Gericht op God

De Broeders in Christus volgen Christus Jezus na en hebben zoals hem hun ogen en hoop gericht op Jezus zijn Vader, welke de Allerhoogste is en Schepper van hemel en aarde.

“God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.” (Johannes 4:24 NBG51)

Ook al is God Geest en zijn de mensen naar zijn gelijkenis geschapen, betekent dat nog niet dat die mensen god kunnen zijn, al willen zij daar soms voor spelen en aanbidden zij een hele resem goden. Tussen al die goden of idolen hoort er slechts één de belangrijkste van heel het universum te zijn, en dat is Elohim Hashem, God Adonai Allah (Arabisch voor God) de Allerhoogste wiens naam JHWH Jahuwah Jehovah is.

“r Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, [namelijk] én Zijn eeuwige kracht én [Zijn] Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. {r #Ps 19:1}” (Romeinen 1:20 HSVNTPS)
“ (19-2) De hemel vertelt Gods eer, het hemelgewelf verkondigt het werk van Zijn handen. (19-3) De ene dag spreekt ervan tot de andere, de ene nacht vertelt ervan aan de andere. (19-4) Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. (19-5) a [Toch] gaat hun prediking over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. {a #Ro 10:18}” (Psalmen 19:2-4 HSVNTPS)

Aan al de dingen rondom ons kunnen wij de Hand van God herkennen. In het mooie van de schepping kunnen wij zien dat er een meesterhand moet achter zitten, die dit alles heeft mogelijk gemaakt.

God is diegene tot wie wij onze ogen moeten heffen, al zullen wij Hem nooit kunnen zien in persoon (want allen die God zien zullen sterven).

“En Hij (Jehovah God) ging voort: Mijn aanschijn kunt ge niet aanschouwen, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven.” (Exodus 33:20 Canis)

Gods onzichtbare hoedanigheden kan men zien als men naar de natuur (de hemel, het land, de dieren) kijkt, want de aarde is vol van de dingen die Hij gemaakt heeft en toe laat te bestaan. (Psalmen 19:1; 104:24; Romeinen 1:20)
“Erkent het: Jahweh is God; Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe, Als zijn volk en de kudde zijner weide.” (Psalmen 100:3 Canis)

Die geest die alles geschapen heeft, had van de eerste mens gevraagd de aarde te beheren en wenste dat de mens Zijn Woorden ter harte zou nemen. Aan de nakomelingen van Adam en Eva, de eerste mensen, maakte God zich kenbaar en bracht Hij hen Zijn Wetten, hun er ook op wijzende dat Hij de Enige Almachtige is, de Allerhoogste die steeds heeft bestaan (geen begin en geen einde kent) van wie geen beelden mogen gemaakt worden en wiens Naam hoort geheiligd te worden.

“Bidt u dan zo: e Onze Vader, Die in de hemelen [zijt]. Uw Naam worde geheiligd. {e #Lu 11:2}” (Mattheüs 6:9 HSVNTPS)

Hutchinson, Roger 1550 JEHOVAH

Uittreksel van het boek 'Het beeld van God' of 'laie Mans boke' waarin de juiste kennis van God wordt onthuld en diverse twijfels buiten de hoofdzaak van belang geschreven door Roger Hutchinson in 1550 (verkrijgbaar in John Bruce zijn "Werken van Roger Hutchinson (1842 pp. 183, 183)), met de Bijbelse naam van God: Jehovah (Jehova/Iehova/Iehoua) .

“Opdat men zal weten: Uw Naam is Jehovah, de Uwe alleen; U bent de Allerhoogste over de hele aarde.” (Psalmen 83:18 Naar het Woord van God)

“Want de HEERE is een groot God, ja, een groot Koning boven alle goden. a In Zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen zijn van Hem. {a #Job 26:6} Van Hem is ook de zee, want Hij heeft haar gemaakt, Zijn handen hebben het droge gevormd. Kom, laten wij aanbidden en neerbukken, laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft.” (Psalmen 95:3-6 HSVNTPS)
“En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels. Rondom en aan de binnenkant waren deze vol ogen. Ze kenden geen moment van rust en zeiden dag en nacht: b Heilig, heilig, heilig [is] de Heere God, de Almachtige, c Die was, en Die is, en Die komt! {b #Jes 6:3; c #Opb 1:4,8 11:17 16:5}” (Openbaring 4:8 HSVNTPS)

“Want al de goden van de volken zijn afgoden, maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.” (Psalmen 96:5 HSVNTPS)
“Van hen [geldt] dat de god van deze wereld d de overleggingen van de ongelovigen heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, e Die [het] beeld van God is, hen niet zou bestralen. {d #Jes 6:10 Joh 12:40; e #Joh 14:9 Flp 2:6 Col 1:15 Heb 1:3}” (2 Corinthiërs 4:4 HSVNTPS)

“Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt.” (1 Johannes 5:19 HSVNTPS)
“De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, goedertieren in al Zijn werken.” (Psalmen 145:17 HSVNTPS)

“En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: c Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God, d rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! {c #Ps 111:2 139:14; d #Ps 145:17}” (Openbaring 15:3 HSVNTPS)

Broeders in Christus zijn bereid zich nederig op te stellen en tot een deel van het lichaam van Christus te worden in de rangorde zoals Christus Jezus ook zijn plaats kende in het geheel, maar bereid toonde om voor ons te bemiddelen bij zijn Vader, aan wie hij later het Koninkrijk van God zou overdragen en zitten aan Zijn rechterhand.

In Jezus kunnen wij de eigenschappen van God herkennen, daar hij een onmiddellijke schepping van God is, geplaatst zijnde in de maagd Maria door de Heilige Geest (de Kracht van God), waarbij hij door die plaatsing in de geschiedenis der mensheid als lang verwachte Verlosser en Heiland, de beloofde Messias en eerstgeborene mocht zijn van Gods Nieuwe Schepping die voleindigd zou worden na de wederkomst van Jezus Christus en de beoordeling van levenden en doden om toegelaten te worden in Gods Koninkrijk.

“m Hij is het Beeld van de onzichtbare God, n de Eerstgeborene van heel de schepping. {m #2Co 4:4 Flp 2:6 Heb 1:3; n #Opb 3:14}” (Colossenzen 1:15 HSVNTPS)
“r U hebt gehoord dat Ik tegen u gezegd heb: Ik ga heen en kom [weer] naar u toe. Als u Mij liefhad, zou u zich verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen naar de Vader; want Mijn Vader is meer dan Ik. {r #Joh 14:3}” (Johannes 14:28 HSVNTPS)

“Maar ik wil dat u weet b dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw c en God het hoofd van Christus. {b #Efe 5:23; c #Joh 14:28 1Co 3:23 15:27}” (1 Corinthiërs 11:3 HSVNTPS)
“En wanneer Hem alles onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf Zich onderwerpen aan Hem Die Hem alles onderworpen heeft, opdat God is alles in allen.” (1 Corinthiërs 15:28 HSVNTPS)

“Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.” (Johannes 17:6 HSVNTPS)

“En Ik (Jezus) heb hun Uw Naam (Jehovah) bekendgemaakt, en zal [die] bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen.” (Johannes 17:26 HSVNTPS)

“Ik (Jehovah) zal mijn grote naam stellig heiligen, die onder de natiën werd ontheiligd, die gij in hun midden hebt ontheiligd; en de natiën zullen moeten weten dat ik Jehovah ben.” (Ezechiël. 36:23 NWT)

"Jehovah" at Exodus 6:3 (1611 King J...

"Mijn Naam Jehovah - King James Bible -Image via Wikipedia

” En ik wil grote wraakoefeningen aan hen voltrekken, met woedende terechtwijzingen; en zij zullen moeten weten dat ik Jehovah ben wanneer ik mijn wraak over hen breng.” (Ezechiël. 25:17 NWV)

Broeders in Christus beseffen maar al te goed hoe belangrijk het is om Gods Naam, bevestiging van de beloften, te kennen en hoog te houden. Ook houden zij er aan om Hem als enige Ware God te aanbidden, want buiten Hem is er geen andere god die verheven mag worden en zeker geen enkele beeltenis die mag aanbeden worden of voor geknield mag worden. Wij horen ons te onthouden van alle dingen die maar iets te maken hebben met afgoderij.

“Ik ben Jehovah. Dat is mijn naam; en aan niemand anders zal ik mijn eigen heerlijkheid geven, noch mijn lof aan gehouwen beelden.” (Jesaja 42:8 NWV)

“ook is zijn land vol afgoden: voor het werk van eigen handen, voor wat eigen vingers hebben gemaakt, buigt men zich neder.” (Jesaja 2:8 NBG51)
“ Gij moogt u geen gesneden beeld maken, noch enige gedaante gelijkend op iets wat in de hemel boven of wat op de aarde beneden of wat in de wateren onder de aarde is.  Gij moogt u voor die niet buigen, noch u ertoe laten bewegen ze te dienen, want ik, Jehovah, uw God, ben een God die exclusieve toewijding eist, die straf voor de dwaling van vaders brengt over zonen, over het derde geslacht en over het vierde geslacht, wanneer het hen betreft die mij haten,  maar die liefderijke goedheid betracht jegens het duizendste geslacht wanneer het hen betreft die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.” (Exodus 20:4-6 NWV)

“Jehovah wordt gekend aan het oordeel dat hij heeft voltrokken. Door de activiteit van zijn eigen handen is de goddeloze verstrikt.” (Psalm 9:16 NWV)

De Broeders in Christus houden er aan die dingen te geloven die Jezus Christus voor waar nam en die hij ook duidelijk maakte, zodat zij die wensten te luisteren konden horen en gaan geloven en hun ogen konden open gaan.

“(want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen)” (2 Corinthiërs 5:7 NBG51)
“daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.” (2 Corinthiërs 4:18 NBG51)

In het geloof van de middelaar, ons door God geschonken, die zijn leven gaf voor ons, zijn wij verzekerd van de genadegave en durven wij tenvolle vertrouwen in de Vader van Jezus, die ook wij Onze Vader mogen noemen en tot wij wij ook aldus mogen bidden.

“Jezus zei tegen hem: b Ik ben de Weg, c de Waarheid d en het Leven. e Niemand komt tot de Vader dan door Mij. {b #Heb 9:8; c #Joh 1:17; d #Joh 1:4 11:25; e #Joh 10:9}” (Johannes 14:6 HSVNTPS)
“Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.” (Johannes 14:14 HSVNTPS)
“k Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd l dat u zou heengaan en vrucht dragen, en [dat] uw vrucht zou blijven; opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. {k #Joh 13:18 Efe 1:4; l #Mt 28:19 Mr 16:15 Col 1:6}” (Johannes 15:16 HSVNTPS)
“k En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. {k #Jer 29:12 Mt 7:7 21:22 Mr 11:24 Lu 11:9 Joh 15:7 16:24 Jak 1:5 1Jo 3:22}” (Johannes 14:13 HSVNTPS)

“dus moet gij zó bidden: Vader over ons in de hemelen, geheiligd worde uw naam;” (Mattheüs 6:9 NB)

Tot de Ene Ware God Elohim Jehovah willen wij bidden en onze hoop stellen zodat wij redding kunnen verkrijgen in de volle erkenning van het Zoenoffer dat Zijn zoon Jezus voor ons heeft gebracht als een Hogepriester.

Wij houden onze ogen gericht op God in het besef dat Hij Zijn Plan voor wereldvrede zal uitvoeren en de mens niet in de mogelijkheid zal zijn om Gods Wil niet te laten vervullen. Aldus hebben wij het volste vertrouwen dat God deze aarde zal zegenen en er weer een aards paradijs van maken zoals de Tuin van Eden was en zoals verscheiden profetieën ook beloven en de profeet Jesaja zo mooi beschreven heeft.

+

Volgende pagina’s Over Jezus:
Gericht op Jezus
Jezus heer maar niet God

++

Lees ook:

 1. Rond God de Allerhoogste
 2. Niet zeker dat er een God is
 3. Bestaat er een God die zich om ons bekommert?
 4. Geloof in slechts één God
 5. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 6. Tittel tegenover Naam
 7. Een Naam voor een God #1 Belangrijkheid Persoon
 8. Een Naam voor een God #2 Optekening en Kenbaarmaking
 9. Een Naam voor een God #3 Mijnheer de Heer
 10. Een Naam voor een God #5 Zaaien van verwarring
 11. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 12. Jehovah wiens Naam Heilig is
 13. Jehovah mijn sterkte
 14. Eigenheden aan God toegeschreven
 15. Redenen dat Jezus niet God is
 16. Is God Drie-eenheid
 17. Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid
 18. God meester van goed en kwaad
 19. Op wie Hopen
 20. God Helper en Bevrijder
 21. Onze God ook deze van de moslims
 22. Wat is Gods doel met de aarde?
 23. Plan van God
 24. Koninkrijk van God
 25. Geloof voor God aanvaardbaar
 26. Kernpunten van Geloof
 27. Openstellen om Nog veel te leren
 28. Christenmensen met ons geloof
 29. Relatie tot God
 30. Vertrouwen in de Allerhoogste
 31. Geestelijke vorming tot heiligheid #1 Wijsheid in het bereik
 32. Geestelijke vorming tot heiligheid #2 Keuze maken om juiste houding aan te nemen
 33. Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou
 34. Recht en Innerlijke houding voor het bidden tot God
 35. De Kerk moet God dienen

++

Aanverwant:

 1. Mijn Geloof
 2. Geloofspunten van de Christadelphians
 3. Onze geloofsovertuiging
 4. Christadelphian mens
 5. Hoop op Leven
 6. Eén met Christus
 7. Wie, wat & hoe Christadelphians

+++

7 reacties op Gericht op God

 1. Pingback: Not bounded by labels but liberated in Christ « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 2. Pingback: Niet gebonden door labels maar vrij in Christus « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: Filippenzen 1 – 2 « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 4. Pingback: Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 5. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 6. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 7. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8 | Broeders in Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.