Boek der boeken en groot meesterwerk

Een van de grootste meesterwerken

Duizenden boeken zijn er geschreven over de Bijbel. Dat veel besproken boek wordt aanvaard als een van de grootste meesterwerken van de wereldliteratuur en het enige van de vele boeken dat mensen echt kan transformeren. De inhoud van de Bijbel behoort tot de grootste oudheid. Delen ervan zijn meer dan 3000 jaar oud en, zoals elke historicus zijn zout in de pap waard,  u zal vertellen dat het de oudste en de meest betrouwbare gegevens van de oude geschiedenis ooit geschreven bevat. Keer op keer hebben haar verhalen aangetoond dat het een opmerkelijk nauwkeurig verslag van mensen, plaatsen bevat, en van de gebeurtenissen van voorbije eeuwen. Geen ander boek in de wereld kan zich vergelijken met de Bijbel voor de manier waarop het ons tegelijkertijd helpt het verleden te begrijpen en het verleden  grotendeels het heden laat verklaren.

Uniek blijft de Bijbel als een onveranderlijke uniforme collectie boeken overeind staan. Haar oorspronkelijke talen, Hebreeuws, Aramees en Grieks zijn vertaald in bijna alle talen, en het verkreeg ook circulatie in landen die het “Christendom” niet belijden .

De Bijbel is een boek van boeken dat aanvaard wordt als een van de grootste meesterwerken van de wereld literatuur en is uitgegroeid tot een Bestseller van alle tijden. De grandeur van de eerste hoofdstukken van Genesis en het evangelie van Johannes, de bewegende poëzie van de Psalmen, de vurige opzeggingen van de Hebreeuwse profeten, de meeslepende verslagen van het leven en het werk van Jezus (Jeshua), en de apocalyptische mysteries van het Boek van Openbaring – al deze dienen samen dienen om de Bijbel in een klasse apart te stellen. Het is vrij ongeëvenaard door enig ander werk, in welke taal of vanuit welke periode.
Maar het is meer dan dat: de Bijbel beweert het geschreven woord van God te zijn.

Grote beïnvloeder

De Bijbel haar invloed op de geschiedenis van de beschaving is enorm geweest. Als het handboek van twee van de grote religies van de wereld (jodendom en christendom) is het een bron van moraal en verlichting voor talloze miljoenen mensen door de eeuwen heen. Vertaald in bijna 2.233 verschillende talen, is het ook in braille, steno geproduceerd en, in de afgelopen tijd, in machine-leesbaar formaat voor gebruik op computers. In een tijdperk van rationalisme en materialisme, wanneer gebrek aan respect voor de oude tradities bijna een mode is geworden, is de Bijbel er toch in geslaagd om iets van een aura van uniciteit te behouden. Het steekt met kop en schouders boven al de allergrootste in de literatuur van de wereld en heeft een sterke aanspraak op onze aandacht en respect.

Geautoriseerd standaardwerk

Engels mag nu een handelstaal zijn, maar het mag zich ook buigen op een van de meest verbreide Bijbelvertalingen in de gehele wereld.

English: Title page of The Holy Bible, King Ja...

Title page of The Holy Bible, King James version, 1772. (Photo credit: Wikipedia)

De Engelse “Geautoriseerde Versie” ontstond toen koning James de eerste, op zijn reis van Edinburgh naar Londen in 1603, werd opgewacht door een deputatie van Puriteinen met een petitie met zevenhonderd vijftig handtekeningen, met de aanvraag voor een nieuwe vertaling van de Bijbel. Het resultaat was de publicatie van de “Authorised Version” van de Bijbel in 1611, waarnaar meerdere herziene versies, in het Engels sindsdien werden opgemaakt.

De koning James verouderde Authorised Version van 1611 verkreeg meerdere variaties op die versie, zoals de New King James Version, De Herstelde Namen King James Version, de 21e eeuw king James versie e.a..

Van Hoogduits naar Nederlandse versies

Delftse bijbel (1477)

De Delftse Bijbel, in 1477 te Delft uitgegeven bij Jacob Jacobszoon van der Meer en Mauricius Yemantszoon van Middelborch, is het eerste gedrukte Nederlandstalige boek in de Nederlanden. Het is echter slechts een beperkte uitgave van de Bijbelboeken daar het enkel het Oude Testament zonder de Psalmen voorstelt.

Vanaf 1523 werd door Luther het Oude Testament vertaald, maar dat was nog niet voltooid in 1526.

Van Van Liesvelt zijn bijbelvertaling uit 1526 werd als basis genomen voor andere vertalingen en nam elementen uit de Lutherteksten en de tekst van de Nederlandse priester, augustijner kanunnik, theoloog, humanist, schrijver en filosoof  Desiderius Erasmus (Geert Geerts of  Gerhard Gerhards). Door zijn kennis van het Latijn en Grieks was Erasmus ervan overtuigd dat bepaalde delen van de Bijbel in de Latijnse Vulgaat niet goed vertaald waren. Daarom had hij besloten om het Griekse Nieuwe Testament opnieuw te redigeren en in druk uit te geven, ook al was daar veel kritiek op omdat men vond dat de taal van de Kerk het Latijn moest zijn.
Ook de jonge Vlaamse exegeet Frans Titelmans kwam hierover in de jaren 1527-1530 met Erasmus in aanvaring. Erasmus’ versie van het Nieuwe Testament was volgens Titelmans niet correct. In de inhoud ontbraken volgens hem delen die in de Griekse tekst wel degelijk aanwezig waren en de stijl leek volgens hem te veel op het klassieke Latijn van Cicero en dus niet op de oorspronkelijke, volgens het dogma van de Katholieke Kerk, door God geïnspireerde eenvoudige stijl.

Voor zijn Griekse Nieuwe Testament kon Erasmus beschikken over zes Griekse handschriften. Hij vertaalde deze handschriften opnieuw in het Latijn om daarmee het verschil met de Vulgaat (Vulgata) te laten zien. Later heeft de Leidse drukkersfamilie Elsevier de Griekse tekst van Erasmus gebruikt, die intussen de bijnaam van de Textus receptus had gekregen.

Erasmus legde met zijn Griekse uitgave van het Nieuwe Testament een grondslag van de Hervorming van Luther. Luther gebruikte de door Erasmus geredigeerde en uitgegeven Griekse tekst van het Nieuwe Testament (en niet het Latijnse Vulgaat) voor zijn vertaling van de Bijbel naar het Duits en kon daarmee directe kritiek van de Kerk op zijn vertaling omzeilen. Ook dat werd Erasmus door de Kerk verweten. Maar op het verwijt dat hij het ei van de ketterij had gelegd, antwoordde hij dat hij liever iets anders had uitgebroed: hij vond de versplintering van de Kerk maar niets. {Wikipedia}

Vostermans Bijbel 1528-1531

Vostermans Bijbel 1528-1531

Na het Nieuwe Testament van Luther kon in de zestiende eeuw de bijbel van de drukker Willem Vorsterman, die zijn uitgeefactiviteiten in Antwerpen begon omstreeks 1504 en uit groeide tot een van de grootste drukkers, een bijzondere plaats innemen, ook al werd deze nooit door een kerkelijke instantie goedgekeurd. Maar daar leek het voordeel van een Bijbel in de taal van het volk zijn rol te spelen. De mensen konden in hun eigen begrijpbare taal de Woorden van God doornemen en ontdekken dat de kerken die zij rondom hen vonden dingen vertelden die ‘zouden in de bijbel staan’ die er helemaal niet zo in stonden. De leugens der Christelijke denominaties werden ontmanteld. Om tegen te gaan dat meer mensen de kerken hun leer in vraag zouden stellen werden in 1546 al Vorstermans Bijbeluitgaven op de lijst van verboden boeken geplaatst.

Afgaand op op Luthers uitgave uit december 1522 verscheen in 1526 in Antwerpen voor het eerst in de Nederlanden een complete Bijbelvertaling, gedrukt door Jacob van Liesvelt. In zijn Bijbelvertaling vond men echter meer meer reformatorische aantekeningen waarvoor Liesvelt in 1545 gearresteerd en ter dood veroordeeld werd.

De invloed van Luthers werk was onmiskenbaar en baarde de moederkerk grote zorgen. Een door Nicolaas van Winghe gemaakte en door de kerkelijke autoriteiten goedgekeurde vertaling moest het mogelijk maken om controle op de Bijbelvertalingen te garanderen.

Jan Moretus (Johann Moerentorf) (Antwerpen, 1543 – 1610) – geschilderd door Peter Paul Rubens

Nadat in 1592 de tekst van de Vulgaat definitief was vastgesteld en als de enige erkende tekst werd erkend, werd Van Winghes vertaling daaraan aangepast en in 1599 verscheen de Moerentorfbijbel, genoemd naar de Antwerpse drukker Jan Moerentorf (Jan Moretus = Johann Moerentorf). Deze laatste bijbel, die getrouw is  aan het standpunt van de Katholieke kerk, is tot het begin van de twintigste eeuw gebruikt als standaardvertaling voor rooms-katholieke bijbellezers.

Uit elkaar groeiing van Doopsgezinden en Lutheranen

Doopsgezinden en Lutheranen verkozen de Biestkensbijbel uit 1560, gebaseerd op een bijbeluitgave die in 1558 te Emden verschenen was. Bij lutheranen is deze vertaling in 1648 vervangen door de nieuwe Lutherse vertaling van Adolph Visscher, die de Biestkensbijbel bewerkte en wijzigde. Bij de doopsgezinden werd langzaam maar zeker de Statenvertaling in gebruik genomen. De laatste Biestkensbijbel is in 1721 gedrukt. Bijzonder aan de Biestkensbijbel is dat het de eerste volledige Nederlandse Bijbelvertaling met genummerde verzen is.

In 1637 konden de verzoekers voor een Nederlandse Bijbelvertaling direct vertaald uit de grondteksten zich verblijden met het eerste grote standaardwerk dat in het Nederlandse taalgebied kan vergeleken worden met de geautoriseerde Standaard Versie van de King James Bible in het Engelse taalgebied.

Nederlandse Geautoriseerde Versie

Om het geschil tussen de remonstranten en contra-remonstranten, die zich toespitsten op de predestinatieleer en het vastleggen van geloofsbelijdenissen te beslechten werd op de Synode van Dordrecht (1618-1619) ook de beslissing genomen om een eensgezinde vertaling te laten maken. In 1618 werd op de Synode van Dordrecht de opdracht gegeven en de Staten-Generaal gevraagd de vertaling te betalen. Men wilde niet meer uitgaan van het Hoogduits, maar vanuit de oorspronkelijke Hebreeuwse, Aramese en Griekse geestelijke geschriften.
De Staten-Generaal gingen pas in 1626 akkoord met het verzoek van de synode. In 1635 was de Statenvertaling gereed en in 1637 werd ze door de Staten geautoriseerd. Boven elk boek en elk hoofdstuk werd een korte inhoudsopgave geplaatst. Woorden, die niet in de grondtekst voorkomen, maar duidelijkheidshalve werden ingevoegd, worden met een andere letter gedrukt of tussen haakjes geplaatst. De stad Leiden betaalde 2500 gulden voor het octrooi om de Bijbel in Leiden te laten drukken. Tussen 1637 en 1657 werd een half miljoen exemplaren gedrukt. Ook nu nog blijft de Statenvertaling gezaghebbend in sommige protestantse kerken.

Statenvertaling titelpagina uit 1637 met stadsgezicht op Leiden

Statenvertaling titelpagina uit 1637 met stadsgezicht op Leiden

Het Nieuwe Testament van de Statenvertaling (en ook van bijvoorbeeld de King James Version), is een vertaling van de Textus receptus, de naam die de drukker, Abraham Elsevier gaf aan de Griekse tekst die door Erasmus was gepubliceerd met behulp van enkele handschriften met de Byzantijnse tekst. Het Oude Testament is een vertaling van de betrouwbare Masoretische tekst. Meer moderne vertalingen daarentegen baseren zich gewoonlijk op de Nestle-Aland editie van het Grieks Nieuwe Testament, die gebaseerd is op sindsdien ontdekte Handschriften van het Oude – en van het Nieuwe Testament.

Toen werd er op de 12° zitting besloten om יהוה (jod-hee-vav-hee: JHWH of JHVH) weer te geven als HEERE. In de kantlijn van Genesis 2:4 wordt aangegeven:

Na de voleyndinge van het werck der scheppinge/ wort hier aldereerst Gode de naem van IEHOVAH gegeven/ beteeckenende de selfstandigen/ selfwesenden/ van hem selven zijnde van eeuwicheyt tot eeuwicheyt/ ende den oorspronck ofte oorsake van het wesen aller dinge; daerom oock dese naem de ware Godt alleen toecomt. Onthoudt dit eens voor al; waer ghy voortae het woort HEERE met groote letteren geschreven vindt/ dat aldaer in ’t Hebr. het woort IEHOVAH, oft korter/ IAH staet.

Zoals de King James Bible in de Engelse taal bepaalde woorden invoerde en spreuken en gezegden aan de omgangstaal toevoegde, gebeurde dat ook met de Statenvertaling.
Ook van de Statenvertaling werden zoals van de King James version meerdere versies gemaakt. Na de versie van Van Ravensteijn (1657) is het meest in het oog springend de versie van de Statenvertaling 1762 van Nicolaas Goetzee, waar in de Hebreeuwse Geschriften consequent de naam Jehovah wordt gebruikt is bij vele Nederlandstaligen echter onbekend.

Het titelblad luidde:

„Wordende hier in ook, om gewigte en bekende redenen, Gods Gedenk-Naam JEHOVAH onvertaald gehouden.”

Andere bekende Nederlandse geleerden — zoals professor Nicolaas Beets en Petrus Augustus de Genestet — hebben ook de naam Jehova(h) gebruikt en in verscheidene Katholieke bijbels werd de naam Jehowah (sic) afgedrukt.

In 1834 verscheen een uitgave van de Statenvertaling die „overeenkomstig de thans meest gebruikelijke taal en spelling” was herzien door de Leidse predikant Henricus Cats. De Jongbloed uitgave is vandaag nog steeds gekend en gebruikt. De hedendaagsere woorden gebruikt in Jongbloed werden echter terug weggeschreven door de Gereformeerde Bijbelstichting, die zich sterk maakt voor handhaving van de Statenvertaling. Zij grepen terug naar de taal van de Statenvertaling van Van Ravensteijn uit 1657. Vreemd genoeg werden zelfs gangbare woorden ”verkondigd” teruggebracht naar een in die tijd belachelijk klinkend  ”kond gedaan”.  Zelfs de Herziene Statenvertaling (2010) durfde het niet aan echt te updaten naar een hedendaags Nederlands en sloeg weer eens de kans mis om eindelijk met een goede aansprekende hedendaags Nederlandse versie op de markt te komen.

Naast de Leidense Vertaling kan men de Lutherse vertaling (1648) met haar varianten vinden.

Uit de beweging van Vergadering van Gelovigen of Brüderbewegung, Plymouth Brethren of eenvoudigweg Brethren, die een verwante vertaling van de volledige bijbel voorbracht in het Engels en Frans (door John Nelson Darby) en in het Duits door de gebroeders Brockhaus groeide de betrouwbare woordelijke vertaling van het Nieuwe Testament in het Nederlands door H.C. Voorhoeve, G.P. Bronkhorst en dr. N.A.J. Voorhoeve (1877). In 1966 kwam er een sterk gemoderniseerde en daardoor van de oude Statenvertaling verder afwijkende vertaling uit. De vijfde herziening van de Voorhoeve Bijbelvertaling kwam in 1982 tot stand en verscheen bij uitgeverij Medema onder de naam Telos-vertaling. {In 2013 kocht de Nederlandse Grace Foundation de voorraad Telos-bijbels op en biedt ze voor een zeer lage prijs aan. De rechten van de vertaling zijn bij de Stichting Telos ondergebracht.}

Nederlands Bijbelgenootschap Vertaling

In 1911 besloot een aantal theologen een nieuwe vertaling te maken, die in de breedte van de kerken gebruikt kon worden.  In navolging van het oudste Bijbelgenootschap the British and Foreign Bible Society (BFBS), opgericht in 1804, werd na de val van Napoleon ook in Nederland de weg vrij gemaakt voor oprichting van een Bijbelgenootschap. Tien jaar na het Engelse genootschap zag het Nederlands Bijbelgenootschap te Amsterdam het licht. Als het NBG zou het voor decennia gekend staan als de standaard leverancier voor de ‘goede Bijbelvertaling’.

De eerste officiële rooms-katholieke vertaling uit de Hebreeuwse en Griekse bronteksten was de tussen 1906 en 1939 verschenen Canisiusvertaling, die direct een grote populariteit genoot.

Moderne Bijbelwetenschap en exegese

Moderne Bijbelwetenschap en exegese brachten mee dat met de nieuwe vondsten nog naar vroegere bronteksten kon terug gegrepen worden en zich juistere vertalingen dichter bij de bron opdrongen. In 1975 verscheen er een gehele hedendaags Nederlandse vertaling onder de naam Willibrordvertaling in één band, met een herziene versie van het Nieuwe Testament uit 1961. De Deuterocanonieke boeken, die bij de protestanten Apocrief worden genoemd, zijn vertaald uit de Griekse grondtekst (Septuaginta).
Die Katholieke vertalingen gebruikten wel de Naam van God. Maar in latere versies werd ook daar de Naam van God meer en meer weg gelaten. Vooral vanaf de jaren 1960 begon de Katholieke Kerk angst te krijgen van de opkomende Bijbelstudenten, waaronder de Getuigen van Jehovah voor hen de grootste bedreiging vormden. De herziene Willibrodvertaling van 1995 deed echter de naam ook daar verdwijnen maar werd volgens sommigen wel  stilistisch verbeterd, meer homogeen en goed voorleesbaar. In de loop der jaren heeft die 1995 vertaling ook buiten katholieke kring waardering ontvangen.

NBV Mijn Wereld Bijbel25062013

NBV Mijn Wereld Bijbel 2005

NBV in Uitvoering 325062013

NBV in Uitvoering boekdeel 3

NBG en de Katholieke Bijbelstichting (KBS), in samenwerking met diverse andere partijen probeerden een moderne Nederlandse versie met hedendaags natuurlijk Nederlands uit te brengen, die door meerdere genootschappen of gelovigen van verschillende denominaties kon gebruikt worden. Veel bijbelse woorden en uitdrukkingen bekend geworden via de Statenvertaling werden ontdaan van hun ouderwets, nog door weinig mensen begrepen uitdrukking. De NBG 1951 vertaling werd ook wel de Nieuwe Vertaling van de Bijbel genoemd tot er in 1998 sprake was van een oecumenische Nieuwe Bijbel Vertaling die in een totaal versie verscheen in 2004.
Meerdere theologen, neerlandici, classici en hebraïci bogen zich over uitgaven van de Deutsche Bibelgesellschaft en originele teksten, waarbij de recente vondsten van de de Dode-Zeerollen een enorme aanwinst waren, en zochten deze om te zetten naar een zo juist omschrijvende hedendaagse taal, die vlot leesbaar zou zijn maar niet te kort zou schieten aan de oorspronkelijke betekenis. Gaandeweg werden deelfragmenten telkenmale onderworpen aan een Vlaams lezerspanel dat ervoor zorgde dat de vertaling geen constructies bevatte die alleen gebruikt worden door Nederlanders (zogenaamde hollandismen) en vice versa Nederlandse lezers die opletten voor typische Belgicismen. Daarnaast werden de vertaalde teksten gecontroleerd door supervisoren uit verschillende kerken. door echter niet in te gaan op de wens van sommige genootschappen, Joden en niet-trinitarische Christenen om het tetragammaton te plaatsen werd spijtig genoeg een kans gemist om een vertaling voor meerdere denominaties, Joden, Christenen en Islamieten naar voor te brengen. Later werd ere dan toch over gegaan op het verzochte en verscheen er van de NBV ook een studiebijbel die op die plaatsen waar in het Hebreeuws het tetragrammaton JHWH voorkomt ook in het Nederlands JHWH leest.

Groot Nieuws Bijbel Voorkaft25062013

Groot Nieuws Bijbel Voorkant

Wij mogen ons verheugen dat er werk is gemaakt geworden om moderne vertalingen van de Bijbel te brengen, maar moeten wel opletten met de lossere of erg vrije vertalingen, zoals “De Goede Boodschap” (1968), Groot nieuws voor u (1972) van A.W.G. Jaake, met enkel het Nieuwe Testament, de voor jongeren en bedoeld voor niet-kerkelijke lezers, veel te vrij in omgangstaal vertaalde “the Good News Bible” (1976) of  “Groot Nieuws Bijbel” (1983/1983/1995/2002), “het Boek” (1988) en “Het Leven” (1988/1990) naar de “Life Application Bible” (1986). Die hedendaagse ver- en hertalingen mogen vele lezers uit de verschillende leeftijdsgroepen tegemoet komen maar nemen al te grote vrijheden en denominatie keuzes welke een juist inzicht van de Bijbelse Waarheid kan verdoezelen.

Groot Nieuws Bijbel Infopagina25062013

Groot Nieuws Bijbel Infopagina

Predikant Pieter Oussoren bracht een huzarenwerk van tweeëndertig jaar met de Naardense Bijbel vertaling (2004) uitgaande van de Hebreeuwse en de Griekse grondtekst van respectievelijk het Oude en het Nieuwe Testament om in een aangename voorleesvorm gebracht te worden in de met de tegenwoordige tijd, als een praesens historicum, om recht te doen aan het vloeiende karakter van het Hebreeuwse werkwoord en om de tekst een levendig en actueel karakter te geven.

De regelindeling in het Oude Testament is bepaald door de liturgische zangtekens in de tekst. Dat heeft tot gevolg dat de regels in de Naardense Bijbel van korte lengte zijn. Oussoren zegt hierover:

“Dat is met het oog op de voordracht meestal helpend – met het oog op het verstaan meestal verhelderend – en soms is de betekenis ervan ronduit raadselachtig. Het principe van deze regelindeling door de vertaler is ook toegepast op het Nieuwe Testament. Het tekstbeeld krijgt daardoor het karakter van een lang episch gedicht.”

In zijn werk plaats de vertaler de ENE, waar normaal in de oorspronkelijke tekst het tetragrammaton staat.

“In de Bijbelse geschriften is er deze Ene die ‘de Ene’ wil zijn, die de mensen zijn liefde verklaart, en die van zijn partners in het verbond een onverdeeld hart, één hart, vraagt. Naar die bevrijdende vraag krijgt in deze vertaling Israëls God zijn Nederlandse naam”

Gods Naam opgetekend in de Schrift

Beter is het zich te wenden tot een vertaling die letterlijk uit gaat van de bron talen en deze naar goed beter leesbaar Nederlands over brengt.

Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift in diverse talen, waaronder Nederlands

Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift in diverse talen, waaronder Nederlands

Een zeer goede vertaling op dat vlak is “de Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift” (Uitgegeven door Jehovah’s Getuigen hun uitgeverij, het Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap.)(NWV)(1963-1969/1992/1995). In die versie wordt de naam „Jehovah” die 6973 maal in de tekst van de Hebreeuwse Geschriften voorkomt, ook telkenmale op die plaatsen gebruikt en op de 237 plaatsen in het Nieuwe Testament bij de aanhalingen uit de Torah. In een appendix van de vertaling licht het Besturend Lichaam toe dat het de benaming “Oude” en “Nieuwe Testament” als een onjuiste vertaling van 2 Korintiërs 3:14 ziet en daarom geven zij er de voorkeur aan om Hebreeuwse en Aramese Geschriften en Griekse Geschriften te gebruiken.  De Engelstalige Nieuwe-Wereldvertaling is op haar beurt vertaald in 117 talen in een totale oplage van ruim 178 miljoen exemplaren.

Als volgelingen van Christus gebruikten Mattheüs en Petrus ook Gods naam, Jehovah. Toen Petrus’ toespraak op schrift werd gesteld, werd zoals dat in de 1ste eeuw v.G.T. en de 1ste eeuw G.T. de gewoonte was, het Tetragrammaton op die plaats gebruikt. Toen het Evangelie van Mattheüs in het Grieks werd vertaald, bleef zoals in de brieven van Petrus, het Tetragrammaton overeenkomstig het gebruik van die tijd onvertaald in de Griekse tekst staan. De NWV en De Geschriften volgen die traditie ook met daar de Naam van God of het Tetragrammaton te herstellen of ook op te nemen.

In de hedendaagse [Syrische] Pesjitta of Peshitta vertaling wordt er ook nog, zoals in de originele Peshitta, het tetragrammaton geplaatst voor de goddelijke naam in de causatieve vorm in het imperfectum van het Hebreeuwse werkwoord הוה (ha·wah′, „worden”): יהוה (JHWH of JHVH).

In “De Geschriften” (The Scriptures) (1998) wordt ook de voorkeur gegeven om telkens het tetragrammaton terug op de originele plaatsen af te drukken en zo  “יהוה {Jehovah}” te melden.

In “De Heilige Boeken van het Nieuwe Testament” of “De Peshitta” (2009) ook gekend als de E. Nierop vertaling, gebaseerd op het Aramees wordt er JHWH geplaatst zodat de lezers zelf kunnen beslissen of zij, dit als Jehovah of Jahweh willen lezen, of God of G’d, Heer, of willen vast houden aan het verouderde Heere Heere (zoals een groot deel van de Nederlanders verkiest) of Here Here, of gewoon “De Heer” of Heer willen lezen.

Mits God zulk een belang aan Zijn Naam schenkt vinden wij het aangeraden om ook deze naam van God (Jehovah) werkelijk te gebruiken en alzo uit te spreken.

Geldmachine

Dat het vertalen van de Bijbel een serieuze business is geworden mogen de na-ijver tussen de verschillend uitgeverijen bewijzen alsook dat het zogezegd om het “Woord van God” gaat dat zij telkens beweren juist weer te geven, maar waar eenieder die het wil gebruiken aan hen geld moet betalen om hun vertaling te mogen gebruiken. Daar eisen zij dan het alleen recht van publicatie van dat “Woord van God” op.

Het uitgeven van de Bijbel heeft veel bedrijven geen windeieren gelegd. Op de Engelse markt alleen zijn er ​​een dozijn of zo Bijbel uitgevers die zo fel strijd leveren om dit bijzondere hoekje van de wereld boekenmarkt te veroveren of te behouden! In de afgelopen veertig jaar alleen al zijn er acht nieuwe Bijbel versies gepubliceerd in het Engels en meer dan 100 miljoen exemplaren zijn er van verkocht.

De wereldwijde verkoop van  “the Good News Bible” (1976) (Groot Nieuws Bijbel) staat ​​op meer dan 7 miljoen. De New English Bible (1970) heeft meer dan 10 miljoen exemplaren verkocht terwijl er ongeveer 23 miljoen exemplaren van de Living Bible over de toonbank zijn gegaan sinds 1971.

Niv Studybible25062013Ook in de Engelse taal vond een updating naar hedendaags Engels met de New International Version die dit jaar terug een versie op de markt bracht zonder versnummers, zodat de tekst als een gewone roman of gewoon leesboek kan gelezen worden. De versie met versnummers haalde al een miljoen exemplaren in minder dan een jaar na de datum van publicatie in 1979.

Maar ook de verouderde Authorised Version van 1611 levert nog steeds elk jaar meer dan een miljoen pond aan inkomsten voor de uitgevers. Ook van die versie zijn reeds meerdere  andere versies gemaakt, zoals de New King James Version, The Restored Names King James Version (De Herstelde Namen King James Versie), de 21e eeuw king James versie e.a..

De Bijbel is zonder twijfel ’s werelds best verkochte boek. En als alle Bijbels in het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld vrij verspreid door de Gideons (meer dan 70 miljoen exemplaren) en de Bible Society (liefst schatting 1.000 miljoen) bij deze ‘mind-boggling’ commerciële uitgeverij statistieken worden toegevoegd, dan kan men er op aan dat het aantal geproduceerde Bijbels ver datgene moet overtreffen wat er ooit gedrukt en uitgegeven is in de geschiedenis van de mensheid.

Nog steeds actueel

Er dient te worden opgemerkt dat, ook al is het zulk een lang geleden geschreven werk het nog zeer actueel blijft en voldoende mensen vandaag kan aanspreken. De Bijbel blijft in zijn samenstelling van verscheiden boeken een onveranderlijke boodschap brengen.

Het heeft doorheen de geschiedenis zeer veel tegenkanting gekregen en meermaals heeft men getracht het voor de volgende generaties te vernietigen. Maar men is er niet in gelaagd dit meesterwerk te vernietigen. Het degraderen mag misschien gelukt zijn, maar toch weten voldoende mensen heet te vinden. Ook al mocht er van bepaalde kerken tegenwerking zijn tegen het lezen van de Bijbel konden meerdere gelovigen de weg naar de Heilige Schrift wel vinden. Voor velen mocht dat wel een ogenopener zijn.

De “christelijke kerk” heeft zich verdeeld en versplinterde in ontelbare kerken, groepen en gemeenschappen die elk argumenteren voor hun eigen interpretatie van Gods boodschap. Toch kan de wereld zien dat er meerdere mensen zijn die ernstig bereid zijn om de Bijbel goedwillend te onderzoeken. Velen beseffen dat het niet zo maar een boek is om gepubliceerd te worden maar dat het er is om te worden gelezen, maar ook om een ​​eenvoudige, goddelijke boodschap voor elkaar te brengen om  zonder dubbelzinnigheid te begrijpen.

+

Vervolg van: Geïnspireerd Woord

Ingekorte Engelse versie / Shortened English version:

++

Vindt ook om aanvullend te lezen:

 1. Kennis en wijsheid door een Oud Boek
 2. Woorden in de Wereld
 3. Boek der boeken
 4. Bestseller aller tijden
 5. De Bijbel of Heilige Schrift
 6. Bijbel Woord afkomstig van God
 7. Woord van God
 8. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 9. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 10. Het betrouwbare woord
 11. Onzeker over relevantie Bijbel
 12. Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt
 13. De Bijbel voor u en voor uw leven
 14. De Bijbel volgens Calvijn kostbaarste goed
 15. Van de vele boeken kan enkel de Bijbel je transformeren
 16. Bijbel boek voor het heden
 17. Verhoging Afdwaling
 18. De Bijbel in 451 talen beschikbaar
 19. Hebt u een Engelse Bijbevertaling?
 20. Hebreeuwse Bijbel terug naar joden in Wenen
 21. De verjaardag van de King James Bijbel als aanleiding voor prediking
 22. Letterlijke bijbelvertaling verkozen
 23. Wees bij het lezen van de Bijbel u bewust van het taaleigen
 24. Lezen wat er staat geschreven
 25. Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen
 26. Waarom wij in de Bijbel moeten geloven
 27. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 28. Kijk van jongeren en ouderen naar de Bijbel
 29. Bijbellezen onder tieners van twaalf tot vijftien
 30. Bijbel terug verplichte leerstof in Italië
 31. Spelling van Bijbelse namen
 32. Yahushua, Yehoshua, Yeshua, Jehoshua of Jeshua
 33. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 34. Een Naam voor een God #3 Mijnheer de Heer,  YaHuWah, Yahweh, Jahwe of Jehovah
 35. Belangrijkheid van Gods Naam
 36. God over zijn Naam יהוה
 37. Jehovah Yahweh Gods Name – Jehovah Gods Naam
 38. Aleph als beginletter voor titels van God
 39. Een Naam voor een God #7 Jahwe(h) niet Hebreeuws
 40. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 41. Hashem השם, Hebreeuws voor “de Naam”
 42. Archeologische vondst omtrent de Naam van God YHWH
 43. Gebruik van Jehovahs naam
 44. Use of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen
 45. De NIV en de Naam van God
 46. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 47. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 48. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 49. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 50. Bijbelonderzoekers, Bijbelstudents, Jehovah Getuigen, Russell en denominaties
 51. Zoeken naar waarheid, studiemateriaal, Jehovah Getuigen, ex-Jehovah Getuigen en anderen

+++

 • Who Tampered With the Bible Scriptures? (jehovahswatchtower.wordpress.com)
  Is it possible that in recent years some people may have actually altered the written words so as to change the meaning drastically? Are there scriptures in the Bible
  now that were added without Jehovah’s consent?
  +
  “Christian trinitarians routinely and purposely mistranslate Greek pronouns, so as to promote the doctrine of the holy Trinity.”
  ”Every time a trinitarian finger is pointed to a verse or to a word which might, by a great stretch of imagination, be interpreted as endorsing the doctrine of a “holy Trinity”, it only serves to show how devoted to his faith a trinitarian can become.”
  The Influence of Trinitarian Doctrine on Translations of the Bible
     by John David Clark, Sr

  +
  “After all, if the Bible already clearly taught that God existed as ‘three co-equal and co-eternal persons,’ it should hardly seem necessary to tamper with the text. The truth is, it’s unlikely the idea of a triune God could have ever been derived from the pages of scripture as originally given by God, for it seems to have been unknown to the writers of God’s Word, and to the first century church.”
  -The Trinity- A Doctrine Overdue for Extinction; Part 2 ”Imperfections in the King James Version” by Ted Whitten
 • Introduction to eChurch (churchontheweb.wordpress.com)
  If the scripture says something you don’t like and sometimes, it will say something uncomfortable, don’t get angry with me. :)  I cant change it and I didn’t write it.
  +
  I would strongly advise against just taking someone’s word or viewpoint on what the bible says. You are highly encouraged to obtain a bible and to study and read the bible for yourself.  That is where all of the different churches come in. There is a lot to decipher.  So people try to find a place that most deciphers the bible in a manner that speaks to them.  I still advise getting a bible whether soft or hard copy (online or book form) and make sure what you are being taught is inline with what is actually the bible.
 • Manifold Greatness: The King James Bible Exhibit & Personal Collection of Bibles (marygilmartin.wordpress.com)
  Inside this Holy Bible containing both Old and New Testaments, I found on the title page that it was translated out of the original tongues with the former translations diligently compared and revised.
 • a MAP for bible translators (unsettledchristianity.com)

  MAP stands for Modular Aggregation of Principles for Bible Translation. It is an online learning community created by the Nida Institute. MAP is a collection of videos, PDFs, MP3s, TED and YouTube links, and original content created by community members.

 • Translation of The King James Version Of The NIV Bible Download (whatpeoplearesayingabouthouseandhome.wordpress.com)
  With the technological advancement of our time, it didn’t take long for audio format versions of the NIV Bible download to be available. With translations to 250 different languages, the Bible, be it the Catholic Bible or the King James Bible. This is a great improvement from 400 AD when the Bible was only available in Hebrew, Latin and Greek, says House and Home. The NIV bible download is available in different formats including the MP3 or WMA or CD format and can be played on different devices including the iPhone, a PC, and other mobile phones.
  +
  The NIV Bible is a free app that you can use and take with you anywhere. With Jesus Christ as your Lord and Savior anything is possible

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

20 reacties op Boek der boeken en groot meesterwerk

 1. Pingback: Ongelezen bestseller | Broeders in Christus

 2. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8 | Broeders in Christus

 3. Pingback: Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid | Broeders in Christus

 4. Pingback: Wonder van openbaring | Broeders in Christus

 5. Pingback: Wonder van voorzienigheid | Broeders in Christus

 6. Pingback: Koran tegenover veel oudere Heilige Geschriften | Stepping Toes

 7. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden | From guestwriters

 8. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat | From guestwriters

 9. Pingback: Na 2020 jaar – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 10. Pingback: Analytics for our Christadelphian websites – 2016 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 11. Pingback: Broeders in Christus 2016 jaaroverzicht | Broeders in Christus

 12. Pingback: Het begin van alles – Jeshua-ists

 13. Pingback: De Ekklesia De uitgeroepenen | Broeders in Christus

 14. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 15. Pingback: Effectief Bijbellezen: de Evangeliën: Het Evangelie van Matteüs | Bijbelvorser = Bible Researcher

 16. Pingback: Nieuwe Bijbelvertaling 2021 – Some View on the World

 17. Pingback: Na 17 jaar vernieuwde Bijbeluitgave | From guestwriters

 18. Pingback: Herinvoering van hoofdlettergebruik in Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 | Bijbelvorser = Bible Researcher

 19. Pingback: Van een Hoogduitse Bijbelvertaling naar een hedendaagse 21ste eeuwse Nederlandse versie | Broeders in Christus

 20. Pingback: Kleine en grote dingen, belangrijke en onbelangrijke zaken – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.