Om te onthouden (of niet te vergeten): God is!

 

Er is slechts één ware God.
Hij is een eeuwig alwetend geestelijk wezen.
Hij is degene die geen begin (geen geboorte) en geen einde (geen dood) heeft
Die de Schepper is van het universum.
Jehovah God is de Allerhoogste, Allermachtigste
Die is de Almachtige Maker en Voorziener is.

God is volledig Soeverein.
God is oneindig in wijsheid.
God is perfect in liefde.
God in Zijn liefde wil altijd wat het beste voor ons is.
In zijn wijsheid weet hij altijd wat het beste is.
Hij is de Rechtvaardigste.
In Zijn soevereiniteit
heeft Hij de macht om het te bewerkstelligen.

De Enige God die is wie hij is en wie het wezen is
is degene die leven geeft en neemt.
Hij is de liefhebbende God die wil dat we dicht bij Hem komen
om Hem te aanvaarden als onze hemelse Vader.

 

English version /Engelse versie > To remember (or not to forget): God is!

Geplaatst in Drie-eenheid, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Ontmoeting - Portret - Bijbelse figuren | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Jezus Christus De Zoon van Adam, de Zoon van God

De boeken van het Nieuwe Testament laten ons zien welk een unieke persoon Jezus Christus is: Toen Paulus hem in een ‘categorie’ moest plaatsen, noemde hij hem:

Man, de Mens.

Jezus zelf noemde zich de ‘Zoon des mensen’; een koninklijke titel die in verband staat met wat in Daniël 7 over hem geschreven staat. Maar dezelfde woorden worden ook gebruikt om aan te duiden dat Jezus de mens bij uitnemendheid is; de waarachtige ‘Mens naar Gods beeld en gelijkenis’. Maar hij is geen schepsel zoals Adam, want hij werd op unieke wijze door God geformeerd in een vrouw, verwekt door de heilige Geest, en niet door een man. De gelovigen in de eerste eeuw zagen dit als de vervulling van de profetie:

Heden heb ik u verwekt, in verband met belofte aan David, van een zoon uit zijn nageslacht, die voor eeuwig zal regeren op zijn troon in Jeruzalem.

Adam had als eerste mens, door God gevormd uit de aardbodem, en daarom zonder menselijke vader, niets in zijn genen waardoor hij van nature geneigd was tot zonde. God onderwees hem welke weg hij moest bewandelen, wilde hij als een ware zoon aan Hem gelijk zijn. Maar Adam had een vrije wil. Het was zijn eigen wil en verantwoordelijkheid te kiezen voor een andere weg, en niet te geloven wat de gevolgen van zijn overtreding zouden zijn. Door het doodvonnis, na zijn keuze zich het ‘God gelijk zijn’ toe te eigenen, zag hij in zijn leven de heerlijkheid niet, die God hem in het vooruitzicht had gesteld, wanneer hij Hem geloofde en gehoorzaamde.
Nadat Adam nakomelingen had verwekt, stierf hij. Deze nakomelingen droegen iets van hem mee in hun leven. Zij kenden niet alleen het woord van God, maar droegen ook de vleselijke gezindheid van hun vader met zich mee. En dat betekende een inwendige strijd, omdat zij steeds opnieuw voor de keuze stonden tussen God en het vlees.

De zwakheid van het vlees was daarbij geen voordeel. Door het proces van verwekking, geboorte en sterven, is dit doorgegaan tot alle mensen die tot nu toe leven, en zal doorgaan totdat Christus terugkomt. Jezus van Nazaret had, evenals Adam, geen menselijke vader, maar wel een menselijke moeder. De schrijvers van het Nieuwe Testament herhaalden keer op keer, dat hij de vervulling was van de beloften aan Abraham en David en, wat het vlees betreft, uit hen voortkwam. Hij was daarom ‘Mens van vlees en bloed‘, die kon falen zoals alle andere mensen. Uit ervaring wist hij wat de gezindheid van het vlees is. Ook in zijn vlees woonden begeerten, die probeerden het te winnen van het verstand. Maar omdat hij God als Vader had, en van hem Zijn heilige Geest ontving, wist hij ook wat de gezindheid van de Geest is. Zijn vaste wil om de Vader in alles te gehoorzamen, betekende voor hem een zware strijd tegen de gezindheid van het vlees, die hem van ‘de vaderen’ was overgeleverd. Omdat de voltooiing van Gods scheppingswerk van hem afhankelijk was, en hij niet mocht falen – wilde Gods voornemen voortgang vinden – waren zijn keuzes moeilijker, en de strijd die hij moest voeren zwaarder dan van alle mensen vóór en na hem. Bovendien werd van hem meer gevraagd dan van alle andere mensen, omdat God hem meer van Zijn Geest gaf dan aan alle andere mensen vóór en na hem. Daarbij kwam dat alles wat hij in zijn leven zou meemaken, vooraf was opgetekend in de Schriften. Hij wist, door het lezen daarvan, dat hij moest lijden en sterven aan een paal; en waaraan hij moest beantwoorden, om in de ware zin de Zoon van God genoemd te kunnen worden. Om te volbrengenen met zich te laten doen wat in de Schriften over hem geschreven stond, vroeg God van hem volkomen gehoorzaamheid aan Zijn woord, tot dat alles zou zijn volbracht. Nadat hij alles had volbracht, ontving hij om reden van zijn volmaakte gehoorzaamheid aan zijn Vader, eeuwig leven uit Zijn hand, en werd hij verhoogd tot Gods troon in de hemel. Waar Adam zichzelf verhoogde en door God werd vernederd tot stof, vernederde Jezus zich tot het stof en werd Hij door God verhoogd boven alle andere schepselen. Waar Adam zich uit schaamte voor God verborg, ontving Jezus een naam boven alle naam, die allen die behouden willen worden, moeten aanroepen.

Jezus Christus is de oorzaak van het heil voor anderen. Zoals allen die uit Adam werden geboren, zijn onderworpen aan de dood, omdat allen zonder uitzondering zondigen, ontvangen allen die geloven in Jezus, en dezelfde gezindheid van zelfverloochening tonen, de toegang tot eeuwig leven. Zo werd het proces van geboorte en dood doorbroken. De mens die de toegang tot de boom van leven werd ontzegd, krijgt in Christus Jezus weer toegang. Hij is de levensboom, waarvan wij eten mogen, zodat wij niet in eeuwigheid sterven, maar eeuwig leven zullen ontvangen bij zijn komst uit de hemel.

J.K.D.

Uit het boek Adam & Christus (pagina 189 en 190)

+

Voorgaande

Een goddelijk Plan #4 Beloften

Betreffende Christus # 1 Een god of de God, een mensenzoon en zoon van God

Het begin van Jezus #12 Gezalfd na Johannes de Doper

Hosanna Zoon van David

De Verlosser 3 Zijn menselijke kant

Niemand leeft voor zichzelf

Verlossing #6 Deel hebben aan zijn offer

De Falende mens #2 Vrije keuze

De Voltooiing van de schepping 1 Beproeving – Op weg naar volmaaktheid

++

Vindt ook te lezen:

 1. Alle dingen zijn van God
 2. Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 1 Ontstaan en plaatsing eerste mens
 3. Een Boom van kennis wordt een Boom van moraal
 4. Fundamenten van het Geloof: 7. Zonde. Overtreding van Gods wil
 5. Zondigen omdat men zondaar is
 6. Een vrije keuze voor iedereen
 7. Niet goddelijkheid van Christus toch
 8. Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam
 9. Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed
 10. Meer dan Tien dingen die we moeten weten over Jezus
 11. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 12. Zoon van God
 13. De gezindheid van Christus
 14. Christus in profetie
 15. Christus in Profetie #5 De Knecht in Jesaja (5) Verhoging van de Knecht
 16. Jezus de gezonden afgezant van God
 17. Jezus de heer
 18. Jezus de zoon
 19. Zoon van God — vlees geworden woord
 20. Zoon van God – de weg naar God
Geplaatst in Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Ontmoeting - Portret - Bijbelse figuren | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Ontmoeting met: Zacharias

Zacharias (God herinnert zich) behoorde tot een van 24 priesterafdelingen, die om de zes maanden een week dienst deden in de tempel. Elke dag werd er geloot wie van de vele priesters het grote voorrecht kreeg het reukoffer te mogen brengen. De kans was maar heel klein dat het lot op Zacharias viel. Hij en zijn vrouw Elisabeth stamden af van de hogepriester Aäron. We lezen van hen:

‘Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden.’ (Luc. 1:5).

Dit kon lang niet van alle priesters worden gezegd. Ondanks het verdriet over hun kinderloosheid bleven zij God trouw. Zacharias werd door het lot aangewezen om het reukoffer te brengen. Terwijl hij bezig was, en bad voor het volk, dat buiten stond (nietom een eigen zoon, ze waren immers al op leeftijd), verscheen de engel Gabriël en zei:

‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen’.

Hij kon deze woorden niet geloven. Zou zijn vrouw, net als Sara en Hanna, die ook onvruchtbaar waren, toch nog een kind krijgen? Hij vroeg in zijn twijfel een teken als ‘bewijs’. Terwijl hij de eerste was die de blijde boodschap mocht horen dat de Messias spoedig geboren zou worden. Voor Jehovah God was dit een bewijs van ongeloof. Gabriël zei hem daarom, dat hij niet meer zou kunnen spreken tot dat alles in vervulling zou zijn gegaan. Bij de plechtigheid van de besnijdenis, 8 dagen na de geboorte van zijn zoon, schreef hij:

Het fresco van Domenico Ghirlandaio stelt Zachariah voor die de naam van zijn zoon opschrijft (1490, fresco in de Tornabuoni-kapel, Florence)

‘Johannes is zijn naam’.

Vanaf dat ogenblijk kon hij weer praten. Vol blijdschap en dankbaarheid, vervuld met de heilige Geest, waren de eerste woorden die hij sprak een profetie (68-79). Hij prees God en liet met aanhalingen uit het Oude Testament zien dat God barmhartig is en zich zijn heilig verbond herinnert (72-73). In vers 76 lezen we een profetie over zijn eigen zoon:

‘En jij, kind, jij zult genoemd worden:profeet van de allerhoogste …’.

Deze profetie laat zien hoe groot de dankbaarheid en het geloof van Zacharias waren.

N.D.

Geplaatst in Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Ontmoeting - Portret - Bijbelse figuren | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Overdenking: David: Geloof leren door beproeving

Koning David was een van de grote mannen uit het Oude Testament, hij was echt een man naar Gods hart. Wat we bovenal zien is een combinatie van een man van volledig geloof in God, en iemand die leeft naar Gods geboden. Daarom zien we dat er, behalve aan Abraham, de vader van alle gelovigen, ook aan David beloften worden gedaan: God verkoos Zijn eigen zoon uit de lijn van David te laten komen. David en Abraham zijn dan ook de twee grote namen die in het eerste vers van het Nieuwe Testament worden genoemd.

David en Goliath, Michelangelo

Als we het leven van David volgen, zien we hem eerst als jongeman, vol enthousiasme, die met een rotsvast geloof denkt dat hij alles aan kan. Hij is zelfs bereid om, met alleen maar een slinger, Goliath te lijf tegaan, omdat hij vast gelooft dat wanneer iemand God tart, God hem zal helpen die persoon te overwinnen.
De Israëlieten waren bang, en zagen op tegen Goliaths lengte. Maar David reageert heel anders:

“Wat denktdie onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te beschimpen!” (1 Sam 17:26).

En tegen Goliath zelf zegt hij:

“Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard, maar ik daag jou uit in de naam van de HEER {Jehovah} van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. Maar vandaag zal de HEER je aan mij uitleveren: ik zal je verslaan en je hoofd afhouwen …zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. Dan zal iedereen hier beseffen dat de HEER geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen, want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en hij zal jullie aan ons uitleveren” (1 Sam. 17:45-47).

Veel ongelovigen gebruiken dit verhaal als beeld van de kleine man tegen de grote reus, maar wat ons zou moeten opvallen is Davids groot geloof. Het is niet een geloof dat in stilte thuis wordt beleden, maar actie als gevolg van geloof. In die tijd lijkt het David redelijk voor de wind te gaan. We zien Psalmen waarin hij God lof brengt. Hij is zich sterk bewust van Gods aanwezigheid, en hoe God met de zijnen is, en hij vertrouwt daarop. Maar later zien we hoe het hem langzaam tegen gaat zitten. Koning Saul wordt jaloers op deze jongeman, in wie hij de persoon ziet die hij zelf graag had willen zijn, en hij weet dat David de eer krijgt en hem uiteindelijk ook zal opvolgen. Het is zijn eigen schuld dat hij zijn koningschap kwijtraakt, maar hij reageert dat af op David, die daarop moet vluchten.

We zien dan hoe hij verraden wordt door zijn volksgenoten. Mensen die hij geen kwaad heeft gedaan, gaan naar Saul om te vertellen waar hij zit. Hij loopt werkelijk heel veel gevaar. Mensen die hem helpen worden ter dood gebracht en hij voelt zich schuldig aan hun dood: als hij daar niet geweest was, zouden ze nog leven
We beginnen dan in zijn Psalmen een andere David te zien, iemand die in levensgevaar is, maar die toch steeds door God gered wordt. Maar het wordt hem soms te veel, hij is bijna wanhopig om steeds maar op de vlucht te moeten zijn.

Ten einde raad vlucht David dan naar de aartsvijand van zijn volk, naar de Filistijnen. Op zich is hij daar veilig. Maar dan beramen de Filistijnen een aanval op Israël, en omdat zij hem vertrouwen, wordt hem gevraagd mee te gaan. Het leest alsof David van harte meegaat, maar hij moet verschrikkelijk getwijfeld hebben wat hij moest doen. Moet hij zijn eigen volk aanvallen? Dat wil hij niet, maar hij kan ook niet weigeren. Ze gaan op weg, en staan dan uiteindelijk tegenover het leger van Israël. En pas dan redt God hem uit die situatie, door sommige Filistijnse aanvoerders te laten zeggen dat zij David niet vertrouwen. Hij is gered, zonder dat hij zijn schuilplaats bij de Filistijnen hoeft op te geven.
Je leest in dit verband hoe hij bij zichzelf overlegt dat hij naar de Filistijnen moet om het er levend af te brengen. Dat lijkt heel erg op Abraham toen die naar Gerar ging en daar vertelde dat Sara zijn zuster was. Beide reisden naar een ander land om in leven te blijven. In beiden zien we mannen van groot geloof, die toch zelf een oplossing zoeken, hoewel ze eigenlijk hadden moeten beseffen dat God hen zou beschermen. Beide hadden een belofte ontvangen, Abraham dat Sara zijn zoon zal baren en David dat hij koning zal zijn. Beloften die vereisten dat ze in het leven zouden blijven. Beide liegen om hun oplossing niet in gevaar te brengen: Abraham zegt dat Sara zijn zuster is, terwijl David zegt dat hij de Israëlieten heeft overvallen en daar buit heeft weggehaald. En beide komen daarmee in de problemen:

Bij Abraham wordt zijn vrouw bij hem weggehaald, om de vrouw te worden van Abimelek,

David omdat hij nu echt mee op moet trekken om tegen zijn eigen volk te strijden.

“Dood van Abimelech” door Gustave Doré

En in beide gevallen zorgt God voor een oplossing, maar niet voordat ze zelf een tijdje hebben moeten zweten. Sara is al een hele nacht bij Abimelek voordat Abraham hoort hoe God heeft ingegrepen, David was al een fors eind Israël ingetrokken en stond oog in oog met zijn eigen volk voordat de oplossing kwam. In beide gevallen brengt hun eigen oplossing hen in de problemen, maar in geen van beide lees je een negatief oordeel van God. Zij hadden misschien beide volgens henzelf de grens van hun geloof bereikt; het was te zwaar geworden, en dan grijpt God in en helpt hen. Niet veel later komt de tijd dat God Saul laat sterven en David koning wordt. Wat dan opvalt is hoe David steeds aan God vraagt wat hij moet doen en hoe God hem steeds antwoord geeft. Hij staat dan tegenover grote legermachten, maar God heeft hem beloofd dat Hij met hem is, en David vertrouwt daar volledig op; hij twijfelt geen moment.

We weten niet op welke wijze David Jehovah raadpleegt, of hoe hij antwoord krijgt, maar Hij weet dat God achter hem staat. David wordt steeds meer gezegend, en krijgt uiteindelijk aan alle kanten rust. En het is heel typerend dat het dan verkeerd gaat. Hij is in zijn paleis en zijn bevelhebber trekt er opuit om de resterende oorlogen te voeren. Hij blijft achter omringd door alle zegeningen, en dan slaat de verleiding toe. Zijn grootste zonde begaat hij juist als hij zo gezegend is dat het lijkt alsof hij niet meer hoeft te vertrouwen op God. Er zijn geen problemen, en dan gaat het mis. Je ziet in de Psalmen het effect dat dit op David heeft gehad. Van de man die volledig vertrouwt, maar ook zegt hoe hij altijd rechtvaardig is en God dient, verandert hij in een man die zegt alleen maar de dood te verdienen, en die alleen nog vertrouwt op Gods genade.

De resterende hoofdstukken over David beschrijven de gevolgen voor zijn eigen leven. Hij krijgt een leven vol onrust binnen zijn eigen gezin. Een van zijn zoons verkracht zijn dochter. De ene zoon doodt de andere. Hij moet vluchten voor zijn eigen zoon die met geweld koning wil worden. Maar uiteindelijk wordt hij ook hierdoor gevormd, zodat hij aan het eind van zijn leven, na bijna 40 jaar geregeerd te hebben, als alles verzameld is om de tempel te kunnen bouwen, kan zeggen:

“Geprezen bent u, HEER, God van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig. U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, HEER, u bezit het koningschap en de heerschappij. Roem en rijkdom zijn van u afkomstig, u heerst over alles… Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand. Net als al onze voorouders zijn wij slechts vreemdelingen die als gasten bij u verblijven, ons bestaan op aarde is als een schaduw, zonder enige zekerheid. HEER, onze God, al deze rijkdom die we bijeen gebracht hebben om voor u een tempel te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand en aan u dragen wij die op. Ik weet, mijn God, dat u de harten van de mensen beproeft en oprechtheid verlangt. Welnu, uit de oprechtheid van mijn hart heb ik u dit alles geschonken, en ook uw volk, dat hier bijeen is, heb ik zijn bijdrage met vreugde zien schenken. HEER, God van onze voorouders Abraham, Isaak en Israël, koester dit blijk van de gezindheid van uw volk voor altijd en laat hun hart op u gericht zijn.” (1 Kron. 29:10-18)

Hij had van het begin af een groot geloof, maar dat geloof werd steeds sterker omdat God het hem niet gemakkelijk maakte. Hoe meer hij moest vertrouwen, hoe meer hij leert dat hij volledig kon vertrouwen.

We weten:

“U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan” (1 Kor 10:13).

Bij David zien we dat in de praktijk. Het gaat fout, niet als hij teveel beproefd wordt, maar als hij “te veel” gezegend wordt, als hij God niet dagelijks hoeft te bidden om hem te helpen.

Hij pleegt overspel en moord. Maar desondanks blijft hij op God vertrouwen. Hij ziet uit naar de werkelijke verlossing. Misschien hebben wij soms ook het idee: zou het niet beter zijn als ik geen problemen had, als alles voorspoedig ging. Maar in de praktijk blijkt dan juist dat we geneigd zijn te reageren alsof we God minder nodig hebben.
God zoekt een gewijzigd karakter, mensen die volledig overtuigd zijn hoe hard ze Hem nodig hebben, maar tegelijk volledig op Hem vertrouwen voor de beste oplossing. De schrijver aan de Hebreeën zegt hierover dat God mensen “tuchtigt” (of “berispt” in de NBV), dat wil in de praktijk zeggen: ‘in de problemen brengt’. De schrijver zegt hierover:

“U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht:

‘Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt, want de Heer berispt wie hij liefheeft, straft elke zoonvan wie hij houdt.’

Houd vol, het betreft hier immers een leerschool, God behandelt u als zijn kinderen” (Hebr. 12:4-7)

En David laat zien wat dit in de praktijk betekent.

“Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie er door gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid” (Hebr. 12:11).

M.H.

+

Voorgaand

Gods vergeten Woord 20 Volk van het Boek 2 Voorbeelden uit het Oude Testament

Psalm 59 David in grote moeilijkheden #1 Red mij van mijn vijanden

Psalm 59 David in grote moeilijkheden #2 Waarom de ene keer wel en de andere keer niet

Betreffende Christus # 1 Een god of de God, een mensenzoon en zoon van God

De Ekklesia #4 De troon van David en De gezalfde des Heren

++

Aanverwant

 1. Dit is het Land: En Gedi
 2. Begrijpend Zingen – Psalmen 56-59 Red mij van mijn vijanden, o mijn God
Geplaatst in Bedenking, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Levensvragen, Ontmoeting - Portret - Bijbelse figuren | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

A strange thing might happen when you come under Christ

Lots of people have a lot of difficulties to come to accept the Biblical Truth. Those who call themselves already Christian are the most difficult to convince that the real Christian has to hold on to other teachings than the standard or main church teachings.

Lots of Christians think they are saved for ever, when they got their infant baptism and proclaim that they are a Christian. They prefer to keep to all the human festivals and the many so called Christian holidays. Though they should come to know how the main churches do not follow the Biblical teachings. The majority worship already an other god than the God of Jesus and have many rites in their worship services which are not in accordance or not according the Will of God.

Everybody should know that we are not saved by our religious affiliations, neither by the amount of money we put into the offering plate or by doing community service. First there has to be the faith in the Only One True God and in His son his ransom offering. Without accepting that offer of the Messiah Jesus Christ or by ignoring what Jesus Christ really has done, dying for us, salvation shall not come unto us.

Now when you truly accept Jesus as your lord, believing that he is the son of God who died for your sins, you shall notice that something shall begin to happen in your life. About that changing state the Scriptures talk about being Born Again. That rebirth is only possible when the person is going down in the water, being immersed as a sign of washing away the sins. By such a true baptism where the person makes the choice for baptism himself or herself, you enter a new phase in life. Being baptized with the Holy Spirit makes the sanctification process starting to begin. It is not an endpoint but a starting point of a new life. A life under Christ. By giving yourself to Christ you become a New Creature.

It does not mean you would not be tempted any more. Even when having become a true Christian you shall have to be strong enough to resist many temptations. But by adapting your life according to the Words of God, you shall notice that it shall be much easier to resist the temptations of this world.

From your step to leave the world for what it is and for going into God’s World, you shall no longer be a slave to the sins that trap so many people, like alcohol, drugs, pornography, gambling, etc.

You have put away the old and have been set free through Christ.

++

Dutch version / Nederlandstalige versie: Er kan iets vreemds gebeuren als u onder Christus komt

Preceding

Souls and Religions with Nirvana and light

God’s forgotten Word 5 Lost Lawbook 4 The ‘Catholic’ church

++

Additional writings

 1. Belief of the things that God has promised
 2. Matthew 18:1-6 Reborn and pliable as a child
 3. Get Your Wonderful Disease-proof Human Body
 4. To Soar In The Spirit You Have To Be Hard Core
 5. To find ways of Godly understanding
 6. Give your worries to God
 7. Only the contrite self, sick of its pretensions, can find salvation
 8. God receives us on the basis of our faith
 9. The wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ
 10. Faithful to the listening ear
 11. Sunday reflection . . . .But he who would be born again indeed,
 12. Called ones escape
 13. Brothers and sisters in Christ for you
 14. Do Christadelphians belong to Protestantism
 15. United people under Christ
 16. Rebirth and belonging to a church
 17. Victory in rebirth

++

Related articles

 1. People of Hope (1 Peter 1:3)
 2. A building project
 3. Do you know Jesus?
 4. When the Lord Comes Into Your Life
 5. Faith in Crist
 6. The Jesus I met
 7. Scary Bible Verses Part 3: Whoever is born of God does not sin
 8. A double standard
 9. Dr. God’s spiritual pain-killer
 10. When Solving for Your Future
 11. Born Again
 12. You Must Be Born Again
 13. Testimony Time
 14. They’re There, But Where Am I??? Bible Ballistics: BBs #599
 15. Top ten plus one traits of newly-born-again Christians
 16. Born Again (Song)
 17. Your Greatest Success In Life
 18. The Incomparable Importance of the Salvation of Kanye West
 19. Baptism
 20. When Jesus Spoke of Baptism What Did He Mean? (Part 1)
 21. So who Should Get Baptized? – The Heidelberg Catechism q74
 22. Should a Church Perform Infant Baptism?
 23. Infant Baptism – A simple and clear explanation
 24. A Short Catechism on Baptism
 25. About Baptism (#038)
 26. Acts 8:36-37. When Is the Right Time to be Baptized?Tradition, Catholicity, and Luther
 27. Infant Baptism- The Odds Are in Our Favor
 28. Is Infant Baptism Biblical?
 29. Water Baptism or Spiritual Water Baptism?
 30. Full submersion Baptism
 31. Gone fishin’: catching people for the kingdom
 32. Off-grid Christianity
Geplaatst in Being Christian, Christendom, Christianity, Jehovah Yahweh God - English articles, Jesus Christ Jeshua Messiah, Life and Death, Religion, World | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Er kan iets vreemds gebeuren als u onder Christus komt

Veel mensen hebben veel moeite om de Bijbelse waarheid te accepteren. Degenen die zichzelf al christen noemen, zijn het moeilijkst te overtuigen dat de echte christen zich aan andere leringen moet houden dan de standaardleer of hoofdkerkleer.

Veel christenen denken dat ze voor altijd gered zijn, toen ze hun kinderdoop kregen en verkondigen dat ze een christen zijn. Ze houden zich liever aan alle menselijke feesten en de vele zogenaamde christelijke feestdagen. Hoewel ze moeten weten hoe de belangrijkste kerken de Bijbelse leer niet volgen.
De meerderheid aanbidt al een andere god dan de God van Jezus en heeft veel riten in hun erediensten die niet in overeenstemming zijn met of niet in overeenstemming zijn met de Wil van God.

Iedereen moet weten dat we niet gered worden door onze religieuze voorkeuren, noch door de hoeveelheid geld die we in het offerbord of offerschaal stoppen of door het doen van gemeenschapsdienst. Eerst moet er het geloof zijn in de Enige Ware God en in Zijn zoon zijn losprijs.
Zonder dat aanbod van de Messias Jezus Christus te aanvaarden of door te negeren wat Jezus Christus echt heeft gedaan en voor ons stierf, zal redding niet tot ons komen.

Als u nu werkelijk Jezus als uw heer aanvaardt en gelooft dat hij de zoon van God is die voor uw zonden stierf waardoor redding over ons komt, zult u merken dat er iets in uw leven zal gebeuren. Over die veranderende toestand spreekt de Schrift over wedergeboren zijn. Die wedergeboorte is alleen mogelijk wanneer de persoon het water in gaat,
ondergedompeld wordt als een teken van het wegwassen van de zonden. Door zo’n echte doop waarbij de persoon zelf de keuze voor de doop maakt, gaat deze een nieuwe fase in het leven in. Gedoopt worden met de Heilige Geest begint het heiligingsproces te beginnen. Het doopsel of ogenblik van wedergeboorte is geen eindpunt, maar een beginpunt van een nieuw leven. Een leven onder Christus.
Door jezelf aan Christus te geven, word je een nieuw schepsel.

Het betekent niet dat je niet meer verleid zou worden. Zelfs als je een echte christen bent geworden, zul je sterk genoeg moeten zijn om vele verleidingen te weerstaan. Maar door je leven aan te passen volgens de woorden van God, zul je merken dat het veel gemakkelijker zal zijn om de verleidingen van deze wereld te weerstaan.

Vanaf je stap om de wereld te verlaten voor wat het is en om naar Gods Wereld te gaan, zul je niet langer een slaaf zijn van de zonden die zoveel mensen in de val lokken, zoals alcohol, drugs, pornografie, gokken, enz.

Je hebt het oude weggedaan en werd door Christus vrijgemaakt.

 

+

Engelstalige versie / English version: A strange thing might happen when you come under Christ

Voorgaand

Redding, vertrouwen en actie in Jezus #5 Verblijven in Christus

Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #9 Controverse betreft doop

De Ekklesia #6 Bad der Wedergeboorte

De Ekklesia #8 Doop als wedergeboorte

De Ekklesia #9 Daad van geloof

De Ekklesia #10 Addendum 1: een moderne theocratie?

Zelfverloochening en witwassen door doop

Overdenking: Gemeenschap met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus

++

Aanvullende lectuur

 1. Overtuiging voor de dingen die God beloofde
 2. Mogelijkheid tot leven
 3. Geroepenen ontkomen
 4. Geef uw zorgen aan God
 5. Enkel het rouwmoedig zelf, ziek van haar pretenties, vindt verlossing
 6. Het woord van God…is een troost voor diegene die zich houdt aan God’s wil
 7. Het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus
 8. De Weg tot verlossing
 9. Acht slaande op de reddende
 10. Wees trouw aan het luisterende oor
 11. De verzoening in type en antitype 2 Uitgaan naar Jezus
 12. Vrede van God alle begrip te boven gaand
 13. De hoge roeping van God in Christus Jezus
 14. Horen bij Christus en één worden met Christus
 15. Geestelijke vorming tot heiligheid #3
 16. Heiliging of apart plaatsing
 17. De Bekeerling, bekeringsactie en bekering
 18. Hoe leest u? – Wat leest u?: Alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien
 19. Overwinnen in wedergeboorte
 20. Wedergeboorte en lidmaatschap tot een kerk
 21. Een kerk naar smaak en taal
 22. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus
 23. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #6 Volgers van de ware Jezus zijn volgers van Jeshua of Jeshuaisten

+++

Verder gerelateerd

 1. Die Woorde van God – Tradisies – Deel 5 van 9
 2. Die dwaling van baptiste dat die Nuwe Verbond net met ‘volwasse gelowiges’ is (hulle wat ‘n belydenis van geloof kan aflê), en nie ook met kinders van gelowiges nie
Geplaatst in Christen zijn, Christendom, Christenheid, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Levensvragen, Religie, Wereld | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking

Hippie beweging en kerk

In veel West-Europese landen en de Verenigde Staten trad er na de tweede wereld oorlog een geboortegolf op die jongeren deed revolteren tegen de rangorde of machtsstructuur in de maatschappij, maar ook tegen vele oer-conservatieve gebruiken. Zij wensten niet zo maar alles te aanvaarden wat hen werd voorgelegd en gingen daarom op zoek achter de mogelijke waarheid of onwaarheid van vele gezegden.

Joan Baez en Bob Dylan (1963)

Opvallend in de tweede helft van vorige eeuw was dat bij de hippiebeweging zoekenden achter de waarheid zaten. Allerlei geloofsvormen werden door hen onder de loep genomen. Vooral Oosterse religies kwamen in de kijker met Indië als grootste trekpleister. Vooral in de kunst zochten artiesten achter het geestelijk gebeuren. Veel populaire acteurs / actrices en muzikanten, waaronder o.a. Bob Dylan, volgden Bijbelstudies.

De babyboomers verkozen zich anders te kleden en te gedragen dan de vorige generaties. Doordat zij met zo velen waren konden meer progressieve denkbeelden bredere ingang vinden. Een anti-establishmenthouding en protest tegen de oorlog in Vietnam kwamen ruim aan bod en deden mensen ook nadenken of een christen wel de wapens mocht opnemen tegen een ander. De liefde voor de medeburger werd zeer belangrijk geacht, waarbij het respect opbrengen voor elkaar essentieel werd gezien als een onderdeel van het maatschappelijk leven. Er hoorde geen rassenverschil noch sekse verschil te bestaan.  Iedereen moest gelijk voor de wet zijn en het recht hebben zich al of niet te kleden zoals de persoon wenste. Naaktheid was een onderdeel van het menselijk bestaan. Iemand die niets had te verbergen moest zich ook niet achter kleren verbergen en kon zich uiten zoals deze wenste. God ziet ons ook zoals wij zijn en indien we niets te verbergen hebben hoeven we ons ook niet voor God te schamen.

Bewegingen voor het zoeken naar zichzelf en nabestaan

Heel wat religieuze stromingen werden door de babyboomers onderzocht en vooral de Oosterse en mythische religies konden veel volgers verkrijgen. Hindoeïsme, soefisme, Zen, christendom, tantrayoga, taoïsme en boeddhisme konden zovelen beïnvloeden om ook verder op zoek te gaan naar het “eigen Ik” en om de verdorven westerse menselijke maatschappij de rug toe te keren. Men zocht antwoorden op bestaansvragen zoals de zin van het leven en een al of niet leven na de dood of reïncarnatie door een zielsverhuizing.

A.C. Bhaktivedanta Swami Praphupada, stichter-ãcãrya van ISKCON, the International Society for Krishna Consciousness, beter bekend als de Hare Krishna-beweging.

De vaishnava monnik uit India, A.C. (Abhay Charan) Bhaktivedanta Swami Prabhupada bracht het z.g. Krishna-bewustzijn en het denken van een poort naar de hemel tot velen. Met hun gezangen en meditatie was de Hare Krishna-beweging erg in trek.

Gedurende de jaren 70 van de twintigste eeuw kon Rajneesh Chandra Mohan als goeroe onder de naam Bhagwan Shree Rajneesh en later als Osho, als zogenaamd verlichte meerdere babyboomers, in India, de VS, Australië en Europa, achter zich en zijn spirituele beweging, de Bhagwanbeweging krijgen. Ook bij zijn beweging was de onvoorwaardelijke liefde iets wat iedereen wel kon ervaren. Ook moest de innerlijke bloei op de eerste plaats komen. Alleen zij die klaar zijn om te sterven zullen het leven van liefde kennen. Angst om te sterven maakt dat velen het  mysterie van de liefde niet kunnen binnengaan volgens hem.

Al die verschillende religieuze groepen trokken vele jongeren weg van de Katholieke Kerk. Maar het zoeken naar het hogere “ik” bracht velen er toe om dieper naar het goddelijke te zoeken, met het besef dat de mens naar Gods evenbeeld geschapen is. Maar ook het inzicht dat de natuur een onderdeel van Gods schepping was deed de hippies opmerken dat de mensheid daarom ook het volle respect moest geven aan dat geschapen goed en dat de mens in harmonie met de natuur moest leven. Hun open manier van leven werd niet altijd gewaardeerd door oudere generaties en de Katholieke Kerk verzette zich zeer hard tegen de levenswijze van de hippies. Hierdoor vonden velen nog meer reden om die hiërarchische machtsbeluste vereniging de rug toe te keren.

Veel jongeren vonden ook dat het Christendom om Jezus draaide en niet om één of andere kerk. Zo kwam er een heel verscheiden Jezus-beweging op gang. Langs alle kanten klonk het dan ook “Wat zou Jezus doen”.
Uit ​​uit één van de Jezus-bewegingen die zich in de jaren ’60 ontwikkelde binnen de ‘hippie’-cultuur van Zuid-Californië ontstond de Association of Vineyard Churches of de Vineyard-beweging.  Deze beweging was meer opgebouwd rond hoogbegaafde evangelisten die meestal werkten via thuisgebaseerde Bijbelstudiegroepen in plaats van via gevestigde kerken. Zo ook in West Europa vonden vele artiesten elkaar in die huiselijke religieuze groepen, waarvan sommige uitgroeiden tot grotere eenheden of zuilen in het Christendom.
Bij veel van deze groepen waren muziekscènefiguren betrokken, van wie sommigen redelijk prominent aanwezig waren en enkelen niet verlegen waren om buiten hun broodwinning over Christus te praten.

Amerikaanse wind

Drie van die evangelisten die uitzonderlijk succesvol waren, werden uiteindelijk betrokken bij de oprichting van twee nieuwe denominaties: Chuck Smith maakte van zijn bijbelstudiegroepen de beweging van de Calvary Chapel (Chapel on the Vine 2015). Greg Laurie in Riverside, California vormde in 1973 de Harvest Christian Fellowship, welke uitgroeide tot een megakerk met een gemeente van 15.000 zielen. Ze gaat er prat op de achtste grootste kerk in Amerika en de derde grootste in Californië te zijn, met satellietcampussen in Eastvale (Corona, Californië) en Woodcrest (Riverside, Californië) en een speciale campus in Orange County (Irvine, Californië).
Harvest is niet alleen het lanceerplatform voor de International Harvest Crusades, maar is ook betrokken bij andere interne en externe ministeries.

De visie bij Harvest Christian Fellowship is

“God kennen en hem bekend maken”.

De predikant Billy Graham, die in de jaren 70 ook populair was, zag ook wel iets positief in de bewegingen van de familie Laurie en Chuck Smith zijn kerk in Orange County met de Calvary Chapel en Ken Gullicksen welke samen de Vineyard Churches zouden worden en waarbij de nadruk van de beweging lag op christelijk “discipelschap.” Ze spraken over “uitverkocht” zijn aan Christus op elk gebied van het leven.

Lonnie Frisbee in the 1960s.jpg

De Amerikaanse charismatische evangelist en zelfbeschreven “ziende profeet” Lonnie Ray Frisbee in de 1960s

De derde, de zeer begaafde Lonnie Frisbee, was een sleutelfiguur in beide bewegingen, maar hij wordt tegenwoordig zelden genoemd vanwege zijn strijd met homoseksualiteit. Van hem komt de term ‘machtsevangelisatie’. Hij beïnvloedde ook vele andere zogenaamde profetische evangelisten, waaronder Jonathan Land, Marc Dupont, Jill Austin en anderen.
Frisbee was mede-oprichter van een reeks christelijke gemeentelijke huizen met de naam: House of Miracles en was de belangrijkste architect die er veel bekeerde. The House of Miracles groeide uit tot een reeks van negentien gemeenschappelijke huizen die later naar Oregon migreerden om Shiloh Youth Revival Centers te vormen, de grootste en een van de langstlopende gemeenschappen van het Jezus-volk, de Shiloh Youth Revival Centers, die 100.000 leden en 175 gemeentelijke huizen hadden verspreid over de Verenigde Staten en Canada tijdens zijn levensduur. Al de huizen werden geleidelijkaan gesloten in 1969 en 1970 toen leden naar Oregon verhuisden om Shiloh Youth Revival Centers te vormen: het laatste House of Miracles (in Oxnard) sloot in juli 1970.
Sommige van zijn hardste critici voor zwaar gebruik van de Heilige Geest en de gaven van de Geest kwamen uit de kerken die hij hielp opbouwen.

Een vierde sleutelfiguur in het Amerikaanse fenomeen Bijbelstudie was John Wimber.

Praten met God

Opvallend is dat Pastor Greg Laurie gebed zag als een voorrecht dat christenen hebben gekregen om tegen God praten, maar dat mensen van andere religies eveneens bidden op verschillende manieren en God ervan houdt om die gebeden te horen.

Zoals in de 16de en 17de eeuw verscheidene predikers de mensen wensten aan te tonen dat we regelmatig met God moeten praten was er in de jaren 1970 daar ook weer aandacht voor. Maar nu leek die herleving toch maar van korte duur. Toch moet de mens er zich bewust van worden dat dit praten met God en het onderhouden van een goede relatie met God zeer belangrijk is.

De mens is dat praten met zijn Schepper ontgaan. Weinigen voelen er nog behoefte voor of denken dat zulks mogelijk is.

De Wachttoren, 1918

Vanaf de jaren 60 van vorige eeuw groeide een groep predikers aan, welke door hun grootse organisatie een doorn in het oog van de Katholieke zowel protestantse kerk was. Vooral met hun verkondiging van een mogelijk nakend einde van dit wereldsysteem kregen zij, over de gehele industriële en kapitalistische na Wereld Oorlog II wederopgestane wereld, veel aandacht. Als Getuigen van Jehovah geraakten zij vlug gekend met hun Wachttoren en Ontwaakt tijdschriften en brochures (uitgegeven door het Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap in een gemiddelde oplage van ruim 78 miljoen exemplaren in meer dan 211 talen) doordat zij deze op straat uitdeelden en ermee langs de huizen kw<amen in hun  deur tot deur prediking.
Met de Mormonen leken de Getuigen van Jehovah op het Europese continent de enige veel voorkomende predikers te zijn in de na-oorlogse periode. De leden van de huiskerkbeweging predikten meer in hun gesloten kringen rondom hen en de Broeders in Christus met hun zeer beperkte middelen probeerden het eerder met flyers in de brievenbussen en hier een daar een week van huis aan huis bezoeken. Als zij echter mensen aanspraken dachten velen dat zij ook Getuigen van Jehovah waren of wensten niet te geloven dat zij geen Jehovah Getuigen waren.

De Getuigen van Jehovah gingen zoals de eerste christenen van huis tot huis en verkondigden de Blijde Boodschap en leerden de mensen de Naam van de Enige Ware God kennen. Heden ziet men ze niet meer zo frekwent dooor de straten lopen. Dit betekent echter niet dat ze bijna van de kaart verdwenen zijn of dat het predikingswerk niet meer nodig zou zijn. In tegendeel is het predikingswerk nu meer dan nodig.

Mensen moeten ook beseffen dat naast de Getuigen van Jehovah nog heel wat meer mensen getuigen voor Jehovah en Zijn Naam hoog in het vaandel dragen.

Noodzaak tot Nieuwe Reformatie

Velen vergeten dat het verkondigen van Evangelie opgetekend staat in de Bijbel als een te volbrengen daad voor een volger van Christus Jezus. In dat Boek der boeken staat ook wat er naar het einde der tijden zal gaan gebeuren.

Heden zijn we in een tijd gekomen dat de mensen weer eens zouden moeten wakker geschud worden. Vandaag moet de mensheid met haar neus weer in de drek geduwd worden die zij achter gelaten heeft. Op alle gebieden heeft de mens de wereld letterlijk en figuurlijk vervuild. Daarom moeten haar ogen weer geopend worden en moeten daar de ware volgers van Christus voor instaan. Zij moeten de wereld weer laten inzien hoe deze weggegaan is van de Wet van God en hoe de wereld is afgedwaald van een juiste en zuivere aanbidding.

Er is een hoge nood om aan te tonen dat de mens andere wegen moet inslaan. Hij moet trug naar de bron gaan en komen in te zien waar zijn plaats in het geheel van het universum is. De mens moet terug respect gaan tonen naar de schepping en zijn Soevereine Maker. Hiertoe zijn er mensen nodig die bereid zijn de weg naar God te tonen. Weer moeten er mensen durven naar buiten te komen om over de Goddelijke Schepper en Zijn werk te praten.

Hoe dichter we bij de eindtijd komen hoe meer er over de gehele wereld moet gepredikt worden. Zulk een wereldwijde prediking van het goede nieuws zal een teken aan de wand zijn dat de voorspelde tijden aangekomen zijn. Men zal dan kunnen komen in te zien dat wij te maken zullen hebben met een “parousia” wat letterlijk betekent ‘zijn naast (bij)’. Het duidt op aanwezigheid gedurende een tijdsperiode en niet alleen op een komst of aankomst. Zoals in ‘de tijd van Noach (…) vóór de vloed’ er geen aandacht was voor God en men er maar op los leefde, zien wij dat ook nu in deze tijd. In het Nieuwe Testament wordt er naar verwezen voor de komst en ‘de aanwezigheid van de Mensenzoon‘ (Mt 24:37-39), waar Paulus dit Griekse woord gebruikt als hij het heeft over Jezus zijn aanwezigheid in contrast met zijn afwezigheid (Fil 2:12, vtn.).Het vormt een van de bewijzen aan de hand waarvan kan worden aangetoond dat Jezus’ koninklijke tegenwoordigheid is begonnen (Mattheüs 24:3). Verder vormt de prediking het belangrijkste middel waardoor „de oogst van de aarde” wordt binnengehaald, aangezien ze mensen attent maakt op de enige ware hoop voor de mensheid, Jehovah’s koninkrijk (Openbaring 14:15, 16). Omdat alleen ware christenen aan de prediking van het goede nieuws deelnemen, draagt dit belangrijke werk ertoe bij de ware christenen van de valse te onderscheiden (Maleachi 3:18). Op deze manier heeft de prediking de redding van degenen die prediken alsook van hen die er gunstig op reageren, tot resultaat (1 Timotheüs 4:16).

Elke God liefhebbende persoon moet ook zijn naaste liefhebben en wensen dat deze deelgenoot kan zijn van “Redding”. Daarom vereist de liefde voor de medemens het waarschuwen voor wat gaat komen. Verder zal die wereldwijde prediking een getuigenis zijn van al dezen die God lief hebben. Eveneens zal het een getuigenis zijn tot lof en eer van Jehovah God, degene die er de opdracht toe heeft gegeven, die de predikers ondersteunt en die de prediking vruchtbaar maakt. — 2 Korinthiërs 4:7.

Als met een dringende zaak moeten ware christenen zich, ten overstaan van God en Christus Jezus, nu inzetten om het Woord van God te verspreiden en mensen oproepen om zich te “keren” of “bekeren”. (2 Timotheüs 4:2).

Ook al zullen velen niet meer naar de waarheid willen luisteren en zullen ze meer aandacht besteden aan verzinsels, moeten de waarheidsverkondigers door gaan en als het ware er op aandringen om te veranderen of te “reformeren”.

De Bijbelonderzoekers van de 15de, 16de en 17de eeuw hebben het dikwijls aangedurfd om hun stem te laten horen, met gevaar voor hun leven. Aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw hadden de verscheidene Bijbelonderzoekers of Bijbelstudenten veel obstakels te overwinnen. Net als de christenen uit de eerste eeuw verkondigden ze een boodschap die niet bepaald populair was, maar gingen onverdroten voort met de Goede of Bijde Boodschap en Gods Grootheid over de gehele wereld te verkondigen of te evangelizeren.

Vandaag is de roep tot bezinning en hulpvaardigheid om tot redding te brengen groter dan ooit. Wij mogen niet blijven uitstellen maar moeten uit liefde voor de ander naar buiten treden en gaan verkondigen dat het hoog tijd is om in te komen zien dat Jezus de weg naar God is en dat hij het mogelijk heeft gemaakt voor iedereen om van Gods Genade van Redding te genieten.

Laten wij niet talmen om het christelijke getuigenis af te leggen en de Bijbel als leidraad voor te leggen aan de gehele gemeenschap, zodat meerderen de valse leerstellingen van de vele zogenaamd christelijke kerken zullen herkennen en zich tot het ware geloof keren, waar er geen plaats is voor afgoden beelden noch heidense gebruiken, maar iedereen Gods Wil en Wet zal willen navolgen.

+

Voorgaand:

Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal

Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen

Gods vergeten Woord 24 Getuigen 3 De opdracht om te prediken

Opkomend voor Christus #1 Bedreiging voor het Heilig Roomse Rijk

Opkomend voor Christus #2 Sprekend uit liefde voor Christus

Opkomend voor Christus #3 Noodzaak van verkondiging

Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren

Redding, vertrouwen en actie in Jezus #7 Adverteren

Schijnbaar onmogelijke opdracht

Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 2 De gift en de gaven

Doeners en priesterschap

Fragiliteit en actie #6 Juistheid van handelen

++

Aanvullend

 1. Bijbelgezegden over God
 2. Bordreklame voor God
 3. Naam gebruikers
 4. Gelukkig de mens die niet de raad volgt van wie zonder God leven
 5. Gaat daarom en maakt discipelen van mensen uit alle natiën
 6. Gewortelden in Christus en factoren voor het succes van de reformatie
 7. Hoogdag voor vele protestanten
 8. 500 jaar Evangelieverkondiging, en de verdediging van de Bijbelse leer
 9. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 10. Oorlog in kerkenland
 11. Keerpunt in de Kerk
 12. Eenheid van spreken onder de loep genomenMisvattingen over C.T.RussellIs de Beleidvolle Slaaf van de Getuigen van Jehovah Gods enige instrument
 13. Is de Beleidvolle Slaaf van de JG Gods enige instrument
 14. Vergeten predikers van het Goede Nieuws
 15. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #5 Valse leraren en afvalligen
 16. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij
 17. Kerkzijn in een ik-gerichte tijd
 18. Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3
 19. Als broeders en zusters samen op weg voor een nieuw jaar
 20. De naam van Jehovah gebruikend maar geen getuigen met die naam
 21. Continuïteit van eeuwenoude kerkelijke teksten
 22. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 23. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning
 24. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom
 25. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #4 Openbare prediking en Wederdopers
 26. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken
 27. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen
 28. De gave van vreugde
 29. Naast Joodse Jeshua volgers ook Geen plaats voor de islam in Nederland
 30. Laat ons samen komen
 31. De ecclesia als lichaam van Christus
 32. Intenties van de ecclesia
 33. De voordelen van een kleine gemeenschap of een huiskerk
 34. Gezelschap in de kerkgemeenschap
 35. Doop in de huiskerk
 36. Is er een komende Eindtijd
 37. Dit is God se wil . . . dat alle soorte mense gered moet word
 38. Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered
 39. Predikings werk met goede moed steeds kunnen verwezenlijken
 40. Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld
 41. Enkele nieuwe websites om mensen tot God te brengen
 42. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 43. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 44. Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus
 45. Als broeders en zusters samen op weg voor een nieuw jaar
 46. Door verkondiging ook geruster

+++

jesus revolution

Verder aanverwante lectuur

 1. Vacature: Arbeiders Gezocht!
 2. Church History & A Timeline of the Association of Vineyard Churches via Virginia Commonwealth University
 3. Chuck Smith – Through the Bible Series
 4. Review: Jesus Revolution
 5. “The River of God Coming to Antioch” – Chuck Smith, prophetic word
 6. “South American Revival Coming” – prophetic word, Chuck Smith at Antioch International Church
 7. Pastor And Mental Health Advocate, Jarrid Wilson, 30, Dies By Suicide
 8. Harvest Christian Fellowship Pastor Known For Work In Mental Health Outreach Dies By Suicide
 9. Greg Laurie on… “People Of Other Faiths”

Geplaatst in Bijbelonderzoek, Broeders, Christen zijn, Christendom, Christenheid, Drie-eenheid, Geschiedenis, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Kerkopbouw, Levensvragen, Religie, Trinitarisme, Wereld | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Opkomend voor Christus #3 Noodzaak van verkondiging

Het Heilige Roomse Rijk niet enige wijze

De Rooms Katholieke Kerk had voor jaren zich voorgedaan alsof zij de enige was die het volledige inzicht had omtrent het Woord van God. Voor die Kerk kon alleen maar een godgeleerde van hun kring de Bijbel ten volle uitleggen.

Toen de leerstellingen en praktijken in de middeleeuwse katholieke kerk in West-Europa van binnenuit weerstand begonnen op te roepen en de geschriften van John Wycliffe en  Jan Hus zich verder verspreidden, alsook meer protestantse geestelijken zich verder verplaatsten kregen mensen een heel andere kijk op die Katholieke geestelijken waarbij hun gedragingen hen ontmaskerde.
Heel wat protestantse sprekers waren ook heel wat radder van tong en overdonderden de katholieke priesters door hun vlotheid van spreken. Maar die jonge kinderen getuigden ook vlotter te zijn met het praten over wat er in de Bijbel stond. Vele kinderen van de Camisards toonden aan hoe men eerder aandacht moest schenken aan de ware baken van licht, Gods Woord gegeven in de Bijbel, de enige ware bron van kennis en openbaring van God. Hierdoor stonden niet alleen veel mensen versteld, maar begonnen die kinderen en protestantse predikers ook meer kredietwaardigheid te krijgen.

Gedrag van de geestelijken

De katholieke priesters konden zo onder tafel gepraat worden en moesten het onderspit delven. Ze bleken dan toch niet zulk een wijze mannen te zijn, net als hun levenswijze niet altijd een schoolvoorbeeld kon zijn. Hun manier van leven was meer dan eens in tegenspraak met hoe ze de mensen opdroegen zich te gedragen.

De uit Oost Europa gevluchte protestanten pasten zich wonderwel aan waar zij kwamen te wonen en toonden met hun innig gebonden familieleven hoe zij als christenen een toonbeeld naar anderen toe konden zijn. Hierdoor dwongen zij dan ook respect af en kwamen nog meer mensen geboeid in de reden waarom zij zo zelfverzekerd de vervolging konden trotseren. De mensen konden de levenswijze van die immigranten predikers vergelijken met hun gevestigde Katholieke geestelijken.

Eigenlijk is dat een goede manier om na te gaan of een priester, prediker, of iemand die zich uitgeeft voor een spreker voor God te zijn, of deze zich gedraagt zoals hij predikt. Enkel diegene die leeft zoals hij of zij predikt is opvolging waard en kan maar geloofwaardig over komen.

Het gezag van de traditie en het leergezag (apostolische successie) wordt heden nog steeds door velen erkend en weinigen durven die leerstellingen van de Katholieke Kerk in vraag stellen. In de 17de en 18de eeuw leek er echter voldoende reden te zijn voor de mensen om over dat gezag vragen te stellen en die vele leefregels in vraag te stellen.

Vele kinderen leken nu wel wijs genoeg om hen te geloven en hun woorden verder na te gaan. Zo kon men ook meer mensen vinden die toch wel eens wat dieper in die Woorden van God wilden duiken en onderzoeken wat de Bijbel nu echt zei.

Het richten op de eerste christenen

Ook tussen de sprekers van de afgescheurden van de Katholieke Kerk heerste er veel onenigheid. Sommigen zagen veel meer punten in de leer van de Rooms Katholieke Kerk die indruisten tegen de ware leer van de Bijbel. Meerdere mensen konden er van overtuigd worden om terug te gaan naar de bron van het Christelijk geloof: Jezus Christus, de Nazareense Joodse leermeester. Dat teruggrijpen naar de eerste eeuw van het Christendom bracht hen ook tot inzicht wat de relatie tussen Jezus en zijn leerlingen tot God was.

Er waren protestanten (nl. taborieten) die nog verder gingen in het blootleggen van de onbijbelse Katholieke leerpunten dan Johannes Hus. Dezen vonden dat de Wet van Christus belangrijker was dan de Wet van de Kerk. De Wet van God werd voor velen belangrijker geacht dan het plezieren van de geestelijke heren van de Katholieke Kerk . Sommigen begonnen trouwens overtuigd te worden dat de Katholieke Kerk de Hoer van Babylon is.

Een beweging die al ontstaan was midden 15de eeuw groeide verder uit, ook al gebeurde het grotendeels in kleine kringen of in verder afgelegen gebieden. Omdat een groot deel van die predikers uit Bohemen kwamen werden ze vaak “Boheemse broeders” genoemd en omdat deze groep zich voornamelijk richtte op het voorbeeld van de eerste christenen hun broederlijke omgang met de leerstellingen van Christus werden ze ook “broeders van de wet Christus”  genoemd.

Deze broeders hadden raakvlakken met de wederdopers en hadden ook, zoals de Camisards, te vrezen voor hun leven als ze zouden ontdekt worden. Toch konden ze met de jaren ook andere Katholieken zo ver krijgen dat zij over gingen tot een onderdompelings-doop als teken van her- of wedergeboorte.

Voor die “nieuwe predikers” was een wedergeboorte noodzakelijk en verzochten ze hun volgelingen als teken van geloof zich opnieuw te laten dopen, maar dit maal als volwassenen een ware Bijbelse doop te ondergaan, zoals dit ook bij de eerste christenen gebeurde.

Een nieuwe “hervorming” of “opwekking” nodig

Zoals de kinderen van de Camisards en hun ouders niet verlegen zaten om naar buiten te komen en het Woord van God te verkondigen, hebben we in deze tijden van goddeloosheid en materialisme nog meer opwekking nodig dan in de 15de tot 18de eeuw.

Sinds de jaren 80 van vorige eeuw zijn meerdere protestantse kerkgemeenschappen terug in een priesterheerschappij of rangorde van geestelijke machten gestapt. In vele protestantse gemeenschappen heerst nu ook zoals vroeger in de Katholieke Kerk een hiërarchie. Er is niet enkel de rangorde die weer ingang heeft gevonden, maar ook weer vele on-Bijbelse gebruiken, zoals feestdagen die meer gelinkt zijn met heidense gebruiken en festivals dan met de Wetten van God. In sommige protestantse kerken kan men zelfs beelden of gekleurde glasramen met te verheerlijken figuren aantreffen. Dat zijn allemaal feiten waar een ware christen zich zou moeten tegen verzetten.

In bepaalde protestantse middens wordt er ook minder aandacht aan werkelijke Bijbelstudie gegeven en zijn de diensten eerder doorspekt met losstaande Bijbeltekstfragmenten en met vele ‘opwekkingsliederen‘, die ze dikwijls als  liefdesliedjes voor God omschrijven. In het begin werden zulke  gezangen alleen binnen de Pinksterkerken gebruikt, maar tegenwoordig brengen ook veel andere protestantse erediensten het entertainment element meer naar voor en gaan er zelfs prat op om hun liederen te laten begeleiden door een praiseband (of aanbiddingsband) in plaats van een orgel. Met een goed in het gehoor liggend ritme en meestal een vrolijk karakter kunnen die Opwekkingsliederen de moderne en/of jonge kerkganger nu meer aanspreken dan de oudere kerkmuziek zoals psalmen en gezangen.

De Laatste tijden

Het is pas in recente tijden, beginnende met vorige eeuw, dat het Woord van God opnieuw tot leven is gekomen in de harten van velen wanneer zij de kracht herontdekken die in het evangelie is, omdat angst wordt vervangen door geloof, en de waarheid dat Jezus ons allemaal heeft gestuurd om uitgerust te worden met de Heilige Geest met Zijn gaven en manifestaties, dat we een profetisch volk kunnen zijn met een apostolische oproep om het goede nieuws te prediken en zielen te winnen in de naam van Jezus tot eer van de Vader.

In het laatste kwartaal van vorige eeuw kwamen vanuit het Katholiscisme weer mensen op te staan die hun kracht zochten in de bijbel. Een charismatische beweging kwam tot stand.

‘Charismatisch’ is een verzamelwoord voor deze christenen die geloven in de manifestaties van de Heilige Geest. Aanhangers van deze beweging vindt men zowel bij het katholicisme (zie: katholieke charismatische vernieuwing) als het protestantisme.

Het is totaal verkeerd te denken dat de charismatische beweging zich enkel voor deed in de pinksterbeweging die voorzeker als inspiratiebron kan hebben gefunctioneerd, maar vanuit kerkhistorisch opzicht een andere achtergrond heeft. Het is eerder in andere katholieke en protestantse strekkingen dat men mensen kon vinden die weer terug naar de kerkvorming van de eerste christenen wensten te gaan en ook in intiemere ruimten wensten samen te komen, zoals in private huizen of kloosterkamers. Bij de protestantse groepen kan men mensen vinden die eerder een afkeer van het anti-structuurdenken hebben dat heerst binnen (een gedeelte van) de pinksterbeweging.

De kerk die God bedoelde

Voor de charismatischen is het belangrijk hoe de religieuze beleving (of religie) wordt ervaren. Hierbij wordt gezocht naar een intiem contact met de Heilige Geest en een eenheidsgevoelen met de in huizen samenkomende gelovigen. Hieruit ontstonden dan ook de huiskerkbeweging en de Vineyardbeweging.
De beleving van het één zijn in gemeenschap of de vorming van een ecclesia werd weer centraal gesteld. Alsook streefde men ernaar om het transcedente als een groep te ervaren. De verscheidene charismatische groepen wensen te onderzoeken hoe zij een kerk kunnen worden die God bedoelde. Velen van hen zijn er ook van overtuigd dat hun ontstaan een herstel is van de Gospel en de Kerk van God, dat tot eeuwig leven leidt.

Meerderen waren en zijn er zich van bewust dat het persoonlijk aanspreken van mensen om hen tot het geloof te brengen, essentieel is. In die charismatische bewegingen kan men dan ook veel jongeren vinden die niet verlegen zijn om hun geloof met anderen te delen. Sommige groepen brengen jaarlijks ook speciale evenementen waar jongeren van over de gehele wereld elkaar kunnen ontmoeten en hun geloof met elkaar kunnen delen. In de media kunnen deze groepen van katholieke zowel als van protestantse middens aandacht krijgen, zodat het isolatieelement door de verspreiding van de gebeurtenissen rond hun beweging kan verbroeken worden. Hierdoor openen ook weer meer poorten om de gospel bespreekbaar te maken onder hun schoolmakkers.

+

Voorgaand:

Opkomend voor Christus #1 Bedreiging voor het Heilig Roomse Rijk

Opkomend voor Christus #2 Sprekend uit liefde voor Christus

Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #13 Hutterieten of Hutteriaanse Broeders, Boheemse Broeders en Broederschap van eenheid

Mogelijkheid de Bijbel zelf ter hand te nemen

Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente

Samen komen in huizen

Wordt vervolgd en besloten met: Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking

++

Aanvullend

 1. Twee staten van bestaan voor God
 2. Elke man zijn werk is altijd een portret van zichzelf
 3. Keerpunt in de Kerk
 4. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging
 5. Zijn Beelden een Gevaar of de Redding voor het Geloof?
 6. Gewortelden in Christus en factoren voor het succes van de reformatie
 7. 500 jaar Evangelieverkondiging, en de verdediging van de Bijbelse leer
 8. Hedendaagse protestanten tegenover Katholieken of de Antichrist
 9. Bordreklame voor God
 10. De Bekeerling, bekeringsactie en bekering
 11. Overwinnen in wedergeboorte
 12. Hoe leest u? – Wat leest u?: Alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien
 13. Laat ons samen komen
 14. Tonen elkaar lief te hebben en zo anderen aantrekken
 15. Omtrent bijeenkomen en vergaderen
 16. Gezelschap in de kerkgemeenschap
 17. Samen komen in huizen
 18. Messiaans, Joods of Christen
 19. Een huis voor God
 20. De voordelen van een kleine gemeenschap of een huiskerk
 21. Doop in de huiskerk
 22. Opbouw van een ecclesia
 23. Intenties van de ecclesia

+++

Verder te overwegen literatuur

 1. Church History & A Timeline of the Association of Vineyard Churches via Virginia Commonwealth University
 2. Eternity : Recovery of the Gospel
Geplaatst in Bijbelonderzoek, Christen zijn, Christendom, Christenheid, Geschiedenis, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Kerkopbouw, Levensvragen, Religie, Trinitarisme, Wereld, Woord van God | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Opkomend voor Christus #2 Sprekend uit liefde voor Christus

Opwekking in Frankrijk

Tussen de intrekking van het Edict van Nantes in 1685 en de dood van Lodewijk XIV in 1715 was het opmerkelijk hoe onder de arme Hugenoten in Zuid-Frankrijk zelfs te midden van hun systematische zuivering een ​​krachtige opwekking of religieuze opleving kon plaatsgrijpen, waardoor schijnbaar het hele aantal van hen de gave van profetie en verkondiging kreeg. De Rooms Katholieke Kerk wenste helemaal niet dat de mensen zo maar de Bijbel konden lezen in hun eigen taal en zonder priesterlijke begeleiding. Voor hen was de leer van de Heilige Schrift enkel stof voor theologen.

Maar toen de Rooms Katholieke Kerk priesters begon uit te sluiten, gingen deze priesters verder prediken en andere mensen opleiden om ook verder het Woord van God te gaan verkondigen. Hierdoor hield op sommige plaatsen het priesterschap op met het versterken van de kerk. Net als het op haar knieën brengen als vazallen van de professionele geestelijkheid konden de mensen die geestelijken nu in een ander daglicht zien.

Verbreking van de macht van angst en terreur

Voor eeuwen was de focus van de kerk er in komen te liggen om geestelijken centraal te stellen en zich niet door de Geest van God te laten geleiden noch door de leer van Christus Jezus. Ook door de aanpassingen die de Rooms Katholieke Kerk deed om “zieltjes te winnen” dreef de wereld weg in afgoderij, navolging van heidense feesten (zoals Kerstmis en Pasen), fantasie en onlogisch bijgeloof. Het creëerde een reeks vormen, maar ontkende de kracht. Het regeerde door angst en niet door geloof.
Het rationaliseerde zijn machteloosheid door belangrijke bekrachtigende delen van de Schrift te herzien als opgehouden. Onder hun priesterschap namen ze zelfs het Woord van God eeuwenlang weg van de mensen, met een liturgie in een taal die de gewone persoon niet vertrouwd was, die de bevolking beheerste door intellect, politiek en heimelijkheid, de evangelisatie-effectiviteit van de congregatie beperkend tot nul.

Verspreiding van Gods Woord in de volkstaal

Predikers als Luther en Calvijn brachten een ware ommekeer. Onder andere door hen kon het Woord van God opnieuw tot leven komen in de harten van velen wanneer zij de kracht herontdekken die in het evangelie is, omdat angst wordt vervangen door geloof, en de waarheid die Jezus heeft gebracht. Niet alleen Jezus woorden werden verduidelijkt, maar meerderen begonnen ook Jezus zijn opdracht te begrijpen en in te zien dat elke volgeling van Jezus Christus eigenlijk zijn woorden moet opnemen en verspreiden.

Door de verspreiding van het Woord van God in de volkstaal kon een echte openbaring plaatsgrijpen. Ook groeide het besef dat Gods Woord niet enkel neergeschreven is voor en/of doorgegeven kan worden door godgeleerden. Dat het  Woord van God er ook is voor de man van de straat werd voor meerderen duidelijk.

Geboorteplaats van een zoektocht naar Bijbelse waarheid

Liefst hield de Katholieke Kerk de “geheimenis” van dat Woord, het Boek der boeken, voor zichzelf, zodat de mensen het fijne van dat werk niet te weten zouden komen, en zo hun on-Bijbelse leerstellingen zouden volgen uit angst voor de verdoemenis die door hen werd gepredikt.

Door uit het Oosten van Europa wegvluchtende waarheidzoekers kon eeuwen geleden de sombere heuvels van de Cevennen de geboorteplaats van een zoektocht naar Bijbelse waarheid worden. De verdrukking van de bevolking die had gekozen om meer te weten te komen van de leer van de reformatoren, zorgde er voor dat mensen nog nieuwsgieriger werden om de waarheid te achterhalen. Meer en meer doken hier en daar waarheidszoekers of Bijbelonderzoekers op die mensen aanspraken over het Woord van God. Om zulke zoekers, lezers van de Bijbel en predikers het zwijgen  op te leggen werden zij achtervolgd en gevangen genomen. In gevangenschap konden ze kiezen om tot inkeer te komen en de Roomse Kerkleer als enige ware te aanvaarden of werden ze gemarteld tot de dood er op volgde.

Van degenen die gevangen waren en werden gemarteld, waren er mensen die ontdekten dat de Christus de weg naar God is en niet dé God is, zoals de Rooms Katholieke Kerk predikte.

Fanatieke predikers

Pays d’Oc of Occitanië, het gebied waar Occitaans wordt gesproken en tegenwoordig onderdeel van Languedoc-Roussillon (regio). Na de kruistochten tegen de katharen kwam Occitanië onder meer directe invloed te staan van de Franse kroon. Daarvoor bestond het veelal uit onafhankelijke staatjes met de Franse of Aragonese koningen als suzerein, maar in praktijk functioneerden ze zonder enige hogere autoriteit.

In de tijd van vervolging werd de protestantse gemeenschap gedwongen om de vergaderingen in het geheim in een afgelegen gebied te houden. Onder verwijzing naar de uittocht van de Israëlieten uit Egypte, in de Cevennen en de Languedoc, kozen ze de naam “église du désert” of “kerk in de woestenij”.

In de vele afgelegen dorpjes stoorden jongens en meisjes zich niet om over Jezus te praten. Zij predikten gearticuleerde berichten in gepolijst Frans, wat dikwijls niet hun moedertaal was. Vanaf 1688 was de beweging van de Geest tussen deze meisjes en jongens zo diepgaand, dat het was alsof de hemel het lijden en martelaarschap van deze Hugenoten in de gaten hield en de wolk van getuigen goedkeurde.
Vanwege deze bovennatuurlijke fenomenen die zich na de intrekkingsakte voordeden, werden deze Hugenoten ook wel “De Franse profeten” genoemd.

Edict van Versailles (l’ Édit de Versailles) was een van Louis XVI uitvaardigingen dat op 29 november 1787 als Tolerantie Edict aan de niet-katholieke bevolkingsgroepen meer vrijheden gaf. In het bijzonder hadden de Hugenoten bepaalde burgerrechten, maar niet de vrije godsdienstuitoefening of volledige juridische gelijkheid.

Dat de kinderen zo goed over het Woord van God konden spreken werd geweten aan het zogezegd fanatiek zijn, dat alarmerend genoeg klonk om Nicolas (seigneur de Chavaignes) en François de Lamoignon de Basville in elke procedure die zij geschikt achtten te rechtvaardigen. Nicholas vocht bij de intrekking van het edict van Nantes  met een vurige ijver tegen de protestanten en werd zelfs beschuldigd van wreedheid. In zijn memoires borstelt Saint-Simon – die er meerdere keren over spreekt – een onflatteus portret van een meedogenloze rentmeester in de Languedoc.
François de Lamoignon de Basville, ridder, markies de Basville, baron van Saint-Yon, heer van Saint-Chéron, kanselier en commandant van de bevelen van de koning, streefde tevergeefs naar hervorming van de organisatie van rechtvaardigheid. Geïnspireerd door de ideeën van de Verlichting sloeg hij erin om de marteling van veroordeelden in afwachting van de executie af te schaffen. Het is de oorsprong van het “l’édit de tolérance” van Versailles, (Édit de Versailles, afgekondigd in 1788) dat de burgerlijke status van protestanten herstelde.

Eer meer vrijheden toekwamen aan de protestanten moesten zij zich shuil houden. Maar niettegenstaande de verdrukking durfden toch vele jongeren met hun geloof naar buiten te komen. Om hun van de lering af te houden vond de Franse regering het best om hun uit het gezin te onttrekken door een verplichte legerdienst, waarbij zij wisten dat het onder de wapens gaan tegen de leer van hen in ging.
De jongeren werden dienovereenkomstig naar de galeien gestuurd of in het leger ingelijfd; de jongere kinderen keerden terug naar hun ouders, met de waarschuwing dat als ze hen mochten profeteren, hun huizen met de grond gelijk zouden worden gemaakt. Bepaalde “merkwaardige profeten” en goede predikers werden vervolgens ter dood gebracht.

Zonen en dochters zullen profeteren

In de tijden van de Camisards en de Hugenoten hun vervolging viel op hoe mensen soms werden  gewaarschuwd om een ​​plek te verlaten vlak voordat de vijand arriveerde, en af ​​en toe waren er sprekers die instructies gaven over waar en wanneer burgers moesten bewegen om de vijand voor te blijven. Sommige mensen getuigden zelfs van een goddelijk licht dat van boven naar beneden kwam om hen te leiden. Vreemd genoeg waren er zeer vele heel jonge predikers.

Een van de verloren kunsten die de Reformatie nieuw leven heeft ingeblazen, was de kunst van het prediken van Gods woord. Prediking gericht op bekering en goddelijk leven is een kenmerk van alle ware opwekkingen. De Geest die iedereen inspireert om te prediken, inclusief vrouwen en kinderen, kan ook aanzien worden als een bewijs van een echte opwekking, alsof de kerk er bij tijden aan herinnerd moet worden welke de opdracht van Jezus was en hoe de profetie van Joël 2:28 moest aanschouwd worden:

“Uw zonen en dochters zullen profeteren.”

Ter beschaming van de wijzen

Het mag ook opvallen hoe de Heilige Geest ervan houdt dingen te doen door mensen waarvan de autoriteiten zeggen dat ze ongekwalificeerd zijn en zo kan men het Bijbelgezegde niet negeren:

“Uit de monden van baby’s en zuigelingen hebt u lof vervolmaakt” (Mat 21:16).

Misschien is het omdat veel van de volwassenen vaak weg waren om tegen de katholieken te vechten, of omdat de volwassenen minder open stonden voor de beweging van de Geest, dat jongeren meer aan het woord kwamen. Waarschijnlijker,
is het  omdat

‘God de dwaze dingen van de wereld heeft gekozen om de wijzen te beschamen’ (1 Kor. 1:27),

zodat alleen Hij zou worden verheerlijkt.

+

Voorgaand:

Opkomend voor Christus #1 Bedreiging voor het Heilig Roomse Rijk

Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #12 Anabaptisten

Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #13 Hutterieten of Hutteriaanse Broeders, Boheemse Broeders en Broederschap van eenheid

Vervolg:

Opkomend voor Christus #3 Noodzaak van verkondiging

 

++

Lees ook

 1. Drie eeuwen onderdrukking bij Hugenoten
 2. Gewortelden in Christus en factoren voor het succes van de reformatie
 3. On-Bijbelse instituut van de kerk
 4. Groep baptisten wijst op belang Reformatie
 5. De wereld van onbijbelse leer #3
 6. 500 jaar Evangelieverkondiging, en de verdediging van de Bijbelse leer
 7. 500 jaar na de ophanging van de 95 stellingen
 8. Hoogdag voor vele protestanten
 9. Een Reformatie die verloren ging
 10. Het belang van het lezen van de Schrift
 11. Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen
 12. Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld
 13. Jezus volgen bevrijdt van faalangst en prestatiedruk
 14. God liefhebben en Bekommeren om je medemensen
 15. Nederlandse vraag om hernieuwd belijden
 16. Het wonder levend houden
 17. Horen bij Christus en één worden met Christus
 18. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #3 Groeiende beweging uit Joodse sekte De Weg
 19. Fullness of summer and abundance of harvest found in the satisfying plenitude of life in Christ

+++

Verder aanvullende lectuur

 1. Church Fathers… Which Church?
 2. Luther’s “A Brief Instruction on what to Look for and Expect in the Gospels”
 3. The Forgotten Huguenots: Part 1: Huguenot History
 4. A German Requiem: Finding Rest Through Great Art
 5. Rescuing The Gospel
 6. The Counter Reformation 1530-1648
 7. Coming in October – Reformation Month
 8. Reformation Month
 9. The Reformation: A Political Catalyst
 10. Breaking free from the shackles of unbelief
 11. The left and religion in world history
 12. What if we returned to the ancient faith?
 13. “Blumen der Wildnis” – Die Catholica als Hüterin des Sinnlichen und Erbin der Naturreligionen
 14. The three rules of theology
Geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelonderzoek, Christen zijn, Christendom, Christenheid, Drie-eenheid, Geschiedenis, Godsdienst, Kerkopbouw, Levensvragen, Religie, Trinitarisme, Wereld, Woord van God | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Opkomend voor Christus #1 Bedreiging voor het Heilig Roomse Rijk

Religieuze en politieke uitdaging voor rooms-katholieke kerk en pauselijke autoriteit.

Luther in Worms, ingekleurde houtsnede, 1577

Binnen het westerse christendom in het zestiende-eeuwse Europa kwam er een religieuze en politieke uitdaging voor de rooms-katholieke kerk en pauselijke autoriteit.
Hoewel de Reformatie meestal wordt beschouwd als begonnen met de publicatie van de vijfennegentig stellingen door Maarten Luther in 1517, was er geen schisma tussen de katholieke kerk en de ontluikende Luther tot het edict uitgevaardigd door keizer Karel V op de Rijksdag van Worms op 26 mei 1521. Het edict verklaarde Luther als een koppige ketter en verbood burgers van het “Heilige Roomse Rijk” het lezen of bezit van zijn geschriften. Maar allen die zijn ideeën verdedigden of verspreiden werden ook als vijanden van de “Enige Ware Kerk” aanschouwd.

Op theologisch niveau had Luther het absolute gezag van de paus over de kerk aangevochten door vol te houden dat de aflatenleer, zoals geautoriseerd en onderwezen door de paus, verkeerd was. Met de verspreiding van Gods Woord in de volkstaal kwam er voor die zogenaamd enige ware Kerk nog een groter gevaar op hen af. Door het lezen van de bijbel zouden de mensen namelijk nog meerdere onbijbelse leerstellingen kunnen ontdekken en zou zulk een kennis of besef van valse doctrines het gezag van de Rooms Katholieke Kerk verder ondermijnen.

Buiten Luther bewoog er verder heel wat dat het kerkgebeuren op stelten zou zetten en heel wat bloed zou doen vloeien.

Huldrych Zwingli

Zwitserse reformator Huldrych Zwingli

Huldrych Zwingli (ook gekend als Ulrich Zwingli) had het gebruik van vasten aangekaart en stelde de corruptie in de kerkelijke hiërarchie vast, alsook viel hij het gebruik van afbeeldingen in gebedshuizen aan. In 1525 had Zwingli ook een nieuwe communie liturgie ter vervang ing van de mis geïntroduceerd. Zwingli botste ook met de wederdopers, wat resulteerde in hun vervolging, waardoor er een volksbeweging op gang kwam. Vooral wederdopers of anabaptisten en Baptisten die de Drie-eenheid en kinderdoop aanvochten werden door de Rooms Katholieken zowel als door de reformisten als ketters aanschouwd en vervolgd.

Johannes Calvijn

Frans-Zwitserse christelijke theoloog Johannes Calvijn

Vanuit Genève kwam Johannes Calvijn (oorspronkelijk Jehan Cauvin geheten) als een onvermoeibare polemische en verontschuldigende schrijver voor veel controverse zorgen. Hij schreef  commentaren op de meeste Bijbelboeken, confessionele documenten, en verschillende andere theologische verhandelingen, die de aandacht trokken van burgers die deze teksten nu konden vergelijken met wat er in de Bijbel stond en wat de Rooms Katholieke Kerk hen vertelde.

Vijandigheidvan de Rooms-katholieken

De Cevennen

De Cevennen (Frans: Cévennes) een streek en bergketen in het Centraal Massief in het zuiden van Frankrijk.

In de ruige en geïsoleerde regio van de Cevennen kreeg een etnoreligieuze groep Franse protestanten welke hoofdzakelijk Calvijn navolgden, vijandigheid van de rooms-katholieken. Van 1562 tot 1598 waren een reeks religieuze conflicten, bekend als de Franse godsdienstoorlogen of Hugenotenoorlogen, slechts het begin waarbij de Hugenoten zich in de bergen verschuilden.

Mogelijk verwijst de term ‘hugenoot’ naar Besançon Hugues, de leider van een religieuze revolutie in Genève, of is het een verbastering van het woord “Eidgenossen” waarmee dan impliciet het zogenaamd niet-Franse karakter van het protestantisme beklemtoond zou zijn. Dat komt ook tot uiting in een herleiding tot het Nederlandse (Vlaamse) ‘Huis der Genooten’. Het woord kan ook afstammen van ‘le Hugon’, wat kwade geest betekent. De katholieken gebruikten de term ‘hugenoten’ als scheldnaam. Later namen de protestanten in Frankrijk deze term als geuzennaam over.

Het Edict van Nantes (1598) kon wat vrede brengen tussen de volgelingen van Calvijn die naar steden als Privas, Aubenas, St. Jean-du-Gard en Anduze reisden.

Afdwinging eenheid in godsdienst

De Richelieu geschilderd door Philippe de Champaigne, 1637 of 1642

De Franse geestelijke, edelman en staatsman Armand Jean du Plessis, Cardinal-Duc de Richelieu et de Fronsac of kortweg Kardinaal De Richelieu, wilde de koninklijke macht versterken en binnenlandse facties vernietigen, door het afremmen van de macht van de adel en door eenheid in godsdienst te willen afdwingen, zodat iedereen schatplichtig zou zijn aan de Rooms Katholieke Kerk.
Hoewel hij een kardinaal was, aarzelde hij niet om allianties aan te gaan met protestantse heersers, en later zelfs met Moslims, om zijn doelen te bereiken, doch in eigen land die protestanten beperkingen op te leggen.

Naar de tradities van het Romeinse rijk en die van de katholieke kerk begon het middeleeuwse streven naar universaliteit te wankelen maar was men er van overtuigd dat er, net zoals in de hemel, een God die het universum domineerde, er op aarde ook een keizer moest zijn die de macht had over aardse vragen en een paus die geestelijke zaken domineerde.

Gedurende de middeleeuwse periode is het Heilige Roomse Rijk er nooit in geslaagd volledige controle (of bestuur) van al zijn gebieden te verkrijgen. De redenen waren in wezen twee: het gebrek aan transport en het gebrek aan passende communicatie.

Een derde reden om rekening mee te houden was de botsing tussen kerk en overheid, of liever tussen paus en keizer. Waar religie onderworpen bleef aan de centrale overheid, zoals in de oostelijke regio’s van het rijk, handhaafde de centrale macht een bepaald niveau van controle. Met de jaren werd de botsing tussen kerk en rijk sterker, en werden meer mensen mondiger. De vernieuwende of verlichtte denkvormen creëerden de voorwaarden voor een toekomstig constitutionalisme en een scheiding van machten die de basis vormen van een moderne democratie. Dit gebeurde in de westelijke regio’s. In deze gebieden verhoogden de verschillende feodale heren hun autonomie door het conflict tussen paus en keizer in hun voordeel uit te buiten waardoor langzaam aan de centrale autoriteit verdween.

Ontluistering door Bijbel in volkstaal en Richelieu’s beleid

De periode van de grootste pracht voor het Heilige Roomse Rijk was onder Karel V. De uitbreiding was enorm: van Oost-Frankrijk tot het huidige Duitsland, van Noord-Italië tot Hongarije, de Tsjechische Republiek en Slowakije, Oostenrijk, België en Nederland. Doordat de Bijbel in de volkstaal tot de mensen kon gebracht worden bracht dit veel huichelarij en valse of onbijblese leer voor het voetlicht. De verdieping in wat de Bijbel werkelijk te vertellen had bracht een achteruitgang op gebied van geloof in de kerkinstelling en begon met de pauselijke verzwakking als gevolg van de protestantse hervorming.
Dit voorkwam de hegemonie in Europa van het rijk van Karel V. In feite begonnen veel lokale heren of landeigenaren met de ontwikkeling van de Reformatie steeds minder de centrale keizer als een agent van God te beschouwen. De pauselijke  figuur werd meer en meer in twijfel getrokken, maar eveneens de keizerlijke macht.

Het Heilige Roomse Rijk, dat zich over een groot deel van Europa uitstrekte, had geen controle over alle gebieden onder zijn soevereiniteit. Zoals alle grote rijken uit de geschiedenis, kon de centrale macht niet regeren aan de rand van het rijk.
Zo was het ook voor het Rome der Caesars. (Antonio Gramsci zou deze situatie hebben gedefinieerd als die van een macht zonder hegemonie.)

De Franse katholieken begrepen de risico’s van een wedergeboorte van het Heilige Roomse Rijk, omdat op dat moment de kracht van de protestantse heersers het bevel over het rijk zou kunnen hebben. Hoe zwakker het Heilige Roomse Rijk, redeneerden ze in Parijs, hoe meer Franse veiligheid toenam.
Het was met deze doelen dat Frankrijk de rivaliteit begon te gebruiken die de hervorming bij zijn buren had gecreëerd.

De centrale figuur van dit Franse beleid was dat van kardinaal Richelieu. Vader van het moderne staatssysteem, die het concept van Raison d’Etat (Staatsrede-Staatsräson) theoretiseerde. Richelieu verving de rede van de staat door de middeleeuwse opvatting van morele en universele waarden die nog steeds diep geworteld waren in de Franse politiek.  Richelieu ervoer het machtsevenwicht in de strijd tegen de Habsburgers en in een poging een primaat van Frankrijk in Europa te vestigen.

Richelieu’s beleid ontstond in 1618, bij het uitbreken van de Dertigjarige Oorlog. De Duitstalige gebieden van Midden-Europa vormden het grootste deel van het Heilige Roomse Rijk. Deze gebieden waren verdeeld in twee kampen: de protestantse en de katholieke. De strijd bracht de Duitse gebieden tot het uiterste en deed heel wat protestanten en niet Katholieke gelovigen het strijdtoneel ontvluchten en meer naar het Westen optrekken. Buitenlandse legers, Denemarken, Zweden en Frankrijk profiteerden hiervan om het Heilige Roomse Rijk te verbreken.

Richelieu vestigde een machtsevenwicht en compenseerde het Habsburgse evenwicht met de alliantie met de Duitse staten. Maar hij paste ook het principe van de staat toe omdat hij alle middelen gebruikte om de belangen van het land te beschermen. Het medium was de benadering van het katholieke Frankrijk onder leiding van een kardinaal tot de protestantse staten. Bovendien nam de veiligheid van de Franse staat toe.

Richelieu hield de oorlog levend totdat de sterkte van de Habsburgers opdroogde. De overeenkomst met de protestanten werd ondertekend in Alais in 1629. Dit verleende vrijheid van aanbidding aan protestanten die in Frankrijk woonden in ruil voor de Franse alliantie met Duitstalige heersers.
Het echte diplomatieke meesterwerk was de overeenkomst met de koning van Zweden, Gustaaf II Adolf. De koning van Frankrijk Lodewijk XIII en Richelieu besloten het Zweedse koninkrijk te financieren. Dit had een revolutionair effect dat vergelijkbaar was met dat van de Franse revolutie van 1789 destijds.
Het doel was om de omsingeling van Frankrijk te voorkomen en het ontstaan ​​van een grote staat nabij de Franse grenzen te voorkomen. Naast het isoleren van de Habsburgers.

Breking van de machtspositie van de protestanten

In augustus 1627 begonnen koninklijke strijdkrachten La Rochelle te omsingelen, met een leger van 7.000 soldaten, 600 paarden en 24 kanonnen. Het beleg werd geleid door Karel van Valois, Hertog van Angoulême.

Krachtens het edict van Nantes had Hendrik IV aan de protestanten meerdere garnizoenssteden in het zuiden toegekend. Richelieu begreep dat zij een gevaar voor Frankrijk betekenden, omdat zij de koning het hoofd durfden te bieden. Met het Beleg van La Rochelle (Le Grand Siège de La Rochelle) in 1628 brak hij de machtspositie van de protestanten, die al hun privileges verloren, behalve gelijkberechtiging voor de wet en het recht op vrijheid van eredienst.

Het Edict van Fontainebleau op 18 oktober 1685 door Lodewijk XIV van Frankrijk uitgevaardigd, was een herroeping van het Edict van Nantes uit 1598, waarin de vrijheid van de hugenoten (Franse protestanten) was vergroot. Door het Edict van Fontainebleau werden de hugenoten deze rechten weer ontnomen.

Toen in de 17e eeuw voor de protestanten in Frankrijk, de meeste rechten weer werden weggenomen en het Edict van Fontainebleau (1685) alle rechten en beschermingen verwijderde, volgde er ongeveer twintig jaar vervolging. Hervormde aanbidding en privébijbellezingen werden verboden. Binnen enkele weken na het nieuwe edict werden meer dan 2000 protestantse kerken verbrand, onder leiding van Nicholas Lamoignon de Basville, de koninklijke beheerder van de Languedoc, en hele dorpen werden afgeslacht en platgebrand in een reeks verbluffende wreedheden.

In opstand komende Camisards

De Hugenoten die zich verzetten tegen de Franse katholieken droegen een soort linnen kiel of hemd dat in de Occitaanse taal bekend staat als een camisa (chemise), dat boeren in plaats van elk uniform droegen en daarom Camisards werden genoemd.
Bestand:00 1272 Cevennen (Cévennes) - Frankreich.jpgIn de regio Cévennes is er zo hard gevochten om een ​​bepaald geloof te behouden, maar het waren de katholieken die wonnen na een strijd die zoveel levens kostte in de 17e eeuw en in de strijd van 1702 tot 1705, zelfs wanneer het mensen waren die ook in de Drie-eenheid geloofden en hun liefde voor Christus wilden tonen. Die Camisards met 2500-3000 onverschrokken boerenzonen hadden geen kans tegen de 30.000 soldaten van Lodewijk XIV zijn koninklijke leger. Maar ze konden het zo lang houden omdat de Cevennen met zijn toppen van meer dan 1.525 m (5.000 voet) en grotten en schuilplaatsen op afgelegen plaatsen hen veel vooruitgang gaven aan het leger dat geen kennis had van het landschap.

Gezicht op Le Pont-de-Montvert

Le Pont-de-Montvert, een gemeente in het Franse Kanton Pont-de-Montvert dat behoort tot het departement Lozère (regio Occitanie) en deel uitmaakt van het arrondissement Florac.

In Le Pont-de-Montvert, in het hart van het Parc National des Cévennes, bracht de inspecteur van de missies en aartspriester Abbé du Chaila, François de Langlade du Chayla (ca. 1647 – 24 juli 1702), terreur over de Cevennen. Degenen die weigerden zich tot het katholicisme te bekeren werden gemarteld.
Gedurende enkele jaren kreunden de protestanten onder de meest wrede vervolging. Dit gaf de Camisards reden om wraak te nemen. Zij doodden de abt in de nacht van 25 juli 1702, wat de aanzet gaf tot het uitbreken van een militante verzetsbeweging tegen onderdrukking en dwangmatige bekering.

Kun je je voorstellen hoe mensen die de Bijbel wilden lezen, het leven moeilijk werd gemaakt?

Om ervoor te zorgen dat niet veel burgers de Bijbel zouden lezen, had het leger het niet beter gevonden om de burgers te verplichten de soldaten onderdak te bieden. Op die manier konden ze een oogje in ’t zeil houden op de burgerbevolking en verslag uitbrengen aan hun superieuren wanneer ze mensen zouden vinden die de Bijbel lazen.
Tegelijkertijd werd de lokale bevolking armer door de soldaten te moeten voeden en onderdak te geven.

+

Vervolg: Opkomend voor Christus #2 Sprekend uit liefde voor Christus

Vindt hier ook te lezen

Mogelijkheid de Bijbel zelf ter hand te nemen

Gods vergeten Woord 6 Verloren Wetboek 5 Ketters

Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #4 Volgelingen van Jezus

Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #11 Vredelievende waarheidzoekers

Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #10 De Inquisitie

Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #12 Anabaptisten

Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #13 Hutterieten of Hutteriaanse Broeders, Boheemse Broeders en Broederschap van eenheid

16° Eeuwse Broeders in Christus

++

Aanvullend

 1. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #3 Groeiende beweging uit Joodse sekte De Weg
 2. Horen bij Christus en één worden met Christus
 3. On-Bijbelse instituut van de kerk
 4. 500 jaar Evangelieverkondiging, en de verdediging van de Bijbelse leer
 5. Drie eeuwen onderdrukking bij Hugenoten
 6. Groep baptisten wijst op belang Reformatie
 7. Het wonder levend houden
 8. De wereld van onbijbelse leer #3
 9. 500 jaar na de ophanging van de 95 stellingen
 10. Hoogdag voor vele protestanten
 11. Gewortelden in Christus en factoren voor het succes van de reformatie
 12. Niet Calvinistisch maar hervormd
 13. Godsdienst belangrijker dan politiek
 14. Zijn Beelden een Gevaar of de Redding voor het Geloof?
 15. Hedendaagse protestanten tegenover Katholieken of de Antichrist
 16. Geen plaats voor Jezus volgende Joden in Nederlandse Kerk noch in Israël
 17. Fullness of summer and abundance of harvest found in the satisfying plenitude of life in Christ

+++

Verder aansluitende lectuur

 1. Die 95 Thesen nach Martin Luther
 2. Off The Shelf: Humanists and Reformers: Zwingli
 3. Book Corner – February 2019 (4)
 4. The preaching of the gospel as central ecclesiology task of John Calvin
 5. Knowledge of God Stifled or Corrupted – John Calvin / Institutes
 6. Comparison Between the False Church and the True – John Calvin / Institutes
 7. Neither the Apostles nor Their Successors May Go Beyond Scripture
 8. Capire il sistema internazionale: da universalità a equilibrio di potenza
 9. Quebec election: Richelieu results
 10. The Forgotten Huguenots: Part 1: Huguenot History
 11. The French RevolutionLa tombe des camisards [ou Les Prométhées des Cévennes]
Geplaatst in Bedenking, Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelonderzoek, Christen zijn, Christendom, Christenheid, Drie-eenheid, Geschiedenis, Godsdienst, Kerkopbouw, Levensvragen, Publikaties, Religie, Wereld, Woord van God | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties