Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6

Inleiding tot deel 6

In de vorige afleveringen hebben wij gezien hoe onze maatschappij evolueerde na de twee wereldoorlogen van een sociaal bewogen verzorgende en bezorgde samenleving naar een meer individualistische groep van mensen die elk in hun eigen wereldje wenste te leven zonder al te veel rekening te moeten houden met anderen.

Men zag de rijkere middenklasse verarmen terwijl de allerrijken nog rijker werden en de arbeiders het beter kregen. Maar die toename van materiële welstand bracht niet dat verwachte geluk. Niemand zal tegenspreken dat het veel beter geworden is op vlak van huisvesting en comfort. Maar men kan zich afvragen hoe het met de sociale verhoudingen en geestelijke welstand is. Moet men, die evolutie gadeslaande, zich niet afvragen of vele mensen niet te te rijk zijn geworden voor hun eigen bestwil.

Hoe hebben velen zich verrijkt? En hoe hebben velen hun levenswijze niet in de slechte zin verandert nadat zij zich meer konden aanschaffen? Begrijpen wij wel wat wij opgeofferd hebben om ons te verrijken? Wat is de ecologische voetafdruk van het Westen dat zich op kosten van anderen goed verrijkt heeft? Welke rol hebben wij gespeeld in de uitbuiting van anderen in ver afgelegen landen? Hoe velen staan er stil bij de gedachte hoeveel kinderen er zijn moeten sterven om hun mobieltje te kunnen verwezenlijken? (1 kind op 100 mobiele telefoons van de nieuwe generatie)

Onafscheidelijk verbonden met onze afkomst

Lukas de evangelist

In de financiële verbetering die velen konden waar maken, hoe velen hebben zich daardoor niet machtigen gevoeld en werden daardoor eigenlijk een beetje die ‘leider’ waar de apostel Lukas het over heeft in het Lukas evangelie 18:18-30.  Wij mogen als rijk (en jonge) heersers in deze wereld beschouwd worden. Als wij dan oog in oog voor Jezus komen te staan, voelen wij dan het gewicht van de munten in onze zakken?

Chinese depiction of Jesus and the rich man (M...

Chinese afbeelding van Jezus met de rijke man.

Jezus vertelde de  leidinggevende jongeling alle geboden van God te onderhouden. en dat is niet zo eenvoudig als gezegd. Zelfs Jezus wist dat hij niet goed kon genoemd worden omdat hij maar een mens van vlees en bloed was.

“Maar Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? niemand is goed dan de eenige God!” (Lukas 18:19 Jonge)

Jezus kwam ook uit een vrouw van vlees en bloed die ook haar gebreken had. En zijn wereldse vader Jozef was ook een eenvoudige arbeider met zijn eigen gebreken. Ook al mochten zij hun uiterste best doen om Jezus goed op te voeden en trachten hem een betere toekomst te geven dan dat zij hadden, zou Jezus ook zijn gebreken of tekortkomingen hebben.

Jozef van Nazareth, man van Maria (Miriam) en de voedstervader van Jezus

“Komt ooit een reine uit een onreine? Niet een.” (Job 14:4 NBG51)

“Hoe zou dan een mens rechtvaardig zijn bij God, of hoe zou hij rein zijn, die uit een vrouw geboren is?” (Job 25:4 NBG51)

Fitxer:Campin Annunciation triptych 3.jpg

Jozef in zijn werkatelier. Fragment uit de Aankondiging – ca. 1427-1432, Robert Campin (Zuid-Nederlands, actief tegen 1406- gestorven 1444) – Foto Ad Meskens

Ook al had Jezus, de zoon van God, de zoon van mensen, die is verschenen in vlees-en-bloed als de zoon van Jozef en Maria, een enorm voorrecht om vanuit de goddelijke kracht gerechtvaardigd in geestesadem (Pneuma), de Heilige Geest, geboren te zijn, en was er die enorme grote geheimenis der godsvrucht die zich geopenbaard heeft in het vlees. En al mocht zijn hemelse Vader hem als Zijn zoon erkennen en dit uitspreken voor velen getuigen aan de rivier de Jordaan bij het doopsel van Jezus door zijn neef Johannes de Doper, geloven vandaag nog steeds vele Christenen die woorden van God niet en wordt de waarde van Jezus daarom ook niet juist ingeschat. Gerechtvaardigd door de Geest, ook al was hij verkondigd onder de heidenen en wordt hij nu nog gepredikt onder heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid, en zelfs hoger gemaakt dan engelen om te komen zitten aan de rechterhand van zijn Vader, de Enige Ware God, besefte Jezus zijn miserabele positie tegenover de Allergrootste Machthebber, de Heer boven de Heer des heren.

“En groot is ongetwijfeld het geheim van onze godsdienst: Hij is geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de Geest, verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, geloofd in heel de werelden opgenomen in heerlijkheid.” (1 Timotheüs 3:16 WV78)

Jezus was zich ook bewust van zijn tekortkomingen en dat hij niets kon doen zonder zijn hemelse Vader.

“Johannes 5:19 Daarom antwoordde יהושע {Jeshua } hen en zei tot hen, “Waarlijk, oprecht zeg ik tot u, de Zoon kan helemaal niets doen bij zichzelf, maar enkel datgene dat Hij de Vader ziet doen, omdat wat Deze dan ook doet, zo ook de Zoon doet. 20 “Omdat de Vader van de Zoon houdt en Hem alles toont dat Hij Hemzelf doet. En geweldiger werken dan deze zal Hij Hem gaan tonen, in zulke mate dat gij u zult verwonderen. 21 “Voor zoals de Vader de doden verhoogt en levend maakt, evenzo zal de Zoon levend maken die Hij wenst. 22 “Omdat de Vader niemand veroordeeld, maar alle oordelen heeft overgelaten aan de Zoon, 23 zo dat iedereen de Zoon zal zou moeten waarderen zoals zij de Vader waarderen. Hij die de Zoon niet waardeert waardeert eveneens de Vader niet die Hem stuurde. 24 “Waarlijk, oprecht zeg ik aan u, hij die Mijn woord hoort en gelooft in Hem die Mij stuurde bezit eeuwigdurend leven en komt niet in oordeel, maar wordt overgebracht van de dood naar het leven. 25 “Waarlijk, oprecht zeg ik aan u, het uur is komende en nu is het er, wanneer de doden de stem van de Zoon van Elohim zullen horen. En diegenen die hebben gehoord zullen leven. 26 “Voor zoals de Vader leven in Zichzelf bezit, zo gaf Hij ook de Zoon het leven in Zichzelf te bezitten, 27 en Hij heeft aan Hem autoriteit gegeven om ook oordeel te brengen {(om ook uitspraak te doen) }, omdat Hij de Zoon van Adam is. 28 “Verwonder u hier dan niet over, omdat het uur zal komen waarop allen die in de graven zijn Zijn stem zullen horen, 29 en naar voren zullen komen {(voor de dag zullen komen) } – dezen die goed hebben gedaan, naar de herrijzenis van het leven en diegenen die kwade kwesties hebben beoefend, naar een herrijzenis van oordeel. 30 “Uit Mezelf kan ik geen enkele zaak verrichten. Zoals ik hoor, beoordeel ik en Mijn oordeel is gerechtvaardigd, omdat ik Mijn eigen verlangen niet zoek, maar het verlangen van de Vader die Mij stuurde. 31 “Indien ik getuig van Mezelf draag, is Mijn getuigenis niet waar. 32 “Er is een andere die getuigenis van Mij draagt en ik weet dat de getuigenis die Hij getuigt van Mij waar is. (Johannes 5:19-32 De Geschriften 1998 +)

Ook wij zijn allen steeds afhankelijk van wat en van waar wij voortkomen en kunnen eigenlijk niets uit ons zelf, want alles wat wij kunnen doen is slechts mogelijk doordat Jehovah God het toelaat te gebeuren.

Een geestelijke leider om te volgen

Jezus heeft tijdens zijn leven nooit geclaimd God te zijn of zelf die wonderen te kunnen doen. Hij gaf duidelijk aan dat hij (Jezus) alles van zijn Vader, de enige God kreeg.

“elke goede gave, elk volmaakt geschenk daalt neer van boven, van de Vader der hemellichten, bij wie geen verandering is of verduistering door omwenteling.” (Jakobus 1:17 WV78)

Maar Jezus wist ook dat hij van God de toelating had gekregen om mensen naar zijn Vader te leiden. Hij is die beloofde Messias geworden die het licht in de wereld kon brengen. Maar dat licht zouden de mensen ook zelf moeten willen zien. Naast dat herkennen van de beloofde Gezalfde, de Heiland en redder hier op aarde, zouden de mensen hem ook nog moeten gaan volgen. Hiertoe durft Jezus zelfs de bolde uitspraak te doen dat men er zeer veel voor over moet hebben. Dat ene ding ontbreekt nog bij velen. Namelijk het lef hebben om datgene wat men heeft verworven hier op aarde vaarwel te durven zeggen. Wie durft er namelijk alles zo maar verkopen wat ze bezitten en het geld verdelen  aan de armen om zo dan een schat te kunnen verdienen in de hemel?

“20 Ge kent de geboden: Gij zult geen echtbreuk plegen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult niet vals getuigen, eer uw vader en uw moeder.’ 21 Hij gaf Hem ten antwoord: ‘Dat alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af.’ 22 Toen Jezus dit hoorde, zei Hij tot hem: ‘Toch ontbreekt u een ding: verkoop alles wat ge bezit en deel het uit aan de armen; daarna zult ge een schat bezitten in de hemel. En komt dan terug om Mij te volgen.’” (Lukas 18:20-22 WV78)

Het ontdoen van de vergaarde materie is zeer moeilijk. Sommigen willen wel in de vele filosofieën en geestelijke boeken mogelijkheden vinden om hun afhankelijkheid er van ongedaan te maken en om hen verder van de ketenen van deze wereld te ontdoen.

In de vorige afleveringen konden wij zien hoe mensen teruggrepen naar oude Indische werken om daar oplossingen in te vinden. Vlak voor hun neus lag er echter een oplossing, die zij terzijde schoven omdat dit geen ‘hip’ of ‘cool’ boek was dat de anderen rondom hen als iets bijzonders de ogen kon doen open trekken. Een toegeven zulk een oud geschrift te lezen, dat hier zo gebonden is met kerken, zou een afgang betekenen denken velen en dat wil men zeker niet ondergaan. Die angst om ‘flauw’ of ‘ouderwets’ te worden beschouwd schrikt velen er van af om de Geschriften van het Abrahamitisch geloof ter hand te nemen.

Door het oog van een naald gaan

De profeet Jezus maakte het heel duidelijk dat deze verbinding met het materiële eigenlijk er voor zorgt dat wij verblind geraken en dat wij het ware doelwit uit het oog verliezen. Dat materiële is een van die moeilijkste dingen voor een mens om zich er van te ontdoen. Het zou gemakkelijker zijn voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te geraken.

“(24) En nogmaals, ik zeg u, het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke in het bewind van Elohim binnen te gaan .” (Mattheüs 19:24 De Geschriften 1998 +)

Zo ook vinden wij in de Koran:

“De goddeloze, die in zijn arrogantie onze leer zal beschuldigen van valsheid, die zal de poorten van de hemel gesloten vinden, noch zal hij binnen mogen vooraleer een kameel door het oog van een naald zal doorkomen.”

We vinden ook als opmerking in de Christadelphian Agora van het Nieuwe Testament:

“Het spreekwoordelijke gezegde .. verwijst naar het absoluut onmogelijke .. Pogingen om deze hyperbool te verzwakken door het nemen van ‘naald’, niet als een naald om te naaien, maar als een kleine poort waardoor een ongeladen kameel zich gewoon kon door wringen of alleen op zijn knieën er door zou kunnen, zijn misleid. Dit vermoeden kan afkomstig zijn van een aantal van Jerome’s allegoriseringen. “(EBC).

English: Eye of a needle Italiano: Cruna d'ago

Het oog van de naald

Te veel commentatoren proberen uit te leggen dat het ‘oog van de naald’ een kleine poort in Jeruzalem was, waar kamelen moesten ontlast worden om ze te kunnen passeren. Dat heeft absoluut geen basis in de historische feiten en is slechts een poging om de waarheid van de leer af te leiden. Aangaande dit verhaal van de geld bezittende man die ook een voorname positie had, wil zulk een afleidingsmanoeuvre ons doen aanvaarden dat wij ons geldelijke macht mogen verwerven en als wij maar schenking geven aan de armen dat het dan ook wel goed zal zijn.  Het is wel juist dat god er geen bezwaar in heeft dat wij ons verrijken. Wij mogen er aan werken om onze levensstandaard te verhogen. Mij mogen ons een eigen betere wereld opbouwen. Maar hierbij mogen wij de essentiële waarden niet vergeten.

Het Griekse woord voor ‘kameel‘ is ook een woord voor een dik touw gebruikt in het zeilen. Toch onwaarschijnlijk, maar niet noodzakelijkerwijs onmogelijk.

Eveneens is er een oud Hebreeuws spreekwoord dat zegt:

“Open een oog van een naald voor God, en God zal voor u een poort openen groot genoeg voor kamelen.”

Deze woorden uit het evangelieverhaal van Lukas, die Jezus sprak betroffen niet alleen de rijken, maar ook de armen. De rijke man die zich roemde op zijn rijkdom is ver van het Koninkrijk Gods, maar de arme man die ten volle vertrouwd in zijn zuurverdiende centjes is er niet dichter bij. Inderdaad de arme man kan zijn paar euro’s steviger vastgrijpen en er nog meer aan gehecht zijn dan een rijke man die van het vele geld dat hij heeft makkelijker kan weggeven voor goede doelen of aan anderen die het goed kunnen gebruiken. Of het nu honderden of duizenden zijn die men wil behouden of niet, in beide gevallen komt het op hetzelfde neer, de gehechtheid aan dat geld of de materie.

Gerichtheid en vertrouwen in de juiste materie

De nadruk in bovenstaande gevallen komt op het zelfde neer. Ons vertrouwen moet niet worden gecentreerd op de rijkdommen, groot of klein, of op eer, of op mensen, maar op God.

De rijke heerser had waarschijnlijk een eerlijk gevoel dat hij zich op de geboden van God richtte en deze onderhield. Hij beriep zich nooit de principes van de Schrift flagrant te verlaten en van al zijn geld te grijpen om dan God te vertellen “Ik heb je niet nodig.” Wij doen dat waarschijnlijk (óf hopelijk) ook niet. Wij nemen ook onze Bijbel niet om hem dan letterlijk weg te zetten om onze portemonnee boven te halen en te zeggen: “Ik vind je beter.” Dat is niet hoe het gebeurt.

English: Camel cart used in the village of Pak...

Kameel en kar volgeladen met vergankelijke materie – Pakistan. (Foto credit: Wikipedia)

Maar toch is dat wat er bij velen van ons gebeurd. Ook onder de genaamde Christenen kunnen wij elke dag gelovigen vinden die eigenlijk de materie of mammon verkiezen boven God. Elke dag staat de meerderheid van de mensen op met de gedachte geld te gaan verdienen. Hun eerste gedachte is dan niet bij God maar bij de werktaak en de verdienste er van of het onbehoorlijk vertrouwen in de rijkdom of het alleen voor het geld leven. Zij vergeten echter dat die verdienste hen hier enkel tijdelijk ten goede zal komen. Trouwens in hun eigen leven hier op aarde kan er elk moment van de dag een kentering komen in hun financieel geluk. Vandaag op morgen kan het zo gedaan zijn. Een ongeluk ligt in een klein hoekje. En dat kan een wereld van verschil maken. Eén bepaald moment kan men alles hebben en een ander ogenblik kan het zo voorbij zijn. Het is allemaal zo vergankelijk.

Gerichtheid in ons leven

Zodra wij opgroeien worden ons levenslessen in gepeperd en wordt ons voor ogen gehouden dat wij moeten zorgen voor een goede toekomst door een degelijk werk te vinden.

Hoe veel mensen houden zich vandaag nog bezig met ander waarden in de eerste plaats te stellen?

Onze levens zijn gecentreerd rond de organiserende principes van de economie. Als we spreken over politieke kwesties, komt het neer op geld. Zelfs als wij een argument willen winnen komt het ook daar dikwijls neer op een machtsverhouding gebaseerd op het financiëel vermogen. Wij worden zo gevormd dat vandaag alles om het geld draait. Dingen zoals civitas, deugd en eer waren vroeger zeer belangrijke dingen die zelfs mee de organisatie van de samenlevingen bepaalden.

Vandaag zijn de ogen eerder gericht op heel andere waarden die omgezet kunnen worden in beurspapieren, aandelen en kasbons, uiterlijk toonbare middelen. Nu lijkt het of men zijn waarde in de maatschappij enkel geldig kan maken door met dat uiterlijk vertoon te kunnen zwaaien. De materie, het bezit zal nu de macht en rijkdom bepalen en zal het middel zijn om zijn macht te vergroten. Kapitalisme. Geld. Rijkdom. Wij maken onze beslissingen niet gebaseerd op rechtvaardigheid, maar op rijkdom.

Wij maken niet vaak het offer van een paar euro’s meer of minder om te kopen wat verantwoord gemaakt is of om iets te kiezen wat net iets goedkoper is. We willen onze financiële offers zoveel als menselijkerwijs mogelijk minimaliseren. In welke mate willen wij er bij stil staan hoe iets dat wij willen bezitten is gemaakt en wat anderen er voor over moesten hebben om het te verwezenlijken?

Waar gaat onze aandacht echt naar toe in ons leven? Is het naar het ons omringen met meer bezittingen en ons de mogelijkheid geven om meer luxe reisjes te maken?  Hoe veel tijd willen wij nog besteden aan ons geestelijk welzijn en denken aan de Maker van alle dingen rondom ons?

De wereld, zo lijkt het, is vandaag de dag in een soort vicieuze cirkel gekomen waarbij de inwoners hun ogen zich gericht hebben op de materiële rijkdom voor zichzelf en niet zo zeer op de andere in de maatschappij.

Beperkt in tijd

Velen vergeten dat al het materiaal beperkt is in de tijd. Omdat alles om ons heen beperkt is in de tijd maakt elke gehechtheid er aan de mogelijkheid om ons het gevoel van verlies te brengen en als gevolg daarvan zal dat ook verdriet en lijden te weeg brengen. Verlies is een onvermijdelijk gevolg van de menselijke conditie. Als we lang genoeg overleven zullen we meermaals geconfronteerd worden met dingen en personen die wij verliezen. De natuurlijke reactie op verlies is verdriet dat soms zelfs zo ver kan gaan dat het depressie mee brengt: verdriet, tranen, verminderde energie, veranderingen in de slaap en eetlust, problemen met concentratie. Een verminderde eigenwaarde is meer kenmerkend voor depressie, maar het is ook een situatie die men krijgt bij de persoon die niet datgene kan krijgen dat zijn verplicht zelfzuchtige materialistische gewin bij hem oproept. Als we rouwen om de dood van een geliefde,  zijn wij verdrietig, maar we behouden meestal ons gevoel van onszelf als waardevolle mensen. Maar veel mensen geraken zo veel gehecht aan de materiële producten van de kapitalistische wereld, dat zij de zintuigen van realistische balans verliezen. Veel mensen denken ook dat ze niet goed kunnen leven zonder voldoende kapitaal. Er zijn er zelfs bij die over gaan tot zich zelf te doden als zij geconfronteerd worden met een groot financieel verlies.

Wat zouden wij allemaal graag rijk worden. En doen wij niet allemaal veel pogingen om ons te verrijken? Zo komen verscheidene mensen in de situatie van de moeilijkheid om hun geestelijk leven in de juiste verhouding te houden. Je moet je dan ook afvragen wanneer ze in staat zouden zijn om door het oog van een naald te kruipen. (Zie ook Markus 10:25 en Lukas 18:25)

“Voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen.’” (Markus 10:25 WV78)

+

Voorgaande artikelen:

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #3

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #4

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5

Vervolg: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7

Part of this series in the shorter form: Materialism, would be life, and aspirations

++

Aanvullende lectuur:

 1. Geloof in slechts één God
 2. Jehovah wiens naam heilig is
 3. Zeus een heerser van hemel en aarde
 4. Heil tot de gezondene van God of Zeus
 5. Voorspellingen van de Eniggeboren zoon
 6. Het begin van Jezus #4 Aangekondigde te komen Verlosser
 7. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 8. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God
 9. Het begin van Jezus #9 Een kwestie van Toekomst
 10. Het begin van Jezus #11 Goddelijk verwezenlijkt en niet geïncarneerd
 11. Het begin van Jezus #12 Gezalfd na Johannes de Doper
 12. Christus Jezus: de Zoon van God
 13. Zoon van God
 14. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 15. Jezus Christus is in het vlees gekomen
 16. Redenen dat Jezus niet God is
 17. Dienaar van zijn Vader
 18. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 19. Waarom gaf Jezus Maria aan Johannes
 20. Geloof in Jezus Christus
 21. Elke gelovige is opgeroepen om Christus in de dienst te volgen
 22. Elk schepsel is een goddelijk woord omdat het God verkondigd
 23. Religie en samenleving één geheel
 24. Gezin in postmoderne samenleving meer in verdrukking
 25. Voor- en nadelen van internetspiritualiteit
 26. Kerkshoppen: “Arrogant tegenover kerklidmaatschap”
 27. Focussen op Christus
 28. Uitzicht op de toekomst
 29. Hoe de rijken de wereld regeren
 30. Tot de 99% of de 53% behorende
 31. Waarom een Europees Jaar van actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties?
 32. Bank crisis en Occulte tekens
 33. Sprekend beeld uit Bangladesh
 34. Economie en degradatie
 35. De gedachte aan het verliezen ontsteekt de vreugde van het hebben
 36. Slechts één ding is nodig
 37. Oplichten in de duisternis
 38. God’s Licht
 39. Innerlijk licht
 40. Laten wij verder gaan
 41. De schakelaar moet aangeshakeld staan
 42. Kerkelijk pleidooi voor stapje terug in welvaart
 43. Fragiliteit en actie #4 Ter Beschikking
 44. Wanbegrip: Wijd de poort, breed de weg
 45. De weg naar succes is bezaaid met vele verleidelijk parkeerplaatsen
 46. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #4 Volgelingen van Jezus
 47. Christen mensen met ons geloof
 48. Koninkrijk Gods

Additonal reading in English:

 1. Materialism, would be life, and aspirations
 2. The thought of losing rekindles the joy of having
 3. Light going on in darkness
 4. God’s Light
 5. Light within
 6. Let us move on
 7. The switch must be turned on
 8. Living a perfect day
 9. True riches
 10. Good to make sure that you haven’t lost the things money can’t buy
 11. The road to success is dotted with many tempting parking places

+++

 • The Unsuccessful Sermon (eireinei.com)
  the story of the “Rich Young Ruler,” a person found nowhere in any single Gospel.  Rather, in Mark, he is a “rich man.”  In Matthew, he is a “rich young man.”  But here in Luke, he is a “rich ruler.”  Luke tells us that this man came to Jesus asking for “eternal life.”
  +
  We are too wealthy for our own good.  Understand that each of us in this room, unless I have made some great mistake (and if I have, I apologize) are wealthy.  If not compared to the rest of the campus, than to the rest of the county.  If not compared to the rest of the county, than the state.  If not to the state, than to the country.  And if even not to the country, in all likelihood, to the rest of the world.  We are wealthy.  We are rich (and young) rulers.  We are standing before Jesus, looking at him eye-to-eye, feeling the weight of the coins in our pockets.  We are too wealthy for our own good.
 • for the love of money (chanagisellekruger.wordpress.com)
  I’m not a materialistic girl, unlike Madonna… I’m content with the life i have and i do not wish for anything nor want because i know that the Lord, my God cares for me and will always look after me. in the bible it says do not have a love of money.
  +
  the love of money can lead to a sickness of the mind. it can literally led to mental illness. The two  main mental illnesses are in my believe that are connected to the love of money are Anxiety and Depression.
 • Accepting Denial (importantbeloved.wordpress.com)
  I think the real problem here with the Rich Young Ruler is deeper than the fact that he loves His money more than he loves Jesus. Yes, he has everything that he could possibly want, so this makes him blind to the fact that he needs Jesus. So the deeper heart issue he faces is one of denial. He is in denial about the fact that he needs Jesus more than he needs his money. What he believes is that he needs his money more than he needs Jesus. Major problem. Denial of the first degree.
 • Capitalism = Worship of Money = Satanism (lunaticoutpost.com)
  Isn’t it strange that the most “religious” nation (USA) is also the one that is the most in love with money?
  +
  Money is the God of America, and the insane drive to acquire worthless shit is what keeps it alive.
  +
  Yes, it is perfectly fine for Christians to become wealthy, and there is nothing in the Bible that forbids Christians from gaining large amounts of money. The problem is that the love of money is the root of all sorts of evil (1 Tim. 6:10). Jesus said that you cannot serve both money and God at the same time: “No one can serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or he will hold to one and despise the other. You cannot serve God and mammon (wealth),” (Matt. 6:24). Jesus is not saying that it is sinful to be rich. Jesus is telling us that the problem is when Christians start putting their faith, hope, and security in their money (and it becomes their master) rather than God. At this point, they become idolaters and fail to serve the true God.Also, if a Christian is blessed by God to have large amounts of wealth, then he or she should use it for furthering the gospel. Therefore, wealthy Christians, just like poor Christians, should tithe to the church to aid it in expanding the gospel of Christ. Consider the parable that Jesus gave concerning the use of money in Luke 19:11-27. In it the person who was punished was the one who did not use the money given to him by his master in a manner profitable to the master, and he was condemned. So, when someone is given something by God, he is to use it for God’s glory. This includes money.
 • Money (gilldouglas.wordpress.com)
  They say that money is the root of all evil. While this may have some truth to it, as Christians we know that sin is the root. To sin is to turn away from God, to reject and to rebel against Him. Money itself is not a sin or evil, but it can become an object of sin for some people. Money has a particular way of blinding people and deceiving them of a true spiritual state. No matter how much (or little) you have, money has the power to keep you from God. “For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs.” (1 Timothy 6:10)
 • 5 Biblical Concepts Fundamentalists Just Don’t Understand (alternet.org)
  One of the most humorous aspects of modern-day, far-right Christianity is its reverence of capitalism. That’s because Christ could be considered almost “anti-capitalist.”
  +The story of Lazarus should similarly terrify modern day fundamentalists:

  Lazarus is a beggar who waits outside of a rich man’s house and begs for scraps. When both Lazarus and the rich man die, Lazarus ends up in heaven, while the rich man ends up in hell. When the rich man begs for water, Abraham says, “Child, remember that you in your lifetime received your good things, and Lazarus in like manner bad things; but now he is comforted here, and you are in anguish.” Luke 19:25.

 • The Theology of $elf (eireinei.com)
  In case you didn’t know, the economy isn’t in good shape right now. The politicians tell me it’s worse than ever and it’s everyone’s fault so long as it’s not theirs. Things are getting better — little by little — but it has not been speedy and it will not be fast. We’re adjusting to a new way of life with a lot less borrowing and a lot more saving. In the meantime, the transition is anything but pleasant.
  +
  We’re told we’ve got a ladder to climb and that all our lives are about us getting to the top of our available ladder. We’re inundated, flooded, with advertisements showing us what we “need,” what “completes” us, what helps us climb up a few more rungs of that ladder.
 • True wealth & poverty (bhkmparish.wordpress.com)
  Eternal life is an intimate & joyous relationship with the living God that is experienced even now, but is fulfilled at the Resurrection on the last day, when the new heaven & the new earth will come in its fullness.
  +Now, it’s important to note here that nowhere in the Bible is there a law that says we all must sell everything we have and give to the poor. This is a tailor-made prescription for this particular man who put all his trust in his wealth.

  Jesus saw this man’s idol and told him that he had to give it up and follow Him to receive the gift of eternal life, which only Jesus can give. The same goes for all our idols.

 • Jesus Christ, FInancial Consultant (jaredhillaryruark.wordpress.com)
  I’d like to speak today about the Church’s reluctance to embrace Jesus as a financial consultant. We sometimes like to wonder about what Jesus might be up to in today’s world. If he were walking around in the flesh, incarnated, what would he look like, where might we find him, what might he do for a living. Have you heard this sort of speculation before? Jesus would be, oh, what a construction worker, a single mother, a man falsely accused and sitting on death row, a migrant laborer. You might think about it sometime. It makes for lively discussion and there are a lot of good answers.

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen, Religie, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

22 reacties op Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6

 1. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7 | Broeders in Christus

 2. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8 | Broeders in Christus

 3. Pingback: Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid | Broeders in Christus

 4. Hebr 4:14 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde.

  Like

 5. Pingback: Kijk op het Vrije Wereld Handvest | Marcus' s Space

 6. Pingback: Koran tegenover veel oudere Heilige Geschriften | Stepping Toes

 7. Pingback: Met minder is… nog genoeg | From guestwriters

 8. Pingback: Gods vergeten Woord 15 Schepping 7 Vreze des Heren | Broeders in Christus

 9. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 2 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 10. Pingback: In de supermarkt kan je (g)een hoop kopen | From guestwriters

 11. Pingback: De god zoon, koning en zijn onderdanen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: Opbouw van verleden naar toekomst | From guestwriters

 13. Pingback: Zingen over moeilijkheden en lijden ook noodzakelijk in kerkgemeenschap | From guestwriters

 14. Pingback: Een huis voor God – Jeshua-ists

 15. Pingback: Hoe leest u? Om het koninkrijk van God binnen te gaan | Broeders in Christus

 16. Pingback: Aanwijzingen voor de Eenheid en Eenvoud te vinden – Jeshuaisten / Jeshuaists

 17. Pingback: Uit de Oude doos: In het Nieuws – Honger en bevolkingsgroei | From guestwriters

 18. Pingback: Uit de Oude doos: Een steeds kleiner wordende wereld | From guestwriters

 19. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #12 Evangelie bestaand uit Dingen betreffende het Koninkrijk van God – Belgische Broeders In Christus

 20. Pingback: Stappen nemen om te leven – Jeshuaist

 21. Pingback: Wat wil “Met een kijk op de wereld” wel brengen – Some View on the World

 22. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.