De Bijbel of Heilige Schrift

Het woord van God of het woord van mensen:

Over de Bestseller Aller Tijden het Boek der Boeken zijn al heel wat woorden gevloeid.

April 5: World Book Encyclopedia

The World Book Encyclopedia – Image by andtara via Flickr

The World Book Encyclopedia zegt:

“De bijbel is het meest gelezen en waarschijnlijk ook het meest invloedrijke boek in de geschiedenis. Van de bijbel zijn meer exemplaren verspreid dan van enig ander boek. Ook is het vaker en in meer talen vertaald dan enig ander boek.” [ (1984), Deel 2, blz. 219.]

Het meest vertaalde boek “De Bijbel” is ook één van de boeken waar het meeste tegen gestreden is. Op allerlei wijzen heeft men getracht er voor te zorgen dat mensen het niet konden lezen. Zelfs bepaalde kerken zorgden er voor dat hun leden het niet onder ogen konden krijgen of de waarheid er uit zouden kunnen halen. Dat dit werk niettegenstaande al de weerstand toch overeind is gebleven en onveranderd is gebleven na al die eeuwen maakt dat er toch een speciale Hand achter dit werk hoort te zitten.

Dode Zee Rol en Vaas

Dode Zee Rol en Vaas

Over een tijdsperiode van 16 eeuwen hebben zo een 40 tal mensen, uit verschillende lagen van de bevolking, woorden opgetekend die volgens ons niet van hen afkomstig waren maar van een hogere Kracht, namelijk van de Schepper van hemel en aarde. Deze hoogste Kracht die steeds heeft bestaan bracht met Zijn Geest de inspiratie en voorspellingen naar deze mensen op aarde zodat zij waarschuwingen konden geven en de mensen laten weten wat hun Schepper, de enige Ware God, Jehovah van hen wenste en wat Zijn plannen waren. Door de inspiratie van de Heilige Geest, de Kracht van God, konden vissers (Johannes), tollenaars (Mattheus), herders (David), koningen (Salomo) op hun eigen manier toch een eenheidsdenken en rode draad in een coherent geheel brengen in de drie verschillende talen waarin de Heilige Schrift met de openbaring van God is opgetekend: Hebreeuws, Aramees en Grieks.

Meer dan 3800 maal zeggen de schrijvers van de Bijbel zelf dat het niet hun woorden zijn maar de woorden van God die zij optekenen. Regelmatig halen zij ook aan “God zei” of “Het Woord des Heren kwam tot mij …”, “Het Woord van God kwam over mij …”

Vele zaken die zij optekenden moesten in de verre toekomst nog gebeuren en begrepen zij op het moment van het neerschrijven zelf nog niet. Over de gehele lijn kan men in de Geschriften geen tegenspraak vinden, in tegendeel is er steeds de Rode Draad en vindt men er de bevestiging van voorgaande aangekondigde feiten en verduidelijkingen plus aanvullingen van voorgaande teksten.

De voorspellingen die werden opgetekend kwamen buiten de nog te komen gebeurtenissen allemaal uit en als men goed oplet ziet men dat wij nu ook in een tijd zijn van de verwezenlijking van één van de voorspellingen betreft het Einde der Tijden.

De verscheidene boeken geven een geschiedkundig overzicht van de mensheid maar brengen ook meerdere uitspraken van God, alsook worden er bijzonderheden gebracht van de leringen en activiteiten van de door God gezonden persoon (Jezus) welke redding over geheel de mensheid kan brengen. Maar er worden ook vereisten kenbaar gemaakt, die mensen al of niet kunnen aannemen en er gevolg aan kunnen geven. Men kan het geheel als een literair werk aanschouwen of werkelijk inzien dat het een levenswerk is dat ons ook werkelijk leven in de toekomst kan geven.

Wij moeten toegeven dat de meerderheid van de mensheid niet echt geïnteresseerd is in de inhoud van de 66 boeken die deel uitmaken van de Heilige Schrift. Naargelang de opvoeding en cultuur gaan mensen meer of juist minder waarde hechten aan de Bijbel. Het hoeft echter niet zo te zijn dat men gebonden is aan de streek waar men is opgegroeid en de scholing die men gekregen heeft waardoor men al of niet zou uitgesloten zijn om de Bijbel juist te kunnen interpreteren. De Schepper heeft het in ieders hart gelegd om tot de mogelijkheid van inzicht te komen.

Verscheidene mensen die de Heilige Schrift in de grond wilden boren moesten hun mening na een grondig onderzoek bijstellen en werden zelfs Christen. Hun atheïsme werd opzij gezet toen zij tot bevinding kwamen dat alles zoals het is opgetekend in de Heilige Schrift ook zo verlopen is, en dat de Bijbel als een historisch betrouwbaar boek kan aangenomen worden.

Overschrijven van de Heilige Geschriften

Overschrijver van de Heilige Schrift

De verschillende kopieën van het origineel bleken zo weinig van elkaar af te wijken dat het onmogelijk is dat het zo maar menselijke hersenen konden zijn die zulk een eenvormigheid konden doorgeven.

Het is de Hogere Macht, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, die er voor gezorgd heeft dat Zijn Woord, onveranderd de tijden heeft door staan. Door de neergetekende gebeurtenissen van de voorgaande eeuwen kunnen wij een beeld krijgen van wie God is en hoe Hij met de mensen om gaat. Wij kunnen Zijn persoonlijkheid leren kennen, maar kunnen ook Zijn Plan leren kennen.

Ook al hebben veel religies aanleiding gegeven tot geschillen (ruzies of conflicten) onder de mensen met veel bloedvergieten zelfs, heeft iedereen met de Bijbel de mogelijkheid om te leren hoe wij vredevol met iedereen kunnen omgaan en hoe wij tot een totale wereldvrede kunnen komen.

“De gehele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten, streng te onderrichten in rechtvaardigheid, opdat de mens Gods volkomen bekwaam zij, volledig toegerust tot ieder goed werk.” (2 Timotheus 3:16, 17)

“nooit werd profetie door de wil van een mens voortgebracht, maar mensen hebben van Godswege gesproken zoals zij door heilige geest werden meegevoerd.” (2 Petrus 1:21)

“alle dingen die eertijds werden geschreven, werden tot ons onderricht geschreven, opdat wij door middel van onze volharding en door middel van de vertroosting uit de Schriften hoop zouden hebben.” (Romeinen 15:4)

Vele dingen zijn opgeschreven tot een waarschuwing voor ons, tot een lering en een begeleiding zodat wij ons zelf zullen kunnen vormen zodat wij goed voorbereid zonder angst zullen kunnen opkijken naar het einde van het samenstel van dingen. (1 Korinthiërs 10:11)

De Heilige Schrift of de Bijbel, vaak omschreven als “Het woord van God”, is het Woord van God, door God gegeven, maar kan ook bekeken worden als “Het woord over God, door gelovige mensen geschreven”. De meeste mensen, inclusief vele theologen gaan van dat laatste uit. De beide opvattingen, en de conclusies daarover, staan hieronder.
De Broeders in Christus gaan uit van de opvatting in de linker kolom.

De Bijbel is het Woord van God De Bijbel is het Woord over God
De Bijbel is Gods openbaring aan de mensen De Bijbel is het resultaat van het zoeken van mensen naar God
God heeft mensen geïnspireerd te schrijven, d.w.z zij schreven wat God hen ingaf; niet als robots, maar aan de hand van ingevingen. Mensen schreven vanuit hun eigen belevingswereld, waarbij zij vaak wel zeer gelovig waren, maar toch heel erg mensen van hun tijd.
Hoewel de Bijbel is ontstaan door de hand van vele schrijvers, is God zelf de werkelijke auteur daarachter, en is het toch één verhaal. Bijbelteksten zijn vaak ontstaan doordat verschillende verhalen zijn samengevoegd tot één geheel.
De Bijbel is betrouwbaar, al moeten wij ons wel voortdurend afvragen wat het doel is van bepaald verhaal. Delen van de Bijbel zijn veel later geschreven dan de schrijvers ons willen doen geloven.
Schijnbare tegenstellingen (vertaal- en overschrijffouten uitgezonderd) vinden hun oorsprong in het feit dat wij de achtergronden onvoldoende kennen, of doordat wij gewoon verkeerd lezen. Heel dikwijls wordt er ook geen rekening gehouden met de wijze van uitdrukken in de oorspronkelijke taal. Kennelijke tegenstellingen komen voort uit het feit dat er verschillende schrijvers zijn, of omdat het verhaal afkomstig is van verschillende bronnen.
De Bijbel is een eenheid; de boodschap is van begin tot eind gelijk. De Bijbel toont een ontwikkeling in het denken en de opvattingen over God.
God heeft ons bewust geopenbaard wat wij moeten weten voor onze behoudenis. Er is nog veel mysterie dat wij nooit zullen weten. En er ontbreekt veel dat wij er zelf bij moeten bedenken.
In de Bijbel vinden wij alles dat wij weten moeten. Ook buiten de Bijbel is veel te vinden dat van nut is.
De Bijbel is compleet Er zijn ook niet-Bijbelse tradities die we niet mogen verwaarlozen.
Elk deel van de Bijbel heeft zijn waarde, al zijn sommige stukken beslist moeilijker dan andere. Alleen het totaal geeft een volledige openbaring van God. De Bijbel is een toevallige verzameling geschriften, waar je uit kunt halen wat je aanspreekt. Bestudering van het geheel is niet nodig.
Het voorzeggen van toekomstige gebeurtenissen, desnoods tot in het kleinste detail is voor God geen enkel probleem. Zulke passages zijn voor ons de garantie dat het een boodschap van God zelf betreft. Het voorzeggen van de toekomst is voor mensen principieel niet mogelijk. Wel kunnen mensen algemene toekomstverwachtingen hebben. Zogenaamde ‘voorzeggingen’ kunnen alleen door latere schrijvers toegevoegd zijn onder de naam van de oorspronkelijke schrijver.
God heeft ook onze tijd voorzien, en wij kunnen daarom niet naar eigen inzicht in het Boek gaan ‘schrappen’. We leven nu in een heel andere tijd. Grote delen zijn voor ons niet meer van belang.
De principes in de Bijbel zijn van alle tijden. Wij moeten dus proberen het boek te begrijpen zoals het is geschreven. Het boek is een cultuurgebonden afspiegeling van zijn tijd. Wij moeten het eerst “naar deze tijd toe vertalen”.

49 reacties op De Bijbel of Heilige Schrift

 1. Pingback: Fragiliteit en actie #11 Horen | Broeders in Christus

 2. Pingback: Oude spreekwijzen kennen om de Bijbel te begrijpen « Belgian Biblestudents – Belgische Bijbelstudenten

 3. Pingback: Wees bij het lezen van de Bijbel u bewust van het taaleigen « Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Positie van de Bijbel onderzoeker « Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Bijbel op de eerste plaats #1/3 « Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Bijbel op de eerste plaats #2/3 « Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: Bijbel op de eerste plaats #3/3 « Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Missionaire hermeneutiek 1/5 « Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Missionaire hermeneutiek 2/5 « Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: Missionaire hermeneutiek 3/5 « Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: Ademen om les te geven « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 12. Pingback: Missionaire hermeneutiek 4/5 « Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: Missionaire hermeneutiek 5/5 « Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: Bijbel Woord afkomstig van God « Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel « Bijbelvorser = Bible Researcher

 16. Pingback: Vernieuwing in de kerk en verzoek om terug naar de bron te gaan « Bijbelvorser = Bible Researcher

 17. Pingback: Graven in woorden, theorieën en artefacten « Bijbelvorser = Bible Researcher

 18. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers | Broeders in Christus

 19. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #2 Ontvangstkanaal | Broeders in Christus

 20. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #3 Wetenschap | Broeders in Christus

 21. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal | Broeders in Christus

 22. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming | Broeders in Christus

 23. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus | Broeders in Christus

 24. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 25. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 26. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie | Broeders in Christus

 27. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 28. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak | Broeders in Christus

 29. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #9 Fundamentalisme | Broeders in Christus

 30. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen | Broeders in Christus

 31. Pingback: Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken | Bijbelvorser = Bible Researcher

 32. Pingback: Geïnspireerd Woord | Broeders in Christus

 33. Pingback: Schepper en Blogger God 6 Voor Zijn volk | Bijbelvorser = Bible Researcher

 34. Pingback: Boek der boeken en groot meesterwerk | Broeders in Christus

 35. Pingback: Ongelezen bestseller | Broeders in Christus

 36. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8 | Broeders in Christus

 37. Pingback: Wonder van voorzienigheid | Broeders in Christus

 38. Pingback: Heilige Schrift Woord van God | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 39. Pingback: Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel – Some View on the World

 40. Pingback: Bringing Good News into the world – Some View on the World

 41. Pingback: Overspoeld door gestuurde informatie – Een lichtpunt in donkere dagen | From guestwriters

 42. Pingback: Christenen horen niet passief te zijn – Some View on the World

 43. Pingback: Geloof in een vervolmaking van de mens en zijn omgeving – Some View on the World

 44. Pingback: Christenen die beweren te behoren tot het Volk van God en Israël tot hun heilig land willen uitroepen – Some View on the World

 45. Pingback: Een gebed voor een komend Koninkrijk | Bijbelvorser = Bible Researcher

 46. Pingback: Al of niet het gezag van de Schrift volgende christenen – Some View on the World

 47. Pingback: Algemene opvattingen tegenover zeer persoonlijke opvattingen – Worldviewer

 48. Pingback: Gods belofte voor zijn volk – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 49. Pingback: Als christen bewuster leven – Worldviewer

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.