Materialisme, “would be” leven en aspiraties #4

Inleiding tot deel 4

Onlosmakelijk is het gevoelen van bezit verbonden met leven en dood. In het leven heeft de mens zijn periode van het vergaren van rijkdom. In de dood denken vele mensen nog heel wat te kunnen doen met datgene wat zij hier op aarde verworven hebben. Nochtans zijn er ook al zeer veel wereldse en geestelijke geschriften geweest die de mens willen waarschuwen dat het wel eens anders zou kunnen varen dan dat zij graag zouden wensen.

Die angst voor de dood heeft vele mensen ook doen grijpen naar boeken over de dood, waarbij enkele jaren geleden het Tibetaanse dodenboek een must was om te lezen om ook tot geestelijke rijkdom en geestelijk inzicht te komen.
In het Egyptisch dodenboek had men teksten die een continuering van oudere religieuze teksten vormden zoals de Piramideteksten en de Sarcofaagteksten.

In meerdere oude geschriften vindt men hogere wezens of goden, zoals bijvoorbeeld Thoth, die de kennis en de wijsheid voorstellen en de uitkomst opschreven van de test die de mensen bij hun afsterven moesten ondergaan vooraleer zij over konden stappen naar het andere stadium, het rijk der doden, of het rijk der onderwereld. Eveneens vindt men in veel culturen dat er een god van de onderwereld en de vruchtbaarheid was, zoals Osiris, die na de dood het overgangsritueel overzag.

Fragment uit het papyrus van Hunefer met een voorstelling van het wegen van het hart

Groeiende welvaart

In Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2 zagen wij dat er een stimulatie en aspiratie was naar materieel bezit. Na een aangroei van welvaart na de tweede wereldoorlog kwam er in de jaren zestig van vorig eeuw een kentering waar meerdere mensen zich vragen begonnen te stellen bij al die verworven welvaart en tegen welke prijs zij als mens dat konden verwerven en voor hoe lang. Meerderen gingen op zoek naar het Karma (of ook de wet van Oorzaak en Gevolg) en gingen grasduinen in de oude Indische geschriften.

Karma

Karma (Photo credit: pixel8 (RCRD))

Ook tegen de opgelopen stress ging men manieren vinden om te ontstressen of tot distress te komen. Het hoofd van de mensen leek wel op hol geslagen door de betrachting om zoveel mogelijk te verwerven. De prijs die men moest betalen om al die materiële goederen aan te schaffen werd hoog. Het hoofd geraakte vol met allemaal dingen die de mensen nog moesten regelen en doen. Men kwam tot een punt waar men begon in te zien dat het zo niet verder kon, maar verminderen met materiaal te verwerven wenste men niet te doen. toch wenste men het hoofd helemaal leeg te maken.

Druk op omgeving en individu

De maatschappij legde alom meer ook meer druk op de mens en zijn omgeving. De mensen gingen ook verder hoge eisen aan zichzelf te stellen, niet afvragend eerst of dat wel nodig was. Hierdoor kwamen zij in een overspannen toestand terecht die hen, nochtans nu zij zich konden omgeven met allerlei moderne snufjes, niet gelukkig maakte.

Als tegenreactie van de omgevende druk zochten meerderen naar andere vormen van ontspanning als een goede manier om hun verstand eens op nul te zetten. De vindingrijke mens kon ook allerlei manieren vinden om dat te doen, maar al gauw was ook daar de reclame wereld handig aan het inspringen en solferden de media de mensen op met allerlei trucjes om tot ontspanning en welgevoelen te komen.

In vroegere tijden konden velen ontspanning vinden in het lezen van een boek, de ander in een sport en sommigen vonden het heerlijk om lui lekker te genieten van een weldoend zonnetje. Velen leerden echter niet om gewoon eens tijd voor zichzelf vrij te maken en kwamen daardoor niet echt tot de nodige ontspanning en rust.

Onthechting en Zoeken naar loslating

Dat geen mens vrij is die geen meester van zichzelf is moeten velen nog leren, maar in de jaren 70 van vorige eeuw gingen daar toch velen naar op zoek.

De mens was zich alsmaar meer gaan hechten aan al de nieuwe uitvindingen en aan de persoonlijkheid die zij zich voorstelden, weerspiegeld aan allerlei opkomende idolen en supergoden. De verafgoding van mensen en voorwerpen bracht mee dat er niet enkel een ideaalbeeld van zichzelf werd geschapen waar men niet kon aan tippen maar dat velen zich ook begonnen te verwarren met hun ware identiteit. Dat virtuele beeld dat nog versterkt wordt door allerlei sociale media begint ons lichaam en geest vorm te geven. Deze vergissing wordt in sommige stromingen avidya genoemde en slaat op de onwetendheid van onze ware natuur, die de onsterfelijke, onveranderlijke Zelf.

De ‘Hippies‘ houden helemaal niet verhoging van goederen of mensen. Voor hen zijn alle mensen schepselen van die Ene Grote Maker. De mens is voor hen slechts een hele kleine schakel in het grote geheel. Tot hun ongenoegen zagen zij hoe de mens onjuist omging met zijn omgeving, met ander mensen maar ook met planten en dieren. Voor hen hadden planten en dieren ook gevoelens waar wij mensen moesten mee rekening houden. zij revolteerden tegen die mensen die zich als god voelden en over alles wilden regeren zonder tegenspraak of zonder te denken aan toekomende generaties.

Nederlands: Schiedam, Spuisluis/Havendijk. Kun...

Schiedam, Spuisluis/Havendijk. Kunstwerk “vis, mens, dier” van Hans Petri. Schiedam/The Netherlands. (Photo credit: Wikipedia)

Plant en dier kunnen wij mensen niet zo maar tot ons bezit nemen zonder enige relatie met hen te hebben. Met het afschilderen van die bloemenpracht die de Schepper ons geeft kwam die flowerpowerbeweging naar voor. De onpersoonlijkheid of de afstandelijkheid die het materialisme had voortgebracht wensten zij te keren met het belang op de onderlinge relaties te benadrukken. Voor hen was de liefdevolle relatie van de schepsel zo belangrijk dat die vrijere levensvorm een doorn in het oog van velen werd vooral omdat er ook mensen bij waren die zeer ver gingen in die vrijheden van omgang met elkaar. Vol levenslust en tijdsname voor lekker samen zijn bij gezellige muziek zijn ze daarom voor altijd verbonden met de seksuele, muzikale en sociale revolutie(s) van de jaren zestig en begin jaren ‘70.

New Age

Verscheidene mensen zagen na de zware moeilijkheden van de eerste en tweede wereld oorlog de wereld veranderen tot een wereld waarin iedereen nu niet meer voor de gemeenschap of anderen dacht maar eerder voor zichzelf begon te denken. Solidariteit werd minder en minder te vinden. De mensen vergenoegden zichzelf in de dingen waar zij nu angstvallig naar grepen alsof zij hen voor altijd anders zouden ontlopen. Meer en meer begon de wil aan te groeien om zichzelf meer men meer te kunnen aanschaffen. Alom begon die verwerving van materiële goederen belangrijker te worden dan in de bijbel te lezen of zich naar een kerkgemeente te begeven om een kerkdienst bij te wonen die niet dat voelbare gewin kon opleveren..

De toegenomen welstand bracht ook een relatieve kijk op de dingen voor sommigen. zij zochten wegen om zich te onttrekken van die gebondenheid aan de materie en zochten bevrijding uit de wereld van vreugde en verdriet, succes en falen, geboorte en dood, goed en kwaad etc. Hiertoe zochten zij eerst in de oosterse culturen en Yoga, Tai Chi, Reiki, Zen en Tantra een oplossing te vinden en in de aanvang van de 21ste eeuw zocht men naar minder godsdienst gebonden technieken zoals bijvoorbeeld Mindfulness en Jñāna yoga dat een rationeel-experimenteel is en als zodanig niet gebaseerd is op enige godsdienst, geloof of doctrine.

Na de hippiejaren ging men een soort nieuwe tijd creëren of zocht men in de New Age de essentie van het menszijn. Hiertoe ging men ook ten rade bij Adhi Shankaracharya, Ādi Śhankarācārya, (‘de eerste Shankara’ in zijn traditielijn) een invloedrijk Hindoefilosoof en spiritueel leider in de school van de Advaita Vedanta. Adi Shankara zoekt de oneindige oorsprong, de eerste oorzaak van alle kennis en religieuze traditie en verlangt dat de mens tot onderscheid komt om het ware wezen van een touwstreng te zien zodat onze kwellende angst voor onze foutieve waarnemingen verdreven kunnen worden.

Door de Westerse Geestelijke Boeken met in het bijzonder de bijbel van kant te schuiven denken de mensen tot een holistisch mens- en wereldbeeld te komen waar men eerder  geloof hecht in persoonlijke ontwikkeling, en het geloof dat de mensheid een nieuw tijdperk ingaat waar godsdienst zelfs niet nodig zou zijn.

Men gaat voor een breed palet aan esoterische filosofie, occulte wetenschappen, nieuwe religies, alternatieve therapieën en alternatieve leefwijzen die vanaf de tweede helft van de jaren zestig van de twintigste eeuw aan populariteit hebben gewonnen. In die vernieuwingsbewegingen wordt New age gezien als een reactie op traditionele monotheïstische religies, maar ook op materialisme, rationalisme en individualisme.

Zowel in de hippie als in de New Age cultuur gaat men op zoek naar het eigen ik in het geheel der dingen (de natuur, de schepping). Die natuur staat bij beide  groepen niet buiten de mens, maar maakt deel uit van de mens en zijn geluk.

Dit zoeken naar verbondenheid met de natuur bracht dan ook in het begin van de 21ste eeuw de heropleving mee van de natuurgodsdiensten waar men nog meer tracht verbonden te zijn met de natuur.

De New age die syncretisch is loopt nu zowat op haar einde maar de integratie van elementen uit verschillende religieuze levensbeschouwingen en perspectieven, naast occulte elementen, astrologie en paranormale verschijnselen is nog niet beëindigd.

Generatie zonder doel

Na de Babyboomers mocht Generation X of “baby bust” generatie, een generatie worden die zich geen enkel doel voor ogen stelde. Met de Pamper generatie of Generation-z en de “New Boomers” mochten de Millennials of Millennial-generatie ook gekend als Y Generatie of in hun voetsporen treden om zich te verkneukelen in allerlei nieuwe gadgets.

Potsierlijk wordt die laatste generatie ook “Peter Pan Generatie” genoemd omdat zij zich niet meer kunnen distantiëren van ingebeelde leefwerelden en de echte. Zij hebben hun eigen persoonlijke wereldje gecreëerd waarin zij zelf god kunnen spelen en waarin zij ook zelf andere goden wezens en dingen kunnen scheppen.

Zij zijn helemaal ver afgedreven van enige interesse voor het bovennatuurlijke en het werkelijk belangrijk ongrijpbare. Zij hebben liefst alles zelf onder controle en een godheid die niet tastbaar is vormt voor hen een onmogelijkheid om te benaderen en om hun aandacht aan te besteden.

+

Voorgaande artikelen:

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2

Materialisme, “would be” leven en aspiraties #3

Vervolg: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5

++

Lees ook verder:

 1. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 2. Bijbel boek voor het heden
 3. Bible a guide – Bijbel als gids
 4. Bijbel als een waterplas
 5. Bijbelgetrouw lijkt versleten uitdrukking
 6. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #1 Welvaart
 7. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid
 8. De gevende en beschermende God
 9. Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou
 10. Beoordeel niet elke dag door de oogst die je plukt
 11. Tel uw zegeningen
 12. Geen mens is vrij die geen meester van zichzelf is
 13. Herinner vele zegeningen ook in moeilijke tijden
 14. God te vertrouwen schuilplaats, veiligheid en geborgenheid
 15. De grote en heilige God zal niet ontrouw zijn
 16. Vooruitkijkend naar Gods getrouwheid
 17. Vier perspectieven om armoede en rijkdom na te gaan
 18. Vrees hebben voor de juiste persoon
 19. Vrees morgen niet. God is er al
 20. Grootste oorzaak van atheïsme in de wereld zijn de Christenen
 21. Verscheidene artikelen over Welvaart
 22. WelvaartsstaatHoe de rijken de wereld regerenKapitalisme, Imperialisme, Rijken en verdeling in de wereld
 23. Marx, het Volk, Religie, Christendom en verwrongen ideeën
 24. Economie en degradatie
 25. Niet te lastig op of voor millenials
 26. Uiting tegen armoede en sociale uitsluitingWat is Gods doel met de aarde?
 27. God wordt heerser van onze passies
 28. In de hand #2 Vorming en afleiding
 29. In de hand #4 Angst voor de wereld
 30. In de hand #5 Niet bang zich te geven
 31. Angst uitsluitende liefde
 32. Angst is de kloof tussen het nu en later
 33. Angst is de grote boosdoener in ons streven naar een beter mens te worden.
 34. Tegenstroom voor Terreur of omringende angst
 35. Verdriet
 36. Bidden voor wat we willen of niet willen
 37. Recht en Innerlijke houding voor het bidden tot God
 38. Dankbaar voor datgene dat ons toekomt
 39. Gebed werkt

Aanvullende lectuur:

 1. Het verschil weten tussen bloemen en onkruid
 2. Zorg dragen voor moeder natuur
 3. 15 manieren om (goedkoop) te ontstressen
 4. Ontspannen en ontstressen, hoe en wanneer?
 5. Stress verminderen – 11 tips om optimaal te ontstressen

++

Additional reading:

 1. Fearing the right person
 2. God become master of our passions
 3. No fear in love
 4. Anxiety is the gap between the now and the later
 5. Economic crisis danger for the rise of political extremism
 6. Classes of people and Cronyism
 7. The Y generation in conflict with itself
 8. Don’t judge each day by the harvest you reap
 9. Being fit to take care of a garden
 10. Tu B’Shvat, the holiday of the trees

Also of interest:

Egyptian Book of the Dead exhibition reveals secrets of lost civilisation

Egyptian Book of the Dead

 • The Spanish Dream: “Life, Liberty & the Pursuit of Happiness” (fromjuliewithlove.wordpress.com)
  I can only conclude that the older you get, the faster time flies. Perhaps the time – though together with love – is one of the most precious things in life. You can impossibly buy it, even not if you are rich or wise or powerful. So the only thing you can do, is cherish the time and make the best out of every moment …
  +
  maar als ik zie hoe snel deze maand juli in België voorbij is gegaan… Kan ik alleen maar concluderen dat hoe ouder je wordt, hoe sneller de tijd vliegt. Misschien is de tijd wel – samen met de liefde – één van de kostbaarste dingen in het leven. Je kan het onmogelijk kopen, hoe rijk of wijs of machtig je ook bent. Dus het enige dat je maar best kan doen, is de tijd koesteren en van elk moment het beste maken…
 • Important Nothings and a Big Thank You All! (likefloraposte.wordpress.com)
  Things that make everyday live for me but I so rarely put in emails or talk about over the phone. Though I am seldom homesick for The Netherlands or Canada, I missed sharing the important nothings with my far away friends and family. And when my sons left home, I am glad they convinced me to start this blog mainly about…important nothings
  +
  Hoewel ik bijna nooit heimwee naar Nederland of Canada heb, miste ik t wel om die belangrijke wissewasjes te delen met de verweg-vrienden-en-familie. En toen mijn zonen t nest verlieten , was ik wel blij dat ze me overtuigden om deze blog te starten over die…belangrijke wissewasjes. Ik dacht dat t een prima plek zou zijn voor die vrienden en familie om van die wissewasjes op de hoogte te blijven. Maar kennelijk zijn er meer mensen die zulks willen delen want tot mijn grote verbazing, ben ik de 100 volgers voorbij.
  +
  Preparing for Winter, Part II
  Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.
  +
  Ik zie de tekenen overal. Moeder Natuur laat altijd  wat moois zien.
 • Turning Heads (evicolson.wordpress.com)
  I went to Brussels yesterday. Now, In Brussels, there’s an Abercrombie & Fitch flagship store. I don’t really understand the hype around its clothing, nothing special if you ask me, and their policy is doubtful as well (Their opinion on wether someone is pretty or not is just… disgusting).
 • Don’t look back (zhianjo.wordpress.com)
  Sometimes you look back at the times that has been and you think to you’re self which time was nicer the past or the present? …
  Life is what you make of it so go on and enjoy, don’t look back.
  +
  Soms kijk je terug naar dat wat geweest is en dan denk je bij jezelf welke tijd is leuker het heden of verleden?
 • The Classics
  When I was younger, I never thought about how the importance of money and spending it. I’d get mad at my parents for being materialistic and giving so much irrational importance on money and owning things. As a youngster, I focused more on values, quality of life based on ideals, and personal happiness. But now that I’ve graduated college and am basically (well, should be) part of of the working class, I now realize the importance of money.

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Geschiedenis & Gebeurtenissen, Godsdienst, Levensvragen, Religie en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

17 reacties op Materialisme, “would be” leven en aspiraties #4

 1. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5 | Broeders in Christus

 2. Pingback: Catherine Ashton on the EU annual report on human rights | Marcus' s Space

 3. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6 | Broeders in Christus

 4. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7 | Broeders in Christus

 5. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8 | Broeders in Christus

 6. Pingback: Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid | Broeders in Christus

 7. Pingback: Met minder is… nog genoeg | From guestwriters

 8. Pingback: Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Drie jaren en terugkijkend op meerdere decennia | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: In de supermarkt kan je (g)een hoop kopen | From guestwriters

 11. Pingback: Leven gedefinieerd door de dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: Hoe leest u? Om het koninkrijk van God binnen te gaan | Broeders in Christus

 13. Pingback: Honderd jaar geleden toen men dacht een einde aan de gruwel te krijgen | Broeders in Christus

 14. Pingback: Dat mensen eindelijk beseffen dat Jehovah de Allerhoogste God van de aarde is | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

 16. Pingback: Een schatkamer in huis #4 Het zoeken naar aardse kostbaarheden – Belgische Broeders In Christus

 17. Pingback: Goede journalistiek hoeft niet te verdwijnen of opzij geduwd te worden door sociale media – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.