2020 jaar geleden werd de weg geopend

De reeks over “Gods Vergeten Woord” begonnen wij door er op te wijzen dat men in Jeruzalem een tijd had waar men geen oog meer had voor de Allerhoogste Schepper. Hierin bracht de jeugdige Judese koning Josia een verandering door de dienst van de God van de Bijbel weer te herstellen, ook al wist het volk van Juda niet meer wat zulk een dienst werkelijk inhield.
De kennis van hun God was grotendeels verloren gegaan, en wat restte waren slechts goede bedoelingen. Vandaag lijkt er ook niet meer zo veel van Gods kennis te zijn en sommige mensen mogen dan wel goede bedoelingen hebben, zij zoeken de vele menselijke en plaatselijke gebruiken te integreren in hun dienst, wat echter niet strookt met de wensen van God. Eveneens houden de meerderheid van de zich Christen noemenden er nog steeds aan vast om hun Christus als hun god te dienen, in plaats van te komen in te zien dat Christus Jezus de gezondene van God is, de zoon van God en een mensenzoon.

Deze mensenzoon was lang op voorhand aangekondigd en kwam op de aarde 2020 jaar geleden. Mits dit een speciaal getal is 20 20 en er twee eeuwen voorbij zijn gegaan waarin het geloof in Christus Jezus verder verspreid kon worden, kijken wij dit nieuwe seizoen en kerkelijk jaar naar die bijzondere gebeurtenis.

Op onze ecclesia site zullen wij verder in gaan op de aankondiging en de gebeurtenissen rond Jezus zijn geboorte. Daar en hier zullen wij ook trachten te laten inzien hoe Jezus in Gods Verlossingsplan past en waarom er die goddelijke afstammeling is die niet hoeft in te houden dat Jezus God zou moeten zijn. Integendeel zou een God die zoveel eeuwen later na de zondeval op de aarde zou komen om zijn dood te ‘voorwenden’ slechts getuigen van een onverbiddelijk harde en niet menslievende god, mits hij de mensheid nu dan nog steeds laat lijden.

Het is juist die zoon van God die 2020 jaar geleden hier op aarde kwam, die Gods liefde voor de mensheid goed kende en deze ook met Hem deelde. Die gezondene van God, op bijzondere wijze geplaatst in de moederschoot van een jonge vrouw, kon mededogen voelen met een zondaar die ‘door de zonde misleid’ was, maar fel uitvallen tegen religieuze leiders die het aan hen toevertrouwde volk misleidden en slechts uit waren op eigenbelang of trots en eigengerechtigheid.

Ook vandaag zien wij nog toestanden zoals Jezus ze ook kon aantreffen in zijn streek. Zoals er toen geestelijke leiders waren die het volk bepaalde verhalen brachten en dingen van het volk eisten, die God helemaal niet verlangt van de mens, doen bepaalde kerkinstanties nog steeds gelijkaardige zaken.

Toen Josia besloot Gods tempel te herstellen kwam het Wetboek van Mozes te voorschijn. Toen dat de koning werd voorgelezen besefte deze onmiddellijk dat de situatie, ondanks zijn reformatie, ver was gaan afwijken van Gods oorspronkelijke opdracht aan zijn volk. Er moest veel gebeuren en veel ‘puin’ worden geruimd voordat de situatie werkelijk weer was hersteld.

Ook vandaag moet er weer veel puin geruimd worden en moeten er mensen zijn die anderen er weer toebrengen om de vele verloren gelopen ‘schapen’ terug de weg te tonen naar God. 2020 jaar geleden kwam ook Jezus ter wereld om die weg naar God te tonen. Zoals wij het vorige hoofdstuk eindigden met te melden dat hij de Enige Weg naar God is,zullen velen dit nog moeten inzien en er van af moeten stappen om Jezus als hun god te verheerlijken.

Op onze ecclesia site en hier zullen wij dit academisch jaar eerder voorleggen waarom wij zo in Jezus Christus  moeten geloven als de gezondene zoon van God en waarom hij de enige weg is naar God. Ook zullen wij verder aan tonen dat hij werkelijk die lang beloofde verlosser is, de Messias en Heiland waarnaar wij moeten uitkijken, want deze zal terugkomen om een oordeel over de mensen te vellen, waarbij wij hopelijk tot diegenen zullen kunnen behoren die toegelaten zullen worden om in het Koninkrijk van God binnen te treden.

In de verre oudheid had God onheil over Juda en Jeruzalem gebracht, maar ook had Hij hoop tot de vele mensen gebracht die rond de Joodse gemeenschap leefden en nu ook een kans kregen om terug gerechtvaardigd te worden en opgenomen te worden tot een Groot Volk van God.

De profeet Habakuk uit de 7de eeuw voor Christus

Habakuk mag dan wel met verbijstering en verslagenheid gezien hebben hoe Gods volk als hulpeloze vissen waren. Maar nu voorzag Jezus de wereld van vissers van mensen. Deze zouden die vissers van Babel kunnen overtroeven en in hun netten gevangen vissen of mensen weer tot leefbare wateren kunnen brengen.

De trots van Babel werd gekrenkt en werd hun noodlot. Babels brede muur werd tot de grond geslecht en zijn hoge poorten werden met vuur verbrand; zo vermoeiden volkeren zich voor niets en matten natiën zich af voor het vuur, zoals er vandaag ook velen zijn die zich afmatten voor niets. (Jeremia 51:58).

Uit het geslacht van de koning die de ark van het verbond naar Jeruzalem gebracht had en een tempel bouwde voor de ware aanbidding, kon 2020 jaar geleden een nieuwe koning ter wereld komen. Een koning die over ons zal komen te regeren. Van God heeft deze man van vlees en bloed de autoriteit gekregen om te heersen vanuit Jeruzalem.  Al de voorgaande jaren heeft de mens allerlei regeringsvormen uitgeprobeerd, maar gene enkele vorm bleek te werken. Het is gebleken dat het zeer moeilijk is om een rechtvaardige heerser over de mensen te hebben. Toch is er zo één belooft en zal deze komen; namelijk Jezus Christus.

2 Samuel 23:3 DSV  De God Israels heeft gezegd, de Rotssteen Israels heeft tot mij gesproken: Er zal zijn een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods.

Die man kende zijn hemelse Vader zeer goed en wenste slechts Zijn wens te doen en niet zijn eigen wil. Hij gaf zich volledig over an de wil van God. Dat is ook wat van ons verwacht wordt en waartoe wij moeten komen om ook zo één te worden met Christus zoals hij één is met God.

De laatste profeet van de oude tijden en Hebreeuwse Geschriften, of het Oude Testament, voorzag dat de komst van Christus een crisis onder het volk Israël zou brengen:

Malachi 3:1-2 DSV  Ziet, Ik zende Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal; en snellijk zal tot Zijn tempel komen die Heere, Dien gijlieden zoekt, te weten de Engel des verbonds, aan Denwelken gij lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de HEERE der heirscharen.  (2)  Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep der vollers.

De Christus, de Koning Israels, kwam en werd aan de martelpaal opgehangen. Maar dat betekende niet zijn einde doch het begin van een nieuwe wereld. De wereld die wij ook op onze sites willen tonen.

Nederlands: Humbeek: 10e kruiswegstatie ("...

Humbeek: 10e kruiswegstatie (“Jezus wordt van Zijn kleren beroofd”) (Photo credit: Wikipedia)

Zij die nog meer profeten van God om het leven hadden gebracht, brachten ook die profeet en leermeester om het leven. Maar zijn offerdood zou een kentering brengen doordat het voor ons de deur opent tot nieuw leven. Om die reden is zijn geboorte 2020 jaar geleden ook zo belangrijk voor ons.

Zoals in Jezus tijd er ongelovigen waren en Paulus ook de onge­lovige Joden van zijn tijd trachtte de Joden hun weerbarstigheid en onboetvaardig­heid te laten inzien, moeten vandaag verscheidene volgelingen van Jezus, broeders en zusters in Christus, de mensen waarschuwen voor de komende tijd zodat zij zich kunnen voorbereiden op de

“de dag des toorns en der openba­ring van het rechtvaardig oordeel Gods, die een ieder vergelden zal naar zijn werken” (Romeinen 2:5).

Voor 2016-2017 ligt er dan ook een belangrijke opdracht klaar voor hen die Jezus liefhebben en onder zijn bewind willen komen te staan.

+

Voorgaande:

Het begin van Jezus #4 Aangekondigde te komen Verlosser

Verlossing #9 De enige weg

++

Aansluitende leesstof:

 1. Na 2020 jaar
 2. De geboorte van Jezus Christus was als volgt
 3. Jezus van Nazareth – 1 – Jezus geboorte
 4. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 5. Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning
 6. Wereld waarheen? #5 De Val van Babel
 7. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 8. Blootleggen van de grondslagen van het geloof
 9. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 10. De Wederkomst en de eindtijd #1 Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan
 11. De Wederkomst en de eindtijd #2 Blik op de nabije toekomst
 12. De wederkomst en de eindtijd #3 Let op de Vijgeboom
 13. De Wederkomst en de eindtijd #4 De komende toorn

+++

Andere gedachtegangen

 1. Sjezus!
 2. De Passie van de Jezus – Een muzikale fruitmand
 3. Wie is.. God?
 4. Tel je zegeningen
 5. Messianische vs. Trinitarische Juden
 6. Who Needs Religion?
 7. Must read: Background article about Messianism in the orthodox Jewish community
 8. Identity Crisis – message about God’s people Israel and the tribes
 9. Jesus não é o Messias #1 – Introdução
 10. Rabbi Besar Israel Mengatakan 2016 “Waktu yang Baik” Untuk Kedatangan Messias
 11. Niso bili sveti, niso bili trije in niso bili kralji

Save

Save

Posted in Aankondiging, Christen zijn, Christendom, Drie-eenheid, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen, Religie, Trinitarisme | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Verlossing #9 De enige weg

Dan rest er nog één ding om uit te leggen. In wat wellicht de bekendste tekst van de Bijbel is zegt Jezus:

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe” (Johannes 3:16).

Bijna iedereen vat dit op als een verklaring van de mate van Gods liefde, maar in eerste instantie is dat niet wat er staat. Het woord ‘alzo’ betekent: ‘op die wijze’, en dat is terecht, want dat is ook de grondbetekenis van het Griekse woord.
We hebben hier te maken met typisch Joods denken.
Iemand liefhebben is niet het hebben van een emotioneel gevoel; het is het doen van praktische dingen. Als je iemand liefhebt moet dat betekenen dat je doet wat goed voor hem is.

God zegt in Maleachi:

“Ik heb u liefgehad”

en de onmiddellijke tegenvraag van het volk is:

waarin hebt Gij ons uw liefde betoond?” (Mal. 1:2).

Zo is het ook met het gebod:

“Hebt uw vijanden lief” (Matt. 5:44).

Er wordt niet van ons gevraagd dat wij onze vijanden de liefste en sympathiekste mensen op aarde moeten vinden. Dat te proberen zou verspilde energie zijn. Er wordt van ons gevraagd dat we iets doen; dat we ondanks hun vijandigheid doen wat voor hun bestwil is, en dat we niet op alle mogelijke manieren trachten hun afbreuk te doen, zoals onze natuurlijke menselijke neiging zou zijn. In dat licht begrijpen wij dat Johannes 3:16 ons vertelt wat God voor ons gedaan heeft om ons zijn liefde te bewijzen. Het is als het ware het antwoord op de vraag van het volk in Maleachi. Pas in tweede instantie realiseren we ons dat als dit de oplossing is die God gekozen heeft, dat ons dat heel veel vertelt ook over de mate van Gods liefde. Maar dat het vers in eerste instantie aangeeft dat dit de wijze van Gods handelen is heeft consequenties. Als dit Gods oplossing is voor onze problemen – en dat is wat de passage ons vertelt – dan betekent dat tevens dat dit de enige weg is: er is geen andere!

Panorama Weinfelder Maar oder Totenmaar, Eifel

Een weg of De Weg – Panorama Weinfelder Maar of Totenmaar, Eifel (Foto credit: Wikipedia)

+

Voorgaande

Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming

Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie

Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren

Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God

Verlossing #2 De Bijbelse oplossing

Verlossing #4 Het Paaslam

Verlossing #5 Het volmaakte offer

Verlossing #6 Deel hebben aan zijn offer

Verlossing #7 Christus levend in de gelovige

Verlossing #8 Gerechtigheid door geloof

Vervolg:

2020 jaar geleden werd de weg geopend

De Verlosser

+++

Save

Posted in Christendom, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Levensvragen | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Redemption #8 Righteousness by Faith

In the previous article we looked at the 8th letter of the apostle Paul to the Romans, the symbolism of the man who hung on the cross next to Jesus, applied to himself. In a letter to the Galatians, Paul looks how he hung with Christ to the pole and still lives (Galatians 2:20).

WLANL - Pachango - Catharijneconvent - Kruiswe...

WLANL – Pachango – Catharijneconvent – Calvary Station 9, Christ falling at the foot of the Calvary (Photo credit: Wikipedia)

A little later in the same letter to the Galatians, Paul writes that Christ must get his followers “formed” (Gal. 4:19). We must live as Christ would have done in our place. And we must believe that we therefore will be retained on the basis of Jesus’ sacrifice. Elsewhere in the letter he calls this righteousness by faith. Whom would have kept the law as a whole, should be righteous before God. But outside of Jesus is there nobody who succeeded to live according to God’s strict standards. Nobody is able to succeed. So are all, according to the strict standards of the law, unjust. But now God has given another opportunity to be “just”: through faith in Jesus Christ.
That is not justice according to the law, but God declares people righteous who meet the above four conditions. Scripture calls this “justified”, that is, declared righteous before God’s tribunal acquitted of guilt.
In his letter to the Galatians, Paul talks about man’s justification not by works of the law, but by coming through faith in Jesus Christ.

Galatians 2:16 The Scriptures 1998+  (16)  knowing that a man is not declared right by works of Torah, but through belief in יהושע  {Jeshua} Messiah, even we have believed in Messiah יהושע , in order to be declared right by belief in Messiah and not by works of Torah, because by works of Torah no flesh shall be declared right.

A little further on he says:

Galatians 3:8 The Scriptures 1998+  (8)  And the Scripture, having foreseen that Elohim would declare right the nations by belief, announced the Good News to  Aḇraham beforehand, saying, “All the nations shall be blessed in you,”

Galatians 3:16-18 The Scriptures 1998+  (16)  But the promises were spoken to Aḇraham, and to his Seed. He does not say, “And to seeds,” as of many, but as of one, “And to your Seed,” who is Messiah.  (17)  Now this I say, Torah, that came four hundred and thirty years later, does not annul a covenant previously confirmed by Elohim in Messiah, so as to do away with the promise.  (18)  For if the inheritance is by Torah, it is no longer by promise, but Elohim gave it to Aḇraham through a promise.

In this context, he uses a striking image. The law, he says, was a “schoolmaster” “monitor” “guardian” or “trainer”:

Galatians 3:24-25 The Scriptures 1998+  (24)  Therefore the Torah became our trainer unto Messiah, in order to be declared right by belief.  (25)  And after belief has come, we are no longer under a trainer.

That schoolmaster could be a guardian or pedagogue to bring us unto Christ.

Schoolmaster (Gr .: Paedagogus, a “teacher”) was a special servant who was responsible for the education of children of wealthy parents. He had to teach them rules and ensure that they were trained. Likewise, we are raising kids with rules. We desire eg.  that they are at home in time by night, in the hope that once they become adults, do not spend whole nights on the street or in the pub.

Paulus

The writer to the Galatians, Romans and Hebrews, the apostle Paul, who explained that salvation is offered through the gospel of Jesus Christ

In his letter to the Romans (which topics are further developed in Galatians, such as a painting can be an elaboration of a pencil sketch) Paul says:

Romans 3:21-22 The Scriptures 1998+  (21)  But now, apart from the Torah, a righteousness of Elohim has been revealed, being witnessed by the Torah and the Prophets,  (22)  and the righteousness of Elohim is through belief in יהושע {Jehovah} Messiah to all and on all who believe. For there is no difference,

In Galatians (3: 8) he argues that this is the real fulfilment of the promises to Abraham and that therefore with these promises actually “the gospel was preached to Abraham.” Perhaps unnecessarily, it reiterated that “faith in Christ” comes down to what is said above, and that it not only is a vague emotional feeling. But who fulfils the condition of ‘faith’ (actually meets the four conditions mentioned above) is also fully justified.

Paul writes to the Colossians that if we believe, that then ‘erases’ ‘the evidence’ from our sins. He uses a word that refers to the erasure of the text on a writing tablet. Normally a retailer or another creditor made a large cross over a bill that had been met. The Greek word for this is chiazo derived from the Greek letter ‘chi’, which is about as written as our x, but bigger (c). But the word that Paul uses is exaleipho that means erase or, superlative destroy. If a person is justified by faith in Christ, there is no trace of evidence about that still recalls his past sins or, if he asks for forgiveness over and over again, of his later sins.

Nederlands: Handschrift. Boek in Arabisch schr...

Handwriting. Book in Arabic script, about faith and the sources and foundations of Islam (Photo credit: Wikipedia)

And thus we come to a fundamental point of biblical teaching. In all other religions and human wisdom man must be blameless (also in the other monotheistic religion: Islam), otherwise he fails. But who draws his faith on justification through Christ may fail! Provided he does his sincere effort to follow Christ, he has nothing to fear, though he would stumble over again. In the Gospels we read:

Luke 17:4 The Scriptures 1998+  (4)  “And if he sins against you seven times in a day, and seven times in a day comes back to you, saying, ‘I repent,’ you shall forgive him.

Thus God deals with us. Even if we sin seven times a day, but come back seven times a day to God and say, ‘I repent,” He will forgive us. The requirement to be blameless, was replaced in Christ, by the requirement to sincerely to strive for impeccability. And that makes a world of difference.

+

Previous

Redemption #1 Biblical doctrine of salvation

Redemption #2 Biblical solution

Redemption # 3 The imperfect animal sacrifice

Redemption #4 The Passover Lamb

Redemption #5 The perfect sacrifice

Redemption #6 Partaking his sacrifice

Redemption #7 Christ alive in the faithful

Dutch version: Verlossing #8 Gerechtigheid door geloof

++

Additional reading

 1. Words of God to stand and to be followed and to believe
 2. Creation of the earth and man #3 Of the Sabbath day #1 the Seventh day
 3. Creation of the earth and man #7 Of the Sabbath day #5 Respecting the day on which Christ Jesus rose from the dead
 4. Man’s own fault and the choice to flee from fear
 5. Self inflicted misery #8 Pruning to strengthen us
 6. Looking for something or for the Truth and what it might be and self-awareness
 7. The God of hope filling us with all joy and peace
 8. Written down in God’s Name for righteousness
 9. Written for our instruction, that through perseverance and the encouragement of the Scriptures we might have hope
 10. Testimonies to observe, inspired by God
 11. The Right One to follow and to worship
 12. Gaining Christ, trusting Jehovah
 13. With child and righteousness greater than the law
 14. Hope by faith and free gift
 15. True riches
 16. Set free from any form of mental torment or self-condemnation
 17. If you have integrity
 18. Honor your own words as if they were an important contract
 19. Two states of existence before God
 20. God receives us on the basis of our faith
 21. That the righteousness of the law might be fulfilled in us
 22. Fixing our attention
 23. Doctrine and Conduct Cause and Effect
 24. A race not to swift, nor a battle to the strong
 25. The race is not to the swift, nor the battle to the strong
 26. Our life depending on faith
 27. Letter to the Romans, chapter 3
 28. Additional comments to the Letter to the Romans 4
 29. Romans 4 and the Sacraments
 30. Is Justification a process?
 31. Is your mind thirsty?
 32. Back from gone #4 Your inner feelings and actions
 33. Our openness to being approachable
 34. All Positive Energy People Are Acceptable
 35. Preaching to an unbelieving world

+++

Further of interest

 1. The Laws of Redemption
 2. Integrity & Potato Chips
 3. Jeremiah 9:23 or 9:24?
 4. Lot’s righteousness
 5. Altered Armor
 6. Love
 7. (Part 1) In Defense of True Doctrine: In Response to a Catholic
 8. Heiko A Oberman: Luther
 9. Godliness Protects against Stress
 10. Yup.
 11. Want To Connect With God?
 12. “Do what is right, not what is easy”
 13. 2016 Day 242 – Hebrews 8
 14. Who Owns Your Future?
 15. Making God the Center of Your Life
 16. Love Like God – Matthew 5:38-42
 17. Faith Without Works Is Dead
 18. Made Righteous
 19. Stay Connected: The Righteousness of Faith
 20. The Kings II 22 – Torn: Look What I Found
 21. The Kings II 23 – Covenant Commitment 
 22. The Kings II 24 – Beginning of the End
 23. “He will do right” by William Plumer
 24. Righteousness and Grace – Romans 10:4
 25. Cookie a day: Jesus Desires mercy not Sacrifice
 26. Stronger Faith through Tribulation
 27. A Righteous Ruler’s Promise
 28. Sustained by Him
 29. Finish the Race
 30. Galatians 3:21 – 13th Sunday after Trinity
 31. 56. The Believer’s judgement
 32. Righteous Judgment*
 33. Fruit of Perseverance
 34. Union with Christ, The Westminster Larger Catechism, and the Ordo Salutis
 35. Book Review: “Justification” by N.T. Wright
 36. What We Should Be Doing Anyway: St. Paul on Justification, Part 6—by Cameron Daly
 37. God Has All of the Honor in Salvation
 38. Judgement Day
 39. Reading Paul Missionally: A Review of Michael Gorman’s “Becoming the Gospel”
 40. But God
 41. Philipp Melanchthon and Forensic Justification in Protestant Orthodoxy
 42. Sermon- Nate Harlan 8/14/2016- Ephesians 2:1-3: “The Children of Wrath”
 43. Sermon- Nate Harlan 8/21/2016- Ephesians 2:4-7: “Because of His Great Love”
 44. Some Key Passages in Romans – part 8
 45. Theo401: The Holy Spirit and Christian Sanctification
 46. Delighting in God through Our Union with Christ by Resting
 47. It’s Personal
 48. Understanding the “new you” in Christ
 49. Wright on Justification–A Summary
 50. Justified 1
 51. Justified 2
 52. faith because of the faithfulness of Christ
 53. #Day 6 ; Unearthing my beliefs
 54. God cares about the unjustly accused
 55. Justification and Resurrection
 56. The Gift of the Gospel in Romans 1
 57. Romans 4 Prayer: Justification by Faith
 58. Romans 4 “Justification for Whom and When?”
 59. Inseparable – Justification and Sanctification
 60. Do you know what is the doctrine of Redemption, Propitiation, Justification and Adoption?
 61. The Religion of Christ is the Religion of Joy
 62. Seven Fold Works of Perfection
 63. Wright–Justification as Ecclesiological?
 64. The Aim of the Christian Life
 65. What Am I Afraid Of?
 66. Our Unfailing Advocate
 67. I don’t think lying has any ultimate justification. I don’t think it ever leads to anything positive. The good fight to have is not to lie. That’s one of the challenges in a way. Andy Garcia
 68. The Blessings of Righteousness (Proverbs 10)
 69. A few thoughts from recent readings on “justification”…

+++

Posted in Being Christian, Jesus Christ Jeshua Messiah, Life and Death, Religion | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Verlossing #8 Gerechtigheid door geloof

In het vorige artikel keken wij naar de 8ste brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, die de symboliek van de man, die naast Jezus aan het kruis hing, op zichzelf betrok. In de brief aan de Galaten kijkt Paulus hoe hij met christus aan de paal is opgehangen en toch leeft (Galaten 2:20).

WLANL - Pachango - Catharijneconvent - Kruiswe...

WLANL – Pachango – Catharijneconvent – Kruiswegstatie 9, Christus valt aan de voet van de Calvarieberg (Photo credit: Wikipedia)

Iets verderop in diezelfde brief aan de Galaten schrijft Paulus dat Christus in zijn volgelingen ‘gestalte’ moet krijgen (Gal. 4:19). Wij moeten leven zoals Christus dat in onze plaats gedaan zou hebben. En wij moeten geloven dat wij daardoor, op grond van Jezus’ offer, behouden zullen worden. Elders in die brief noemt hij dat: gerechtigheid door geloof. Wie de wet in zijn geheel zou hebben gehouden, zou rechtvaardig zijn tegenover God. Maar buiten Jezus is dat niemand gelukt en zou het ook niemand lukken. Dus zijn allen, naar de strikte maatstaven van de wet, onrechtvaardig. Maar nu heeft God een andere mogelijkheid gegeven om ‘rechtvaardig’ te worden: door geloof in Jezus Christus. Dat is geen rechtvaardigheid volgens de wet, maar God verklaart die mensen rechtvaardig die aan bovengenoemde vier voorwaarden voldoen. De Schrift noemt dat ‘gerechtvaardigd’, dat wil zeggen: rechtvaardig verklaard, voor Gods gerecht vrijgesproken van schuld. In zijn brief aan de Galaten zegt Paulus:

“Wij … wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet” (Gal. 2:16).

Iets verderop zegt hij:

“Immers, als de erfenis van de wet afhangt, dan niet van de belofte; en juist door de belofte heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen” (Gal. 3:18).

In dit verband gebruikt hij een sprekend beeld. De Wet, zegt hij, was een ‘tuchtmeester’:

“De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester” (Gal. 3:24-25).

Een tuchtmeester (Gr.: paidagôgos, een ‘pedagoog’) was een speciale slaaf die verantwoordelijk was voor de opvoeding van kinderen van rijke ouders. Hij moest hen regels bijbrengen en zorgen dat zij geschoold raakten. Zo brengen ook wij onze kinderen regels bij. We verlangen bijv. dat ze ‘s avonds op tijd thuis zijn, in de hoop dat ze, eenmaal volwassen geworden, niet hele nachten op straat of in de kroeg doorbrengen.

Paulus

Briefschrijver apostel Paulus aan de christelijke gemeenschappen te Rome, Galatië (Ankara in Klein-Azië) en Kolosse

In zijn brief aan de Romeinen (die de thema’s in Galaten verder uitwerkt, zoals een schilderij een uitwerking kan zijn van een potloodschets) zegt Paulus:

“Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen [Paulus redeneert hier dus dat dit de gerechtigheid is volgens Gods oorspronkelijke plan], en wel gerechtigheids Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven” (Rom. 3:21-22).

In Galaten (3:8) redeneert hij dat dit de wezenlijke vervulling is van de beloften aan Abraham en dat met deze beloften dus feitelijk ‘het evangelie aan Abraham is verkondigd’. Wellicht ten overvloede zij er nogmaals op gewezen dat ‘geloof in Christus’ neerkomt op wat bovenstaand daarover gezegd is, en dat het niet alleen maar om een vaag emotioneel gevoel gaat. Maar wie aan de voorwaarde van ‘geloof’ voldoet (dus eigenlijk voldoet aan de vier eerder genoemde voorwaarden) is ook volledig gerechtvaardigd.
Paulus schrijft aan de Kolossenzen dat als wij geloven, dat dan ‘het bewijsstuk’ van onze zonden wordt ‘uitgewist’. Hij gebruikt daarvoor een woord dat slaat op het uitwissen van de tekst op een schrijftafeltje. Normaal zou een winkelier of een andere schuldeiser een groot kruis trekken door een rekening die voldaan is. Het Griekse woord daarvoor is chiazo dat is afgeleid van de Griekse letter ‘chi’, die ongeveer zo wordt geschreven als onze x, maar dan groter (c). Maar het woord dat Paulus gebruikt is exaleipho dat betekent uitwissen of, in overtreffende trap, vernietigen. Als iemand gerechtvaardigd is door het geloof in Christus, dan is er geen spoor van bewijs meer over dat nog herinnert aan zijn vroegere zonden of, als hij daar telkens weer vergeving voor vraagt, van zijn latere zonden.

Nederlands: Handschrift. Boek in Arabisch schr...

Handschrift. Boek in Arabisch schrift, over geloof en de bronnen en grondslagen van de Islam (Photo credit: Wikipedia)

En daarmee komen wij aan een fundamenteel punt van bijbelse leer. In alle andere religies en wijsheden moet een mens onberispelijk zijn (ook in die andere monotheïstische godsdienst: de Islam), anders faalt hij. Maar wie zijn geloof vestigt op de rechtvaardiging door Christus mag falen! Mits hij maar zijn oprechte best doet om Christus na te volgen, heeft hij niets te vrezen, al zou hij keer op keer struikelen. In de evangeliën lezen we:

“Zelfs indien (uw broeder) zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal tot u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, zult gij het hem vergeven” (Luc. 17:4).

Zo handelt God ook met ons. Zelfs indien wij zevenmaal per dag zondigen, maar zevenmaal per dag terugkomen tot God en zeggen ‘Ik heb berouw’, dan zal Hij ons vergeven. De eis om onberispelijk te zijn, is in Christus vervangen door de eis oprecht te streven naar onberispelijkheid. En dat maakt een wereld van verschil.

+

Voorgaande

Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming

Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie

Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren

Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God

Verlossing #2 De Bijbelse oplossing

Verlossing #4 Het Paaslam

Verlossing #5 Het volmaakte offer

Verlossing #6 Deel hebben aan zijn offer

Verlossing #7 Christus levend in de gelovige

Vervolg: De enige weg

++

Aanvullende lectuur

 1. Onrechtvaardigheid
 2. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 3. Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)
 4. God wil u gunst betonen
 5. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 6. Christus winnen, Jehovah vertrouwen
 7. Divine service (16-10-2013): “The way to salvation/ Die weg na verlossing”
 8. Ademen om les te geven
 9. Zij die in de renbaan lopen en geroepen zijn voor rechtvaardiging door geloof
 10. Een race niet voor de snelste, noch een strijd om de sterkste
 11. Dezen die vrede maken zullen vrede moeten planten als een zaad
 12. Opgetekend in je hoofd wat is neergetekend
 13. Immanente gerechtigheid
 14. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken
 15. De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen

+++

Verder aanverwante lectuur

Alstublieft hoor dit

Posted in Christen zijn, Godsdienst, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Redemption #7 Christ alive in the faithful

Previously we have seen that the man of the Old Covenant was instructed to sacrifice a lamb whose legs were not broken and that such sacrifice was partly sufficient to cover “lesser” offences. But such a sacrifice could not break the circle of life and death. Where the offender in a symbolic act as it were, had to transfer his guilt on the sacrificial animal, there still had to come a sacrifice that would take the blame for himself. Only a perfect man could replace all those sacrifices.
In the New Testament or the Messianic Scriptures is spoken about the perfect man of flesh and blood. Through his sacrifice all the people who are be willing to accept him, shall acquire justice and laundered of sins. He, the one sent by God, who persisted in testing, can be used to redeem sinners their life.

English: Illumination of Christ before Pilate ...

Illumination of Christ before Pilate (Photo credit: Wikipedia)

However, one must contemplate the suspension of the sent from God at the stake as a complete act of surrender and confess their sin which one recognizes that not really the sinless Jesus, but they themselves should be hanging there. But it also requires faith that God will accept ransom and even so will fulfil His promises. It is therefore up to you to believe that Jesus will be able to give yourself a new life.

Christ alive in the faithful

But there is another condition:

Its best to try to follow Jesus‘ example.

Paul calls this the spirit of Christ. The man who does not live after the example of Christ he calls ‘in the flesh‘, a descendant of Adam no more. But the man who lives according to the example of Christ, as it were descended from him instead of Adam, he calls “in the Spirit“:

Romans 8:9-11 The Scriptures 1998+  (9)  But you are not in the flesh but in the Spirit, if indeed the Spirit of Elohim dwells in you. And if anyone does not have the Spirit of Messiah, this one is not His.  (10)  And if Messiah is in you, the body is truly dead on account of sin, but the Spirit is life on account of righteousness.  (11)  And if the Spirit of Him who raised יהושע {Jehsua} from the dead dwells in you, He who raised Messiah from the dead shall also give life to your mortal bodies through His Spirit dwelling in you.

When we want to be believers we should not be in the flesh but in the Spirit, having the Spirit of Christ, trying to be like him. We should allow Jesus in us, believing his words and his actions. So here is a way out of the cycle of birth, death and sin, having Christ in us, we may know that the body is dead because of sin, but there is still hope for us because of righteousness. (vs. 10).

If Christ lives in us, “it is as it were our own “I” died and has been replaced by that of Christ. If Christ truly “lives in us’ we no longer act as we would from our own inclinations, but as Christ would act. As Paul says elsewhere:

Galatians 2:20 The Scriptures 1998+  (20)  “I have been impaled with Messiah, and I no longer live, but Messiah lives in me.1 And that which I now live in the flesh I live by belief in the Son of Elohim, who loved me and gave Himself for me. Footnote: 1Rom. 8:10, 2 Cor. 6:16, 2 Cor. 13:5, Eph. 3:17, Col. 1:27, 1 John 4:4.

Taking up the cross

English: John Hogan's 'The Dead Christ'

John Hogan’s ‘The Dead Christ’ (Photo credit: Wikipedia)

Notice that Paul involves the symbolism, of the man who hung on the wooden stake (cross) next to Jesus, to himself. This also makes it clear what is the meaning of Jesus’ own words:

Mark 8:34 The Scriptures 1998+  (34)  …. “Whoever desires to come after Me, let him deny himself, and take up his stake, and follow Me.

Taking up his stake or what people would prefer to say “taking up his cross” does not mean to endure suffering, as the modern approach has made of it (each cottage has its cross’), but as a go to the place of execution on death row after Jesus. Jesus tells us that we need to be like that man on the cross beside him “crucified” with him. Died for sin that Christ is in our lives.

+

Previous:

Redemption #4 The Passover Lamb

Redemption #5 The perfect sacrifice

Redemption #6 Partaking his sacrifice

++

Additional reading

 1. Seeing or not seeing and willingness to find God
 2. First mention of a solution against death 7 Human sacrifice
 3. Chaff and the shoot out of the stock of Jesse
 4. The God of hope filling us with all joy and peace
 5. Aim High: Examples of Godly Characters to follow
 6. To Soar In The Spirit You Have To Be Hard Core
 7. Summermonths and consumerism

+++

Further related

 1. This article may also add to part of the replies to: Eternal Life in Christ and show why Christ Jesus was such a special man of flesh and blood in whom we should trust.
 2. Circle of Life 1
 3. Circle of Life 2
 4. Circle of Life. 3
 5. A Larger Circle
 6. Celebrate Life with Kindness
 7. Rise Above
 8. Jesus and being sinless
 9. Lamb to the Slaughter
 10. Jesus: Our Example
 11. Sin
 12. On Sin for the Sinless
 13. Sinless or Sin less
 14. Sin, Sinless, Sin Less
 15. Free from sin, but not sinless
 16. Sin is Impossible
 17. The Dangers of “Sinless Perfection” Doctrine by Reese Currie
 18. Why We Need Jesus
 19. How could Jesus be made sin when he was sinless? (2 Corinthians 5:21)
 20. He Did Not Sin!
 21. Obedience on the Journey
 22. Transformation > Punishment
 23. Chapter 22: Salvation and the Holy relationship… learning to Love ham..
 24. Believe – Accept
 25. Remember
 26. Bread – Blameless
 27. Living In The Spirit
 28. God Demands a Response to Jesus
 29. Jesus death was a glorious victory at the cross
 30. Be sensitive
 31. Lay Down Your Agenda
 32. God Responds
 33. How Should a Reborn Christian Think?
 34. Receive
 35. Can’t find God ? – Praise – The Fix-it Shop-Filling
 36. Who are you following?
 37. Overcoming the Gag Reflex
 38. Expecting Prosperity: The True Price of Christian Living
 39. Am I Playing It Safe?
 40. 24th Sunday Ordinary Time (Year B)
 41. Creating a Godly Adult- Parenting Priority

+++

Posted in Being Christian, Jesus Christ Jeshua Messiah, Life and Death | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Verlossing #7 Christus levend in de gelovige

Voorgaand hebben wij gezien dat de mens van het Oude Verbond de opdracht kreeg om een lam te offeren waarvan de benen niet werden gebroken en dat zulk offer gedeeltelijk kon volstaan voor ‘mindere’ overtredingen te bedekken. Maar zulk een offer kon de kring van leven en dood niet breken. Daar waar de overtreder in een symbolische handeling zijn schuld als het ware moest overdragen op het offerdier, moest er nog een offer komen dat zelf de schuld tot zich nam. Alleen een volmaakt mens zou in de plaats kunnen komen van al die offers. In het Nieuwe Testament of de Messiaanse Geschriften wordt over die volmaakte mens van vlees en bloed gesproken. Door zijn offergave zullen al de mensen die bereid zijn hem aan te nemen, gerechtigheid verwerven en witgewassen worden van zonden. Hij, de gezondene van God, die in beproeving stand hield, zijn leven kan dienen om zondaars los te kopen.

Men zal echter de ophanging aan een paal van die gezondene van God als een volledige daad van overgave moeten aanschouwen en zijn zonde belijden waarbij men erkent dat eigenlijk niet de zondeloze Jezus, maar men zelf daar hoort te hangen. Maar dat vereist tevens het geloof dat God dat loskoopoffer zal aanvaarden en Zijn beloften ook zo zal vervullen.  het komt er dan ook op aan om te geloven dat  Jezus in staat zal zijn jezelf nieuw leven te schenken.

Christus levend in de gelovige

Maar er is nog een voorwaarde:

 • Naar beste kunnen trachten Jezus’ voorbeeld te volgen.

Paulus noemt dat: de geest van Christus hebben. De mens die niet naar het voorbeeld van Christus leeft noemt hij ‘in het vlees’, een afstammeling van Adam zonder meer. Maar de mens die naar het voorbeeld van Christus leeft, dus als het ware van Hem afstamt in plaats van Adam, noemt hij ‘in de Geest’:

“Gij daarentegen zijt niet naar het vlees, maar in de Geest, althans indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe” … “Indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest die in u woont” (Rom. 8:9, 11).

Hier ligt dus een uitweg uit de cirkelgang van geboorte, zonde en dood. In het vers dat wij overgeslagen hebben zegt Paulus:

“Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid” (vs 10).

Als Christus ‘in ons woont’ dan is als het ware ons eigen ‘Ik’ gestorven en vervangen door dat van Christus. Als Christus werkelijk ‘in ons woont’ dan handelen wij niet langer zoals wij vanuit onze eigen neigingen zouden doen, maar zoals Christus zou handelen. Zoals Paulus elders zegt:

“Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij” (Gal. 2:20).

Het kruis op nemen

Merk op dat Paulus hier de symboliek van de man, die naast Jezus aan het kruis hing, op zichzelf betrekt. Dat maakt ook duidelijk wat de betekenis is van Jezus’ eigen woorden:

“Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij” (Marc. 8:34).

Zijn kruis opnemen betekent niet: lijden verduren, zoals de moderne opvatting er van gemaakt heeft (‘ieder huisje heeft zijn kruisje’), maar als een ter doodveroordeelde achter Jezus aan naar de executieplaats gaan. Jezus vertelt ons hier dat wij moeten worden als die man aan het kruis naast Hem, ‘medegekruisigd’ met Hem. Gestorven voor de zonde, opdat Christus in ons kan leven.

+

Voorgaande

Verlossing #4 Het Paaslam

Verlossing #5 Het volmaakte offer

Verlossing #6 Deel hebben aan zijn offer

Vervolg: Gerechtigheid door geloof

++

Aansluitend

 1. Lijden goegemaakt door Jezus’ loskoopoffer voor zonde
 2. Toewijding van ons
 3. De Wet van de Liefde, basis van alle instructies
 4. Al of niet verenigen

+++

Verwant

Posted in Christen zijn, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Broer en zusje voor Facebook vrienden

Mits de Ecclesia Brussel Leuven en de Belgische Vrije Christadelphians geen eigen Facebook account meer konden hebben is er naast de reeds bestaande Christadelphia Facebook pagina een nieuwe pagina aangemaakt om het mogelijk te maken dat geïnteresseerden via hun Facebook account op de hoogte zouden kunnen gehouden worden van nieuwe publicaties en berichten over de Christadelphian gemeenschap.

Wij zouden het op prijs stellen indien u ook die pagina’s zou willen bezoeken en “Leuk” vinden. Langs die weg kan u ons ook steunbetuigingen geven.

Vindt aldus op het net de Facebook pagina’s: Christadelphia en Christadelphians

Facebook Christadelphia Page 2016/07/14

Facebook Christadelphia Page 2016/07/14

Beginning of the Christadelphian Facebook page - 2016/07/11

Beginning of the Christadelphian Facebook page – 2016/07/11

 

Posted in Aankondiging, Christadelphian, Geschiedenis | Tagged , , , | Leave a comment

Redemption #6 Partaking his sacrifice

If the believer under the Old Covenant had its share in the sacrifice, what about then for the believer under the New Covenant? Now, the believer was under the Old Covenant, by themselves slaughtering the sacrifice as it were, kill themselves. The believer under the New Covenant must himself ‘crucify with Christ’. About the antithesis of the peace meal we come to speak in Chapter 16 ( “Bread and Wine”). When Jesus in the night speaks with the scribe Nicodemus, He says:

“14 And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up; 15 that whosoever believeth may in him have eternal life.” (John 3:14-15 ASV)

Jesus refers to an event during the desert journey of the people of Israel. The people had sinned once again and God punished them by poisonous snakes (Num. 21: 4-9).

“4 And they journeyed from mount Hor by the way to the Red Sea, to compass the land of Edom: and the soul of the people was much discouraged because of the way. 5 And the people spake against God, and against Moses, Wherefore have ye brought us up out of Egypt to die in the wilderness? for there is no bread, and there is no water; and our soul loatheth this light bread. 6 And Jehovah sent fiery serpents among the people, and they bit the people; and much people of Israel died. 7 And the people came to Moses, and said, We have sinned, because we have spoken against Jehovah, and against thee; pray unto Jehovah, that he take away the serpents from us. And Moses prayed for the people. 8 And Jehovah said unto Moses, Make thee a fiery serpent, and set it upon a standard: and it shall come to pass, that every one that is bitten, when he seeth it, shall live. 9 And Moses made a serpent of brass, and set it upon the standard: and it came to pass, that if a serpent had bitten any man, when he looked unto the serpent of brass, he lived.” (Numbers 21:4-9 ASV)

When the people then confessed their sin, God commanded Moses to make a bronze image of such a snake and to put in on a pole.

“And who, if a serpent had bitten him looked on the bronze serpent, he lived” (vs. 9).

When we realize that in the Bible, since the transgression in the Garden of Eden, the snake is a symbol for sin, the symbolism is clear. Jesus represents the sin that is slain on the cross. He himself was without sin, but:

“Him who knew no sin he made [to be] sin on our behalf; that we might become the righteousness of God in him.” (2 Corinthians 5:21 ASV)

God made Jesus to be victim of sin, that we might become the righteousness of God in Him. Who confesses his sin and acknowledges that really it is not the sinless Jesus, but he who should be hanging there, is saved from death. But it also requires faith that God will fulfil that too. The conditions are thus:

 • confess the own sin
 • Look up at the “sin nailed to the cross”
 • believe that God forgives our own sin

That’s exactly what one man did who was crucified with Jesus (see Lk. 23). He confessed his sin when he said to the other hanging criminal:

“We have received the same sentence, and deservedly.”

He looked up at Jesus on the cross next to him and appealed to him:

“Remember me when you come into your Kingdom.”

And he showed an awesome faith, for Jesus’ disciples had abandoned him. They had given up all hope and expressed their disappointment after it as follows:

“However, we had hoped that he was the one who would redeem Israel.”

Apparently they had come to the conclusion that Jesus was not the Messiah to come, now that he went to his death on the cross. But this man was firmly convinced that the man who hung dying on the cross next to him, would be the future King of the World  and would be able then to do anything for him. As only one he firmly believed in Jesus’ resurrection (for the Resurrection Chapter 10), and he also believed that Jesus would be able to give him new life.

File:Maître de la Légende de sainte Ursule - Crucifixion avec Calvaire.jpg

+

Preceding articles

Redemption #4 The Passover Lamb

Redemption #5 The perfect sacrifice

Next: Redemption #7 Christ alive in the faithful

+++

Further reading

 1. Did Jesus Exist? (part two)
 2. Scripture for Friday, July 1 (7/1)
 3. It’s Friday: At This Sign, Evil Trembles
 4. Foretelling Christ and the Cross
 5. Was Jesus Crucified? (Part 2 of 2)
 6. Who Really Killed Jesus?
 7. The Four Nails of The Cross
 8. A Thought on His Death…
 9. The Cross – Hope for all humanity
 10. Theophany of the Cross
 11. A Detail of the Sacrifice
 12. Crucifixion Journal
 13. Jesus Did It For You
 14. Bishop Barron: How strange is the cross
 15. Live with Authority!
Posted in Jesus Christ Jeshua Messiah, Life and Death | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Verlossing #6 Deel hebben aan zijn offer

Deel hebben aan zijn offer

Maar als de gelovige onder het Oude Verbond zijn aandeel had in het offer, hoe zit dat dan bij de gelovige onder het  Nieuwe Verbond? Welnu, de gelovige onder het  Oude Verbond moest, door zelf het offer te slachten als het ware zichzelf doden. De gelovige onder het  Nieuwe Verbond moet zichzelf ‘met Christus kruisigen’. Over het tegenbeeld van de vredemaaltijd komen we nog te spreken in hoofdstuk 16 (‘Brood en wijn’). Als Jezus in de nacht met de schriftgeleerde Nicodemus spreekt, zegt Hij:

“Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe” (Joh.3:14-15).

Jezus verwijst daarbij naar een gebeurtenis gedurende de woestijnreis van het volk Israël. Het volk had weer eens gezondigd en God strafte hen door middel van giftige slangen (Num. 21:4-9).

“4 Van de berg Hor trokken zij in de richting van de Rietzee, want zij wilden om Edom heentrekken. Maar onderweg werd het volk ongeduldig. 5 Het keerde zich tegen God en tegen Mozes: ‘Hebt u ons uit Egypte gevoerd om te sterven in de woestijn? Er is geen brood, er is geen water en dat minderwaardige eten staat ons tegen.’ 6 Toen zond Jahwe giftige slangen op het volk af. Deze beten de Israelieten en velen van hen vonden de dood. 7 Nu kwam het volk naar Mozes en zei: ‘Wij hebben gezondigd, want wij hebben ons tegen Jahwe en tegen u gekeerd. Bid Jahwe, dat Hij die slangen van ons wegneemt.’ Toen bad Mozes voor het volk 8 en Jahwe zei tot hem: ‘Maak zo’n giftige slang en zet die op een paal. Iedereen die gebeten is en er naar opziet, zal in leven blijven.’ 9 Mozes maakte een bronzen slang en zette die op een paal. Ieder die door een slang was gebeten en zijn ogen op de bronzen slang richtte, bleef in leven.” (Numeri 21:4-9 WV78)

Toen het volk daarop zijn zonde beleed, gebood God aan Mozes om een koperen afbeelding van zo’n slang te maken en te bevestigen op een paal.

“En wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven” (vs 9).

Als we beseffen dat de slang sinds de overtreding in de hof van Eden in de Bijbel een symbool is voor de zonde, is de symboliek duidelijk. Jezus vertegenwoordigt op het kruis de zonde die gedood wordt. Hij was zelf zonder zonde, maar:

“Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij [God] voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem” (2 Kor. 5:21).

Wie zijn zonde belijdt en erkent dat eigenlijk niet de zondeloze Jezus, maar hijzelf daar hoort te hangen, wordt gered van de dood. Maar dat vereist tevens het geloof dat God dat ook zo zal vervullen. De voorwaarden zijn dus:

 • De eigen zonde belijden
 • ‘Opzien’ naar de aan het kruis genagelde ‘zonde’
 • Geloven dat God de eigen zonde vergeeft

Dat is precies wat die ene man deed die met Jezus gekruisigd werd (zie Luc. 23). Hij beleed zijn zonde toen hij tegen de andere medegekruisigde zei:

“Wij hebben hetzelfde vonnis ontvangen, en wij terecht”.

Hij zag op naar Jezus op het kruis naast hem, en deed een beroep op Hem:

“Gedenk mijner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt”.

En hij toonde een ontzagwekkend geloof: want Jezus’ discipelen hadden Hem verlaten. Zij hadden alle hoop opgegeven en verwoordden hun teleurstelling later als volgt:

“Wij echter leefden in de hoop, dat Hij het was, die Israël verlossen zou”.

File:Maître de la Légende de sainte Ursule - Crucifixion avec Calvaire.jpg

Kennelijk waren zij tot de conclusie gekomen dat Jezus toch niet de komende Messias was, nu Hij zijn dood aan het kruis tegemoet ging. Maar deze man was er vast van overtuigd dat de man die naast hem aan het kruis hing te sterven, de toekomstige Wereldkoning zou zijn en in staat zou zijn dan nog iets voor hem te doen. Als enige geloofde hij vast in Jezus’ opstanding (zie voor de opstanding: hoofdstuk 10) en hij geloofde ook dat Jezus in staat zou zijn hemzelf nieuw leven te schenken.

+

Voorgaande

Verlossing #4 Het Paaslam

Verlossing #5 Het volmaakte offer

Volgende: Christus levend in de gelovige

Engelse versie / English version: Redemption #6 Partaking of his sacrifice

Posted in Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

For Facebook subscribers

We regret that those who were connected with our Facebook account, shall not be able to find the Christadelphians account any more, because Facebook stopped providing spaces to institutions, churches, publishers a.o., making it impossible to show our new publication on that platform.

For that reason we offer now a Facebook page, which gives you the possibility to “Like it” and to indicate you want to follow it and receive “notices”. Such way you can get a notice every time we publish an article on this website or on our church website.

We sincerely hope we may receive many likes but also many followers and readers of our articles.

Please do find the Facebook page: https://www.facebook.com/freechristadelphians

Beginning of the Christadelphian Facebook page - 2016/07/11

Beginning of the Christadelphian Facebook page – 2016/07/11

Posted in Announcements and Statements, Christadelphian | Tagged , | Leave a comment