De Bijbel haar relevatie over God

De Bijbel, het Boek der boeken, geschreven onder inspiratie van God, onthult dat er maar één God is, de Vader van iedereen, zelfs van onze Heer Jezus Christus (en daarom is het algemene idee dat er drie goden zijn onchristelijk).

Bewijs:

“Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,” (1Ti 2:5 NBV)

“Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! {-(6:4) de HEER, onze God, de HEER is de enige Ook mogelijk is de vertaling: ‘de HEER, onze God, de HEER is één’, of: ‘de HEER is onze God, de HEER alleen’. } (De 6:4 NBV)

“Ik ben de HEER, er is geen ander, buiten mij is er geen god. Ik heb je omgord met wapens, ofschoon je me niet kende.” (Jes 45:5 NBV)

“wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.” (1Co 8:6 NBV)

“Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost” (2Co 1:3 NBV)

De Bijbel openbaart over het karakter van God, dat Hij vriendelijk is, maar niet flexibel in de vereisten van Zijn wet; liefhebbend en medelevend, maar toch verschrikkelijk als een vernietigend vuur tegen de rebellerende en de schuldigen; vergevend voor overtredingen, maar toch jaloers op de waardigheid, de glorie en de suprematie van Zijn Naam.

Hij is heilig en kan de zonde niet zien. Hij is wijs en kan geen dwazen tolereren. Hij is waar en trouw, en zal alles vernietigen wat onwaar en perfide is. Hij is rechtvaardig en waarachtig en volmaakt – tegelijk de bron van liefde en wraak; de auteur van leven en dood; de bron van generende barmhartigheid en vuurverbrandend.

Hij is eeuwig, onveranderlijk, onnaspeurlijk, oneindig, glorieus in kracht en majesteit – de onsterfelijke koning, de bezitter van hemel en aarde, aan wie alleen glorie verschuldigd is.

Bewijs:

“maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.” (Ex 20:6 NBV)

“8 Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 9 Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. 10 Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 11 Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. 12 Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. 13 Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. 14 Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. 15 De mens-zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld 16 en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; de plek waar hij stond, kent hem niet meer. 17 Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen 18 van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft.” (Ps 103:8-18 NBV)

“Onze God is een verterend vuur!” (Heb 12:29 NBV)

“Onderweg, toen Mozes en de zijnen ergens overnachtten, kwam de HEER op hem af en probeerde hem te doden.” (Ex 4:24 NBV)

“Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, de ellende te kunnen verdragen. Waarom dan verdraagt u deze trouwelozen, zwijgt u, nu de wetteloze verslindt wie rechtvaardiger is dan hij?” (Hab 1:13 NBV)

“5 (5:6) Gewetenlozen houden geen stand onder de blik van uw ogen. U haat allen die onrecht doen, 6 (5:7) leugenaars richt u te gronde. U verafschuwt, HEER, wie bedriegt en bloed vergiet.” (Ps 5:5-6 NBV)

“Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het lam: ‘Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige, rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken.” (Opb 15:3 NBV)

“10 Maar alleen de HEER is werkelijk God, hij is de levende God, de eeuwige koning. Door zijn woede beeft de aarde, tegen zijn toorn houden volken geen stand.’ 11 ‘Zeg tegen hen: Goden die de hemel en de aarde niet hebben gemaakt, zullen van de aarde verdwijnen, worden onder de hemel weggevaagd.’ 12 Hij die de aarde heeft gemaakt met zijn kracht, de wereld heeft gegrondvest met zijn wijsheid, de hemel heeft gespannen met zijn inzicht- 13 als hij zijn stem verheft, ruist water uit de hemel neer. Wolken wekt hij aan de einder, bliksems smeedt hij, de regen valt, hij laat de wind los uit zijn schatkamers.” (Jer 10:10-13 NBV)

“Hij is een rots, hij staat voor recht; alles wat hij doet is volmaakt. Trouw is God, rechtvaardig en zuiver, in hem is geen spoor van kwaad.” (De 32:4 NBV)

“7  Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.” (1Jo 4:7-8 NBV)

“Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.” (1Jo 4:16 NBV)

“30 We kennen immers degene die gezegd heeft: ‘Het is aan mij om te wreken, ik zal vergelden, ‘en ook: ‘De Heer zal oordelen over zijn volk.’ 31 Huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de levende God!” (Heb 10:30-31 NBV)

“Zie het toch in: ik ben de enige, naast mij is er geen andere god. Ik laat sterven, ik geef leven, ik sla wonden en ik genees. Wanneer ik mijn macht laat gelden is er niemand die redding bieden kan.” (De 32:39 NBV)

“(14:5) Ik genees hen van hun ontrouw, mijn hart gaat naar hen uit. Mijn toorn heb ik laten varen.” (Hos 14:4 NBV)

“(14:7) zijn jonge loten zullen uitlopen. Het zal als een prachtige olijfboom pronken en geuren als de ceders op de Libanon.” (Hos 14:6 NBV)

“Ze tergden mij met wat geen god is en daagden mij uit met hun nietige afgoden. Daarom terg ik hen met wat geen volk is, ik daag hen uit met een volk zonder verstand.” (De 32:21 NBV)

“Ramp na ramp breng ik over hen, al mijn pijlen schiet ik op hen af.” (De 32:23 NBV)

“Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen.” (1Ti 1:17 NBV)

“Ik, de HEER, ben niet veranderd, en jullie gedragen je nog altijd als nakomelingen van Jakob.” (Mal 3:6 NBV)

“‘Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden.’” (Ps 145:3 NBV)

“Groot is onze Heer en oppermachtig, zijn inzicht is niet te meten.” (Ps 147:5 NBV)

“en sprak een zegen over Abram uit: ‘Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, schepper van hemel en aarde.” (Ge 14:19 NBV)

“Niet ons, HEER, niet ons, geef uw naam alle eer, om uw liefde, uw trouw.” (Ps 115:1 NBV)

+

Engelse versie / English version: The Bible her revealing concerning God

Voorgaande

Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid

Waar de waarheid te leren

Geïnspireerd Woord

Gods vergeten Woord 10 Schepping 2 Schepper en Schepping

Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god

Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht

Nut van het lezen van de Bijbel

++

Aanvullend

 1. Betrouwbare woord
 2. 3e vraag: Bestaat er een Goddelijke Schepper
 3. Op zoek naar een God boven alle goden
 4. Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 1 Veel goden
 5. Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten
 6. 4de Vraag: Wie of wat is God
 7. Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 1 Een scheppend Wezen om aanbeden te worden
 8. Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 2 Een Enkelvoudig Geestelijk Opper Wezen
 9. De enige ware God
 10. Geloof in slechts één God
 11. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 12. Woord zonder boeien vol van kracht
 13. Woord van God tegenover dat van mensen
 14. Want het is geen leeg woord
 15. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 16. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 17. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 18. El Shaddai Die verscheen voor Abraham
 19. Drie-eenheidsleer – menselijke dwaling
 20. Jehovah Voornaamste Hooggeplaatste
 21. Video: Waarom zou ik geloven in God

+++

Gerelateerd

 1. De overlevingsstrijd van de Bijbel
 2. Hoe God (bijna) verdween uit Nederland | NOS

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Drie-eenheid, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

13 reacties op De Bijbel haar relevatie over God

 1. Pingback: The Bible her revealing concerning God | Broeders in Christus

 2. Pingback: Het Geschreven Woord: Chesed – Jeshuaisten / Jeshuaists

 3. Pingback: Het Geschreven Woord: Charis – Gebruik en verklaring van een sleutelwoord in de grondtekst – Jeshuaisten / Jeshuaists

 4. Pingback: Een veel voorkomende vraag: Waarom moest Jezus of God naar de hel? | From guestwriters

 5. Pingback: Fundamenten van geloof 3: De Persoonlijkheid van God | Stepping Toes

 6. Pingback: Begrijpend zingen: Psalm 19 De hemelen vertellen Gods eer – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 7. Pingback: Geloven in God | Broeders in Christus

 8. Pingback: Getroost worden door de Allerhoogste en zijn familie | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Het Geschreven Woord: Pijnigen – Jeshuaisten / Jeshuaists

 10. Pingback: Liefde voor God brengt voorkeur om Gods Wil te doen – Belgische Broeders In Christus

 11. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid – Belgische Broeders In Christus

 12. Pingback: Kleine en grote dingen, belangrijke en onbelangrijke zaken – Belgische Broeders In Christus

 13. Pingback: Gebed voor Vergeving | Bijbelvorser = Bible Researcher

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.