Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1

Kijk op een meesterwerk en Uitspraken van de meerderheid

In “Unread best-seller” en een “Ongelezen bestseller” keken we naar de positie van het boek van boeken in deze tijd. We merkten dat er nog steeds veel mensen de Bijbel kopen, alhoewel dat dit niet zo het geval is in onze contreien. Doch worden die vele gekochte bijbels niet altijd echt goed gelezen. Het gebeurd zelfs dat het weinig aangeroerd op de boekenplank terecht komt, of slechts nu en dan voor enkele verzen ter hand wordt genomen.

We hebben gemerkt dat er een groei is ontstaan van bepaalde populaire misvattingen, materialisme, rationalistische kritiek van de Bijbel en de gemeenschappelijke gedachte dat de Bijbel vele fouten en interne tegenstrijdigheden bevat die de stempel dragen als het werk van feilbare mannen.

Deze weergave is nu de ‘ontvangen wijsheid’, en droevig te zeggen, zijn er heel weinig van elke opgroeiende generatie die eens de moeite nemen om het uit te checken voor zichzelf. Velen zijn de mening toegedaan dat de wijsgeren het toch best weten en dat al die deskundigen die zulke zaken over de bijbel vertellen wel het juiste inzicht zouden hebben. Ook hoort men ene meerderheid de Bijbel in het belachelijke stellen en wil men hier niet tegen in gaan of denkt men dat de mening van de meerderheid wel de juiste zal zijn. Men twijfelt niet gauw aan de meerderheid hun uitspraken, al zou men deze toch beter eens onder het voetlicht houden en onderzoeken.

Tijd van materialisme

In feite, natuurlijk, is ‘meerderheid advies’ notoir gevaarlijk te vertrouwen; en kan men stellen dat deze populaire misvatting over de Bijbel alleen verder kon uitgroeien in de vruchtbare, over het algemeen atheïstische, bodem van het wetenschappelijk materialisme.

Nederlands: Romantica [roo-man-tie-ka] : een s...

Romantica [roo-man-tie-ka] : een subcultuur onder het emo zijn. Oftewel mensen die er emo of scene uitzien, maar het niet zijn. Deze groep luistert naar nintendocore, R&B,Rap, hiphop,screamo,punkrock,hardcore,sludge, crust, enz… …Dit zijn ook personen die van zichzelf denken dat ze alles kunnen krijgen en zichzelf mooi vinden, meestal heel onwetend Volgens sommigen is dit de ergste nieuwe subcultuur die er is. (Photo credit: Wikipedia)

Ten eerste, leven we in het tijdperk van de deskundige- en met name van de wetenschappelijke expert – waarvan adviezen zelden zijn ondervraagd door de leek.

En ten tweede, is dit een tijdperk van het materialisme, in welke man’s vermogen om zichzelf te voorzien van alle gemakken van het moderne leven hem grotendeels heeft doen vertrouwen op zich zelf, met uitsluiting van God, en uiteindelijk zelfs van zijn medemensen. En als God niet langer van belang is  waarom dan nog moeite nemen om datgene te lezen wat beweert zijn woord te zijn?

Aanvaardbaar maken van religie

Maar het meest trieste van alles, misschien, is de groeiende wens van sommigen, in de nasleep van deze algemene desertie van de op de Bijbel gebaseerde religie en moraal, om Christendom meer ‘aanvaardbaar’ te maken door het verwijderen van alle sporen van het wonderbaarlijke er uit te laten verdwijnen. Men heeft er de laatste jaren naar gestreefd een religie te kweken die in onze materialistische maatschappij aanvaardbaar kan zijn door zo veel mogelijk mensen. Men heeft de hoop gesteld dat deze nieuwe religie van gemak zal voldoen aan de populaire wetenschappelijke overtuiging dat wonderen  gewoon ‘niet’ kunnen gebeuren, ondanks wat de Bijbel zo duidelijk leert .

Vandaag genieten mensen liever van hun materialistische wereld en zijn ze niet geïnteresseerd in de geestelijke wereld. Ze beseffen wel dat zij niet alles hebben, maar zouden liefst alles hebben. Voor hen is het onmogelijk een wereld in te denken zonder al die huidige handige hulpmiddeltjes en gadgets als hun computer, i-pad, smartphone, die ze niet meer kunnen missen. De meeste mensen kijken uit voor de coolste gadgets, de meest trendy kleding, grotere en betere dingen, maar onderzoek toont aan dat bezittingen en aankopen ons geluk niet kopen. Hoewel de meerderheid denkt dat ze zichzelf geluk kunnen kopen of zich met al die geld kostende zaken in de meeste gelukkigste wereld kunnen brengen. Maar ze kunnen het niet overlaten om te vergelijken hun eigen kleine wereld die vaak ook een virtuele wereld maakt en geen realistisch beeld geeft van de echte wereld en het echte leven.

De geloofsbeweging die mensen willen zien hoort zich aan te passen aan hun leefomgeving en niet andersom. Voor hen is het uit de tijd dat mensen zich zouden moeten aanpassen aan ‘absurde’ geloofsregels die dan nog zouden opgelegd zijn door iemand die ze niet kunnen zien of zelfs niet weten of die wel bestaat.

Verblindheid door interesse in goederen

Omdat ze meer geïnteresseerd zijn in een baksteen voor het bouwen hun eigen ‘kasteel’ zijn ze niet geïnteresseerd in de natuur om hen heen. Weinigen interesseert het echt dat de natuur wel behouden kan blijven door hun manier van leven. Waarom zouden zij zich zorgen maken over de brandstoffen en ander materiaal dat zij wensen te gebruiken? Waarom zouden zij zich zorgen maken over het afval dat zij creëren?

De meeste mensen hebben hun focus op materialistische hardware en software gelegd terwijl zij de schoonheid niet zien welke de natuur, de vele bloemen en verscheidenheid van dieren hen aanbiedt. Na hun ogen gesloten te hebben voor de natuurlijke diversiteit is de stap naar het uitsluiten van de Maker van die verscheidenheid niet groot. Door het onmogelijk zien van al die schoonheid of wonderen om hen heen is het voor hen ook moeilijker geworden om die wonderen van de natuur te ontdekken. Het materialisme op door mensen gemaakte dingen verblindt hen totaal. Zij kunnen de Hand van God in dit aardse bestaan niet zien. Als zodanig zullen zij niet gemakkelijk de werken van God in dit universum vinden.

Veel mensen genieten niet van wandelen in het groen, maar houden zich liever bezig met een bezoekje aan het winkelcentrum. Ze bekijken het winkelgalerijbezoek als een vorm van entertainment venue en genieten liever van hun vrije tijd in die plaats waar zij overtroffen kunnen worden door de ideologie van het materialisme. Alles is er is te koop. Winkeliers doen bijna alles om alles aan de winkelbezoeker te verkopen. En de reclame is overal. Als u zich zelf definieert als een ‘mall shopper‘, zul je het vrij snel aanvoelen alsof u uw plicht niet gedaan hebt, tenzij u de plaats verlaat met een zak vol met spullen die je niet nodig hebt. Dat is wanneer ze je hebben! Maar met de daar ‘opgedane schatten‘ is er geen plaats meer voor het meest schatrijke boek.

Terwijl we in de richting van het materialisme geduwd worden, is het voor geldelijk gewin voor ondernemingen, niet voor ons eigen geluk. De meeste mensen vallen in de lastige en aantrekkelijke val. Helaas is het moeilijk om te ontsnappen aan de val van het materialisme, en geluk te vinden op een andere manier dan het kopen van spullen online of het vinden van vreugde in het winkelcentrum.

Velen verliezen track met de werkelijkheid en blijven hun eigen kleine gezellige wereld van de verbeelding bouwen, dromend van betere weilanden.

Niets nieuw onder de zon

Materialisme is niets nieuws. We kunnen het al vinden bij de oude Indiërs rond 600 vGT (cfr. de werken van Ajita Kesakambali, Payasi, Kanada en de voorstanders van de Charvaka school van filosofie.) Volgens de Charvaka die mag gezien worden als een tegenreactie tegen de dominantie van de brahmanen en de Vedische rituelen, is religie slechts een uitvinding van de priesters.
De Nyaya–Vaisesika school (600-100 v.GT.) ontwikkelde een van de vroegste vormen van Atomisme, hoewel hun bewijzen van God en hun poneren dat het bewustzijn niet materieel was werden zij toch als materialisten bestempeld. Zij basseerden zich op een logica die vervolgens door de meeste andere Indische scholen (ook de niet-orthodoxe) werd overgenomen. volgens hen was er de materie maar daarnaast ook de noodzaak om valide kennis te verkrijgen om zich te kunnen vrijmaken van het lijden. Zij spanden zich daarom enorm in om aan valide bronnen van kennis te komen en die te onderscheiden van foutieve opvattingen. Volgens de Nyaya school zijn er exact vier bronnen van kennis (pramana‘s): waarneming, gevolgtrekking (anumana), vergelijking en getuigenis.

Alle materiaal is opdeelbaar, kenbaar, noembaar en opsombaar volgens hen. Men kon stellen dat materie dan ook moglijk de bouwstenen omvat van zielen, psychische organen en elementen (lucht, water, vuur, aarde). Voor hen was het duidelijk dat de elementen rondom ons zijn opgebouwd uit atomen. Deze atomen zijn eeuwig, onzichtbaar en vormen samen dingen die vergankelijk en zichtbaar zijn. Alleen Akasha (ether) is niet atomistisch, maar alles doordringend.
De belangrijkste bronnen over de Vaisheshika is de Vaisesika Sutra van Kanada, met commentaar hierop van Prasasta Pada.

Nyaya-Vaisesika is een realistisch systeem. Dit wil zeggen dat ze er vanuit gaat dat er buiten het denken een oorsprong in de werkelijkheid is voor de zaken die we waarnemen. Daarnaast is het een pluralistisch systeem, in tegenstelling tot de Vedanta, het gaat er vanuit dat er een groot aantal entiteiten in de werkelijkheid zijn.{Vaisesika en Nyaya}

Van Boedhistisch atomisme naar materialisme

Driehoofdige god Shiva

Het Nyaya-Vaisesika systeem is theistisch: er is een god die alle atomen samen voegt tot de gehelen. De atomen zelf heeft hij niet geschapen, die zijn net als hijzelf eeuwig. Deze God is Shiva. Hij wordt gezien als de efficiente oorzaak met de wil en intelligentie die nodig zijn om het doel van creatie te bereiken. De variatie in de wereld wordt verklaard door het karma van de wezens in de wereld. Op dezelfde manier zijn mensen zelf verantwoordelijk voor hun uiteindelijke verlossing. {Vaisesika en Nyaya}

Ook al is er weinig bekend van de vroege Indische materialistische filosofen maar ze worden in de teksten van Boeddhisten en Jains genoemd.

In de 16e eeuw had men de opkomst van de wetenschap welke roet in het religieuze landschap kwam gooien. Door haar toepassing in de techniek kreeg de mens meer en meer macht over de natuur. Hierdoor ging hij zichzelf wel eens als god voelen en speelde hij ook voor god.

Goddelijk surrogaat

Ludwig Feuerbach (Afgebeeld door August Weger)

De Duitse filosoof Ludwig Andreas Feuerbach (1804 – 1872) stelde zich tot doel  de mens weer terug op aarde te brengen. Volgen hem zocht de mens zijn vertrouwen in religie als een compensatie voor beperktheid en eindigheid, en was godsdienst niets meer dan een illusie.

De materialistist en atheïst Ludwig Feuerbach zou een nieuwe wending in materialisme gebracht hebben door zijn boek, de Essentie van Christendom (Das Wesen des Christentums) (een projectietheorie of Projektionstheorie), die een humanistische account bracht van godsdienst als de uiterlijke projectie van iemands innerlijke natuur.

Cover of "The Essence of Christianity (Gr...

Cover via Amazon

Feuerbach had een materialistische grondhouding maar werd desondanks door Marx, de grondlegger van historisch materialisme en Historisch determinisme, in zijn Stellingen over Feuerbach op dat punt hevig bekritiseerd, omdat Feuerbach niet de politieke consequenties van zijn werk inzag. {Wiki Nl}

De idee dat de mens geen god nodig heeft won meer en meer grond. Men vond dat harmonie enkel op aarde mogelijk is met datgene wat men rondom zich kan vergaren. Volgens Marx beschouwde Feuerbach de mens als een abstract, statisch en eenzaam wezen, want hij hield geen rekening met de geschiedenis en de klassenpositie van mensen. Feuerbach beweerde dat de mens zijn goden had gecreëerd om liefde met almacht te combineren, terwijl Marx beweerde dat de mens zijn god had gecreëerd ten gevolge van onderdrukking. Marx dacht dat religie zou verdwijnen door collectieve klassenstrijd en de revolutie, terwijl Feuerbach vond dat ieder individu zijn geluk moest zoeken in de werkelijke wereld en niet in een goddelijke surrogaat.

Technologische en wetenschappelijke vlucht

De technische revolutie maakte dat meerdere goederen ook tot meerdere mensen ter beschikking kwamen. Vele producten werden betaalbaarder en makkelijker te verkrijgen.

In de 20e eeuw nam niet alleen de techniek een hoge vlucht, maar werd de wetenschappelijke methode ook toegepast op de maatschappij (economie, sociologie, planning, futurologie, enz.). Met deze ontwikkeling hangt een diepgaande verandering van instelling samen.

Terwijl mensen vroeger elkaar meer nodig hadden om samen in gemeenschap te overleven konden zij nu meer op zichzelf gaan wonen en hun eigen kleine wereldje opbouwen. Tijdelijk leek de toename van de materiële goederen hen ook meer geluk bij brengen. De mens heeft echter dikwijls ook meer oog van wat anderen hebben. Dit bracht mee dat de na-ijver ook groeide terwijl het materialisme aangroeide. Toch werden zij er niet bewust van dat die nijver en hebzucht hen meer in het ongeluk bracht.

Niet enkel de materie begon men te verafgoden, ook de wetenschap leek superieur aan God te zijn.

Vandaag kan men dan ook zeggen dat het geloof in God heeft plaats gemaakt voor het geloof in de wetenschap. Vertrouwde de mens in vroegere tijden op hogere machten, thans vertrouwt hij alleen nog maar op zichzelf. Sterk verbreid is de opvatting dat het geloof in hogere machten door de mens zelf geschapen is (de z.g. projectietheorie), doch dat de moderne, rationeel-wetenschappelijk denkende mens wel beter weet.

Buste van Auguste Comte

Isidore Marie Auguste François Xavier Comte, een van de grondleggers van het positivisme, waardeert deze ontwikkeling positief en ziet hierin een volwassen worden van de mens, na de kinderlijke dwalingen van het religieuze en metafysische tijdperk. Dit soort opvattingen is kenmerkend geworden voor onze westerse cultuur, een culmineerde in het dood verklaren van God. In het positivisme van Saint-Simon, dat uitging van de wet van de vooruitgang zag Comte de ideale methode voor die wetenschap. De Religie der Mensheid kaderde zijn streven in naar maatschappelijke orde, dat op treffende wijze uitgedrukt wordt in zijn devies Orde en vooruitgang. Volgens Comte ligt de grondslag van iedere maatschappelijke orde immers in een gemeenschappelijk stelsel van opvattingen en ideeën. Hij beschouwt dat stelsel als de “lijm” waarmee afzonderlijke delen van de maatschappij (gezin, kerk, staat) door consensus aan elkaar vastplakken.

Hoogtepunt van materialisme en dieptepunt in menselijkheid

Volgens de occulte opvatting is de mens steeds verder van de oergrond van zijn bestaan vervreemd. De grote kennis van de materiële wereld is gekocht tegen een afgesneden worden van de geestelijke wereld, van de geborgenheid in de kosmos.

In oude culturen kon men geestelijke rijkdom en wijsheid vinden. In talloze mythologieën en heilige geschriften wordt gesproken van een gouden tijd, waarin “de goden op aarde leefden”. In bepaalde religies is men er van overtuigd dat er cyclussen zijn en neemt men ook aan dat – volgens deze cycluswetten – dit in de toekomst ook weer terug zal komen, zij het in andere vorm. Daartoe is het echter noodzakelijk dat de mens eerst door een dal gaat.

Volgens bepaalde godsdiensten moet de mens eerst tot in het diepte punt van het materialisme komen vooraleer hij de werkelijke godheid zal kunnen ontwren. Men kan er niet onderuit dat in het materialisme men uiteindelijk terug met de menselijke gevoelens zal geconfronteerd worden en zal ontdekken dat juist in het materialisme de menselijke eenzaamheid het grootste is. Pas bij dat besef kan de mens in zichzelf de kracht vinden waardoor hij tot een nieuwe relatie met de geestelijke, scheppende werkelijkheid kan komen. Dan wordt hij echter niet van buiten geleid (zoals in oude culturen), maar van binnen.

Rationalisme en zintuigelijke waarneembaarheid

Groot probleem voor vele mensenis dat zij allees willen kunnen zien en tastbar voelen. Van God kan men niet zeggen dat Hij tastbaaar aanwezig is voor velen. De materie daarentegen is voor de mensen dudielij zichtbaar en geeft hen ook telkens weer een gevoelen van voldoening, ook al kan die dikwijls, om niet te zeggen meestal, slechts tijdelijk zijn.

Het zichtbare of met de zintuigen waarneembare lijkt de mens ook iets bevattelijks en waar hij zelf controle kan over hebben.

Monadisme

Handschrift van Leibniz van de Monadologie.

Het rationalisme erkent alleen (abstracte) ideeën die ontleend zijn aan de zintuiglijk waarneembare wereld. Het mathematisme ziet de wereld als een ingewikkelde machine, beheerst door streng wiskundige wetten. Het sensualisme gaat uit van de zintuiglijke indrukken, het fenomenologisme van de verschijnselen (zowel uiterlijk als innerlijk). Het dynamisme stelt de werkzaamheid van krachten centraal terwijl het monadisme gebaseerd is op een goddelijke wereldgrond die monaden van verschillende graad van bewustzijn uitzendt (Leibniz). Gottfried Wilhelm Leibniz wordt beschouwd als een optimist, vanwege zijn overtuiging dat het heelal waarin wij leven het beste universum is dat God had kunnen scheppen.

Zijn leven lang zocht Leibniz naar een allesomvattende synthese voor wetenschap en filosofie. In 1714 publiceerde hij zijn werk La Monadologie, waarin hij stelde dat alles bestaat uit ontelbare eenheden of krachtpunten van verschillende bewustzijnsgraad die hij monaden noemde, de individuele eigenschappen die het verleden, heden en toekomst van elk ding zouden bepalen. Hoewel de monaden onafhankelijk van elkaar waren, was hun interactie voorspelbaar. Voor hem betekende dat dat christelijk geloof en wetenschappelijke redenering niet met elkaar in tegenspraak hoeven te zijn. Hij ging uit van een tevoren door God vastgelegde orde (van de monaden) en gaf dit principe de naam harmonia praestabilita, waarmee zou zijn aangetoond dat de wereld zoals die is, de best mogelijke van alle werelden is. Deze visie werd later op de korrel genomen door Voltaire in zijn roman Candide ou l’optimisme. {Wiki Nl}

Vandaag is de mens de nadruk gaan leggen op het stoffelijke, vergetende dat hij zelf uit stof is opgebouwd en vergankelijk is zoals al de rest. Toch is het die vergankelijkheid die sommige mensen zorgen baart en hen doet grijpen naar allerhande vormen die hem zogenaamd over zijn stoffelijkheid heen moeten brengen. Hiertoe zoekt hij dan ook zijn toevlucht in sommige oosterse filosofieën en oosterse religies. Veelal doen zij dat omdat hun westerse religie hen in de steek heeft gelaten of hun een leegte bezorgd heeft waar zij moeilijk over kunnen. Weinigen durven echter met de tradities breken waarbij zij nog met handen en voeten gebonden blijven aan hun westerse religie of kerk van oudsher.

Kwantummechanica en de chaostheorie bracht verder veel mensen aan het twijfelen betreft het bestaan van een Schepper die volgorde in alles zet. Volgens de Katholieke Encyclopedie ontkent materialisme het bestaan van goden en ‘zielen.’ {“Materialism“. Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. 1913.} Dit maakte het voor vele jongeren onmogelijk om nog steeds te geloven in dergelijk goddelijk wezen dat alles en iedereen zou kunnen reguleren. Voor hen lijkt een godheid die boven de mens staat iets voor mensen die een onstuitbare fantasierijke creatieve geest hebben. Sommige wetenschappers zelfs begonnen te geloven dat ze zichzelf konden maken tot een een god en ook zo dingen uit het niets of de kleinste dingen konden of kunnen maken.

Zwart lichamen of zwarte gatenoerknal of “bellen” of “snaarten”, M-theorieën  of snaartheorieën noch vernieuwde kijk op energie en tijd hebben de mensen een voldoende antwoord gegeven over het ontstaan der dingen. Ook de combinatie van de kwantummechanica met de algemene relativiteitstheorie die al ettelijke decennia gezocht wordt bracht nog geen bevredigende oplossing. wel is het interessant te weten dat mensen ergens in al die onverkaarbare dingen een zekere Deterministische chaos of schijnbare wanorde hebben ontdekt waar zij nu van inzien dat zij toch exact bepaald is en geordend tot stand komt volgens een algoritme of rekenregel.

+

Wordt vervolgd met: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2

Part of this text can be found in the first half of: Materialism, would be life, and aspirations

++

Aanvullende lectuur:

 1. De nacht is ver gevorderd 17 Studie 3 Lessen uit het verleden 6 Wat er van ons wordt verwacht
 2. Economie en degradatie
 3. Hoe de rijken de wereld regeren
 4. Kapitalisme, Imperialisme, Rijken en verdeling in de wereld
 5. Democratische ondergang
 6. Bank crisis en Occulte tekens
 7. Vier perspectieven om armoede en rijkdom na te gaan
 8. Tot de 99% of de 53% behorende
 9. Wat willen wij najagen
 10. Louise Weiss gebouw en Torens volgens Babels Ziggurat
 11. Marx, het Volk, Religie, Christendom en verwrongen ideeën
 12. Fragiliteit en actie #3 Verleden en Vervolg
 13. Fragiliteit en actie #12 Beperking
 14. De mens als God
 15. Bestaat er een god die zich om ons bekommert
 16. Nemen van Risico door de maatschappij
 17. Schaamte, schaamteloosheid en hebzucht
 18. Vloedgolf van verziekt entertainement
 19. Paus waarschuwt voor ‘tirannie materialisme’
 20. Geleerd en Gelovig
 21. Vaticaan publiceert procesakten van Galileo Galilei
 22. Wat betreft On religion and science
 23. Hermeneutiek om uit te dragen #3 Wetenschap
 24. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 25. Een Naam voor een God #3 Mijnheer de Heer
 26. Gebrek aan geloofsbeleving
 27. Wat betreft Waarom geloven in God?
 28. Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem
 29. Zoek en vind de Open Weg
 30. Wat levert het mij op?
 31. Christelijke beleving in België
 32. Hoe de Satan vandaag rond toert
 33. Leven van Christus leerstellingen
 34. Hoe is jouw film van je leven?
 35. Tel uw zegeningen
 36. Geluk is als manna
 37. Heb een echte gelukkige dag vandaag!
 38. Zoek uw Toevlucht bij God
 39. Vind uw diepste geluk bij Jehovah
 40. Dorst naar geluk en zingeving
 41. Hoe we denken schijnt door in hoe we handelen
 42. Schoonheid van de natuur
 43. Dagelijkse schoonheid
 44. Een schat die mij alles kan geven wat ik nodig heb
 45. Kerkelijk pleidooi voor stapje terug in welvaart
 46. Tot bewust zijn komen voor huidig leven

Additional material:

 1. Intellectual servility a curse of mankind
 2. Crises of Real, Imaginary, and Symbolic Money
 3. The killing of capitalism
 4. Welfare state and Poverty in Flanders #4 The Family pact
 5. Faith related boycotts
 6. Shopping at Pixmania
 7. Liberation, salvation and the Latin American voice entering the Vatican
 8. Thirst for happiness and meaning
 9. Rest thy delight on Jehovah
 10. True riches
 11. How shall the film of your life be?
 12. How we think shows through in how we act
 13. Luck
 14. Taking care of mother earth
 15. Everyday beauty
 16. A treasure which can give me everything I need
 17. Good to make sure that you haven’t lost the things money can’t buy

+++

 • One Thing Materialism Hasn’t Ever Celebrated (bogost.com)

  S’il y a, vraiment, une chose que le matérialisme n’a jamais su célébrer, c’est la multiplicité des matériaux, cette altération indéfinie des puissances cachées qui donne de l’astuce à ceux qui vont les explorer.

  Something like this in English (with some license, if you’ll allow it):

  Really, if there’s one thing materialism hasn’t ever celebrated, it’s the multiplicity of materials, that endless contortion of hidden powers that tips off those who would bother to explore them.

 • Existence of angels (lifeissubtle.wordpress.com)
  “Even the Materialists and Naturalists, whose reasoning is restricted to what is immediately apparent to them and who have in effect fallen from the level of humanity to that of inanimate matter, rather than being able to deny the meaning of the angels, have been compelled to accept them in one respect, though naming them the Flowing Forces.
 • Reality: Thoughts or Actions? (bubblegumsquad.wordpress.com)
  Where idealism envisions reality to be based upon ideas, materialism conceives of a reality founded upon the physical world. The idealist sees the rock as existing only in thought, whereas the materialist sees the rock as a physical entity grounded in and moved by the physical world and physical actions.
  +
  People tend to not notice that they’re within an endless cycle of capitalism which as Marx predicted, will end up sucking all the resources in our world. People don’t notice the problems of capitalism in society until we’re actually on the receiving end of the problem. I’m not too sure how many individuals are wary of the dark side of capitalism.
 • Greg Bahnsen’s Categorization of Worldviews (trueforms.wordpress.com)
  Notes from Greg L. Bahnsen’s lecture series, Faith, Facts and False Worldviews.
  Any worldview you encounter will fall into one of these categories.
  Spiritual Monism, Dualism, Materialistic Atomism, Pragmatism/Skepticism.
 • The Spanish Dream: “Life, Liberty & the Pursuit of Happiness” (fromjuliewithlove.wordpress.com)
  Kan ik alleen maar concluderen dat hoe ouder je wordt, hoe sneller de tijd vliegt. Misschien is de tijd wel – samen met de liefde – één van de kostbaarste dingen in het leven. Je kan het onmogelijk kopen, hoe rijk of wijs of machtig je ook bent. Dus het enige dat je maar best kan doen, is de tijd koesteren en van elk moment het beste maken…
  +
  We moeten met z’n allen leren voldoening te nemen met wat ons is gegeven, streven naar iets dat beter is, maar nooit vergeten dat vandaag al goed genoeg kan zijn. En nog belangrijker: wacht niet met genieten tot morgen, want enkel vandaag is je gegeven. Apprecieer de kleine dingen in het leven en de grootse dingen des leven zullen plots veel dichter bij je staan.
  +
  Dear people, it does not matter whether you’re in Belgium or Spain, whether you have to work or have a time off, whether you have a beach next door or a car park in front of your house, whether you have a lot of strangers next to you or your best friends, whether you live alone or together, whether you have a lot of money or just a little. We must all learn to be grateful with what is given to us, strive for something better, but never forget that today might be good enough already. And most importantly: do not wait until tomorrow to enjoy, because only today is given to you. Appreciate the small things in life and the great things in life will suddenly look much closer to you.
 • Chapter 30 (griggshk.wordpress.com)
  Capitalism was the institution of production that perpetuated gap between producers and recipients. Marx advocated for the fair treatment of workers and despised capitalism because it is based on exploiting workers. His philosophy offered salvation from material cruelty; he believed that social justice would triumph.
  +
  I don’t understand why people think that Marx invented communism. Although he was influenced by communism, his theories are not communist. Marx just wanted workers to be treated with fairness.
 • Some notes on dialectical materialism (windinthetower.wordpress.com)
  Before beginning any analysis of dialectical materialism in is first necessary to briefly examine its materialist components – which are fairly self-evident and easy to grasp. Materialism holds that our ideas do not fall from the sky, they are not innate or bestowed upon us by God.
 • Part Two: Kierkegaard is smarter than me. (lhawley.wordpress.com)
  “Der Mensch ist, was er ißt.” “Man is what he eats.” Since the philosopher Ludwig Feuerbach coined this phrase in the late 1800’s, many individuals have unfortunately taken to interpreting it rather literally. That’s not to say there isn’t wisdom in understanding “man is what he eats” to literally mean we become what we eat, but any Christian who participates in communion with the Eucharist can understand me when I say there is a profound metaphor in the phrase as well. What, how, where, and when we eat reflects more than simply how our bodies will change with consumption. Feuerbach also meant much more than how far I plan to go with the metaphor; him being a philosopher and anthropologist concerned with a rejection of absolute idealism and seeking sensuousness through materialism. Honestly, I have no desire to get into all that, so let us leave the phrase at the very point I wished to make: What we eat is more than just about health.
 • Round Up: 2011 (http://www.criticaltwenties.in/philosophyreligionculture/round-up-2011)

  in some versions Sita is Ravana’s daughter; some versions portray Ravana as a great savant rather than the asura that the Valmiki version makes him out to be; some versions portray Hanuman as a ladies’ man rather than a celibate Brahmachari.
  +

  Philosophy and Money are thought to be mutually dissonant. Philosophers are thought of as abstract thinkers who have little time for anything practical and the one interested in commerce and business (the one making money, in other words) has a tin ear for philosophy. Occasionally philosophers like Berkley have turned their philosophical gaze towards money.

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Christen zijn, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Godsdienst, Religie en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

18 reacties op Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1

 1. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2 | Broeders in Christus

 2. Dale W. Reed zegt:

  .Aan het begin van een studie die gericht is op het lerenberijpen en in praktijk brengen van de wijsheid uit een we-reld die in vele opzichten van de onze verschilt, past het enkele van deze vershillen voorop te stellen. Het aanvaar-den van deze verschillen is inderdaad een van de voor-naamste voorwaarden om de zienswijzen die eruitvoort-vloeïen te kunnen begrijpen. Ze werden op duidelijke wij-ze geïlustreerd en uitgelegd in het boek ” Wijsheid uit hetOosten ” (reeds vermeld) :1° Het fundamentele verschil tussen hetOosten en hetWesten kunnen we best illustreren met het antwoord op de vraag : Wat is het leven? (zie Därsana en Filoso-fie mijn aflevering 19 dd.15/05/2006)2°Het oosterse denken kan niet benaderd worden door er op een westerse manier op los te stormen, want het is reductief.3° De westerse mens benadert de wereld als een gestalteen zijn manier van denken is productief.4° Het schizoïde karakter van de westerse beschavingkomt vooral tot uiting in het feit dat de economische enop uitbuiting steunende doel stellingen naast de hoogste principes op religieus en cultureel gebiedgehuldigd wor-den.5°Verstandige en geleerde mensen zijn daarom nog geen wijze mensen.6° De nieuwe mens moet niet uit het Oosten noch uit het Westen komen, maar … uit ons zelf ! .

  Like

 3. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #3 | Broeders in Christus

 4. Heel terecht haalt u aan dat de nieuwe mens niet uit het oosten moet komen. Wij moeten niet op andere plaatsen gaan zoeken om onszelf te vormen. Zoals de Dalai Lama op één van zijn bezoeken in België ook zei moeten wij ook niet andere soorten godsdiensten de antwoorden gaan zoeken. volgens hem heeft het westen een op alles antwoord gevende godsdienst gekregen in de geschriften van het christelijk geloof, de Bijbel. De verscheidene boeken van die oude geschriften dragen nog steeds de wijsheid in zich die ons kan vormen voor het leven van vandaag. Het is daar waar wij ook voldoende antwoorden in zullen kunnen vinden om onze persoonlijkheid vorm te geven.

  Onder invloed van de weersomstandigheden hier, de karakters hier, de ons omgevende natuur, moeten wij al die elementen rondom ons laten inwerken op ons eigen ik, en in de bewapening tegen die overdonderende elementen die hier op ons afkomen moeten wij hier de nodige materialen zien te vinden om ons te versterken, weerstandvastig te maken en ons doelbewust vooruit te laten stuwen.

  Like

 5. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #4 | Broeders in Christus

 6. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5 | Broeders in Christus

 7. Pingback: Catherine Ashton on the EU annual report on human rights | Marcus' s Space

 8. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6 | Broeders in Christus

 9. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7 | Broeders in Christus

 10. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8 | Broeders in Christus

 11. Pingback: Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid | Broeders in Christus

 12. Pingback: Kijk op het Vrije Wereld Handvest | Marcus' s Space

 13. Pingback: Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: Reflectie voor 9 Juli – Geluk uit eigen handelen | From guestwriters

 15. Pingback: Kerkzijn in een ik-gerichte tijd | Stepping Toes

 16. Pingback: Als de tijd ten einde loopt…. 2 Zonen en bastaards | Broeders in Christus

 17. Pingback: Op de vlucht geslagenen weer terug brengen – Belgische Broeders In Christus

 18. Pingback: Een schatkamer in huis #4 Het zoeken naar aardse kostbaarheden – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.