Gericht op Jezus

In de eerste plaats moeten wij gericht zijn op God. Hij hoort de focus van ons geloofsleven te zijn.

God is de Schepper, de Ultieme Verlosser die ons hier op de wereld een Verlosser heeft gegeven die ook tussen de mens en God kan staan.

De mens zou sterven als hij God zag, maar zijn boodschappers en van het evangelie, en Zijn zoon Jezus Christus konden waargenomen worden.

Jezus

Aangezicht van Jezus zichtbaar voor de mens zonder te sterven

“Maar, ‘zei hij, ‘mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven.’” (Exodus 33:20 NBV)

Door de eeuwen heen heeft God aankondigers, boodschappers en mensen van God naar de aarde (een wereld van moeilijkheden en ongemakken) gezonden. Onder die profeten was er één die zich niet enkel mensenzoon moest noemen maar ook Godszoon kon noemen. Deze kon wel gezien worden om de eenvoudige reden dat hij God niet was, ook al had hij veel gelijkenissen met God.

Nadat wij de primaire focus op God de Vader richten mogen wij onze ogen op een tweede in lijn richten, die ook wel bruid of bruidegom (naargelang de kerktraditie) wordt genoemd, maar niet onze echtgenote of echtgenote zal zijn. Want die zal maar op de derde plaats mogen komen. Toch zal het een bruid zijn waar wij moeten naar uitzien om het bruidsfeest niet te missen en zo de kans te verlopen om eeuwig leven te kunnen genieten. (Openbaring 19 en 21; Mattheus 22 en 25)

Diegene die de bruid naar ons toe gezonden heeft bestaat echt, is volledig te betrouwen, en zal genegenheid voor ons tonen als wij genegenheid hebben voor Zijn Gezondene.

“Bij zijn onderricht in de tempel zei Jezus luid en duidelijk: ‘U kent mij en u weet waar ik vandaan kom. Maar ik ben niet namens mezelf gekomen; ik ben gezonden door iemand die betrouwbaar is, en hem kent u niet.” (Johannes 7:28 NBV)

“want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij liefhebben en geloven dat ik van God ben gekomen.” (Johannes 16:27 NBV)

Terwijl God geen begin heeft gehad en geen einde heeft, zag de Gezondene van God het levenslicht zo een twee millennia geleden. Doordat hij op een zeer speciale wijze in een vrouwmens tot leven kwam kan hij zich eniggeboren noemen.

Over die Vader staat geschreven in het Boek der Boeken:

“Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had gebaard – u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.” (Psalmen 90:2 NBV)

Die Eeuwige getuigde van diegene die geboren was en stierf, terwijl die man het waard achtte er voor te getuigen en te sterven. Zijn heiligheid lag in zijn houding tegenover God en de Wet, die er had voor gezorgd dat hij op wonderbaarlijke wijze kon geboren worden en zich zo als een tweede Adam zou kunnen aanbieden en bewijzen dat hij wel God kon trouw blijven, daar waar de gefaald had.

“Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet,” (Galaten 4:4 NBV)

“Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.” (Lukas 1:30-35 NBV)

“Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer dertig jaar was. Hij was, zoals algemeen werd aangenomen, de zoon van Jozef, die de zoon was van Eli,” (Lukas 3:21-23 NBV)

File:Anonymous 18th century Birth of Christ.jpg

De Geboorte van Jezus: Ons is een zoon gegeven. – Anoniem 18° eeuws Italiaans schilderij

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16 NBV)

“In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. Wel, ik getuig over mezelf, en de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij.’” (Johannes 8:17-18 NBV)

“Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond.” (Johannes 17:5 NBV)
“En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’” (Mattheüs 3:17 NBV)

God kon in zijn zoon, de geliefde vinden, in wie Hij welbehagen kon hebben, doordat Jezus constant de wil van zijn Vader bleef opvolgen en zich nooit hoger achtte dan zijn Vader in de hemel.

“Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik.” (Johannes 14:28 NBV)

“Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.” (Filippenzen 2:5-8 NBV)

“Jezus reageerde hierop met de volgende woorden: ‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier.” (Johannes 5:19 NBV)

Jezus opgehangen en genageld aan de houten paal

Hun eenheid lag in de eenheid van geest, het gelijke denken en gelijkaardig handelen. Jezus was een weinig lager dan de engelen gemaakt, maar hield zich volledig aan de wens van zijn Vader en gaf zich tenslotte als een onschuldig lam over en offerde zijn lichaam ten voordele van velen. Daarom werd hij ook met eer bekroond omdat hij de dood heeft willen ondergaan voor alle zondaars en dat Zoenoffer durfde aan te bieden aan God de Vader.

“wel zien we dat Jezus – die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen – vanwege zijn lijden en dood nu met eer en luister gekroond is.” (Hebreeën 2:9 NBV)

“Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel,” (Hebreeën 2:14 NBV)

“Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden.” (Hebreeën 2:17 NBV)

“De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.” (Johannes 1:29 NBV)

“Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!’” (Openbaring 7:9-10 NBV)

“Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam. Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’” (Openbaring 7:14-17 NBV)

“Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden.” (Hebreeën 2:17 NBV)

“(25-26) Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft.” (Romeinen 3:25 NBV)

“Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.” (1 Johannes 2:2 NBV)

De door God aangewezen man die de leer van God verder verkondigde op de wereld en vele dingen verduidelijkte die tot dan toe nog onduidelijk waren voor veel mensen, is de grote leermeester die in het begin van onze tijdrekening door enkele werd gevolgd. Die discipelen hielden zich ook aan de opdracht die Jezus hun gegeven had en verkondigden zoals hun leermeester het Goede Nieuws van het Koninkrijk van God.

Door de verzoening van de zonden, die hij bracht, te aanvaarden en volledig zijn werken en inzet te herkennen, kunnen wij in zijn en met zijn naam ook verder gaan verkondigen hoe wij door hem bevrijd zijn van de vele ketenen van deze wereld. Doch moeten wij steeds bewust zijn dat het niet onze liefde voor Christus is die ons vrij koopt maar de Liefde van God die dit loskoopoffer ons heeft geschonken en ook zelf wil aanvaarden als een losprijs voor onze zonden.

“Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.” (1 Johannes 4:10 NBV)

Wij hebben de genadegave voor niets gekregen en hebben daarbij het voorbeeld gekregen van wat er ook met ons kan gebeuren als Gods zoon weder zal komen.

“Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven.” (1 Corinthiërs 15:3-6 NBV)

“Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt.” (1 Petrus 3:18 NBV)

“We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.” (Romeinen 6:4 NBV)
“omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem.” (Romeinen 6:9 NBV)

“Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij.” (Handelingen 10:38 NBV)

“maar God heeft hem op de derde dag weer tot leven gewekt en hem aan de mensen laten verschijnen, niet aan het hele volk, maar aan enkele getuigen die daartoe door God waren aangewezen, aan ons namelijk, die samen met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de dood was opgestaan.” (Handelingen 10:40-41 NBV)

Al de mirakels die Jezus deed waren niet uit zijn hand en waren een voorbeeld voor wat over geheel de mensheid kon komen als zij God zou aanvaarden. Jezus deed niets uit eigen kracht maar door de werking van Gods Kracht.

“Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht.” (Handelingen 2:22 NBV)

“Ook God zelf getuigde daarvan, door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten, en door de gaven van de heilige Geest overeenkomstig zijn wil te verdelen.” (Hebreeën 2:4 NBV)

“Toen hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook Farizeeën en wetgeleerden die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. De kracht van de Heer was werkzaam in hem, opdat hij zieken zou genezen. Er kwamen een paar mannen met een verlamde op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen, en dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken tot vlak voor Jezus. Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ De schriftgeleerden en de Farizeeën begonnen zich af te vragen: Wie is die man dat hij deze godslasterlijke taal spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus begreep wat ze dachten en zei tegen hen: ‘Vanwaar toch al die bedenkingen? Wat is gemakkelijker, te zeggen: “Uw zonden zijn u vergeven” of: “Sta op en loop”? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ En hij zei tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis, terwijl hij God loofde.” (Lukas 5:17-25 NBV)

“Ik kan niets doen uit mijzelf: ik oordeel naar wat ik hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft.” (Johannes 5:30 NBV)

“want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft.” (Johannes 6:38 NBV)

“‘Wanneer u de Mensenzoon hoog verheven hebt, ‘ging Jezus verder, ‘dan zult u weten dat ik het ben, en dat ik niets uit mijzelf doe, maar over deze dingen spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft.” (Johannes 8:28 NBV)

“Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik moest spreken.” (Johannes 12:49 NBV)

“Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij.” (Johannes 14:10 NBV)

Peter Paul Rubens - Lamentation of Christ

Eenheidsgevoelen met en wenen over Christus – Lamentatie van Christus 1617/1618 Peter Paul Rubens (1577–1640)

Jezus denkt zoals zijn Vader en handelt volledig naar de Wil van zijn Vader en in dat opzicht zijn zij één. Één van geest en één van spreken, omdat Jezus woorden als hij de mensen in de naam van God toespreekt ook de Woorden van God zijn, zoals voor hem ook de andere profeten de Woorden van God neertekenden, maar daarom nog niet God werden.

Ook wij horen tot een eenheid met Christus te komen. Dat zal ons ook niet tot god maken. Maar als leden van het lichaam van Christus moeten wij onze broederlijke liefde met de wereld delen. In die zin willen wij als Broeders in Christus ook deelgenoot van het Lichaam van Christus zijn en proberen anderen hier ook toe te krijgen door het vergaderen niet na te laten en het Woord van God te verkondigen waar wij ook maar kunnen.

Als Broeder in Christus, blijven wij Jezus als hogepriester erkennen en geven wij hem de juiste plaats die hem toekomt volgens de voorschriften van God, die steeds onze Vader en Allerhoogste moet blijven.

Ook wij willen ons lichaam als slachtoffer aanbieden en werken voor de Allerhoogste, Hem steeds verheerlijkend. Wij kunnen slechts tot een ware en voor God aanvaardbare eredienst komen indien wij volledig Jezus leer op volgen en de Wil van zijn Vader doen.

“Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.” (Romeinen 12:1 NBV)

“U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. {-(6:20) \@met uw lichaam\@ Andere handschriften lezen: ‘met uw lichaam en met uw geest, die van God zijn’.}” (1 Corinthiërs 6:20 NBV)

“God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde.” (1 Corinthiërs 12:18 NBV)

“Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam.” (1 Corinthiërs 15:44 NBV)

“om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd,” (Efeziërs 4:12 NBV)

“Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn:” (Colossenzen 1:18 NBV)

Door zijn dood is Jezus door zijn vader aanvaard als het ultieme offer voor de verzoening van zonden, en kon hij zo een einde aan de dood toebrengen en de eerstgeborene zijn van de Nieuwe Schepping, waar zij die willen geloven en Christus Jezus volgen ook zullen mogen toebehoren en het Koninkrijk van God binnentreden.

Als Broeders in Christus of Christadelphians geven wij te kennen dat wij de Leer van Christus Jezus willen opvolgen en luisteren naar wat hij ons te vertellen heeft. Zijn getuigenis over zijn Vader nemen wij dan ook helemaal ter harte.

Wil u ook aan de kant van de waarheid staan?

“Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik koning ben, ‘zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.’” (Johannes 18:37 NBV)

“getuigt van wat hij gezien en gehoord heeft, en toch wordt zijn getuigenis door niemand aanvaard.” (Johannes 3:32 NBV)

“Maar Jezus ging verder: ‘Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga.” (Johannes 8:14 NBV)

Daarom is het belangrijk dat wij zien wie Jezus juist is en dat hij komt te zetelen aan de rechterhand van zijn Vader.

“(7-8) en u, die nu onderdrukt wordt, samen met ons van alle last bevrijden wanneer Jezus, de Heer, vanuit de hemel verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie hij zijn macht manifesteert; dan straft hij hen die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van de Heer en van zijn kracht en majesteit.” (2 Thessalonicen 1:7-9 NBV)

“Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond,” (Handelingen 7:55 NBV)
“terwijl hij, na zijn eenmalig offer voor de zonden, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen,” (Hebreeën 10:12 NBV)

In Christus Jezus hebben wij de hoop verworven op een beter leven. Zo lang Jezus nog niet teruggekeerd is moeten wij ons hier op aarde beredderen, maar onder zijn vleugels zijnde hoeven wij zo geen angst meer te hebben als de ongelovigen.

Ingevolge van geloof kunnen ook wij gerechtvaardigd worden. En als wij in de naam van Christus Jezus Jehovah blijven aanroepen zullen ook wij gered worden, mits dat Jezus gekomen is om ons te rechtvaardigen en verder voor ons te bemiddelen tussen God en mens.

“Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.” (Romeinen 5:1 NBV)

“Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij.” (Romeinen 8:33 NBV)

“Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam; maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered.” (Mattheüs 10:22 NBV)

“want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’” (Romeinen 10:13 NBV)

“De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’” (Lukas 19:10 NBV)

“God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.” (Johannes 3:17 NBV)

“Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God” (Efeziërs 2:8 NBV)

“Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Ik was de eerste,” (1 Timotheüs 1:15 NBV)

“die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.” (1 Timotheüs 2:4 NBV)

“en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus,” (1 Petrus 3:21 NBV)

“Waarom dan toch de wet? De wet is later ingevoerd om ons bewust te maken van de zonde, in de tijd dat de nakomeling aan wie de belofte was gedaan nog komen moest. Ze werd door engelen aan een bemiddelaar gegeven. Maar bemiddeling is niet nodig wanneer er maar één is die handelt, en God handelt alleen.” (Galaten 3:19-20 NBV)

“Zo is hij (Jeshua/Jezus Christus) dan bemiddelaar van een nieuw verbond; hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. {-(9:15-16) \@verbond…verbond…testament\@ In het Grieks is het woord voor ‘verbond’ en ‘testament’ hetzelfde; er wordt gespeeld met de twee betekenissen.}” (Hebreeën 9:15 NBV)

Dat wij er steeds van bewust moeten zijn dat wij eerst en vooral onze ogen gericht houden op God en dan, in tweede instantie, op Zijn zoon, die indien wij bereid zijn te geloven ook voor ons zal willen bemiddelen.

“Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,” (1 Timotheüs 2:5 NBV)

“Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardiger dienst, in die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften.” (Hebreeën 8:6 NBV)

“voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel.” (Hebreeën 12:24 NBV)

+

Volgende pagina:  Jezus heer maar niet God

++

Vindt meer over Jezus van Nazareth, de Christus, de Heiland en Gezalfde Messias, de man van het Nieuw Verbond:

 1. Rond Jezus
 2. Christus in profetie
 3. Hij die komt – de Mensenzoon
 4. Jezus Christus in het vlees gekomen
 5. Jezus is Niet God
 6. Gezondene van God
 7. Jezus de Gezonden Afgezant van God
 8. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 9. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 10. Christus Jezus: de zoon van God
 11. Zoon van God dé Weg naar God
 12. Christus Koning
 13. Jezus moest sterven
 14. Lam van God – offer gebracht ter verzoening
 15. Lam van God -Voorspeld
 16. Onschuldige
 17. Onschuldig Lam
 18. Opstanding van Jezus Christus
 19. Hij die zit aan de rechterhand van Zijn Vader
 20. Priesterschap van Christus
 21. Christus Wederkomst
 22. Terugkeer van Jezus
 23. Christus’ wederkomst en Eindtijd tekenen
 24. Geloof in Jezus Christus
 25. Lijden bedekt door Zoenoffer
 26. Jezus van Nazareth #1 Jezus Geboorte
 27. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 28. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 29. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft
 30. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 31. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 32. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 33. De Knecht des Heren #1 De Bevrijder
 34. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 35. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 36. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 37. Voorspellingen van de Eniggeboren zoon
 38. Het begin van Jezus #1 Menselijke aspecten
 39. Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham
 40. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God
 41. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 42. Johannes 1:18 wat zegt de Bijbel
 43. Kan God vlees worden?
 44. Reflectie van God

Rond de eigenheid van het volgen van Christus of het Christen zijn:

 1. Christen genoemd
 2. Christen, Jood of Volk van God
 3. Christus toebehorenden
 4. Eén met Christus
 5. Christelijk Leven
 6. Wat is de zin van dit leven
 7. Christelijke Hoop op Eeuwig Leven
 8. Hoop eerste christenen
 9. Hoop op Leven
 10. Hoop voor de toekomst
 11. Inkeer – Bekering en Vergeving
 12. Kleine kudde en beleidvolle slaaf
 13. Kruis op nemen
 14. Leven van discipelschap
 15. Levenslessen
 16. Liefdemaaltijden
 17. Menselijke Natuur
 18. Operatie mens
 19. Persoonlijke verantwoordelijkheid
 20. Uitdaging van Bijbels Christendom
 21. Ware religie
 22. Ondernemen
 23. Opdracht tot Getuigenis
 24. Opdracht voor Christen
 25. Onafhankelijke Christelijke beweging
 26. Onze Kijk op de Bijbel
 27. Overtuigd door de Schriften
 28. Open Groep – Broeders in Christus een open Kerkgemeenschap
 29. Organisatie der Broeders in Christus
 30. Organisatie Gemeenschap
 31. Uitvoerenden of leidende figuren bij de Broeders in Christus
 32. Overwegingen
 33. Persoonlijkheid
 34. Rechtvaardigen
 35. Redenen om gedoopt te worden
 36. Schapen – Andere-
 37. Relatie tot God
 38. Sekten
 39. Verschillen  tussen Christadelphians en andere kerken in het Christendom
 40. Sleepnet
 41. Trots Blokkade tot geloof
 42. Uitvaren
 43. Uitzicht op de toekomst
 44. Verkondigen
 45. Verwachtingen
 46. Volharding
 47. Vrije Wil
 48. Ware hoop
 49. Waarheid van het geloof
 50. Catechismus en catechese
 51. Brood en leven
 52. Wedergeboorte
 53. Werking van de Hoop
 54. Wat de Bijbel zegt omtrent Geloof
 55. Geloof en Geloven
 56. Broeders in Christus of Christadelphians – Waar staan zij voor
 57. Broeders in Christus of Christadelphians – Wie zijn ze
 58. Wie, wat en hoe Christadelphians
 59. Wie zijn de Christadelphians
 60. Broeders in Christus – Geschiedenis in het kort
 61. Christadelphians over heel de wereld
 62. Thomasieten
 63. Belangrijke Leerpunten van de Broeders in Christus
 64. Boodschap van de Broeders in Christus
 65. Geloofspunten van de Christadelphians
 66. Onze geloofsovertuiging
 67. Mijn Geloof
 68. Broeders in Christus hun missie
 69. Christadelphian mens
 70. Dankbaar voor verkregen Offer
 71. Ecclesia, Kerk en Gebedsruimte

7 reacties op Gericht op Jezus

 1. Pingback: Niet gebonden door labels maar vrij in Christus « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 2. Pingback: Not bounded by labels but liberated in Christ « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: Slaaf voor mens en God « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 4. Pingback: Filippenzen 1 – 2 « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 5. Pingback: Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 6. Pingback: Positie van de Bijbel onderzoeker « Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: Vernieuwing in de kerk en verzoek om terug naar de bron te gaan « Bijbelvorser = Bible Researcher

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.