Geïnspireerd Woord

In het christendom worden mensen verondersteld om de Heilige Schrift te gebruiken, waarbij de Thora, de wet van God, de Lyrische Geschriften of Poëtische boeken, en de Profeten met de Profetische boeken, het deel vormen dat gekend staat als het Oude Testament, met verder de Evangeliën, de geschiedenis van het begin van de kerk of de Handelingen van de apostelen en de brieven van de apostelen of de epistels, die deel uitmaken van het Nieuwe Testament.

Veel mensen beschouwen of vragen zich af of deze geschriften niet alleen maar leringen van gewone mensen zijn.
In eerste instantie lijkt het een redelijke mening te zeggen dat zij geschriften van mensen zijn die deel uitmaken van een geheel dat de Bijbel wordt genoemd. Maar wanneer we nauwer naar die geschriften in de Bijbel kijken en deze bestuderen, ontdekken we dat zij zich in een totaal andere categorie bevinden dan andere geestelijke geschriften uit andere grote religies van de wereld, die zijn gebaseerd op de geschriften van mensen.

Religieuze geschriften in de wereld

Boeddha in Amakura (Xapón)

Boeddhisme  is gebaseerd op de leer van Boeddha, die in India waar het Brahmanisme dominant was, leefde in de 6e eeuw vGT. Het was enkele eeuwen later dat zijn aanhangers Gautama Boeddha maakten tot een ​​god.
De boeddhistische leer is in de loop der eeuwen steeds verder uitgebreid. De basis wordt beschreven in de Tripitaka, waar in een grote hoeveelheid uitspraken, met veel herhaling en overlappingen staan welke Gautama Boeddha zou geuit hebben.
Deze uitspraken bevatten veel rijtjes met kernwoorden, waardoor de essentie van de boeddhistische leer makkelijk te onthouden en over te dragen is. Maar in tegenstelling tot de westerse manier van kennis-representatie vormen deze rijtjes geen opeenvolgend geheel. Een term uit het ene rijtje kan verwijzen naar een ander rijtje, waarin een term staat dat het eerste rijtje weer samenvat. Dit kan verwarrend zijn voor westerse lezers. Waar het om gaat is dat boeddhistische leerstellingen worden toegepast in het eigen leven, en zo betekenis krijgen.

De oudste systematisering van de boeddhistische filosofie staat in de abhidhamma. In het Mahayana ontwikkelden zich de Madhyamaka, de Yogacara, en de tathagatagarba.

Hindoeïstische tempel in Mysore

Hindoeïsme, met haar vier hoofdstromingen het Vaishnavisme, het Shaivisme, het Shaktisme en het Smartisme, uit het oud Vedisme ontstaan ongeveer 1500 vGT, evolueerde door Brahmanisme naar vroege het hindoeïsme in de 2de eeuw vGT, waarbij de goden Vishnu of Vishnoe (God als Onderhouder) en Shiva (God als Transformerende Entiteit) worden vereerd.

De grote verzameling hindoeïstische teksten wordt ingedeeld in Shruti (“geopenbaarde”) en Smriti (“herinnerde”) teksten. Deze teksten bespreken theologie, filosofie en mythologie en verschaffen informatie over de praktijk van dharma (religieus leven). Van deze teksten worden de Veda’s beschouwd als de meest gezaghebbende. Andere belangrijke geschriften zijn de Upanishad, Purana en de heldendichten Mahabharata en Ramayana. De Bhagavad gita, een verhandeling uit de Mahabharata, is van bijzonder belang.

Confusius 孔夫子

Confucianisme is ontstaan ​​uit de Chinese morele filosofie, die in de 5e eeuw vGTgesystematiseerd werd door Confucius (K’ong-foe-tzi). Confucius zelf werd een voorwerp van aanbidding in de 1ste eeuw GT.

Zoals Jezus dacht Confusius of “Meester Kong“, Kong Qiu (551 vGT479 vGT), er niet aan dacht een nieuwe filosofie, religie of ideologie te vestigen, was het een man op die zoek ging naar deugdzaamheid en daarbij het verleden onderzocht. Ook Jezus keek naar het verleden en haalde de figuren en gebeurtenissen van het verleden aan. Als leraar zag de Chinese meester zijn taak als het inspireren van de mensen tot het goede en de teloorgang van de zeden tegen te gaan.

In elk van deze religies ontstond de aanbidding van de god eeuwen na de afkondiging van de oorspronkelijke principes.

De islamitische godsdienst valt in een andere categorie. Mohammed leefde in de 7e eeuw en kon lezen noch schrijven. Volgens hem kreeg hij de boodschappen van de engel Gabriel, die hem vertelde wat hij moest opschrijven. Volgens zijn volgelingen heeft Mohammed heel trouw vol overtuiging die boodschappen overgeleverd. Zijn metgezellen schreven stukjes van de geestelijke teksten in de koran van wat zij van Mohammed hadden onthouden. De stukjes werden enige tijd na zijn dood verzameld en aan elkaar geregen .

Al deze wijdverbreide religies die miljoenen volgelingen claimen, zijn gebaseerd op originele uitspraken van bepaalde mensen. Ondanks al hun latere filosofische verfijningen, hebben ze hun ontstaan ​​in de menselijke geest.

In feite zijn ze zo verschillend van de joodse en christelijke geschriften en manifesteren zij zulke opmerkelijke eigenschappen dat de vraag zich voordoet, wie eigenlijk verantwoordelijk is voor die Joodse en Christelijke Geschriften.

Vishnu as the incarnation Buddha

Vishnu als de incarnatie van Buddha (Photo credit: Wikipedia)

 

Mannen die eigenlijk Woorden opschrijven van Iemand Anders

Wij zullen zeker niet ontkennen dat menselijke handen de schrifttekens neertekenden in de rollen, tabletten of Boeken die wij nu nog kennen als de bijbel.
Mensen deden het eigenlijke schrijven, maar wie was de gedachte die achter al deze teksten lag?

Hoe meer men de geschriften van de Bijbel bestudeerd, hoe meer men er van overtuigd zal worden dat er iemand achter moet gestaan hebben of dat die mensen toch door één specifieke geest moesten geïnspireerd zijn geworden. Uit de tekstvergelijkingen blijkt duidelijk dat er, ook al waren het verschillende schrijvers, er toch één hoofdgedachte door de teksten dwaalt.

Bij grondige Bijbelstudie kan men er niet onderuit om tot besluit te komen dat er een Geest moet zijn geweest achter dit alles, met een Verstand anders en groter dan het verstand van de mens. Een 19e eeuwse student, na een dergelijk onderzoek, kwam tot de opvallende conclusie dat de Bijbel niet “zoals mannen het zouden hebben geschreven als ze konden, noch kon geschreven zijn als zij wensten” (Henry Rogers, The Superhuman Origin of the Bible, 1872).

Laten we dan een zorgvuldige blik op de Bijbel werpen en de bijzondere kenmerken noteren. We zullen ze zo uitzonderlijk vinden dat de Bijbel wel een uniek boek in de wereld moet zijn – een Boek der boeken dat wij in feite niet kunnen negeren en de Bestseller aller tijden werd.
In onze zoektocht is er een belangrijk principe om te observeren: we moeten noteren wat de Bijbel schrijvers zeggen over zichzelf en hun boodschap, en zeer op de hoede zijn voor wat er daarna over hen werd gezegd. Het is tegenwoordig heel gebruikelijk voor mensen om te zeggen: “Wel, we leven in een meer verlichte eeuw en we weten beter”. Deze veel voorkomende fout vloeit voort uit het alleen te vertrouwen op menselijk oordeel. We zullen goede reden zien om die veronderstelling serieus in vraag te stellen.

Het geïnspireerde Woord

Er is een gemeenschappelijke bevestiging gevonden bij alle schrijvers van de boeken van de Bijbel: namelijk dat zij zelf beweren, dat het hun eigen woorden niet zijn. Zij zelf schrijven dat zij niet hun eigen woorden neertekenen, maar de woorden en gedachten van de God der goden.

Het zijn de schrijvers die te kennen geven dat er iemand is die spreekt als zij zeggen dat God al deze woorden zal spreken, zeggende: Ik ben Jehovah, uw God, Die u uit het land van Egypte geleid heeft, uit het huis van de bedienden. Er zal geen andere God tot u zijn, naar mijn gezicht. Het is die Spreker die Zijn Stem laat horen dei duidelijk maakt hoe de mensen zich tegenover Hem moeten opstellen en zich geen gesneden beelden mogen maken van Hem of van geen enkele verschijning van boven in de hemel, of van datgene onder in de aarde en dat in het water onder de aarde is, om te aanbidden of te dienen. Want enkel diegene Die Zijn Stem laat klinken door de Geschriften zal mogen aanbeden worden.

“1 Toen sprak God alles wat volgt: 2 Ik ben Jahweh, uw God, die u uit Egypte, uit het slavenhuis heb geleid; 3 gij zult geen andere goden naast Mij hebben. 4 Gij zult u geen godenbeeld maken noch enig beeld van wat in de hemel daarboven, op de aarde beneden, of in het water onder de aarde is. 5 Gij moogt ze niet aanbidden of dienen. Want Ik, Jahweh, uw God, ben een naijverige God, die de zonden der vaders wreekt op de zonen, op het derde en vierde geslacht van hen, die Mij haten,” (Exodus 20:1-5 Canis)

De schrijvers die hun gebreken en het goede en kwade dat met hen gebeurde lieten weten dat het die Stem van de Allerhoogste Heer was die liet bestaan​​ maar die ook vernietigde of dingen niet liet gebeuren of zaken niet zou laten zijn.

“Want dit zegt Jahweh, de Heer: Het zal niet gebeuren, het zal niet bestaan!” (Jesaja 7:7 Canis)

“Toen strekte Jahweh zijn hand naar mij uit, raakte mijn mond aan, en sprak tot mij: Zie, Ik leg u mijn woorden in de mond!” (Jeremia 1:9 Canis)

“1 Hier volgen de laatste woorden van David: Een spreuk van David, den zoon van Jesse; Een spreuk van den held, zo hoog verheven: Den gezalfde van Jakobs God, Den zanger van Israëls psalmen. 2 De geest van Jahweh heeft door mij gesproken, Zijn woord ligt nog op mijn tong; 3 Gesproken heeft de God van Jakob, Tot mij heeft Israëls Rots gezegd: “Wie rechtvaardig de mensen regeert, En heerst in de vreze des Heren;” (2 Samuël 23:1-3 Canis)

In de Geschriften komen wij telkens tegen dat de schrijvers noteren: Jehovah of De Here zei tot deze of gene,zoals tot bijvoorbeeld Mozes “schrijf deze woorden”. Dit wordt de ‘keynote’ of het ‘Sleutelwoord’ voor alle schrijvers na Mozes. De profeten van Israël  verkondigen alle, “Aldus sprak Jehovah” of  “Zo zegt de HEERE. . . “” Het woord des HEREN kwam tot mij te zeggen … ” “Het Woord Gods werd tot mij gesproken” of “De Engel van God bracht mij de volgende woorden …”.

Woorden ven de Grotere

De Nazarener Jood Jeshua, uit de stam van koning David, tegenwoordig beter bekend als Heer Jezus Christus (wiens “Oude Testament” hetzelfde was als dat van ons, zoals we weten van gegevens die door Josephus in de 1ste eeuw GT werden opgetekend) erkende het gezag van “de wet en de profeten “, hij gebruikte ze voortdurend in zijn prediking, net als zijn apostelen na hem.

Jezus heeft nooit beweerd God te zijn, noch dat zijn woorden zijn eigen woorden zouden zijn. Hoewel hij mensen laat weten dat hij gelijkgestemde gedachten heeft en in eenheid met de Schepper van hemel en aarde is, zegt hij duidelijk dat hij niets zonder zijn Vader kan doen en dat deze groter is dan hem.

“7 Daar gij nu Mij hebt gekend, zult gij ook den Vader kennen; van dit ogenblik af kent gij Hem, en hebt gij Hem gezien.  —  8 Filippus zei Hem: Heer, laat ons den Vader zien; dan zijn we tevreden. 9 Jesus sprak tot hem: Zo lange tijd ben Ik bij u, en kent ge Mij nog niet, Filippus? Wie Mij heeft gezien, heeft den Vader gezien; hoe zegt ge dan: Laat ons den Vader zien? 10 Gelooft gij dan niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij? De woorden, die Ik u toespreek, zeg Ik niet uit Mijzelf; het is de Vader, die in Mij blijft, die zelf de werken verricht. 11 Gelooft het van Mij: Ik ben in den Vader, en de Vader is in Mij. 12 Zo niet; gelooft het dan op grond van de werken. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, ook hij zal de werken doen, die Ik zelf verricht; en zelfs grotere zal hij doen. Want Ik ga naar den Vader; 13 en alles zal Ik doen, wat gij Hem zult vragen in mijn naam, opdat de Vader verheerlijkt wordt in den Zoon. 14 Wanneer gij ook Mij in mijn naam iets zult vragen, dan zal Ik het doen.  — ” (Johannes 14:7-14 Canis)

“26 Maar de Helper, de Heilige Geest, dien de Vader zal zenden in mijn naam, Hij zal u alles leren en alles u in herinnering brengen, wat Ik u heb gezegd. 27 Vrede laat Ik u na, mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart zij ontsteld, noch bevreesd.  —  28  Gij hebt gehoord, dat Ik u zeide: Ik ga heen, maar Ik kom tot u terug. Zo gij Mij liefhadt, zoudt gij u verheugen, dat Ik naar den Vader ga; want de Vader is groter dan Ik.  —  29 En nu, eer het geschied is, heb Ik het u gezegd; opdat gij moogt geloven, wanneer het geschiedt. 30 Ik zal niet veel meer met u spreken; want de vorst van de wereld is op komst. Zeker, hij vermag niets tegen Mij; 31 maar de wereld moet weten, dat Ik den Vader bemin, en dat Ik volbreng, wat de Vader Mij bevolen heeft. Staat op; laten we heengaan.” (Johannes 14:26-31 Canis)

“17  Maar Jesus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot heden toe; zo doe Ik het ook. 18 Nu zochten de Joden nog meer Hem te doden; want Hij brak niet enkel de sabbat, maar noemde ook God zijn eigen Vader, en stelde Zich dus met God gelijk. Jesus nam dus het woord, en sprak: 19 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niets kan de Zoon doen uit Zichzelf, maar alleen wat Hij den Vader ziet doen; want al wat Deze doet, dat doet de Zoon eveneens. 20 Want de Vader heeft den Zoon lief, en laat Hem alles zien wat Hij doet.  — En nog groter werken zal Hij Hem tonen, zodat gij verwonderd zult staan. 21 Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend al wie Hij wil.” (Johannes 5:17-21 Canis)

Jezus legde de oude of Hebreeuwse geschriften uit. Hij probeerde mensen duidelijkheid te brengen en te laten zien waar over het werkelijk ging in die vroegere geschriften van zijn Vader. Jezus laat ze die woorden die door mannen werden geschreven onder de inspiratie van zijn Heilige Vader, de Enige God begrijpen.

Niet voortgebracht door de wil van een mens, maar door de Wil van God

Dus is er het principe ontstaan ​​dat de geschriften van de Bijbel het geïnspireerde woord van God zijn, niet door de wil van een mens ontstaan, maar door de Wil van God (2 Petrus 1:21). De apostel Paulus schreef dat geheel de SchriftBeademd door God” is. (2 Timoteüs 3:16). De adem van God in hen is Zijn eigen Gedachten en Zijn eigen Geest.

“16  We hebben u immers de kracht en de komst van onzen Heer Jesus Christus verkondigd, niet als napraters van listig verzonnen sprookjes, maar als ooggetuigen van zijn Majesteit. 17 Want toen Hij van God den Vader eer en glorie ontving, klonk tot Hem de stem van de Hoogwaardige Heerlijkheid: “Deze is mijn welbeminde Zoon, in wien Ik mijn welbehagen gesteld heb.” 18 En wijzelf hebben deze stem uit de hemel gehoord, toen wij op de heilige berg waren, tezamen met Hem. 19  Bovendien bezitten we het woord der profeten, dat daardoor nog meer bekrachtigd werd; gij doet dus wèl, met er acht op te slaan als op een lamp, die schijnt op een donkere plaats, totdat de Dag gaat gloren en de Morgenster opgaat in uw harten. 20 Toch moet gij vóór alles begrijpen, dat er geen enkele profetie der Schrift door eigenmachtige verklaring ontstaat. 21 Want nooit is er een profetie uitgebracht door de wil van een mens, maar onder de drang van den heiligen Geest hebben mensen gesproken uit naam van God.” (2 Petrus 1:16-21 Canis)

“14 Gij echter, volhard in wat ge geleerd en gelovig aanvaard hebt; 15 omdat ge weet, van wien ge het hebt geleerd, en omdat ge van kindsbeen af de heilige Schriften kent, die u wijsheid ter zaligheid kunnen geven door het geloof in Christus Jesus. 16 De hele Schrift is door God ingegeven, en is nuttig tot onderrichting, weerlegging, terechtwijzing en opvoeding in de gerechtigheid; 17 opdat de man Gods er door volmaakt zou worden, en toegerust tot ieder goed werk.” (2 Timotheüs 3:14-17 Canis)

“20 opdat de tijden mogen aanbreken van ‘s Heren verkwikking, en opdat Hij Jesus doet komen, die u als de Christus is voorbestemd, 21 en die nu in de hemel moet blijven wonen tot aan de tijden van het herstel aller dingen, waarvan God van ouds heeft gesproken door de mond zijner heilige profeten. 22 Moses toch heeft gezegd: “God, de Heer, zal voor u uit uw broeders een profeet doen opstaan, aan mij gelijk; naar Hem moet gij luisteren in alles wat Hij u zegt. 23 En iedereen, die niet luistert naar dezen profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk.” 24 En al de profeten, allen, die van Sámuël af en na hem hebben gesproken, hebben ook deze dagen voorspeld.” (Handelingen 3:20-24 Canis)

+

Engelse versie / English version: Inspired Word

++

Het Woord van God, de Bijbel als compas voor het leven

Het Woord van God, de Bijbel als kompas voor het leven

Vindt ook:

 1. Rond de Bijbel
 2. Bestseller aller tijden
 3. Boek der boeken
 4. De Bijbel of Heilige Schrift
 5. De boekrol
 6. Oudste Hebreeuwse tekst
 7. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 8. De kunst van het neerschrijven
 9. Kennis en wijsheid door een Oud Boek
 10. Bijbel Woord afkomstig van God
 11. Heilige Schrift Woord van God
 12. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 13. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om ons te leer en ‘n regte lewenswyse te kweek
 14. Het betrouwbare woord
 15. Waarom wij in de Bijbel moeten geloven
 16. Een Naam voor een God #2 Optekening en Kenbaarmaking
 17. Het boek in onze handen
 18. Onzeker over relevantie Bijbel
 19. De Bijbel als instructieboek
 20. De Bijbel onze Gids (Christadelphians)
 21. Bible a guide – Bijbel als gids
 22. De Bijbel als Gids (Bijbelstudenten)
 23. Nut van het lezen van de Bijbel
 24. Die Storie van begin tot die einde
 25. Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt
 26. Order of Bible Books – Volgorde Bijbelboeken – Liste des livres de la Bible
 27. Oud en Nieuw Testament Niet Dissonant
 28. Het schrijven van de Pentateuch
 29. Deuteronomium en profetenboeken
 30. Kroniekschrijvers en profeten #1 Boeken van het Oude Testament
 31. Kroniekschrijvers en profeten #2 De Wet
 32. Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken
 33. Kroniekschrijvers en profeten #4a Profetische boeken
 34. Kroniekschrijvers en profeten #4b Vroege of Grote Profeten
 35. Kroniekschrijvers en profeten #4c Latere of Kleine Profeten
 36. Kroniekschrijvers en profeten #5 De Schrift in de diaspora
 37. De Dag is nabij #2 Bruikbare informatie
 38. De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen
 39. De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?
 40. De Bijbel voor u en voor uw leven
 41. De Bijbel volgens Calvijn kostbaarste goed
 42. Woorden in de Wereld
 43. Voorschriften ons gegeven
 44. Positie van de Bijbel onderzoeker
 45. Wees bij het lezen van de Bijbel u bewust van het taaleigen
 46. Oude spreekwijzen kennen om de Bijbel te begrijpen
 47. Lezen wat er staat geschreven
 48. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 49. Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen
 50. Symboliek in de Heilige Schrift
 51. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #2 Vorm van beeldtaal
 52. Bijbel op de eerste plaats #1/3
 53. Bijbel op de eerste plaats #2/3
 54. Bijbel op de eerste plaats #3/3
 55. Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers
 56. Hermeneutiek om uit te dragen #2 Ontvangstkanaal
 57. Hermeneutiek om uit te dragen #3 Wetenschap
 58. Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal
 59. Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming
 60. Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus
 61. Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie
 62. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 63. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 64. Missionaire hermeneutiek 1/5
 65. Missionaire hermeneutiek 2/5
 66. Missionaire hermeneutiek 3/5
 67. Missionaire hermeneutiek 4/5
 68. Missionaire hermeneutiek 5/5
 69. Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken
 70. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift
 71. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie
 72. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 73. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 74. Van de vele boeken kan enkel de Bijbel je transformeren
 75. Bijbel medicijn tegen depressie
 76. Letterlijke bijbelvertaling verkozen
 77. De Bijbel in 451 talen beschikbaar
 78. Hebt u een Engelse Bijbevertaling?
 79. De verjaardag van de King James Bijbel als aanleiding voor prediking
 80. Een Nieuwjaar met een Oud Boek
 81. Gnostiek, Judas evangelie, bijbelonderricht, zoon van God
 82. Johannes 1:18 wat zegt de Bijbel
 83. Wat staat er in de Bijbel
 84. Zeg het toch maar
 85. Bijbel boek voor het heden
 86. Mogelijkheid tot leven
 87. De weg ten leven
 88. Bijbel als een waterplas
 89. Een giftige Bijbel
 90. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 91. Geschiedenis van het Christendom 1. De vroege dagen van het Christendom: Positie en macht
 92. Onze God ook deze van de moslims
 93. Religie, Wet en leven
 94. Zoeken naar waarheid, studiemateriaal, Jehovah Getuigen, ex-Jehovah Getuigen en anderen
 95. Bijbelstudenten in het licht van zo vele kerken: Vele kerken
 96. Bijbelsstudie, Bijbelvorsing,Volharding en Bijbelstudenten
 97. Opmerklijk advies plaatsing Bijbels
 98. Door moeilijkheden zien dat de bijbel waar is
 99. Kijk van jongeren en ouderen naar de Bijbel
 100. Bijbel terug verplichte leerstof in Italië
 101. Hebreeuwse Bijbel terug naar joden in Wenen
 102. Bijbellezen onder tieners van twaalf tot vijftien
 103. Werken aan de Bijbel aanvoelend als vernieuwen van bedradingen in een oud huis
 104. Een uiteenvallende Bijbel teken voor iemand die dat niet doet
 105. Bijbelsmokkelaars in andere tijden
 106. Kleine huiskring ook mogelijke ecclesia Bijbelstudie en erededienst kan men houden in de kleine huiskring

+++

ct4bibleandscroll

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Religie, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

20 reacties op Geïnspireerd Woord

 1. Pingback: Boek der boeken en groot meesterwerk | Broeders in Christus

 2. Pingback: Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid | Broeders in Christus

 3. Pingback: Wonder van openbaring | Broeders in Christus

 4. Pingback: Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Wonder van voorzienigheid | Broeders in Christus

 6. Pingback: Uitdagende vordering 1 Wiens Woord | Broeders in Christus

 7. Pingback: Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God | Broeders in Christus

 8. Pingback: Koran tegenover veel oudere Heilige Geschriften | Stepping Toes

 9. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden | From guestwriters

 10. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat | From guestwriters

 11. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: Verlossing #2 De Bijbelse oplossing | Broeders in Christus

 13. Pingback: Gedachte voor 2 januari 2018 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 14. Pingback: De Bijbel haar relevatie over God | Broeders in Christus

 15. Pingback: Het juiste perron vinden – Jeshuaist

 16. Pingback: Geloven in God | Broeders in Christus

 17. Pingback: Betrouwbaarheid van de overlevering 2 – Jeshuaisten / Jeshuaists

 18. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid – Belgische Broeders In Christus

 19. Pingback: Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel – Some View on the World

 20. Pingback: Kleine en grote dingen, belangrijke en onbelangrijke zaken – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.