Van harte welkom – Welcome to this site

Fijn dat u op deze site rond geloof, God en Christus terecht bent gekomen. Wij wensen u hier veel leesplezier.

*

Thank you for visiting this site about faith, God and Christ. We wish you a lot of reading pleasure here.

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Bidden tot een Onzichtbare God

Velen vragen ons waarom zij zouden bidden tot een wezen dat zij niet kunnen zien.

Zij hebben gelijk met te zeggen dat wij God niet kunnen zien, maar dat betekent niet dat wij God niet zouden kunnen waarnemen. Als wij goed rondom ons kijken zijn er heel wat dingen die de Hand van God en het Werk van God laten zien.

Wij die ziende zijn, moeten onze ogen gericht houden op die Ongeziene of Onzichtbare.

“Maar hij voegde er aan toe: ‘Mijn gelaat kunt gij niet zien, want geen mens kan mijn gelaat zien en in leven blijven.’” (Ex 33:20 WV78)

Maar ook al is Die Onzichtbare God een Geest betekent dat niet dat wij als mensen met onze menselijke natuur Hem niet zouden kunnen bereiken. Dankzij Hem kunnen wij niet enkel nu ons leven ervaren maar zullen wij ook in de toekomst van een ongelofelijk leven kunnen genieten.

“God is geest, en wie Hem aanbidden moeten Hem in geest en waarheid aanbidden.’” (Joh 4:24 WV78)

“Gij hebt gezegd: ‘Jahwe onze God heeft ons zijn grote heerlijkheid laten aanschouwen en wij hebben Hem uit het vuur horen spreken. Wij hebben heden ervaren, dat een mens in leven kan blijven als God tot hem spreekt.” (De 5:24 WV78)

Al diegenen die willen zullen namelijk als zij bereid zijn Jehovah God te willen zoeken, Hem ook kunnen vinden.

“Zoekt Jahwe, gij allen, ootmoedigen van het land, die zijn geboden naleeft; zoekt de gerechtigheid, zoekt de ootmoed! Dan vindt gij misschien een schuilplaats op de dag van de toorn van Jahwe. de vijand in het westen” (Sef 2:3 WV78)

“Zoekt Jahwe, nu Hij te vinden is, roept Hem aan: Hij is nabij,” (Jes 55:6 WV78)

Dat aanroepen kan door middel van gebed, waarbij God hen die Hem zoeken Hem zal laten vinden en hen ook zal aanhoren en hen zal belonen. Maar wij moeten er van bewust zijn dat er na het zoeken en vinden er ook geloof zal moeten bij komen, want zonder geloof is het onmogelijk om God welgevallig te zijn.

“en zonder het geloof is het onmogelijk aan God te behagen; wie bij God wil komen, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont allen die Hem zoeken.” (Heb 11:6 WV78)

“Maar daar wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken van de wet, maar alleen door het geloof in Jezus Christus, zijn ook wij in Jezus Christus gaan geloven, om gerechtvaardigd te worden door het geloof in Christus en niet door de werken van de wet zal geen mens gerechtvaardigd worden.” (Ga 2:16 WV78)

“Maar hoe kan men Hem aanroepen zonder in Hem te geloven? Hoe in Hem geloven zonder van Hem te hebben gehoord? Hoe kan men van Hem horen, als niemand Hem verkondigt?” (Ro 10:14 WV78)

“Want Christus is niet het heiligdom binnengegaan dat, door mensenhanden gemaakt, slechts een symbool is van het waarachtige heiligdom; Hij is de hemel zelf binnengegaan om er nu, voor onze zaak, bij God present te zijn.” (Heb 9:24 WV78)

Dat is namelijk het mooie, dat wij nu een mens daarboven aan de rechterhand van God hebben zitten, die bereid is om voor ons als bemiddelaar op te treden. In zijn naam kunnen wij God naderen en bidden tot God.

“Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen; weer verlaat Ik de wereld en ga naar de Vader.’” (Joh 16:28 WV78)

“Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus misschien, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en die, gezeten aan Gods rechterhand, onze zaak bepleit?” (Ro 8:34 WV78)

Die pleitbezorger maakt dat wij niet hoeven te vrezen dat God ons niet zou begrijpen. Trouwens is God de enige die ons door en door kent en zelfs onze diepste geheimen, verborgen diep in ons hart, kent.

“Maar Jahwe zei tot Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen of zijn rijzige gestalte; hem wil ik niet. Want God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar Jahwe naar het hart.’” (1Sa 16:7 WV78)

“Heel het gedrag van een mens mag in zijn eigen ogen rechtschapen zijn, maar Jahwe toetst de harten.” (Spr 21:2 WV78)

“Ik Jahwe, doorgrond hart en nieren, Ik vergeld ieder naar zijn gedrag. naar de vrucht van zijn werk.” (Jer 17:10 WV78)

“En Hij die de harten doorgrondt, weet waar de Geest op zint, want Hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling.” (Ro 8:27 WV78)

“Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus misschien, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en die, gezeten aan Gods rechterhand, onze zaak bepleit?” (Ro 8:34 WV78)

“Daarom is Hij ook in staat hen die door zijn tussenkomst God naderen voor altijd te redden, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.” (Heb 7:25 WV78)

Wij moeten dus niet bang zijn om beroep te doen op die tussenkomst van Jezus Christus onze Heiland. Hij was enkele eeuwen geleden door meerdere mensen gezien en gehoord. Als profeet of man van God kwam hij die Onzichtbare God verklaren. Hij wees er op hoe wij Die God moesten vertrouwen, aanhoren maar ook hoorden te aanbidden. Ook hij vergat niet te bidden tot de God van Israël. Ook hij riep tot God in zijn moeilijkste uren van zijn leven, waarop er zelfs een ogenblik dacht dat God hem verlaten had, waarop hij tot God riep met luide stem:

“‘Eli, Eli, lema sabaktani? dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’” (Mt 27:46 WV78)

Wij moeten niet wachten tot wij ook in onze moeilijkste uren van ons leven komen. Maar zoals Jezus eerder had gevraagd aan God dat niet Jezus wil zou geschieden maar wel de Wil van God, horen wij ook te bidden tot God dat Zijn Wil zal geschieden en dat wij mee in Zijn Plan mogen behoren.

“’Vader, als Gij wilt, laat dan deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet mijn wil, maar uw wil geschiede.’” (Lu 22:42 WV78)

“Ik kan niets uit Mijzelf: Ik oordeel naar wat Ik hoor en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat Ik niet mijn eigen wil zoek, maar de wil van Hem die Mij zond.” (Joh 5:30 WV78)

“Daarom, weest niet onverstandig, maar tracht te begrijpen wat de Heer wil.” (Efe 5:17 WV78)

Als wij dan bidden to Die Onzichtbare laten wij zoals Jezus ook ten volle vertrouwen in God en te luisteren naar wat Hij wil van ons. Hierbij moeten wij ons geloof als schild gebruiken om te weerstaan wat er van buiten af allemaal op ons af komt. Hierbij bewust zijnde dat al het wereldse toch voorbij gat, maar dat zij die volhouden gezegend zullen zijn en met trots zullen mogen opkijken naar hun ‘Onzichtbare God’.

“mijn God, mijn rots – ik schuil bij Hem; mijn schild, de horen die mij redt, mijn citadel, mijn toevlucht, mijn bevrijder: uit het geweld bevrijdt Gij mij.” (2Sa 22:3 WV78)

“(18:36) Uw beveiligend schild heft Gij voor mij, uw hand houdt mij recht overeind. Door uw goedheid wassen mijn krachten.” (Ps 18:35 WV78)

“(84:12) Want een wering, een schild is de Heer, zijn gunst schenke God ons, zijn luister; de Heer zal geen zegening onthouden aan wie in oprechtheid hun weg gaan.” (Ps 84:11 WV78)

“Met zijn wieken zal Hij u dekken, gij vindt onder zijn vleugelen toevlucht. Een schild, een rondas is zijn trouw.” (Ps 91:4 WV78)

“Hanteert daarbij het grote schild van het geloof, waarmee gij alle brandende pijlen van de boze kunt doven.” (Efe 6:16 WV78)

“En die wereld gaat voorbij met heel haar begeerlijkheid, maar wie de wil doet van God blijft in eeuwigheid.” (1Jo 2:17 WV78)

Ook al moeten wij dat schild van God meermaals gebruiken tijdens ons leven, weten wij dat die verdrukking die wij moeten verduren slechts tijdelijk is en dat wij God meer moeten vrezen dan enig mens.

“Leg uw leven de Heer in de hand, bouw op Hem: Hij zal het volvoeren.” (Ps 37:5 WV78)

“(55:23) Werp wat u bezwaart op de Heer, Hij zelf zal zorg voor u dragen: Hij gedoogt in de eeuwigheid niet dat een rechtvaardige ten val komt.” (Ps 55:22 WV78)

“Daar bevestigden zij de leerlingen in hun goede gesteldheid, spoorden hen aan in het geloof te volharden en zeiden dat wij door vele kwellingen het Rijk Gods moeten binnengaan.” (Hnd 14:22 WV78)

“Laat de hoop u blij maken, houdt stand in de verdrukking, volhardt in het gebed.” (Ro 12:12 WV78)

“Als gij van de wereld zoudt zijn, zou de wereld liefhebben wat haar toebehoort. Daar gij echter niet van de wereld zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld u.” (Joh 15:19 WV78)

“Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging.” (Flp 4:6 WV78)

“Bidt zonder ophouden.” (1Th 5:17 WV78)

Ook al is God Onzichtbaar vertrouwen wij er op dat Hij allen die hem aanroepen nabij is.

“Want de Heer kent de weg der rechtvaardigen, doch het pad van de bozen breekt af.” (Ps 1:6 WV78)

“maar de goddelozen worden uit het land weggevaagd en de trouwelozen worden er uitgeroeid.” (Spr 2:22 WV78)

“De Heer kent de dagen der vromen, eeuwig blijft hun het erfdeel bewaard:” (Ps 37:18 WV78)

“Maar de grondsteen, door God gelegd, ligt vast, en hij draagt het opschrift: De Heer kent de zijnen, en: Laat ieder die de naam des Heren noemt, ver blijven van ongerechtigheid.” (2Ti 2:19 WV78)

“Want de ogen van de Heer zijn gericht op de rechtvaardigen en zijn oren gewend naar hun smeken. Maar zijn gelaat keert zich tegen hen die kwaad doen.” (1Pe 3:12 WV78)

+

Voorgaande

God is een verhaal #1 Een sensationeel krantenkopje

Om te onthouden (of niet te vergeten): God is!

Gedachte bij de Bijbellezing van 27 december: Elihu verklaart de majesteit van God

Psalmen over Redding van de Allerhoogste God

Een koning wiens troon vast staat sinds eeuwen

Ons gebed en een luisterende Vader

Een Aandachtige Toehoorder

Gebeden als een manier om mensen in moeilijkheden te dienen

Gedachte voor vandaag: “God vragen tegen de vijanden op te staan” (03 januari)

Gedachte voor vandaag “Overtreding wordt vergeven” (15 januari)

Gedachte voor vandaag “Bedanken en prijzen voor Gods gerechtigheid” (4 januari)

Overdenking: “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij …” (Op. 22:12)

++

Aanvullende artikelen

 1. El Shaddai Die verscheen voor Abraham
 2. Fundamenten van geloof 3: De Persoonlijkheid van God
 3. Kracht en heerlijkheid behoren God toe
 4. Begrijpend zingen: Psalm 19 De hemelen vertellen Gods eer
 5. Snoei uw problemen
 6. Op zoek naar spiritualiteit 6 Spiritualiteit en gebed
 7. Gebed is een geloofszaak
 8. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 9. Bidden voor wat we willen of niet willen
 10. Leer mij bidden
 11. De Bijbel en Bidden
 12. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #1 Konings Geloof
 13. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 14. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid
 15. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 16. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God
 17. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude
 18. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor
 19. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie
 20. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #9 Gebed #7 Reden voor gebed
 21. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 22. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 23. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 24. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden
 25. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed
 26. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging
 27. Paul’s Gebedsverzoeken Doorzetten
 28. Gebed geen excuus zijn om niets te doen
 29. Onze verzoeken klinkend als de gebeden van Jezus
 30. Een gebed tot Onze Vader volgens Jezus
 31. Heer, leer ons bidden #4 Betreft verzoeking en verlossing van het kwade
 32. Gebed voor Vergeving
 33. Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 3 Gods Koninkrijk kome
 34. Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 4 Gods Wil geschiede
 35. Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 6 Vergeven
 36. Lastigheid om te bidden
 37. Als je problemen al langdurig zijn, probeer te knielen
 38. Kan men kwaad afwenden door te bidden
 39. Zeker zijnde van Bevrijding
 40. De roeping van Christus #2
 41. Kracht en koninkrijk van onze God en de autoriteit van Zijn Christus
 42. Sta op in de ochtend en bidt voor de zegen van de Heer
 43. Werk met vreugde en bidt liefdevol
 44. Altijd verheugend zonder ophouden biddend
 45. Themadag ‘Hoop voor een biddende kerk’
 46. Amerikaanse zeiler gered na 66 dagen vermist – Survival, rescue of sailor missing since January
Geplaatst in Bijbelcitaten, Christen zijn, Christenheid, Gebed, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Levensvragen, Religie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Een Aandachtige Toehoorder

“Wat de onderdrukten zochten hebt Gij, Heer, verstaan; Gij hebt hun moed gesterkt, aandachtig toegehoord.” (Ps 10:17 WV78)

Wij mogen er op aan dat minder begoeden of  armen niet voor altijd vergeten zullen worden, en dat er alle hoop is voor zachtmoedigen en hen die bereid zijn zich in te spannen om volgens de leer van Jezus Christus nederig te leven.

“(9:19) niet voorgoed blijft de arme vergeten, wat de nederigen hebben gehoopt is niet voor altijd verloren.” (Ps 9:18 WV78)

Ook al zijn er nu al heel wat die met trots regeren, zal er een punt komen dat Jezus als vorst zal regeren in een rijk waar de nederigen zullen mogen vertoeven.

“Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.” (Mt 5:5 WV78)

“de ootmoedigen beerven het aardrijk, laven zich aan de volheid des vredes.” (Ps 37:11 WV78)

In het Onze Vader bidden wij voor een Rijk dat zal komen. Wij vertrouwen er op dat dat komende Koninkrijk een van vrede zal zijn, waar zij die Gods geboden opgevolgd hebben heerlijk tezamen zullen kunnen wonen. Want zij die onder Christus zijn en zijn God liefhebben vinden vreugde in de wet van Jehovah terwijl die geboden van God hen vele  dagen en jaren van goed leven en vrede zullen geven.

“1  Mijn zoon, vergeet mijn lering niet en laat uw hart mijn geboden bewaren, 2 want lengte van dagen, jaren van leven en vrede: dat brengen zij u in overvloed.” (Spr 3:1-2 WV78)

“En de gerechtigheid brengt vrede voort, rust en veiligheid zijn haar vruchten.” (Jes 32:17 WV78)

“De gerechtigheid breekt door in zijn dagen, de vrede komt tot vervulling: totdat geen maan er meer is.” (Ps 72:7 WV78)

“Grote vrede ervaart wie uw wet eert; voor hem ligt er geen steen des aanstoots.” (Ps 119:165 WV78)

“Hadt gij maar geluisterd naar mijn geboden, dan was uw vrede als een rivier geweest, en uw welzijn als de golven der zee,” (Jes 48:18 WV78)

Daarom is het niet slecht om tot Jehovah God te bidden, Zijn Naam te prijzen en voor altijd zo’n bereidwillige geest te hebben en Hem met het hele hart te dienen.

“Jahwe, God van onze vaderen, van Abraham, Isaak en Israel, laat deze gezindheid in het hart van uw volk altijd voortduren en houd hun harten op U gericht.” (1Kr 29:18 WV78)

Aan de geboden, richtlijnen en voorschriften van God houdend, kunnen wij goede vooruitzichten hebben.

“‘Wat deze tempel betreft die gij laat bouwen: als gij u richt naar mijn wetten, mijn voorschriften ten uitvoer brengt, al mijn geboden onderhoudt en ernaar leeft, dan zal Ik voor u het woord gestand doen dat Ik tot uw vader David gesproken heb;” (1Kon 6:12 WV78)

Het is op die beloften van God aan Abraham, David en meerdere profeten dat wij kunnen hopen en uitzien naar dat Beloofde Land en het Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God.

Als wij in alle nederigheid ons gebed richten tot De Enige Ware God, de Elohim Hashem Jehovah, de OpperkoningDie het hart toetst, zal Hij gehoor geven aan ons.

“Het offer van de zondaars is Jahwe een gruwel, maar het gebed der rechtschapenen is Hem welgevallig.” (Spr 15:8 WV78)

“Want de ogen van de Heer zijn gericht op de rechtvaardigen en zijn oren gewend naar hun smeken. Maar zijn gelaat keert zich tegen hen die kwaad doen.” (1Pe 3:12 WV78)

Laat ons daarom niet in verzoeking komen en het kwade van ons afschudden. en indien dat moeilijk is durf God te vragen om je niet te laten misleiden, maar te verlossen van het kwade.

“En leid ons niet in bekoring, maar behoed ons voor het kwaad.” (Mt 6:13 WV78)

Want Hij Die bereid is te luisteren, Hem behoort alle Kracht, Macht en Heerlijkheid toe, in eeuwigheid,

Amen

+

Voorgaande

Besef van nietigheid, uitkijkende naar een door God aangestelde vorst en zijn Koninkrijk

Een koning wiens troon vast staat sinds eeuwen

Overdenking: “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij …” (Op. 22:12)

Gedachte voor vandaag “Bedanken en prijzen voor Gods gerechtigheid” (4 januari)

We zijn meer dan overwinnaars

++

Aansluitend

 1. Plan van God (Broeders in Christus)
 2. Plan van God (Belgische Christadelphians)
 3. Plan van God en wereldvrede
 4. Koninkrijk van God (Belgische Christadelphians)
 5. Koninkrijk van God (Jeshuaist focus)
 6. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 7. Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning (Our World)Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning
 8. Heer, leer ons bidden #2 Gods Naam Geheiligd – een Komend Koninkrijk volgens Wil van God
 9. U God houdt de toekomst in handen
 10. Zoekt eerst het Koninkrijk van God – lied
 11. Lering over het Koninkrijk der Hemelen was een van de belangrijkste lessen van Jezus
 12. Israël en Gods koninkrijk hand in hand
 13. Het Koninkrijk Gods is bij u
 14. Commotie Nederlandstalige tekst van het Onze Vader
 15. Gebed voor Dagelijks Brood
 16. Heer, leer ons bidden #4 Betreft verzoeking en verlossing van het kwade
 17. Wees niet verstrikt
 18. Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 7 Verzoeking
 19. Niet bang voor beproevingen die op ons afkomen
 20. Christadelfiaanse geloofspunten #18 Koninkrijk van God – Beloning voor trouw en bestraffing voor ontrouw
 21. Christadelfiaanse geloofspunten #21 Missie van het komend Koninkrijk

+++

kkrijk_streamer_2-3

kkrijk_streamer_1-2

Gerelateerd

 1. De wil en de gedachten van de Heer kennen
 2. De hemel en het koninkrijk van God (deel 1)
 3. De hemel en het koninkrijk van God (deel 2)
 4. De hemel en het koninkrijk van God (deel 3)
 5. De hemel en het koninkrijk van God (deel 4)
 6. Onvoltooid – Wat is jouw rol in het grote verhaal van God? (Richard Stearns)
 7. Hartstocht. Op zoek naar wat echt is – Hans van der Lee
 8. Sta Mij Toe!
 9. We moeten weer naar buiten met ons geloof
Geplaatst in Bedenking, Bijbelcitaten, Christen zijn, Gebed, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Een koning wiens troon vast staat sinds eeuwen

Als wij het Onze Vader bidden, wensen wij eer toe aan de Naam van God en drukken de hoop uit dat Zijn Koninkrijk zal komen.

Psalm 45 brengt verschillende profetische verzen over een troon die voor eeuwig en altijd zal zijn. De componist vermeld dat de scepter van er een koninkrijk zal zijn volgens de Wil van God, waarbij een scepter van oprechtheid zal zijn, waarbij die vorst gerechtigheid heeft liefgehad en goddeloosheid gehaat.

“6  (45:7) Uw troon, naar Gods wil, staat voor eeuwig; uw koningschap voert een scepter die scepter der rechtsorde is. 7 (45:8) Gij koos voor het recht, haat het onrecht: zo heeft God, uw God, u gezalfd, u gezalfd met olie der vreugde boven al uwe medegenoten.” (Ps 45:6-7 WV78)

Het is de God van Israël Die ook de God van Christus is. Jezus zijn God, heeft die Nazareense leermeester gezalfd met vreugdeolie boven zijn metgezellen. Dit plaatst de relatie tussen de Almachtige en Zijn zoon in zijn ware perspectief.

Het is de Oppervorst Die zal zeggen

“’heb Ik hem niet gezalfd tot mijn koning op de Sion, mijn heilige berg?’” (Ps 2:6 WV78)

Maar de wereld moet gewaarschuwd zijn: er zullen harde, moeilijke tijden komen, waarbij de hele wereld verscheurd zal geraken. Het zal een hele puinhoop worden. Er zullen al heel wat koninkrijken, keizerrijken, republieken, dictatorschappen voorbij gegaan zijn, maar nooit was er een tijd die de mensen volledig voldoening kon schenken.  Telkens kon de mens zien hoe zulke menselijke rijken een puinhoop werden. Maar in het Plan van God is het voorzien dat een man uit een vrouw, uit de stam van David, ging komen om die tegenstander van God (de duivel) te verbrijzelen. Die gezondene van God zal niemand toebehoren, behalve God. Uiteindelijk zal de wereld van niemand zijn tot hij komt die er het wettelijke recht op heeft, en de gehoorzaamheid van de volkeren zal krijgen. Aan hem zal Jehovah God de autoriteit geven.

“Van Juda zal de scepter niet wijken, de staf niet verdwijnen tussen zijn voeten, totdat hij verschijnt die hem voeren mag; hem zijn de volken gehoorzaam.” (Ge 49:10 WV78)

“3 (89:4) Een verbond sloot Ik met mijn verkorene, Ik bezwoer het David, mijn knecht: 4 (89:5) ‘uw huis doe Ik zetelen voor eeuwig, grond uw troon: geslacht op geslacht.’” (Ps 89:3-4 WV78)

“(21:32) Een puinhoop, een puinhoop, een puinhoop, ja nog minder dan een puinhoop zal Ik van de stad maken, totdat degene komt die macht heeft om te oordelen en die Ik zal bevestigen.” (Eze 21:27 WV78)

“13 In mijn nachtelijk visioen zag ik toen met de wolken des hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor hem geleid. 14 Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.” (Da 7:13-14 WV78)

“Van David. Een psalm. Zo zegt het Jahwe tot mijn heer: ‘wees gezeten aan mijn rechterhand: welhaast doe ik uw vijanden zijn een voetschabel voor uw voeten.’” (Ps 110:1 WV78)

De man van vlees en bloed, die door velen gezien werd, is aan een martelpaal gehangen, gestorven en uit de dood opgestaan, om daarna in de hemel opgenomen te worden, om te zetelen aan de rechterhand van de Onzichtbare Onsterfelijke God. Daarboven in de hemel is Jezus nu een hogepriester in de orde van Melchisedek alsook een bemiddelaar tussen God en ons. Het is in die positie dat hij als voorspreker kan optreden voor alle mensen. Hen zal hij ook op het einde van de tijden komen te beoordelen in Naam van Zijn Vader. Dan zal dat lang verwachte koninkrijk bevestigd worden.

Het nageslacht van die man uit het geslacht van David zal kunnen toezien hoe zijn nageslacht of zijn volgers het recht zullen krijgen om dat koninkrijk hier op aarde binnen te treden. De troon van die vredevorst zal zo duurzaam zijn als de koninkrijkstroon in de hemel.

“(89:30) en zijn zaad zet voor eeuwig Ik voort, zijn troon als de dagen des hemels.” (Ps 89:29 WV78)

Dat alles zal gebeuren volgens de Wil van God.

“(89:37) zijn zaad zet voor eeuwig voort, zijn troon staat – naar mijn wil – als de zon,” (Ps 89:36 WV78)

Het koninkrijk der wereld is het koninkrijk van onze Allerhoogste Heer en van zijn Christus geworden, die autoriteit, heerschappij en macht heeft gekregen en als koning zal regeren tot in alle eeuwigheid.

“Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.” (Da 7:14 WV78)

Als zoon van de Allerhoogste zal de wereld hem erkennen.

“Maar in de tijd van de koningen zal de God des hemels een rijk stichten dat in eeuwigheid niet te gronde zal gaan en niet aan een ander volk zal uitgeleverd worden. Het zal al die rijken verpletteren en er een eind aan maken, maar zelf zal het in eeuwigheid blijven bestaan.” (Da 2:44 WV78)

“32 Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken 33 en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.’” (Lu 1:32-33 WV78)

“spreekt Hij over de Zoon aldus: Uw troon, o God, is voor altijd en eeuwig, en de scepter van het recht is de scepter van zijn koningschap.” (Heb 1:8 WV78)

Maar voor het zo ver is zal dat goede nieuws van het koninkrijk op de gehele bewoonde aarde gepredikt moeten worden met het doel een getuigenis aan alle natiën te geven, en dan zal het volbrachte einde komen.

“De Blijde Boodschap van het Koninkrijk zal over heel de wereld verkondigd worden tot getuigenis voor alle volkeren en dan zal het einde komen.” (Mt 24:14 WV78)

Daarom is het zo belangrijk dat elke volgeling van Christus die taak van verkondiging op zich neemt, en rondom hem of haar de mensen over dat komende koninkrijk vertelt. Hoe dichter wij bij die eindtijd komen hoe belangrijker die prediking is. Als wij beweren onder Christus te zijn, mogen wij onze taak niet licht op nemen en moeten wij hiervan ook getuigen.

Wij horen vastberaden Christus aan te kondigen en de wereld duidelijk laten zien wie Jezus en Jehovah eigenlijk zijn en wat zij voor ons in petto hebben.

Aan de mensen rondom ons kunnen wij laten zien hoe de huidige regeringsleiders niets zijn in vergelijking met de door God geplande regeringsleiders, de vorst Jezus en zijn mederegeerders. Wij moeten er op wijzen dat wanneer de mensenzoon in zijn heerlijkheid zal komen, hij op zijn glorierijke troon zal gaan zitten. En alle natiën zullen voor hem worden vergaderd, en hij zal de mensen van elkander scheiden.

“30 Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen; alle stammen der aarde zullen weeklagen, zij zullen de Mensenzoon op de hemelwolken zien komen met macht en grote heerlijkheid. 31 Hij zal zijn engelen uitzenden met luid trompetgeschal om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiteinde van de hemel tot het andere.” (Mt 24:30-31 WV78)

“31  Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie. 32 Alle volken zullen voor Hem bijeengebracht worden en Hij zal ze in twee groepen scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken.” (Mt 25:31-32 WV78)

+

Voorgaande

Aanroepen van Gods Naam

Opgaan naar Jeruzalem 1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning #1 Fundament van vrede in Gods Plan

Opgaan naar Jeruzalem 1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning #3 De komst van de Messias en het hemelse Jeruzalem

Opgaan naar Jeruzalem: Jezus’ laatste reis #2

Gedachte voor vandaag “Bedanken en prijzen voor Gods gerechtigheid” (4 januari)

Besef van nietigheid, uitkijkende naar een door God aangestelde vorst en zijn Koninkrijk

We zijn meer dan overwinnaars

Overdenking: “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij …” (Op. 22:12)

Het Geschreven Woord: Gebruik en verklaring van het woord “Evangelie”

Onder Adem zijnde maakt een taak hebbende

Actief over de gehele wereld

Gods vergeten Woord 24 Getuigen 3 De opdracht om te prediken

Opkomend voor Christus #2 Sprekend uit liefde voor Christus

De nacht is ver gevorderd 18 Studie 3 Lessen uit het verleden 7 Conclusie

++

Aanvullend

 1. Hoe leest u? – Wat leest u?: Eeuwig – eeuwige en eeuwigheid
 2. Bijbelgezegden over God
 3. God die Almachtige Geest die geen mens kan zien
 4. El Shaddai Die verscheen voor Abraham
 5. Kracht en heerlijkheid behoren God toeLooft Jehovah en bezingt Hem met melodieën
 6. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 7. Heer, leer ons bidden #2 Gods Naam Geheiligd – een Komend Koninkrijk volgens Wil van God
 8. U God houdt de toekomst in handen
 9. Plan van God (Broeders in Christus)
 10. Plan van God (Belgische Christadelphians)
 11. Plan van God en wereldvrede
 12. Help ons U in deze deze dag te erkennen
 13. Zacharia: de profeet van Israëls herstel #2 Jeruzalem als navel van de aarde
 14. Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning (Our World)Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning
 15. Wereld waarheen? #3 De Wortelscheut van David (Our World) = Wereld waarheen? #3 De Wortelscheut van David (Some View on the World)
 16. Wereld waarheen? #4 Het Lied van de Serafs (Our World) = Wereld waarheen? #4 Het Lied van de Serafs (Some View on the World)
 17. De Wederkomst en de eindtijd #6 De Dagen van Noach en Lot
 18. Het Koninkrijk Gods is bij u
 19. Gezondene van God (Broeders in Christus)
 20. Gezondene van God (Belgische Christadelphians)
 21. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 22. De bouwer van een Koninkrijk
 23. Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden
 24. Op zoek naar het kostbaarste kerstgeschenk
 25. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 26. De roeping van Christus #1
 27. De roeping van Christus #2
 28. Jezus vertrouwend op zijn God
 29. Een Messias om te Sterven
 30. Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden
 31. Lering over het Koninkrijk der Hemelen was een van de belangrijkste lessen van Jezus
 32. Elohim’s keuze in de wereld
 33. Israël en Gods koninkrijk hand in hand
 34. Kracht en koninkrijk van onze God en de autoriteit van Zijn Christus
 35. Wie was Melchisedek?
 36. Enkele kernpunten van het Christelijk geloof
 37. Niet allen zullen het Koninkrijk beërven
 38. Je roeping niet missen
 39. Weten waar naartoe te gaan
 40. Weest heilig
 41. De grote oceaan van waarheid volledig onontdekt voor mij
 42. De Weg tot verlossing
 43. Tot bewust zijn komen voor huidig leven
 44. Zoekt eerst het Koninkrijk van God – lied
 45. Christus winnen, Jehovah vertrouwen
 46. Verbum Domini
 47. Het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden
 48. Het pad en de roep van Christus
 49. Advertentieoorlog tussen atheïsten en christenen
 50. Oorlog in kerkenland
 51. 500 jaar Evangelieverkondiging, en de verdediging van de Bijbelse leer
 52. Vastberaden Christus aankondigen
 53. Kerk van eenzelfde lichaam levendig houden of laten groeien
 54. Gezelschap in de kerkgemeenschap
 55. Tijden van verandering prachtige kansen voor Kerk
 56. Roeping een dynamisch begrip en blijvende bron van kracht
 57. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 58. De ecclesia als lichaam van Christus
 59. Intenties van de ecclesia
 60. Openluchtprediking
 61. Stadsprediker in de Nederlanden
 62. Predikingswerk in Nederland
 63. Evangelisatiewerk blijvende opdracht
 64. Bijbellezend beeld op Trafalgar Square
 65. Preek middel tot overbrenging christelijke boodschap
 66. Aankondigingsweek in Nederland
 67. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 68. Predikings werk met goede moed steeds kunnen verwezenlijken
 69. Door verkondiging ook geruster
 70. De gave van vreugde
 71. Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #3 Verkondigen van het Goede Nieuws
 72. Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #13 Onbegrijpelijk verkeerde voorstelling door het Wachttorengenootschap #2 Koninkrijk van God
 73. Om de noodzakelijke prediking te verwezenlijken
 74. Christadelfiaanse geloofspunten #10 Uitzending om redding te verkondigen
 75. Christadelfiaanse geloofspunten #19 Koninkrijk van God en Een Duizendjarig rijk
 76. Christadelfiaanse geloofspunten #21 Missie van het komend Koninkrijk
 77. Christadelfiaanse geloofspunten #22 Chiliasme of Millennialisme

+++

Gerelateerd

 1. Koningsdag – Woningsdag – Dag van de Koning der Koningen
 2. EU zal zelfde lot ondergaan, als Jeruzalem
 3. Preek: Nie net die NT (Matt. 1:18-23) nie, maar Jesaja 7:14 inherent self leer dat die Christus uit die MAAGD Maria gebore sou word
 4. Liefdevolle skerp prediking & God se wet en die grondwet
 5. Preek: 1 Konings 19:15-18, Die uitvoering van God se roeping en opdrag in kerk, koninkryk en wȇreld maak ons relevant in hierdie tyd
 6. Preek: Matt. 16:15-18 Bou die GKSA in ons 164-jarige bestaansjaar nog op die volledige Rots: Christus as Verlosser én Koning?
Geplaatst in Bedenking, Christen zijn, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Kerkopbouw, Wereld | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

We zijn meer dan overwinnaars

Op het einde van vorige maand lazen wij hoofdstukken 7-9 van Paulus brieven aan de Romeinen.

In deze wereld levend waar meerdere rijken al gevormd zijn en waar Rusland nu een veroveringsstrijd is aangegaan met Oekraïne en de Westerse allianties, zien wij hoe weinig wij als nietige mens kunnen doen.

Wij kunnen wel dagelijks het “Onze Vader” bidden waarbij wij de grootsheid van God uitdrukken en hopen dat Zijn Rijk spoedig zal komen. Ondertussen moeten wij echter hier op deze aarde trachten te overleven.

Wij hebben wel geleerd dat als Christus in ons is. Of als “de Geest” in ons woont dat wij mooie vooruitzichten hebben om als broers en zusters verenigd te zijn, terwijl wij kunnen zien hoe zij die niet volgens Christus leerstellingen leven, God niet kunnen behagen en ons zullen blijven confronteren met zaken die ons dwars zullen zitten. Maar toch zullen wij ons geen onderdeel van de oude wereld voelen, maar wel van de onder Christus vernieuwde wereld.

“en zij die volgens het vlees leven, kunnen God niet behagen.” (Ro 8:8 WV78)

“Ikzelf leef niet meer, Christus is het die leeft in mij. Voor zover ik nu leef in het vlees, leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij.” (Ga 2:20 WV78)

“Zo is dus wie in Christus is, een nieuwe schepping: het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen.” (2Co 5:17 WV78)

“Onderzoekt en toetst uzelf: staat gij in het geloof? Gij kunt toch van uzelf getuigen dar Jezus Christus in u is? Zoniet, dan hebt gij de proef niet doorstaan.” (2Co 13:5 WV78)

“Hun heeft God bekend willen maken hoe machtig en hoe wonderbaar dit geheim is onder de heidenvolken. En het luidt: ‘Christus is in u’, en ook: ‘de hoop op een eeuwige heerlijkheid.’” (Col 1:27 WV78)

Christus woont in de christenen als zijn geest de bron wordt van de nieuwe ervaring, die hen op een nieuwe manier en met een nieuwe vitaliteit kracht geeft.

Al is het lichaam dood door de zonde, de geest heeft leven door oprechtheid. Paulus speelt met de twee betekenissen van pneuma; in 8:9 betekent het de Geest van God, maar hij is zich bewust van de betekenis ervan als “geest”, dat aspect van het menselijk wezen dat kan worden afgezet tegen “vlees”. Zonder de Geest, de bron van christelijke vitaliteit, is het menselijk “lichaam” als een lijk door de invloed van de zonde (5:12; vgl. 6:6; 7:24; [Kol 2:11]); maar in vereniging met Christus leeft de menselijke “geest”, want de Geest reanimeert het dode menselijke lichaam door de gave van oprechtheid (zie Leenhardt, Romeinen, 209; vgl. M. Dibelius, SBU 3 [1944]: 8-14). Vgl. 1 Pet 4:6.

Hoofdstuk 7 vertelt ons hoe de natuurlijke geest werkt. Paulus werd geconfronteerd met een erkenning van de manieren waarop hij zich niet aan die wet houdt; hij schreef bijvoorbeeld:

“Ik zou niet hebben geweten wat het is om te begeren als de wet niet had gezegd: Gij zult niet begeren” (vers 7).

Maar de menselijke natuur is zodanig dat wetten als deze aanzetten tot het erkennen van begeren! Dagelijks worden wij geconfronteerd met onze wil, die zo veel wil. Daarom moeten wij ons ook nederig opstellen in ons gebed, waarbij wij vragen aan God dat Zijn Wil zal gebeuren en niet de onze.

Wij hebben het prachtvoorbeeld van Jezus Christus, de zoon van God, hoe deze zelfs op een zeer pijnlijk angstaanjagend ogenblik in zijn leven, toch vraagt aan God dat Jehovah Zijn Wil zal laten gebeuren. Met onze gebeden drukken wij ook dikwijls onze wil uit dat Gods Wil volkomen zal verwezenlijkt worden en zo de mens zal vervolmaakt mogen worden in zijn omgeving.

De apostel Paulus raad ons aan om de juiste weg op te gaan en voor Christus Jezus te kiezen. Hij spoort zijn lezers aan om zo te leven dat zij vrucht dragen voor God.

“Broeders, zo zijt ook gij door het lichaam van Christus gestorven ten aanzien van de wet, en gij behoort nu aan een ander, aan Hem die van de doden is opgewekt, opdat wij vrucht dragen voor God.” (Ro 7:4 WV78)

In hoofdstuk 8 moedigt Paulus de volgelingen van Christus aan om positief te denken, d.w.z. geestelijk te denken, en hun gedachten niet te laten dwalen “naar het vlees”, want

“wie in het vlees is, kan God niet behagen” (vers 8).

En daar komt het op aan. Als Christenen moeten wij als Christus Jezus ook God behagen zoals Jezus dat deed.

Zoals Jezus zich als een kind van God gedroeg en naar zijn hemelse Vader bad, moeten wij ook bidden naar onze hemelse Vader. Het is Die hemelse Vader welke wij nu rechtstreeks mogen aanspreken, dankzij wat Jezus voor ons heeft gedaan. We kunnen God aanroepen om over ons land en al zijn mensen te waken. Als gevolg van geweld en misdaad hebben de laatste maanden vele mensen de dood getroffen. We roepen God op als de Juiste Rechter en verzoeken Hem dat er een eind aan al die ellende zou mogen komen.

Wij beseffen dat zo lang het mensen zullen zijn die niet altijd God in hun hart dragen, dat wij in een verdeelde wereld zullen moeten leven. Maar wij hebben hoop dat Jezus, die de autoriteit van God heeft ontvangen, ons op weg kan brengen naar de nauwe poort om zijn Koninkrijk binnen te gaan.

De wereld zal moeten komen in te zien dat de Goddelijke Schepper geen middel onbeproefd heeft gelaten toen Hij het heilsplan maakte. Het is een perfect plan dat ten uitvoer zal gebracht worden, hoe de mensen er ook tegen in mogen gaan. In dat Heilsplan past de Messias of Christos, die als vorst over het aardse koninkrijk zal regeren. Die Gezondene van God heeft als Redder of Messias het bloedoffer gebracht dat de zonde van de wereld verzoent.

Paulus had het ook moeilijk o tot het besef te komen hoe verder te geraken. Hij moest zelfs van zijn paard geslingerd worden en eerst blind gemaakt voor hij kon zien dat hij Jezus moest volgen als de ware. Dit laat niets aan het toeval over. Er is geen grijs gebied. Als u in de zoon, Jeshua of Yahshua Ha Mashiach, Jezus, gelooft, ontvangt u redding.

Paulus vertelt de Romeinen dat zij

“kinderen van God zijn geworden, en indien kinderen, dan erfgenamen – erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus, op voorwaarde dat wij met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden” (verzen 16,17).

Dat lijden gebeurt tijdens ons leven hier op aarde. Ook al geloven wij in Christus zullen wij blijvend zaken ondervinden die ons pijn doen. Niet altijd zal het leven verlopen zoals wij willen. Maar dat willen wij nu ondergaan, zoals ook Jezus zijn leven onderging in Gods Naam. Een Naam die hoog boven alle andere namen verheven is en die wij in volle glorie aanroepen.

Paulus maakt dan een echt uitdagend punt door te zeggen:

“Ik ben van mening dat het lijden van deze tijd niet te vergelijken is met de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden” (vers 18).

Er waren tijden dat Paulus innerlijk kreunde, terwijl hij met spanning wachtte op de aanneming tot zonen, de verlossing van zijn lichaam.

“En niet alleen zij, ook wij zelf, die toch reeds de eerstelingen van de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam.” (Ro 8:23 WV78)

De strijd die wij vandaag in het noorden van Europa waarnemen brengt ook over ons verdriet.  Meerderen van ons worden getroffen door het leed dat aangedaan wordt door c, aards geweld (zoals aardebevingen en modderstromen)  maar wij willen niet gebukt gaan onder een slachtoffersrol. Wij beseffen dat al dat lijden mar een tijdelijk gebeuren is.

Het hoofdstuk van Paulus’ brief bereikt zijn hoogtepunt als hij schrijft:

“in al deze dingen zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik weet zeker dat dood noch leven … noch iets anders in de hele schepping ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer” (verzen 37,39).

Mogen wij allen “meer dan overwinnaars” zijn.

+

Voorgaande

In de hand #4 Angst voor de wereld

Besef van nietigheid, uitkijkende naar een door God aangestelde vorst en zijn Koninkrijk

Begrijpend zingen: Psalm 3: Redding behoort tot God

Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen

++

Aansluitend

 1. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
 2. Jezus vertrouwend op zijn God
 3. Aanwijzingen voor redding te vinden
 4. Divine service (16-10-2013): “The way to salvation/ Die weg na verlossing”
 5. Op zoek naar spiritualiteit 6 Spiritualiteit en gebed
 6. Spelling van Bijbelse namen
 7. Yahushua, Yehoshua, Yeshua, Jehoshua of Jeshua
 8. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 9. Immanuel en een Joodse kijk en christelijke visie
 10. Gezondene van God (Broeders in Christus)
 11. Gezondene van God (Belgische Christadelphians)
 12. Voor ons gestorven om ons tot God te brengen
 13. Zoenoffer
 14. Herfst, Leven en dood, genade, wedergeboorte en heiliging
 15. Geloof in een vervolmaking van de mens en zijn omgeving
 16. Hoe ver wil je gaan in je geloof
 17. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen
 18. Vele kerken
 19. Een kerk naar smaak en taal
 20. Het niemand of niets in de duisternis
 21. Niet onwillig naar de dood gesleept
 22. Enkele kernpunten van het Christelijk geloof
 23. Onze verzoeken klinkend als de gebeden van Jezus
 24. Men zou denken dat gelovigen de wil van God willen doen
 25. Houdend aan Gods Wil
 26. Erkenning van Jehovah’s soevereiniteit
 27. Heer, leer ons bidden #2 Gods Naam Geheiligd – een Komend Koninkrijk volgens Wil van God
 28. Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 3 Gods Koninkrijk kome
 29. Kleine en grote dingen, belangrijke en onbelangrijke zaken
 30. Voorbereiden op moeilijke tijden die op ons af kunnen komen
 31. Wees niet verstrikt
 32. Wie zijn verlangen opvolgen
 33. De roeping van Christus #2
 34. Gedachte voor zondag 12 februari 2023: Jezelf verloochenen en Gods Wil doen terwijl men Jezus wil volgen
 35. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 36. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 37. Overdenking: De vertrouwelijke omgang van God is met wie Hem vrezen (Psalm 25:14)
 38. Begrijpend Zingen – Psalmen 56-59 Red mij van mijn vijanden, o mijn God
 39. Christadelfiaanse geloofspunten #17 Koninkrijk van God – Gehoorzamen en ongehoorzamen opgeroepen voor Jezus zijn rechterstoel

+++

Verder aanverwante lectuur

 1. Ways to Pray in a Board Meeting – Charles Olson skryf in ‘n artikel oor gebed tydens  ‘n kerkraadsvergadering die volgende:
  I often hear the term book-end prayers used to refer to the perfunctory way in which prayer can be scheduled and offered at the beginning and close of a church board meeting.
 2. Wat is de Sleutel? Wie is de Smalle Poort?
 3. “Gebed vir SA”
 4. ‘n Gebed vir mense in die Spervuur
 5. Reputatieschade
 6. Niet van harte
Geplaatst in Bedenking, Christen zijn, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen, Wereld | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Besef van nietigheid, uitkijkende naar een door God aangestelde vorst en zijn Koninkrijk

Op de Belgische site van de Broeders in Christus en op Bijbelvorser zijn de afgelopen dagen artikelen verschenen waarbij er naar het modelgebed van Jezus wordt gekeken.

Bij dat modelgebedHet Onze Vader” wordt duidelijk gemaakt dat men een vertrouwde relatie wil aanhouden, een van Vader en zoon of dochter. Er is de persoonlijke band tot God: Hij is de “Vader” die wij ook zo mogen aanspreken.

Bij dat aanspreken geven wij wel toe dat Hij Die in de hemel is door anderen Zijn Naam als bijzonder aanschouwt moet worden. Want de Naam van Die Vader is “heilig” wat betekent dat deze als ‘apart’ moet aanschouwt worden.

In de oudheid moesten de mensen zich via de priesters to God wenden. Na de komst van de Gezondene van God en Jezus zijn zoenoffer, kunnen wij nu rechtstreeks tot God bidden.

Wij zijn niet ontslagen om godsdienst te bedrijven. Neen, ook wij horen op te zien naar God en Hem te eren, zoals de Hebreeën deden. Wij moeten Gods Naam hoog achten, deze aanroepen en deze eren.

Één van de fundamenten van ons geloof is dat Die God Die wij met Vader aanspreken, de Enige Ware en Eeuwige God is Die hemel en aarde geschapen heeft en boven alle goden staat. Van Hem weten en geloven wij dat Hij Zijn troon in de hemel heeft (Psalm 11:4). Als wij dan bidden tot Hem hopen wij dat Hij daar in de hemel, de vaste plaats van Zijn woning (1 Kon. 8:39) naar ons wil luisteren.

Naar Hem toegaande beseffen wij wel dat Hij de enige Heerser…de Koning der koningen en de Here der Heren is, Die als Enige alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen van de mensen gezien heeft of zien kan.

“15 die God ons te rechter tijd zal doen aanschouwen, Hij, de gelukzalige, de enige heerser, de grote koning en de opperste heer, 16 die alleen onsterfelijkheid bezit en woont in ongenaakbaar licht. Geen mens heeft Hem gezien of is in staat Hem te zien. Hem zij eer en eeuwige macht! Amen.” (1Ti 6:15-16 WV78)

Ook al kunnen wij God niet zien willen wij wel geloven in Hem en Zijn wonderwerken aanschouwen. Als wij namelijk rondom ons in de natuur kijken, kunnen wij niet blind blijven voor wat God geschapen heeft en nog dagelijks laat zijn. Hij is het “Wezen” het “Zijn” Zelf, de “Ik ben die ben”.

“Toen sprak God tot Mozes: ‘Ik ben die is.’ En ook: ‘Dit moet gij de Israelieten zeggen: Hij-is zendt mij tot u.’” (Ex 3:14 WV78)

“Want Ik ben Jahwe, uw God, de Heilige van Israel, uw Redder; Egypte geef Ik om u los te kopen, Kus en Seba geef Ik in uw plaats:” (Jes 43:3 WV78)

Het is naar Die God, die geen mens is, maar een geest, dat wij bidden.

“Neen, Ik zal mijn vlammende toorn toch niet koelen, Efraim niet opnieuw te gronde richten, want Ik ben God, Ik ben geen mens, Ik ben de Heilige in uw midden. Ik laat Mij niet gaan in mijn toorn.” (Hos 11:9 WV78)

“God is geest, en wie Hem aanbidden moeten Hem in geest en waarheid aanbidden.’” (Joh 4:24 WV78)

Als wij dus naar Die God bidden moet onze geest een juiste ingesteldheid hebben. Hierbij moeten wij ons nederig opstellen voor Hem Die de Allerhoogste is.

De openingsregels van het “Onze Vader”, drukken hetzelfde sentiment uit als het begin van een ander beroemd gebed, de Kaddisj (Kaddesj), een van de belangrijkste gebeden van het jodendom, naast het Sjema en het Sjemonee esree. In het regulier onderdeel van de synagogedienst wordt God in zeer veel termen geprezen.

De tekst is als volgt:

Moge Zijn grote naam verheven en geheiligd worden
in de wereld die Hij geschapen heeft naar Zijn wil.

Men geeft daarbij ook de hoop te kennen dat Jehovah God Zijn Grote Naam gezegend zal zijn nu en voor altijd.

Zoals bij het Onze Vader, wordt er uitgekeken naar het Rijk van God. Er wordt in de Kaddisj gebeden:

Moge Zijn koninkrijk erkend worden in uw leven en in uw dagen
en in het leven van het gehele huis van Israël,
weldra en spoedig.

Daar drukt men de hoop uit dat dit Koninkrijk zelfs spoedig zou mogen komen. Ook wij in het Onze Vader bidden voor die komst van dat Rijk.

“9  Gij moet daarom zo bidden:

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd;
10 Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede Op aarde zoals in de hemel.” (Mt 6:9-10 WV78)

In meerdere Joodse teksten komt die oproep voor heiliging van Gods Naam en een komend Koninkrijk voor.

Al de rijken die deze wereld hebben gekend hebben niet de verwachte vrede kunnen brengen. Maar door de Volmaakte God Die als Volmaakte Vorst Zijn Rijk aan het mensdom aanbiedt, zullen wij met dat Rijk een volmaakt vredevol koninkrijk mogen bewonen.

Tot nu toe hebben wij steeds een onvolmaakte wereld gehad doordat onvolmaakte en zondige mensen die wereld beheersten. De wereld komt voort uit ons handelen en ons handelen wordt aangestuurd door ons denken, onze psyche, ons bewustzijn. We denken verdeeld, we denken in tegenstellingen en daarom handelen we verdeeld, creëren we een verdeelde wereld en houden we die wereld in stand. Het probleem ligt dus niet buiten onszelf, maar in onszelf. Daar ligt ook de oplossing.

Jezus heeft aangetoond dat het mogelijk is om volgens de Wil van God te leven en te handelen. Hij was volledig zonder fout en daarom is het ook niet slecht als wij hem als onze vorst hier op aarde begroeten. Jehovah God heeft die macht aan Zijn zoon overgedragen, waardoor wij hier in het Koninkrijk van Christus de volledige vrede zullen kunnen vinden.

Toen Jezus terechtstond en er over zijn leven werd beslist, gaf hij de Romeinse landvoogd van Judea te kennen dat zijn koninkrijk geen deel zou uitmaken van deze wereld.

“Jezus antwoordde:

‘Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap van deze wereld zijn, dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben, dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel niet van hier.’” (Joh 18:36 WV78)

Het Koninkrijk van Christus is niet enkel ‘niet van hier’, maar ook niet helemaal toebehorende aan Christus. Jezus heeft wel de autoriteit van God gekregen, maar uiteindelijk behoort alles God toe. Jezus zal het Koninkrijk later namelijk overdragen aan zijn hemelse Vader, de Oppervorst Jehovah.

“Jezus trad nader en sprak tot hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.” (Mt 28:18 WV78)

“daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen, na alle heerschappijen en alle machten en krachten te hebben onttroond.” (1Co 15:24 WV78)

Van de 162 keer dat het Griekse woord basileia in de Griekse Geschriften voorkomt, staat het 55 keer in het verslag van Mattheüs, waar het meestal duidt op Gods hemelse bestuur. Mattheüs gebruikt de term zo vaak dat zijn evangelie ook veelvuldig het Koninkrijksevangelie genoemd wordt.

Het evangelie is namelijk de goede boodschap of de geschriften van de aanbrenging van het Goede Nieuws. Dat Goede Nieuws of Blijde Boodschap, is namelijk dat vooruitzicht ook dat komende Koninkrijk waarvoor wij dan ook bidden.

Indien Jezus zijn koninkrijk een deel dezer wereld zou zijn, had in Jezus tijd zijn leger wel opgetrokken hebben tegenover de Romeinse heerser. De meeste Joden die uitkeken naar de Messias hadden dit trouwens gehoopt. Ook de apostelen hadden hun hoop gesteld dat Jezus de Romeinen zou gaan bestrijden en overwinnen. Maar Jezus zijn koninkrijk is nu eenmaal niet uit deze wereldse bron, maar afkomstig uit de handen van God.

Jezus is dus degelijk de koning die hier zal komen te heersen.

“Jezus werd voor de landvoogd geleid en deze stelde Hem de vraag: ‘Zijt Gij de koning der Joden?’ Jezus antwoorde: ‘Gij zegt het.’” (Mt 27:11 WV78)

“Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Gij zegt het. Maar Ik zeg U: vanaf nu zult ge de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Macht en komen op de wolken des hemels.’” (Mt 26:64 WV78)

“33 Nu ging Pilatus het pretorium weer binnen, riep Jezus bij zich en zei tot Hem: ‘Zijt Gij de koning der Joden?’ 34 Jezus antwoordde hem: ‘Zegt gij dit uit uzelf, of hebben anderen u over Mij gesproken?’ 35 Pilatus gaf ten antwoord: ‘Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de hogepriesters hebben U aan mij overgeleverd. Wat hebt Gij gedaan?’ 36 Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap van deze wereld zijn, dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben, dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel niet van hier.’” (Joh 18:33-36 WV78)

Jezus prees altijd zijn hemelse Vader, aan wie hij alle macht en kracht toeschreef. Ook hij ging met zijn apostelen wekelijks de sabbat onderhouden en sprak dan ook het verzoek uit dat Gods Naam gezegend zou worden.

Moge zijn grote naam gezegend zijn nu en voor altijd.
Gezegend, geprezen, gevierd, en hoog en hoger steeds verheven
Verheerlijkt, gehuldigd en bejubeld worde de naam van de Heilige,
gezegend zij hij
hoog boven iedere zegening, elk lied,
lof en troost die op de wereld gezegd wordt.
Zegt nu: Amen

De tekst daarvan is overgeleverd in het Aramees.

Verheven en geheiligd worde zijn grote naam in de wereld die Hij schiep naar zijn wil. Moge Hij zijn koninkrijk vestigen…

Wij willen samen met onze broeders en zusters in Christus Jezus als de Messias herkennen en hem als onze vorst hier op aarde begroeten. Tot Jezus zijn hemelse Vader dragen wij onze gebeden op en verheerlijken Zijn Naam, terwijl wij de hoop uitdrukken dat Zijn Koninkrijk werkelijkheid zal worden ook voor ons en dat wij getuigen mogen zijn dat God Zijn Wil zal vervuld worden, hier op aarde zoals in de hemel.

Daarom herhalen wij dan ook dikwijls

God, heilig zij Uw naam
Laat Uw Rijk komen
zodat Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.

+

Voorgaande

God sprekend door de bladzijden van de Schrift

Aanroepen van Gods Naam

Gedachte voor vandaag “Dwaasheid en slechtheid van de mens” (06 januari)

Eerste gedachte voor vandaag “De wereld is misschien slecht” (16 januari)

Voorbeelden voor een te volgen weg

Gods vergeten Woord 21 #2 Vreemdelingen en bijwoners

Overdenking voor vandaag: Al of niet luisterend naar de mensenzoon Jezus en de Waarheid opzoekend

++

Vindt ook te lezen

 1. Rond God de Allerhoogste
 2. Bijbelgezegden over God
 3. God die Almachtige Geest die geen mens kan zien
 4. El Shaddai Die verscheen voor Abraham
 5. De Enige Ware God
 6. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 7. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 1-7 Hulp van God onze Schepper
 8. Fundamenten van geloof 3: De Persoonlijkheid van God
 9. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 10. Voor hen die beweren dat Jezus God is
 11. Gezondene van God (Broeders in Christus)
 12. Gezondene van God (Belgische Christadelphians)
 13. Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden
 14. Christus in Profetie #7 De psalmen (1B) Psalm 110 – Priester aan de Rechterhand van God
 15. Christus in Profetie #8 De psalmen (2B) De Gezalfde goede herder spreekt
 16. Christus in Profetie #9 De psalmen (3) Van wie er in de Boekrol geschreven staat
 17. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam
 18. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 19. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden
 20. Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen
 21. Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 1 Rond Gods Heilige Naam
 22. Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 2 Hedendaagse vertaling Rond Gods Heilige Naam
 23. Kracht en heerlijkheid behoren God toe
 24. Zonen van God, in Genesis 6, mensen
 25. Begrijpend Zingen: Psalm 48
 26. Onze Vader (video Our World)
 27. Een gebed voor een komend Koninkrijk
 28. Zacharia: de profeet van Israëls herstel #5 De vijanden verdelgd
 29. Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 3 Gods Koninkrijk kome
 30. Kracht en koninkrijk van onze God en de autoriteit van Zijn Christus
 31. Evangelie of Goede Nieuws
 32. Hersteld Paradijs
 33. Paradijselijk Koninkrijk
 34. Koninkrijk Gods
 35. Koninkrijk van God
 36. Koninkrijk van God (Jeshuaist focus)
 37. Paradijselijk Koninkrijk
 38. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 39. Bewustzijnde van beproevingen, vragen aan God om er van verlost te worden
 40. Geen reden om de wereld te ontvluchten als vrijheden worden ingeperkt
 41. Heeft er een Idoliseren van Israël plaats
 42. Het pre-messiaans tijdperk
 43. Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #4 Over dood en hoop
 44. Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #13 Onbegrijpelijk verkeerde voorstelling door het Wachttorengenootschap #2 Koninkrijk van God
 45. Christadelfiaanse geloofspunten #5 Beloften over Herstelplan
 46. Christadelfiaanse geloofspunten #12 Evangelie bestaand uit Dingen betreffende het Koninkrijk van God
 47. Christadelfiaanse geloofspunten #16 Koninkrijk van God voor sommigen tot eeuwig leven en anderen tot schande en eeuwige verachting
 48. Christadelfiaanse geloofspunten #17 Koninkrijk van God – Gehoorzamen en ongehoorzamen opgeroepen voor Jezus zijn rechterstoel
 49. Christadelfiaanse geloofspunten #18 Koninkrijk van God – Beloning voor trouw en bestraffing voor ontrouw
Geplaatst in Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Religie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Press on een nieuw Christadelphian tijdschrift

AdobeStock_102977061.jpeg

“Vanaf vanavond hebben we niet één, maar twee sessies Bijbelklasdiscussie gehad op basis van tijdschriftartikelen. Die waren toevallig gebaseerd op de eerste twee artikelen van Karam Ram en Hazel McHaffie. Dit was geen luiheid van de sessieleiders – het zijn allebei geweldige artikelen die elk afzonderlijk tot veel discussie hebben geleid en sommigen van ons hebben uitgedaagd. Als leider van een van de sessies vond ik het gemakkelijker dan normaal (voor een online Zoom-discussie) om de video te gebruiken om de leden van de groep om commentaar te vragen.”

-J (Oxford, UK)

Van een kampvuur in de vroege ochtend aan de kust van Galilea vele jaren geleden, tot de dagelijkse strijd van de mensen om ons heen vandaag, hopen wij dat de woorden in de publicaties van een nieuw Engelstalig Christadelphian tijdschrift nummer u zullen helpen iets in een nieuw licht te zien. En door een verandering van perspectief, vindt u misschien verandering in uw eigen leven.

“Clubs, broederschappen, naties – dit zijn de geliefde barrières die een werkbare wereld in de weg staan, deze zullen sommige van hun rechten en sommige van hun ribben moeten inleveren. Een “broederschap” is de antithese van broederschap. Het eerste (dat is de orde of organisatie) is gebaseerd op het idee van uitsluiting; het tweede (dat is het abstracte) is gebaseerd op een gevoel van totale gelijkheid.

Iedereen die terugdenkt aan zijn studententijd herinnert zich de enthousiastelingen in zijn groep, de rabiate leden, jong en oud, die geobsedeerd waren door de mystieke charme van het lidmaatschap van hun specifieke orde. Het waren meestal mannen die niet in staat waren tot echte broederschap, of zich tenminste niet bewust waren van de implicaties daarvan.

Broederschap begint wanneer de uitsluitingsformule onsmakelijk wordt bevonden. Het effect van elke organisatie van sociale en broederlijke aard is dat de lijnen die mensen in klassen verdelen eerder versterkt dan verkleind worden; het effect van staten en naties is hetzelfde, en uiteindelijk zullen deze lijnen verzacht moeten worden, deze krachten zullen veralgemeend moeten worden.”
– E.B. White, One Man’s Meat

De Christadelphians zijn een broederschap die open staat voor de wereld en waar mensen zich kunnen bij komen aansluiten. In de tekst hierboven wordt er gesproken over

“de geliefde barrières in de weg van een werkbare wereld.”

(Er zijn er zoveel!) We houden ervan om “gelijk” te hebben, nietwaar? Doctrinair gezond zijn, maar onbarmhartig en onrechtvaardig, is de verkeerde manier om gelijk te hebben.

Voor veel buitenstaanders zijn de Christadelphians of Broeders in Christus, vreemde vogels, omdat het een kerkgemeenschap is die in tegenstelling tot zovele andere kerkgemeenschappen, niet beweerd dat men zich bij hen moet aansluiten om gered te worden. Nergens willen ze een ander vastpinnen en verplichtingen opleggen. Iedereen is vrij om te komen en te gaan.

Toch gaat er vanuit de Christadelphians of Broeders in Christus een uitnodiging uit om zich bij deze gemeenschap aan te sluiten om de liefde van Christus ten volle te ondervinden. Verscheidene mensen kunnen gerust wat lectuur gebruiken om meer te weten te komen over het reilen en zeilen van de gemeenschap. Hiertoe stellen wij meerdere websistes ter beschikking, maar ook enkele tijdschriften in verschillende talen.

Onze meest recente aanwinst is het tijdschrift Presson, in het Engels, Spaans en Farsi.

Het doel van het nieuwe tijdschrift is om elke paar maanden een nummer uit te brengen. De artikelen zijn peer reviewed en worden gepresenteerd in verschillende formaten: sommigen lezen graag, sommigen luisteren graag, sommigen kijken graag.

Press On wil de groei van de Christadelphiaanse gemeenschap stimuleren door haar te helpen kracht te putten uit haar verscheidenheid, in de geest van 1 Kor 12 en Rom 12 – één lichaam, bestaande uit verschillende delen, die allemaal van elkaar afhankelijk zijn.

Net als in de eerste eeuw kan onze geloofsgemeenschap baat hebben bij zowel progressieve als traditionele perspectieven, zolang deze met mededogen en zonder factionalisme worden verkend. Dat is wat de uitgevers van het tijdschrift proberen te doen.

Kom er meer over te weten: https://www.pressonjournal.org

Geplaatst in Aankondiging, Christadelphian, Publikaties | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Begrijpend zingen: Psalm 3: Redding behoort tot God

Wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt, zal God met nog grotere vreugde lofzingen.

Bij aanvang van het burgerlijk jaar is er alle reden toe om God lof te zingen, maar eveneens om uitdrukking te geven van ons vertrouwen in Hem die ons redding biedt.

In de Bijbellezing voor vandaag kijken wij naar de eens zo machtige Koning David die nu toch angsten doorstaat omdat hij het gevoel heeft in de minderheid te zijn terwijl zijn eigen zoon hem achterna zit.

Te midden van de vele vijanden die hem omringen, roept de psalmist tot God om hulp. Omdat Jehovah hem reeds in zijn meest benarde omstandigheden heeft bijgestaan, is de psalmist ervan verzekerd dat hij de dood niet zal smaken, tenzij die door de Heer zelf wordt toegelaten.

Iedereen krijgt wel eens te maken met moeilijkheden en iedereen kan zich wel eens benauwd en bedreigd voelen. Zoals koning David en nog vele andere gelovige zielen hun hoop stelden op God, kunnen wij ook God naderen om Hem hulp te vragen. Er is de gezegende hoop waarvan ook wij verzekerd kunnen zijn, vanwege de barmhartigheid van God. Wij leven niet door de wil of de macht van anderen voor of tegen ons, maar door de soevereine wil van de Allerhoogste Schepper. Door Zijn Plan worden wij bewaard om elke dag te gaan liggen en weer op te staan. Door Zijn Wil om ons te bewaren weten wij dat wij elke vijand kunnen weerstaan.

Omdat God ons verlossing heeft geschonken door Zijn Zoon, hebben wij alles wat wij nodig hebben in de hemel en op aarde. Onze roep om hulp tot God is in Jezus volledig beantwoord en blijft ons ook nu ondersteunen. Geen maat van vijanden kan Zijn gezegende hulp ongedaan maken. Geen vijand van ons kan de zekerheid van Zijn toevlucht en kracht overweldigen. Terwijl wij alleen hulpeloos staan tegenover mensen en overheden die veel sterker zijn dan wij, worden wij door Jehovah, onze God, aan alle kanten bewaard tot in eeuwigheid.

Loof God voor Zijn heil, dat nu en in eeuwigheid is!

 

 

ehovah, mijn Dierbare God,
U bent inderdaad mijn Schild en Toevlucht, mijn Glorie,
Degene die mijn hoofd opheft.

Dank U voor elke dag dat U mij hebt onderhouden door Uw Barmhartigheid.
U bent goed om mij te bewaren door Uw verbazingwekkende Genade.
U hebt het Werk van Verlossing gedaan dat mij voor altijd veilig houdt in Uw zorg.
Dank U dat U mij bewaart door Uw trouw en niet door mijn werken, Heer.
Dank U voor Uw liefde voor mij ondanks mijn zonde en falen.

Ik bid dat U mij helpt om volledig vertrouwend op Uw Wil te leven,
waardoor ik bewaard word totdat U mij naar huis roept.
Ik bid al deze dingen in Jezus’ Naam,
Amen.

 

+

Voorgaand

Geloven in God

Een lovende ziel voor Hem die troost, geneest, vergeeft, verlost, gaven en recht geeft, rijk aan ontferming

Dagelijkse gedachte voor 27 februari: Denkend aan Gods zegeningen

Psalmen over Redding van de Allerhoogste God

+

Lees ook

 1. Begrijpend zingen: Psalm 3 en 4
 2. Jehovah sterkte en toevluchtsoord
Geplaatst in Begrijpend Zingen, Gebed, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Levensvragen | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Naar het einde van het jaar 2022 gaand

2022 is mij wel een jaar geweest. Wat niemand ooit had kunnen denken is toch zeker niet gebeurd!
Na zovele jaren zonder enige onderlinge landen oorlog werd er opnieuw een landen conflict tot een oorlog gebracht waarbij men zelfs enkele ogenblikken had waar men schrik had voor een Derde Wereldoorlog. Zo ver is het gelukkig nog niet gekomen, maar wij houden wel ons hart vast.

Er zijn heel wat mensen die denken dat gelovigen zich van de wereld afzonderen en niet begaan zijn met wat er rondom hen gebeurd. Maar dat is onterecht.

Ik ben er van overtuigd, dat ook willen wij deze wereld niet toebehoren, dat wij er onlosmakelijk mee verbonden zijn. Wij kunnen ons gewoon weg er niet uit weg halen zonder dood te gaan. Dus zolang wij leven moeten wij het doen met deze wereld, terwijl wij toch onze hoop blijven stellen op een heel andere en betere wereld.

De Bijbel raad ons aan goed voorbereid te zijn, maar om ook tijdens de periode voor het einde der tijden ons voor onze naaste en de omgeving in te zetten. Ook al willen velen niet inzien dat het met het milieu slecht gaat moeten wij er ons van bewust zijn. Hiertoe doet de nu op WordPress geplaatste “Our World” een poging om te laten zien hoe er kan aan gewerkt worden en waarom het niet ‘vijf voor twaalf’ is maar eigenlijk al ‘vijf na twaalf’. Op “Some View on the World” kan u namelijk regelmatig berichten onder ogen krijgen, hoe het gaat met de natuur en hoe mensen er aan werken om ze te beschermen.

Niet van deze wereld zijnde willen wij haar ook niet toebehoren. Maar ook al behoren wij God en Christus toe, zal de wereld ons niet los laten en ons bij allerlei zaken betrekken. Juist door heel bewust te zijn van de gevaren van deze wereld gaan wij ons juist sterker kunnen opstellen. Daarom is het zo belangrijk om goed te beseffen wat er allemaal in de wereld gebeurd. Zo zullen wij ook bij tijds de tekenen van de tijd en tekenen van God kunnen gaan herkennen. Ook door een goed beeld te hebben van wat er in de wereld gebeurt, zullen wij kunnen inzien hoe dat alles in de lijnen van Gods Plan valt. Terwijl wij hier op deze aarde zijn moeten wij beseffen dat wij die aarde maar in bruikleen hebben gekregen en dat wij er voor zorg moeten dragen. Op “From Guestwriters” en “Some View on the World” plaatsen wij regelmatig artikelen om tot een hulp te zijn tot een betere verstandhouding met mens en natuur.

Dat die mensen er niet veel goeds van bakken, moet ons er niet toe brengen om er helemaal niets van te weten. Er gebeurt echter zo veel in de wereld dat wij dat niet allemaal makkelijk kunnen volgen. Hiertoe is de WordPress websiteEnige Kijk op de Wereld” in het leven geroepen.

Er gebeurt veel te veel in de wereld om alles persoonlijk goed op te volgen. Daarom heb ik mij geabonneerd op enkele kranten en enkele schrijvers samengebracht om voor u een selectie te brengen van het belangrijkste nieuws van de dag en week, alsook om een kijk te geven hoe het met onze aarde is gesteld en hoe wij er mee moeten leven.

Naast de vele artikelen die een verslag uitbrengen over het politiek en economisch gebeuren zal u op “Some View on the World” ook sociaal en kerkelijk nieuws kunnen vinden, alsook artikelen waarin dieper wordt ingegaan op ‘God en gebod‘ of de essentiële ethische en Joods-Christelijke waarden plus meerdere punten van het geloof.

Weet echter ook dat om al mijn websites te onderhouden en te voorzien van de nodige teksten dat dit niet enkel veel tijd en energie vergt, maar ook heel wat kost. Daarom durf ik hier ook te vragen of u niet eens wil nadenken over het financieel bijdragen, zodat wij toch een tegemoetkoming in de onkosten kunnen vinden.

In iedere geval hoop ik dat wij op de ingeslagen weg zullen kunnen blijven voort gaan. Daarom nodig ik u van ganser harte uit om ook “Some View on the World” regelmatig komen te bezoeken of om u op de berichtgeving in te schrijven.

Verder wens ik u een mooi einde jaar en een 2023 om naar uit te kijken.


Indien u ons wenst te steunen zijn bijdragen op bankrekening
BE37 9730 6618 2528, BIC ARSPBE 22
altijd welkom.

+

Voorgaande

Niemand leeft voor zichzelf

Kunnen focussen in een hectische tijd

Eerste gedachte voor vandaag “De wereld is misschien slecht” (16 januari)

Toekomstverwachting nog steeds onder vuur

Voorbereiden op moeilijke tijden die op ons af kunnen komen

De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?

De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?

De nacht is ver gevorderd 18 Studie 3 Lessen uit het verleden 7 Conclusie

De nacht is ver gevorderd 19 Studie 4 Wat te doen

De nacht is ver gevorderd 22 Studie 4 Nu actueel: Nut van tekenen

De nacht is ver gevorderd 24 Studie 4 Zorg voor de naaste

De nacht is ver gevorderd 25 Slot

Tekenen der Laatste Dagen

Een goddelijk Plan #4 Beloften

Gedachte voor vandaag: Wakker blijven

Gedachte voor vandaag: Tijd voor God kunnen plaatsen

++

Aanvullende lectuur

 1. Activiteiten in dit leven nagaan
 2. Betrachting van “Enige Kijk op de Wereld”
 3. Uitkijkend naar 2017 en aankomende tijden
 4. In deze oorlogsdreigingstijden
 5. Moeten Christenen over zich heen laten walsen
 6. Zorg dragen voor moeder natuur (Our World) = Zorg dragen voor moeder natuur (Some View on the World)
 7. Opbouw van verleden naar toekomst
 8. Macht van het verkeerdlopende
 9. Is er wel belang voor persoverzichten – of Krijgt frustratie mij klein
 10. Niet gebonden door labels maar vrij in Christus
 11. Een wachter die het zwaard ziet komen
 12. Een boekrol van leven en dood
 13. Doemdagscenarios
Geplaatst in Aankondiging, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Levensvragen, Publikaties, Wereld | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Uitnodiging tot onze nieuwssite die een Kijk brengt Op De Wereld

Indien u het nog niet wist, herinneren wij u er aan dat wij bij de beginperiode van het internet onze aanwezigheid als Christelijke gemeenschap al kenbaar probeerden te maken. Via de Microsoft (of MSN) Groepen vertelden wij de mensen hoe wij op geestelijke en wereldlijke aspecten keken. Op 24 november 2005 creëerde ik een praatgroep (op MSN) welke zou uitgroeien tot de website “Christadelphian world” op Multiply. Toen die Groepen werden opgegeven door Microsoft en Multiply werd voorgesteld, gingen wij daar op in.
Logo Maar op de markt kwam een tegenspeler lokken naar klanten die bij hen wensten te bloggen. Zo namen wij ook een Google Account en begonnen ook op Blogger nieuws uit de wereld te brengen vanuit ons christelijk oogpunt bekeken.

Christadelphian World” vond haar begin op Blogspot, om enkele jaren later een naamswijziging te ondergaan en door het leven te stappen als “Our World“. Bij de teloorgang van Multiply werden daar ook vroegere berichten in opgenomen.

Google Sites

Google Sites is een wiki- en webpagina-creatie tool van Google.

LogoVoor enkele jaren vlotte alles goed en konden mensen via de labels aanverwante artikelen vinden. Maar in 2020 begon er sleet te komen op dat publicatiesysteem. Meerdere bloggers merkten op dat Blogger moeilijk laadde op het net en dat het klikken op linken in een artikel meermaals de webbrowser liet vast lopen. Google leek er weinig aan te doen en bracht vele bloggers nog in meer moeilijkheden met hun ‘Google sites‘ te veranderen. Hierdoor kreeg ik ook handenvol werk om onze vroegere Google Sites in de nieuwe versie terug op het net te plaatsen. Maanden werk kreeg ik zo voor de boeg, waardoor op bepaalde websites de publicaties ook verminderden.

WordPress is opensourcesoftware om websites te realiseren, die onder de voorwaarden van de GNU General Public License (GPL) wordt gepubliceerd.

Op 25 september deed ik nog een algemene oproep om het probleem op Blogger op te lossen, maar daar kwam geen oplossing uit de bus. Dat deed mij besluiten om van het minder praktisch te editeren Blogger of Blogspot over te stappen naar WordPress, waar ik tevreden was over het oude edit systeem. Zij waren met Google ook met een afschuwelijk onhandelbaar blogsysteem of editor gekomen in dezelfde periode als Google haar vernieuwing had gebracht. Gelukkig besloot WordPress toch nog ook het oude publicatiesysteem te houden naast het nieuwe Guthenbergsysteem. Op al mijn WordPress sites blijf ik gezwind het oude uitgavesysteem of ‘Classic editing’ gebruiken, in de hoop dat ze dat nog lang zullen behouden.

Vanaf 25 september 2021 besloot ik artikelen die ik normaal gesproken op “Our World” zou publiceren op twee andere platforms te brengen: de religieuze zaken zouden dan voornamelijk hier geplaatst worden op Broeders in Christus of  Brethren in Christ, en de andere nieuwsfeiten zouden dan een plaats krijgen op From Guestwriters.

Op 3 oktober 2021 werd “Our World” van Blogspot met haar meer dan 4.000 artikelen over geplaatst naar een eigen WordPress stekje. Op “Some View on the World” heeft “Our World” nu haar eigen nieuwe leven. Tijdens het afgelopen jaar heb ik nog wat uitgezocht hoe ik het verder vorm kon geven en het kon laten uitgroeien naar een betrouwbare nieuwssite op religieus, ethisch, ecologisch, onderwijs & opvoeding, gezondheid en welzijn, economisch, en politiek vlak. Doordat de 4000 vroegere berichten nog niet getagd zijn, vallen de voorlopige tags in sommige talen nog wat mager uit, maar via de zoekfunctie kan men verdere artikels vinden.

Bestand:International newspaper, Rome May 2005.jpgEr is zo veel nieuws te verorberen in de media, dat wij door het bos de bomen niet meer zien. Hiertoe wil ik met “Some View on the World” wel een vrij in te ziene kijk op de wereld brengen. Mits dat wij deel uit maken van de wereld kunnen wij er ons niet helemaal van los maken en hebben politieke beslissingen ook een invloed op ons leven. Daarom gaat op die site veel aandacht naar het werelds gebeuren. Toch wil ik daar naast de ecologische aspecten ook de geestelijke of spirituele aspecten aan bod laten komen. Zo zijn er artikelen over de Christelijke religie, Joodse religie, Islamitische religie, maar is er ook plaats voor andere vormen zoals bijvoorbeeld het Hinduisme en Boeddhisme.

Nu “Some View on the World” haar eerste jaar overleefd heeft en de eerste drie maanden al 2036 bezichtigingen kreeg, om tot nu toe voor 2022 5.761 bezichtigingen te verkrijgen van 3.124 bezoekers. Op dat ene jaar hebben zich ook al 101 volgers opgegeven. Wij zouden wel graag zien dat in de komende jaren dat aantal nog zal mogen toenemen. Hiertoe willen wij vandaag ook u aan herinneren dat u ook op die WordPress site van harte welkom bent.

De tijd dat de krantenkoppen volk trok, lijkt in deze periode van sociale media tot een voorbijgegane era te behoren.

Voor het ogenblik lost de site betreft het aantal bezoekers nog niet mijn verwachtingen in. Ik besef dat ik met die nieuwssite gelijkaardige problemen ondervindt als andere bloggers die het ernstig menen om het publiek zo goed en zo kwaad als het kan te informeren. Het valt namelijk op dat de huidige generatie niet echt geïnteresseerd is in diepgaande artikels of uitgebreid nieuws. Velen zijn tevreden met hun dagelijkse update via sociale media waar zij in hun applicaties of op Facebook de ‘krantenkoppen‘ te zien krijgen. Verder klikken op de aangebrachte artikelen gebeurt echter niet.

Velen hebben misschien de indruk dat ze voldoende weten als zij doorgestuurde berichtjes op Facebook of op bepaalde Facebook pagina’s volgen, maar dat is wel niet zo, en hierdoor blijven velen verstoken van het nieuws dat hen wel zou moeten aanbelangen.

Om goed en neutraal geïnformeerd te zijn zou men vandaag ook nar meerdere nieuwszenders moeten kijken en meerdere kranten en tijdschriften moeten inzien. Hiervoor hebben vandaag de meeste mensen echter geen tijd. Daarom is het zo belangrijk dat anderen wel de moeite doornemen om meerdere dag- en weekbladen door te nemen en hier een selectie uit te kiezen om deze aan de lezers voor te stellen. “Some View on the World” wenst dat maar al te graag te doen, maar wel met een kritische en christelijke blik, en zo die leemte van nieuwsvoering en nieuwsgaring in te vullen. Hiermee wordt er zo dagelijks gewerkt aan een Journaal voor u.

Bij deze dan ook onze Uitnodiging om het onafhankelijke Some View on the World te komen bezoeken en u misschien ook daar voor de berichten in uw mailbox te ontvangen, in te schrijven.

Indien u er wat voor voelt om ook uw steentje bij te dragen, kunnen wij daar nog altijd enkele schrijvers of stemmen uit verscheidene richtingen gebruiken. Maar ook financieel is alle hulp van harte welkom. Als u dus ons werk op het net wil steunen mag u dat altijd doen via onze algemene bankrekening met vermelding van het doel. Elke bijdrage is welkom.

In de hoop u te mogen aantreffen bij onze Kijk op de wereld, verblijf ik met de meeste hoogachting,

Marcus Ampe

+

Voorgaande

Vernieuwde Christadelphian Wereld

Broeders in Christus 2013 & 2014 in review

Broeders in Christus 2016 jaaroverzicht

++

Aansluitend

 1. Hallo Wereld
 2. Overgenomen en geïntegreerd in Multiply
 3. Beweging in de Ruimte
 4. Woorden in de Wereld
 5. Mondigheid niet laten verloren gaan
 6. Einde van achtjarige Multiply relatie
 7. Samen delen van informatie en gedachtenDenken aan het ontbinden van de Vereniging voor Bijbelstudie: Bijbelvorsers
 8. Bijbelvorsers uitkijkend om meerdere lezers te bereiken
 9. Plaatsing van oudere artikelen
 10. Analytics for our Christadelphian websites – 2016
 11. Transfer website geopend op Blogger
 12. Vlaamse Broeders Googlesite opgepoetst
 13. Totaal verse kijk in het Nederlands op de Broeders in Christus
 14. Facebook pagina’s om ons nieuws verder te verspreiden
 15. Een stap richting hun bezorgde mede-christenen
 16. Nieuwe naam een feit
 17. Blog uitgestorven beestje of toch nog behorend tot nieuwe media
 18. Vele Nederlandse Christenen niet bezig met ecologisch leven
 19. Christadelphians
 20. Gedachten, aanhalingen en Bezinningsteksten
 21. “Enige Kijk op de wereld” om kerk te doen groeien door getuigenis
 22. Is er wel belang voor persoverzichten – of Krijgt frustratie mij klein
 23. Goede journalistiek hoeft niet te verdwijnen of opzij geduwd te worden door sociale media
 24. Uitnodiging tot vernieuwde aansluiting
 25. Betrachting van Some View on the World
 26. Het eerste half jaar van een Kijk op de wereld op WordPress
 27. Veel nieuws – en te veel stemmen
Geplaatst in Aankondiging, Christadelphian, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Publikaties, Religie, Wereld | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Oude boeken, maatstaven en levenslessen

Oude boeken met verhalen, liederen en gedichten

Als wij het Boek der boeken ter hand nemen, kunnen wij bij het lezen van de verhalen ons laten weg voeren als bij het lezen van een roman. Ook de gedichten en liederen hebben die kracht welke men ook bij wereldse gedichten en liederen kan terug vinden.

In die oude boeken komt men ook levenslessen tegen. Hiervan kan men denken dat die van de vroegere tijden zijn en niet meer toepaspaar zijn voor vandaag. Maar daar moeten wij beseffen dat die levenslessen nog steeds hun waarde hebben voor vandaag.

Andere maatstaven

Ook al mogen er mensen zijn die vinden dat het ouderwetse koek is en dat die verhalen in de Bijbel niet betrouwbaar zouden mogen heten. Maar wij mogen er op aan, dat die verhalen in de vroegere tijden zijn opgetekend voor de mensen te vertellen wat er allemaal met hun medemensen was gebeurd. Men kan stellen dat het het journaal was van die tijd. Gebeurtenissen werden in eenvoudige taal opgesteld zodat ze makkelijk verder konden verteld worden.

Er waren de herauten die het nieuws verder verspreiden, maar ook de profeten die mensen waarschuwden voor nog te komen zaken. Mensen konden naar hen luisteren en hun verhalen al of niet voor waarheid aannemen. Dat is nog zo gebleven voor vandaag. Heden kan men die verhalen niet geloven of naar waarheid tot zich laten komen en ze laten dienen als levensles.

Geen vervalsing van feiten

De afgelopen tijd is er heel wat te doen rond valse berichten die de ronde deden. Her en der kon men ‘vals nieuws’ vinden. Er waren zelfs politici, zoals Donald Trump die er hun handelsmerk van maakten. die ‘nieuws’ verspreiders hanteerden heel andere maatstaven en ethische waarden dan de auteurs van de vroegere tijden.

De Bijbel zelf hanteert andere maatstaven dan diegene die door vele mensen vandaag gehanteerd worden. Die maatstaven die zij gebruikten zijn ze wel betrouwbaar. Het is namelijk zo dat de Bijbel de werkelijkheid namelijk niet vervalst. De schrijvers doen zelfs geen moeite om hun eigen zwakheden en fouten te verbergen.

Ook al doen de schrijvers niet grote uiteenzettingen om zo wetenschappelijke en historische boeken te schrijven, brengen zij wel ‘in het kort’ of in eenvoudige taal duidelijkheid over het gebeuren in de natuur zo wel als onder de mensen. Zij presenteren die feiten alleen zo als nodig is om de lessen duidelijk te maken. Daarbij is het dan gerust mogelijk dat in één verhaal feiten lijken te ontbreken die dan wel in een ander verhaal verteld worden. Zo kan men de indruk hebben dat er een verhaal is waar delen aan ontbreken (en de rest dan schijnbaar onjuist of zelfs onlogisch aan elkaar lijkt te zijn gekoppeld), of waar gebeurtenissen elkaar veel sneller lijken op te volgen dan in werkelijkheid is gebeurd, of zelfs waarin dingen ons worden gepresenteerd in een andere volgorde dan waarin ze in werkelijkheid hebben plaatsgevonden. Dat heeft alles te maken met die ‘handboek’-functie, want nogmaals: het is geen geschiedenisboek!

Doorzichtigheid van feiten

De Bijbel overbrugt een enorm lange periode. Indien wij in dat boek dan de uitvoerige geschiedenis van al die volkeren zouden te verwerken krijgen, zouden wij te maken hebben met een reeks van enorm dikke boeken.

Wanneer ons alles verteld zou worden, zouden we door de bomen het bos niet meer zien (en het boek is toch al zo dik). Vaak doen moderne handboek- schrijvers dat overigens ook allemaal; alleen zeggen zij dat er dan altijd duidelijk bij. Omdat ze anders op hun vingers worden getikt door hun collega’s.

Veel controverses over de betrouwbaarheid van bepaalde ‘feiten’ die de Bijbel zou leren, komen daarom in werkelijkheid voort uit een onjuiste opvatting over wat het ons nu echt wil vertellen. En dan roept de één dat de Bijbel dus niet onfeilbaar is, omdat dat vermeende ‘feit’ niet klopt met wat we intussen wetenschappelijk weten, terwijl de ander stug volhoudt dat het wel waar moet zijn, want de Bijbel liegt niet. En geen van beide vraagt zich af of het boek eigenlijk wel dat wil zeggen wat zij er beiden in lezen. Want we stellen sneller de Bijbel zelf ter discussie, dan onze eigen interpretatie daarvan.

Eerst zien en dan geloven

Velen zeggen “eerst zien en dan geloven”. Datgene dat al lang gepasseerd is kunnen wij niet meer zien maar wel bekijken. Bekijken in het licht of kader van toen en in het licht van vandaag.

Vandaag kan men een heel andere ethiek vinden dan toendertijd, wanneer de schrijvers zich nog strikt aan de normen en waarden van hun tijd wensten te houden. Maar vandaag is de mens zo wat ontspoord en kan men vragen stellen bij de normen en waarden die de vele auteurs van nieuwsberichten hanteren.

Alles veranderd constant, en daar moeten wij ook rekening mee houden. Als wij iets lezen over een tijd moeten wij proberen ons naar die tijd te verplaatsen. Dan kunnen wij een beter inzicht krijgen waarom bepaalde mensen zo handelden.

Ook moeten wij rekening houden met de wijze van optekenen. Doorheen de boeken van de Heilige Schrift zien wij daar ook een evolutie. De wijze van optekening in de twee laatste grote delen is totaal anders van concept dan de voorgaande delen.

In die laatste delen van de bijbel zien wij ook hoe het enthousiasme van de schrijvers totaal anders is en dat dit een weerslag geeft in de manier van schrijven. Het zijn enthousiaste nieuwsschrijvers die voelen dat zij onderdeel zijn van iets wat de voorgaande schrijvers luidkeels hadden verkondigd. Maar nu beseften zij dat zij deel konden uitmaken van die aangekondigde periode.

Met de evangeliën komen wij werken te lezen van nieuwsgierige, en energieke jongelingen, die waren ingegaan op de uitnodiging van een meester leraar, die ongelofelijke dingen deed. Zij konden getuigen zijn van wat die man allemaal kon zeggen, maar ook doen. Zij waren getuigen van wonderen, en vonden ook dat anderen hier over moesten komen te horen. Met de optekeningen van die korte openbare levensloop van hun meester, kunnen wij nu die verslagen ter hand nemen, en al of niet geloven.

Betrouwbare verslaggeving

Zoals wij vandaag allerlei dingen in het nieuws horen en in de kranten, of op het internet, kunnen zien en horen,  komt het er op aan wat wij als waar willen aan nemen. Opvallend hierbij is wel dat er vandaag heel wat jongeren zijn die veel vlugger ‘opgemaakte’ of ‘vervalste berichten’ willen geloven, daar zij ze op het internet kunnen zien, dan dat zij zouden geloven wat er in de bijbel staat. Nochtans kon datgene wat er in de bijbel vermeld staat meer dan eens tegen gesproken worden of kon er, indien het valse berichtgeving was, dit ontmanteld worden. Toch is er geen tegenspraak opgetreden, noch in de Bijbelse boeken, noch in de wereldse geschriften, waar men gerust verdere uitleg van de vele gebeurtenissen kan vinden.

Zoals het politieke gebeuren of het sociale leven in het verleden een invloed had op de gebeurtenissen, is dat vandaag nog zo. Het verschil met de krant is dat de Bijbel nog een andere dimensie wil toevoegen aan het gebeuren. Het wil aantonen welk een weerslag de gebeurtenissen in het dagelijks leven van de mens hebben, op het geestelijke, en mee de toekomst van een volk bepalen. Datgene wat men vandaag beslist, zal gevolgen hebben voor datgene wat morgen gebeurd.

Al die menselijke gebeurtenissen, toont de bijbel aan, hebben hun weerklank op het geestelijk leven en de toekomst van de mens.

De bijbel brengt ons een boek zonder propaganda. Ook kunnen wij heden niet zien wat er werkelijk aan de gang was, brengen de bijbelschrijvers de verslagen naar best vermogen en in alle eerlijkheid. Zo brengt de Bijbel ons een goede betrouwbare verslaggeving van ooggetuigen, eerlijke mensen die er werkelijk bij waren en ook anderen in dat neiuws wilden laten delen.

Hun geest wordt echter niet door andere mensen gestuurd, maar door dé Hand van Boven. Onder geestelijke genade wisten die door God gekozen mannen op te tekenen wat volgens God belangrijk is om aan de mensen duidelijk te maken wat Zijn Plan is en hoe zij zich daarin moeten gedragen en hun weg moeten vervolgen.
Dankzij hen hebben wij nu de ideale boeken om ons verder door dit leven te leiden.

+

Voorgaande

Zomervakantie goede tijd voor Noodzaak tot een effectief Bijbel lezen

De Bijbel als instructieboek

Gods vergeten Woord 24 Getuigen 5 Een getuigende Heer en getuigende dienaren

Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 2 God op de eerste plaats

Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 5 Leven naar de Bijbel

Vindt ook te lezen

 1. Woorden in de Wereld
 2. Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel
 3. Boek der boeken
 4. Kijk op het Boek der boeken en het Schrift
 5. Onthullende boeken
 6. Bijbel
 7. Rond de Bijbel of Heilige Schrift
 8. Woorden gesproken door de Eeuwige tot de mensheid
 9. Wanneer een Kerk gelooft dat de hele Schrift van God komt
 10. Zuivere woorden in een Boek van Hem die nabij is
 11. Woord van God
 12. Waarom wij in de Bijbel moeten geloven
 13. Heeft Bijbel voor de mens van vandaag nog betekenis
 14. Bijbel, helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest ter onderricht
 15. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 16. De Bijbel als instructieboek #1 Lezen van de Bijbel
 17. De Bijbel als instructieboek #2 Effectief Bijbellezen
 18. De Bijbel als instructieboek #3 De Taal van de Bijbel
 19. Symboliek in de Heilige Schrift
 20. Lezen wat er staat geschreven
 21. Bijbelse verhalen in vijfhonderd ton ijs
 22. Noodzaak om de Schrift weer kenbaar te maken
 23. Verspreiding van Gods woord steeds meer op digitale wijze
 24. Plan van God
 25. Plan van God en wereldvrede

++

Aansluitend

 1. Wetenschap: God of afgod 1 Wat zijn wetenschap en Bijbel en hun raakvlakken
 2. Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken
 3. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 4. Effectief Bijbellezen: de Evangeliën
 5. Opgeroepen door Jezus

+++

Gerelateerd

 1. ‘Waarheid?’ 21-11-’21
 2. Cyber-vakantielectuur: 2 #mustread boeken over impact van desinformatie en fake news, de wondere wereld van factchecking
 3. Kritisch om gaan met bronnen
 4. Eerst zien en dan geloven
 5. interpretatie
 6. Ook Etienne Vermeersch mag zich vergissen
 7. Historische betrouwbaarheid van de Bijbel | Ruben Jorritsma
 8. Het belang van betrouwbare informatie in 1 beeld samengevat
 9. De Quran, troost en advies – 06 – Nieuws of fake news?
Geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelonderzoek, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Levensvragen | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen