Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2

Inleiding op deel 2

In de vorige aflevering hebben wij gekeken naar de inpalming van het goederenbezit. Wij zagen hoe het materialisme reeds in zeer vroege tijden voor kwam. Ook haalden wij aan dat die hebzucht en na-ijver vele mensen verblinde zodat zij zelf het eigenlijke geluk dat zo voor het rapen lag niet konden vinden. In de Oosterse filosofie vond men al zeer vroeg wijsgerige schrijvers die het over die verraderlijke verleider hadden welk uiteindelijk de mens eerder in het verderf zou storten dan geluk bij te brengen.  Sommige vroege schrijvers profeteerden dat de wereld door een diep dal zou gaan wegens de hebzucht van de mens die zich boven de goden zouden gaan stellen en de idee hebben dat zij de Schepper God niet nodig zouden hebben of dat die zelfs niet bestond.

Description de cette image, également commentée ci-après

Lithografie van A. Comte doorTony Touillon.

In 1849 was Auguste Comte met een voorstel gekomen om een positivistische religie en kalender in te voeren, bestaande uit 13 maanden van 28 dagen, plus een dag om de doden te herdenken. Orde en vooruitgang leken voor hem voor velen onverenigbare begrippen. De vooruitgang waarin de denkers van de verlichting rotsvast geloofden, was volgens hen namelijk onlosmakelijk verbonden met chaos.

Zijn religie van de mensheid (“L’amour pour principe et l’ordre pour base; le progrès pour but”) werd populair in Frankrijk, Mexico en het Braziliaanse keizerrijk maar stierf een zachte dood aan het begin van de 20e eeuw. In 1849 was hij met een voorstel gekomen om een positivistische religie en kalender in te voeren, bestaande uit 13 maanden van 28 dagen, plus een dag om de doden te herdenken.

Eerste stappen naar persoonlijk bezit

Reeds in oudere geschriften werd er gewaarschuwd voor de mens die op hol zou gaan slaan in zijn drang naar meer te gaan bezitten. Voor de schepsels was al spoedig van bij de aanvang van de wereld duidelijk dat bezit iets zeer speciaals moest zijn. Eva kon dan ook niet aan de verleiding weerstaan om haar bezit uit te breiden en om te zetten tot een machtsverwerving.  Uiteindelijk draaide die eerste zondeval over de betwisting of dat de goddelijke Schepper wel het recht had om zelf alles te mogen beheren en te bepalen. Alles is gewoon het nastreven van macht die de politieke mechanismen verankeren aan de faciliteiten en luxe van het paleis van de mensen boven het hemelse.

De mens groeide uit naar een liefhebber van dingen die hij zelf kon bezitten. Zoals August Comte ook vond vinden veel mensen enkel het waarneembare van tel. Dingen die zintuiglijk niet waarneembaar zijn, worden verworpen. Wat zouden goden die men niet kan zien of aanraken kunnen bijdragen tot het welzijn van ons aards leven. En hoe zou men een leven buiten de aarde kunnen hebben als daar niets tastbaars en wetenschappelijks van kan vastgesteld worden? De zogenaamde “Positivisten” wensten enkel hun geloof te vestigen  op datgene wat wetenschappelijk aantoonbaar is. Zij wensen ook slechts geloof te stellen in vooruitgang door beroep te doen op de wetenschap en de zaken die waarneembaar zijn.

De vergeten persoon

Na uit de Tuin van Eden geplaatst te zijn moest de mens zijn eigen weg gaan om zelf zijn leven op te bouwen en tot een goede samenlevingsvorm te komen met de andere wezens rondom hem.
Vele vormen hebben de mensen al uitgeprobeerd, al of niet met de help van God. Maar grotendeels zijn de mensen vergeten dat alles dat rondom hen is, eigenlijk van God de Schepper komt. Het is die Schepper die ook Zijn Woord heeft doen optekenen in de vele boekrollen die nu samen het Boek der boeken uitmaken of de Heilige Schrift, bij velen gekend als de Bijbel.

Maar zoals velen niet in de Maker van alle dingen geïnteresseerd zijn willen zij geen acht slaan op Zijn Woord en geven er dikwijls eerder de voorkeur aan om geestelijke boeken van andere mensen ter hand te nemen en die voor waar te nemen.

Bij alles wat de mensen vergaren stellen zij dikwijls geen vragen tot zij moeten gaan verhuizen of moeten gaan opruimen en plaats moeten maken voor andere dingen.

Stimulering tot materiaalbezit

Vandaag zien wij een natie die is gefascineerd door de accumulatie van fysiek bezit.

Tijdens de jaren 1950 was er een toename van geboorten, zowel van kinderen als  van bedrijven. Die opkomende  bedrijven  zagen hun kansen schoon in de babyboom. Men begon zich meer tot adolescenten te richten. Deze jongeren waren echt de eerste generatie om te beginnen zich een eigen unieke identiteit voor zichzelf te maken, terwijl hun ouders en grootouders meer werden in beslag genomen door de arbeidsmarkt, de Grote Depressie, en de Tweede Wereldoorlog.

Nu wordt de wereld overstelpt door reclame. Overal kan men de boodschappen vinden die moeten aanzetten om een bepaald iets te bezitten. In de media, publicaties en een verscheidenheid aan modi heeft de mens zijn doeltreffende instrumenten gevonden om hem te bekoren en om zichzelf zo vaak verbaasd te maken over de inhoud van een publicatie of over bepaalde gadgets.

Hand in hand gaande met de cultuur van het materialisme, heeft men mensen gekregen die het persoonlijk gewin willen vervolmaakt zien in het “op de eerste plaats staan”. De mensen zijn dronken geworden met lust naar macht, die niet kunnen worden gescheiden van de jacht op materieel genot. Dit bracht teweeg dat bepaalde mensen zelfs wanhopig om zich heen zijn gaan slaan om aan populariteit in te winnen. Velen hebben er dan ook alles voor over om in de kijker te staan en schamen zich voor niets.

Ogen gericht op verkeerd doel

Het is zelfs zo ver gekomen dat mensen zeer ver willen gaan voor hun doel te bereiken.

Zij zijn meer gemotiveerd geraakt om mensen te vertrappen en worden meer beïnvloed door filmsterren dan ons te laten vormen door geestelijk en cultureel opbouwende dingen. Voor al de dingen die de mens wil bezitten vraagt hij zich zelden af welk een impact die zaken op het milieu hebben. De mens verkiest een meer gadgets bevattende wagen dan eisen te stellen aan dat de auto-industrie om groenere auto’s te creëren. De jongeren zijn meer bezorgd over wanneer de volgende grote elektronische gadget wordt losgelaten in plaats van vast te houden aan het telefoontje dat doet waarvoor het gemaakt is, telefoneren. In de oververzadiging van reclameboodschappen houdt een hersenloze televisie een uitverkoop van herhalende soaps en makkelijk te verteren wedstrijdprogramma’s die de na-ijver nog eens stimuleren. Naast het gemakkelijk kijkvoer overdonderen de televisiemakers hun kijkers nog eens met een grote afleiding van de ernstige zaken met geweld, haat, onverdraagzaamheid en corruptie die er gaande is in onze wereld. Met de op het scherm gepresenteerde geweld en seks weet men de mensen weg te trekken van de echte miserie en slaagt ze er in om de mensen te weerhouden stappen te ondernemen tegen dat overdadig geweld, haat, onverdraagzaamheid en om de corruptie te stoppen.

De mensen hun ogen en hoofd wordt weg getrokken van het doel waar wij in de eerste plaats voor geschapen waren. Het in vrede samen leven met elkaar is een ver van mijn bed show geworden. Zo ook het loven en prijzen van de Schepper, wiens werken aan de ogen van vele mensen voorbij gaan.

Beperktheid, puur lichamelijke en geestelijke werkelijkheid

Voor vele mensen vandaag is het bezit van veel materiaal de grote zegen, waarvan zij hopen dat het hen overmatig geluk zal kunnen brengen. Zij beseffen niet dat zij zichzelf een rad voor de ogen draaien.

In de meeste stromingen van het hindoeïsme en transcendentalisme, wordt alle materie verondersteld om een illusie te zijn, genaamd Maya of Sgyu. Zij zien tenminste in dat het vasthechten aan de materie slechts een bedrog is dat ons verblindt en ons er van weerhoudt om de waarheid te leren kennen. Maya is de beperkte, louter lichamelijke en geestelijke werkelijkheid waarin ons dagelijks bewustzijn verstrikt is geworden. Maya wordt vernietigd voor een persoon, wanneer zij de Brahmaan zien met transcendentale kennis.

Sommigen herinneren zich misschien of denken aan een opperste wetenschap die werd ontvangen via de keten van discipel successie. Ze zeggen dat de heilige koningen  het op die manier begrepen. Maar mettertijd werd de opvolging verbroken en geraakte die wetenschap verloren.

In de Hare Krishna beweging zeggen zij:

 Waar en wanneer er een vermindering is van de religieuze praktijk, o afstammeling van Bharata, en een overheersende stijging van goddeloosheid – op dat moment daal ik zelf af. (Bhagavad-Cita hoofdstuk 4, vers 7.)

Zij beseffen dat alles geschapen is door een god wiens naam heilig is en dan ook meermaals moet geprezen worden. Omdat de Allerhoogste in al het geschapene aanwezig is en dus ook in Zijn eigen naam (Bhagavad-gita X.26; X.32; X.33), zal het voortdurend reciteren van deze naam de volgeling dichter brengen bij de Allerhoogste. De mantra van de godsnamen – Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare – veroverde op deze wijze een plaatsje in de wereld van de popmuziek. In de Bijbel geeft de Schepper Zijn naam te kennen als Jehovah, de enige die wij horen te prijzen.

Spirituele energie tegenover energieloze materie

File:Gaura Nitai 021.jpg

Sri Gaura Nitai (Caitanya Mahaprabhu en Nityananda): Vaishnava altaar in Hare Krishna Tempel, Albettone, Provincie Vicenza (Italië) 2005
Men kan duidelijk zien hoe men over gaat materie te verheerlijken door het nog eens extra met andere materie te versieren.

Volgens de Hare Krishna beweging is de ziel puur spirituele energie waardoor zij op geen enkele manier veranderd kan worden door de materie. In het ware Christelijk geloof is er ook dat besef dat de materie die ziel niet zal kunnen verrijken. De ziel is volgens de Bijbel het zijn van de mens, het wezen (de adem in zich). Alle zielen zijn dus eigenlijk alle wezens, die geschapen zijn naar de beeltenis of gelijkenis van God de Schepper, die door Hem in gelijkwaardigheid zijn gemaakt.

In meerdere boeddhistische stromingen hebben de levensvormen die minder complex zijn dan de mens krachtens de beperkingen door hun lichamelijk omhulsel, geen of veel minder verantwoordelijkheid voor hun daden en veroorzaken ze geen of veel minder karma. Dieren zonder hoogontwikkeld bewustzijn kunnen geen karmische energie veroorzaken. dier en mens zijn daar in onderscheiden.

Het Karma (of ook de wet van Oorzaak en Gevolg) mag dan wel volgens sommigen niet uit toeval bestaan, omdat alles vooraf bepaald en vastgelegd is, maar volgens de Schrift heeft elke mens alles in eigen hand. Het zijn zijn keuzes betreft de materie rondom hem die mee gaan bepalen hoe zijn leven gaan verlopen. Datgene wat men in zijn leven doet en vergaart zullen hun weerslag vinden op het dagelijks leven. Alles wat wij doen zal haar  gevolgen hebben, niet in een volgend leven maar nu in dit leven. Indien men het ook wil beschouwen dat het een gevolg zal hebben op een volgend leven kan men daar ja op zeggen als men beschouwt dat het leven in het Koninkrijk van God dat volgende leven mag zijn.

In de Śrīmad Bhāgavatam wordt gesteld dat dergelijke beginselen de wetten zijn van de Heer. Alleen de Heer kan een systeem van religie vervaardigen.

Wij als christenen moeten weten dat zelfs Christus Jezus niet wist wanneer hij terug zou komen en dat het allemaal aan zijn Vader lag om te beslissen hoe de wereld rond zou blijven gaan. Alles ligt in de hand van de Allerhoogste God, Jehovah.

Hoewel veel mensen creëerden hun eigen idolen en goden en creëerden veel woorden om rond te gaan in de wereld. Die mensen hun vele woorden worden door meerderen beschouwd als heilige geschriften. Toch zouden wij moeten beseffen dat het alleen de Schepper Zijn woorden zijn, die moet worden beschouwd als de Woorden van de  Allerhoogste, en de meest voorname Woorden om te volgen.

De Schepper God gaf alles ter beschikking aan de mens, maar de dingen die ze moesten benoemen en besturen, waren ook de dingen die ze moesten beschermen en voorzien voor de volgende generaties. Het was niet alleen materiaal alleen voor hen maar moest ook nog beschikbaar materiaal zijn voor anderen en gemeenschappelijk goed.

+

Voorgaand: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1

Vervolg: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #3

++

Aanvullende lectuur:

 1. Bestaat er een god die zich om ons bekommert
 2. Rond God de Allerhoogste
 3. Geloof in slechts één God
 4. Aanbid enkel de Schepper van alles
 5. Jehovah wiens naam heilig is
 6. God meester van goed en kwaad
 7. Minimaliseren van Gods Kracht de Heilige Geest
 8. Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis
 9. Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing
 10. De boekrol
 11. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 12. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 13. Missionaire hermeneutiek 2/5
 14. Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie
 15. Hermeneutiek om uit te dragen #9 Fundamentalisme
 16. Hellenistische invloeden
 17. Apartheid of rassenverschil systeem #2 Op naar 2de helft 20ste eeuw
 18. 11 november, al of niet vergeten #1 Tot de Industrialisatie
 19. Kapitalisme, Imperialisme, Rijken en verdeling in de wereld
 20. Marx, het Volk, Religie, Christendom en verwrongen ideeën
 21. Economie en degradatie
 22. Schaamte, schaamteloosheid en hebzucht
 23. De politicus en schaamte
 24. Democratische ondergang
 25. Positie en macht
 26. Niet te lastig op of voor millenials
 27. Op straat voor waardigheid #1 Zieke broertje
 28. Kwetsbare mens in Europa van morgen #2 Te veel mensen gaan kapot aan deze samenleving
 29. Juncker waarschuwt voor nieuwe oorlog in Europa
 30. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 31. Wat Jezus Deed: Wanneer waarheid niet het doel is & Belangrijkste dingen eerst
 32. De hoge roeping van God in Christus Jezus
 33. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #4 Volgelingen van Jezus
 34. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #5 Apologeten
 35. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #7 Afstandelijken, donatisten en arianisten
 36. Tot bewust zijn komen voor huidig leven
 37. Vrijmoedig risico’s nemen
 38. Nederlandse Babyboomers: rimpelingen van een geboortegolf
 39. Druk op ouderen
 40. Elk schepsel is een goddelijk woord omdat het God verkondigd
 41. Doemdenkers en ons lijden
 42. Pijn en lijden is onvermijdelijk, maar Miserie is optioneel
 43. Kwetsbare mens in het Europa van morgen #1 Colloquium
 44. De Hoer van Babylon en een in stilte verstoppende Paus
 45. Wie of welke generatie verantwoordelijk
 46. Mens en leed
 47. Lichaam en ziel één
 48. Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid
 49. De betrokkenheid van geniaal leerlingschap
 50. In de hand #5 Niet bang zich te geven
 51. Schoonheid van de natuur
 52. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 53. We kunnen Gods doel niet zien
 54. De mens heeft een doel
 55. Een doel is een droom met een plan
 56. Zaai en oogst in de tuin van uw hart
 57. Belemmeringen voor uw doel
 58. Niets kan de man met de juiste mentale houding stoppen van de verwezenlijking van zijn doel
 59. Slechts één ding is nodig
 60. Christen houding tegenover het milieu
 61. Slag om waardigheid in zuivere natuur
 62. Zorg dragen voor moeder natuur
 63. Wij zijn zelf verantwoordelijk
 64. Wrevel vermoordt de dwaas, gramschap doodt de zot
 65. Door moeilijkheden zien dat de bijbel waar is
 66. Wrok verwerpen
 67. Houding Christenen tegenover andere Christenen
 68. Maak een vreugdevol geluid voor Jahweh, verheug, en breng lofzang tot Jehovah
 69. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 70. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 71. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed

+++

Gerelateerde en verder aanvullende lectuur:

 1. Hare Krishna en het Palace of Gold
 2. Bevreemdend voor en/of vervreemd van de samenleving? Een antropologische studie van de huidige Hare Krishna-beweging in België.
 3. Régional de l’étape: Auguste Comte
  Comte kon dan wel een gelauwerd filosoof zijn, hij voorzag niet dat een halve eeuw later de Tour de France voor de eerste keer zou worden gereden. En had dus bijgevolg geen maand vernoemd naar de Tour.

Interesting articles in English about these subjects:

 1. Materialism, would be life, and aspirations
 2. The Y generation in conflict with itself
 3. Ecological economics in the stomach #3 Food and Populace
 4. Sow and harvests in the garden of your heart
 5. The Involvement of true discipleship
 6. Obstacles to your goal
 7. What Jesus did: First things first
 8. We cannot, see Gods purpose
 9. The high calling of God in Christ Jesus
 10. Man has a purpose
 11. Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal
 12. Taking care of mother earth
 13. Wrath kills the foolish man, and envy consumes the covetous one
 14. Pain and Suffering is inevitable but Misery is optional
 15. Make a joyful noise unto Yahweh, rejoice, and sing praise unto Jehovah

  +

 16. The beleaguered individual
  In the introduction to his classic consideration of liberty in society, Mill surveys the history of liberty and argues for the critical importance of defending it in the mid-19th century. He contends that a free society respects three essential types of liberty:
  +
  Mill sets himself against what he sees as a rising tide of religious and secular reformers who seek “to strengthen society, and diminish the power of the individual” in the social and political spheres.
 17. Weeping linens
  If we learn anything from Eve, it is surely that our individual choices have globally personal repercussions.  How often do I ask how tiny were the hands that picked the cocoa beans for my chocolate today?
  +
  From the temptations of the Tree to a midnight flight out of Egypt, our God has always been and ever will be about our sojourn to freedom as a community. This is our journey, to live lives measured by the intentional investment of our time and our hearts. There is danger in that endeavor, if we step beyond that picket fence.
  +
  Are we willing to weigh our individual buying choices against the repercussions they have on society or the repercussions that they have on one tiny person somewhere in the world.
 18. Inebriated Musings
  All these things you’ve ever wanted.  Everything you’ve ever dreamed.
  Only until you come to realize, not everything is as it seems.
 19. MondayMotivation: Materialism
  Modern culture places most, if not all, of its emphasis on the material aspects of life – cars, money, financial success, new technological gadgets, etc.  There are certainly a great deal of exciting experiences to have and possessions to acquire on this Earth, but do such things truly bring happiness?  While you’re constantly caught up in buying the latest Apple product and shopping for new clothes, do you ever take a step back and wonder why these temporary pleasures are such a focal point in your life?
 20. Abundance of Possessionsmaterialworld
  Generous God, give us generous hearts.
  Help us to treasure what you treasure
  +
  These are questions we’ve wrestled with: What is enough? What is too much? How can we live with less? How can we live so that our possessions don’t own us?
  Another opportunity to reflect on our possessions came when we traveled to Africa. When our children saw what children there lived with (and without) it made them very conscious of how much we have in Canada. And how we acquire more, through birthdays, Christmas, and good deals at garage sales.
 21. “Grease” – The Great American Role Model?
  I was watching a student performance of “Grease: The Musical” the other night when it occurred to me that it was an almost perfect example of what is wrong with “The American Dream”. The original movie, while made in 1978, is set in 1950s America, a time of Rock n Roll, Rebellion, Muscle cars and optimism. It was a time of massive economic growth and the rising middle class found themselves with money to spend, causing the first major interest in consumerism from the American public.
 22. Stuff Is Just Stuff
  Hippies advocated for peace and equality. They were the pioneers of recycling and refurbishing anything and everything. Yet still… by the 1970′s the Disco era came in and fashion had gone into overdrive and the average American consumer became consumed with having more stuff!
  +
  I grabbed some linen scraps and began sewing my daughter a homemade doll. I had no clue what I was doing. I took some cotton balls (because I didn’t have any fancy stuffing) and shoved it inside as I finished the doll. I took a look at my work…. one leg was a bit longer and skinnier than the other. The hair was lopsided and uneven. But! I hoped that my daughter would like it. When she unwrapped her doll she looked at it for a moment before beaming with a huge smile. “I’m going to call her Lily!” she announced proudly. To this day she still plays with that doll. That moment taught me that some things just can’t be bought. And if you need to make a homemade gift, remember, it’s the thought that counts :) .
 23. Into the wild
  The emphasis on someone’s frustration with a materialistic world is a brave subject matter for a film, so this is almost certainly why it raises such powerful emotions in a lot of people. It challenges the status quo where many of us are more than comfortable to stay and not question the society we have created, or our individuality. It is easier to accept our lot than dig deep into our hearts and follow our own path.
  Yet for those of us who can, taking the wild path is far from idyllic as this person discovered. It is challenging. It can be unkind, even cruel. To be fully alive involves constant risk. It is about letting go as much as new experiences and connections. It is being metaphorically stripped bare to the mere bones of survival where you may or may not make it through. It is a dangerous world out there, but it is beautiful. This is the tragedy and ecstasy of life open to those few who reach so far.
 24. Moving Mom
  In the end, it’s all just stuff. The walls and floors are just old building materials. My mom’s house hasn’t been home to me for a decade, but it still carries a certain weight. The safety and familiarity of “home” doesn’t fade away lightly. ”Home” has been gradually loosening like a baby tooth. Now that the tooth is being extracted for my mom.
  +
  The places and things that serve as touchstones in our life can sometimes get in the way of reaching that next level. Sometimes the best thing that can happen in our lives is for God to clear the decks so that he can draw us that much closer to himself.
 25. The Lack of Action and Knowledge is Our Enemy
  I have learned that living a life with compassion, non-judgement and love removes the fears, anxious feelings, hate and anger.  I have also learned that success isn’t measured by how big my house is, or having the best car or the most money – those materialistic things mean nothing after we are gone.  My journey thus far, has allowed me to learn (and continue to learn) about my increased passion for the environment, the planet and animals.  I have also learned that there is so much corruption from our governments and big corporations to keep us all distracted so that we don’t see the real issues.  I have learned that the old saying “What you don’t know, won’t hurt you” is a complete joke because without knowledge, how do you know what will or will not hurt you?
 • The Roots of Yoga…Back to the Source (yogalouisiana.wordpress.com)
  “Each founder codified his philosophical system in the form of succinct sutras, compact wisdom packages that students could learn by heart through an oral teaching tradition. The word sutra means “thread,” and, like stitches in a garment, each sutra depends on the others.”  (Gannon 22).
  +
  Five obstacles:  ignorance or unreal cognition, egoism, excessive attachment to pleasurable things, excessive aversion or hatred, and fear of death.  Gannon 24.
 • On doubting the faith (dteeps.wordpress.com)
  I make a distinction between the Gospel of Jesus Christ, being the doctrines and the principles and the ordinances, and the Church of Jesus Christ, which is the organization.  I know that the Gospel is true, but the Church, though perfect at its inception, is vulnerable to individuals.  We may have a person serving in a specific calling who may be, for whatever reason, teaching wrong doctrine or misusing their position.  Even Joseph Smith recognized this potential, and warned priesthood holders against this, “We have learned by sad experience that it is the nature and disposition of almost all men, as soon as they get a little authority, as they suppose, they will immediately begin to exercise unrighteous dominion” (D&C 121:39).  This does not mean that the Church or the Gospel is wrong or no longer true, it means that it is being run by men who are not yet perfected in Christ.
 • 7 Ways To Become A Better Christain (reggzmagazineng.wordpress.com)
  We are far from flawless. If you become a sanctimonious Christian, there is a possibility that you will turn people away from God rather than towards Him.
  +
  Have faith not in religion, for it is man-made. It is a tool employed by humans to turn something intangible into something tangible. Just believing in the Lord and Jesus is better than following onerous guidelines on how to live one’s life. If you abide by the 10 commandments, and believe in Jesus, you will be much closer to the Lord and will attain a heightened sense of peace.

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Religie, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

11 reacties op Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2

 1. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #4 | Broeders in Christus

 2. Pingback: Catherine Ashton on the EU annual report on human rights | Marcus' s Space

 3. Pingback: Vaderschap ingesteld verbondschap door de Schepper | Stepping Toes

 4. Pingback: Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Drie jaren en terugkijkend op meerdere decennia | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Vindt er een transfer plaats na de dood? | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: Reflectie voor 9 Juli – Geluk uit eigen handelen | From guestwriters

 8. Pingback: Kerkzijn in een ik-gerichte tijd | Stepping Toes

 9. Pingback: Als de tijd ten einde loopt…. 2 Zonen en bastaards | Broeders in Christus

 10. Pingback: Stemronde in coronatijd voor Nederlanders | From guestwriters

 11. Pingback: Gedachte van vandaag “Wij bidden altijd … dat onze God u waardig moge maken” (20 mei) | Broeders in Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.