Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus

Voorbeelden voor ons

In de Heilige Schrift worden genoeg Bijbelse personages vermeld die Gods Woord hebben getracht uit te dragen. Daaronder vonden wij eenvoudige mensen, mannen en vrouwen die geen specifieke opleiding hadden genoten. God koos ook gewone stervelingen die koning mochten worden of belangrijke profeten. Ook Jezus koos mensen om hem te vertegenwoordigen. Hiervoor nam hij niet specifiek mensen die ellenlange studies hadden genoten in het ontrafelen van de Thora. Onder zijn volgelingen en latere apostelen konden wij vissers en gewone ambtenaren vinden, zoals een belastingontvanger. Deze volgelingen van Jezus zorgden later voor het verder onderwijs in het navolgingschap van Christus.

Bijbelstudieklas - Newburry Bible-class

Bijbelstudieklas – Newburry Bible-class

Het Christendom ontplooide niet door godsgeleerden of theologen, die mensen trokken, maar door eenvoudige lui die over Jezus, zijn woorden en wonderen vertelden. Ook later werden meer mensen tot het geloof getrokken door mensen die zelf persoonlijk het initiatief hadden genomen, voor zichzelf de Bijbel beter te leren kennen en deze te bestuderen.

Kennis van de hermeneutische principes

Kennis van de hermeneutische principes kan een gebrek aan (reguliere) scholing
ruimschoots vergoeden. Denk aan Dwight L. Moody, die slechts vijf jaren lagere school
volgde en aan het einde van zijn leven meer dan één miljoen mensen bereikt had en
wereldwijd nog steeds erkend wordt als een begenadigd Bijbelleraar.

English: Dwight Lyman Moody, founder of the No...

Dwight Lyman Moody, stichter van het Northfield Seminary, Mount Hermon School, en het Moody Bible Institute, circa 1900. – Edited image from the Library of Congress (Photo credit: Wikipedia)

Natuurlijk zijn deze personages in de wereldgeschiedenis zo maar grote Bijbelleraren geworden. Zij hebben zich daadwerkelijk moeten inspannen en durfden voor zich zelf toegeven dat zij ook kennis bij anderen moesten gaan opzoeken.

Wéten dat voor de beste interpretatie kennis van de grondtekst gewenst of soms zelfs nodig is geeft de uitlegger van de Bijbel nog géén kennis hiervan. Om dit te ondervangen kan de Bijbeluitlegger die gebrek heeft aan kennis van de grondteksten uiteraard bij anderen (boeken, geschoolde collega’s) te rade gaan om zo een juist inzicht te krijgen. Maar al te vaak gebeurt het helaas dat de Bijbeluitlegger dit verzuimt en zo kan vervallen in foutieve uitleg die jarenlang doorwerkt.

Schrift eerlijk gebruiken

Vleselijk en uit de wereld zoals we zijn, moeten wij bij het Bijbelonderzoek er bewust van zijn dat wij onze beperkingen hebben maar dat wij er op aan kunnen dat wat uit het vlees is geboren vlees is, maar dat datgene wat uit de geest is geboren geest is en aldus het vleselijke kan overstijgen.

“Wat uit het vlees is geboren, is vlees; en wat uit den Geest is geboren, is geest. —” (Johannes 3:6 CANIS)

Ook al zijn wij gebonden aan ons vlees mogen wij op God rekenen dat Hij bereid is ons denken te voeden zodat ons geestelijk werk, indien het goed gefundeerd is en met de juiste beweegredenen ondersteund is, kan groeien en niet enkel tot ons eigen nut zal moeten behoren maar ook ten gunste van anderen zal kunnen gebruikt worden. Ons  onderzoek van  de Schriften hoort niet enkel te gebeuren uit eigenliefde en omdat wij  menen in onze Bijbelkennis het eeuwige leven te bezitten; maar, het moet gebaseerd zijn op de liefde voor God en op het geloof in de  getuigenis die de meerdere boeken afleggen over God en Zijn zoon Jezus Christus.

Wij moeten er bewust van zijn dat wij ons moeten  beijveren voor God te staan als een beproefd man, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen, die het woord van de waarheid goed ontleedt. Elk onderzoek dat wij dan ook verrichten hoort uit liefde en eerbied voor God te zijn en mag nooit dienen om God op enige ongelijke uitspraak te betichten of om hem uit te testen naar waarheid, of om Hem op de proef stellen.

“Zalig de armen van geest; want hun behoort het rijk der hemelen.” (Mattheüs 5:3 CANIS)

“door niet alleen op uw eigen belang te letten, maar ook op dat van anderen bedacht te zijn.” (Filippenzen 2:4 CANIS)

“39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent, daarin het eeuwige leven te hebben; welnu, zij zijn het, die van Mij getuigen. 40 Maar gij wilt niet tot Mij komen, om het leven te hebben.” (Johannes 5:39-40 CANIS)

“Doe zelf uw best, voor God te staan als een beproefd man, als arbeider, die zich niet heeft te schamen, als voorsnijder, die het woord der waarheid rechtaf snijdt.” (2 Timotheüs 2:15 CANIS)

“5 Toen voerde de duivel Hem naar de heilige stad, plaatste Hem op het dakterras van de tempel, 6 en zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp U dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal Hij over u bevelen, en zij zullen u op de handen dragen, opdat ge aan geen steen uw voet zoudt stoten”. 7 Jesus zeide hem: Er staat ook geschreven: “Gij zult den Heer uw God niet beproeven”.” (Mattheüs 4:5-7 CANIS)

Hermeneutiek vanuit de Geest

Ons denken zal moeten bepaald worden door onze intenties en inzet om God te leren kennen. Ons ernstig zoeken van God, zal door God niet veronachtzaamd worden. God is het namelijk die mensen tot zich roept.

“Niemand kan tot Mij komen, zo de Vader, die Mij zond, hem niet trekt; en Ik zal hem op de jongste dag doen verrijzen.” (Johannes 6:44 CANIS)

Door God zijn wij tot Christus gekomen en ook door Hem zullen wij verder gevoed worden met de geestelijke gaven. Het is Gods Kracht die ons trekt en versterkt. Zonder Gods Geest zijn wij niets.

Maar God wenst dat wij iets doen met de kennis die Hij ons geeft. Hij voorziet ons van de middelen om te leven in de wereld waar God een verloren figuur is. Maar wij kunnen er aan verhelpen om de onwetendheid betreft God, in onze omgeving te verminderen.

Wereldse zaken zijn vergankelijk maar Gods Woord is doorheen de tijden niet verdord of verminderd in waarde.

“Daar roept men: Baant Jahweh een weg in de steppe, Effent een pad in de woestijn voor onzen God;” (Jesaja 40:3 CANIS)

“Maar het woord des Heren houdt in eeuwigheid stand!” En dit is het woord, dat onder u is verkondigd.” (1 Petrus 1:25 CANIS)

Wij kunnen dus niet zeggen dat Gods Woord verouderd is of heeft afgedaan omdat het niet bij de tijd is. Gods Woord is van alle tijden. alles wat opgetekend staat in de Heilige Schrift kan nog toegepast worden op deze huidige tijd.

Samen komen om het Woord van God gezamenlijk te bestuderen - Ecclesia Brussel

Samen komen om het Woord van God gezamenlijk te bestuderen – Ecclesia Brussel

Vandaag kunnen wij dus nog steeds die woorden uit de Heilige Schrift plaatsen naar vandaag. Woord en taalkennis zullen daarbij kunnen helpen. Maar dan moeten wij ons totaal openstellen naar Gods Geest en luisteren naar wat Zij te vertellen heeft.

Enkel als wij toelaten dat God met ons zal zijn, zullen wij dingen kunnen verwezenlijken naar het beste vermogen. Vooral als het over geestelijke zaken zal gaan zal het de Kracht van God moeten zijn die ons leiding geeft en ons laat vorderen , zoals Hij het wenst. Indien wij anderen willen onderwijzen zal Gods Geest over ons moeten zijn.

“In de nacht kwam hij bij Hem, en sprak tot Hem: Rabbi, we weten, dat Gij van Godswege als leraar zijt gekomen; want niemand kan de tekenen doen, die Gij verricht, zo God niet met hem is.” (Johannes 3:2 CANIS)

Als gedoopte christenen zijn wij als wedergeboren en kunnen wij vanuit dezelfde geest denken, geloven, het Woord van God tot ons laten komen, het Woord laten doordringen en ons vormen.

Noodzakelijkheden

Zonder liefde voor Gods Woord zal men er niet liefdevol en voorzichtig mee kunnen omgaan. Men zal het hoogstens als historie of ‘regulier’ boek beschouwen en daardoor volstrekt verkeerde conclusies trekken. Men moet de juiste instelling hebben om Gods Woord te benaderen. De Agape liefde is de ontegensprekelijke basis om het Woord tot zich te kunnen nemen. Die liefde omsluit ook de eerbied voor de Almachtige Spreker en voor het Woord van God. Zonder erkenning en eerbied zal men de Bijbel niet met de gepaste egards kunnen benaderen. Het doornemen van de Heilige Schrift zal dan met wantrouwen en ongeloof gebeuren, waarbij het gevaar zal zijn dat men meer waarde zal hechten aan menselijke beschouwingen dan aan de Woorden van God.

Indien er onvoldoende erkenning van de Autoriteit van de Heilige Schrift is zal de mens zich eerder beroepen op menselijke verzinsels, dogma’s en zo meer. De liefde voor God en het geloof in Zijn Heilige Geest moeten de wens opbrengen om zich niet zo zeer van mensen of kerken afhankelijk te maken, maar van de Heilige Geest zelf. Door zich onder Zijn leiding te willen stellen zal men meer greep krijgen op de meerdere boeken die samen de Bijbel uitmaken.

Aandiening aanvaarden

Waar wij ook wonen, welke taal wij ook mogen spreken, God is bereid met ons te communiceren in een voor ons verstaanbare taal. Om Hem te kunnen horen moeten wij echter ons open stellen. Indien wij echt willen leren zullen wij ook met de jaren van geduld, bij tijd en stond, meer kennis vergaren. (In Gods Tijd.)

Het is Elohim Jehovah die ons de bouwstenen voor een goede hermeneutiek aanreikt. Als wij rekening houden met de manier waarop de Bijbel gelezen wil worden, zullen wij, door de lezing en studie, alles in vorm kunnen gieten.

Leesregels

Als wij de Bijbel lezen moeten wij in eerste instantie de tekst in zijn tijd plaatsen en nagaan wat de bedoeling van de auteur was. Wij moeten de bedoeling van dat Bijbeldeel wat wij doornemen in het oog houden. Feiten en vertellingen of fictie moeten goed uit elkaar gehouden worden. Zonder herkenning van de schrijfstijl en de beoogde vorm wordt het moeilijk om de essentie te ontmaskeren. Steeds moet men namelijk naar de onderliggende woorden kijken of zoals Jezus ook aan gaf: “tussen de lijnen lezen’. Niet alles wat er geschreven staat is letterlijk op te nemen. De Bijbel is een boek vol beeldspraak die ook als zodanig moet herkend worden.

Bijbelgeschiedenis

Bijbelgeschiedenis

Ook al kan men de Bijbel, wagens zijn omslachtigheid, niet in één trek uit lezen, moet men hem toch beschouwen als één groot geheel. Al de 66 boeken vormen één eenheid.

Om de opvatting van de Bijbel te doorgronden moet men zich durven verplaatsen naar de tijd waarin het geschreven staat en waarover het handelt.

Al de figuren bekijkend mag men gerust deze transponeren naar het eigen ik. Want de Bijbel vraagt om persoonlijke betrokkenheid en functioneert in het kader van
de omgang met God.

Probeer steeds de verbanden te zien en vergelijk de verschillende passages met elkaar. Daarbij moet men beseffen dat eigenlijk niets los van elkaar staat en dat alles tot het onderricht van de mens is opgetekend.

“alles toch wat vroeger geschreven werd, is tot onze onderrichting geschreven, opdat we de hoop zouden verkrijgen door het geduld en de vertroosting, die de Schriften ons bieden.” (Romeinen 15:4 CANIS)

Voorbode van het komende

File:Simon leers.jpg

Een van de eerste kritische cultuurgeschiedkundige overzichten of studies – Richard Simon, gepubliceerd in 1685 door Reinier Leers te Rotterdam

Als men de Boeken één na één leest zal men merken dat er naast de geschiedenis van het Volk van God, Israël, er een rode draad is rond een toekomstig gebeuren dat redding zou brengen voor al de Godlievenden. Bij de doorneming van een Bijbelhoofdstuk moet men steeds die doelstelling van Gods Woord in het achterhoofd houden. Gods Plan is de grote leidraad van Zijn Woord.

In het Oude Testament begint het in de Tuin van Eden met een belofte van een verbrijzelaar, een iemand die de dood wegens zonde te niet zou kunnen doen. Aan Abraham kwam er de belofte van een nieuw gezegend land en een groot volk.

Kennis van die beloften, maar ook kennis van de Wetten van God zijn noodzakelijk om te begrijpen hoe alles verloopt in de Bijbelse verhalen.

In het Nieuwe Testament kan men dan de belofte van de Messias tot verwezenlijking komen. Daar kan men vinden hoe Gods Woord, Gods Logos, tot vervulling komt, in de totstandkoming van de mensenzoon Jezus. Gods Woord dat er al vanaf het begin der tijden was kwam in vervulling door de vleeswording van de beloofde Verlosser.

“In het begin was het Woord; En het Woord was bij God, En het Woord was God;” (Johannes 1:1 CANIS)

Door Jezus zijn zoenoffer zijn wij nu begenadigd, maar daar eindigt het verhaal nog niet. De Bijbel tracht onze ogen te openen om goed uit te kijken naar het nog komende. Voornamelijk in het Nieuwe Testament zien wij dat verder uitgewerkt en wordt er naar de beloften van het Oude testament en de voorspelling in het boek van Jesaja verwezen.

Meermaals heeft God verwijzingen aangebracht en richtlijnen gegeven zodat de mensen zouden kunnen inzien waar de wereld naar toe gaat en wat er zal gebeuren.

Uiteindelijk zal de mens geen excuus kunnen naar voor brengen wanneer het ogenblik zal gekomen zijn dat Jezus terug zal komen om te oordelen levenden en doden. Zij die zich niet degelijk voorbereid zullen hebben zullen te laat zijn.

Men zal niet kunnen zeggen dat God hen niet heeft gewaarschuwd. Ook zal men niet kunnen aanhalen dat men geen kansen heeft gekregen om Gods Woorden te begrijpen. Want God staat altijd klaar om Zijn geheimen te onthullen en mensen te leiden. Uitleggingen behoren namelijk aan God toe.

+

Voorgaand: Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming

Vervolg: Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie

++

Lees ook:

 1. Kennis en wijsheid door een Oud Boek
 2. De Bijbel of Heilige Schrift:Het woord van God of het woord van mensen
 3. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 4. De Bijbel als instructieboek
 5. De Bijbel als Gids +De Bijbel als Gids
 6. De Bijbel onze Gids
 7. Belangrijkheid van de Heilige Schrift
 8. Nut van het lezen van de Bijbel
 9. Het belang van het lezen van de Schrift
 10. Mijn exegese en hermeneutiek
 11. Narrativiteit en hermeneutiek in verband met een adequate praktische ethiek, door Paul van Tongeren: Ethische perspectieven en hermeneutiek
 12. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 13. Dagen en jaren die voorbij gaan maar het Woord blijft bestaan
 14. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 15. De kunst van het neerschrijven
 16. Oude spreekwijzen kennen om de Bijbel te begrijpen
 17. Volharding en Bijbelstudenten
 18. Een Naam voor een God #5 Zaaien van verwarring
 19. Missionaire hermeneutiek 1-5:Missionaire hermeneutiek 1/5; Missionaire hermeneutiek 2/5; Missionaire hermeneutiek 3/5; Missionaire hermeneutiek 4/5; Missionaire hermeneutiek 5/5
 20. Graven in woorden, theorieën en artefacten

 

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelonderzoek, Broeders, Christen zijn, Christendom, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

22 reacties op Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus

 1. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 2. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie | Broeders in Christus

 3. Pingback: Geïnspireerd Woord | Broeders in Christus

 4. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8 | Broeders in Christus

 5. Pingback: Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid | Broeders in Christus

 6. Pingback: Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: Schepper en Blogger God 9 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Wonder van openbaring | Broeders in Christus

 9. Pingback: Wonder van voorzienigheid | Broeders in Christus

 10. Pingback: Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God | Broeders in Christus

 11. Pingback: Gods vergeten Woord 15 Schepping 7 Vreze des Heren | Broeders in Christus

 12. Pingback: Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht | Broeders in Christus

 13. Pingback: Een goddelijk Plan #1 | Broeders in Christus

 14. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 2 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 15. Pingback: Verlossing #2 De Bijbelse oplossing | Broeders in Christus

 16. Pingback: De Verlosser 1 Senior en junior | Broeders in Christus

 17. Pingback: Het Geschreven Woord: Logos – Jeshuaisten / Jeshuaists

 18. Pingback: In afzonderingstijden Terug naar de Schrift zelf | Broeders in Christus

 19. Pingback: Verklaringen van het Wachttorengenootschap – Belgische Broeders In Christus

 20. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #15 Koninkrijk van God en een Volk om trots op te zijn – Belgische Broeders In Christus

 21. Pingback: “Enige Kijk op de wereld” om kerk te doen groeien door getuigenis – Some View on the World

 22. Pingback: Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.