Verlossing #7 Christus levend in de gelovige

Voorgaand hebben wij gezien dat de mens van het Oude Verbond de opdracht kreeg om een lam te offeren waarvan de benen niet werden gebroken en dat zulk offer gedeeltelijk kon volstaan voor ‘mindere’ overtredingen te bedekken. Maar zulk een offer kon de kring van leven en dood niet breken. Daar waar de overtreder in een symbolische handeling zijn schuld als het ware moest overdragen op het offerdier, moest er nog een offer komen dat zelf de schuld tot zich nam. Alleen een volmaakt mens zou in de plaats kunnen komen van al die offers. In het Nieuwe Testament of de Messiaanse Geschriften wordt over die volmaakte mens van vlees en bloed gesproken. Door zijn offergave zullen al de mensen die bereid zijn hem aan te nemen, gerechtigheid verwerven en witgewassen worden van zonden. Hij, de gezondene van God, die in beproeving stand hield, zijn leven kan dienen om zondaars los te kopen.

Men zal echter de ophanging aan een paal van die gezondene van God als een volledige daad van overgave moeten aanschouwen en zijn zonde belijden waarbij men erkent dat eigenlijk niet de zondeloze Jezus, maar men zelf daar hoort te hangen. Maar dat vereist tevens het geloof dat God dat loskoopoffer zal aanvaarden en Zijn beloften ook zo zal vervullen.  het komt er dan ook op aan om te geloven dat  Jezus in staat zal zijn jezelf nieuw leven te schenken.

Christus levend in de gelovige

Maar er is nog een voorwaarde:

 • Naar beste kunnen trachten Jezus’ voorbeeld te volgen.

Paulus noemt dat: de geest van Christus hebben. De mens die niet naar het voorbeeld van Christus leeft noemt hij ‘in het vlees’, een afstammeling van Adam zonder meer. Maar de mens die naar het voorbeeld van Christus leeft, dus als het ware van Hem afstamt in plaats van Adam, noemt hij ‘in de Geest’:

“Gij daarentegen zijt niet naar het vlees, maar in de Geest, althans indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe” … “Indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest die in u woont” (Rom. 8:9, 11).

Hier ligt dus een uitweg uit de cirkelgang van geboorte, zonde en dood. In het vers dat wij overgeslagen hebben zegt Paulus:

“Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid” (vs 10).

Als Christus ‘in ons woont’ dan is als het ware ons eigen ‘Ik’ gestorven en vervangen door dat van Christus. Als Christus werkelijk ‘in ons woont’ dan handelen wij niet langer zoals wij vanuit onze eigen neigingen zouden doen, maar zoals Christus zou handelen. Zoals Paulus elders zegt:

“Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij” (Gal. 2:20).

Het kruis op nemen

Merk op dat Paulus hier de symboliek van de man, die naast Jezus aan het kruis hing, op zichzelf betrekt. Dat maakt ook duidelijk wat de betekenis is van Jezus’ eigen woorden:

“Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij” (Marc. 8:34).

Zijnkruisopnemenbetekentniet: lijdenverduren, zoals de moderne opvattingervangemaaktheeft (‘ieder huisje heeftzijn kruisje’), maar als een ter doodveroordeeldeachterJezusaannaar de executieplaatsgaan. Jezusvertelt ons hier dat wijmoetenworden als die man aan het kruisnaast Hem, ‘medegekruisigd’ met Hem. Gestorvenvoor de zonde, opdatChristus in ons kan leven.

+

Voorgaande

Verlossing #4 Het Paaslam

Verlossing #5 Het volmaakte offer

Verlossing #6 Deel hebben aan zijn offer

Vervolg: Gerechtigheid door geloof

++

Aansluitend

 1. Lijden goegemaakt door Jezus’ loskoopoffer voor zonde
 2. Toewijding van ons
 3. De Wet van de Liefde, basis van alle instructies
 4. Al of niet verenigen

+++

Verwant

Posted in Christen zijn, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Broer en zusje voor Facebook vrienden

Mits de Ecclesia Brussel Leuven en de Belgische Vrije Christadelphians geen eigen Facebook account meer konden hebben is er naast de reeds bestaande Christadelphia Facebook pagina een nieuwe pagina aangemaakt om het mogelijk te maken dat geïnteresseerden via hun Facebook account op de hoogte zouden kunnen gehouden worden van nieuwe publicaties en berichten over de Christadelphian gemeenschap.

Wij zouden het op prijs stellen indien u ook die pagina’s zou willen bezoeken en “Leuk” vinden. Langs die weg kan u ons ook steunbetuigingen geven.

Vindt aldus op het net de Facebook pagina’s: Christadelphia en Christadelphians

Facebook Christadelphia Page 2016/07/14

Facebook Christadelphia Page 2016/07/14

Beginning of the Christadelphian Facebook page - 2016/07/11

Beginning of the Christadelphian Facebook page – 2016/07/11

 

Posted in Aankondiging, Christadelphian, Geschiedenis | Tagged , , , | Leave a comment

Redemption #6 Partaking his sacrifice

If the believer under the Old Covenant had its share in the sacrifice, what about then for the believer under the New Covenant? Now, the believer was under the Old Covenant, by themselves slaughtering the sacrifice as it were, kill themselves. The believer under the New Covenant must himself ‘crucify with Christ’. About the antithesis of the peace meal we come to speak in Chapter 16 ( “Bread and Wine”). When Jesus in the night speaks with the scribe Nicodemus, He says:

“14 And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up; 15 that whosoever believeth may in him have eternal life.” (John 3:14-15 ASV)

Jesus refers to an event during the desert journey of the people of Israel. The people had sinned once again and God punished them by poisonous snakes (Num. 21: 4-9).

“4 And they journeyed from mount Hor by the way to the Red Sea, to compass the land of Edom: and the soul of the people was much discouraged because of the way. 5 And the people spake against God, and against Moses, Wherefore have ye brought us up out of Egypt to die in the wilderness? for there is no bread, and there is no water; and our soul loatheth this light bread. 6 And Jehovah sent fiery serpents among the people, and they bit the people; and much people of Israel died. 7 And the people came to Moses, and said, We have sinned, because we have spoken against Jehovah, and against thee; pray unto Jehovah, that he take away the serpents from us. And Moses prayed for the people. 8 And Jehovah said unto Moses, Make thee a fiery serpent, and set it upon a standard: and it shall come to pass, that every one that is bitten, when he seeth it, shall live. 9 And Moses made a serpent of brass, and set it upon the standard: and it came to pass, that if a serpent had bitten any man, when he looked unto the serpent of brass, he lived.” (Numbers 21:4-9 ASV)

When the people then confessed their sin, God commanded Moses to make a bronze image of such a snake and to put in on a pole.

“And who, if a serpent had bitten him looked on the bronze serpent, he lived” (vs. 9).

When we realize that in the Bible, since the transgression in the Garden of Eden, the snake is a symbol for sin, the symbolism is clear. Jesus represents the sin that is slain on the cross. He himself was without sin, but:

“Him who knew no sin he made [to be] sin on our behalf; that we might become the righteousness of God in him.” (2 Corinthians 5:21 ASV)

God made Jesus to be victim of sin, that we might become the righteousness of God in Him. Who confesses his sin and acknowledges that really it is not the sinless Jesus, but he who should be hanging there, is saved from death. But it also requires faith that God will fulfil that too. The conditions are thus:

 • confess the own sin
 • Look up at the “sin nailed to the cross”
 • believe that God forgives our own sin

That’s exactly what one man did who was crucified with Jesus (see Lk. 23). He confessed his sin when he said to the other hanging criminal:

“We have received the same sentence, and deservedly.”

He looked up at Jesus on the cross next to him and appealed to him:

“Remember me when you come into your Kingdom.”

And he showed an awesome faith, for Jesus’ disciples had abandoned him. They had given up all hope and expressed their disappointment after it as follows:

“However, we had hoped that he was the one who would redeem Israel.”

Apparently they had come to the conclusion that Jesus was not the Messiah to come, now that he went to his death on the cross. But this man was firmly convinced that the man who hung dying on the cross next to him, would be the future King of the World  and would be able then to do anything for him. As only one he firmly believed in Jesus’ resurrection (for the Resurrection Chapter 10), and he also believed that Jesus would be able to give him new life.

File:Maître de la Légende de sainte Ursule - Crucifixion avec Calvaire.jpg

+

Preceding articles

Redemption #4 The Passover Lamb

Redemption #5 The perfect sacrifice

Next: Redemption #7 Christ alive in the faithful

+++

Further reading

 1. Did Jesus Exist? (part two)
 2. Scripture for Friday, July 1 (7/1)
 3. It’s Friday: At This Sign, Evil Trembles
 4. Foretelling Christ and the Cross
 5. Was Jesus Crucified? (Part 2 of 2)
 6. Who Really Killed Jesus?
 7. The Four Nails of The Cross
 8. A Thought on His Death…
 9. The Cross – Hope for all humanity
 10. Theophany of the Cross
 11. A Detail of the Sacrifice
 12. Crucifixion Journal
 13. Jesus Did It For You
 14. Bishop Barron: How strange is the cross
 15. Live with Authority!
Posted in Jesus Christ Jeshua Messiah, Life and Death | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Verlossing #6 Deel hebben aan zijn offer

Deel hebben aan zijn offer

Maar als de gelovige onder het Oude Verbond zijn aandeel had in het offer, hoe zit dat dan bij de gelovige onder het  Nieuwe Verbond? Welnu, de gelovige onder het  Oude Verbond moest, door zelf het offer te slachten als het ware zichzelf doden. De gelovige onder het  Nieuwe Verbond moet zichzelf ‘met Christus kruisigen’. Over het tegenbeeld van de vredemaaltijd komen we nog te spreken in hoofdstuk 16 (‘Brood en wijn’). Als Jezus in de nacht met de schriftgeleerde Nicodemus spreekt, zegt Hij:

“Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe” (Joh.3:14-15).

Jezus verwijst daarbij naar een gebeurtenis gedurende de woestijnreis van het volk Israël. Het volk had weer eens gezondigd en God strafte hen door middel van giftige slangen (Num. 21:4-9).

“4 Van de berg Hor trokken zij in de richting van de Rietzee, want zij wilden om Edom heentrekken. Maar onderweg werd het volk ongeduldig. 5 Het keerde zich tegen God en tegen Mozes: ‘Hebt u ons uit Egypte gevoerd om te sterven in de woestijn? Er is geen brood, er is geen water en dat minderwaardige eten staat ons tegen.’ 6 Toen zond Jahwe giftige slangen op het volk af. Deze beten de Israelieten en velen van hen vonden de dood. 7 Nu kwam het volk naar Mozes en zei: ‘Wij hebben gezondigd, want wij hebben ons tegen Jahwe en tegen u gekeerd. Bid Jahwe, dat Hij die slangen van ons wegneemt.’ Toen bad Mozes voor het volk 8 en Jahwe zei tot hem: ‘Maak zo’n giftige slang en zet die op een paal. Iedereen die gebeten is en er naar opziet, zal in leven blijven.’ 9 Mozes maakte een bronzen slang en zette die op een paal. Ieder die door een slang was gebeten en zijn ogen op de bronzen slang richtte, bleef in leven.” (Numeri 21:4-9 WV78)

Toen het volk daarop zijn zonde beleed, gebood God aan Mozes om een koperen afbeelding van zo’n slang te maken en te bevestigen op een paal.

“En wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven” (vs 9).

Als we beseffen dat de slang sinds de overtreding in de hof van Eden in de Bijbel een symbool is voor de zonde, is de symboliek duidelijk. Jezus vertegenwoordigt op het kruis de zonde die gedood wordt. Hij was zelf zonder zonde, maar:

“Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij [God] voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem” (2 Kor. 5:21).

Wie zijn zonde belijdt en erkent dat eigenlijk niet de zondeloze Jezus, maar hijzelf daar hoort te hangen, wordt gered van de dood. Maar dat vereist tevens het geloof dat God dat ook zo zal vervullen. De voorwaarden zijn dus:

 • De eigen zonde belijden
 • ‘Opzien’ naar de aan het kruis genagelde ‘zonde’
 • Geloven dat God de eigen zonde vergeeft

Dat is precies wat die ene man deed die met Jezus gekruisigd werd (zie Luc. 23). Hij beleed zijn zonde toen hij tegen de andere medegekruisigde zei:

“Wij hebben hetzelfde vonnis ontvangen, en wij terecht”.

Hij zag op naar Jezus op het kruis naast hem, en deed een beroep op Hem:

“Gedenk mijner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt”.

En hij toonde een ontzagwekkend geloof: want Jezus’ discipelen hadden Hem verlaten. Zij hadden alle hoop opgegeven en verwoordden hun teleurstelling later als volgt:

“Wij echter leefden in de hoop, dat Hij het was, die Israël verlossen zou”.

File:Maître de la Légende de sainte Ursule - Crucifixion avec Calvaire.jpg

Kennelijk waren zij tot de conclusie gekomen dat Jezus toch niet de komende Messias was, nu Hij zijn dood aan het kruis tegemoet ging. Maar deze man was er vast van overtuigd dat de man die naast hem aan het kruis hing te sterven, de toekomstige Wereldkoning zou zijn en in staat zou zijn dan nog iets voor hem te doen. Als enige geloofde hij vast in Jezus’ opstanding (zie voor de opstanding: hoofdstuk 10) en hij geloofde ook dat Jezus in staat zou zijn hemzelf nieuw leven te schenken.

+

Voorgaande

Verlossing #4 Het Paaslam

Verlossing #5 Het volmaakte offer

Volgende: Christus levend in de gelovige

Engelse versie / English version: Redemption #6 Partaking of his sacrifice

Posted in Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

For Facebook subscribers

We regret that those who were connected with our Facebook account, shall not be able to find the Christadelphians account any more, because Facebook stopped providing spaces to institutions, churches, publishers a.o., making it impossible to show our new publication on that platform.

For that reason we offer now a Facebook page, which gives you the possibility to “Like it” and to indicate you want to follow it and receive “notices”. Such way you can get a notice every time we publish an article on this website or on our church website.

We sincerely hope we may receive many likes but also many followers and readers of our articles.

Please do find the Facebook page: https://www.facebook.com/freechristadelphians

Beginning of the Christadelphian Facebook page - 2016/07/11

Beginning of the Christadelphian Facebook page – 2016/07/11

Posted in Announcements and Statements, Christadelphian | Tagged , | Leave a comment

Voor Facebook abonnees

Tot onze spijt moeten wij mede delen dat Facebook geen profielen / aansluitingen of ‘accounts’ meer voorziet voor instellingen, uitgevers, verenigingen en gemeenschappen.
Dat maakt dat inschrijvingen voor meldingen van nieuwe artikelen niet meer kan gebeuren via Facebook. Om die reden hebben wij nu een nieuwe pagina aangemaakt waarbij met de melding “Leuk” en aanduiding om op de hoogte gehouden te worden u toch nog een aankondiging kan krijgen van nieuwe artikelen.

U kan de pagina vinden op > https://www.facebook.com/freechristadelphians

Beginning of the Christadelphian Facebook page - 2016/07/11

Beginning of the Christadelphian Facebook page – 2016/07/11

Posted in Aankondiging, Christadelphian | Tagged , | Leave a comment

Redemption #5 The perfect sacrifice

The perfect sacrifice

File:Samaritans' Passover at Mount Gerizim (5671704586).jpg

In many religions still animal offerings are presented. – Samaritans’ Passover at Mount Gerizim

The sacrificial animal had to be ‘cool’, foreshadowing the fact that the true sacrifice had to be a perfect man. But what is a perfect man?

If we read the Bible it shows that it is a person who performs the entire law, given by God to his people, not only in letter but also in spirit. The Saviour says of himself that he is not  come to destroy the Law or the Prophets; but to fulfil it.

“Think not that I came to destroy the law or the prophets: I came not to destroy, but to fulfil.” (Matthew 5:17 ASV)

This means that he knowingly must have chosen the side of God. The people in Old Testament times Israel surrounded often to wanted to sacrifice their children. Of course a child is precious to his parents. But it is not a being which could persist the test. Such a life can not be used to redeem the sinners. The prophet Micah poses the question:

“Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul?” (“will Jehovah be pleased with thousands of rams, [or] with ten thousands of rivers of oil? shall I give my first-born for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul?” (Micah 6:7 ASV)

And the answer is that God requires obedience:

“He hath showed thee, O man, what is good; and what doth Jehovah require of thee, but to do justly, and to love kindness, and to walk humbly with thy God?” (Micah 6:8 ASV)

To be acceptable, the sacrifice would have to meet the same requirements. That means that he alone is perfect which remained faithful into temptation. Having rejected the temptation and remained steadfast obedience. But the temptation must have been there all right, otherwise the faithfulness itself can not be proven. The writer to the Hebrews says:

“For we have not a high priest that cannot be touched with the feeling of our infirmities; but one that hath been in all points tempted like as [we are, yet] without sin.” (Hebrews 4:15 ASV)

That must mean that the temptation was as real for him as for us, otherwise he has not triumphed over it. If he had to carry a lesser battle than we, then perfection was not revealed. We shall return to this in a following chapter.

+

Preceding

Redemption #1 Biblical doctrine of salvation

Redemption #2 Biblical solution

Redemption # 3 The imperfect animal sacrifice

Redemption #4 The Passover Lamb

Next: Partaking of his sacrifice

Dutch version / Nederlandse versie:

++

Additional reading

 1. Creation Creator and Creation
 2. Looking for a primary cause and a goal that can not offer philosophers existing beliefs
 3. A look at the Failing man
 4. Souls and Religions with Nirvana and light
 5. Let not sin reign in your mortal body
 6. Heroes and saints
 7. We are to be joyful in the midst of our trials

+++

Further reading

 1. The Blood of Jesus
 2. In the dust of the Rabbi- Day 23
 3. Broken Hearts
 4. The Lamb Is Our Shepherd
 5. Seeing Jesus in the Passover
 6. Passover & Christians
 7. “God’s Wrath is Completed” – Revelation 15:1-8
 8. He Is Worthy [Sermon]
 9. Only One Christ
 10. Who is Jesus
 11. Our Sacrificial Lamb-Jesus Christ
 12. Lamb to the Slaughter
 13. Attitudes Will Change
 14. Jesus, the True Shepherd
 15. “not My will, but Yours”
 16. Poor in Spirit: Job Part 4
 17. “A Little Less Free”; sermon by Carla J. Bailey, June 12
 18. My Future is in Good Hands
 19. Only by Your Grace.
 20. Testifying to the Truth and Creation
 21. Forcing Jesus: John 6:14-15
 22. Find rest in God’s Will.
Posted in Jesus Christ Jeshua Messiah, Life and Death | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Verlossing #5 Het volmaakte offer

Het volmaakte offer

File:Samaritans' Passover at Mount Gerizim (5671704586).jpg

Offerdieren in vele religies nog gebruikelijk. – Samaritans’ Passover at Mount Gerizim

Het offerdier moest ‘gaaf’ zijn, als voorafschaduwing van het feit dat het ware offer een volmaakt mens moest zijn. Maar wat is een volmaakt mens? Als we de Bijbel lezen blijkt dat dat een mens is die de door God aan zijn volk gegeven wet volledig vervult, niet alleen naar de letter maar ook naar de geest. De Verlosser zegt van Zichzelf:

“Meent niet dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen” (Matt. 5:17).

Dat betekent dat Hij bewust de kant van God moet hebben gekozen. De volken die in Oudtestamentische tijden Israël omringden plachten dikwijls hun kinderen te offe­ren. Uiteraard is een kind kostbaar voor zijn ouders. Maar het is geen wezen dat in beproeving stand heeft gehouden. Zo’n leven kan niet dienen om dat van zondaars los te kopen. De profeet Micha zegt stelt de vraag:

“Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn schoot voor de zonde mijner ziel?” (Micha 6:7).

En het antwoord is dat God gehoorzaam­heid vraagt:

“Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoe­dig te wandelen met uw God” (vs 8).

Om acceptabel te zijn, zou het offer aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen. Dat betekent dat alleen hij volmaakt is die in verzoeking trouw gebleven is. Die de verleiding heeft verworpen en standvastig ge­hoorzaam is gebleven. Maar die verleiding moet er dus wel geweest zijn, anders heeft de trouw zich niet kunnen bewijzen. De schrijver aan de Hebreeën zegt:

“Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen” (Hebr. 4:15).

Dat moet inhouden dat de verzoeking voor hem even reëel is geweest als voor ons, anders heeft hij er niet over getriomfeerd. Als hij een mindere strijd te voeren had gehad dan wij, dan was zijn volmaaktheid niet gebleken. We komen daarop terug in het volgende hoofdstuk.

+

Voorgaand

Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing

Verlossing #2 De Bijbelse oplossing

Verlossing #3 Het onvolmaakte dieroffer

Verlossing #4 Het Paaslam

Gods vergeten Woord 10 Schepping 2 Schepper en Schepping

Gods vergeten Woord 13 Schepping 5 Een God die het ter harte gaat

Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht

Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk

De Falende mens #2 Vrije keuze

Vervolg: Deel hebben aan zijn offer

++

Aanvullend leesmateriaal

 1. Creation Creator and Creation
 2. Fragiliteit en actie #15 Lossen of Verlossen
 3. In de hand #1 Wedijver
 4. In de hand #3 Vertrouwen in de Juiste
 5. Het aardse en het hemelse heiligdom
 6. Volmaakt in onvolmaaktheid
 7. Een liefde die ons niet vrijstelt van verzoeking
 8. Beproevingen en geloof
 9. Geestelijke vorming tot heiligheid #1
 10. Geestelijke vorming tot heiligheid #3
 11. Wees niet bang van die proeven die God op u wenst af te sturen
 12. Tot bewust zijn komen voor huidig leven
 13. Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #1
 14. Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #2
 15. Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #3
 16. Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #4
 17. Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #5
 18. Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #6
 19. Is er een verbinding tussen God en mens?
 20. Bijbel Woord van God tot lering en opvoeding
 21. Goeden, slechten en het zichtbare en onzichtbare
 22. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam

+++

Posted in Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Redemption #4 The Passover Lamb

The Paschal lamb or Passover Lamb

File:Pötting Kirchenfenster 7 Osterlamm.jpg

Passover lamb – Pötting – parish church of the Holy Cross: Stained glass window showing the Passover lamb

A sacrifice that takes a special place in the total sacrifice ritual was the Paschal sacrifice, the Paschal lamb or Passover Lamb.  The paschal sacrifice was installed before the exodus from Egypt took place. In contrast to the meat of the sacrifices, the flesh of the paschal lamb was eaten at home. In Egypt, just before the exodus, the Israelites had to smooth the blood of the lamb on their doorposts so that the tenth plague in Egypt would pass their homes.

The sacrificial lamb had to be picked out several days in advance, and had to be slaughtered at night. Each family in Israel had to participate in this ritual. But later, in the country, only those who had acceded to the Covenant could eat from it. It was expressly stipulated that no leg were to be broken of the sacrificial lamb.

The New Testament tells us that whole symbolism points to Jesus. John the Baptist calls him “the Lamb of God” (John 1:29). In the book of Revelation, Jesus later is also indicated as such (Revelation 5: 6). Of the believers are said to (Revelation 7:14) “have made their robes white in the blood of the Lamb,” in all its seeming contradiction it is a stunning imagery. The white robes are a symbol of (given) justice, and made white by the blood of Jesus means that they obtained righteousness through Jesus’ death on the cross. It refers directly to the rescue in Egypt through the blood of the paschal lamb.

In Revelation 19, the “marriage” between Christ and his bride, the church is spoken of as “the marriage of the Lamb” (verse 7 and 9). From the records of the Gospels, it can be seen that Jesus died on the cross at the time when the Easter lambs were slaughtered. John points out that of him “no bone is broken” (John 19:36).

And from him counts also that every part of his body (the whole Christian community) has to participate of his flesh and must be justified by his blood (see Chapter 16, “Bread and Wine”), but that only they which have acceded to the Covenant can participate. It is clear that the symbolism of the Passover lamb looks outstanding on the sacrificial death of him who will protect us for the next ‘plague’, the judgement.

“On the morrow he seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold, the Lamb of God, that taketh away the sin of the world!” (John 1:29 ASV)

“And they sing a new song, saying, Worthy art thou to take the book, and to open the seals thereof: for thou was slain, and didst purchase unto God with thy blood [men] of every tribe, and tongue, and people, and nation,” (Revelation 5:9 ASV)

“And I say unto him, My lord, thou knowest. And he said to me, These are they that come out of the great tribulation, and they washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb.” (Revelation 7:14 ASV)

“7 Let us rejoice and be exceeding glad, and let us give the glory unto him: for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. 8 And it was given unto her that she should array herself in fine linen, bright [and] pure: for the fine linen is the righteous acts of the saints. 9 And he saith unto me, Write, Blessed are they that are bidden to the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, These are true words of God.” (Revelation 19:7-9 ASV)

“For these things came to pass, that the scripture might be fulfilled, A bone of him shall not be broken.” (John 19:36 ASV)

+

Previous:

Divine Plan and an Imperfect creation

Redemption #1 Biblical doctrine of salvation

Redemption #2 Biblical solution

Redemption # 3 The imperfect animal sacrifice

Next: Redemption #5 The perfect sacrifice

Dutch version / Nederlandstalige versie: Verlossing #4 Het Paaslam

++

Additional reading

 1. Words of God to stand and to be followed and to believe
 2. Necessity of a revelation of creation 6 Getting understanding by Word of God 4
 3. See God’s wonderworks and hear His Voice
 4. Old and New Testament not discordant
 5. Why think that (2) … Jesus claimed to be something special
 6. Vayikra after its opening word וַיִּקְרָא, which means and He called
 7. Ember and light the ransomed of Jehovah
 8. Grace and beloved by God
 9. Why do we need a ransom?
 10. Ransom for all
 11. Ransom for All – Searches
 12. A New Jerusalem
 13. God’s Special Gift
 14. Atonement and the race been bought
 15. Your Sins Are Forgiven
 16. Being sure of their deliverance
 17. Around the feast of Unleavened Bread
 18. Seven days of Passover
 19. Most important weekend of the year 2016
 20. 14 Nisan a day to remember #5 The Day to celebrate
 21. Hosea Say What?
 22. Deliverance and establishement of a theocracy
 23. Actions to be a reflection of openness of heart
 24. Let us become nothing, and Christ everything

+++

Further reading

 1. Gates Of Zion
 2. 21 Phillip Medhurst Apocalypse 95 The Lamb on Mount Zion. Revelation cap 14 v 1-5. Mortier’s Bible
 3. The Blood of Jesus
 4. Fruitfulness and the Perennial Pentecost
 5. In the dust of the Rabbi- Day 23
 6. Broken Hearts
 7. The Lamb Is Our Shepherd
 8. A Brief Look at the Feast of Unleavened Bread
 9. Seeing Jesus in the Passover
 10. Passover & Christians
 11. “God’s Wrath is Completed” – Revelation 15:1-8
 12. “We Will Worship The Lamb”
 13. The Wells of Salvation
 14. Journey to the Cross and Beyond P4: The Cross
 15. The Lamb Who is the Lion is the Lord God Almighty.
 16. The Kids’ Bulletin for Sunday April 17th, 2016
 17. He Is Worthy [Sermon]
 18. What Does Revelation Say about Jesus?
 19. The Lamb of God
 20. Happy Birthday Yeshua
 21. Hell, Earth and Heaven
 22. Music: Olufunmilola Bucknor – Lamb of God
 23. Jesus Is The Lamb Of God.
 24. we are His….He is our Beloved!
 25. Eucharist || Heretics Abstain
 26. Only One Christ
 27. What we as His Church should learn from the bombings in Pakistan!
 28. Holy Week Adjusted
 29. Journey to the Cross and Beyond P1: Upper Room Passover
 30. Who is Jesus
 31. The Question That Easter Answered
 32. The Lamb of God is Slain!
 33. Good Shepherd; Lamb of God
 34. Good Friday Reflections: God Is In Control. He Really Is!
 35. The Chosen Lamb
 36. Lamb of God
 37. Love That Will Not Let Me Go
 38. He+ Faced the Cross Alone
 39. Two Lambs
 40. Our Sacrificial Lamb-Jesus Christ
 41. The Diminished Cross
 42. Lamb to the Slaughter
 43. Christ our Passover, sacrificed for us: a distinctive of the Inward Jew Nation in Christ (Guyana South America) ―by Pastor: Elder Wilfred A. Wilson Guy #2:12
 44. Palm Sunday- Deserving and Desired Part #3
 45. The Lamb or a Bunny
 46. See the Lamb
 47. Attitudes Will Change
 48. Palm Sunday: Passover–Deliverance
 49. Near the Cross
 50. Once for All: A Good Friday Poem
 51. Exodus 29:38-39 Lamb Upon the Altar
 52. Word Wednesday: The Sacrifice He Desires
 53. Looking to the Lamb of God
 54. How Jesus Died for Us
 55. Caiaphas

+++

Posted in Jesus Christ Jeshua Messiah | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Verlossing #4 Het Paaslam

File:Pötting Kirchenfenster 7 Osterlamm.jpg

Paaslam – Pötting – Pfarrkirche zum Heiligen Kreuz

Een offer dat in het totale offerritueel een bijzondere plaats innam was het paasoffer.
Het paasoffer werd ingesteld bij de uittocht uit Egypte. In tegenstelling tot het vlees van de andere offers werd het vlees van het paaslam thuis gegeten. In Egypte moesten de Israëlieten vlak voor de uittocht het bloed van dat lam aan hun deurposten strijken opdat de tiende plaag in Egypte hun huizen zou voorbijgaan. Het offerlam moest een aantal dagen van tevoren uitgekozen worden en tegen de avond geslacht worden. Iedere familie in Israël moest er deel aan hebben. Maar later, in het land, mochten alleen zij die waren toegetreden tot het Verbond er van eten. Uitdrukkelijk werd voorgeschreven dat van het offerlam ‘geen been gebroken’ zou mogen worden. Het Nieuwe Testament maakt ons duidelijk dat heel deze symboliek op Jezus slaat. Johannes de Doper noemt Hem “het Lam Gods” (Joh. 1:29). Ook in het boek Openbaring wordt Hij later zo aangeduid (Op. 5:6). Van de gelovigen wordt gezegd dat zij “hun gewaden wit gemaakt hebben in het bloed des Lams” (Op. 7:14), in al zijn ogenschijnlijke tegenspraak een schitterende beeldspraak. De witte gewaden zijn een symbool van (geschonken) gerechtigheid, en wit gemaakt door het bloed van Jezus betekent dat zij gerechtigheid hebben verworven door Jezuskruisdood. Dat verwijst direct naar de redding in Egypte door het bloed van het paaslam.

In Openbaring 19 wordt van de ‘bruiloft’ tussen Christus en zijn bruid, de gemeente, gesproken als “de bruiloft des Lams” (vs. 7 en 9). Uit de verslagen van de evangeliën kan worden opgemaakt dat Jezus aan het kruis is gestorven op het tijdstip waarop de paaslammeren werden geslacht. Johannes wijst erop dat ook van Hem “geen been verbrijzeld” is (Joh. 19:36). En ook van Hem geldt dat ieder deel moet hebben aan zijn vlees en gerechtvaardigd moet worden door zijn bloed (zie hoofdstuk 16, ‘Brood en wijn’), maar dat alleen zij deel kunnen nemen die zijn toegetreden tot het Verbond. Het is duidelijk dat de symboliek van het paaslam bij uitstek ziet op de offerdood van Hem die ons zal beschermen voor de komende ‘plaag’, het oordeel.

“De volgende dag zag hij Jezus naar zich toekomen en zei: ‘Zie, het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt.” (Johannes 1:29 WV78)

“En zij zongen een nieuw lied: Waardig zijt Gij het boek te nemen en zijn zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen gekocht voor God met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie.” (Openbaring 5:9 WV78)

“Ik antwoordde hem: ‘Heer, dat weet gij’. Toen zei hij: ‘Dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking, die hun gewaden hebben wit gewassen in het bloed van het Lam.” (Openbaring 7:14 WV78)

“7 Laat ons blij zijn en juichen en Hem de eer geven: de tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam en zijn bruid heeft zich al klaargemaakt.’ 8 (Voor haar bruidskleed kreeg ze smetteloos, blinkend lijnwaad; zinnebeeld van de goede daden van de heiligen.) 9 En de engel zei tot mij: ‘Schrijf op: zalig zijn die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam’. En hij voegde eraan toe: ‘Dit zijn de eigen woorden van God.’” (Openbaring 19:7-9 WV78)

“Dit is gebeurd opdat de Schrift zou vervuld worden: Van zijn gebeente zal niets worden verbrijzeld,” (Johannes 19:36 WV78)

+

Voorgaande

Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing

Verlossing #2 De Bijbelse oplossing

Verlossing #3 Het onvolmaakte dieroffer

Vervolg: Het volmaakte offer

Engelse versie / English version: Redemption #4 The Passover Lamb

++

Aanvullende lectuur

 1. 14 Nisan een dag om te herinneren #1 Oorsprong
 2. Een Feestmaal en doodsherinnering
 3. Een Groots Geschenk om te herinneren
 4. Toewijding van ons
 5. Wees niet zo bezig met het optellen van uw problemen
 6. Wast witter dan sneeuw
 7. Vertrouwende in het door God voorziene Lam
 8. Gisteren stierf hij voor mij
 9. God wil u gunst betonen
 10. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 11. De Knecht des Heren #4 De Verlosser

+++

Posted in Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments