Gedachte voor vandaag 24 maart: Dwazen in de wereld die wijsheid en onderricht verachten

Gisteren zijn wij aangevangen met het lezen van het Boek Spreuken bij onze dagelijkse Bijbellezingen. Daar kwamen we te lezen:

“De vrees voor Jehovah is het begin van de kennis; wijsheid en discipline worden door de dwazen verworpen.” (Spr 1:7)

Hierbij moeten wij goed beseffen dat de basis van alle kennis ligt bij het eerbiedig ontzag voor de Allerhoogste God boven alle goden, Jehovah.

In deze wereld vinden wij sprekende voorbeelden hoe het alleen dwazen zijn die Gods lessen en wijsheid niet op hun waarde schatten. Duidelijk laten zij merken hoe zij zo dikwijls de bal mis slaan en zich bij wijze van spreken echt belachelijk maken. Doorheen de eeuwen heen hebben velen die dachten de wijsheid in zich te hebben, woorden neergeschreven die hun kennis van bepaalde zaken moest toe lichten. Maar met de jaren hebben andere ‘wijzen’ hun woorden ontkracht en heeft de wetenschap bewezen dat zij er naast zaten.

Ook vinden wij in het verleden, zowel als in het heden, mensen die beweren de wijsheid te hebben en die spotten met anderen die er een andere mening op nahouden. Dikwijls genieten zij van hun eigen sneren en blijven zij als dwazen de wijsheid negeren.

“21 Op de hoeken der woelige straten staat zij te roepen; bij de ingangen der poorten, in de stad verkondigt zij haar boodschap: 22 Hoe lang nog, onverstandigen, bemint gij het onverstand en vinden de spotters plezier in hun spot en zijn de dwazen afkerig van kennis?” (Spr 1:21-22 WV78)

Het is van alle tijden dat men mensen kan vinden die gewoonweg niets willen weten van ware kennis en inzicht, van eerbiedig ontzag voor de Elohim. Ook al waren er meerderen die er hun op wezen (of wijzen) waar zij waarheid en inzicht kunnen verwerven. Het is van alle tijden dat zulke adviezen worden neergelegd en dat men lachend doet over diegenen die over die wijsheidsboeken spreken, en schokschouderend doen over hun vermaningen.

“29 Omdat zij de kennis hebben verworpen en de vrees voor Jahwe niet hebben verkozen, 30 omdat zij niet wilden weten van mijn raadgevingen en al mijn vermaningen hebben versmaad,” (Spr 1:29-30 WV78)

Voor sommigen duurt het echt lang voor zij er toe komen hun eigen omgeving en zichzelf in vraag te stellen. Gelukkig kunnen wij zien dat er toch mensen zijn die tot inzicht komen en zich zelf dan wel gaan afvragen waarom zij die wijze lessen haatten en waarom zij niet luisterden naar zulke vermaningen.

“12 en zegt gij: ‘Waarom heb ik de tucht verfoeid en heeft mijn hart de vermaningen versmaad? 13 Waarom heb ik niet naar de stem van mijn leraren geluisterd en mijn oor niet geneigd naar mijn meesters?” (Spr 5:12-13 WV78)

Wij zijn ook in een tijd gekomen waar de Bijbel voor waarschuwt en ons laat weten dat in de ‘bestemde tijden‘ kinderen niet naar hun ouders zullen luisteren en hun wijze raad zelfs zullen negeren. Tegenwoordig vergeten er velen dat men beter luistert naar de terechtwijzingen van zijn vader.

“De dwaas versmaadt de onderrichting van zijn vader, maar wie een vermaning ter harte neemt wordt verstandig.” (Spr 15:5 WV78)

Vandaag lijkt eens te meer dat de dwaas geen behoefte heeft aan verstand. Als wij rondom ons kijken en mensen horen praten, of op sociale media zien, dan horen wij velen pochen en hoog oplopen met hun ‘wijsheid’. Die vele boodschappen op sociale media opmerkend kunnen wij zien hoe vele dwaze harten open liggen.

“De dwaas is niet gesteld op inzicht, maar hij loopt graag met zijn gevoelens te koop.” (Spr 18:2 WV78)

Heden is de grootste meerderheid van de mensen niet in God geïnteresseerd en doen zij het af of die gelovigen allemaal dwazen zijn die in sprookjes geloven. De Bijbel spreekt over zulke tijden die zullen komen waar het volk zich tegen de aanhangers van God zullen richten. Diegenen die zich tegen de gelovigen keren weten echter niet dat het zij zijn die zich eigenlijk in de duisternis bevinden.

Vandaag zien wij heel wat mensen die er zo maar op los leven en de geneugten van het leven opzoeken, zonder rekenschap te geven aan of voor anderen. Toch zijn er heel wat dingen die zij niet aan de buitenwereld kenbaar willen maken, omdat zij ergens wel beseffen dat datgene wat ze doen, niet kosher is. Gods Woord vertelt ons dat die mensen een hekel hebben om hun private handelingen aan het licht te laten komen. Daartegenover staat de gelovige, die helemaal niet bang is om al zijn daden aan anderen te laten zien. De ware gelovige heeft niets te verbergen voor de buitenwereld die hem voor zijn openhartigheid zelfs zal honen, Alles wat de gelovige doet mag gerust gezien worden. Alsook zal de gelovige zich er aan houden zich naar Gods Wil te gedragen, dit tot eer van zijn God, Jehovah, de God van Israël.

“18 Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren zoon van God. 19 Hierin bestaat het oordeel: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht, omdat hun daden slecht waren. 20 Ieder die slecht handelt, heeft een afschuw van het licht en gaat niet naar het licht toe uit vrees dat zijn werken openbaar gemaakt worden. 21 Maar wie de waarheid doet, gaat naar het licht, opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn gedaan.’” (Joh 3:18-21 WV78)

De lezing van vandaag brengt er ons toe de waarde er van te kennen wanneer wij Gods Woorden aannemen en ze als een schat in ons hart bewaren.

“1  Mijn zoon, als gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden zorgvuldig bewaart 2 en uw oor dan spitst op de wijsheid en uw hart naar het inzicht keert, 3 ja, als gij de schranderheid tot u roept en tot het inzicht uw stem verheft, 4 als gij ernaar zoekt als naar zilver en speurt als naar verborgen schatten, 5 dan zult gij de vrees voor Jahwe verstaan en vindt gij de kennis van God.” (Spr 2:1-5 WV78)

Ook al zien wij veel mensen rondom ons die niets van God willen weten en zich te buiten gaan aan allerlei onbehoorlijke dingen, mogen wij ons niet laten meeslepen, maar moeten wij sterk blijven vast houden aan dat Woord, dat God ons heeft gegeven met het Boek der boeken.

Wij moeten dat groot meesterwerk uit de oudheid beschouwen als een zeer groot goed. Indien u het nog niet bezit moet u moeite doen om het te verkrijgen. Daarin zal je ook merken wat eerbiedig ontzag voor Jehovah betekent. Dan zul je God werkelijk leren kennen.  Want de Almachtige is de Bron van alle wijsheid. Uit alles wat Hij zegt, spreekt wijsheid en verstand. Het is Hij die zich bekommert om mensen die Hem willen leren kennen. Hij geeft oprechte mensen houvast en is een beschermer van hen die zuiver wensen te leven. Die mensen blijven op de goede weg; de weg die Hij voor hen effent. Met veelvuldig die Bestseller aller tijden te openen om te lezen, zul je leren te begrijpen wat recht en gerechtigheid is, wat gerechtigheid is en welke levensweg als de goede geldt. Wanneer je je die wijsheid eigen hebt gemaakt en de vruchten plukt van nieuw vergaarde kennis, dan zal je ook leren na te denken vóór je iets zegt en die bedachtzaamheid zal je beschermen.

“6 Jahwe immers geeft de wijsheid; uit zijn mond komen kennis en inzicht. 7 Hij verzekert de voorspoed van de rechtvaardigen en de bescherming van wie onberispelijk leven. 8 Hij behoedt de paden van het recht en beschermt de weg van zijn getrouwen. 9 Dan zult gij gerechtigheid verstaan en recht, rechtschapenheid en alle goede wegen. 10  Wanneer de wijsheid binnentreedt in uw hart en de kennis lieflijk is voor uw ziel, 11 dan zal de bedachtzaamheid u bewaken, het inzicht u behoeden,” (Spr 2:6-11 WV78)

Door de Wijsheid uit de Heilige Schrift je eigen te maken zal je bekwaam zijn om jezelf te beschermen tegen hen die slechte dingen zeggen en tegen hen die niet in oprechtheid geloven. Het zal je ook beschermen tegen de boosdoeners, die lachen om allerlei wandaden; die de goede weg verlieten en kozen voor hun eigen kronkelpad.

“12 om u te redden van de slechte weg, van de man die slinkse taal spreekt, 13 van hen die de rechte paden verlaten om duistere wegen te gaan, 14 van hen die hun vreugde vinden in kwaaddoen en juichen over slinkse streken tegen hun naaste, 15 van hen wier paden krom zijn en die verkeerde wegen begaan;” (Spr 2:12-15 WV78)

Laat ons goed beseffen dat wij niet de wereld van de mens moeten na lopen maar wel de wereld die God in het vooruitzicht heeft voor ons. Als wij ons als kinderen van God willen zien, moeten wij er ons ook naar gedragen. Daarbij moeten wij beseffen dat de hele wereld in de macht van de tegenstander van God (duivel / satan). In ons leven moeten wij dan ook die belangrijke keuze maken, met wie wij bevriend willen zijn, met God of met de wereld?

Onze keuze zal echter bepalend zijn, want indien wij vriendschap met de wereld sluiten, betekent dat gelijk dat wij een vijand van God worden. Wie namelijk voor de wereld kiest, kiest God als zijn vijand.

“Wij weten dat wij bij God horen, terwijl de hele boze wereld in de macht van de boze ligt.” (1Jo 5:19 WV78)

“Trouwelozen, weet ge niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent? Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God.” (Jak 4:4 WV78)

Meermaals zullen wij kunnen aanvoelen hoe alles in de wereld verloopt en hoe mensen ons liever zouden zien, als wij zoals de meerderheid zouden doen, ons aan al die feesten houden waar zij zo graag aan vast houden. Ja, het klink misschien raar, maar dan zouden velen meer van u houden, als u blijk geeft bij hun wereld te horen. Maar nu dat niet zo is, houden zij niet van u in die mate, of erger nog, zijn er velen die u haten. Dat doen zij omdat Christus u van hen heeft losgemaakt en omdat u dan met de andere ware gelovigen net zo min bij de wereld behoort als Jezus en zijn leerlingen.

“Als gij van de wereld zoudt zijn, zou de wereld liefhebben wat haar toebehoort. Daar gij echter niet van de wereld zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld u.” (Joh 15:19 WV78)

“Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.” (Joh 17:16 WV78)

Laat ons daarom als doel stellen de goede weg, die Christus voor ons heeft voorbereid, te bewandelen. Hierbij kunnen wij best de Bijbel als onze gids gebruiken en het voorbeeld volgen dat oprechte mensen ons geven. Want wij moeten beseffen dat de aarde voor hen is die zuiver leven; en God zal de oprechten nooit verlaten. Hij zal zijn belofte van dat Vrederijk zeker nakomen.

Hoe men het draait of keert, de mens zal niet aan Gods Plan kunnen ontsnappen. Tot aan het einde der tijden zullen er steeds mensen zijn die verkiezen om zonder God door het leven te gaan en die zich niet aan Hem of aan hun naaste zullen storen. De Bijbel vertelt ons dat hen uitroeiing staat te wachten. Ja, zij zullen worden vernietigd.

“20 Daarom moet gij de weg van de goeden begaan, op de paden van de rechtvaardigen blijven, 21 want de rechtschapenen zullen het land bewonen en de deugdzamen mogen er blijven, 22 maar de goddelozen worden uit het land weggevaagd en de trouwelozen worden er uitgeroeid.” (Spr 2:20-22 WV78)

+

Voorgaande

Ongelezen bestseller

Kennis en wijsheid door een Oud Boek

Maar de wijsheid waar moet je haar zoeken? #1 Steenkool – zilvermijn & Boek Spreuken

Gedachte voor vandaag 23 maart: Vrees of ontzag voor Jehovah is het begin van wijsheid

De degelijke Huisvrouw

Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God

Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken

Nut van het lezen van de Bijbel

++

Aanvullende lectuur

 1. Woorden in de Wereld
 2. Het grote ideaal van deze tijd
 3. Openstellen om Nog veel te leren
 4. Graven in woorden, theorieën en artefacten
 5. Boek der boeken de Bijbel
 6. Bijbel op de eerste plaats #1/3
 7. Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven
 8. Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger
 9. Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel
 10. Woorden gesproken door de Eeuwige tot de mensheid
 11. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 12. Zuivere woorden in een Boek van Hem die nabij is (Our world)Zuivere woorden in een Boek van Hem die nabij is (Some view on the world)
 13. Bijbel, helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest ter onderricht (Our World)Bijbel, helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest ter onderricht (Some View on the World)
 14. Waarom wij in de Bijbel moeten geloven
 15. Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 6: Het bewijs van Gods bestaan (6) De persoonlijke ervaring (slot)
 16. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 17. Geloof in dingen van God
 18. Missionaire hermeneutiek 1/5
 19. Missionaire hermeneutiek 4/5
 20. Delen van God’s Rijkdom en Wijsheid
 21. Geloof in een Boek van God
 22. Geloof in een te interpreteren Boek
 23. De Bijbel als instructieboek #1 Lezen van de Bijbel
 24. De Bijbel als instructieboek #3 De Taal van de Bijbel
 25. Zeg het toch maar
 26. De boekrol
 27. Onzeker over relevantie Bijbel
 28. Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren
 29. Bijbel boek voor het heden
 30. Leren kennen van Hem die het hart kent
 31. De Bijbel volgens Calvijn kostbaarste goed
 32. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 33. Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen
 34. Mogelijkheid tot leven
 35. Door moeilijkheden zien dat de bijbel waar is
 36. De weg ten leven
 37. Bible a guide – Bijbel als gids
 38. Bijbel als een waterplas
 39. Bijbel medicijn tegen depressie
 40. De Adem van God tot bestaan, leven en tot relatie brengend
 41. Bestaan en moeilijke herkenning van het Hoogste Godheidswezen
 42. Schepping en wet die vertellen over Gods eer
 43. De Bijbel voor u en voor uw leven
 44. De Bijbel in 451 talen beschikbaar (in 2008)
 45. Bijbelgezegden over God
 46. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 47. Een schatkamer in huis #1 Mens te vergelijken met een huis
 48. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #2 Vorm van beeldtaal
 49. Aanvoelen en kennis (Our World) = Aanvoelen en kennis (Some view on the World)
 50. Wijsheid ligt diep (Our world)Wijsheid ligt diep (Some View on the World)
 51. Onthullende boeken (Our world)Onthullende boeken (Some View on the World)
 52. Heeft Bijbel voor de mens van vandaag nog betekenis
 53. Geloof en onderzoek: Schepping, intelligent design, evolutie (5) De atheïstische fundamentalist
 54. Van de vele boeken kan enkel de Bijbel je transformeren
 55. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 56. Lezen wat er staat geschreven
 57. 7 uitspraken van Prince over God, geloof en de Bijbel
 58. Zeker zijnde van Bevrijding
 59. Een uiteenvallende Bijbel teken voor iemand die dat niet doet (Our world)Een uiteenvallende Bijbel teken voor iemand die dat niet doet (Some View on the World)
 60. Een norm waaraan de verstandigen en eerlijken zich kunnen herstellen optrekken (Our World) = Een norm waaraan de verstandigen en eerlijken zich kunnen herstellen optrekken (Some View on the World)
 61. Het gezag van de Schrift in het geding binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken
 62. Sta op in de ochtend en bidt voor de zegen van de Heer
 63. Laat me je tong zien
 64. Woorden moeten worden afgewogen, niet meegerekend
 65. Kijk van jongeren en ouderen naar de Bijbel
 66. Weet door proberen
 67. Werken aan de Bijbel aanvoelend als vernieuwen van bedradingen in een oud huis
 68. Een uiteenvallende Bijbel teken voor iemand die dat niet doet
 69. Verspreiding van Gods woord steeds meer op digitale wijze
 70. Als de tijd ten einde loopt …… Slechts een klein deel gered
 71. Gedachte voor 2 januari 2018
 72. Het credo van de Christadelphian
 73. Christadelfiaanse geloofspunten #18 Koninkrijk van God – Beloning voor trouw en bestraffing voor ontrouw
 74. Christadelfiaanse geloofspunten #20 Vastgestelde Wet voor instructie in gerechtigheid

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bedenking, Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelonderzoek, Christen zijn, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Levensvragen, Wereld, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Gedachte voor vandaag 24 maart: Dwazen in de wereld die wijsheid en onderricht verachten

 1. Pingback: Kleine en grote dingen, belangrijke en onbelangrijke zaken – Belgische Broeders In Christus

 2. Pingback: Sjana tova oemetoeka – שָׁנָה טוֹבָה וּמְתוּקָה – Jeshuaisten / Jeshuaists

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.