Elkaar helpen

Het doet er niet toe wie u bent of waar u vandaan bent, waar u ook mag zijn op de reis van uw leven, hier bent u steeds welkom.

Als Christadelphians of Broeders en Zusters in Christus volgen wij Jezus Christus, Jeshua de man van Nazareth die zijn leven voor iedereen in de wereld heeft gegeven. Deze bijzondere man gaf de opdracht aan zijn leerlingen en zijn volgelingen om uit te gaan in de wereld en het Goede Nieuws te preken. Zoals Jezus de Blijde Boodschap verkondigde, wenste hij ook dat zijn volgelingen dit zouden doen.

Zoals de vroege Christenen deden willen wij ook vandaag nog op dezelfde wijze God dienen en aan Jezus opdracht voldoen door het Goede Nieuws te verkondigen volgens onze mogelijkheden. Wij houden er aan om Blije Tijdingen naar iedereen toe te brengen ongeacht hun geloof of hun verleden. Het komt er niet op aan tot welke religie u of zij behoren, bij ons verwelkomen wij iedereen die zich open wil stellen om met elkaar het leven te bekijken en na te gaan hoe wij allen samen aan een betere wereld kunnen werken waar vrede mag heersen.

Iedereen is welkom hier en wordt uitgenodigd aan de discussies deel te nemen wanneer vragen door een zeker artikel voortkomen. Zo wanneer een artikel u verwart of vragen op brengt, of u er graag iets aan zou willen toe te voegen, voelt u dan alstublieft vrij dat te doen. Uw reactie kan misschien een antwoord geven op vragen van anderen of iemand verder helpen in zijn of haar zoektocht naar de waarheid. Door te reageren kan u interesse tonen om elkaar verder de zaken te laten onderzoeken en meer begrip te krijgen.

De Christadelphians zijn een multiraciale, multiculturele, open vereniging van Godslievenden die hun geloofsovertuiging graag met anderen delen en elkaar helpen in het geloof verder te groeien, in het besef dat niet iedereen op het zelfde moment in zijn of haar leven op het zelfde punt van geloof en kennis staat. Door open te staan voor dit verschil in ontwikkeling van het geloof kunnen wij elkaar helpen om niet verlegen te zijn om verder te durven zoeken en te ontwikkelen.

Als vrije gemeenschap staan wij ook open om iedereen te ontvangen en op te vangen. Zo moet men geen gedoopt lid zijn om samen te komen in de ecclesia of bijeenkomsten. De meeste meetings zijn voor iedereen toegankelijk. Als christenen trachten wij open van geest te zijn en willen wij er op bedacht zijn dat niet iedereen helemaal volgens ons hoort te denken.

Ook vreemden willen wij verwelkomen en er naar luisteren. Iedereen in de maatschappij heeft wel iets te vertellen en kan zo bijdragen tot het algemeen geestelijk welzijn van die maatschappij. Wij willen gehoor geven aan uw verlangens en noden en luisteren naar wat u en anderen te vertellen hebben.

Ongehinderd samen het Woord van God, de Bijbel, bestuderen

Wij willen de hand uitsteken naar iedereen die bereid is om ons te ontmoeten of samen met ons rond te trekken in de wijde wereld van God. Geen enkel probleem mag iemand tegen houden om ons op te zoeken en indien nodig om hulp te vragen. Wij zijn er om elkaar te helpen waar het kan.

Graag willen wij u en anderen uitnodigen om samen het Woord van God te ontdekken. Door elkaar bereid te vinden om de Heilige Schrift te bestuderen en er over in debat te willen treden kunnen wij elkaar de mogelijkheid geven om beter inzicht in dat Woord van God te krijgen maar ook om ons zelf beter te begrijpen en onze plaats in het geloofsgebeuren beter te leren kennen.

Onze uitnodiging gaat naar u toe, maar ook naar alle mensen rondom ons, zonder enig onderscheid van kleur, ras of rang. Door de gelijkheid van iedereen te aanvaarden en elkaar met respect te behandelen kunnen wij elkaar de juiste en rechtvaardige kansen geven om verder te ontwikkelen. Wij dringen er op aan dat de tafel van God open en niet gesloten is, of voor maar enkelen en dat iedereen het geschenk van God zal moeten kunnen te weten komen. Wij houden er aan om aan iedereen de gelegenheid aan te bieden om deel van die gemeenschap te zijn die gered zijn en samen willen en kunnen genieten van Gods liefde.

Wij bepleiten gerechtigheid voor iedereen als een uitbreiding en uitdrukking van geloof. Wij willen naar een rechtvaardiger, vreedzame en medelevende wereld streven dat alles van de creatie van God eert. Om dit te kunnen doen proberen wij ook anderen het nut van die schepping te laten inzien. Eveneens houden wij er aan ons zelf en anderen bewust te maken van het feit dat wij aan iedereen en alles moeten denken en respecteren. Al de mensen maar ook alle dieren en planten, de hele wereld, de hele creatie verdient onze aandacht en zorg. Iedereen bewust makend van de waarde en belang van de schepping kan er toe bijdragen om tot een betere wereld te komen. Uiteindelijk zal ons doel daarin bestaan om samen met meerderen uit te kijken naar een vredevol Koninkrijk van God waar mens, dier en plant in eerzaamheid zullen kunnen samen leven.

In onze ongebondenheid en openheid van geest willen wij steeds open staan voor nieuwe ideeën en nieuwe wegen inslaan. Steeds willen wij verder op weg gaan en samen werken aan het zijn van een ‘kerk‘ en aan het vorm van een christelijke gemeenschap. Elke Christadelphian Ecclesia heeft zijn eigen entiteit en kan misschien zijn eigen regels en voorschriften hebben. Zij zijn niet aan een overkoepelend orgaan of een regerend lichaam gebonden, omdat voor hen er slechts één Meester over hen is en dat is Jezus Christus, die hun Koning is, Hogepriester en Meester Leraar of hoogste Rabbijn.
Wij allen willen enkel de leerstellingen van de Bijbel volgen en verkiezen niet wereldse leiders te volgen of te eren. Voor ons bestaan er aldus ook geen dogma‘s, want enkel wat er in de Bijbel staat zal onze leerstellingen bepalen en de geloofsverplichting bepalen.

Iedereen in de gemeenschap is van gelijk waarde. Niemand is hoger geplaatst dan iemand anders. Iedereen in de gemeenschap zou daar voor iedereen moeten zijn, elkaar op gelijke voet behandelen en zou elkaar moeten proberen te helpen om buur en vriend vooruit te doen gaan. De bevordering van de ander moet het primaire zijn en dan pas het eigen ik.

Wij bevestigen dat culturele verschillen onze bekwaamheid uitbreiden en onze bereidwilligheid tonen om meer mensen te verwelkomen. Niet één persoon is hetzelfde. Deze verscheidenheid maakt de wereld zo kleurrijk en de moeite waard. De diversiteit maakt het juist spannend en mooi. Door het aannemen van de verschillende karakters en het nemen en aanvaarden van elke persoon zoals hij of zij is, gewillig om met hen te communiceren en kostbare tijd met hen te delen, zal eenieder van ons de kans geven zichzelf en de ander te verrijken en zal ook ons genoegen kunnen doen nemen in het helpen van diegenen rondom ons.

Wij streven er naar ons perspectief globaal te houden in ons partnerschap met geloofsmensen van rond de gehele wereld en zodoende zijn wij ook leden van Christadelphia, de wereldwijde Vereniging van Christadelphians (of de Stad van Christus – City of Christ) is en zijn met de Christadelphian Bijbel Missie of CBM verbonden.

Regelmatig samen komend kunnen wij van elkaar horen hoe iedereen het in deze wereld stelt en kunnen wij tijdig van elkaar horen als er iets verkeerds zou gaan of er bepaalde noden zijn. Wij kunnen regelmatig samen komen om te vergaderen, bidden voor elkaar, voor missionering, studie globalisatie of voor een Mens tot Mens groepsmissiereis te plannen. Maar in de westelijke wereld is die prediking ook dringend vereist. Onze materialistische maatschappij is ver van God afgeweken om niet te zeggen ontvreemd. Door met anderen het Woord van God te bestuderen kunnen wij elkaar helpen om samen door dat Woord ons te laten vormen, te groeien en meer inzicht te krijgen.

Wij willen u graag aanmoedigen om de beslissing te maken om de handen uit de mauwen te steken en een voet buiten de deur te zetten om een stap in de wereldmissie te nemen en bewust mee te helpen aan het verspreiden van het Goede Nieuws, overal in de wereld, ook heel dicht bij u thuis. Indien u genoeg tijd hebt om zelf moeite te doen of dingen te ondernemen, willen wij u daarbij steeds helpen. Maar indien u voor zulk belangrijk werk onvoldoende tijd zou hebben kan u ook overwegen om diegenen die wel tijd kunnen vrij maken hierin te steunen. U zou anderen kunnen helpen om dat verkondigingswerk goed te laten uitvoeren, door hen de middelen toe te reiken zodat zij er voor kunnen zorgen dat het nodige predikingswerk mag slagen en mensen komen te focussen op Christus.

Om het Woord van God en het Goed Nieuws van het Komende Koninkrijk van God te verkondigen hebben wij materiaal nodig. Om die hulpmiddelen aan te schaffen zijn er dan weer financiële middelen nodig. De verkondiging via het web heeft tekst- en documentatiemateriaal nodig. Het veldwerk heeft meerdere publicaties, zoals strooibriefjes, folders, tijdschriften en boeken nodig. Al dat materiaal moet kunnen gedrukt en verspreid worden. Al het verkondiging en gemeenschapswerk brengt ook kosten met zich mee (internet, webruimte, afdrukken, auteursrechten, huur van ruimten, enz. voor het maken of laten doorgaan van een kerk) Voor het geval dat u hierbij hulp kan bieden en uw vakmanschap ter onzer beschikking wil stellen is dat van harte welkom. Elke helpende hand is welkom. Er zijn voldoende zaken die moeten verricht worden in een geloofsgemeenschap. De lokalen voor bijeenkomsten moeten onderhouden worden, studiemateriaal moet verzameld worden, artikelen moeten geschreven en vertaald worden, teksten kunnen veraangenaamd worden met illustraties, bij de bijeenkomsten voor de ‘maaltijd des heren‘ (Communie of het Breken van het brood) mag er ook een kok voorhanden zijn of iemand die zich om de tafel bekommert, u ziet, er valt heel wat te doen waarbij iemand zich wel nuttig zou kunnen maken. Welke uw vaardigheden ook mogen zijn, of wat u ook maar graag zou willen doen, u bent steeds welkom om ons te vervoegen en om ons te helpen indien u wenst. Dat zal het verspreiden van de Blijde Tijdingen, de Goede of Blijde Boodschap veel gemakkelijker maken.

Om ons te helpen om het Woord van God te verspreiden kunt u altijd ons helpen door er zorg voor te dragen dat meer mensen ons zullen kunnen leren kennen. U kan dit doen door hen onze webpagina’s voor te stellen, ze zelf regelmatig te bezoeken en er ook naar te verwijzen. Voor het geval dat u van een artikel houdt kan u de aandacht van anderen er voor opwekken door het klikken op de “Like” of “Houd van” knop of door het delen van de artikelen via uw sociale netwerken zoals Facebook en andere. Onder het artikel kunt u “Share” knoppen vinden voor vele platformen, zodat u gemakkelijk via het aanklikken van de respectievelijke knop op uw gekozen netwerk het artikel kan delen met anderen. Door het verwijzen naar van onze artikelen op uw sociale netwerken kunt u ons helpen om beter bekend te worden en ons in ons werk steunen om het Woord van God te verspreiden. Indien u zelf een website hebt zou u ook in uw eigen teksten naar onze artikelen kunnen verwijzen.

Mondelinge reclame is nog steevast de beste. Daarom kan u ook in uw eigen omgeving over onze websites of gedrukte publicaties praten en mensen aanraden om ons eens een bezoekje te brengen. Eveneens houdt niemand u tegen om het door ons vrij ter beschikking gesteld materiaal in uw eigen gemeenschap te gebruiken. U kan het daar met anderen bespreken en uw eigen visie er naast legen. Aldus zal u mee kunnen werken om anderen mee te doen nadenken over geloofskwesties, die naar de tijd vordert nog belangrijker zullen worden. Zo zal u door ons materiaal mee te helpen verspreiden mee kunnen werken aan de verspreiding van het Woord Gods en anderen kunnen helpen om met gedachten van ons te vermengen met uw en hun gedachten te groeien.

U kunt ons helpen om u te helpen:

 • door anderen ons beter te leren kennen
 • door ons vragen te durven stellen
 • door uw mening te geven
 • door antwoorden op vragen te geven
 • door mee in discussie te gaan
 • door reacties te geven, zoals het een duim omhoog te geven of op te nemen in uw “Like it’
 • door het lezen van onze vele publicaties en er over na te denken
 • door het voorstellen van dingen – elk voorstel is nuttig
 • door er op te wijzen als wij iets over het hoofd zien of vergeten zijn
 • door het geven van advies of raad, voorstellen en/of door het helpen met onze projecten
 • door ons op te zoeken in het werkelijke leven en niet enkel in het virtuele internetwereldje, door het naar onze bijeenkomsten te komen, onze dienst of Bijbelstudie bij te wonen
 • door een helpende hand uit te steken en zo het vele werk dat in de gemeenschap moet gebeuren lichter makend
 • door u mee in te zetten en er voor te gaan
 • door zelf in uw eigen omgeving of bij u thuis te beginnen met het verspreiden van het Woord van God en een huiskerk op te richten of kleine kerkgemeenschap te vormen
 • door de openstelling van uw huis een mogelijkheid tot kiemen van het Christelijk zaad en zo een andere weide open te stellen voor de schapen van Christus, om in de gecreëerde ruimte mensen de mogelijkheid te geven om samen te komen om de Bijbel te lezen, bestuderen en samen dienst voor God te houden
 • door de kerk thuis met u het brengen zal u mensen tot de huiskerk kunnen brengen en zo dichter tot God brengen en God in hun hart binnen laten om hen verder te leiden
 • door uw inzet en de onze anderen de gelegenheid geven om u iedereen met geestelijk voedsel te voeren
 • door het durven toe te laten dat anderen u inspireren en hen door u te laten inspireren
 • door het samenwerken als aanhangers van Christus en op elkaar een goede invloed uitoefenen
 • door te weten dat u niet alleen bent in het geloof in een toekomst
 • door uzelf te laten opnemen in een verbonden gemeenschap met Christus Jezus, waarin wordt aangenomen dat elke mens verschillend is, maar deel van die band van eenheid is (in gemeente, geloof, aanbidding, liefde)
 • door het respecteren van iedereen zijn eigenaardigheden en deze verschillen toe te staan
 • door die onderlinge verschillen een gewaardeerde verscheidenheid in Gods Kerk te geven
 • door te beseffen dat wij allen onze wereldse verplichtingen naar de autoriteiten en civiele instellingen moeten nakomen en dat wij allen, ook de kerkgemeenschap volgens hun voorschriften en wetten moeten leven, al hoewel Gods Wetten voorop staan. Maar wij moeten allen onze belastingen en uitgaven betalen (zoals zulke uitgaven voor water, gas, elektriciteit, papier, inkt en andere kantoorartikelen, webvoorziening, auteursrechten, enz.)
 • door in te zien dat elke steun of het nu moraal of financieel is welkom is en dat het goed is om elkaar op alle vlakken te steunen om aldus gemotiveerd te blijven en het werk in de naam van Christus Jezus, de zoon van God verder te gaan doen, zodat meer mensen zijn werken en de werken van zijn Vader kunnen te weten komen en de belangrijkheid van zijn zoenoffer te weten zullen komen.

Morele steun kan door het niet negeren van onze brieven en door het reageren op onze schrijven getoond worden.

Financiële steun is van harte welkom en kan via overschrijving of via Paypal verwezenlijkt worden.

Paypal betalingen via Christadelphians Donatie of Regelmatige Bijdrage

Voor PayPal kan dit met een betaling naar christadelphians@scarlet.be te Foksweg 14, B.3061 Leefdaal, België

Uw gift kan ons helpen ons werk voort te zetten om het Goede Nieuws van het komende Koninkrijk van God kenbaar te maken, alsook om hulp te bieden daar waar nodig.

Overschrijvingen kunnen op volgende rekeningen gedaan worden

 • BE37 9730 6618 2528 BIC: ARSPBE22 met vermelding B Cd met vervolgens een melding waaraan u graag uw donatie zou besteed zien (bijv; kerkwerk , algemene kosten, onderwijs, hulpverlening in binnen of buitenland)
 • of IBAN NL68INGB0000642973 BIC: INGBNL2A waar ook voor Nederlandse ingezetenen een belastingteruggave kan voorzien worden via de ANBI registratie op het adres van de Broeders in Christus te Amersfoort, Nederland.
  Hierbij niet vergeten de Referentie Belg Cd te vermelden met eveneens een mededeling waaraan u graag het bedrag besteed zag (bijv. lectuur, publikaties, verkondiging, technisch onderhoud, ecclesia)

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.