Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8

Bijdrage van de reële waarde

Er is het papieren geld, de munten, de aandelen, kasbons, huizen, auto’s, elektronica, dat iedereen wel graag zou willen hebben. Als wij rondom in de winkels zien kunnen wij massa’s dingen aantreffen die ons wel op de één of andere manier kunnen bekoren.

Diegenen die graag al dat materiaal zouden willen hebben, willen er ook bepaalde waarden aan geven die misschien uit proporties zijn en niet de echte waarde van de goederen benaderen. Elk ding kan een totaal ander waarde hebben voor iemand anders. Maar welk de waarde ook moge zijn,  is het echt wel van waarde voor ons? Zal het ons zo veel meer bij dragen?

Waar leggen wij onze interesse

In de wereld waarin wij leven, waar willen wij ons zelf plaatsen en waar willen wij onze aandacht aan besteden?

Loc Market Place, Norwich It was so busy down ...

Vele goederen zijn er in deze wereld te koop. In mooie winkelparadijzen en op eenvoudige markten. – Loc Market Place, Norwich (Foto credit: Wikipedia)

Wat kunnen al die materiële zaken werkelijk bijdragen tot ons leven? Denken wij voldoende na over over de werkelijke waarde van dat materiaal en over wat het werkelijk kan bijdragen nu, maar ook voor het toekomstige leven dat ook voor ons in het vooruitzicht gesteld kan worden?

Tussen al dat materiaal kan men ook veel websites vinden en kranten, tijdschriften en boeken om te lezen, maar kunnen deze zaken de antwoorden brengen die ons tevreden zullen stellen? Wel kan men stellen dat al die lectuur die de mens aangeboden krijgt veel woorden mogen bevatten maar die lezers toch niet laten weten wat ze echt missen in het leven door het niet lezen van de Heilige Schrift van God.

Criticasters

Doorheen de geschiedenis kan men veel mensen vinden die zich hard opstelden tegen die Oude Geschriften, ook al hadden ze nooit stappen ondernomen om ze ooit eens echt te lezen. Velen spuwen kritiek op de Bijbel ook al hebben zij hem nog nooit van begin tot einde door genomen. Hoe kunnen zij dan een eerlijk oordeel vellen? Want als mensen de Bijbel niet lezen, hoe kunnen ze dan zelf weten wat het bevat en ongeacht of het waar is?

Net als elk boek, moet de Bijbel worden gelezen om naar waarde geschat te kunnen worden. Enkel bij een grondig doornemen kan men dat Boek der boeken op zijn werkelijke waarde schatten.

English: Fountain of Eternal Life

Fontein van Eeuwig leven – Eternal Life (Foto credit: Wikipedia)

Het door God doorgeven van Zijn Woorden had zin voor de mensheid, maar het licht aan de mensen zelf om deze Woorden te willen horen. God heeft in de Tuin van Eden de mens de vrijheid geschonken om zelf keuzes te maken. Het ligt aan de mens om zo ook al of niet te willen luisteren naar de Stem van God. De cirkel moet worden doorbroken als het geloof in zijn boodschap aanwezig is, en in de God die Die Woorden gegeven heeft, indien dat Woord ooit hersteld hoort te worden en in stand moet worden gehouden.

Afstand durven nemen van de wereld

We moeten niet met deze wereld gaan die meer geniet van het bezit van geld en materiële gadgets. Het zou beter zijn om ons leven vrij van geldzucht te houden, en tevreden zijn met wat we hebben. We begrijpen beter dat de verlangens van het vlees en de verlangens van de ogen en de trots op bezittingen gewoon dingen van de wereld zijn die ons niet gelukkiger zullen maken op de lange termijn. Alles wat we om ons heen zien in deze wereld heeft zijn dagen en zal tot zijn einde komen. Alles is tijdelijk behalve de Bijbel, Gods Woord, Zijn instructies, die zullen blijven tot in eeuwigheid.

 “(5) Laat je wijze van leven zijn zonder de liefde voor geld zijn, en wees tevreden met wat je hebt. Want Hijzelf heeft gezegd: ‘Ik zal je nooit verlaten noch in de steek laten, “(Hebreeën 13:5 De Geschriften 1998 +)

“(15) Heb de wereld niet lief, noch hetgeen dat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vaders niet in hem. {1} {Voetnoot: 1 James 4:4} (16) Want al wat in de wereld is – de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven – is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. (17) En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar de een die de Wens {of het verlangen} van Elohim doet blijft voor altijd {in eeuwigheid}. “(1 Johannes 2:15-17 De Geschriften 1998 +)

“(6) Maar eerbied met tevredenheid is een groot gewin. (7) Daar wij niets in de wereld brachten {Want wij hebben niets in de wereld gebracht}, en het is onmogelijk om er iets uit te nemen. (8) Wanneer we voedsel en onderdak hebben, zullen we tevreden zijn met deze. (9) Maar diegenen die rijke willen zijn vallen in het proces, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten die mannen in verderf en ondergang storten. (10) Voor de liefde voor geld is een wortel van alle kwaad, waarvan sommige, door het verlangen ernaar, zijn afgedwaald van het geloof, en zich met vele pijnen doorboorden. (11) Maar gij, o mens van Elohim, ontvlucht al deze, en betracht {of jaag naar} gerechtigheid, eerbied, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. (12) Strijd de goede {voortreffelijke} strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven {grijp het eeuwige leven vast}, waartoe je ook geroepen bent en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.” (1 Timoteüs 6:6-12 De Geschriften 1998 +)

Jezus waarschuwde om voorzichtig te zijn, niet te begeren, want zelfs in de hoogte van zijn voorspoed hangt een man zijn ware leven niet af van wat hij heeft aan materieel bezit. Het is belangrijker om de juiste hartentoestand te hebben en de juiste connectie of relatie met de Schepper van alles te hebben. Want wat kan een mens geven, dat van gelijke waarde is met zijn leven? (Marcus ²8:37)

“(15) En Hij zeide tot hen:” Let op, en hoed u voor {of wees bewust van}  hebzucht, want iemands leven bestaat niet uit het overschot van zijn bezittingen. ‘”(Lukas 12:15 De Geschriften 1998 +)

Faam en Trots

In de wereld zijn er velen die liever de korte wereldse faam hebben (hoewel het zeer lokaal kan zijn, op de televisie in de eigen regio, zich zelf een belangrijke of beroemde persoon te noemen). Mensen willen graag opkijken om BV te zijn en kennen zelfs dikwijls niet meer het onderscheid tussen  plaatselijke gekendheid, bekendheid en nationaal of internationale bekendheid, slaat staan beroemdheid. Makkelijk noemt men iemand “beroemd” ook al kan hij of zij enkele streken verder een totaal onbekende zijn. Maar men is totaal verblind door het in de media komen. En het is de populaire media, de televisie die het haalt van de ernstige theaters, universiteiten en gerenoveerde instituten. Vandaag is het moeilijker voor een wetenschapper om naam te maken dan enige voetballer of televisievedette.  Het is niet meer de belangrijkheid van het werk voor de gemeenschap dat de aandacht verkrijgt. Al vele jaren geleden heeft de mens zijn aandacht verlegd en schenkt hij waarde aan heel andere dingen dan die voor het algemeen goed.

Maar wij moeten er voor op letten dat wij niet in die val van eigen trots vallen en zelf geen faam willen verwekken. Ook moeten wij er voor waken dat onze aandacht niet te veel gaat naar het verwerven van naambekendheid of naar het verwerven van aanzien door bepaalde functies te bekleden of door met uiterlijke schijn ons beter te doen voorkomen.

Verzamelen van schatten

Verzamelt u geen schatten op aarde. Het is begrijpelijk dat u er zo goed mogelijk wil voorkomen en dat u volmaakt wilt te worden. Dat laatste zal niet zo zeer gebeuren door u van allerlei gadgets te voorzien. Die volmaaktheid zal er niet ontstaan door zich te verrijken met allerlei goederen. De volmaaktheid van een mens ligt in het innerlijke van de mens. Zijn kennis en vernuft zal niet toe nemen door meerdere artikels te kopen of duurdere wagens te hebben. De kennis kan men slechts verwerven door de hersenen te gebruiken en door kennis te willen op nemen. Zijn hersenen open te stellen voor geestelijk materiaal.

Lord Buddah

Voor velen een aantrekkelijke persoon en leermeester die hen van de materie zou moeten ontbinden. –  Buddah (Photo credit: Venkataramesh.Kommoju)

In de vorige hoofdstukken hebben wij laten zien dat de mens ook in andere culturen op zoek is gegaan naar wijsheid. Vooral bij de Oosterse filosofen en leermeesters of goeroes, hoopten velen antwoorden te vinden; maar meerderen kwamen toch een beetje van een kale kermis terug, of waren toch nog niet helemaal tevreden. Sommigen vonden dan wel tijdelijke antwoorden die eerst voldoening schonken maar hen daarna toch nog confronteerden met meerdere onbeantwoorde vragen.

Hulpmiddelen tot verwerving

Om u te helpen meer kennis te verwerven kunnen verschillende menselijke geschriften een grote bijdrage leveren. Wereldse kennis kan men daar zeker bij een juiste keuze opdoen. Voor onze geestelijke vorming kunnen de meerdere beschikbare geestelijke boeken van enige hulp zijn, maar de beste hulp zal u kunnen vinden in de Bijbel.

Wij mogen niet vergeten dat het niet bepaald tot enig nut zal zijn indien wij de voorkeur geven aan wereldse lectuur om ons te vormen. Wat baat het een mens zo hij de gehele wereld won en zijn ziel schade leed? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn ziel?

  “(35)” Want ieder die zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Goede Nieuws, die zal het redden {behouden}. (36) “Want wat baat het een mens als hij de hele wereld wint, en zijn eigen leven verliest? (37) “Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?” (Markus 8:35-37 De Geschriften 1998 +)

De Schepper van de mens is bereid om de mens te helpen om een ​​goede schepping te worden, maar de mens moet inzien dat hij de Schepper nodig heeft om de zich tot een ​​goed mens om te vormen. Hij moet oog hebben voor wat God als mogelijkheden aan biedt om zich te vormen. En de aangeboden middelen moet de mens willen aanvaarden. Om deze reden moeten we de Bijbel bij ons halen en daarin heel vaak lezen, het Woord van God bestuderen als de kostbaarste schat, waardoor we apart gezet worden (geheiligd worden).

Juist te besteden tijd

De meeste mensen zijn zo druk bezig het beste te maken van hun leven met de gedachte dat hoe meer geld zij kunnen verzamelen hoe beter hun leven zal zijn.

De Bijbel geeft hieromtrent ons stof tot nadenken. Het Boek der boeken bevat meerdere gedetailleerde instructies over wat voor soort dingen wij horen te doen en waarover wij ernstig moeten over nadenken.

“(6) Maak je helemaal geen zorgen, maar in elke materie,  laat uw begeerten bekend worden gemaakt aan Elohim door bidden en smeken, met dankzegging. (7) En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden in Christus יהושע {Jeshua}. (8) Voor de rest, broeders, wat er ook maar waar mag zijn, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, al wat schoon is, alles wat lieflijk is, alles wat van goede verslagen mag {alles waarover gunstig gesproken wordt}, als er enige oprechtheid en zo er enige lof is – denk over deze. (9) En wat je hebt geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, beoefenen deze, en de Elohim van de vrede zal met u zijn. “(Filippenzen 4:6-9 De Geschriften 1998 +)

Wij moeten er ernstig over nadenken over wat er ons tot nut kan zijn. Wij moeten nadenken over dingen die ons opbouwen, en niet ons naar beneden trekken, dieper in de afgrond. Het gaat er om onze gedachten juist te leiden en ze niet te laten afdwalen. Niet laten wegdeemsteren in oeverloze fantasieën die ons aan onze begeerten voldoen. daaronder behoren de seksueel getinte fantasieën maar ook de verlangens naar materie die stoffelijk en vergankelijk is.

“(24) En Hij zeide tot hen:” Schenkt aandacht aan wat gij hoort. Met dezelfde maat die je gebruikt, zal u gemeten worden {zal het u aangemeten/aangerekend worden}, en meer zal worden toegevoegd aan jullie die horen. (25) “Want wie heeft, hem zal gegeven worden, maar wie niet bezit, ook wat hij bezit zal van hem weg genomen worden.” {1} {Voetnoot:. 1 Lukas 8:18} “(Markus 4:24-25 De Geschriften 1998 +)

Geld, rijkdom en bezittingen zijn niet per se slecht, en ook niet andere dingen die ons  geluk kunnen geven en plezierige gevoelens kunnen bezorgen. Het is verkeerd te denken dat God ons geen genoegens zou toewensen. Echter, het is belangrijk dat we ze niet misbruiken voor onze eigen zelfzuchtige doeleinden en intenties, en dat wij onze gevoelens steeds onder controle houden. Wij mogen het aantrekkelijke, zij het materie of de mooiheid van mensen ons niet laten vermurwen en hen ons laten controleren. We moeten leren om onszelf, onze verlangens en onze emoties te beheersen. Leren om onze bezittingen te controleren, en hen niet in plaats daarvan ons laten beheersen.

Jezus heeft er geen bezwaar tegen dat wij ons leven verbeteren. Hij beseft dat God bereid is ons meerdere middelen in ons leven te schenken en dat God ook van ons verwacht dat wij onze talenten terdege goed gebruiken. God verlangt er zelfs naar dat wij onze talenten vermeerderen en dat wij niet bij de pakken blijven zitten. Wij moeten actie voeren en dingen ondernemen. Maar bij die uitoefening van het verbeteren van onze welstand of ons leven moeten wij wel steeds onze ogen juist gericht houden op de belangrijke dingen in het leven en op de juiste Persoon.

Epistel of Brief van een apostel – Een close-up van de brief van de apostel Petrus in het 1407 GT Latijnse Bijbel tentoongesteld in Malmesbury Abbey, Wiltshire, Engeland. Het werd met de hand geschreven in België, door Gerard Brils, voor het voorlezen in een klooster.

De apostelen schreven brieven naar de gelovigen in de hoop dat dezen er naar zouden luisteren en over na zouden denken. Zij verwezen naar de noodzaak om de Geschriften ter hand te nemen en deze grondig te bestuderen zodat zij ons terdege konden vormen. In ons leven mogen wij ons dan ook niet laten inpalmen door het vergaren van wereldse rijkdom, maar moeten wij tijd overlaten om de belangrijkere geestelijke rijkdom te verwerven. Wij moeten meer tijd doorbrengen met het denken over het Woord. Hoe meer tijd wij daar aan willen besteden hoe meer macht en mogelijkheden we zullen verwerven om door dit leven te wandelen. Ook hoe meer we lezen en luisteren naar het Woord van God, hoe meer openbaring we zullen krijgen om het te begrijpen.

Geen eigen wijsheid

Wij moeten niet dom of arrogant zijn met te denken dat wij alles alleen kunnen klaren in ons leven. En dat wij alles vanzelfsprekend zo maar aan kunnen en op ons zelf zullen slagen in alles wat wij wensen te ondernemen.

Velen denken wijs te zijn, maar zijn ze het wel echt, en wat houdt die wijsheid wel in? Als de wijsheid het vermogen is om terecht te oordelen, heb je het? Als begrip een juist onderscheidingsvermogen hebben is, heb je het?

Kan onze eigen wijsheid en kennis er voor zorgen dat deze wereld perfect draait? durven wij zo iets hoogmoedig denken?

Ook al mogen wij veel wijsheid en kennis verwerven zullen wij dagelijks nog geconfronteerd worden met onze gebreken. En al die wijsheid en kennis zal ons ook niet het uiterlijk vertoon opleveren dat zich zal vertonen in een toename van materiële goederen. Wijsheid zal juist doen inzien dat die materie van geen belang is.

Rationalisatie zal ons niet wijsheid brengen en ook niet rijk maken. Het zal ook niet alle vragen omtrent het leven tenvolle kunnen beantwoorden.  Maar als wij ons nederig opstellen en de Heilige Schrift ter hand durven nemen om ons te vormen, zullen wij daar antwoorden kunnen in vinden die elk gebied van ons leven behandelt – geboorte, leven en dood, gedachten, spraak, seks, vooruitgaan, studeren, oefenen, werken, werkgelegenheid,  geld, eten, kinderen, kleding, vrienden, en zelfs over dingen die toentertijd niet bestonden zoals televisie.

Maar de Schrift maakt ook duidelijk dat als u denkt of handelt in tegenstelling tot wat wordt geschreven, je niet verder gevorderd zal zijn dan de periode van je luiers die eerder je beschermden.  (Job 11:12; 2Petrus 2:12).

De ware rijkdom van de mens ligt in zijn gedachten en bestaat uit de wijsheid en inzicht die hij bezit en hem zal onderscheiden van de zwakkeren en de zwak- of krankzinnigen (Psalmen 19:07; 119:130, Jesaja 8:20, 1Timotheus 6:3-5). Van nature zal die wijsheid echter niet komen. God, de Schepper kan ons veel mee geven, maar wil dat wij er ook voor werken. Zo zullen wij ook inspanningen moeten leveren om verdere wijsheid te verwerven. Je kunt de waarheid niet door rationalisatie vinden, het vereist openbaring van de God van de waarheid. De Heilige Geschriften bezorgen ons meerdere spreuken die ons wijsheid kunnen bezorgen en tucht kunnen aanleren. Want hoe men het draait of keert zal men de wijsheid moeten kunnen dragen en beheersen en zal men ook zijn verlangens en lusten de baas moeten zijn. Dat laatste zal een van de getuigenissen van wijsheid zijn. Het getuigt namelijk van onwijsheid en weinig goede verstandelijke vermogens als men zijn lusten niet de baas is. Daarom is het zo belangrijk om zich door Gods Woord te laten vormen en de vele spreuken in acht te nemen om ook de redenen van het verstand te verstaan; om onderwijs aan te nemen van goed verstand, gerechtigheid, en recht, en billijkheden. Er is geen betere bron dan deze spreekwoorden voor wijsheid die de Bijbel voorziet om ons te vormen, om de slechten kloekzinnigheid te geven, de jongeling wetenschap en bedachtzaamheid. (Spreuken 1:1-4).

English: Example of page from New World Transl...

Voorbeeld van de Nieuwe Wereld Vertaling van de heilige Geschriften studie editie (Foto credit: Wikipedia)

Wij moeten niet bang zijn voor de mensen en naar hun woorden verlangen maar hunkeren naar de verlichting gevende woorden van God. In al die vele wereldse boeken zullen wij niet de volle waarheid kunnen aantreffen. Reeds van bij de aanvang der tijden is Gods  waarachtig. De eerste mensen hebben er aan getwijfeld en moesten daarvan de gevolgen dragen. Ook wij dragen hier nog de gevolgen van; Maar nu zouden wij beter moeten weten. Wij zouden er volledig bewust van moeten zijn dat niet enkel dat Woord Getrouw is en steeds de volle Waarheid bevatte. Wij moeten er ook bewust van zijn dat die Woorden vol rechtvaardigheid gebracht worden en al die rechtvaardige bepalingen  voor eeuwig zijn. De Bijbel is Gods boek van de waarheid die eeuwig zal blijven voortbestaan.

“5 Elk woord van Eloah is uitgeprobeerd of gelouterd {1}, Hij is een schild voor degenen die toevlucht nemen bij Hem. {Voetnoot: 1 Psalmen 12:6; 18:30; 119:160.} (Spreuken 30:5 De Geschriften 1998+)

“(160) De som van Uw woord is de waarheid, en al uw rechtvaardige rechtsuitspraken zijn voor eeuwig.” (Psalm 119:160 De Geschriften 1998 +)

In het vlees zijn we lui en willen wij God ontvangen zonder enige inspanning van ons eigen deel, maar dat is niet de manier waarop het werkt. Je zal alleen maar iets uit het Woord kunnen halen wanneer je bereid bent tijd en energie er in te steken.

Mogen wij u aanmoedigen om een beslissing te nemen om elke dag te mediteren over Gods Woord, omdat elk moment dat je met dat Woord van God doorbrengt je het kansen geeft om het te laten absorberen, en hoe meer deugd en kennis je zal ontvangen van Jehovah God.

Behoefte aan goede relatie

God heeft geen behoefte aan uw geld of enig materieel bezit of aardse rijkdom. Jehovah God is ook niet geïnteresseerd hoe rijk wij wel kunnen zijn. Wat Hem aanbelangt is het veel belangrijker hoe “rijk” ons hart is. Waar ons hart klop en voor wat het klopt in welke hoedanigheid. Ons denken is veel belangrijker voor God dan datgene waar mee wij bij andere mensen mee te koop kunnen lopen.

Het hoeven ook niet de belangrijken of machtigen der aarde te zijn die anderen God leren kennen, want men zou er van versteld staan hoe eerder de waarheid uit de kindermond zal komen. (Psalmen 8:2)

De Allerhoogste, Maker van alle dingen heeft de mensen alles geschonken en verwacht niet dat ze het terug aan Hem schenken. Zoals ouders iets aan hun kinderen geven is dat niet in de eerste plaats om er iets voor terug in de plaats te krijgen. Als een goede Vader zal God niet iemand minder goed behandelen omdat hij minder welvarend is. Jehovah is een God van liefde. Het is de aard van God (Johannes 4:7). Dat is waarom Hij van iedereen houdt, ook zouden vele ‘gelovigen’ dat niet graag horen. Hij houdt van de drugsverslaafde, de prostituee, de seriemoordenaar, de kinderverkrachter, iedereen! Maar laat je niet misleiden ze zijn niet echt Zijn kinderen, of een deel van Zijn familie. Het zijn dezen die zich van het Volk van God hebben afgekeerd. Zij zijn dezen die zich afgekeerd hebben van Hem, maar voor Hem nog steeds welkom zijn om terug tot Hem te komen en om deel uit te maken van Zijn Familie.

Zijn kinderen zijn degenen die Jehovah God herkennen als hun God en die zich bereidt hebben getoond om hun leven terug over te gegeven aan Hem. Dat zijn degenen die hij belooft te verzorgen. Want Hij is liefde en Hij wil dat allen Zijn kinderen zijn, Hij vraagt ​​ons om samen te werken met Hem om Zijn familie te vormen. Hij wil niet dat deze liefde eenzijdig blijft. Hij verwacht dat wij ook Hem liefhebben en dat wij bereid zijn om met Hem een goede relatie op te bouwen. Eveneens verwacht Hij dat wij met Zijn zoon en met Zijn andere schepselen een goede relatie zouden opbouwen.

Nederlands: Deze beide heren zijn erg bekend i...

Een goede relatie hebbend met elkaar is ook goed op elkaar kunnen inspelen (Foto credit: Wikipedia)

God verlangt dat wij goede relaties opbouwen met andere mensen en dat wij zijn Woord aan hen kenbaar maken en hen er van overtuigen om samen te investeren in de hoop die God voor hen voor altijd heeft. Rijk of arm zijn wij gelijkwaardig voor God.  Maar wij moeten bewust zijn voor de gevaren van de rijkdom.  Er zijn inderdaad rijke christenen die niet zien dat ze echt slecht voor God zijn en dat zij, als zondaars, niet alles wat ze hebben gekregen verdienen, ook al mogen zij zo (opzichtig) gul geven aan de kerk en de armen omdat ze door God geroepen zijn om zo te doen.  Enkel als zij geven met een eerlijk hart zullen zulke mensen het eeuwige leven hebben, maar indien hun motivaties verkeerd liggen zal het veel moeilijker zijn voor hen dan die arme bedelaar die slechts een kleinigheid bijdraagt.

Voedingstof tot afgoderij

Ook zijn grote rijkdom en bezittingen zo gevaarlijk omdat ze gemakkelijk verafgoding teweeg kunnen brengen, en dus is het vaak moeilijker voor rijke mensen om te zien dat ze afdwalen van het juiste pad en dat ze echt slecht worden in de ogen van God.

Net als de rijke jongeling uit de gelijkenis van Jezus kunnen wij vragen wat we moeten doen om Gods gunst te krijgen. Maar daar zien wij over het hoofd dat het niet enkel over het verdienen van geldelijke zaken gaat. Het gaat ook over bekeren van onze hopeloze streven en het ontvangen van eeuwig leven als een gratis geschenk van Jezus door zijn zoenoffer.

Net als de rijke jongeling, kunnen we onszelf gemakkelijk overtuigen dat we van Gods wet houden op een oppervlakkige manier, terwijl het er om gaat om diepe gehoorzaamheid, welke voor anderen niet zichtbaar is omdat zij in het verborgene ligt van ons innerlijke. Doch God kent dat verborgene, want niets is voor Hem geheim.

Indien wij ons niet overgeven aan God zullen wij steeds met een wrang gevoel achter blijven. Net als de rijke jongeling, zullen we blijven zitten met een knagende gevoel dat er iets verkeerd is, dat, ondanks onze goede, uiterlijke morele prestaties, we eigenlijk heel ver zijn van het eeuwige leven.

Slot

Arm of welgesteld, steeds moeten wij onze aandacht richten op de voorziening die de Allerhoogste de wereld heeft bezorg om de wereld uit haar lijden te verlossen. Die Genade Gave van de Maker heeft de weg geopend maar wij moeten hem durven volgen. Naast god moeten wij ook in Jezus durven vertrouwen. Hij is degene die ons alles kan geven wat we nodig hebben in onze respectieve leven. Als zoon van God heeft Jezus ons de weg bereidt en heeft alles nu mogelijk gemaakt om tot een goede relatie te komen met zijn Vader, de enige Ware God. Het is die God de Vader die onze enige God mag en moet zijn. Naast Hem mogen wij geen ander goden hebben en mogen wij niets anders in die mate begeren. Ons grootste verlangen mag niet uit gaan naar goederen of materiële bezittingen maar moet gestoeld op een waar geloof gericht zijn naar de Bron van onze ware geluk en onze ware vreugde. Het is niet in de wereld dat we onze ware geluk en plezier kunnen vinden, niet in seksuele relaties, menselijke schoonheid, rijkdom of overvloed aan bezittingen, maar in de liefde van God, ondersteund door onze liefde voor elkaar. Als we dit doen, gehoorzamen we de geboden van de heer Jezus Christus en kunnen wij als volgelingen van Jezus door het leven gaan om toe te treden naar Hem die Jezus volledig lief had.

De grootste rijkdom is dan ook God liefhebben en elkaar liefhebben met heel ons hart, onze geest, onze ziel en onze kracht.

Als we van geld en bezit meer houden dan van onze naaste en van God dan zullen we groeien naar meer verlangen om nog meer in hoeveelheid te bezitten. Dit zal leiden tot een nog groter verlangen, een oneindige cyclus van verlangen, die zal eindigen bij het ons ver van God verwijderen en brengen tot het plegen van steeds grotere zonden in de ogen van Jehovah God.  Dat groeiende verlangen naar meer zal echter niet gelukkig maken maar oorzaak zijn van een onverzadigbaar verlangen naar meer rijkdom en bezittingen resulterend in grote verliezen.

De geldzucht is een wortel van alle kwaad. Sommige mensen, belust op geld, zijn afgedwaald van het geloof en doorboorden hierdoor zichzelf met vele smarten. (1 Timotheüs 6:10) Daarom zijn wij beter er voor te zorgen dat wij achter de juiste rijkdom aan gaan, namelijk de geestelijke rijkdom, zodat wij ons leven vrij van de liefde voor geld kunnen houden en tevreden zijn met wat we hebben, en met volle vertrouwen onze hoop stellen in wat God voor ons later in petto heeft. Want God heeft gezegd: ‘Nooit zal ik u alleen laten; Nooit zal ik u verlaten ” (Hebreeën 13:5)

Laten wij dus onze ogen richten op het meest volmaakt gevende Boek der boeken, de Bijbel en dit ter harte nemen om dagelijks te bestuderen en ons geestelijk te laten verrijken.

Mensen moeten weten waar je voor staat dus in plaats van te pronken met aardse goederen kunnen wij best in het besef dat onze keuzes ons maken kiezen om Jezus te volgen en onze ogen en hoop op zijn en onze Vader te richten, de Enige Ware God, Elohim Hashem Jehovah.

+

Voorgaande artikelen:

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #3

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #4

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7

Fragmenten van de 8 hoofdstukken kunnen in het Engelse artikel gevonden / Fragments of the 8 Dutch chapters can be found in the English article: Materialism, would be life, and aspirations

and an overview of some of the Dutch chapters in: Catherine Ashton on the EU annual report on human rights

++

Aanvullende lectuur:

 1. Rond God de Allerhoogste
 2. De Allerhoogste is het Opperwezen
 3. God versus goden
 4. Geloof in slechts één God
 5. Een Naam voor een God #9 Vals geloof gevoed door vrees
 6. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 7. God meester van goed en kwaad
 8. Gericht op God
 9. Relatie tot God
 10. Jehovah mijn sterkte
 11. De gevende en beschermende God
 12. Vertrouwen op God
 13. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 14. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten
 15. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 16. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift
 17. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie
 18. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 19. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid
 20. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor
 21. Boek der boeken de Bijbel
 22. Boek der boeken en groot meesterwerk
 23. De Bijbel of Heilige Schrift: Het woord van God of het woord van mensen
 24. Bijbel Woord afkomstig van God
 25. Woord van God
 26. Heilige Schrift Woord van God
 27. Belangrijkheid van de Heilige Schrift
 28. Het belang van het lezen van de Schrift
 29. Het betrouwbare woord
 30. De Bijbel als instructieboek
 31. Voorschriften ons gegeven
 32. Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen
 33. Gedisciplineerd de Bijbel lezen
 34. Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers
 35. Hermeneutiek om uit te dragen #2 Ontvangstkanaal
 36. Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming
 37. Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus
 38. Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie
 39. Kennis en wijsheid door een Oud Boek
 40. Gelukkig de man die zijn vreugde vindt in het Woord van God
 41. Opgetekend in je hoofd wat is neergetekend
 42. Een uiteenvallende Bijbel teken voor iemand die dat niet doet
 43. Wie brengt het Kwaad over ons
 44. Een Tijd voor alles
 45. Het grote ideaal van deze tijd
 46. Geen tegengesteldheid voor de tijden
 47. Onze tijd is slechts één maal
 48. De eeuwigheid hangt af van deze korte tijd op aarde
 49. Voorbijgaande wereld maar toch blijvend
 50. 86 400 seconden
 51. 1440 minuten elke dag
 52. Indien u nu zou sterven
 53. Onrechtvaardigheid
 54. Hyper-individualisme
 55. Wat betreft Waar Elke mens recht op heeft
 56. Vrijheid van mens en centrale plaats in ons wereld- en mensbeeld
 57. Stichters van de Nieuwe Wereld en Godsdienstvrijheid
 58. Eigendomsrecht, welvaarttaks en waardigheidsrecht
 59. Nemen van Risico door de maatschappij
 60. Virussen van onze maatschappij
 61. Hoe de rijken de wereld regeren
 62. Financiële crisis en Verloning
 63. Financiële crisis en gebed
 64. Werk met vreugde en bidt liefdevol
 65. Protest tegen VN-resolutie over Godslastering
 66. Verondersteld dierenleed en vrijheid van Godsdienst
 67. Wij zijn zelf verantwoordelijk
 68. Geen mens is vrij die geen meester van zichzelf is
 69. Twee vormen van Vrijheid
 70. Keuzes
 71. De uiteindelijke vorming van iemands karakter ligt in eigen handen
 72. Oordeelt niet op grond van uiterlijk
 73. Nederigheid
 74. Aanvoelen en kennis
 75. Volmaakt in onvolmaaktheid
 76. Het oog gericht houden
 77. Zoek uw Toevlucht bij God
 78. De Geest van God brengt liefde bij; geeft hoop, en vrijheid
 79. Hoe we denken schijnt door in hoe we handelen
 80. Werk met vreugde en bidt liefdevol
 81. Zondigen omdat men zondaar is
 82. De nacht is ver gevorderd 19 Studie 4 Wat te doen
 83. De nacht is ver gevorderd 24 Studie 4 Zorg voor de naaste
 84. Gehoorzaamheid beter dan offers
 85. Zoek en vind de Open Weg
 86. Helden en heiligen
 87. Streven naar heiligheid
 88. Geestelijke vorming tot heiligheid #1
 89. Geestelijke vorming tot heiligheid #2
 90. Geestelijke vorming tot heiligheid #3
 91. Geestelijke vorming tot heiligheid #4
 92. Eerlijkheid begin van heiliging
 93. Het eerste op de lijst van de zorgen van de heilige
 94. Opdracht om anderen lief te hebben
 95. God liefhebbenden gerechtvaardigd
 96. Liefhebben en winnen
 97. Christelijke hoop op eeuwig leven
 98. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 99. God is mijn toevlucht, mijn fort en sterte, op Hem zal ik vertrouwen
 100. God is de sterkte van mijn hart
 101. God wil u gunst betonen
 102. God houdt van mij
 103. Dagelijkse sterkte
 104. Leef …
 105. Nieuwe energie ontwikkelen
 106. Wees sterk en moedig
 107. Moed voor het dagelijkse leven
 108. De Bekeerling, bekeringsactie en bekering
 109. Je kunt niets veranderen in je leven met de intenties alleen
 110. Als je denkt dat je te klein bent om effectief te zijn
 111. Bij de aanvang van een nieuwe dag
 112. Het is makkelijk onze verantwoordelijkheden te ontwijken
 113. Christelijke Overdenking: Zijn broeder haten
 114. Dezen die vrede maken zullen vrede moeten planten als een zaad
 115. De Wet van de Liefde, basis van alle instructies
 116. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde
 117. Doe het passende voor een vriend
 118. De Kerk moet God dienen
 119. Jezus volgen
 120. Eenheid in Jezus en Jezus in ons en God in hem
 121. Wees druk bezig met het belangrijke teken van geloof
 122. De geboden observerend, uitvoerders wordend van het Woord

++

Additional English literature:

 1. Materialism, would be life, and aspirations
 2. Ability for a community to come back from a crisis
 3. Catherine Ashton on the EU annual report on human rights
 4. Two forms of Freedom
 5. No man is free who is not master of himself
 6. It is easy to dodge our responsibilities
 7. Sinning because being a sinner
 8. A time for everything
 9. Eternity depends upon this short time on earth
 10. Our time is only once
 11. The Spirit of God brings love, hope and freedom
 12. Some one or something to fear #6 Faith in the Most High
 13. God of gods
 14. A god between many gods
 15. God Helper and Deliverer
 16. Gaining Christ, trusting Jehovah
 17. Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #2 Calling upon the Name of God
 18. Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #1 Creator and His Prophets
 19. Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #2 Instructions and Laws
 20. Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #3 A voice to be taken Seriously
 21. Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #5 To meditate and Transform
 22. Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #6 Words to feed and communicate
 23. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #4 Transitoriness #1 Prosperity
 24. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #4 Transitoriness #2 Purity
 25. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #6 Prayer #4 Attitude
 26. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #7 Prayer #5 Listening Ear
 27. Bible Word of God, inspired and infallible
 28. Bible a guide – Bijbel als gids
 29. A Bible Falling Apart Belongs to Someone who isn’t
 30. No prophecy of the scripture is of any private interpretation
 31. Gods hope and our hope
 32. Gods promises
 33. Humbleness
 34. A secret to be reveiled
 35. Giving close attention
 36. Final forming of a person’s character lies in his own hands
 37. Honesty beginning of holiness
 38. By the beginning of a new day
 39. You cannot change anything in your life with intention alone
 40. If you think you’re too small to be effective
 41. Work with joy and pray with love
 42. Reflection for today: hating your brother
 43. Judge not according to appearance
 44. Do the appropriate for a friend
 45. Those who make peace should plant peace like a seed
 46. A Living Faith #5 Perseverance
 47. A Living Faith #6 Sacrifice
 48. God doesn’t call the qualified
 49. The task given to us to love each other
 50. Love and win
 51. Whoever does not love does not know God, because God is love
 52. To be chained by love for another one
 53. God loving people justified
 54. For God loves me
 55. Walking alone?If you think you’re too small to be effectiveTry driving forward instead of backwards
 56. God wants to be gracious to you
 57. Do not foget the important sign of belief
 58. Wishing to do the will of God
 59. Being one in Jesus, Jesus in us and God in Jesus
 60. Observing the commandments and becoming doers of the Word

+++

 • Back to Creation (pastoryoder.wordpress.com)
  “Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.” When I began to look at our history as told by the Bible, I realized that most of us are heading toward similar mistakes as many of our favorite Bible stories. Hence, a new series was born. “Back to the Future”: looking back so that we can move forward. We are starting all the way back too, all the way back to creation.
  +
  We may think a small lie here and there is just fine. We may think that the picture of the girl with no clothes isn’t really doing any damage. But there is much worse than physical problems in your life. These things all cause spiritual, mental, and emotional scars. They change the way we view the world; slowly, granted, but it does happen. Marriages have been ripped apart  by the emotional scars of these mistakes. We have to be careful.
 • Saturday, 3 August 2013 : 17th Week of Ordinary Time (Scripture Reflection) (petercanisiusmichaeldavidkang.com)
  Scripture readings urge us to always be righteous and honest in all the things that we do, in all our dealings with others and in our relationship with the Lord our God and our neighbours, our fellow men. We are urged to always take the path of the righteous ones and avoid the path as taken by King Herod and those who try to cheat and be dishonest in all their actions.For actions like that of King Herod shows not only dishonesty, but also giving up of oneself to the temptations of the world and the power of evil. King Herod followed his lust and desire to take the former wife of his own brother as his own. It is unlawful because it seems that the King had taken her as wife while his brother was yet still alive, and therefore committed adultery with her in the eyes of man and God.
 • Relationship With Others (chrissymdale.wordpress.com)
  The Bible says that God loves us, but have you ever struggled to believe this? I have learned that if we never meditate on God’s Word, we will never experience the depth of His love for us.The love of God is meant to be a powerful force in our lives, one that will take us through even the most difficult trials into victory.
 • The Call of Wisdom (peterdavid28.wordpress.com)
  Wisdom calls you! Will you consider her precious gifts? She offers understanding and wisdom to the simple and foolish. Do you hear her? Or are you too busy? Or are you too proud to know you are ignorant? Or are you too rebellious to change your ways for her?
  +
  You came into this world messing on yourself, and you will go out doing the same. Unless you take God’s offer of wisdom, you are not any better right now. The world spews pagan and perverse filth at you daily in increasing intensity – you need God’s wisdom desperately.
 • The Art of Temptation (ariannemockabee.wordpress.com)
  The point of this isn’t to dig up the past; but rather to prepare for the future. In order to learn from our past, we must at first acknowledge where things went wrong and then take steps to correct it going forward. Maybe that one little lie led to more little lies and then bigger lies. Maybe that one credit card charge eventually turned into a mountain of debt. Maybe that one returned call or text turned into many nights of fornication and heartbreak. Perhaps that one glass of wine turned into a nightly ritual of alcohol consumption. That one puff turned into a nicotine addiction that you just can’t seem to shake….Whatever it is, we have all been there.
 • Greed of Money (apinaysdivinedetermination.wordpress.com)
  I believe it’s just some kind of man created shortage, lies to people so that they control everything. They have this mentality of “Why do we need to produce more if we can make more money with less?”.
  +
  Poverty is a worldwide stigma. Greediness is what makes it hard to be ended. This world has so many resources it is just greed that makes it limited. Our God is unlimited; he created everything it is just greed that makes it hard for the blessing to flow to others. I’m so sad for Africa, despite its rich resources such as coffee they end up being the one who gets defeated because of those greed business men that buy their products “too” cheap. I’ve watched so many coffee documentaries. And its shocking how much they sell their coffee beans per sack. See Ethiopia, they are the place where they are really blessed with coffee beans but where are they now? Still high rate of poverty. It’s the ordinary people who really suffer. Other coffee shop now promotes fair price and fair benefits for the coffee farmers. I hope many of them will follow. If only many would be fair….
 • Jesus Said, “IT IS FINISHED” But why do I still feel the way I do? (poems4him.wordpress.com)
  Gods Word is full of wisdom, It is packed with promises. God really wants the best for His children. But we have to do our part, by listening to God, by obeying Him. Where I find myself in trouble most of the time is because I don’t listen.
 • Jesus Christ, FInancial Consultant (jaredhillaryruark.wordpress.com)
  The Church is in a bit of a bind. Jesus gives good advice. His heart is in the right place but he’s a little bit too demanding. So Church management brings in Jesus for a performance review and they say, look, your numbers aren’t looking too good this quarter. Profits are sagging. We need to tone down the intensity on some of your financial advice. And Jesus says, “Well, what were you thinking?”
  +
  The Bible speaks of the possibility of security, but security is something we all do together. You may not find a biblical opinion on our Social Security program but the biblical witness proclaims again and again that all security is social. God will provide and it’s up to us to deal justly. We could alter that famous Gandhi quote slightly to say that God provides enough to satisfy every one’s need, but not enough for every one’s greed.
 • Bad News/Good News Bible (americanclarion.com)
  None of us likes bad news, and it’s natural to avoid it. However, it’s surprising to see a church edit the news as reported in the Bible and rewrite it so that it will be more palatable to its congregants.
  +
  We are naturally inclined to reject the God of the Bible, but this shouldn’t come as a surprise—we’re told as much in the Bible! We prefer to cherry pick the Bible and fashion a god that seems more palatable than the one the Bible presents. But a god of our creation is no god at all. He is simply a customized construct designed to make us feel better about ourselves.Such a creature is not worthy of our worship. The God of the Bible is.
 • Have you come to the source? (eyesonchildren.com)
  Jesus knows what is going on in a man‘s heart. He says the word of God that no one needs to tell him that.
  +
  We wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers in the heavenly places, it is written in the Bible. Then there is at least not with carnal weapons – such as swords or guns or cannon. But still, spiritual sword and buckler.
 • What Does God Want? (authorjodiwoody.com)
  Really, what does He want? You could ask dozens of people and get dozens of different answers. Those answers would range from- obedience, praise and worship, money (tithes and offerings), time, energy, loyalty, attention, commitment, and the list could go on. All of those things are true, but doesn’t that make God sound like some ego-maniacal, dictator who lounges on a throne demanding attention and glory? Who wants that for a Father?
  Simply put, God wants you.
 • The Art of Temptation
  Lust isn’t just about sex. Lust can also mean having an overwhelming desire or craving for anything such as food, love, money, power, drama, etc. The pride of life is formed through arrogance/abuse of God’s grace. So when we are led into temptation, the devil tries to stir up these feelings from within before we ever put them into action. Eve’s biggest downfall was that she allowed Satan to mislead her thoughts, which caused her to lust after something with negative consequences attached (Genesis 3:1-6). We’re still paying for that mistake thousands of years later!

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Christen zijn, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen, Wereld, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

25 reacties op Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8

 1. Pingback: Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid | Broeders in Christus

 2. Pingback: Kijk op het Vrije Wereld Handvest | Marcus' s Space

 3. Pingback: Met minder is… nog genoeg | From guestwriters

 4. Pingback: Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 5. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 2 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 6. Pingback: Doemdenkers en ons lijden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: Is daar een veroorzaker van alles | From guestwriters

 8. Pingback: Reflectie voor 9 Juli – Geluk uit eigen handelen | From guestwriters

 9. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 10. Pingback: Een huis voor God – Jeshua-ists

 11. Pingback: Voor hen die met vele vragen zitten | Broeders in Christus

 12. Pingback: Het Geschreven Woord: Charis – Gebruik en verklaring van een sleutelwoord in de grondtekst – Jeshuaisten / Jeshuaists

 13. Pingback: Hoe leest u? Om het koninkrijk van God binnen te gaan | Broeders in Christus

 14. Pingback: Gebed na het lezen van Psalm 8 | Broeders in Christus

 15. Pingback: Hij zag hem liggen | Broeders in Christus

 16. Pingback: Hoe leest u? – Wat leest u? “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw verstand en met heel uw kracht | Bijbelvorser = Bible Researcher

 17. Pingback: Dat mensen eindelijk beseffen dat Jehovah de Allerhoogste God van de aarde is | Bijbelvorser = Bible Researcher

 18. Pingback: Elkaar Liefhebben van God geleerd | Broeders in Christus

 19. Pingback: Zending van Met Open Bijbel April 2020 | Broeders in Christus

 20. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #7 Wereldse gebruiken 3 Strengheid – Belgische Broeders In Christus

 21. Pingback: De te volgen Weg van God – Belgische Broeders In Christus

 22. Pingback: Stappen nemen om te leven – Jeshuaist

 23. Pingback: De Taal van de Bijbel: Overmoed – Jeshuaisten / Jeshuaists

 24. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

 25. Pingback: Een schatkamer in huis #4 Het zoeken naar aardse kostbaarheden – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.