Gericht op God

De Broeders in Christus volgen Christus Jezus na en hebben zoals hem hun ogen en hoop gericht op Jezus zijn Vader, welke de Allerhoogste enkelvormige God is, en Schepper van hemel en aarde.

“God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.” (Johannes 4:24 NBG51)

Ook al is God Geest en zijn de mensen naar zijn gelijkenis geschapen, betekent dat nog niet dat die mensen god kunnen zijn, al willen zij daar soms voor spelen en aanbidden zij een hele resem goden. Tussen al die goden of idolen hoort er slechts één de belangrijkste van heel het universum te zijn, en dat is de Souvereine Elohim Hashem, God Adonai Allah (Arabisch voor God) de Allerhoogste wiens naam JHWH Yahuwhah / Jahuwah JehovahDe Enige Ware God” is.

“ Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, [namelijk] én Zijn eeuwige kracht én [Zijn] Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. {r #Ps 19:1}” (Romeinen 1:20 HSVNTPS)

“ (19-2) De hemel vertelt Gods eer, het hemelgewelf verkondigt het werk van Zijn handen. (19-3) De ene dag spreekt ervan tot de andere, de ene nacht vertelt ervan aan de andere. (19-4) Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. (19-5) a [Toch] gaat hun prediking over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. {a #Ro 10:18}” (Psalmen 19:2-4 HSVNTPS)

Aan al de dingen rondom ons kunnen wij de Hand van God herkennen. In het mooie van de schepping kunnen wij zien dat er een meesterhand moet achter zitten, die dit alles heeft mogelijk gemaakt.

God is diegene tot wie wij onze ogen moeten heffen, al zullen wij Hem nooit kunnen zien in persoon (want allen die God zien zullen sterven).

“En Hij (Jehovah God) ging voort: Mijn aanschijn kunt ge niet aanschouwen, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven.” (Exodus 33:20 Canis)

Gods onzichtbare hoedanigheden kan men zien als men naar de natuur (de hemel, het land, de dieren) kijkt, want de aarde is vol van de dingen die Hij gemaakt heeft en toe laat te bestaan. (Psalmen 19:1; 104:24; Romeinen 1:20)

“Erkent het: Jahweh is God; Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe, Als zijn volk en de kudde zijner weide.” (Psalmen 100:3 Canis)

Die Geest die alles geschapen heeft, had van de eerste mens gevraagd de aarde te beheren en wenste dat de mens Zijn Woorden ter harte zou nemen. Aan de nakomelingen van Adam en Eva, de eerste mensen, maakte God zich kenbaar en bracht Hij hen Zijn Wetten, hun er ook op wijzende dat Hij de Enige Ware Almachtige God is, de Allerhoogste die steeds heeft bestaan (geen begin en geen einde kent) van wie geen beelden mogen gemaakt worden en wiens Naam hoort geheiligd (of apart geplaatst)te worden.

“Bidt u dan zo: e Onze Vader, Die in de hemelen [zijt]. Uw Naam worde geheiligd. {e #Lu 11:2}” (Mattheüs 6:9 HSVNTPS)

Hutchinson, Roger 1550 JEHOVAH

Uittreksel van het boek ‘Het beeld van God’ of ‘laie Mans boke’ waarin de juiste kennis van God wordt onthuld en diverse twijfels buiten de hoofdzaak van belang geschreven door Roger Hutchinson in 1550 (verkrijgbaar in John Bruce zijn “Werken van Roger Hutchinson (1842 pp. 183, 183)), met de Bijbelse naam van God: Jehovah (Jehova/Iehova/Iehoua) .

“Opdat men zal weten: Uw Naam is Jehovah, de Uwe alleen; U bent de Allerhoogste over de hele aarde.” (Psalmen 83:18 Naar het Woord van God)

“Want de HEERE is een groot God, ja, een groot Koning boven alle goden. a In Zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen zijn van Hem. {a #Job 26:6} Van Hem is ook de zee, want Hij heeft haar gemaakt, Zijn handen hebben het droge gevormd. Kom, laten wij aanbidden en neerbukken, laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft.” (Psalmen 95:3-6 HSVNTPS)
“En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels. Rondom en aan de binnenkant waren deze vol ogen. Ze kenden geen moment van rust en zeiden dag en nacht: b Heilig, heilig, heilig [is] de Heere God, de Almachtige, c Die was, en Die is, en Die komt! {b #Jes 6:3; c #Opb 1:4,8 11:17 16:5}” (Openbaring 4:8 HSVNTPS)

“Want al de goden van de volken zijn afgoden, maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.” (Psalmen 96:5 HSVNTPS)
“Van hen [geldt] dat de god van deze wereld d de overleggingen van de ongelovigen heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, e Die [het] beeld van God is, hen niet zou bestralen. {d #Jes 6:10 Joh 12:40; e #Joh 14:9 Flp 2:6 Col 1:15 Heb 1:3}” (2 Corinthiërs 4:4 HSVNTPS)

“Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt.” (1 Johannes 5:19 HSVNTPS)

“De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, goedertieren in al Zijn werken.” (Psalmen 145:17 HSVNTPS)

“En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: c Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God, d rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! {c #Ps 111:2 139:14; d #Ps 145:17}” (Openbaring 15:3 HSVNTPS)

Broeders in Christus zijn bereid zich nederig op te stellen en tot een deel van het lichaam van Christus te worden in de rangorde zoals Christus Jezus ook zijn plaats kende in het geheel, maar bereid toonde om voor ons te bemiddelen bij zijn Vader, aan wie hij later het Koninkrijk van God zou overdragen en zitten aan Zijn rechterhand.

In Jezus kunnen wij de eigenschappen van God herkennen, daar hij een onmiddellijke schepping van God is, geplaatst zijnde in de maagd Maria door de Heilige Geest (de Kracht van God), waarbij hij door die plaatsing in de geschiedenis van de mensheid als lang verwachte Verlosser en Heiland, de beloofde Messias en eerstgeborene mocht zijn van Gods 2de of  Nieuwe Schepping die voleindigd zou worden na de wederkomst van de Gezalfde afgezant Jezus Christus en de beoordeling van levenden en doden om toegelaten te worden in het eindeloze Gods Koninkrijk.

“ Hij is het Beeld van de onzichtbare God, n de Eerstgeborene van heel de schepping. {m #2Co 4:4 Flp 2:6 Heb 1:3; n #Opb 3:14}” (Colossenzen 1:15 HSVNTPS)

“ U hebt gehoord dat Ik tegen u gezegd heb: Ik ga heen en kom [weer] naar u toe. Als u Mij liefhad, zou u zich verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen naar de Vader; want Mijn Vader is meer dan Ik. {r #Joh 14:3}” (Johannes 14:28 HSVNTPS)

“Maar ik wil dat u weet b dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw c en God het hoofd van Christus. {b #Efe 5:23; c #Joh 14:28 1Co 3:23 15:27}” (1 Corinthiërs 11:3 HSVNTPS)

“En wanneer Hem alles onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf Zich onderwerpen aan Hem Die Hem alles onderworpen heeft, opdat God is alles in allen.” (1 Corinthiërs 15:28 HSVNTPS)

“Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.” (Johannes 17:6 HSVNTPS)

“En Ik (Jezus) heb hun Uw Naam (Jehovah) bekendgemaakt, en zal [die] bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen.” (Johannes 17:26 HSVNTPS)

“Ik (Jehovah) zal mijn grote naam stellig heiligen, die onder de natiën werd ontheiligd, die gij in hun midden hebt ontheiligd; en de natiën zullen moeten weten dat ik Jehovah ben.” (Ezechiël. 36:23 NWT)

"Jehovah" at Exodus 6:3 (1611 King J...

“Mijn Naam Jehovah – King James Bible -Image via Wikipedia

” En ik wil grote wraakoefeningen aan hen voltrekken, met woedende terechtwijzingen; en zij zullen moeten weten dat ik Jehovah ben wanneer ik mijn wraak over hen breng.” (Ezechiël. 25:17 NWV)

Broeders in Christus beseffen maar al te goed hoe belangrijk het is om Gods Naam, bevestiging van de beloften, te kennen en hoog te houden. Ook houden zij er aan om Hem als enige Ware God versus goden te aanbidden, want buiten Hem is er geen andere god die verheven mag worden en zeker geen enkele beeltenis (of reflectie) die mag aanbeden worden of voor geknield mag worden. Wij horen ons te onthouden van alle dingen die maar iets te maken hebben met afgoderij.

“Ik ben Jehovah. Dat is mijn naam; en aan niemand anders zal ik mijn eigen heerlijkheid geven, noch mijn lof aan gehouwen beelden.” (Jesaja 42:8 NWV)

“ook is zijn land vol afgoden: voor het werk van eigen handen, voor wat eigen vingers hebben gemaakt, buigt men zich neder.” (Jesaja 2:8 NBG51)
“ Gij moogt u geen gesneden beeld maken, noch enige gedaante gelijkend op iets wat in de hemel boven of wat op de aarde beneden of wat in de wateren onder de aarde is.  Gij moogt u voor die niet buigen, noch u ertoe laten bewegen ze te dienen, want ik, Jehovah, uw God, ben een God die exclusieve toewijding eist, die straf voor de dwaling van vaders brengt over zonen, over het derde geslacht en over het vierde geslacht, wanneer het hen betreft die mij haten,  maar die liefderijke goedheid betracht jegens het duizendste geslacht wanneer het hen betreft die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.” (Exodus 20:4-6 NWV)

“Jehovah wordt gekend aan het oordeel dat hij heeft voltrokken. Door de activiteit van zijn eigen handen is de goddeloze verstrikt.” (Psalm 9:16 NWV)

De Broeders in Christus houden er aan die dingen te geloven die Jezus Christus voor waar nam en die hij ook duidelijk maakte, zodat zij die wensten te luisteren konden horen en gaan geloven en hun ogen konden open gaan.

“(want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen)” (2 Corinthiërs 5:7 NBG51)
“daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.” (2 Corinthiërs 4:18 NBG51)

In het geloof van de middelaar, ons door God geschonken, die zijn leven gaf voor ons, zijn wij verzekerd van de genadegave en durven wij ten volle vertrouwen in de mens van Nazareth, Jezus Christus en zijn hemelse Vader, die ook wij Onze Vader mogen noemen en tot wij ook aldus mogen bidden.

“Jezus zei tegen hem: b Ik ben de Weg, c de Waarheid d en het Leven. e Niemand komt tot de Vader dan door Mij. {b #Heb 9:8; c #Joh 1:17; d #Joh 1:4 11:25; e #Joh 10:9}” (Johannes 14:6 HSVNTPS)

“Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.” (Johannes 14:14 HSVNTPS)

“k Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd l dat u zou heengaan en vrucht dragen, en [dat] uw vrucht zou blijven; opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. {k #Joh 13:18 Efe 1:4; l #Mt 28:19 Mr 16:15 Col 1:6}” (Johannes 15:16 HSVNTPS)

“k En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. {k #Jer 29:12 Mt 7:7 21:22 Mr 11:24 Lu 11:9 Joh 15:7 16:24 Jak 1:5 1Jo 3:22}” (Johannes 14:13 HSVNTPS)

“dus moet gij zó bidden: Vader over ons in de hemelen, geheiligd worde uw naam;” (Mattheüs 6:9 NB)

Tot de Ene Ware God Elohim Hashem Jehovah willen wij bidden en onze hoop stellen zodat wij redding kunnen verkrijgen in de volle erkenning van het Zoenoffer dat Zijn zoon Jezus als Weg naar God, voor ons heeft gebracht als een Hogepriester.

Wij houden onze ogen gericht op God in het besef dat Hij Zijn Plan voor wereldvrede zal uitvoeren en de mens niet in de mogelijkheid zal zijn om Gods Wil niet te laten vervullen. Aldus hebben wij het volste vertrouwen dat God deze aarde zal zegenen en er weer een aards paradijs van maken zoals de Tuin van Eden was en zoals verscheiden profetieën ook beloven en de profeet Jesaja zo mooi beschreven heeft.

+

Volgende pagina’s Over Jezus:
Gericht op Jezus
Jezus heer maar niet God

++

Lees ook:

 1. Video Waarom zou ik geloven in God
 2. Waarheid van mens of van God
 3. Ware religie
 4. Rond God de Allerhoogste
 5. Niet zeker dat er een God is
 6. Bestaat er een God die zich om ons bekommert?
 7. Geloof in slechts één God
 8. God boven alle goden
 9. Jehovah Voornaamste Hooggeplaatste
 10. Drie-eenheid of niet
 11. Drie-eenheid – God de zoon of Zoon van God
 12. Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid
 13. Drie-eenheidsleer een menselijke dwaling
 14. De Enige Ware God
 15. God is Één
 16. Eigenheden aan God toegeschreven
 17. Afstraling van Gods heerlijkheid
 18. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 19. Heilige Geest Werkzame Kracht van God
 20. God de Vader
 21. Autoriteit van God
 22. Bekommerende God
 23. God Helper en Bevrijder
 24. God is Positief
 25. God komt ons ten goede
 26. Gods beloften
 27. Gods Hoop en onze hoop
 28. Gods Redding
 29. God versus goden
 30. Jehovah sterkte en toevluchtsoord
 31. Jehovah wiens Naam Heilig is
 32. Beloften van God
 33. Relatie tot God
 34. Rond Jezus
 35. Christus in profetie
 36. Hij die komt – de Mensenzoon
 37. Jezus Christus in het vlees gekomen
 38. Jezus is Niet God
 39. Gezondene van God
 40. Jezus de Gezonden Afgezant van God
 41. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 42. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 43. Christus Jezus: de zoon van God
 44. Zoon van God dé Weg naar God
 45. Christus Koning
 46. Jezus moest sterven
 47. Lam van God – offer gebracht ter verzoening
 48. Lam van God -Voorspeld
 49. Onschuldige
 50. Onschuldig Lam
 51. Opstanding van Jezus Christus
 52. Hij die zit aan de rechterhand van Zijn Vader
 53. Priesterschap van Christus
 54. Christus Wederkomst
 55. Terugkeer van Jezus
 56. Christus’ wederkomst en Eindtijd tekenen
 57. Geloof in Jezus Christus
 58. Lijden bedekt door Zoenoffer
 59. Optekening van gebeurtenissen in een speciaal verzamelwerk
 60. Boek in onze handen
 61. Bestseller aller tijden
 62. Boek der Boeken de Bijbel
 63. Kijk op het Boek der boeken en het Schrift
 64. Woord van God tegenover dat van mensen
 65. Betrouwbare woord
 66. Bijbel – Enige bron van kennis en openbaring van God
 67. Bijbel baken en zuiverend water
 68. Bijbel verzameld Woord van God
 69. Bouwen op het Bijbels fundament 1.Feit of fantasie?
 70. Fundament in de Schrift
 71. Fundament en Onderscheidende Stichting
 72. Bijbelboodschap voor ons
 73. Bijbelbericht niet subjectief
 74. Bijbelse Chronologie
 75. Bijbel lezen
 76. Bijbelstudie
 77. Tijd door de Maker gegeven
 78. Plan van de Goddelijke Maker
 79. Koninkrijk Gods
 80. Koninkrijk van God
 81. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 82. Adam en Christus
 83. Opstanding
 84. Opstanding en Oordeel
 85. Dankbaar voor verkregen Offer
 86. Uitdaging van Bijbels Christendom
 87. Wat de Bijbel zegt omtrent Geloof
 88. Vertrouwen in Jezus Christus
 89. Verzoend met God
 90. Geloofsbelijdenissen
 91. Geloofspunten van de Christadelphians
 92. Geloof volgens eerste eeuw patronen
 93. Geloof voor God aanvaardbaar
 94. Geloofsbelijdenis van de Broeders in Christus
 95. Gelovige tegenover niet gelovige
 96. God aanbidden
 97. Één met Christus
 98. Christus toebehorenden
 99. Bekeer
 100. Actie bij aanvaarding van Redder Jezus
 101. Dopen en herdopen
 102. Opdracht voor Christen
 103. Apostolische gemeenschap
 104. Onafhankelijke Christelijke beweging
 105. Broers en Broeders
 106. Broeders in Christus – Geschiedenis in het kort
 107. Geschiedenis van de Christadelphians
 108. Broeders in Christus hun missie
 109. Broeders in Christus of Christadelphians – Waar staan zij voor
 110. Broeders in Christus of Christadelphians – Wie zijn ze
 111. Open Groep – Broeders in Christus een open Kerkgemeenschap
 112. Christadelphian mens – Wie of wat
 113. Christadelphians Wereldwijd
 114. Christadelphians over heel de wereld
 115. Onze Kijk op de Bijbel
 116. Overtuigd door de Schriften
 117. Uitvoerenden of leidende figuren bij de Broeders in Christus
 118. Christelijke Hoop op Eeuwig Leven
 119. Christelijk Leven
 120. Christen, Jood of Volk van God
 121. Christen genoemd
 122. Christenmensen met ons geloof
 123. Op wie Hopen
 124. Redding
 125. Redding door Volharding
 126. Redding verliezen
 127. Belangrijke Leerpunten van de Broeders in Christus
 128. Organisatie der Broeders in Christus
 129. Organisatie Gemeenschap
 130. Plan van God
 131. Plan van God en wereldvrede
 132. Wereldwijde Koninkrijksregering
 133. Redenen om gedoopt te worden
 134. Rond de Bijbel of Heilige Schrift
 135. Tittel tegenover Naam
 136. Een Naam voor een God #1 Belangrijkheid Persoon
 137. Een Naam voor een God #2 Optekening en Kenbaarmaking
 138. Een Naam voor een God #3 Mijnheer de Heer
 139. Een Naam voor een God #5 Zaaien van verwarring
 140. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 141. Jehovah wiens Naam Heilig is
 142. Jehovah mijn sterkte
 143. Eigenheden aan God toegeschreven
 144. Redenen dat Jezus niet God is
 145. Is God Drie-eenheid
 146. Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid
 147. God meester van goed en kwaad
 148. Op wie Hopen
 149. God Helper en Bevrijder
 150. Onze God ook deze van de moslims
 151. Wat is Gods doel met de aarde?
 152. Plan van God
 153. Koninkrijk van God
 154. Geloof voor God aanvaardbaar
 155. Kernpunten van Geloof
 156. Openstellen om Nog veel te leren
 157. Christenmensen met ons geloof
 158. Relatie tot God
 159. Vertrouwen in de Allerhoogste
 160. Geestelijke vorming tot heiligheid #1 Wijsheid in het bereik
 161. Geestelijke vorming tot heiligheid #2 Keuze maken om juiste houding aan te nemen
 162. Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou
 163. Recht en Innerlijke houding voor het bidden tot God
 164. De Kerk moet God dienen

7 reacties op Gericht op God

 1. Pingback: Not bounded by labels but liberated in Christ « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 2. Pingback: Niet gebonden door labels maar vrij in Christus « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: Filippenzen 1 – 2 « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 4. Pingback: Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 5. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 6. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 7. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8 | Broeders in Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.