In afzonderingstijden Terug naar de Schrift zelf

Tijd van bezinning

Wij zijn vandaag in een tijd gekomen waar wij meer tijd voor ons zelf kunnen nemen. Niet alleen is er voor velen de ‘vakantie‘ maar ook het ‘verlof’ of de ‘Economische Werkloosheid‘ die maakt dat zij thuis zitten. De oproep van de minister van gezondheid, Maggie De Block om ‘in uw kot’ te blijven ging viraal. Maar dat thuis zitten houdt dit jaar ook veel beperkingen in. Op regelmatige tijdstippen is na de versoepeling voor de lockdown van het ganse land, de ene plaats na de andere terug in ‘lockdown‘ gesteld. Overal in Europa wordt er ook aangeraden zo weinig mogelijk rond te trekken of gezelschap van anderen op te zoeken. Men verzoekt overal de mensen om hun contacten met anderen te beperken. Na een poging om de lockdown tot een einde te brengen zijn de voorzorgsmaatregelen versoepeld. Maar die versoepeling bleek te vrijmoedig en moest in meerdere landen al eind juli in allerijl terug geschroefd worden.

In ieder geval hebben de mensen sinds 13 maart nu heel wat meer tijd gehad voor zichzelf over de dingen des levens na te denken. Ook al werden de kerken en gebedshuizen gesloten hoefde dat voor velen nog niet te betekenen dat zij geen gebedsleven in gemeenschap meer zouden kunnen uitvoeren. De hedendaagse sociale middelen hebben er voor gezorgd dat de meesten nog een dienst konden bij wonen via e-streaming.

In ieder geval kon men deze lockdown periode ook gebruiken als een vrij gekomen of gegeven meditatie tijd. Iedereen kon als het ware voor zichzelf een retraite tijd voorzien. Nu velen zich niet met het werk moesten bezig houden of van huis uit werkten, konden ze ook meer tijd vrij nemen om spiritueel zelfonderzoek te doen. Meerdere momenten kwamen nu ook vrij voor geestelijke oefeningen. Normaal zou men daarvoor nar een daarvoor geschikte omgeving zoals een klooster of een speciaal daarvoor opgericht retraitecentrum kunnen gaan, maar ditmaal bleven deze ook verder gesloten zoals cafés en restaurants. Een retraite biedt vaak de gelegenheid om in een groep met de hulp van een leider gedurende een tijd over meerdere zaken te praten en ideeën uit te wisselen, maar zulks groepsgebeuren zit er voor dit jaar niet in.

Deze crisistijd is een ideale tijd om terug naar de Schrift zelf te grijpen. Met het Boek der boeken terug vast te grijpen en van begin tot het einde terug door te nemen, kan men zijn geheugen even terug opfrissen en de Bijbelse geschiedenis voor ogen halen maar ook merken hoe wij God in alle omstandigheden hard nodig hebben. Vroeger was het zo, en nu is het niet anders.

Deze ‘Zomervakantie‘ zal in ieder geval voor iedereen heel anders verlopen dan een de vroegere normale vakanties.

Teruggrijpen naar valse goden

Barokke bedevaartskerk te Scherpenheuvel, de meest bezochte bedevaartplaats van België (bouwmeester Wenceslas Cobergher 1561-1634)

Wat ook opvalt, is dat bepaalde trektochten, bedevaarten of pelgrimages niet zijn door gegaan, maar dat mensen wel via het net gebeden lieten richten voor hen. Op ROB-tv liet de pastoor van Scherpenheuvel weten hoe mensen hem tijdens de coronacrisis opbelden om kaarsjes te branden voor Maria. In die gemeente wordt ook jaarlijks een “Kaarskensprocessie” gelopen op de eerste zondag na Allerheiligen waarbij het Mariabeeldje dat boven het altaar van de basiliek prijkt in een processie rond de basiliek wordt gedragen. Een traditie die al sinds 1628 standhoudt. Duidelijk een beeldverering zoals er meerdere in België kunnen vast gesteld worden. Maar Spanje en Italië spannen in Europa wel de kroon van die Maria verering. Toch kan men stellen dat algemeen in Europa de volksdevotie een belangrijke plaats geeft voor Mariaverering. Door verscheiden mensen wordt zij als de moeder van God aanschouwd, wat natuurlijk niet kan, daar God een eeuwig wezen is dat niet uit een vrouw of godin is geboren. Velen geloven ook dat Maria bemiddelt bij Jezus en bij God en als dusdanig verering verdient als middelares. Hierbij bezweren velen dat zij niet echt wordt aanbeden, ook al bidden zij tot haar.(?) De Mariaverering is echter wel een heikel punt in de godsdienst beleving.

Opvallen is dat tijdens deze coronacrisis vele mensen met heel wat vragen naar voor kwamen maar ook dat meerdere mensen weer hun toevlucht namen tot allerlei goden. In vele zogenaamd christelijke gebieden werden weer heel wat kaarsjes gebrand. Ook rozenhoedjes, voor een Mariadevotie, kwamen terug tevoorschijn.

Naast zulk een verering kan men bij de Katholieken ook een enorme reeks van ‘heiligen’ vinden die voor allerlei dingen worden aangesproken en waarbij mensen er op rekenen dat als zij tot hen bidden allerlei gunsten zouden krijgen. Al die kaarsjes die worden aangestoken en geldoffers die voor die heiligen worden gebracht maken voor velen onderdeel van hun godsbeleving.

Zij die zich christen willen noemen zouden zeer ernstig moeten na denken of zulk een Maria en heiligenverering in de kraam valt van een waardig volgelingschap van Christus. Zou Christus hiermee akkoord gaan? Valt zuk een verering voor beelden in de leer van Christus Jezus en valt dat wel te rijmen met de geboden van God?

Gesneden beelden

Vele Christenen ofwel kennen onvoldoende de geboden van God of vergeten doelbewust dat voorname Gebod waarbij God aan geeft dat er geen gesneden beelden mogen gemaakt worden van goden of enige wezens ter aanbidding. Nochtans vinden we in het gros van de Christelijke Kerken een zeer grote verering plaatsvinden met het gebruik of tentoonspreiden van beelden, zij het met gebeeldhouwde werken of iconen, ofwel met boeken.

Toch mag men zeggen dat de God boven alle goden zeer duidelijk is als Hij zegt:

לֹא-תַעֲשֶׂה לְךָ פֶסֶל, וְכָל-תְּמוּנָה

Gij zult niet kunnen maken tot u geen gesneden beeld

Het “Eerste gebod” richt zich tot alle mensen, die al of niet willen horen:

לא יהיה-לך אלהים אחרים על-פני

Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht

Hiermee geeft God aan dat Hij geen andere goden dult voor Zijn aangezicht en dat Hij niet wil dat er enige beeltenis van Hem of andere goden wordt gemaakt.

“2 Ik ben Jahweh, uw God, die u uit Egypte, uit het slavenhuis heb geleid; 3 gij zult geen andere goden naast Mij hebben. 4 Gij zult u geen godenbeeld maken noch enig beeld van wat in de hemel daarboven, op de aarde beneden, of in het water onder de aarde is. 5 Gij moogt ze niet aanbidden of dienen. Want Ik, Jahweh, uw God, ben een naijverige God, die de zonden der vaders wreekt op de zonen, op het derde en vierde geslacht van hen, die Mij haten, 6 maar die genadig is aan het duizendste geslacht van hen, die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.” (Ex 20:2-6 Canis)

“6  Ik ben Jahweh, uw God, die u uit Egypte heb geleid, uit het slavenhuis. 7 Gij zult geen andere goden hebben dan Mij. 8 Gij zult u geen afgodsbeeld maken, geen gestalte van iets aan de hemel daarboven, op de aarde beneden of in het water, dat onder de aarde is. 9 Gij moogt ze aanbidden noch dienen; want Ik Jahweh, uw God, ben een naijverige God, die de zonden der vaderen wreekt op de kinderen en op het derde en vierde geslacht van hen, die Mij haten, 10 maar die genade bewijst aan het duizendste geslacht van die Mij beminnen en mijn geboden onderhouden.” (De 5:6-10 Canis)

Heel wat Christenen beweren monotheïstisch te zijn maar aanbidden naast hun drie goden, God de Vader, god de zoon en God de Heilige Geest, ook nog Maria en een hele rits van heiligen.

Zij zouden moeten inzien dat een groot deel van de Bijbelse prediking uit de tijd van Mozes aan de verbanning is gebaseerd op de of-of keuze tussen exclusieve aanbidding van God en de afgoden. Het volk wordt er meermaals aan herinnerd dat er slechts Één Almachtig is en als de Soevereine Schepper van hemel en aarde moet aanschouwd worden. Het duurde een hele tijd vooraleer meerderen kwamen in te zien hoe zij verbonden moesten geraken aan hun Schepper door hun aanbidding voor Hem. De Babylonische ballingschap mocht een keerpunt zijn waarna de Joden als geheel zich sterk voelden om te gaan voor een monotheïstisch geloof en hulde aan andere goden opzij te zetten en af te keuren.

Door te dringen woorden

De profeten van God lieten de mensen rondom hen ook weten dat degenen die levenloze afgoden aanbidden niet in staat zullen zijn om de waarheid die God hen zou communiceren te horen. En daar op komt het op aan, om de oren en ogen te openen, zodat de waarheid van God zal kunnen tot u komen en zal kunnen doordringen.

Sun Myung Moon , een 20ste eeuwse pseudo christoi, stichter en leider van de Verenigingskerk plus oprichter van de Universal Peace Federation en eigenaar van een zakenimperium, waaronder het persbureau United Press International en de krant The Washington Times.

Meerdere eeuwen hebben valse leraren gepoogd om te mensen naar hun pijpen te  laten dansen. Ook al waarschuwde Jezus en zijn leerlingen al voor valse profeten, zouden de volgelingen van Jezus er ook niet van gevrijwaard blijven. De volgelingen van de Weg werden al snel bedreigd door zulke valse leermeesters enz elfs enkele Pseudo christoi of valse Christussen (waarvan de 2de voorlaatste stierf in 2012 na toch een zeer grote aanhang verwonnen te hebben.)

Door de eeuwen heen hebben een grote meerderheid van gelovigen gedacht dat zij theologen of godsgeleerden moesten hebben om hun de Bijbel uit te leggen. Zij waren bang dat zij zonder die wijze mannen en priesters geen inzicht zouden kunen krijgen in dat Woord van God. Ook nu nog zijn heel wat mensen die een excuss zoeken om de bijbel niet te lezen als zou het een verouderd boek zijn dat een gewone mens niet kan begrijpen. Niets is minder waar.

Indien u ook met zulk een idee zit, raden wij aan om deze tijd van afzondering te gebuiken om dat apart-geplaatste (of heilige) Woord van God eens ter hand te nemen en het te bestuderen. Nu is de tijd aangebroken om te zien en te beslissen of u het woord van mensen eerder wil aannemen dan het Onfeilbare Woord van God.

Doorheen de geschiedenis heeft God op regelmatige tijden de ens eens wakker geschud en hen weer opgeroepen om naar Hem te lusiteren en Hem weer tegemoet te komen. Nu zijn wij weer in zulk een periode beland, waar God oor wil geven aan ons roepen maar ons ook verzoekt een zuiver geweten te hebben en de juiste keuze te maken, voor de juiste godheid.

De vraag die vandaag nog steeds geldt:

Hoeveel wil de mens afhankelijk zijn van een Goddelijke Schepper?

+

Voorgaand

 1. Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid
 2. De Falende mens #2 Vrije keuze
 3. Fragiliteit en actie #12 Beperking
 4. Op zoek naar een God boven alle goden
 5. Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 1 Veel goden
 6. Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten
 7. Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 1 Een scheppend Wezen om aanbeden te worden
 8. Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 2 Een Enkelvoudig Geestelijk Opper Wezen
 9. Als de tijd ten einde loopt…. 1 Alles wat vroeger is geschreven #1
 10. Als de tijd ten einde loopt…. 2 Zonen en bastaards
 11. Als de tijd ten einde loopt 3 Dat zijn toch geen goden #1 Afgoden in het Oude Testament
 12. Als de tijd ten einde loopt … 3 Dat zijn toch geen goden #2 Afgoden in het Nieuwe Testament
 13. Als de tijd ten einde loopt … 3 Dat zijn toch geen goden #3 Afgoden in onze tijd
 14. Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus
 15. Gods vergeten Woord 7 Verloren Wetboek 6 Eredienst
 16. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #8 Concilie van Constantinopel

++

Aanvullende teksten

 1. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 2. Bijbel, helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest ter onderricht
 3. Schepping en wet die vertellen over Gods eer
 4. Vakantie is… stilte in je hoofd
 5. Zomervakantie 2020
 6. Gun jezelf een dagje lummelen
 7. Isolatietijd vrij te nemen voor jezelf
 8. Mood Booster • Avontuur in België
 9. Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden
 10. Ver weg van huis
 11. Ruimte voor gebed maken in zomervakantie
 12. Augustus maand voor het beantwoorde gebed
 13. Geen tijd meer voor uitstelgedrag
 14. Gedachte voor 3 januari 2018
 15. Aanvullend op overdenkingen van vorige zondag
 16. Bij beperktheid van plaats toch nog verkondigend
 17. Zuiverheid en verantwoordelijkheid van leden en leiders in een gemeenschap
 18. Eén tong om langzaam en doordacht te spreken
 19. Boek der boeken, de Bijbel
 20. Bijbel verzameld Woord van God
 21. Betrouwbare woord
 22. Bijbel – Enige bron van kennis en openbaring van God
 23. Bijbel baken en zuiverend water
 24. Bijbelboodschap voor ons
 25. God dienen boven mensen
 26. Godgeleerden
 27. God gever van vruchtbaarheid
 28. God kent het hart
 29. God laten naderen
 30. Gods kijk op diegenen die Hem aanroepen
 31. Gods oordeel
 32. Gods reddende Kracht
 33. Gods Soevereiniteit
 34. Godsverering
 35. God tot toorn geprikkeld
 36. God van Christus Jezus loven
 37. Kerklidmaatschap belangrijk of niet
 38. Verwerf de gunst van Jahwe
 39. Gebed tot Hem die ogen opent om inzicht te krijgen

 

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bedenking, Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelonderzoek, Christen zijn, Christendom, Christenheid, Drie-eenheid, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Kerkopbouw, Levensvragen, Religie, Wereld, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op In afzonderingstijden Terug naar de Schrift zelf

 1. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #23 Geloofspunten opgetekend in de Birmingham Amended Statement of Faith – Belgische Broeders In Christus

 2. Pingback: Geloof in een veel bediscussieerd Boek – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.