Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5

Inleiding tot het deel 5

In de vorige afleveringen zagen wij de frustraties van de westerse mens en zijn hoop die hij stelde om in het oosten verlichting te vinden.

Voor vele mensen was het nu ook duidelijk geworden dat de droom die velen na de grootse vernieling van de tweede wereldoorlog hadden om alles opnieuw en nog mooier op te bouwen beruste op illusie. Met de jaren waren de mensen namelijk meer aandacht gaan schenken aan het welzijn verhogen door het laten toenemen van materie, in plaats van de sociale waarden te verankeren en een leefbare gemeenschap voor iedereen op te bouwen in respect tot de omgeving, plant en dier.

Men kwam voor de spiegel te staan en zag het genaamde Maya of Sgyu de beperkte, louter lichamelijke en geestelijke werkelijkheid waarin het dagelijks bewustzijn van de meerderheid in verstrikt was geraakt door de valse voorspiegeling van de mogelijke rijkdom die de mens zou kunnen verwerven door al de luxe artikelen en vele technische hulpmiddeltjes, hebbedingetjes of gadgets.

Meerderen zagen in dat de mensheid slaaf van zijn eigen was geworden, nog erger zelfs slaaf van zijn hebzucht naar materieel bezit. In zijn drang om aan ziekte en dood te ontsnappen trachtte de mens chemische oplossingen te zoeken maar zagen veelvuldig de warme persoonlijke behoeften over het hoofd. Ouderen en gehandicapten werden weggestoken, liefst onzichtbaar voor de verder consumerende maatschappij.

De gejaagdheid om overal te zijn alles te kunnen bereiken wat men maar dromen wilde deed velen blind worden voor de dierbare naaste, wat enkel kon resulteren in verscheurde families, meet veel leed door ruzies, echtscheidingen en vele ongelukkigen. Het leek wel of de mens zijn prioriteiten niet meer had gelegd op het welgevoelen van zijn innerlijke maar op het naar anderen toonbare goed vermogen. Uiterlijke schijn had het gewonnen en de meerderheid van de bevolking verloor de interesse in het geestelijk welzijn.

Meerderen begonnen zich af te vragen wat ons eigenlijke doel hier op aarde was en of er iemand of iets achter dat alles zat. Sommigen begonnen het belang in te zien van een grotere bewustzijnsvorming. Onder de hippies en jonge zoekers waren er die trachten te vinden wat het belangrijke in het leven was.

Zij wensten ook te weten te komen wie de godheid was die alles onder controle had. Zij wensten God te leren kennen. Niet meer vertrouwend in de westerse literatuur hoopten zij dat dan in de ‘ontdekte’ Oosterse cultuur te vinden. In de Indische oude geschriften hoopten zij de antwoorden op al hun vragen te vinden en hoopten zij dat de meeste problemen in hun leven opgelost konden worden.

Adi Guru Shri Gauḍapādāchārya, de grote goeroe van de Shri Adi Shankaracharya en de eerste historische voorstander van Advaita Vedanta, ook verondersteld om de stichter te zijn van Shri Gaudapadacharya Math.

Zij vergaten de Hebreeuwse en Griekse Geschriften die van oudsher overgeleverd waren in onze streken en zich aanboden als Woorden van die Ene Ware God Jehovah. Maar zij wisten duidelijk dat het materialisme onze maatschappij bedroog en verblinde. daarentegen geloofden zij de Indische goeroes die hen vertelden dat  het maya kon worden vernietigd voor hen als de juiste Brahmaan met transcendentale kennis kozen. Die brahmanen, die lid van de hoogste kaste van het kastensysteem waren, hadden een verhoogde en priesterlijke functie en voldoende tijd om de geschriften van de Vedas, waarin de rituelen beschreven waren te bestuderen .

Drang naar kentering

Een kleine minderheid vond iets meer dan twintig jaar na het einde van de tweede wereldoorlog het ogenblik gekomen om na alles overlopen te hebben de wereld toch tot betere zinnen te brengen. Bij de aanvang van de veranderende gedachten bleef men nog in eigen contreien en besefte men dat een vernieuwing moest komen vanuit de vorming of het onderwijs. Hiertoe dachten sommigen in 1968 de wereld op haar kop te moeten zetten om die vernieuwing door te voeren. Het was de start van de “Praagse Lente” onder leiding van de gematigde communist en hervormer Alexander Dubček en in België en Frankrijk groeide het studentenprotest uit tot een ware veldslag tussen de aanstormende jongeren en het establishment.

Met de oprichting van de Club van Rome in april 1968 willen meerdere wetenschappers en ondernemers de wereld ook een teken geven van de alarmerende positie van onze aarde door het materialistisch denken en overmatig gebruik van de aardse bronnen. Zij houden in Rome hun eerste bijeenkomst voor een bezinning op de vraagstukken van vervuiling, uitputting van hulpbronnen, armoede en bevolkingsgroei.

Ook al mogen vredesonderhandelingen voor de Vietnamoorlog formeel van start gaan in Parijs en wordt er een non-proliferatieverdrag gesloten dat het bezit van kernwapens moet beperken, voelen velen zich ontevreden over het verloop in de westerse wereld en denken dat het in het oosten veel beter is.

Meerdere populaire muziekgroepen gingen dan ook hun licht opsteken in de Indische cultuur en brachten met de kunsten ook de geestelijke leerstellingen mee om als frisse wind hier in de jonge geesten te waaien.

Woelige wateren

Zendschip Radio Mi Amigo bereikbaar ook voor geestelijke boodschappen

In Nederland trachtte de Nederlandse predikant Gerrit Toornvliet, die zich had verzet tegen de scheuring van Gereformeerde Kerk van Nederland in 1944, de mensen terug op het juiste spoor te zetten. volgens hem was er geen heil te zoeken buiten de kerk en moesten de mensen echt er toe geroepen worden, door allerlei middelen, om zich aan te sluiten bij de enige ware katholieke kerk van Gereformeerden. Het hele medialandschap werd door piratenzenders ingepalmd en de dominee vond ook dat hij met een  middengolfradiozender best het het hele land kon bereiken.
Maar de kerkoverheden hielden niet zo van al die priesters die her en der het kerkbestel kwamen bekritiseren. Men had het al lastig genoeg met de Latijns Amerikaanse priesters om daar nu nog in de Lage Landen tegenspraak te dulden. Doordat hij zich niet altijd hield aan kerkelijke regels, kwam de dominee ook meermalen in aanvaring met de kerkelijke instanties. Hierdoor werd Toornvliet in 1968 geschorst, waarna hij de Stichting Radiogemeente oprichtte en verder ging bij onder andere Radio Luxembourg, Radio Caroline en van 19731980 Radio Mi Amigo. Maar het Nederlandstalige publiek verloor interesse in geestelijk ‘gepraat’ en ook al mocht de zeezender voor de Benelux met de muziekjes van de Belgische wafelbakker en muziekuitgever Sylvain Tack ook Belgische zangers als een populaire Paul Severs op het palmares hebben kon zeker dat soort publiek geen gading vinden en  verloor de radiodominee zijn grote bekendheid.

Bewustzijnsgesprekken

Met de jaren groeiden allerlei groepen waar men tijd nam om met elkaar van gedachten te wisselen en te discussiëren over de ‘andere’ dimensie in ons leven. Personen die terug kwamen uit India brachten een ‘nieuwe’ cultuur mee die meerdere mensen aantrok. Dat bracht ook in België een toename van boeddhistische gelovigen en nieuwe tempels.

Bij de nieuwere generaties van zoekenden viel het echter op dat ook in die cultuur de opvolging gebroken was en derhalve de wetenschap verloren bleek te gaan. Anderen konden ook merken dat de terugval beschreven in de Bhagavad-Cita (hoofdstuk 4, vers 7) eveneens in de oosterse cultuur zo als in de westerse cultuur doordrong.

Lust en gehechtheid

Puertadelsol2011.jpg

Het Puerta del Sol plein in Madrid, op 20 mei 2011, werd een steunpunt en een symbool tijdens de protesten van de Indignados en van de bezettingsbewegingen of Occupy Movement.

De hippiecultuur en de protestbewegingen waren grotendeels uitgestorven tot de huidige crisis even weer een protestbeweging en indignados of ‘verontwaardigden’ (van de 15-mei beweging) en een Occupy Movement te been bracht.

Movimiento 15-M van de Indignados was een spontane en internationale protest- en actiebeweging, ontstaan in Spanje in 2011 waarbij nogmaals de jongeren reageerden tegen het kapitalisme, de economische situatie en de inhaligheid van banken en beleggers.bij die protesteerders konden wij echter nog veel mensen opmerken die zich er niet zelf van bewust waren dat zij niet enkel het slachtoffer van dat kapitalisme waren maar dat zij er zelf verder bleven aan mee werken. Ook zij waren in de ban van de materie geraakt en konden zich er nog steeds niet van bevrijden.

In haar manifest verklaart de Movimiento 15 met de leuze “Democracia real Ya!” (Echte democratie Nu!) een democratische beweging te zijn van en voor de gewone mensen. Mensen die zich niet (meer) vertegenwoordigd voelen door de gevestigde politiek, waartegen een diep wantrouwen wordt gevoeld. In het manifest staat daarover onder meer geschreven;

We zijn gewone mensen. We zijn zoals jij: mensen die elke ochtend opstaan om te studeren, te werken of een baan vinden, mensen met familie en vrienden. Mensen die elke dag hard werken voor een betere toekomst voor onze naasten. Sommigen onder ons zien zichzelf als progressief, anderen als conservatief. Sommigen zijn gelovig, anderen niet. Een aantal hebben duidelijke ideologische overtuigingen, anderen zijn apolitiek. We zijn echter allemaal bezorgd en boos vanwege de politieke, economische en sociale toestand rondom ons: corruptie bij politici, zakenlui, bankiers… allemaal laten ze ons hulpeloos achter, ze geven ons geen stem.

Duidelijk in deze proteststromingen zoals in de daarop volgende Arabische Lente is dat het voor velen niet zo zeer de materie is die hen stoort, want daar hebben zij graag nog meer van, alsook dat het niet zo zeer de ongelijkheid is in de wereld, maar eerder het welslagen van de verhogde hebzucht van sommigen in hun eigen kringen en bij de politici die niet enkel aanwinsten in materie maar ook in macht schenen te verwerven tegen de sterren op. De aan het einde van de 20e eeuw en het begin van de 21e eeuw vindt toenemende mondialisering bracht te weeg dat op meerdere plaatsen in de wereld helemaal geen tijd meer kon overblijven voor familiale en geestelijke bezigheden. De eisen van de industrie lagen meer en eer beslag op de vrije tijd van de mensen die tegen de sterren op moesten gaan presteren en alsmaar eer de druk op zich voelden om zich totaal over te geven aan de werkgever of anders zijn werk en overlevingskansen te verliezen. De toenemende vraag naar gebruiksgoederen tegen een betaalbare prijs en liefst met zoveel mogelijk vernieuwing bracht de levenssfeer van velen in gevaar. En zij die zich verdrongen om de nieuwste gadgets als eerste aan te kopen, vroegen zich niet af wie er voor dat luttele ding wel niet moest afzien. De wellust om allerlei nieuwe dingen te bezitten werd de keten of boei voor de ander aan de andere kant van de wereld.

Deze generatie wilt gerust niet minderen in haar luxe en wilt ten volle genieten vna alle materiële voordelen die deze technologische wereld haar kan aanbieden.  Dat voorheen genoemde Maya kan dan wel pretenderen of beweren een goede kwaliteit te exposeren   die men ontbeert en dat het is uitgegroeid tot een zeer populaire houding van de westerse mensen vandaag. De hedendaagse generatie heeft passielust (raga) en verbijstering-dwaling (moha) door zich overdreven gehecht te maken aan rijkdom en eer. Zelfs bij de , , de pamper generatie en die laatste protesterende generatie zien we ook duidelijk dat een dergelijke houding voor het geven van prioriteit aan het materiële bezit een basis geeft voor een perverse life-style. Als gevolg van overmatige gehechtheid aan hun materieel gewin en het respect dat ze willen ontvangen en krijgen beginnen ze vaak niet alleen zichzelf voor de gek te houden, maar willen ze ook anderen om hen heen misleiden. Ze geraken in volledige aanbidding van de pretentie (sgyu/Māyā) vallen in de categorieën van verlangend verlangen (raga) en naïviteit (moha). Door de materie in beslag genomen, hebben zij de pretentie of doen zij alsof datgene wat zij bezitten van een goede kwaliteit is welke andere mensen niet (kunnen) hebben en wat andere mensen niet waar kunnen maken. Zij durven zelfs zo ver te gaan dat de mens zelf die goede kwaliteit niet kan hebben. Spijtig genoeg zien zij zelf niet in hoe die goede kenmerken dikwijls ook ben hen zelf (als mens) ontbreekt.

De gehechtheid die mensen vandaag de dag willen hebben is niet zozeer de emotionele band die typisch is tussen kind en verzorger, meestal een ouder, en die niet alleen de groei van de hersenen stimuleert, maar de persoonlijkheidsontwikkeling beïnvloedt en het vermogen geeft om stabiele levenslang relaties te vormen. Neurologen geloven nu dat zulke gehechtheid een primaire behoefte is dat er netwerken van neuronen in de hersenen aan gewijd zijn, en dat het vormen van duurzame verbintenissen deels wordt aangedreven  door het hormoon oxytocine. Gehechtheid is het element dat is uitgegroeid tot de bron van alle lijden.

De gehechtheid aan het materiële zal geen vreugde brengen en zou niet het volledige genot geven van de eeuwigheid. Er zijn velen die geloven dat uitbreiding van hun materieel gewin hen meer gelukkig zal maken. Vele mensen willen geloven dat al die dingetjes die ze rond zich kunnen vergaren hun ook gelukkig zullen maken. Zij durven zelfs te geloven dat het hen een rijk geestelijk leven kan geven. Hiervan maken natuurlijk handige verkopers en zogenaamde goeroes of geestelijke leiders gebruik van. De meditatiecentra en welness centra zijn de laatste jaren dan ook als paddestoelen uit de grond gerezen.

Materie

Een groot deel van de mensen vandaag zijn volledig door het bezit van materie in beslag genomen. Meerdere getrouwde koppels gaan daar bij het elkaar gaan ook sterk om bekvechten en trachten hun kinderen met allerlei goederen van elkaar af te kopen en voor zich te winnen. De grote meerderheid is nu bekommerd om die materiële zaken.

In tegenstelling stelde de grondlegger van de in de Second Great Awakening Amerikaanse religieuze opleving ontstane Latter Day Saint Movement, Joseph Smith Jr.:

English: Joseph Smith, Jr. (1805-1844), head-a...

Joseph Smith, Jr. (1805-1844) (Foto credit: Wikipedia)

“Er is niet zoiets als onstoffelijke materie”. “Alle geest is materie, maar het is meer fijn of zuiver, en kan alleen worden onderscheiden door zuiverder ogen. We kunnen het niet zien; Maar wanneer onze lichamen worden gezuiverd zullen we zien dat het allemaal materie is.” {(D. & C. 131:7–8.) http://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/131.7-8?lang=eng}

De Mormonen of de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, de Gemeenschap van Christus (vroeger de Gereorganiseerde Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen) en de Heiligingsbeweging willen dat hun leden zich ontdoen van minstens 10% van hun inkomen als schenking aan de kerkgemeenschap maar dat daarnaast ook hulp aan anderen moet geleverd worden. Zo zijn er hulporganisaties voor kinderen van 3 tot 12, voor jongens en meisjes van 12 tot 18 (apart en samen), voor vrouwen vanaf 18 jaar, voor alleenstaanden tot 30 jaar en alleenstaanden vanaf 30 jaar, voor alle leden vanaf 18 jaar, voor belangstellenden en nieuwe leden, etc. Sommige hulporganisaties worden geleid door vrouwen, onder andere de ZHV (Zusters Hulp Vereniging). Opgericht op 17 maart 1842 door de profeet Joseph Smith, maakt dit de ZHV tot een van de oudst bestaande vrouwenverenigingen.

Smith's later theology described Jesus and God...

Smith’s latere theologie beschreef Jezus en God de Vader als twee distincte fysische wezens. (Foto credit: Wikipedia)

Volgens de Heiligen der Laatste Dagen aanhangers wordt verhoging verkregen door het nieuw en eeuwig verbond. Volgens hen worden wij met al de materie rondom ons in de huidige wereld geconfronteerd met haar tegenstellingen en uitdagingen welk een vruchtbare leerschool moet zijn om goddelijke deugden te ontwikkelen en om te leren om te gaan met een stoffelijk lichaam. Want dat stoffelijke lichaam zouden wij volgens hen moeten wij gaan transformeren tot een volmaakt lichaam van vlees en beenderen net zoals God (volgens hun denken waarbij zij Jezus Christus ook als god aanschouwen). God de Vader en God de Zoon hebben namelijk volgens hen ieder een volmaakt lichaam van vlees en beenderen. doch zijn ze de volmaaktheid in zich en moeten ook wij net zoals God volmaakt worden in kennis, wijsheid, liefde en andere goddelijke deugden.

Naar hun mening schiep God voor zijn geesteskinderen een leerschool, namelijk de aarde, en zolang wij daar op leven moeten wij ook die leerschool doorlopen en alle verleidingen weerstaan. Het omgaan met die verlangens op aarde zal mede gaan bepalen hoe wij worden opgenomen door de Goddelijke Vader. Heiligen der Laatste Dagen geloven in drie ‘graden van heerlijkheid’, werelden of koninkrijken, die als eindbestemming dienen voor Gods opgestane kinderen. Van laag naar hoog zijn dat het telestiale, het terrestriale en het celestiale koninkrijk.

“Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse.” (1 Corinthiërs 15:40 NBG51)

Hoe in die gemeenschap er toch nog een verbondenheid is met het materiële bewijst toch hun hoop om tot celestiale koninkrijk te mogen behoren waar de huwelijken eeuwig blijven voortduren en echtparen goden en godinnen kunnen worden. Die vergoddelijking waarbij zij ook kunnen leren om werelden te scheppen voor hun eigen geesteskinderen is ons inziens een teken dat de mogelijkheid om iets te scheppen en te kunnen beheren nog aan geeft hoe zij zulk een bezit en mogelijkheid van macht als een belangrijk te behouden element aanschouwen.

Oorzaak van huidig stelsel

File:Hieronymus Bosch - The Garden of Earthly Delights - The Earthly Paradise (Garden of Eden).jpg

Adam en Eva in Het aards paradijs, 1480-1490.
Friedländer, Max J. (1969) Early Netherlandisch Painting. Volume V. Geertgen tot Sint Jans and Jerome Bosch, Leyden: A.W. Slijthof, Brussels: La Connaissance, p. 88, as The Garden of Eden.
Koldeweij, A.M., P. Vandenbroeck en B. Vermet (2001) Jheronimus Bosch. Alle schilderijen en tekeningen, Rotterdam: NAi Uitgevers, Gent/Amsterdam: Ludion, ISBN 90-5662-219-6, p. 166, as Paradijs, 1480-1490, with color image.

Nochtans lag daar in de tuin van Eden de oorzaak van ons huidig stelsel. Nadat de de hemel en de aarde voltooid waren met alles wat zij bevatten mocht de geschapen roodbloedige mens een levend wezen worden door de adem van Adonai Jehovah God (Genesis 2:7). Het was daar waar God, de Schepper van hemel en aarde, de mens plaatste in de tuin van Eden om die te bewerken en te onderhouden, maar vroeg om niet te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad.  (Genesis 2:15,17)

De roodbloedige mens had namen mogen geven voor al het vee en het gevogelte des hemels, voor al wat in het wild leeft op het veld; maar voor de roodbloedige mens zelf had hij nog geen hulp gevonden als  iemand die tegenover hem kon staan. (Genesis 2:20) De mannin, want uit de man is zij genomen (Genesis 2:23), was de vrouw Eva die er niet aan kon weerstaan om die boom van goed en kwaad onaangeroerd te laten. De enige hechting die God voorzien was zou de verbintenis van man en vrouw zijn om een nageslacht te verzekeren. (Genesis2:23-24) Eva wist drommels goed wat God hen opgedragen had niet te doen en misschien wist zij ook wat hen te wachten zou staan als zij het toch zouden doen. Maar het in twijfel trekken van God Zijn macht en haar wil om ook zelf dingen te kunnen en mogen bepalen en te bezitten was groter dan haar liefde voor God welke gehoorzaamheid vroeg. Vooral de gedachte dat God wist dat hun de ogen open zouden gaan zodra zij van die vruchten aten en dat zij dan aan Hem gelijk zouden zijn en inzicht hebben in goed en kwaad, brachten hen in volle bekoring.

Daar in die tuin van Eden zag men die lust opkomen bij de eerste mensen. Die verboden of ontoegankelijke vruchten zagen er zo aanlokkelijk en veelbelovend uit. Voor het eerst werd daar de mens ingenomen door het zien van stoffelijke materie. Door het eten van die stoffelijke vruchten hoopten zij verstandig te kunnen worden! Daarom plukte Eva wat vruchten van de boom en at ervan; ook gaf ze wat aan haar man en hij at er eveneens van. (Genesis 3: 1-5-6)

“Van alle dieren, die Jahwe God gemaakt had, was er geen zo sluw als de slang. Ze zei tot de vrouw: ‘Heeft God werkelijk gezegd dat u van geen enkele boom in de tuin mag eten?’ De vrouw zei tot de slang: ‘Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin. God heeft alleen gezegd: Van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat moogt ge niet eten; gij moogt ze zelfs niet aanraken; anders zult gij sterven.’ Maar de slang zei tot de vrouw’: U zult helemaal niet sterven! God weet dat uw ogen open zullen gaan als u eet van die boom, en dat u dan gelijk zult worden aan God, door de kennis van goed en kwaad.’ Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom, en dat hij een lust was voor het oog, en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen. Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan; zij gaf er ook van aan haar man, die bij haar stond, en ook hij at ervan. Nu gingen hun beiden de ogen open en zij ontdekten dat zij naakt waren. Daarom hechtten ze vijgebladen aaneen en maakten daar lendenschorten van. Toen zij, bij het opkomen van de middagwind, de donder van Jahwe God in de tuin hoorden klinken, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor Jahwe God tussen de bomen van de tuin. Maar Jahwe God riep de mens en vroeg hem: ‘Waar zijt gij?’ Hij antwoordde: ‘Ik hoorde uw donder in de tuin, en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben; daarom heb ik mij verborgen.’ Maar Hij zei: ‘Wie heeft u verteld dat gij naakt zijt? Hebt ge soms gegeten van de boom die ik u verboden heb?’ De mens antwoordde: ‘De vrouw die Gij mij als gezellin gegeven hebt, zij heeft mij van die boom gegeven, en toen heb ik gegeten.’ Daarop vroeg Jahwe God aan de vrouw: ‘Hoe hebt gij dat kunnen doen?’ De vrouw zei: ‘De slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten.’ Jahwe God zei toen tot de slang: ‘Omdat ge dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt, onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten! Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten, alle dagen van uw leven! Vijandschap sticht ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Het zal uw kop bedreigen, en gij zijn hiel!’ En tot de vrouw heeft Hij gezegd: ‘Zeer zwaar zal ik maken de lasten van uw zwangerschap: met pijn zult gij kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, hoewel hij over u heerst.’ En tot de man heeft Hij gezegd: ‘Omdat gij hebt geluisterd naar uw vrouw en hebt gegeten van de boom die Ik u had verboden, zal de grond vervloekt zijn omwille van u! Zwoegend zult gij van hem eten, alle dagen van uw leven. Distels en doornen zal hij voortbrengen, met veldgewas moet gij u voeden. In het zweet zult ge werken voor uw brood, tot gij terugkeert naar de grond, waaruit gij zijt genomen: gij zijt stof, en tot stof keert gij terug.’ De mens noemde zijn vrouw Eva, want zij is de moeder geworden van alle levenden. En Jahwe God maakte kleren van huiden voor de mens en zijn vrouw en Hij deed hun die aan. En Jahwe God zei: ‘Nu de mens in de kennis van goed en kwaad als een van Ons is geworden, wil Ik voorkomen dat hij nog plukt van de boom van het leven; door daarvan te eten, zou hij eeuwig blijven leven!’ Daarom verwees Jahwe God hem uit de tuin van Eden, en moest hij de grond gaan bebouwen waaruit hij was genomen. Hij verjoeg dus de mens uit de tuin, en aan de oostkant van de tuin van Eden plaatste Hij de kerubs en de vlam van het wentelend zwaard, om de weg naar de boom van het leven te bewaken.” (Genesis 3:1-24 WV78)

Oude verbintenis

God had de mens alles in zijn handen gegeven, maar nog was het niet genoeg en al gauw vochten weer mensen om als eerste of voornaamste in de ogen van God te zijn (zie het verhaal van Kaïn en Abel) Maar in Zijn goedheid wist de Allerhoogste hoe moeilijk de mens het wel zou hebben met die veelvoud van dingen die voor zijn ogen zouden verschijnen. Veel gelovigen lijken te zijn vergeten dat al met de oude verbond de goddelijke Schepper de oplossing beschikbaar had gesteld voor de mensheid om een onbegrensde leven te vinden waarbij zij vrij zouden zijn van gebondenheid aan materie. Hij voorzag genoeg stof waar de mens zou kunnen uit putten om tot het besef te komen dat hechting of verbinding aan het materiaal hun gedachten kan wurgen.

De oplossing en onthechting zal niet enkel komen bij De Wederkomst en de Eindtijd als  de Verlosser uit de hemel komt. Daar zullen veel mensen misschien van hun glans beroofd worden en onttroond van hun hoge wereldse materiële stoel. De verschijning van Christus op dat ogenblik zal in ieder geval ook daar en dan de vraag opwerpen in hoeverre wij gedurende ons leven in het licht van Christus hebben gewandeld of in hoeverre wij eigen heerlijkheid en eigen materiële rijkdom in plats van geestelijke rijkdom hebben gezocht.

Reeds van in de Tuin van Eden voorzag God die Redder en Heiland die de mens zijn hebzucht zou onttronen. Maar onder de meerder opdrachten die de mens mee zou krijgen moest de mens ook gaan beseffen dat God meester van goed en kwaad is aan wie alles toe behoort en aan wie de mens uiteindelijk niets kan geven dat niet reeds van God is. Zo zijn alle menselijke materiële offers uiteindelijk zinloos want zij behoren reeds aan God toe en het enige wat zij zouden kunnen tonen is dat de mens bereid is om er afstand van te nemen. En dat afstand nemen van materiële dingen is wel essentieel om tot de diepste liefde van God en tot de beste relatie met God te komen.

+

Voorgaande artikelen:

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #3

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #4

Vervolg: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6

++

Aanvullende lectuur:

 1. Vrees hebben voor de juiste persoon
 2. Rond God de Allerhoogste
 3. God leren kennen belangrijkste zaak
 4. Geloof in slechts één God
 5. Jehovah wiens naam heilig is
 6. God te vertrouwen schuilplaats, veiligheid en geborgenheid
 7. De gevende en beschermende God
 8. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem
 9. God meester van goed en kwaad
 10. Jehovah is goed naar hen die op Hem wachten
 11. Vrees morgen niet. God is er al
 12. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 13. Tel uw zegeningen
 14. Herinner vele zegeningen ook in moeilijke tijden
 15. De zegeningen van God niet over het hoofd gezien
 16. Oneerlijke mensen verbergen hun fouten van zichzelf en anderen
 17. Tot bewust zijn komen voor huidig leven
 18. Christelijke, geestelijke zaken kunnen leiden tot hoogmoed
 19. Langer Werken of Vroeger Sterven
 20. Nemen van Risico door de maatschappij
 21. Energie met vergiftigd geschenk
 22. Nucleaire ramp in Japan doet mensen twee maal nadenken
 23. Marx, het Volk, Religie, Christendom en verwrongen ideeën
 24. Kapitalisme, Imperialisme, Rijken en verdeling in de wereld
 25. Hoe de rijken de wereld regeren
 26. De politicus en schaamte
 27. Dexia-debacle met venijnig staartje
 28. Economie en degradatie
 29. Wie of welke generatie verantwoordelijk
 30. Metafoor over een generatie
 31. Druk op ouderen
 32. Niet te lastig op of voor millenials
 33. Schaamte, schaamteloosheid en hebzucht
 34. Op straat voor waardigheid #3 de Rest van de Familie
 35. Op straat voor waardigheid #4 de Erfenis
 36. De Protesteerder door Time verkozen tot Persoon van het jaar
 37. Democratische ondergang
 38. Niet winkelend
 39. Fragiliteit en actie #13 Zichtbare ellende
 40. Verontwaardigd over Indignados
 41. Occuppy Acties en Sociaal Engagement
 42. Van Evere naar Occupy Antwerp
 43. Occupy Movement Verzwegen in de media
 44. Onderbroeken, vreemdelingen en rechtsstaat
 45. Godsgebeuren en Kerk in Europa
 46. Wat betreft Belang van terug te grijpen naar essentiële waarden
 47. De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel
 48. De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?
 49. De nacht is ver gevorderd 5 Studie 2 Schrik of troost 1 Dagen van Noach
 50. De Dag is nabij #5 Terugkijken naar verleden
 51. Kroniekschrijvers en profeten #2 De Wet
 52. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 53. Elke gelovige is opgeroepen om Christus in de dienst te volgen
 54. Gouden regel om geestelijke dingen te begrijpen is gehoorzaamheid
 55. Filippenzen 1 – 2
 56. Gehoorzaamheid beter dan offers
 57. Satan het kwaad in ons
 58. God wordt heerser van onze passies

Additional related material:

 1. Materialism, would be life, and aspirations
 2. Dishonest people conceal their faults from themselves as well as others
 3. Justififiable anger or just anarchism
 4. Capitalism downfall
 5. Anti-Crisis anger calling out
 6. Justififiable anger or just anarchism
 7. Golden rule for understanding in spiritual matters obedience
 8. The Protester named Person of the Year 2011 by Time Magazine
 9. Satan or the devil
 10. God become master of our passions

+++

 • What I Believe As A Mormon (freshnewblog.wordpress.com)
  1. I believe that God has a body like we do with bones in it.
  2. I believe that God has a wife. The Godhead. They are our parents.
  5. I believe that God created us so that we would be happy.
  6. I believe that there is good and evil on the earth so that we can know what is good as in the concept of Wu Wei.
  8. I believe that temporal means physical.
  12. I believe that families can be together forver (and that that is a good thing).
  13. I believe in living as normally and happily as possible. You know normal. God just wsnts us to be happy.
 • Love is not Quick-Tempered (familyencouragement.wordpress.com)
  While that is important, if our behavior contradicts our words they cancel out what we are saying.   God gives concrete, measurable ways for us to express our love to people and they are the same ways He loves us.    (They are listed in I Corinthians 13:4-7).
 • 7 Ways To Become A Better Christain (reggzmagazineng.wordpress.com)
  There are a myriad of ways in which one can become a
  better Christian. Outlined below are some ways to attain a better relationship with God.
  +
  Some claim that the poor deserve to be poor, but this is not a Christian view. Jesus helped the poor, the needy, the weak, the outcasts and the downtrodden. Volunteer at a homeless shelter or give money to the Salvation Army. Remember, it is harder for a rich man to get into heaven than it is for a camel to get through the eye of a needle.
  The poor in our days may be lacking material things. However, more important is the poor of spirit; many people these days are non-saved or Christians with a weak spiritual life. You need to help people with spiritual needs to know Jesus to know the Bible. Faith comes from hearing and with God, everything is possible.

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Christen zijn, Christendom, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen, Religie, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

29 reacties op Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5

 1. Pingback: Catherine Ashton on the EU annual report on human rights | Marcus' s Space

 2. De mens werkt steeds God en Zijn waarheid tegen, wat hem beweegt is, òf een valse godsdienst, òf een geest van onafhankelijkheid. Tegen deze beide openbaringen hebben de ware dienaren Gods zich wel te wapenen. Zij moeten bovendien voorzichtig zijn, waken en bidden, dat zij door de haat van het kwaad dat in hun tijd heerst, of uit vrees voor het kwaad zich niet laten verleiden om hun heil te gaan zoeken bij het kwaad dat meer bepaaldelijk in vroeger tijd heerste. Zo ziet men thans, dat sommigen door de geest van onafhankelijkheid afgevoerd worden van de Godzaligheid en dat anderen, uit vrees om dat lot te delen, hun heil zoeken bij inzettingen van mensen. En wat gebeurt er dan? Dat zij, door de afwijking der laatste dagen te willen vermijden, in de afwijking der laatste tijden vallen.

  Like

 3. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6 | Broeders in Christus

 4. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7 | Broeders in Christus

 5. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8 | Broeders in Christus

 6. Pingback: Looking to the East and the West for Truth | Broeders in Christus

 7. Pingback: Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid | Broeders in Christus

 8. Pingback: Vaderschap ingesteld verbondschap door de Schepper | Stepping Toes

 9. Pingback: Met minder is… nog genoeg | From guestwriters

 10. Pingback: Communicatie noodzakelijk voor groei in Ecclesia | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 11. Pingback: Four Pressing Needs in Rural Communities, and How the Church Should Respond | Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 12. Pingback: In de supermarkt kan je (g)een hoop kopen | From guestwriters

 13. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: Leven gedefinieerd door de dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: Zingen over moeilijkheden en lijden ook noodzakelijk in kerkgemeenschap | From guestwriters

 16. Pingback: De Voltooiing van de schepping 1 Beproeving – Op weg naar volmaaktheid | Broeders in Christus

 17. Pingback: Kerkzijn in een ik-gerichte tijd | Stepping Toes

 18. Pingback: Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 5 Gemeenschap | Broeders in Christus

 19. Pingback: Gods vergeten Woord 19 Het Lichaam van Christus 5 Leerschool en Gemeenschappelijk bezit | Broeders in Christus

 20. Pingback: Voor hen die met vele vragen zitten | Broeders in Christus

 21. Pingback: Hoeveel wil de mens afhankelijk zijn van een Goddelijke Schepper? – Questiontime – Vragenuurtje

 22. Pingback: Als de tijd ten einde loopt…. 2 Zonen en bastaards | Broeders in Christus

 23. Pingback: Uit de Oude doos: Een steeds kleiner wordende wereld | From guestwriters

 24. Pingback: Angst van reguliere kerken #1 Aanvoerders van nieuw gezond zaad – Belgische Broeders In Christus

 25. Pingback: Angst van reguliere kerken #2 Naar de slag na 1975 – Belgische Broeders In Christus

 26. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #17 Koninkrijk van God – Gehoorzamen en ongehoorzamen opgeroepen voor Jezus zijn rechterstoel – Belgische Broeders In Christus

 27. Pingback: Bij klimaatveranderingen toch hoopvol leven als Christen | From guestwriters

 28. Pingback: Mondigheid niet laten verloren gaan | Marcus Ampe's Space

 29. Pingback: Goede journalistiek hoeft niet te verdwijnen of opzij geduwd te worden door sociale media – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.