Addendum 1: de leer van de “antichrist”

Het blijkt echter dat het pad van de juiste leer smal is en dat historisch gezien mensen daarvan naar twee kanten zijn afgeweken. Enerzijds zijn er de mensen die zijn godde­lijke natuur volledig ontkennen. Zij zien in Hem uitsluitend de mens. Maar dan is er geen afdoende verklaring voor het feit dat Hij slaagde, waar alle anderen falen. Ander­zijds zijn er de mensen die Hem volledig vergoddelijken. Maar die opvatting is zo mogelijk nog fataler, omdat de zonde dan nooit werkelijk zou zijn overwonnen. De eerste dwaling is gemakkelijk te doorzien, maar de tweede is verleidelijker en daarom altijd meer prominent geweest.

 

Reeds in de tijd van de apostelen ont­stond er een dwaling die leerde dat Jezus en de Christus niet dezelfde waren. Volgens die opvatting nam de (goddelijke) Christus bezit van de mens Jezus op het moment van zijn doop en stelde hem daarmee in staat om weerstand te bieden aan alle ver­leidingen. Maar omdat een god niet kan sterven verliet hij hem weer bij zijn kruisi­ging, zodat wat stierf alleen de mens Jezus was en niet de goddelijke Christus. De apostel Johannes verweert zich in zijn eerste brief fel tegen deze opvatting. En het is duidelijk waarom hij daar zo’n belang aan hecht. Als de mens Jezus alleen over de zonde heeft kunnen triomfe­ren doordat een deel van de godheid zelf bezit van hem heeft genomen, dan is de overwinning niet door een mens be­haald. En als degene die weerstand heeft geboden aan de zonde (nl. de goddelijke Christus) niet zelf is gestor­ven, is er slechts een feil­baar mens gestor­ven, zoals er zovele zijn gestorven, en is er dus geen offer ge­bracht voor de zonde. Dat zet de hele idee van de Bijbelse verlossing op losse schroe­ven. In verband met de ruimte moeten wij volstaan met enkele citaten. Zo zegt hij:

“Iedere geest, die belijdt, dat Jezus Chris­tus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest die Jezus niet be­lijdt [nl. als de Christus], is niet uit God” (1 Joh. 4:2-3a).

Johannes duidt deze ‘geest’, dwz. deze leer en zijn aanhangers, aan als de “anti­christ” (vs. 3b):

“En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.”

Eerder heeft hij gezegd:

“Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de anti­christ, die de Vader en de Zoon loo­chent” (1 Joh. 2:22).

Want wie de door de Vader aangewezen Verlosser loochent, loochent de verlossing zelf en daarmee de Vader die deze verlos­sing heeft aangeboden.

Andrei Rublev's Trinity, representing the Fath...

Andrei Rublev’s Drievuldigheid welke de Vader, de zoon en heilige Geest voorstelt op een gelijkaardige wijze (Foto credit: Wikipedia)

Deze leer die scheiding maakt tussen Jezus en de Christus is intussen voldoende weer­legd. Maar daarvoor in de plaats is een leer gekomen die Jezus zelf tot God maakt, één met de Vader en God vanaf alle eeu­wig­heid. Maar deze leer gaat mank aan hetzelf­de euvel: er is geen verschil tussen de ‘wil’, de natuurlijke neiging, van de Verlosser en die van God; Hij is immers God zelf. En dus is er geen overwinning behaald. Wanneer zelfs de aandrang om van God af te wijken Hem vreemd is, is er geen strijd gestreden en geen overwinning behaald. Maar de Bijbel zegt (Rom. 5:15):

“Want indien door de overtreding van die ene [nl. Adam] zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden.”

En

“Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens” (1 Kor. 15:21).

En

“Want er is één God en ook één midde­laar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen” (1 Tim. 2:5).

Die mens is

“in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht geweest” (Hebr. 4:14).

En hoe wij verzocht worden vertelt ons Jacobus (Jac. 1:14-15):

“Zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde.”

Bij Hem is de begeerte niet ‘bevrucht’, maar zij is er wel geweest.

“Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk ge­roep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst, en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoor­zaamheid geleerd” (Hebr. 5:7-8).

Hij heeft moeten leren te zeggen:

“Niet mijn wil, maar de uwe geschiede.”

Wie Jezus zodanig wil vergoddelijken dat Hij zelfs geen neiging tot zonde heeft kunnen voelen, lijkt Hem te eren, maar ontneemt Hem in feite zijn overwinning. Het goddelij­ke verlossingsplan in Oude en Nieuwe Testament vormt echter een samenhangend en begrijpelijk geheel, zolang we ons maar aan de Bijbel houden.

Waarom?

Dan blijft nog de vraag hoe deze leer in de wereld gekomen kan zijn. Het antwoord is onthutsend. De leer is langzamerhand ontstaan in de loop van de derde eeuw onder invloed van de Griekse filosofie. Dat leidde tot een conflict in de kerk dat in het begin van de vierde eeuw tot uitbarsting kwam. Er ontstond een felle strijd tussen twee partijen die overigens geen van beide met erg bijbelse ideeën in het strijdperk traden. Dat conflict werd tenslotte beslecht door de keizer! Constantijn de Grote, die vóór alles rust in zijn Rijk wilde, probeerde eerst de zaak te bagatelliseren. Toen dat niet lukte riep hij het concilie van Nicea bijeen en gebood de minderheid zich bij de meerderheid neer te leggen. Nadat hij zich ook nog had bemoeid met de formulering van de slotconclusie van het concilie beschouwde hij de zaak tenslotte als afgedaan. En zo zit de christenheid bijna 17 eeuwen later nog met een leerstuk dat is geformuleerd en doorgedrukt door een zich christelijk noemende keizer die op dat moment nog niet eens formeel tot het ‘Christendom’ was toegetreden. Wie werkelijk terug wil naar de oorspronkelijke leer van de Bijbel, zal dieper moeten graven dan dat.

+

Voorgaande

De Verlosser 1 Senior en junior

De Verlosser 2 Zijn goddelijke kant

De Verlosser 3 Zijn menselijke kant

Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #6 Constantijn de Grote

Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #7 Afstandelijken, donatisten en arianisten

Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #8 Concilie van Constantinopel

Vervolg: Addendum 2: het vleesgeworden woord

++

Aansluitende lectuur

 1. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 2. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 3. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 4. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 5. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging
 6. Politiek en macht eerste prioriteit # 3 Verhoging van Maria en de Heilige Geest
 7. Heeft Bijbel voor de mens van vandaag nog betekenis
 8. Wie is Jezus volgens Prof. Buzzard
 9. Voor hen die beweren dat Jezus God is
 10. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 11. Doctrine van de Drievuldigheid
 12. Christenen

+++

Gerelateerde lectuur

 1. Die Kerk(11) – Die Kerk en die Drie-eenheid
 2. Die Kerk (12) – Die Kerk in die Brief aan die Filippense
 3. Holy Trinity
 4. The Triune God came in the Person of Christ
 5. Mystical Prayer and Biblical Christianity 1: Language and God
 6. Trinity, logically described
 7. Eastern-Rite Veneration: “Channels of Divine Grace”

+++

Posted in Christen zijn, Drie-eenheid, Geschiedenis, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Deity manifested in Messiah

Posted in Jehovah Yahweh God - English articles, Jesus Christ Jeshua Messiah, Re-blogs & Thoughts of others, Trinity | Tagged , , | 1 Comment

Omniscient God opposite a not knowing Jesus

Those people who say Jesus is God and say they are monotheists should wonder why they do not call the Hindu’s monotheists their different godheads having total equality as the main god, though by trinitarian Christians their second godhead not at all having the same qualities as the main God.

A monotheist should been an adherent of monotheism which is defined as the belief in the existence of only one god that created the world, is all-powerful and interferes in the world.

If Jesus was God, then he would know everything and would have nothing to learn. But after Jesus was born he had to learn everything.

Therefore the Lord himself shall give you a sign; Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Immanuel.

Butter and honey shall he eat, that he may know to refuse the evil, and choose the good.

For before the child shall know to refuse the evil, and choose the good, the land shall be forsaken of both her kings. (Isaiah 7:14-16)

God is an eternal God so is never born, but Jesus was born and received a title which indicate that it would be a messenger of God, having “God with us”. But he had to learn the difference between ‘good‘ and ‘evil‘ and had to learn to say ‘no’ to certain things or wants. If he is God he should not have to learn such things because God knows good and evil and never would do something bad or evil.

God being omniscient, which means he know everything is in contradiction with this passage teaching us that this special son, when he would be God, would have to go through a learning process like every other normal natural human being.

Isn’t it telling us that he at one time did not know the difference between good and evil? Isn’t it teaching us that he would have to learn to refuse the evil and choose the good?

The answer to these questions is obviously yes! It doesn’t take someone with a doctorate degree to answer them. In fact, the only too obvious answer to all of these questions destroys The Trinitarian concept of this special son. Furthermore, this conclusion from this passage is verified by what is said about The Lord Jesus Christ in The New Testament. Consider the following passages:

And the child grew, and waxed strong in spirit, filled with wisdom: and the grace of God was upon him. Luke 2:40.

And Jesus increased in wisdom and stature, and in favour with God and man. Luke 2:52.

But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. Matt. 24:36.

But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. Mark 13:32.

For the Father loveth the Son, and sheweth him all things that himself doeth: and he will shew him greater works than these, that ye may marvel. John 5:20.

And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons, which the Father hath put in his own power. Acts 1:7

The revelation of Jesus Christ which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant John. Rev. 1:1.

At this point, let us briefly look at the implications of the above listed passages. We will take them in the order in which we quoted them.

In Luke 2:40, we have the natural process of growth in any descendant of Adam clearly set out and applied to the Lord Jesus Christ.

If the Lord Jesus Christ is God, then how can he be said to increase in strength? Does this mean that he became a weak human child? How can God lose His strength and still be called God? In this weakened state couldn’t the God of the Universe have been wiped out?
Next, how could Jesus , if he was God, need to increase in spirit? Does this mean God decreased His normal quantity of spirit? If so, then how did He refill Himself with it once again?
Again, wouldn’t this have exposed the God of the universe to the potential of being destroyed?
Now notice that the grace of God was upon him. If he was God, then why was the grace of God upon him? Doesn’t this show that God is God and separate from Jesus?
How can any other meaning be obtained from this statement?
Furthermore, why was God in need of grace? Doesn’t it seem strange that He would be extending grace to Himself? In that case, shouldn’t the grace be found in and not upon Himself? Also, remember that grace is unmerited divine favour. Was God placing favour that He did not earn upon Himself?

Doesn’t this reveal how fundamentally wrong The Doctrine of The Trinity is?

Now let us proceed to the next passage which will further reveal how wrong this doctrine is. In Luke 2:52 we are told that

“Jesus … increased in wisdom … increased in stature … increased in favour with God and man.

Jesus with a royal purple robe mocked and beat...

Jesus with a royal purple robe mocked and beaten as the King of the Jews, John 19:2-3. (Photo credit: Wikipedia)

If Jesus is God, how can he increase in wisdom?
Did God empty Himself of wisdom and have to be refilled with it all over again? How could He regain this wisdom once He had let go of it? How is it possible for Him to remove His wisdom and still be considered God?
Is there such a thing as an unwise God? It would seem to me that to ask such a question is to answer it! Furthermore, it seems to me that He would be exposing Himself to any crafty individual by doing such an obviously absurd thing. It definitely seems that He was opened up to being outsmarted by almost anyone wiser than He at the time. Also, who was maintaining His universe when he was in such a weakened and unwise state?
Now notice that he had to increase in favour with God. Does this mean that He had to increase in favour with Himself? How can it be said that he increased in favour with God unless he wasn’t God? Obviously, God is viewed as God in this passage and Jesus as separate from and in need of God’s favour like every other human being.
In fact, these passages are emphasizing how identical to us Jesus was at that time! This fact is important when we come to look at the atonement and what was accomplished in Jesus’ death. We will leave that for a future discussion. Notice, also, that it says Jesus increased in favour with man as well as with God. If Jesus is God, and, therefore, the Creator of man, then, why is it important for him to increase in favour with man who is His creation? None of this makes any sense if The Doctrine of The Trinity is true. If Jesus was really a man and had just come into existence at that time, then all of these passages make perfect sense. If you feel all of this creates insurmountable problems for this doctrine, then wait and see what is coming next!

In Matt. 24:36 and Mark 13:32, we are informed that there is knowledge which no one, man, or angel, or he, Jesus, possesses but only The Father! If Jesus is God, coequal with the Father, then, how is it that he acknowledges that the Father possesses knowledge that he himself, just like other men, does not possess?

How can one part of The Trinity be said to know something that the other part does not know? Isn’t this nonsensical to say the least? Notice Jesus puts himself in the same category with the rest of Adam‘s race with respect to this knowledge. How can he still be God if he knows no more than other men on this subject? Doesn’t this show that God is separate and distinct from the son and superior to and not co-equal with him? Obviously, it does!

We now arrive at John 5:20 where we are informed that the Father loves the son. Does this really mean that He is in love with Himself? Isn’t this conceit? We are also informed that the Father was educating His son:

“and sheweth him all things that himself doeth: and he will shew him greater works than these, that ye may marvel.”

If Jesus is God, then why is it necessary to shew himself all things that he himself is doing? If he is omniscient, then, why does he have to be shown all things?

Doesn’t the Doctrine of The Trinity make a farce out of this very beautiful passage of The Father loving and educating His son? Again, doesn’t this passage demonstrate that The Father is separate from and superior to the son and not co-equal with him? It seems to us that it does if considered objectively and logically. By the way, being logical is being appealed to for this is the way The Creator made us so that He can reason with us in a very objective and sensible manner. Notice what He says in Isaiah 1:18,

“Come now, and let us reason together, saith Yahweh ….”

Also, in Rom. 12:1,

“I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable [LOGIKOS, pertaining to the reason, rational, (English, logical) …” E.W. Bullinger, A Critical Lexicon and concordance to the English and Greek New Testament, page 625.] service.”

Thus, The Doctrine of The Trinity defies the very fundamental way The Creator has made us. It is a totally illogical and irrational doctrine. It is a doctrine that must be offered without explanation because it can not be logically explained. In addition, Faith involves our capacity to reason logically on the evidence that God has offered to us so that we can be persuaded that He exists and is a rewarder of them that diligently seek Him. (Hebrews 11:6) Paul also informs us that we are saved by grace through faith in Ephesians 2:8. Grace is the means and faith is the channel. Thus, logically being persuaded of God’s provisions is the channel through which God’s grace proceeds! We will now proceed to the next passage.

In Acts 1:7, we are again confronted with a declaration that there is knowledge that is solely in the control of The Father.

“And he said unto them, It is not for you to know times or seasons, which the Father hath set within His own authority.” (Acts 1:7 ASV)

Remember, this declaration is being made after Jesus his resurrection and matches exactly what he had said before. He is no longer checked by mortality. He is immortal and incorruptible. He has been glorified. In spite of these facts, he clearly declares that there are things which are only in the power of the Father! How can this possibly be if he is co-equal with the Father and is the second person of The Trinity?

We have now arrived at the final passage in this series which is Rev. 1:1. Here again we are hit with a paradox if the Doctrine of The Trinity is true! Why? Well, consider carefully the full implications of what Jesus is saying in this passage. He says,

“The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him,…”

Here, we have Jesus Christ glorified and in heaven and quite a few years after he left the earth. Yet, inspite of these facts, he is still telling us that God had to give him this book called by us The Revelation. He himself did not know this information about God’s future plan, as expressed previously in the passages already looked at, until God gave it to him! How can this be possible if he is the second person of the Trinity? Doesn’t this, once again, show us that God is the only God separate and distinct and superior to His son who is not God? Logically, how can we come to any other conclusion? Isn’t it obvious by now that the Doctrine of The Trinity destroys the correct understanding of

“… the ONLY true God, AND Jesus Christ, WHOM THOU (God) hast sent.” John 17:3.

Notice, that, in this verse, John tells us that the correct knowledge concerning this only true God and Jesus Christ is life eternal! Therefore, if we want life eternal, then we have to have a correct understanding on this subject. May it be said at this point that The Doctrine of The Trinity can not be that correct understanding? We feel feel that if you put all emotion aside, then you will have to agree with The Scriptural point of view which has been presented to you so far in these pages.

+

Preceding articles

Souls and Religions with Nirvana and light

The true light in recorded words

Who Is Jesus? God, or unique Man?

The saviour Jesus his godly side

The saviour Jesus his human side

Jesus the “God-Man”: Really?

The habitual misreading of John 1 and the ‘Word being God’ #1

The habitual misreading of John 1 and the ‘Word being God’ #2

Deity manifested in Messiah

++

Additional reading

 1. Trinity
 2. Trinity – Behind a false doctrine
 3. The Trinity – the truth
 4. Trinity – History
 5. Tri-union gods and Pagan, Christian, Muslim and Jewish views on the Creator God
 6. Are there certain books essential to come to faith
 7. Words of God to stand and to be followed and to believe
 8. A collection of holy writings to show God and His Works
 9. One God the Father, a compendium of essays
 10. Lovers of God, seekers and lovers of truth
 11. 4th Question: Who or What is God
 12. A 1st reply to the 4th Question Who is God 1 A Creating Being to be worshipped
 13. Have no other gods besides Me
 14. Daring to speak in multicultural environment
 15. A solution for a damaged relationship 3 Insight and prophesies given
 16. Jesus begotten Son of God #13 Pre-existence excluding virginal birth of the Only One Transposed
 17. Jesus begotten Son of God #19 Compromising fact
 18. Authority given to him To give eternal life
 19. Through faith in Jesus Christ for all those who believe
 20. Saved through grace not through keeping rituals
 21. Faith, storms and actions to be taken
 22. The longer you wait
 23. Looking for something or for the Truth and what it might be and self-awareness
 24. Using the gifts differing according to the grace

+++

Further reading

 1. World Religions: People of the Book
 2. Word of god? No – Pulp Fiction
 3. Essential Theology: God is One
 4. A Origins of Monotheism
 5. The Argument Against Polytheism Part 1
 6. The Argument Against Polytheism – Part 2
 7. Daoism and Monotheism
 8. Polytheism after MonotheismPagan and Monotheistic Violence
  Theology of monotheism is disguised materialism – Sita Ram Goel
  How Monotheism Fostered Science
 9. Follow-Up to the Argument Against Polytheism
 10. Jesus Monotheism
 11. Seeker Of Truth
 12. A European muses on goddesses
 13. Are all gods one god?
 14. Omniscient, Omnipresent and Completely Sovereign
 15. He’s Everywhere
 16. Things God Can’t Do
 17. Jesus – Omnipresent, Omniscient
 18. God is Enough!
 19. February 8, 2017
 20. February 17, 2017
 21. Yitro & Psalms 29, 82, & 97: Greater Than Other Gods
 22. Religion’s Final Quarter, Tie Score: Monotheism 1, Zero-theism 0…
 23. The Gods Before Allah — Gangleri’s Grove
 24. Islamophobia: Causes, Effects & Solutions
 25. Surah 16:75 How Could Allah Be Compared To the Creation – Parable
 26. Quran 30:28 The Rejection Of Polytheism – Parable
 27. Christianity – Nature of God
  Mark 9:37 Jesus and God as One?
 28. The Trinity
 29. Trinity is not Three
 30. Henotheology!
 31. Good Without God, or Elite Background
 32. The Kalam Cosmological Argument Adapted to The Origin of a Living God
 33. Krishna reveals the Universe (4)
 34. The Science of God
 35. God, Omnipotent, Good and evi – Philosophical point of view, by Matthew Adeleye
 36. The Small Stuff
 37. Scripture for Monday, January 23 (1/23)
 38. Our Competition With God

+++

Save

Posted in Being Christian, Bible Study & Research, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jesus Christ Jeshua Messiah, Trinity | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

The habitual misreading of John 1 and the ‘Word being God’ #2

John very well knew that the promised breaker of the curse of death or the one to bring salvation from death was Jeshua, the Kristos or Christ, Messiah, the prophet and master teacher he had seen and followed and believed in, like we should also believe in that son of God the sent one from God.

“but when the fulness of the time came, God sent forth his Son, born of a woman, born under the law,” (Galatians 4:4 ASV)

English: Prologue of the gospel of St. John fr...

Prologue of the gospel of St. John from the Clementine Vulgate, edited by P. Michael Hetzenauer, O.M.Cap. Biblia Sacra, vol. V, Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 1922, p. 197. Français : Prologue de l’évangile selon saint Jean, Vulgate clémentine éditée par le P. Michael Hetzenauer, O.M.Cap. Biblia Sacra, vol. V, éd. Friedrich Pustet, Ratisbonne, 1922, p. 197. (Photo credit: Wikipedia)

Look very carefully at the word of John 1:1–2 which speak about the beginning of times and Moses tells us about a Voice speaking in the void, which resulted in words spoken by the Most High Elohim, Jehovah the God of gods. The text Trinitarians always love to quote to proof Jesus would be God, says

“In the beginning was the Word, and the Word was with God”

The famous Greek word logos — “word, speech, a...

The famous Greek word logos — “word, speech, argument, ratio, etc.” Deutsch: Das berühmte griechische Wort logos — „Wort, Rede, Argument, Berechnung usw.“ (Photo credit: Wikipedia)

implicating that it was a word or logos (the word “the Logos.” Gr., ho loʹgos; Lat., Verʹbum; J17,18,22(Heb.), had·Da·varʹ), not a person which was with God, namely God His speaking. It was God His speaking not a person “Word” = not a figure but a result of having a breath going out of the mouth and producing sounds which forms words. Then there is written about the Logos or word: “and the Word was God” yes it was God Who spoke and produced the sounds, presenting a divine Word or godly word.

In the Christian Greek Scriptures “the Word” (Gr., ho Loʹgos) also appears as a title. (#Joh 1:1,14; Re 19:13) John continued, saying:

“This one was in the beginning with God.”

because the speaking of God presenting a Word and offering words which brought into creation, was from eternity by God, in Him and from Him. Without God speaking nothing came about. At the beginning all things came into existence through God, but now John understood by the fall of man the world had lost its essence of being. By Christ who came into existence some 2020 years ago the Word of God brought the news to the virgin who became with child because of the speaking of God.

First God had spoken in the Garden of Eden about a solution against the curse of death. Now that promise became fulfilled by the Word (the speaking) of God. By Adam and Eve, death entered into the world, all became death according to the Holy Scriptures but now by the Word of God spoken to the virgin Miriam/Myriam (Mary/Maria) that one spoken about became alive and as such the Word of God became in the flesh. The apostle John identified the one to whom the title “Word” belongs, namely, Jesus, he being so designated during his ministry on earth as a perfect man that though he was first lower than angels became placed higher than them. (Remember God was, is, and always shall be the Most High).

It was the divine One Who had spoken from when there was void and by His Word came light and there came a rising of the sun

Psalm 50:1: 50 The Divine One,+ God, Jehovah,*+ has himself spoken,+ And he proceeds to call the earth,*+ From the rising of the sun until its setting.+

Trinitarians are looking at that word as being a person but than they should also look at whom it can refer and that the second word being spoken of is a word of which is not said that it is The God but that it is a god:

“The Word was a god.”

“In a beginning was the Word, and the Word was with the God, and a god was the Word.” (Emphatic Diaglott – interlineary side)

John says:

“In the beginning the Word was, and the Word was with God, and the Word was a god.” (#Joh 1:1)(NW)

The King James Version and the Douay Version read:

“In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.”

This would make it appear that the Word was identical with Almighty God, while the former reading, in the New World Translation and several other word for word literal translations, indicates that the Word is not the God, Almighty God, but is a mighty one, a god.

Those trinitarians seem to forget that even the judges of ancient Israel, who wielded great power in the nation, were called “gods.” [Ps 82:6; Joh 10:34, 35]) Actually, in the Greek text, the definite article ho, “the,” appears before the first “God,” but there is no article before the second.

When John says that word was in the beginning with God, you should think about two different words;

 • 1st The Word Word of The God i.e. the speaking of the Most High God and
 • 2ndly the Word spoken in the Garden of Eden at the beginning of times, the promise of a solution against the choice made by the first human beings. That word spoken or given to Adam and Eve was all about the Messiah, a promise or word which shall be given to more people and would be professed by several prophets (men of God). God haven given His Word in the Garden made that the one promised was recognised by God to be the one to bring the solution. Like you and us already known by God from the beginning of times, each of us also written down in the “Book of life and death”, Jeshua his name (or Jesus) also was already written down and God knew him to be the Kristos or Christ. As such like you and we being known by God already long before Abraham was born and also written down in the Book of life, Jesus too was known by God long before Abraham was born.

John believing in the Jesus he came to know, to be the Christ or Messiah, was convinced by this man of flesh and blood, who really died (remember God can not die) that the world could look at a new beginning or new creation. John 1:14 tells us, “And the Word became flesh and dwelt among us…” When the Word = the spoken word or promise of God, became flesh, Jeshua (Jesus) dwelt in the womb of Miriam or Mary and was born as Jesus.

You might consider ‘incarnation‘ as some returning from death or form an other state of being coming into the world (again) by becoming an other being or person (or animal) but many Trinitarians saying Jesus being “the incarnation of God”, has the term “incarnation” meaning “to become flesh” not according the Biblical teachings.  Not “Jesus is God in flesh” like they say, but having divine elements in him. Several Trinitarian preachers themselves come up with quoting Colossians 2:9 which says,

“for in him dwells all the fullness of deity in bodily form.”

They should look at their chosen text fragment in context:

8 Look out: perhaps there may be someone who will carry+ YOU off as his prey through the philosophy+ and empty deception*+ according to the tradition of men, according to the elementary+ things of the world and not according to Christ; 9 because it is in him that all the fullness+ of the divine+ quality*+ dwells bodily. 10 And so YOU are possessed of a fullness by means of him, who is the head of all government and authority.+ 11 By relationship+ with him YOU were also circumcised+ with a circumcision performed without hands by the stripping off the body of the flesh,+ by the circumcision that belongs to the Christ, 12 for YOU were buried with him in [his]* baptism,+ and by relationship with him YOU were also raised+ up together through [YOUR] faith+ in the operation+ of God, who raised him up from the dead.+ (Ref.B)

You might say that “in him (Jesus) that all the fullness  …  dwells bodily”:

(#Eph 1:23): 23 which is his body,+ the fullness+ of him who fills up all things in all.+

(#Col 1:19): 19 because [God]* saw good for all fullness+ to dwell in him,

(#Ros 11:25): 25 For I do not want YOU, brothers, to be ignorant of this sacred secret,+ in order for YOU not to be discreet in your own eyes: that a dulling of sensibilities+ has happened in part to Israel until the full number*+ of people of the nations has come in,+

(#Joh 1:16): 16 For we all received from out of his fullness,+ even undeserved kindness upon undeserved kindness.+

(#Col 2:3): 3 Carefully concealed in him are all the treasures of wisdom and of knowledge.+

and there is spoken of all the fullness of the divine quality which dwells bodily giving us to look at the fullness of the divine

(#Ac 17:29): 29 “Seeing, therefore, that we are the progeny of God,+ we ought not to imagine that the Divine Being*+ is like gold or silver or stone, like something sculptured by the art and contrivance of man.+

and at the divine quality = “Divine quality.” Lit., “godship.” Gr., the·oʹte·tos; Lat., di·vi·ni·taʹtis, dwelling bodily

(#Col 1:19): 19 because God was pleased to have all fullness to dwell in him,+

(#Col 2:3): 3 Carefully concealed in him are all the treasures of wisdom and of knowledge.+

A Lutheran priest wanted us to remind, but forget himself

Few more points about John 1:1. First, the words “in the beginning” in John 1:1 are translated from the Greek words en arche. It is highly significant that these are the very words that begin the Book of Genesis in the Septuagint (the Greek translation of the Hebrew Old Testament, which predates the time of Christ). The obvious conclusion we must draw is that John’s “beginning” is identical to the Genesis “beginning.”

that is just the whole point John looking at the books of Moses and the way he looked at the creation of the old world, now John looking at the creation of the new world.

(#1Joh 1:1): 1 That which was from [the] beginning, {See (#1Jo 3:11) ftn. }{(#1Jo 2:7; 2:24; 3:11) } which we have heard,+ which we have seen with our eyes,+ which we have viewed+ attentively and our hands felt,+ concerning the word of life,+

(#Pr 8:22) 22 “Jehovah himself produced me* as the beginning [“As the beginning of.” Heb., reʼ·shithʹ; Gr., ar·khenʹ; not bereʼ·shithʹ (Heb.) or en ar·kheiʹ (Gr.) as in (#Ge 1:1); Sy, “as the first”; TVgc(Lat., in i·niʹti·o), “in the beginning.”] of his way,+ the earliest of his achievements of long ago.+

(#Col 1:15): 15 He is the image+ of the invisible+ God, the firstborn+ of all creation;

(#Re 3:14): 14 “And to the angel of the congregation in La·o·di·ceʹa+ write: These are the things that the Amen*+ says, the faithful+ and true+ witness,+ the beginning of the creation by God,+

In several passages from the Scriptures you shall be able to find several people, not to say “all people” where created from the beginning. Man is being created by God and we only can exist because God allows us to exist. But life today can only come to us by the solution God provided for at the event when the first man and woman made the wrong choice and rebelled against God. The adversary caused a broken relationship with the Divine Creator which can only be restored by the Messiah. Now, only by Jesus life is possible for us.

by means of him is life and can we come to God:

#Joh 5:26): 26 For just as the Father has life in himself,*+ so he has granted also to the Son to have life in himself.+

(#Ac 3:15): 15 whereas YOU killed the Chief Agent of life.+ But God raised him up from the dead, of which fact we are witnesses.+

(#1Jo 1:2): 2 (yes, the life was made manifest,+ and we have seen and are bearing witness+ and reporting to YOU the everlasting life+ which was with the Father and was made manifest to us,)

(#1Jo 5:11): 11 And this is the witness given, that God gave us everlasting life,+ and this life is in his Son.+

(#Joh 11:25): 25 Jesus said to her: “I am the resurrection and the life.*+ He that exercises faith in me, even though he dies, will come to life;+

(#Re 1:18): 18 and the living one;+ and I became dead,+ but, look! I am living forever and ever,+ and I have the keys of death+ and of Haʹdes.*+

(#John 14:6): 6 Jesus said to him: “I am the way+ and the truth+ and the life.+ No one comes to the Father except through me.+

(#Col 3:4): 4 When the Christ, our life,+ is made manifest, then YOU also will be made manifest+ with him in glory.+

(#Joh 5:24): 24 Most truly I say to YOU, He that hears my word and believes him that sent me has everlasting life,+ and he does not come into judgment but has passed over from death to life.+

Further in the Bereshith or Genesis you can see how darkness came over mankind, but also how God’s promise was held, though did not bring light all over the world.

In verse 4 of John’s 1st chapter it is said

“the life was the light of men”

{The punctuation of vss 3 and 4 is according to WH, Vgww and The Greek New Testament by the United Bible Societies. }:

(#Joh 5:26): 26 For just as the Father has life in himself,*+ so he has granted also to the Son to have life in himself.+

(#Ac 3:15): 15 whereas YOU killed the Chief Agent of life.+ But God raised him up from the dead, of which fact we are witnesses.+

(#1Joh 1:2): 2 (yes, the life was made manifest,+ and we have seen and are bearing witness+ and reporting to YOU the everlasting life+ which was with the Father and was made manifest to us,)

(#1Joh 5:11): 11 And this is the witness given, that God gave us everlasting life,+ and this life is in his Son.+

It is not God Who incarnated like trinitarians insinuate. An incarnation is something against God His telling we should not consider beings to incarnate but should know that when we die we have paid for our sins and then we will know nothing any more, our life being finished and them decaying, becoming dust like man came from dust.

The Word, God’s Son, we must accept as the

“firstborn of all creation; because by means of him all other things were created in the heavens and upon the earth.”  —  (#Re 3:14; Col 1:15,16).

It may well be that some their translation gives in Colossians 1:16:

“By him [Christ] all things were made in the heavens and on the earth.”

To which a classic commentary on Colossians helpfully responds,

“This does not mean ‘by him’” (Expositors’ Greek Testament on Colossians, p.502).

The author cites Moule, Ellicott and Meyer in support of the idea that creation “depends causally on the Son,” that is, that all things were made “because of the Son” — not “by the Son.”

Thus also these two helpful translations: Complete Jewish Bible (Stern), Colossians 1:16:

“Because in connection with him were created all things — in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones, lordships, rulers or authorities — they have all been created through him and for him.”

MacDonald Idiomatic Translation:

“Because for him everything in the heavens and on earth was created, both phenomena and noumena, whether thrones, dominions, administrations, or authorities. All were created through him and for him.”

In Anthony Buzard’s translation, The One God, One Man Messiah Translation of the NT (Amazon.com or 800-347-4261):

“Because in him in intention everything was originally created by God, in heaven and on earth.”

“We must render ‘in [en] him’ as ‘because of’ in Col. 1:16” (Nigel Turner, A Grammar of NT Greek, Vol. 3, p.253).

Dr. James Dunn translates

“in him in intention” (Christology in the Making, p. 190).

Jesus was not the Creator of heaven and earth. He never claimed that, and he knew of Isaiah 44:24: Jehovah made everything alone and unaccompanied.

“Thus saith Jehovah, thy Redeemer, and he that formed thee from the womb: I am Jehovah, that maketh all things; that stretcheth forth the heavens alone; that spreadeth abroad the earth (who is with me?);” (Isaiah 44:24 ASV)

John believing Jesus is the solution to the curse of death, opening the gates to Kingdom of God as the Way to God, and not as God himself, sees in Jesus the special man bringing salvation and life. By him we can step out of the darkness, coming into the light of the new world. Jesus being the door or gate by which we can enter in God’s Kingdom, after Jesus has come to judge the living and the dead.

“Jesus saith unto him, I am the way, and the truth, and the life: no one cometh unto the Father, but by me.” (John 14:6 ASV)

“I am the door; by me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and go out, and shall find pasture.” (John 10:9 ASV)

“through whom also we have had our access by faith into this grace wherein we stand; and we rejoice in hope of the glory of God.” (Romans 5:2 ASV)

“for through him we both have our access in one Spirit unto the Father.” (Ephesians 2:18 ASV)

“by the way which he dedicated for us, a new and living way, through the veil, that is to say, his flesh;” (Hebrews 10:20 ASV)

Jesus is the one by whom we can come to God, not to himself (being God), but by being the sent one from God, who shows us the way. The son of God and not ‘god son‘.

“and lo, a voice out of the heavens, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.” (Matthew 3:17 ASV)

“For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him should not perish, but have eternal life.” (John 3:16 ASV)

“Jesus therefore answered and said unto them, Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father doing: for what things soever he doeth, these the Son also doeth in like manner.” (John 5:19 ASV)

“Jesus said unto them, If God were your Father, ye would love me: for I came forth and am come from God; for neither have I come of myself, but he sent me.” (John 8:42 ASV)

From the Bible texts, which we conceder the infallible Word of God, you should come to understand that Jesus is the given one by God and not God coming to earth, faking that He would be tempted (because God cannot be tempted) or faking His death (because God cannot die, being an eternal Spirit, not having flesh, bones nor blood — all things Jesus had).

John explains that the word or the speaking of God brought us Jesus and that Jesus was under them

“So the Word became flesh and resided among us [as the Lord Jesus Christ], and we had a view of his glory, a glory such as belongs to an only-begotten son from a father.” (#Joh 1:14)

By becoming flesh, the Word became visible whilst no man can see God and live, but Jesus was seen by many who staid alive and even came to life again.

“And he said, Thou canst not see my face; for man shall not see me and live.” (Exodus 33:20 ASV)

“He was not the light, but [came] that he might bear witness of the light.” (John 1:8 ASV)

“God is a Spirit: and they that worship him must worship in spirit and truth.” (John 4:24 ASV)

Jesus after he was resurrected by God, showed his disciples his wounds to proof he was no spirit at all. In case he would have been God he would have been a spirit, but worse than he would know everything (because God is omniscient or all-knowing), though he told he knew several things not; and then he would have lied (though we are told that Jesus was without sin and also that God does not tell lies and can not sin).

Though the scriptures indicate clearly that God declared Jesus not to be Him, having come down to earth, but to be His only begotten beloved son.

“and lo, a voice out of the heavens, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.” (Matthew 3:17 ASV)

“For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him should not perish, but have eternal life.” (John 3:16 ASV)

“30 And the angel said unto her, Fear not, Mary: for thou hast found favor with God. 31 And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name JESUS. 32 He shall be great, and shall be called the Son of the Most High: and the Lord God shall give unto him the throne of his father David: 33 and he shall reign over the house of Jacob for ever; and of his kingdom there shall be no end. 34 And Mary said unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? 35 And the angel answered and said unto her, The Holy Spirit shall come upon thee, and the power of the Most High shall overshadow thee: wherefore also the holy thing which is begotten shall be called the Son of God.” (Luke 1:30-35 ASV)

“3 So we also, when we were children, were held in bondage under the rudiments of the world: 4 but when the fulness of the time came, God sent forth his Son, born of a woman, born under the law, 5 that he might redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. 6 And because ye are sons, God sent forth the Spirit of his Son into our hearts, crying, Abba, Father. 7 So that thou art no longer a bondservant, but a son; and if a son, then an heir through God.” (Galatians 4:3-7 ASV)

“21 Now it came to pass, when all the people were baptized, that, Jesus also having been baptized, and praying, the heaven was opened, 22 and the Holy Spirit descended in a bodily form, as a dove, upon him, and a voice came out of heaven, Thou art my beloved Son; in thee I am well pleased. 23 And Jesus himself, when he began [to teach], was about thirty years of age, being the son (as was supposed) of Joseph, the [son] of Heli,” (Luke 3:21-23 ASV)

Jesus also was placed on earth to declare his heavenly Father and to be a visible and hearable, feelable witnesses and presenter of God’s Power on earth. In this way men of flesh could have direct contact and association with “the word of life,” which, John says,

“was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have viewed attentively and our hands felt.”  —  (#1Jo 1:1-3).

The glorified Lord Jesus Christ continues to carry the title “the Word,” as noted in (#Re 19:11-16). There in a vision of heaven John says he saw a white horse whose rider was called “Faithful and True,” “The Word of God”; and

“upon his outer garment, even upon his thigh, he has a name written, King of kings and Lord of lords.”

Why God’s Son is called “the Word.”?

A title often describes the function served or the duty performed by the bearer. So it was with the title Kal-Hatzé, meaning

“the voice or word of the king,”

that was given an Abyssinian officer. Based on his travels from 1768 to 1773, James Bruce describes the duties of the Kal-Hatzé as follows. He stood by a window covered with a curtain through which, unseen inside, the king spoke to this officer. He then conveyed the message to the persons or party concerned. Thus the Kal-Hatzé acted as the word or voice of the Abyssinian king.  —  Travels to Discover the Source of the Nile, London, 1790, Vol. III, p. 265; Vol. IV, p. 76.

Recall, too, that God made Aaron the word or “mouth” of Moses, saying:

“He must speak for you to the people; and it must occur that he will serve as a mouth to you, and you will serve as God to him.”  —  (#Ex 4:16).

In a similar way God’s firstborn son doubtless served as the Mouth, or Spokesman, for his Father, the great King of Eternity. He was God’s Word of communication for conveying information and instructions to the Creator’s other spirit and human sons. It is reasonable to think that prior to Jesus’ coming to earth, on many of the occasions when God communicated with humans he used the Word as his angelic mouthpiece. (#Ge 16:7-11; 22:11; 31:11; Ex 3:2-5; Jg 2:1-4; 6:11,12; 13:3) Since the angel that guided the Israelites through the wilderness had ‘Jehovah’s name within him,’ he may have been God’s Son, the Word. (#Ex 23:20-23)

Jesus knew very well he could do nothing without the only One God Who is much grater than him.

“But we behold him who hath been made a little lower than the angels, [even] Jesus, because of the suffering of death crowned with glory and honor, that by the grace of God he should taste of death for every [man].” (Hebrews 2:9 ASV)

“Since then the children are sharers in flesh and blood, he also himself in like manner partook of the same; that through death he might bring to nought him that had the power of death, that is, the devil;” (Hebrews 2:14 ASV)

“Wherefore it behooved him in all things to be made like unto his brethren, that he might become a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people.” (Hebrews 2:17 ASV)

“17 But Jesus answered them, My Father worketh even until now, and I work. 18 For this cause therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only brake the sabbath, but also called God his own Father, making himself equal with God. 19 Jesus therefore answered and said unto them, Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father doing: for what things soever he doeth, these the Son also doeth in like manner. 20 For the Father loveth the Son, and showeth him all things that himself doeth: and greater works than these will he show him, that ye may marvel. 21 For as the Father raiseth the dead and giveth them life, even so the Son also giveth life to whom he will. 22 For neither doth the Father judge any man, but he hath given all judgment unto the Son; 23 that all may honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son honoreth not the Father that sent him. 24 Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth him that sent me, hath eternal life, and cometh not into judgment, but hath passed out of death into life. 25 Verily, verily, I say unto you, The hour cometh, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God; and they that hear shall live. 26 For as the Father hath life in himself, even so gave he to the Son also to have life in himself: 27 and he gave him authority to execute judgment, because he is a son of man. 28 Marvel not at this: for the hour cometh, in which all that are in the tombs shall hear his voice, 29 and shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of life; and they that have done evil, unto the resurrection of judgment. 30 I can of myself do nothing: as I hear, I judge: and my judgment is righteous; because I seek not mine own will, but the will of him that sent me.

31  If I bear witness of myself, my witness is not true. 32 It is another that beareth witness of me; and I know that the witness which he witnesseth of me is true. 33 Ye have sent unto John, and he hath borne witness unto the truth. 34 But the witness which I receive is not from man: howbeit I say these things, that ye may be saved. 35 He was the lamp that burneth and shineth; and ye were willing to rejoice for a season in his light. 36 But the witness which I have is greater than [that of] John; for the works which the Father hath given me to accomplish, the very works that I do, bear witness of me, that the Father hath sent me.” (John 5:17-36 ASV)

“Jesus said unto them, If God were your Father, ye would love me: for I came forth and am come from God; for neither have I come of myself, but he sent me.” (John 8:42 ASV)

“27 Peace I leave with you; my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be fearful.

28  Ye heard how I said to you, I go away, and I come unto you. If ye loved me, ye would have rejoiced, because I go unto the Father: for the Father is greater than I. 29 And now I have told you before it come to pass, that, when it is come to pass, ye may believe. 30 I will no more speak much with you, for the prince of the world cometh: and he hath nothing in me; 31 but that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandment, even so I do. Arise, let us go hence.” (John 14:27-31 ASV)

“5 Have this mind in you, which was also in Christ Jesus: 6 who, existing in the form of God, counted not the being on an equality with God a thing to be grasped, 7 but emptied himself, taking the form of a servant, being made in the likeness of men; 8 and being found in fashion as a man, he humbled himself, becoming obedient [even] unto death, yea, the death of the cross.” (Philippians 2:5-8 ASV)

“But I would have you know, that the head of every man is Christ; and the head of the woman is the man; and the head of Christ is God.” (1 Corinthians 11:3 ASV)

“And when all things have been subjected unto him, then shall the Son also himself be subjected to him that did subject all things unto him, that God may be all in all.” (1 Corinthians 15:28 ASV)

It are all the Words from God in the Holy Scriptures, which we should take at heart, and we do hope you shall come to see and understand who Jesus really is and what he has done for mankind.

By not wanting to accept Jesus as a son of man and son of God, being a man of flesh and blood, people ignore not only God His Words and Jesus his words, but also minimises those actions Jesus did take or how he managed to set his will aside for doing the Will of God (namely if Jesus is God he would always have done his own will and would also have known that man can do him nothing, because man can do nothing to God and God can not die, having always eternal life). Also by denying Jesus his sacrificial offering trinitarians take away the hope we can have as human beings that it is really possible for man to come out of the dead. On the other hand if Jesus would be really God as trinitarians want us to believe, than they make Him a very cruel God, having given mankind commandments He knew they would never be able to keep, as well not having solved the problem directly after the fall of Adam and Eve, punishing all those coming after Adam and Eve for something they did not do, plus still letting us suffer so much after He so called brought us the solution against death.

Hopefully the text we gave as an answer can shed some more light and show you to look further to the connection with other Bible texts.

+

Preceding articles

Who Is Jesus? God, or unique Man?

The saviour Jesus his godly side

The saviour Jesus his human side

Jesus the “God-Man”: Really?

The habitual misreading of John 1 and the ‘Word being God’ #1

++

Additional articles

 1. Only One God
 2. God of gods
 3. The very very beginning 2 The Word and words
 4. Genesis – Story of creation 6 Genesis 3:13-24 Enmity and curse
 5. Forbidden Fruit in the Midst of the Garden 4
 6. The 1st Adam in the Hebrew Scriptures #3 With his partner
 7. Looking for answers on the question Is there a God #2 Pantheon of gods and celebrations
 8. Have no other gods besides Me
 9. A god who gave his people commandments and laws he knew they never could keep to it
 10. Blindness in the Christian world
 11. Word-Verbum-Logos-Ereyga
 12. The Word being a quality or aspect of God Himself
 13. Finding and Understanding Words and Meanings
 14. Missional hermeneutics 1/5
 15. Missional hermeneutics 2/5
 16. Jesus begotten Son of God #9 Two millennia ago conceived or begotten
 17. Nazarene Commentary Matthew 3:13-17 – Jesus Declared God’s Son at His Baptism
 18. Nazarene Commentary Luke 3:1, 2 – Factual Data
 19. Sayings of Jesus, what to believe and being or not of the devil
 20. The Son can do nothing of his own accord
 21. Authority given to him To give eternal life
 22. What is the truth asked also Pontius Pilate
 23. Getting out of the dark corners of this world
 24. Worship and worshipping

+++

Further reading

 1. Day 1 – John 1 – John’s Introduction
 2. The Week of Christmas 2016 – John 1:1, 14a
 3. Sermon Manuscript: Who is Jesus? John 1:1-18
 4. Second Sunday of Christmas 2016 – John 1:10-11
 5. Second Sunday of Christmas 2016 – John 1:14
 6. The Word Became Flesh and Dwelt Among Us
 7. Poetry Mondays: John 1
 8. John 1:4
 9. John 1:7
 10. John 1:10
 11. John 1:11
 12. John 1:12
 13. An Islamic View Of The Trinity
 14. Jesus, Son of God and Son of Man (John 1)
 15. Only Begotten
 16. when the Son became man
 17. “The Lamb is the answer” (John 1:29-42)
 18. A New Hope!
 19. A New Creation
 20. I am… New!
 21. All Things New…
 22. In other words…
 23. The Wonderful Jesus Christ in Revelation 17 Brings Us to New Jerusalem

+++

Posted in Bible Study & Research, Jehovah Yahweh God - English articles, Jesus Christ Jeshua Messiah, Life and Death, Trinity | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

The habitual misreading of John 1 and the ‘Word being God’ #1

 On our article from the ecclesia “Worship and worshipping” there have been coming in some very good reactions from readers who believe Jesus is God. They clearly show how many are carried away in the trap of human doctrine of the Trinity.

When we look at the original text, literally translated in English this would give

Yah Chanan (#Jo 1:1-3): In the beginning the Word having been and the Word having been unto God and God having been the Word he having been, in the beginning, unto God all through his hand became: and without him not even one being whatever became. (Aramaic New Covenant;  ANCJ Released: 1996 Contents: New Testament Source Used: Exegeses Bibles (1996)Location: Tyndale House, Cambridge, United Kingdom)

Which could be put in contemporary English as follows

1 In [the] beginning+ the Word*+ was, and the Word was with God,*+ and the Word was a god.*+ 2 This one was in [the] beginning+ with God.+ 3 All things came into existence through him,+ and apart from him not even one thing came into existence.

What has come into existence 4 by means of him was life,+ and the life was the light+ of men.* 5 And the light is shining in the darkness,+ but the darkness has not overpowered it. (Ref.B)

Too often is forgotten that in this opening is been spoken about a “Word” which is the result of speaking or uttering sounds forming words.

This opening of John’s gospel is undoubtedly one of the Trinitarians most favourite proof-texts, which explains their habitual misreading of it.  Often they do not look at the original text nor do not see how the apostle John wanted to create his gospel as a parallel to the Bereshith or Genesis Book of Moses. In that first book of the Pentateuch Moses tells us about a sound sounding through the void and by the Word of God things coming into being. Every time God spoke, His Word sounded and something else came into existence. As such the world was created before man was created. John looks at that world in which the first man was created from dust, as the old world, because for the apostle the world now had come into a new stadium after Christ Jesus had given his life for mankind. For John it was clear that his master was the promised Messiah, the solution against the curse of death. He was convinced that Jesus was that long awaited person, who could bring salvation to all mankind. For him it was clear that Jesus was the sent one from God.

His Only-begotten Son and the Word of God 1885...

His Only-begotten Son and the Word of God 1885-1896 (Photo credit: Wikipedia)

English: Baptism of Christ

Baptism of Christ (Photo credit: Wikipedia)

“And behold a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.” (Matthew 3:17 KJBPNV)

“For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life.” (John 3:16 KJBPNV)

“30 And the angel said to her, Fear not, Mary: for you have found favor with God. 31 And, behold, you shall conceive in your womb, and bring forth a son, and shall call his name YAHSHUA. 32 He shall be great, and shall be called the Son of the Highest: and the Lord God shall give to him the throne of his father David: 33 And he shall reign over the house of Jacob forever; and of his kingdom there shall be no end. 34 Then said Mary to the angel, How shall this be, seeing I know not a man? 35 And the angel answered and said to her, The Holy Ghost shall come upon you, and the power of the Highest shall overshadow you: therefore also that holy thing which shall be born of you shall be called the Son of God.” (Luke 1:30-35 KJBPNV)

“21  Now when all the people were baptized, it came to pass, that Yahshua also being baptized, and praying, the heaven was opened, 22 And the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him, and a voice came from heaven, which said, You are my beloved Son; in you I am well pleased. 23 And Yahshua himself began to be about thirty years of age, being (as was supposed) the son of Joseph, which was \@the son\@ of Heli,” (Luke 3:21-23 KJBPNV)

“3 Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world: 4 But when the fullness of the time had come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law, 5 To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. 6 And because you are sons, God has sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father. 7 Therefore you are no more a servant, but a son; and if a son, then an heir of God through the Messiah.” (Galatians 4:3-7 KJBPNV)

But the man of flesh and blood John came to see and love, was more than just a sent one or prophet from God. He also became convinced that the prophet Jeshua or Jesus was the Way to God = not the way to himself (which it would be when Jesus is God).

“Yahshua said to him, I am the way, the truth, and the life: no man comes to the Father, but by me.” (John 14:6 KJBPNV)

“I am the door: by me if any man enters in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture.” (John 10:9 KJBPNV)

“By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God.” (Romans 5:2 KJBPNV)

“For through him we both have access by one Spirit to the Father.” (Ephesians 2:18 KJBPNV)

“By a new and living way, which he has consecrated for us, through the veil, that is to say, his flesh;” (Hebrews 10:20 KJBPNV)

A lot of Christians do not seem to get what it means to be the way to something or some one. A lot also do not seem to see the difference between ‘The God’ and ‘a god‘ and ignore to see that ‘a’ or ‘the’ word is something which is spoken and do want to read ‘the Word was God’ as ‘Jesus was God’, even though it says ‘Word’.

‘But “Word” is just another name for Jesus’,

responds the Trinitarian,

‘John is just being enigmatic’.

But if this were the case, why call Jesus ‘Word’ here and call him ‘Jesus’ throughout the rest of the gospel. No, something more subtle is going on here.

wonders brother .

He further writes:

It is important to point out from the start that the idea that the Word is a person is entirely the assumption of the interpreter. In Greek pronouns (e.g. he, she, it) are used rarely, they are usually implied by the verb, and the gender of the follows the gender of the subject of the clause. In Greek ‘Word’ (logos) is a masculine noun and therefore the verbs in that follow logos are also masculine. However, this tells us nothing about whether the Word is a ‘he’ or ‘it’, because whichever is the case the verbs would be masculine. So we cannot start considering John 1 by looking at pronouns. Instead we need to look at what the Word would have meant to first century readers of John’s gospel.

In between the testaments there was an important concept in Jewish literature: Wisdom. This was based upon the book of Proverbs, which personifies wisdom as a woman. This concept was developed in two (non-canonical) books: Wisdom of Sirach (or Ecclesiasticus) and Wisdom of Solomon. These two books are not scripture, but they are important because they tell us about the concepts that would have been familiar to the early Christians. In these books Wisdom is described as being spoken by God (Sirach 24:3) and is called ‘Word’ (logos; Wisdom 9:1-2).

John’s account of the Word parallels these earlier discourses about Wisdom. For instance, Wisdom is said to have been active at Creation (Proverbs 8:22, 30; 3:19-20; Sirach 42:21; Wisdom 9:1-2, 9). However, Wisdom is consistently personified as a female, i.e. ‘she’ (Proverbs 7:4; Sirach 4:11, 6:22; Wisdom 6:12-21). To the first century Jew there would have been no problem in saying that ‘the Word was God’, because Wisdom was not seen as a separate person or a second God but as an expression of God. So when John says ‘in the beginning was the Word, and the Word was with God and the Word was God’, he was not saying anything that anything first century Jewish monotheist could not say ‘amen’ to, because they knew what he was talking about.

The radical part of John’s introduction is to say that this Word became flesh (John 1:14), that Jesus was this embodiment of this Word/Wisdom. It may seem very weird to modern readers to talk about concepts like wisdom as though they were people and then having it made into a human baby, but as we have seen this kind of talk would have been familiar to John’s original readers. And though John is making profound claims about Jesus, he is not saying that Jesus existed as a person before his birth and he is not saying that Jesus is God.

+

Preceding articles

The true light in recorded words

Who Is Jesus? God, or unique Man?

The saviour Jesus his godly side

The saviour Jesus his human side

Jesus the “God-Man”: Really?

To be continued: The habitual misreading of John 1 and the ‘Word being God’ #2

++

Additional reading

 1. The very very beginning 2 The Word and words
 2. Genesis – Story of creation 6 Genesis 3:13-24 Enmity and curse
 3. The 1st Adam in the Hebrew Scriptures #3 With his partner
 4. Also remember that God demanded not to have other Gods before Him
 5. Looking for answers on the question Is there a God #2 Pantheon of gods and celebrations
 6. Have no other gods besides Me
 7. A god who gave his people commandments and laws he knew they never could keep to it
 8. Blindness in the Christian world
 9. Word-Verbum-Logos-Ereyga
 10. The Word being a quality or aspect of God Himself
 11. Finding and Understanding Words and Meanings
 12. Missional hermeneutics 1/5
 13. Missional hermeneutics 2/5
 14. Nazarene Commentary Matthew 3:13-17 – Jesus Declared God’s Son at His Baptism
 15. Nazarene Commentary Luke 3:1, 2 – Factual Data
 16. Making time for God is crucial
 17. Around pre-existence of Christ
 18. Jesus begotten Son of God #9 Two millennia ago conceived or begotten

+++

Further reading

 1. Day 1 – John 1 – John’s Introduction
 2. The Week of Christmas 2016 – John 1:1, 14a
 3. Daily Gospel Reading – John 1:1-18
 4. Sermon Manuscript: Who is Jesus? John 1:1-18
 5. Second Sunday of Christmas 2016 – John 1:10-11
 6. Second Sunday of Christmas 2016 – John 1:14
 7. The Word Became Flesh and Dwelt Among Us
 8. Poetry Mondays: John 1
 9. John 1:4
 10. John 1:7
 11. John 1:10
 12. John 1:11
 13. John 1:12
 14. Foundations
 15. An Islamic View Of The Trinity
 16. Sermon: Loving Creation
 17. The Word Became
 18. A Benediction: The Word Became Flesh
 19. Deity Downsized
 20. Sublime Paradox
 21. Embodied Theology
 22. The Man Who Made the World
 23. The Word Became Flesh: A Short Series of Meditations on the Incarnation from John Chapter One
 24. The Word Became Flesh, Part One
 25. The Word Became Flesh, Part Two
 26. The Word Became Flesh, Part Three
 27. Not Content to Be God
 28. Give Me A Minute – Who Is Jesus?
 29. Who Is Jesus?
 30. Jesus, Son of God and Son of Man (John 1)
 31. Jesus the son of God, Jesus the son of man – Part 1
 32. Jesus the son of God, Jesus the son of man – Part 2
 33. The Names of Jesus: Son of God
 34. Yeshua Jesus Christ claimed He was God, well was He?
 35. If Jesus is not God…
 36. Talking About Jesus
 37. Only Begotten
 38. To see and know God: The revelation of Jesus
 39. The Claims of Christ: What Makes Jesus Unique?
 40. My God and Your God
 41. O Ye of Little Faith
 42. In the Presence of the Glory of God
 43. The Gift Of No Condemnation
 44. Light 12-25-16
 45. You are a Light
 46. Light in the Darkness
 47. Darkness and Light
 48. Love Life: You may have eternal life!
 49. when the Son became man
 50. “The Lamb is the answer” (John 1:29-42)
 51. Unspeakable grief – when our words fail: The Word.
 52. Had I Only Known It Was You!
 53. About Religion…
 54. The State of the Church Changed When the Word was Made Flesh
 55. R.C. Sproul quote
 56. False fantasies
 57. Telling the Truth Gracefully

+++

Save

Posted in Bible Study & Research, Jehovah Yahweh God - English articles, Jesus Christ Jeshua Messiah, Life and Death, Trinity | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Jesus the “God-Man”: Really?

Jesus the “God-Man”: Really?

by Greg Deuble, Australia

The majority of professing Christians — whether Roman Catholic, Eastern Orthodox, or Protestant — confess that Jesus is “fully God” and at the same time “fully man.” That is to say, Jesus is 100% God and 100% man simultaneously.

These two “natures” — the Divine Son of God and the human-born Son of Man — are thus alleged to be in perfect union in the one person of Jesus Christ. The technical and theological term for this perfect union of the two natures is “hypostatic union.” Thus, to qualify as “orthodox” one is urged to believe that Jesus Christ is the co-eternal, co-equal

“God the Son,” second Person of the Divine Trinity while at the same time true man: one Person with two indivisible natures, the perfect “God-man.”
Throughout the generations since this doctrine was first officially endorsed and (often cruelly) enforced — from the Council of Chalcedon in AD 451 onwards — anybody who has dared to ask reasonable questions as to how this doctrine is both a Biblical and logical impossibility has been ostracised.

So, at the risk of being “heterodox” (i.e. not “orthodox”) I am going to ask some questions, based solely on the Scriptural  revelations concerning the Person of the God of the Bible, and concerning the nature of man. These are questions that many outstanding minds who also profess faith in the Living God have posed in every generation since Chalcedon in 451, so I am in no way a lone ranger in my quest for sanity and sound Bible reading.

Holy Trinity by Fridolin Leiber (1853–1912)

Holy Trinity by Fridolin Leiber (1853–1912) (Photo credit: Wikipedia)

Before proceeding, let us be absolutely clear as to the orthodox belief. For orthodox Christianity, Jesus cannot possess only some human qualities; he must possess all, so as to qualify as fully human.
At the same time, he cannot possess only some divine qualities; he must have all to qualify as fully Divine. Jesus must be 100% God and 100% man at the same time.
A moment’s reflection will show this proposition is impossible by both Biblical and logical standards. Let us take one simple example from the lips of Jesus himself:

“But of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father alone” (Matt. 24:36).

This verse is highly problematic for the “hypostatic union” theory. How can Jesus be “fully God” and not know something so crucial that affects the history of the entire globe? Was Jesus speaking the absolute truth when he said he actually doesn’t know the hour? And was Jesus speaking the absolute truth when he said his Father alone knows the hour? According to Jesus, no one else — not even the angels in heaven nor even himself the Son — knows the hour.

The usual desperate wriggle-out from this dilemma runs something like this: What Jesus predicates of himself, namely ignorance, is true of him as a human, though it is not true of him as Divine. As the God-Man, Jesus is simultaneously omniscient as God (in company with the other Persons in the Godhead) and ignorant of some things as a man (in company with other persons of the human race).

Ah, I get it! Jesus is simultaneously aware and ignorant of this fact. So he knows the truth (because he is all-knowing as God) but then informs himself that he does not know this fact because he is simultaneously human?
So Jesus knows that he doesn’t know what he knows, and this is the absolute truth of the matter, right?

Do we really suppose the disciples who heard Jesus utter this “truth” thought to themselves,

“Oh, that means he doesn’t know as a human, but of course, he knows as God”?

Forgive the irony in my typing finger, but no wonder it took the Gentile Church 300 years to come up with this so-called answer! The stubborn exegetical fact of Scripture is that Jesus wasn’t talking about his own divine nature versus his human nature. Jesus specifically says

“only the Father knows”

— which means that neither of Jesus’ “two natures” knows either!

No, the problem, of course, is not in what the text says. The problem is reading the text according to the paradigm of the so-called “hypostatic union.” Biblical exegesis must be made to fit with our traditions at all costs, no matter how awkward. But that is dangerously backwards!

Let’s face the truth Jesus tells here. There are some things that he as the Son of God does not know. What causes the angst is the doctrine that Jesus is 100% God and 100% man at the same time.

Which is to make the nonsensical assertion that Jesus knows all things and does not know all things simultaneously!

So, how would you like your theological fruitcake cooked? Plain, according to what the text says, or with plenty of added man-invented concoctions according to what the Church has dictated for centuries one must believe under pain of persecution, excommunication or threat?

To be human means one is prone to limitations in knowledge. To be God means One has no limitations and is perfect and complete in all knowledge. You can’t have it both ways at the same time.

This is to make the orthodox Jesus schizophrenic, surely? By definition a thing cannot be the opposite of itself.

A thing cannot be perfect and imperfect at the same time.

The presence of one of these qualities implies the absence of the other. Jesus was either one or the other. He cannot logically be both. To believe he can be both unlimited and limited at the same time makes no more sense than if I were to tell you I just saw a square circle! Would I be telling you the circle was not round, in which case it would not be a circle? Or would I be saying the square was circular? This is to speak meaningless nonsense.

It’s a sheer impossibility, unless we start playing fast and loose with the definition of what a circle is and what a square is. Or what would you think of my sanity if I spoke of hot ice cubes? Imaginative it might be, but sensible and factual it is not.

Thus, to say that someone is all-knowing and yet does not know all things at the same time is to say that “X” and “not X” can both be true. This is either to abandon the meaning of words or else to abandon logic, and in either case it means we are speaking nonsense that can have no meaning for us.

But can’t God do anything He chooses to do? Of course He can — except those things that are inconsistent with being God. Can He choose to be evil or ignorant? Could He be the Devil or nothing at all? May it never be!

The Christian God is the Eternal God of Israel, the God of the Universe and will never nor can ever be anything other than that God. He is the God of Truth who cannot lie.

So, if we want to say, “God did and did not” or “God is and is not” simultaneously our statements are meaningless. Is God pleased with nonsense? When we say Jesus is perfect God and perfect man at the same time we are saying two opposite things which cannot be possible, even for the Almighty! Let’s face it — there are some things even God cannot do, or He ceases to be God.

Let’s take another Bible example to illustrate the dilemma of the “orthodox” God-Man theory. Jesus tells us in John 4:24 that “God is Spirit.” Jesus means that God (Who in the previous verse he calls “the Father”) operates through His spirit. This ought to be obvious because He existed before the universe of matter. God created matter and does not consist of that which He created. It is therefore axiomatic that God Who is Spirit is not composed of anything that can decompose or change. As Spirit He exists outside of creation and unlike matter cannot be divided. This is also why God is able to say,

“I the LORD change not” (Mal. 3:6).

Fundamental to the God of the Bible is His transcendence and what the theologians call His immutability, that is, His unchangeable nature.

The absence of change in His wholeness is the basis for the absence of any divisibility in God. As Spirit, God fills space and time in the physical universe, but nothing in the physical universe becomes God as a result of being filled by Him. The universe cannot contain Him. God is Spirit, not changeable material, which is why He is an indivisible One.

God Himself draws a clear line of distinction between Himself as Spirit and men as “flesh.” When Israel was running off to Egypt for help in time of trouble, they were charged with making a foolish swap. God wryly points out,

“Now the Egyptians are men, and not God, and their horses are flesh and not spirit” (Isa. 31:3).

The categories of flesh and spirit are not to be confused or mixed. Note that God puts men and horses in the one and same category of physical “flesh” and puts Himself in another category as Spirit. It is the pagan nations, the Gentiles, who always mix Spirit and matter and the Bible calls this the sin of idolatry!

Frans Floris - The Sacrifice of Jesus Christ, ...

Frans Floris – The Sacrifice of Jesus Christ, Son of God, Gathering and Protecting Mankind – WGA7949 (Photo credit: Wikipedia)

Jesus himself knew this. Contrast Jesus’ definition of God who is spirit with his own description of himself.

After his resurrection from the dead Jesus challenged his disciples,

“See my hands and my feet, that it is I myself; touch me and see, for a spirit does not have flesh and bones as you see that I have” (Luke 24:39).

Jesus puts himself, even in his resurrected state, as completely physical. Jesus thus puts himself in a different category altogether from “the Father” whom he has defined for us as spirit.

This is why the God of the Bible is defined as inherently “immortal.” Twice in one little letter the apostle Paul describes God as immortal. He writes that

“the only God” is “eternal, immortal, invisible” (1 Tim.1:17).

The particular Greek word here for “immortal” means “incorruptible.” God is spirit and as such His essential nature can never decay. By definition God is eternally incorruptible!

Now, again in the same letter Paul writes that this God “alone possesses immortality” (1 Tim. 6:16). Here Paul uses a different word to convey immortality. It is the word that means “never dying,” “incapable of death.”

By definition God “alone” and all by Himself possesses the quality of never being able to die. It is impossible for God to die! When we put these two verses together we are meant to understand that God “alone” is “the only God” who possesses immortality and by definition cannot die, and therefore cannot decay.

Contrast this with Jesus. The Scripture tells us that when Jesus was buried he was in a state of “decay” (Acts 2:27). Jesus was dead and corruptible. He was a man.

And were it not for the faithfulness and the power of God his Father who alone possesses immortality, Jesus would have rotted in the grave. (It is not without accident that every single verse in the NT that declares Jesus’ resurrection tells us it was God who brought him up from the grave from among the dead. Every verse! There is not a verse anywhere that tells us, as many of our hymns and choruses do, that Jesus raised himself up from the dead.God honoured Jesus’ faithful obedience with the gift of his immortality.) Death can never again touch Jesus.

And this is the hope of every believer in Christ who is the “first-fruits of those who sleep [i.e. are dead]” (1 Cor. 15:20). Because he lives we live and will forever via resurrection. Jesus is the first man whom God has granted to have immortality. But it was not always so. He was corruptible man for he died. Jesus is now called “the living one” but he says he was dead but behold, he is alive now forevermore (Rev. 1:18). This cannot be said of God.

I know I will be challenged that if Jesus was not God, then how can I be saved? I am often assured that only God was big enough to pay the infinite price of all the world’s sin. This is why Jesus had to be the God-Man for a so-called “mere man” could not be a big enough Saviour for all men.

Now stop and think about this proposition. If Jesus is the pre-existent, pre-human Divine Son he is purported to be, then this person must by reason of his Divinity be immortal and so could not have died on the cross for my sins. And it will not do to appeal to the fact that Jesus had “two natures” and that it was only his human nature that died on the cross. If it was only his human nature that died, how on this theory does the Trinitarian still maintain that Jesus had to be God otherwise I have no Saviour?

On this theory it was the God part or nature that did not die anyway! On this theory it was only the “mere human” nature of Jesus that died. And don’t forget the “hypostatic union” teaches the two natures are indivisible anyway!

So I am still left with no Saviour according to the popular theory. I am left with a God-Man who could not by definition die, but died anyway! And there is not a single theologian yet who has been able to explain this, which is a sure sign it is a man-made “God-man” the Church has constructed.

So the important question is: How does the death of Jesus save us? He tells us that,

“as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life” (John 3:14-15).

This refers to the incident recorded in Numbers 21:7-9 in which the people were dying from the bites of the poisonous snakes. Moses was instructed by God to make a serpent of brass and set it on a pole for all to see; those who believed as they looked were saved from the poison of the snakes. Jesus compares this incident to faith in him:

“As Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have the life of the age to come.”

The point here should be very clear; the saving of the thousands who looked to the brass serpent had nothing whatever to do with anything inherent in that bronze serpent — they were saved by God through faith in His promise that whoever looked and believed would be saved. God said to Moses,

“Make a fiery serpent and set it on a pole, and everyone who is bitten, when he sees it, shall live” (Num. 21:8).

The next verse confirms that those who had the faith to look lived. The same is true for all who are looking to Jesus for salvation through obedient faith.

It is God’s saving power in Christ which saves from sin and death. It is therefore not something inherent in the constitution of Christ that saves, but it is God our Father who saves us in and through Christ. Salvation is entirely God’s work, and by His grace alone. Jesus is the mediating and instrumental agency through whom God saves. Jesus certainly

“humbled himself by becoming obedient to the point of death on a cross” (Phil. 2:8).

We should not overlook the fact that as the sinless and perfectly obedient Son who was always well-pleasing to Father God, Jesus was perfectly qualified to be the one to offer a perfect offering for every man (see 1 Tim.2:6).

He was the lamb without blemish.

Let’s draw this to a close. Can one person be infinite and finite at the same time?

Can one Person, even God, be unlimited yet limited at the same time?

Can one person know all things but not know some things at the same time?

Can one person be incorruptible and immortal spirit and at the same time be decomposable and death-bound physicality? Sufficient has been raised to seriously challenge the theory of the “hypostatic union” of two completely opposite natures in the one God-Man of Church “orthodoxy.” Indeed, it may be sensibly stated that the Jesus who is “fully God” and “fully man” at the same time is in reality neither God nor man. And we will be judged by how well we respond with intelligence to revealed truth. Believing what is false is called wickedness (2 Thess. 2:11-12).

+

Preceding articles

Who Is Jesus? God, or unique Man?

The saviour Jesus his godly side

The saviour Jesus his human side

Redemption #4 The Passover Lamb

++

Additional reading

 1. Trinity matter
 2. How did the Trinity Doctrine Develop
 3. Trinity – History
 4. Trinity – Behind a false doctrine
 5. Trinity – Biblical contradiction
 6. Altered to fit a Trinity
 7. The Almighty Lord God of gods King above all gods
 8. Jehovah God Almighty greater than all gods
 9. On the Nature of Christ

+++

Further reading

 1. MMM Day 1: Only One God Exists
 2. Torah Study Tuesday ~Ki Tisa
 3. Who is God?
 4. Adonai
 5. O Adonai…
 6. “Veni, O Adonai”
 7. No other
 8. What did Abraham, Isaac, and Jacob Call Elohim (God)?
 9. Second Isaiah and the Gods of Babylon
 10. Everlasting
 11. What are you looking for?
 12. What Are You Looking For? – Sermon on John 1:29-42
 13. The Baptism of Jesus
 14. You Must Be Born Again
 15. Personal Worship
 16. Sermon for Jan 15: Which Jesus? (or: thoughts on the gospel and the Inauguration Clergy Line-Up)
 17. “Come and See!”
 18. Who Do You Behold? 
 19. There he is!
 20. John the Baptist announces Jesus as the Lamb of God
 21. The Lamb of God, who takes away the sin of the world
 22. The Blood Applied
 23. The Lamb of God
 24. Behold the Lamb of God!
 25. Our Leader is a Lamb
 26. Year A – Epiphany 7 – 1 Corinthians 3:10–11, 16–23
 27. Overcoming Sin by the Blood of Jesus: What Does it Really Mean?
 28. The Lord’s Supper
 29. Jesus, The Lamb of God (John 1:29)
 30. The Lamb of God 1
 31. The Lamb of God 2
 32. The Last Lamb to Be Offered
 33. Which lamb makes a difference
 34. Personal Reflections: the Lamb of God
 35. The Lamb of God and the Sins of the World
 36. Just Come and See for Yourselves (January 15, 2017)
 37. What do you say about yourself?
 38. Just Remember

+++

Posted in Jehovah Yahweh God - English articles, Jesus Christ Jeshua Messiah, Trinitarisme, Trinity | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Who Is Jesus? God, or unique Man?

Who Is Jesus? God, or unique Man?

What’s in a vowel point? The Difference Between God and Man

by Anthony Buzzard

“Adonai and Adoni are variations of pointing to distinguish divine reference from human” (Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, Brown, Driver, Briggs, under adon [ = lord]).

“The form ADONI (‘my lord’), a royal title (I Sam. 29:8), is to be carefully distinguished from the divine title ADONAI (‘my Lord’) used of Yahweh” (International Standard Bible Encyclopedia, “Lord,” 157).

“Lord in the OT is used to translate ADONAI when applied to the Divine Being. The [Hebrew] word…has a suffix [with special pointing] presumably for the sake of distinction…between divine and human appelative” (Hastings Dictionary of the Bible, “Lord,” Vol 3, p. 137).

Please consider how language works. In English you have no difficulty in recognizing the difference between HE and SHE. One letter S makes a big difference. You recognize also a big difference between god (lower-case g) and God (upper-case G).

What about “employer” and “employee”? One letter makes all the difference. In Hebrew the words for he and she contain only a difference in the vowel sound — hoo (he) and hee (she).

Few questions could be of greater importance than knowing who in the Bible is entitled to be called God (capital G).

In Hebrew there is a word for “lord.” It is ADON.

This word refers 300 times to human lords (superiors) and 30 times to THE Lord, i.e. God Himself.

English: Antienne O : " O Adonai"

Antienne O : ” O Adonai” (Photo credit: Wikipedia)

There are two very special forms of this word ADON. Sometimes the letters – AI are added to the end, giving you the word ADONAI (sometimes written ADONAY).

This word is known to the public because it rhymes with El Shaddai in the well – known song. El Shaddai is another name for the One God.

ADONAI means “the Supreme Lord.”

The word ADON may also have the letter -I added to it, giving the form ADONI (pronounced Adonee).

Now in Psalm 110:1 we have a unique verse. This verse appears in the New Testament 23 times. (Ps. 110:4 is quoted or alluded to another 10 times.) The importance of these verses is shown by the fact that no other verses come near to that number of allusions/quotations in the New Testament. Many verses are cited once or twice in the New Testament.

The Psalms in Hebrew and Latin. Manuscript on ...

The Psalms in Hebrew and Latin. Manuscript on parchment, 12th century. (Photo credit: Wikipedia)

But these verses — Ps. 110:1, 4 — are mentioned 33 times! Ps 110:1 is a key to the identity of God and Jesus, and to the coming Kingdom (the heart of the Gospel, Luke 4:43, Acts 8:12, etc.)

Jesus quoted this verse (as reported by Matthew, Mark and Luke) to put an end to the counter-arguments of the religious authorities of his day, the Pharisees (see Matt. 22: 41-46).

Psalm 110:1 is quoted in the NT as follows:

Jesus: Matt. 22:44; Matt. 26:64; Mark 12:36; Mark 14:62; Mark 16:19; Luke 20:42, 43; Luke 22:69.

Peter (Luke): Acts 2:33; Acts 2:34, 35 (in this verse Peter introduces Christianity to the crowd at Pentecost and tells us that Jesus has been made “Lord” on the basis of Ps 110:1); Acts 5:31; Acts 7:55-56.

Paul: Rom 8:34; I Cor. 15:25; Eph 1:20; Eph 2:6; Col 3:1; Heb 1:3; Heb 1:13; Heb 8:1; Heb. 10:12-13; Heb. 12:2.

Peter: I Pet. 3:22.

Jesus (John): Rev. 3:21.

This Psalm covers the whole range of the New Testament and Jesus is recorded as quoting it no less than eight times. It is a favorite “proof-text” of the NT Christians.

The Psalm is a special divine oracle. The text reads (Ps. 110:1):

“The oracle of YAHWEH (LORD) to my lord: ‘Sit at my right hand until I put your enemies under your feet.’”

The first “lord” is the word YAHWEH which appears in many English versions as LORD (all capitals).

The second lord is ADONI (my lord). We have already noted that the Hebrew word ADON (lord) has a special ending on it when it refers to the One God — ADONAI (449 times in the OT). But when the word has the ending ‘I,’ i.e. ADONI (adonee), it never refers to God but always to a human superior (occasionally an angel). So we know that the Messiah is distinguished from ADONAI (God), as the human superior of David, David’s lord, Adoni.

This Psalm was believed to be a Messianic oracle both by Jesus and by the rabbis of his day.

Jesus knew that he, the Messiah, was David’s lord as well as David’s son. The Pharisees were not prepared to recognize Jesus as the lord of David, though they knew he was a descendant of David.

The Hebrew language is precise and the rabbis always held the name of the One God in the highest reverence. That is why they reserved the form ADONAI for God alone. (Jews to this day read the word ADONAI when they come to the personal name for God — Yahweh. No one knows with complete certainty how that word is to be pronounced. The Jews gave up saying it about 300 BC.)

Another Example

The OT has little ways of distinguishing words, which have momentous importance in terms of their meaning. Let me give you another example: the word AVEER (=strong or powerful). From the New International Dictionary of OT Theology and Exegesis, Vol. 1, p. 232:

“It is widely believed that the reason why the OT has two forms of the adjective AVEER is that the guardians of the text (Massorites) wished to distinguish the use of the word when applied to Yahweh from its use in other contexts.”

When NOT used of the One God, the form has an extra dot inside the “V” and is then pronounced ABEER. ABEER (with the dot) often refers to a mighty man, sometimes to the “stout of heart,” once to an angel and sometimes to a bull or a mighty steed.

The lack of a dot makes a huge difference.

AVEER refers to God. ABEER is a non-divine reference.

So with the forms of Lord, ADONAI and ADONI. ADONAI is reserved for the One God alone. No human is addressed as ADONAI. On the other hand ADONI (adonee) is reserved for human superiors. The Messiah is called ADONI, the lord of David, but never ADONAI, the One God.

Now note this interesting fact. The KJV always wrote ADONAI as Lord (with initial capital “L”). It wrote YAHWEH as LORD (all capitals).

On 193 occasions it wrote ADONI as lord (lower-case “l”), sir, or master. But on two occasions only it broke its own rule and put a capital on Lord, in Psalm 110:1 and Dan 12:8 (angel). But the word is not ADONAI, but ADONI. The RV and RSV and the NEB corrected the error and wrote “lord” (lower-case letters), preserving the correct title for the Jesus.

Jesus is ADONI the Messiah, not ADONAI, the One God. The One God is one person only. How do we know this (apart from Ps. 110:1)? The One God of Hebrew monotheism (the monotheism of Jesus, Mark 12:28ff.) is described by personal pronouns IN THE SINGULAR (“I, me, him, thou, thee, thy, my, his”) thousands upon thousands of times. Singular pronouns tell you that a person is one individual, not more. There are thus thousands of testimonies in the Bible to the unity of God, what scholars would call “unitary monotheism.”

The One God is distinguished as ADONAI (449 times) from Adoni, a human lord (195 times). This gives you 644 hundred opportunities to see the difference between God and man, based on the word “lord.” The Messiah, Son of God, is designated as Adoni, not Adonai.

Singular personal pronouns always tell you a simple fact. They describe a being who is ONE PERSON, not three. God is One singular and single Person.

“There is One God, the Father” (Paul, I Cor 8:4,6).

There are two Lords (Ps. 110:1). The Father is the One Lord God and Jesus is the Lord MESSIAH, the Son of God (Matt. 16:16). Belief that Jesus is the Messiah, the Son of God is the whole point of John’s Gospel (John 20:31). It is also the whole point of the whole Bible. Note how Luke introduced Jesus as the Lord Messiah (Luke 2:11)

And Jesus describes the One God, his Father, as “the only true God” (John 17:3) and “the one who alone is God” (John 5:44). “The one who alone is God” is another way of saying “the only one who is God.” Jesus was talking about the Father. If the Father is “the only one who is God,” and Jesus is a different person, Jesus is distinguished from the One God.

Do you believe with Jesus that the Father is “the only one who is God” (John 5:44)? The Father is called God 1326 times in the NT. The word “God” is used of Jesus twice for certain. But don’t forget that in the first century AD elevated humans were sometimes called “God.” This is also true in the Bible. The judges of Israel were called “Gods” (Ps.82:6). Jesus used that verse to demonstrate that he was claiming to be the Son of God, not God Himself (John 10:34-36). The Roman emperor was also called “God.” This is a use of “God” to which we are not accustomed. But the Bible must be understood in its own context, not ours. Without that basic key to interpretation we are likely to misread the Bible at the most fundamental level.

Psalm 2 is a perfect parallel to Psalm 110:1. In that psalm the One God Yahweh speaks to MY KING/ MY SON. That person, who is as distinct from Yahweh as any son is distinct from his father, is also called “the Lord’s Messiah” (Ps. 2:2) (Note the valuable key provided by equivalent phrases: the one defines the other to tell us who Jesus is.) That King/Son/Messiah is the Jesus of the Bible: the Son of the One God, “the Lord Messiah” (Luke 2:11), “the Lord’s Messiah” (Luke 2:26). Note that in the NT God is called

“the God of our Lord Jesus Christ.”

That should tell you that they are not coequal! There is One Lord God and one Lord Messiah. In Scripture they are separate individuals, working in the closest harmony. The Messiah is the obedient Son of his Father. The Father is the One God. The Messiah functions as the perfectly obedient agent of his Father who “begat” him. To be “begotten,” of course, is to have a beginning in time, quite contrary to popular theories, dating from the “Church Fathers,” that the Son had no beginning. If he had no beginning he could not, by simple definition of words, be “begotten” by his Father, God.

Should anyone be tempted to deny the validity of the vowel points, there is a way to demonstrate that the difference between “the Lord” (adonai) and “my lord” (adoni) existed in the time of Jesus and before.

The New Testament when it quotes Psalm 110:1 renders l’adoni as “to my lord” (to kurio mou). But it renders adonai (v. 5 and very often elsewhere) as “the Lord” (kurios). This proves that the difference between adonai and adoni was recognized and reported in Greek long before the Masoretic vowel points fixed the ancient, oral tradition permanently in writing. Don’t forget, too, the prodigious accuracy of the Masorites who copied the text.

Between 600 and 1000 AD they “hedged in” the consonantal text with minute attention to accuracy and detail. Talmud R. Ishmael cautioned:

“My son, be careful because your work is the work of heaven; should you omit even one letter or add even one letter, the whole world would be destroyed” (Sota 2a, cited by Bruce Waltke, “The Reliability of the OT Text,” in the New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, Vol I, p. 60).

Points to Ponder

+

Preceding articles

The saviour Jesus his godly side

The saviour Jesus his human side

++

Additional articles

 1. First mention of a solution against death 4 A seed for mankind
 2. First mention of a solution against death 7 Human sacrifice
 3. Truth, doubt or blindness
 4. About a man who changed history of humankind
 5. Christ begotten through the power of the Holy Spirit
 6. Jesus begotten Son of God #8 Found Divinely Created not Incarnated
 7. Jesus begotten Son of God #9 Two millennia ago conceived or begotten
 8. Jesus begotten Son of God #12 Son of God
 9. Jesus begotten Son of God #13 Pre-existence excluding virginal birth of the Only One Transposed
 10. Jesus begotten Son of God #18 Believing in inhuman or human person
 11. On the Nature of Christ
 12. The faithful God
 13. Our life depending on faith
 14. Wishing lanterns and Christmas
 15. Altered to fit a Trinity
 16. Trinity matter
 17. Trinity – History
 18. Trinity – Behind a false doctrine
 19. Trinity – Biblical contradiction
 20. How did the Trinity Doctrine Develop
 21. The Almighty Lord God of gods King above all gods
 22. Jehovah God Almighty greater than all gods

+++

Further related articles

 1. Heart Worship
 2. Offering Spiritual Sacrifices in Praise to God
 3. MMM Day 1: Only One God Exists
 4. Torah Study Tuesday ~Ki Tisa
 5. Time of my Life…
 6. Who is God?
 7. Adonai
 8. O Adonai…
 9. “Veni, O Adonai”
 10. No other
 11. What did Abraham, Isaac, and Jacob Call Elohim (God)?
 12. Second Isaiah and the Gods of Babylon
 13. Everlasting
 14. A word from The Lord…in this Spring Season
 15. 54 of 100: Why is Jesus called Lord? Whats the difference between LORD, Lord & lord and How Saul was King, Lord and Messiah
 16. Divine Name
 17. The Book Of Revelation- Chapter 1 (Intro & Insights)
 18. Die Name van God

+++

Save

Save

Save

Save

Posted in Jehovah Yahweh God - English articles, Jesus Christ Jeshua Messiah, Trinitarisme, Trinity | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 Comments

The saviour Jesus his human side

As mentioned, Jesus also possessed a human site and a human mind. That kept mainly in: conceding a tendency to give in to human desires, arising from what the Bible calls his “flesh”. It was this tendency which he had to overcome to triumph.

Jesus and Nicodemus, Crijn Hendricksz, 1616–1645.

Jesus and Nicodemus, Crijn Hendricksz, 1616–1645. (Photo credit: Wikipedia)

He was born of Mary as any other human baby. When he spoke of the need to be born again (see Chapter 13, “The washing of regeneration) the scribe Nicodemus  understood him wrongly. He took that literally and asked, surprised

“How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother’s womb and be born? “

Jesus had assumed that it would be clear to Nicodemus that this was not meant literally. Yet millions of Christians believe that Jesus as an adult, even more so, as an existing eternal God, has entered into Mary’s womb to be born as an infant. The Bible knows nothing of such a remarkable event. There is no indication that his life did not began in Mary’s womb. Although he was a very intelligent child, he had to learn. Though God is omniscient and as such knows everything this son of God did not know anything at the beginning and had to learn everything. When he had learned everything from the village rabbi, he took on his first visit to the temple in Jerusalem in order to  further increase his knowledge of Scripture at the professors’ theological university “of his day  listening to the teachers and questioning them.

“And it came to pass, after three days they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, both hearing them, and asking them questions:” (Luke 2:46 ASV)

It taught him what awaited him as “suffering servant of the Lord”, described in a series of four or five prophecies in Isaiah. If he had been out God from eternity he had already possessed that knowledge.

The first of that series prophecies told him:

“1  Behold, my servant, whom I uphold; my chosen, in whom my soul delighteth: I have put my Spirit upon him; he will bring forth justice to the Gentiles. 2 He will not cry, nor lift up his voice, nor cause it to be heard in the street.” (Isaiah 42:1-2 ASV)

Nicodemus helping to take down Jesus’ body from the cross (Pietà, by Michelangelo)

That told him that he would have all the power of God’s Spirit, but he did not have to use that power to establish his dominion by force. Rather, he should go around preaching the word as a humble preacher. In the second prophecy is stated:

“But I said, I have labored in vain, I have spent my strength for nought and vanity; yet surely the justice [due] to me is with Jehovah, and my recompense with my God.” (Isaiah 49:4 ASV)

That had to teach him that the people would reject his preaching, but he nevertheless had to trust in God. The third prophecy says:

“I gave my back to the smiters, and my cheeks to them that plucked off the hair; I hid not my face from shame and spitting.” (Isaiah 50:6 ASV)

As such we can find a man who was to our transgressions spit at and wounded, bruised for our iniquities. The word of God tells us that nobody can see God an live and that man can do nothing to God, but we can see that Jesus did not hide himself and was seen by many who did a lot of things to him. Man can do God nothing. God can not die, but Jesus had to bear the stripes of the whipping and the nails going through his hands and feet, bringing him to his death at the wooden stake, giving himself as a guilt offering.

“I gave my back to the smiters, and my cheeks to them that plucked off the hair; I hid not my face from shame and spitting.” (Isaiah 50:6 ASV)

The text he came to know very well, he also very well understood how it reflected on him, who was sent by God.

That taught him that he would be mistreated for his preaching. The fourth prophecy says thus:

“But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities; the chastisement of our peace was upon him; and with his stripes we are healed.” (Isaiah 53:5 ASV)

“Yet it pleased Jehovah to bruise him; he hath put him to grief: when thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see [his] seed, he shall prolong his days, and the pleasure of Jehovah shall prosper in his hand.” (Isaiah 53:10 ASV)

That told him that the symbolism of the guilt offering was applied to him and that he would die for the sins of others. It also told him what kind of death that would be: death (pierced) on the piece of wood, probably the most terrible form of execution that man has invented ever. But finally it told him that God would resurrect him back from the dead and that others by his sacrificial death would live well; there he had to trust it. Finally, there is a prophecy, of which one is not sure it also belongs to this series. It says:

“The Spirit of the Lord Jehovah is upon me; because Jehovah hath anointed me to preach good tidings unto the meek; he hath sent me to bind up the broken-hearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening [of the prison] to them that are bound;” (Isaiah 61:1 ASV)

We may find the sent one from God blessed with God’s Spirit being upon him, because the Most High God Jehovah had anointed him. It should be clear to us that Jesus was sent to bring good tidings to the meek, to bind up the brokenhearted, to proclaim to captives and to those in prison.

That taught Jesus what his task was: to preach the Gospel and liberate people from the prison of sin and from the treadmill of sin and death. That should stand him in mind for his work.

Once become an adult he had to pass the same test as Adam before him. That ordeal was even harder for him than for Adam, because he was at his baptism equipped with all what the Bible expresses as God’s strength, “anointed with the Holy Spirit“. It enabled him to reach for the kingdom with its own resources and strength that was promised him. But he had to the contrary, go the path of humility and suffering and wait patiently for God to give him the kingship. He had to learn to say:

“Not my will, but thine be done.”

Here once more we should come to see that Jesus is not God because when he would be God it would always be God His Will when Jesus wanted to do something. Though Jesus declares that it is not his will which has to be done but the Will of God.

Unlike Adam, he did not fail. The apostle Paul describes incisively in his letter to the church at Philippi. He writes:

“5 Have this mind in you, which was also in Christ Jesus: 6 who, existing in the form of God, counted not the being on an equality with God a thing to be grasped, 7 but emptied himself, taking the form of a servant, being made in the likeness of men; 8 and being found in fashion as a man, he humbled himself, becoming obedient [even] unto death, yea, the death of the cross.” (Philippians 2:5-8 ASV)

This passage is full of references to the Old Testament. Jesus was “in the form of God.” This refers to Adam who was created in the “image of God” (Genesis 1:27). He having his equality with God “does not consider it robbery”. Again referring to Adam, who tried reaching for the forbidden fruit to be “like God” (Genesis 3: 5). He Himself ’emptied’ himself. Which refers to the “fourth prophecy of the servant of the Lord” where we read that He “poured out his life (same basic meaning) in death.” He has “took on the form of a servant”. That means that he voluntarily took on the the role assigned to him in the series of prophecies concerning the suffering servant of the Lord: He’s gone the way of the cross, rather than using his power. Who at this point reads a modern translation sees how modern translators struggle with the fact that here is written that Jesus being equal with God is not “considered a robbery,” while he already was equal to God in their views. A round of contemporary translations shows how creative, but not very accurate text this is dissolved.

In contemporary Dutch Bibles you may find (translated to English)

Petrus Canisius:

“For though he had God’s stature and his equality with God did not have to consider robbery  … (!)”

Good News Bible:

“He had the form of God, but did not jealously clung to his equality with God.”

The Book:

“Who, though He was God Himself has not clung to his divine right.”

Apparently modern translators did not hesitate to replace the actual text of the Bible by what they believe the apostle had to write! But let us return to the literal and original text.

Paul goes on to describe us what is the result:

“Wherefore also God highly exalted him, and gave unto him the name which is above every name;” (Philippians 2:9 ASV)

It was because Jesus obeyed God that he was highly exalted by God. Again when Jesus would be God he then would already been above all – Almighty Jehovah God always being the Most High – , though we learn that at first Jesus was lower than angels.

“Thou madest him a little lower than the angels; Thou crownedst him with glory and honor, And didst set him over the works of thy hands:” (Hebrews 2:7 ASV)

“But we behold him who hath been made a little lower than the angels, [even] Jesus, because of the suffering of death crowned with glory and honor, that by the grace of God he should taste of death for every [man].” (Hebrews 2:9 ASV)

This may, as some theologians admit, only mean that Jesus got a higher position than before his crucifixion after his resurrection, and that it is the Father who gave him that position. But there has been no room for the idea that he from eternity would be alike to the Father. He succeeded where Adam failed, and that way he could be the saviour. Paul emphasizes this when he calls him “the second Adam” (1 Cor. 15:45)

“So also it is written, The first man Adam became a living soul. The last Adam [became] a life-giving spirit.” (1 Corinthians 15:45 ASV)

+

Preceding articles

2020 years ago, the road was opened

The saviour Jesus his godly side

Not about personal salvation but about a bigger Plan

Redemption #2 Biblical solution

Redemption #4 The Passover Lamb

Dutch version / Nederlandse versie: De Verlosser 2 Zijn menselijke kant

++

Additional reading

 1. Looking at the seen and going for the unseen
 2. The 1st Adam in the Hebrew Scriptures #7 Promise and solution
 3. Jesus & God
 4. The Almighty Lord God above all gods
 5. Words of God to stand and to be followed and to believe
 6. When we think of Jesus let us strive to realise what he means to us
 7. That everyone may honour the Son and sent one from God
 8. The Biblical contradiction of the Trinity creed – Different Biblical characters clearly identified
 9. Forbidden fruit

+++

Further reading

 1. Perplexed
 2. The Angel of the Lord
 3. LB 58… “Where Else Would A Lamb Be Born?”
 4. “The First Coming Of Jesus” 01/01
 5. “The Lesson Of Bethlehem” 01/02
 6. Unto Us A Child is Born
 7. The Birth of Jesus {The Bible Project}
 8. The Characters of Christmas – Jesus
 9. How the Bible Proclaims Jesus
 10. The Journey of Jesus ( by Fenny West)
 11. The Tradition of Christmas: Kent’s Perspective
 12. The Commercialization of Christmas
 13. A Red-Nosed Reindeer and the Gospel: A Christmas Message from Bishop Frederick Henry
 14. Servant of God
 15. A Good Servant of God
 16. A Faithful Servant of God
 17. “no more a servant, but a son”
 18. A mature servant
 19. A Light to the Nations
 20. Anointed by the Spirit to Be Gentle “Christs”
 21. You are an Instrument of Praise
 22. Attitude of Leadership
 23. Sharing God’s Riches
 24. Jesus, the Mediator of a New Bureaucracy
 25. Through many eyes
 26. Brag about Jesus

+++

Posted in Jesus Christ Jeshua Messiah, Trinity | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 Comments

De Verlosser 3 Zijn menselijke kant

Jezus zijn menselijke kant

Zoals gezegd bezat hij ook een menselijke kant en een menselijke gezindheid. Dat hield vooral in: een neiging toe te geven aan zijn menselijke verlangens, voortkomend uit wat de Bijbel noemt zijn ‘vlees’. Het was deze neiging die hij moest overwinnen om te kunnen triomferen.

Hij werd geboren uit Maria als iedere andere menselijke baby. Toen hij sprak over de noodzaak van wedergeboren worden (zie hoofdstuk 13, ‘Het bad der wedergeboorte’) begreep de schriftgeleerde Nicodemus Hem verkeerd. Hij vatte dat letterlijk op en vroeg verbaasd

“Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden?”

Nicodemus die helpt om Jesus neer te halen van de martelpaal (Pietà, by Michelangelo).

Jezus had aangenomen dat het Nicodemus duidelijk zou zijn dat dit niet letterlijk bedoeld kon zijn. Toch geloven miljoenen christenen dat Jezus als volwassene, meer nog: als een van eeuwigheid bestaande God, is ingegaan in Maria’s moederschoot, om als zuigeling geboren te worden. De Bijbel weet niets van zo’n merkwaardige gebeurtenis. Er is geen enkele aanduiding dat zijn leven niet in Maria’s moederschoot een aanvang nam. Weliswaar was hij een bijzonder intelligent kind, maar toch moest hij leren. Toen hij uitgeleerd was bij de dorpsrabbi greep hij zijn eerste bezoek aan de tempel te Jeruzalem aan om bij de professoren van de ‘theologische universiteit’ van zijn dagen zijn kennis van de Schrift verder te vermeerderen (Luc. 2:46).

“Na drie dagen vonden ze Hem in de tempel, terwijl Hij te midden der leraars zat, naar hen luisterde en hen ondervroeg;” (Lukas 2:46 Canis)

Het leerde hem wat hem te wachten stond als ‘lijdende knecht des Heren’, beschreven in een reeks van vier of vijf profetieën in Jesaja. Als hij van eeuwigheid af God was geweest had hij al die kennis al bezeten.

De eerste van die reeks profetieën vertelde Hem:

“Ik heb mijn Geest op hem gelegd: hij zal de volken het recht openbaren. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen” (Jes. 42: 1-2).

English: Christ and Nicodemus

Christus en Nicodemus (Foto credit: Wikipedia)

Dat vertelde hem dat hij alle macht van Gods Geest zou hebben, maar dat Hij die macht niet diende te gebruiken om zijn heerschappij met kracht te vestigen. Integendeel, Hij zou als een nederig prediker moeten rondgaan om het woord te prediken. In de tweede profetie staat:

“Doch ik zeide: Tevergeefs heb ik mij afgemat, voor niets en vruchteloos mijn kracht verbruikt. Evenwel, mijn recht is bij de Here en mijn vergelding is bij mijn God” (Jes. 49:4).

Dat moest hem leren dat het volk zijn prediking zou verwerpen, maar dat hij desondanks op God moest vertrouwen. De derde profetie zegt:

“Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken; mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel” (Jes. 50:6).

Dat leerde hem dat hij om zijn prediking zou worden mishandeld. De vierde profetie spreekt aldus:

“Om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden… Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben” (Jes. 53:5, 10).

Dat vertelde hem dat de symboliek van het schuldoffer op hem van toepassing was en dat Hij voor de zonden van anderen zou sterven. Het vertelde hem ook welk soort dood dat zou zijn: de dood op het stuk hout (‘doorboord’), waarschijnlijk de meest vreselijke vorm van executie die de mens ooit heeft uitgevonden. Maar tenslotte vertelde het hem ook dat God hem weer uit de doden zou opwekken en dat anderen door zijn offerdood eveneens zouden leven; daar moest hij op vertrouwen. Tenslotte is er nog een profetie, waarvan men niet zeker is of die ook tot deze reeks behoort. Deze zegt:

“De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis” (Jes. 61:1).

Dat leerde hem wat zijn taak was: het evangelie te prediken en mensen bevrijden uit de gevangenis van de zonde en uit de tredmolen van zonde en dood. Dat moest hem voor ogen staan bij zijn arbeid.

Eenmaal volwassen geworden moest hij dezelfde proef doorstaan als Adam vóór hem. Die beproeving was zelfs zwaarder voor hem dan voor Adam, omdat hij bij zijn doop was uitgerust met al Gods kracht, ‘gezalfd met de Heilige Geest’ zoals de Bijbel dat uitdrukt. Het stelde hem in staat om met eigen middelen en kracht naar het koningschap te grijpen dat hem beloofd was. Maar hij moest integendeel de weg van nederigheid en lijden gaan en geduldig wachten tot God hem dat koningschap zou geven. Hij moest leren te zeggen:

“niet mijn wil, doch de uwe geschiede”.

In tegenstelling tot Adam faalde hij niet. De apostel Paulus beschrijft dat indringend in zijn brief aan de gemeente te Filippi. Hij schrijft:

“Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. en in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises” (Fil. 2:5-8).

Deze passage staat bol van de verwijzingen naar het OT. Jezus was ‘in de gestalte Gods’. Dit verwijst naar Adam die geschapen was naar ‘Gods beeld’ (Gen. 1:27). Hij heeft het Gode gelijk zijn ‘niet als een roof geacht’. Opnieuw een verwijzing naar Adam, die door een greep naar de verboden vrucht probeerde ‘als God’ te worden (Gen. 3:5). Hij heeft Zichzelf ‘ontledigd’. Dat verwijst naar de ‘vierde profetie aangaande de knecht des Heren’, waar we lezen dat Hij “zijn leven heeft uitgegoten (zelfde grondbetekenis) in de dood”. Hij heeft ‘de gestalte van een dienstknecht aangenomen’. dat betekent dat Hij de rol, die hem is aangewezen in de reeks profetieën aangaande de lijdende knecht des Heren, vrijwillig op zich heeft genomen: Hij is de weg van het kruis gegaan, in plaats van zijn macht te gebruiken. Wie op dit punt een moderne vertaling leest ziet hoe moderne vertalers worstelen met het feit dat hier staat dat Jezus het Gode gelijk zijn niet “als een roof heeft geacht”, terwijl Hij in hun opvattingen al gelijk aan God was. Een rondje hedendaagse vertalingen laat zien hoe dat creatief, maar niet erg tekstgetrouw, wordt opgelost.

Petrus Canisius:

“Want hoewel Hij Gods gestalte bezat en zijn gelijkheid met God geen roof hoefde (!) te achten …”

Groot Nieuws Bijbel:

“Hij had de gestalte van God, maar heeft zich niet angstvallig aan zijn gelijkheid met God vastgeklampt.”

Het Boek:

“Die, hoewel Hij God was, Zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten.”

Kennelijk deinzen moderne vertalers er niet voor terug de feitelijke tekst van de Bijbel te vervangen door wat zij menen dat de apostel had moeten schrijven! Laten wij echter terugkeren tot de letterlijke en oorspronkelijke tekst.

Paulus beschrijft ons vervolgens wat het gevolg is:

Daarom [omdat Hij gehoorzaam is geweest] heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken” (Fil. 2:9).

Dit kan, zoals sommige theologen ook toegeven, alleen maar betekenen dat Jezus na zijn opstanding een hogere positie heeft dan voor zijn kruisdood, en dat het de Vader is die hem die positie heeft geschonken. Maar dan is er al geen plaats meer voor de idee dat hij van eeuwigheid af gelijk aan de Vader zou zijn geweest. Hij slaagde waar Adam faalde, en zo kon hij de Verlosser zijn. Paulus benadrukt dit als hij Hem ‘de tweede Adam’ noemt (1 Kor. 15:45)

“Aldus staat er ook geschreven: “De eerste mens Adam werd een levende ziel”; de laatste Adam een levendmakende Geest.” (1 Corinthiërs 15:45 Canis)

+

Voorgaande

Het begin van Jezus #2 Aller Begin

Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God

Het begin van Jezus #4 Aangekondigde te komen Verlosser

Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham

De Verlosser 1 Senior en junior

De Verlosser 2 Zijn goddelijke kant

Vervolg: Addendum 1: de leer van de “antichrist”

Engelse versie / English version: The Saviour Jesus his human side

++

Aanverwante lectuur

 1. Wereld waarheen #3 – de wortelscheut van David
 2. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 3. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 4. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft
 5. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 6. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 7. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 8. De Knecht des Heren #1 De Bevrijder
 9. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 10. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 11. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 12. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 13. Dienaar van zijn Vader
 14. Dienstknecht voor velen terwille van de waarheid van God
 15. De Leidsman van geloof

+++

Anders denkenden hun schrijfsels

 1. ‘God als product’
 2. Pasen 2016
 3. Wie is.. God?

+++

Save

Save

Save

Save

Posted in Drie-eenheid, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

The saviour Jesus his godly side

The divine side of Jesus

Jesus his descent from the Father meant that he had a keen eye for what was permissible and what was not, for what is good and what is bad. Things we might even have not  recognized as sin where clearly seen as such by him. That did not mean that the struggle thus became easier, but more clearly. He, however, having God’s character or a godly nature also meant that he saw his fellow man with the eyes of God. He could have been deeply moved by the suffering that carry the sick, but also violently outraged by insincerity or sanctimoniously and hypocrisy. He could feel compassion with a sinner who was “deceived by sin,” but fierce invective against religious leaders who misled the people entrusted to them and who were just out for self-interest or pride and self-righteousness. In these things he was perfectly one with his Father:

“I and the Father are one.””
(John 10:30 CSB17)

English: Sperindio Cagnola, Jesus Christ, John...

Jesus did not pray to himself but to his heavenly Father the Only One True God of gods – Sperindio Cagnola, Jesus Christ, John the Baptist kneeling and praying to God the Father (detail of the Last Judgement), 1514 -24, Paruzzaro, San Marcello Church (Photo credit: Wikipedia)

These words we should not so understand that he and his Father are one of a being or one in essence, as is so often claimed. What he would say is that he and the Father are of one mind and one aim. Likewise, those who are “in him” (like we have to be one with Christ) are mutually of one mind and one aim, and one with Jesus, as we read in that same Gospel of John, where Jesus reminds his Father that He asked them to be one as they are.

“I am no longer in the world, but they are in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by your name that you have given me, so that they may be one as we are one.

I have given them the glory you have given me, so that they may be one as we are one.”
(John 17:11, 22 CSB17)

Because he showed in this way God‘s character to the people he could say:

“Jesus said to him, “Have I been among you all this time and you do not know me, Philip? The one who has seen me has seen the Father. How can you say, ‘Show us the Father’?”
(John 14:9 CSB17)

It was through that character that he could muster the strength to resist the temptation to sin. God can not be tempted and can not sin, but Jesus could be and was more than once tempted. Jesus also could sin but did not. He always managed to do God his will, putting his own will aside.

Because he always performed God’s will entirely he also is called by the title “god”. This indicates not its essence, but if it were his job. As those who were carrying at the time of the Old Testament laws of Godgods” were:

“Jesus answered them, “Isn’t it written in your law, I said, you are gods? If he called those whom the word of God came to ‘gods’—and the Scripture cannot be broken—”
(John 10:34–35 CSB17)

Also remember that highly placed persons, like Pharaoh, where also called ‘god’. Even today people in the picture, becoming an idol of their fans are often called a god by their fans.

The passage in which Jesus refers in the above Bible quote is Psalm 82: 6, but it also strikes back on that kind of passages like the ones talking about cases of embezzlement which will come to the gods, it being said that he who condemn the gods will give his neighbour pay double.

“In any case of wrongdoing involving an ox, a donkey, a sheep, a garment, or anything else lost, and someone claims, ‘That’s mine,’ the case between the two parties is to come before the judges. The one the judges condemn must repay double to his neighbor.”
(Exodus 22:9 CSB17)

And

““You must not blaspheme God or curse a leader among your people.”
(Exodus 22:28 CSB17)

Which quotes the apostle Paul as:

““I did not know, brothers, that he was the high priest,” replied Paul. “For it is written, You must not speak evil of a ruler of your people.””
(Acts 23:5 CSB17)

Likewise Jesus was equipped with God’s mind, the one who carried out the work of God and therefore should bear his name, especially after his victory on the stake. The title ‘god’ is in the Bible therefore only granted after his victory over sin and his glorification (and altogether only three or four times, while the word “God” the remaining 1300 occurrences in the NT, refers to the Father Himself).

+

Preceding articles

Not about personal salvation but about a bigger Plan

Redemption #2 Biblical solution

2020 years ago, the road was opened

Dutch version: De Verlosser 2 Zijn goddelijke kant

++

Additional reading

 1. On the Nature of Christ
 2. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #10 Prayer #8 Condition
 3. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #14 Prayer #12 The other name
 4. An anarchistic reading of the Bible (2)—Creation and what follows
 5. The faithful God
 6. God’s wisdom for the believer brings peace
 7. Maintaining unity of Spirit in the bond of peace becoming one with God
 8. First mention of a solution against death 6 Authority given to the send one from God coming out of the woman
 9. Salvation, trust and action in Jesus #3 as a Christian
 10. Being Religious and Spiritual 7 Transcendence to become one
 11. Being Religious and Spiritual 8 Spiritual, Mystic and not or well religious
 12. Denominationalism exists because?
 13. Mental Enslavement and Sins Syndrome (MESS)
 14. Getting out of the dark corners of this world
 15. Christians remaining hidden not sharing the gospel
 16. Wanting to live in Christ’s city
 17. How long to wait before bringing religiousness and spirituality in practice
 18. Looking for True Spirituality 3 Mind of Christ
 19. A New Year and a New Person
 20. Not following the tradition of man
 21. Consider your own journey in life
 22. A Living Faith #9 Our Manner of Life
 23. Through faith in Jesus Christ for all those who believe

+++

Further reading

 1. The Source
 2. Becoming One With God: Salvation
 3. One with God
 4. “That They May Be One”
 5. No Longer Sleeping
 6. The Highest Aim
 7. Experiencing God Inside, Outside
 8. Anatomy of Temptation and God’s Response
 9. Shared Accommodation
 10. Living Is The Divine
 11. Could I Ask For Anything More?
 12. Our Delusions About Everything
 13. We hear ye Him
 14. Are We the Sense Organs of God?
 15. You are “God”
 16. Higher Energies
 17. The seed
 18. Daily Word of Encouragement: Prayer
 19. Inseparable – Justification and Sanctification
 20. Minding Matters
 21. The Revelation of Jesus Christ
 22. In The Son

+++

Related articles
 1. Save

Save

Posted in Drie-eenheid, Jehovah Yahweh God - English articles, Jesus Christ Jeshua Messiah, Trinitarisme | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments