for something or for the Truth and what it might be and self-awareness
 7. The God of hope filling us with all joy and peace
 8. Written down in God’s Name for righteousness
 9. Written for our instruction, that through perseverance and the encouragement of the Scriptures we might have hope
 10. Testimonies to observe, inspired by God
 11. The Right One to follow and to worship
 12. Gaining Christ, trusting Jehovah
 13. With child and righteousness greater than the law
 14. Hope by faith and free gift
 15. True riches
 16. Set free from any form of mental torment or self-condemnation
 17. If you have integrity
 18. Honor your own words as if they were an important contract
 19. Two states of existence before God
 20. God receives us on the basis of our faith
 21. That the righteousness of the law might be fulfilled in us
 22. Fixing our attention
 23. Doctrine and Conduct Cause and Effect
 24. A race not to swift, nor a battle to the strong
 25. The race is not to the swift, nor the battle to the strong
 26. Our life depending on faith
 27. Letter to the Romans, chapter 3
 28. Additional comments to the Letter to the Romans 4
 29. Romans 4 and the Sacraments
 30. Is Justification a process?
 31. Is your mind thirsty?
 32. Back from gone #4 Your inner feelings and actions
 33. Our openness to being approachable
 34. All Positive Energy People Are Acceptable
 35. Preaching to an unbelieving world

+++

Further of interest

 1. The Laws of Redemption
 2. Integrity & Potato Chips
 3. Jeremiah 9:23 or 9:24?
 4. Lot’s righteousness
 5. Altered Armor
 6. Love
 7. (Part 1) In Defense of True Doctrine: In Response to a Catholic
 8. Heiko A Oberman: Luther
 9. Godliness Protects against Stress
 10. Yup.
 11. Want To Connect With God?
 12. “Do what is right, not what is easy”
 13. 2016 Day 242 – Hebrews 8
 14. Who Owns Your Future?
 15. Making God the Center of Your Life
 16. Love Like God – Matthew 5:38-42
 17. Faith Without Works Is Dead
 18. Made Righteous
 19. Stay Connected: The Righteousness of Faith
 20. The Kings II 22 – Torn: Look What I Found
 21. The Kings II 23 – Covenant Commitment 
 22. The Kings II 24 – Beginning of the End
 23. “He will do right” by William Plumer
 24. Righteousness and Grace – Romans 10:4
 25. Cookie a day: Jesus Desires mercy not Sacrifice
 26. Stronger Faith through Tribulation
 27. A Righteous Ruler’s Promise
 28. Sustained by Him
 29. Finish the Race
 30. Galatians 3:21 – 13th Sunday after Trinity
 31. 56. The Believer’s judgement
 32. Righteous Judgment*
 33. Fruit of Perseverance
 34. Union with Christ, The Westminster Larger Catechism, and the Ordo Salutis
 35. Book Review: “Justification” by N.T. Wright
 36. What We Should Be Doing Anyway: St. Paul on Justification, Part 6—by Cameron Daly
 37. God Has All of the Honor in Salvation
 38. Judgement Day
 39. Reading Paul Missionally: A Review of Michael Gorman’s “Becoming the Gospel”
 40. But God
 41. Philipp Melanchthon and Forensic Justification in Protestant Orthodoxy
 42. Sermon- Nate Harlan 8/14/2016- Ephesians 2:1-3: “The Children of Wrath”
 43. Sermon- Nate Harlan 8/21/2016- Ephesians 2:4-7: “Because of His Great Love”
 44. Some Key Passages in Romans – part 8
 45. Theo401: The Holy Spirit and Christian Sanctification
 46. Delighting in God through Our Union with Christ by Resting
 47. It’s Personal
 48. Understanding the “new you” in Christ
 49. Wright on Justification–A Summary
 50. Justified 1
 51. Justified 2
 52. faith because of the faithfulness of Christ
 53. #Day 6 ; Unearthing my beliefs
 54. God cares about the unjustly accused
 55. Justification and Resurrection
 56. The Gift of the Gospel in Romans 1
 57. Romans 4 Prayer: Justification by Faith
 58. Romans 4 “Justification for Whom and When?”
 59. Inseparable – Justification and Sanctification
 60. Do you know what is the doctrine of Redemption, Propitiation, Justification and Adoption?
 61. The Religion of Christ is the Religion of Joy
 62. Seven Fold Works of Perfection
 63. Wright–Justification as Ecclesiological?
 64. The Aim of the Christian Life
 65. What Am I Afraid Of?
 66. Our Unfailing Advocate
 67. I don’t think lying has any ultimate justification. I don’t think it ever leads to anything positive. The good fight to have is not to lie. That’s one of the challenges in a way. Andy Garcia
 68. The Blessings of Righteousness (Proverbs 10)
 69. A few thoughts from recent readings on “justification”…

+++

Posted in Being Christian, Jesus Christ Jeshua Messiah, Life and Death, Religion | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Verlossing #8 Gerechtigheid door geloof

In het vorige artikel keken wij naar de 8ste brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, die de symboliek van de man, die naast Jezus aan het kruis hing, op zichzelf betrok. In de brief aan de Galaten kijkt Paulus hoe hij met christus aan de paal is opgehangen en toch leeft (Galaten 2:20).

WLANL - Pachango - Catharijneconvent - Kruiswe...

WLANL – Pachango – Catharijneconvent – Kruiswegstatie 9, Christus valt aan de voet van de Calvarieberg (Photo credit: Wikipedia)

Iets verderop in diezelfde brief aan de Galaten schrijft Paulus dat Christus in zijn volgelingen ‘gestalte’ moet krijgen (Gal. 4:19). Wij moeten leven zoals Christus dat in onze plaats gedaan zou hebben. En wij moeten geloven dat wij daardoor, op grond van Jezus’ offer, behouden zullen worden. Elders in die brief noemt hij dat: gerechtigheid door geloof. Wie de wet in zijn geheel zou hebben gehouden, zou rechtvaardig zijn tegenover God. Maar buiten Jezus is dat niemand gelukt en zou het ook niemand lukken. Dus zijn allen, naar de strikte maatstaven van de wet, onrechtvaardig. Maar nu heeft God een andere mogelijkheid gegeven om ‘rechtvaardig’ te worden: door geloof in Jezus Christus. Dat is geen rechtvaardigheid volgens de wet, maar God verklaart die mensen rechtvaardig die aan bovengenoemde vier voorwaarden voldoen. De Schrift noemt dat ‘gerechtvaardigd’, dat wil zeggen: rechtvaardig verklaard, voor Gods gerecht vrijgesproken van schuld. In zijn brief aan de Galaten zegt Paulus:

“Wij … wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet” (Gal. 2:16).

Iets verderop zegt hij:

“Immers, als de erfenis van de wet afhangt, dan niet van de belofte; en juist door de belofte heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen” (Gal. 3:18).

In dit verband gebruikt hij een sprekend beeld. De Wet, zegt hij, was een ‘tuchtmeester’:

“De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester” (Gal. 3:24-25).

Een tuchtmeester (Gr.: paidagôgos, een ‘pedagoog’) was een speciale slaaf die verantwoordelijk was voor de opvoeding van kinderen van rijke ouders. Hij moest hen regels bijbrengen en zorgen dat zij geschoold raakten. Zo brengen ook wij onze kinderen regels bij. We verlangen bijv. dat ze ‘s avonds op tijd thuis zijn, in de hoop dat ze, eenmaal volwassen geworden, niet hele nachten op straat of in de kroeg doorbrengen.

Paulus

Briefschrijver apostel Paulus aan de christelijke gemeenschappen te Rome, Galatië (Ankara in Klein-Azië) en Kolosse

In zijn brief aan de Romeinen (die de thema’s in Galaten verder uitwerkt, zoals een schilderij een uitwerking kan zijn van een potloodschets) zegt Paulus:

“Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen [Paulus redeneert hier dus dat dit de gerechtigheid is volgens Gods oorspronkelijke plan], en wel gerechtigheids Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven” (Rom. 3:21-22).

In Galaten (3:8) redeneert hij dat dit de wezenlijke vervulling is van de beloften aan Abraham en dat met deze beloften dus feitelijk ‘het evangelie aan Abraham is verkondigd’. Wellicht ten overvloede zij er nogmaals op gewezen dat ‘geloof in Christus’ neerkomt op wat bovenstaand daarover gezegd is, en dat het niet alleen maar om een vaag emotioneel gevoel gaat. Maar wie aan de voorwaarde van ‘geloof’ voldoet (dus eigenlijk voldoet aan de vier eerder genoemde voorwaarden) is ook volledig gerechtvaardigd.
Paulus schrijft aan de Kolossenzen dat als wij geloven, dat dan ‘het bewijsstuk’ van onze zonden wordt ‘uitgewist’. Hij gebruikt daarvoor een woord dat slaat op het uitwissen van de tekst op een schrijftafeltje. Normaal zou een winkelier of een andere schuldeiser een groot kruis trekken door een rekening die voldaan is. Het Griekse woord daarvoor is chiazo dat is afgeleid van de Griekse letter ‘chi’, die ongeveer zo wordt geschreven als onze x, maar dan groter (c). Maar het woord dat Paulus gebruikt is exaleipho dat betekent uitwissen of, in overtreffende trap, vernietigen. Als iemand gerechtvaardigd is door het geloof in Christus, dan is er geen spoor van bewijs meer over dat nog herinnert aan zijn vroegere zonden of, als hij daar telkens weer vergeving voor vraagt, van zijn latere zonden.

Nederlands: Handschrift. Boek in Arabisch schr...

Handschrift. Boek in Arabisch schrift, over geloof en de bronnen en grondslagen van de Islam (Photo credit: Wikipedia)

En daarmee komen wij aan een fundamenteel punt van bijbelse leer. In alle andere religies en wijsheden moet een mens onberispelijk zijn (ook in die andere monotheïstische godsdienst: de Islam), anders faalt hij. Maar wie zijn geloof vestigt op de rechtvaardiging door Christus mag falen! Mits hij maar zijn oprechte best doet om Christus na te volgen, heeft hij niets te vrezen, al zou hij keer op keer struikelen. In de evangeliën lezen we:

“Zelfs indien (uw broeder) zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal tot u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, zult gij het hem vergeven” (Luc. 17:4).

Zo handelt God ook met ons. Zelfs indien wij zevenmaal per dag zondigen, maar zevenmaal per dag terugkomen tot God en zeggen ‘Ik heb berouw’, dan zal Hij ons vergeven. De eis om onberispelijk te zijn, is in Christus vervangen door de eis oprecht te streven naar onberispelijkheid. En dat maakt een wereld van verschil.

+

Voorgaande

Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming

Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie

Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren

Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God

Verlossing #2 De Bijbelse oplossing

Verlossing #4 Het Paaslam

Verlossing #5 Het volmaakte offer

Verlossing #6 Deel hebben aan zijn offer

Verlossing #7 Christus levend in de gelovige

Vervolg: De enige weg

++

Aanvullende lectuur

 1. Onrechtvaardigheid
 2. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 3. Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)
 4. God wil u gunst betonen
 5. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 6. Christus winnen, Jehovah vertrouwen
 7. Divine service (16-10-2013): “The way to salvation/ Die weg na verlossing”
 8. Ademen om les te geven
 9. Zij die in de renbaan lopen en geroepen zijn voor rechtvaardiging door geloof
 10. Een race niet voor de snelste, noch een strijd om de sterkste
 11. Dezen die vrede maken zullen vrede moeten planten als een zaad
 12. Opgetekend in je hoofd wat is neergetekend
 13. Immanente gerechtigheid
 14. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken
 15. De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen

+++

Verder aanverwante lectuur

Alstublieft hoor dit

Posted in Christen zijn, Godsdienst, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments