Wonder van voorzienigheid

Het Wonder van voorzienigheid

Vaststelling van vorm

Mensen vragen zich vaak af wanneer het was dat de inhoud van de Bijbel werd vastgesteld in haar huidige vorm, en door wie en op welke gronden. Als men een verzameling van werken heeft moet er een keuze gemaakt worden welke men te samen in één bundel wil presenteren als één geheel, en om welke reden. Impliciet in dergelijke vragen ligt het gevoel dat als de menselijke selectie heeft besloten wat ‘de canon‘ van de Schrift is genoemd, dat deze keuze niet kan worden ingeroepen als onfeilbaar. Want hoe zou nu iets dat door mensen samengesteld is geworden als de enige ware en juiste keuze kunnen beschouwd worden. door de jaren heen zijn er trouwens nog meerdere vroeg Christelijke werken gevonden die nog niet gekend waren toen men de Heilige Schrift samenstelde als de canonieke Bijbel.

Vormgieting

English: Papyrus Bodmer VIII, Original: Biblio...

Twee pagina’s uit een brief van Peter van de 3 Eeuw na Christus Bodmer Papyrus VIII, Origineel in de Biblioteca Apostolica Vaticana (Foto credit: Wikipedia)

Het wordt soms ten onrechte gesuggereerd in antwoord dat de uiteindelijke vorm van de Bijbel werd bepaald door de besluitvormingsprocessen van de kerkenraden van de tweede tot de vijfde eeuw GT, en dat de canon van de Schrift dus getrouw moet worden aanvaard op gezag van de kerk alleen.

Openbaring van goddelijke inspiratie

In plaats daarvan, is er duidelijk bewijs om aan te tonen dat het de aard van elk Bijbel boek was, dat als geïnspireerd en geopenbaard kon beschouwd worden. Die geopenbaardheid van goddelijke Inspiratie maakt dat zijn min of meer onmiddellijk in het groeiende lichaam van goddelijke geschriftenopname konden opgenomen worden. Zekerheid hiervoor mogen wij dan ook vinden in het algemeen gebruik en in de groei van belangrijkheid in die Joodse natie en uiteindelijk ook als aangroeiend bronnen materiaal voor de eerste christenen (zie Romeinen 3:02 en 2 Timoteüs 3:15) .  Die eerste Christenen gebruikten vooral de Hebreeuwse geschriften met de Thora en de Profeten plus de Poëtische geschriften zoals de Psalmen en Liederen van Solomon, later kwamen de geschriften van de eerste leerlingen van Jezus, de apostelen er bij.

Voortgezette traditie van doorgeven

Er is veel intern Bijbel bewijs om aan te geven dat dit proces van vorming van gebruikte leesstukken gestaag door ging zowel in de leefgroepen van het Oude als het Nieuwe Testament (zie 2 Kronieken 34:14 en 2 Peter 3:15,16 als slechts twee voorbeelden) .

De raden van de joodse en later, van de christelijke kerken, kozen niet zozeer wat moest worden opgenomen of uitgesloten van de Bijbel als bevestiging van wat reeds lang aanvaard was als het Woord van God.

Achter de hand van de opschrijver

We kunnen er zeker van zijn dat bij dit alles de inhoud van de Bijbel niet alleen werd overgelaten aan de feilbare keuze van de mannen. Achter die mannen die opschreven, dupliceerden en weer voort vertelden, stond de Maker of Allerhoogste Meester om het geheel in goede banen te leiden. Het is immers niet onredelijk om te verwachten dat een almachtige God Zijn Werken en Zijn woorden zou beschermen door de eeuwen heen, door de voorzienigheid, dat wat Hij reeds had tot stand gebracht door de wonderbaarlijke openbaring. “Mijn woord”, zei God, ‘zal niet ledig tot Mij wederkeren “(Jesaja 55:11).

“8  Dan breekt uw licht als de dageraad door en groeien uw wonden spoedig dicht; dan gaat uw geluk voor u uit, en sluit Jahwe’s glorie uw stoet. 9 Als gij dan roept, geeft Jahwe u antwoord, en smeekt gij om hulp, Hij zal zeggen: ‘Hier ben Ik!’ Als gij het juk uit uw midden verwijdert, geen vinger bedreigend meer uitsteekt en geen valse aanklachten indient, 10 de hongerige aanbiedt wat gij voor uzelf verlangt en de onderdrukte met voedsel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, uw nacht als de heldere middag zijn. 11 Dan zal Jahwe u steeds blijven leiden, in verschroeide oorden uw honger stillen. Hij zal uw krachten sterken en gij zult zijn als een rijkbesproeide tuin, als een bron die nooit teleurstelt als men om water komt.” (Jesaja 58:8-11 WV78)

Toeziener voor correctheid

De Allesziende God zou Zijn Woord niet in het duister laten verzanden. Door de eeuwen heen zag Hij er op toe dat het juist werd verder verteld. Hierin is geen verandering gekomen toen de volgelingen van Jezus dat Woord van God ook tot bij de heidenen bracht en deze in het Licht van Gods waarheid brachten, zodat dezen over gingen tot het doopsel in Jezus naam.

Alle woorden opgeschreven in de Heilige Schrift zijn Goddelijke waarheid in hun bron, in staat om een prachtige verandering te produceren in het menselijk hart, het geven van instructie, troost, kracht en vertrouwen. Ze zijn Gods Gedachten, Gods Stem en Gods weg, voor ons allemaal. Die woorden zullen in leven blijven en zullen de wereld laten zien dat God Zijn plan tot uitvoer brengen. Gods Woord vervult namelijk altijd Zijn doel op aarde. Zijn Woord faalt nooit in Zijn beoogde doel.

Saint George Preca has been likened as a succe...

Getrouwe overschrijvers zoals Gregorius Preca die werd aanzien als de opvolger van de apostel Paulus zijn evangelisch werk op het eiland Malta. (Foto credit: Wikipedia)

Doorheen de geschiedenis heeft God er voortdurend zorg voor gedragen dat Zijn woord behouden bleef. Deze zorg tot behoud van Zijn Woorden heeft duidelijk ook uitgebreid tot de wijze waarop Zij zijn verstrekt van eeuw tot eeuw. Wij bezitten nu niet zo veel als een origineel manuscript van de Bijbel, en toch zorgden door de eeuwen heen toegewijden dat er nauwgezet kopieën werden gemaakt van die teksten welke wij nu als onderdeel van de Bijbel beschouwen.
Na archeologische vindingen bleek hoe nauwgezet die kopieën waren en hoe zij er voor gezorgd hebben dat de teksten goed bewaard bleven. Zoals we die teksten vandaag kennen, getuigen deze dat de overschrijvers veel meer dan alleen de algehele integriteit van de goddelijke boodschap hebben gewaarborgd. Want God heeft ervoor gezorgd, door het werk van generaties van begaafde en nauwgezette mannen, uit de vroege joodse Schriftgeleerden tot de latere Masoreten en de monastieke kopiisten van de christelijke jaartelling, dat de tekst van Zijn Woord opmerkelijk vrij is gebleven van ingrijpende wijzigingen of corruptie.
In dit opzicht is de Bijbel zonder weerga in oude literatuur.

Archeologische vondsten ter bevestiging van patroon

English: Dead Sea Scroll - part of Isaiah Scro...

Dode Zee Rol – deel van de Jesaja Rol (Jesaja 57:17 – 59:9), 1QIsa b (Foto credit: Wikipedia)

De ontdekking in 1947 van de Dode Zeerollen, in de grotten bij Qumran, heeft in het bijzonder de spectaculaire wijze geïllustreerd hoe nauwkeurig de handschriften zijn overgeleverd waarop onze Engelse, Nederlandse, Franse of Duitse Bijbel is gebaseerd en correspondeert met kopieën van een veel vroegere datum.

Het wonder van de voorzienigheid maakt dat wij met vertrouwen kunnen zeggen dat we een Bijbeltekst hebben die “zo dicht bij het origineel ligt dat het “geen verschil maakt in elk vitaal respect”.

Gelijkvormigheid tussen vondsten

Gods Woord klaart niet “nauwelijks” de klus. De bewijzen van gelijkvormigheid van de overgeschreven teksten laten zien dat er meer dan een menselijke hand moet achter zitten, achter dat vele werk. De onvernietigbaarheid van dat Woord laat ook zien dat die apart geplaatste of heilige Geschriften meer dan wel hun taak verrichten.
Gods Woord, samengebundeld in het literair werk dat wij de Bijbel noemen, zal voorspoedig zijn in het doel dat God voor haar heeft. Dat Woord is rijk en vol leven, slaagt er altijd in om tot stand te brengen, en vervult altijd Gods doel. Wat de mensen ook maar probeerden te doen om het te vernietigen, ze zijn er nooit in geslaagd, en zij zullen nooit in staat zijn om het te vernietigen.
Gods Woord zal ook nooit falen om zijn doelstellingen te bereiken. Het zal datgene doen dat Jehovah de Allerhoogste God van goden behaagt, gedijend in hetgeen waartoe Hij het stuurt.

+

Vervolg van Wonder van openbaring

en aansluitend op:

Een Engelse versie van dit hoofdstuk kan gevonden worden in het 2de deel van / English readers can find a version of this chapter as 2nd part of: Miracles of revelation and of providence

++

 1. Boek der boeken de Bijbel
 2. Woord van God
 3. Rond God de Allerhoogste
 4. De Bijbel of Heilige Schrift: Het woord van God of het woord van mensen
 5. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 6. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 7. Schepper en Blogger God 8 Een Blog van een Boek 2 Heilig Maker van de Geschriften
 8. Schepper en Blogger God 9 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie
 9. Bijbel op de eerste plaats #1/3
 10. Bijbel op de eerste plaats #3/3
 11. Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen
 12. Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus
 13. Missionaire hermeneutiek 1/5
 14. Missionaire hermeneutiek 3/5
 15. Onzeker over relevantie Bijbel
 16. Nut van het lezen van de Bijbel
 17. Kroniekschrijvers en profeten #5 De Schrift in de diaspora
 18. Studiedag over de Vreugdebode van het Evangelie
 19. Jesaja profeet en boodschapper van God
 20. Voorspellingen van de Eniggeboren zoon
 21. Het begin van Jezus #9 Een kwestie van Toekomst
 22. De Dag is nabij #2 Bruikbare informatie
 23. Gnostiek, Judas evangelie, bijbelonderricht, zoon van God
 24. Verhoging Afdwaling
 25. Onfeilbaarheid
 26. Joodse volk
 27. Weg ten leven
 28. Wat is Gods doel met de aarde?

In English you can find:

 1. Does He exists?
 2. The wrong hero
 3. A God between many gods
 4. Unsure about relevance Bible
 5. A Living Faith #1 Substance of things hoped for
 6. Scripture alone Sola Scriptora
 7. Missional hermeneutics 1/5
 8. Dead Sea Scrolls available at the Leon Levy Dead Sea Scrolls digitization project

+++

 • Rethinking Scripture (garretmenges.wordpress.com)
  I’ve always loved the story behind the Greek translation of the Hebrew Bible. It’s said that in the third century BCE Demetrius of Philerum, director of the renowned library of Alexandria in Egypt, petitioned King Ptolemy Philadelphus to have the sacred Jewish writings translated into Greek in order to fill an apparent gap in his library’s shelves. King Ptolemy, having a passion for the world’s religions himself, granted the request and so had a delegation sent to Jerusalem in order to recruit the most learned of the Jewish scholars and scribes. The tradition has it that 72 men in all agreed to undertake the colossal task of translating the sacred scriptures. Each of these 72 scribes, it is said, translated the text independently of one another, waiting to compare their finished products until all of them had completed the task. By what could only have been an act of God himself, each of the 72 translations are said to have been identical. The Septuagint, as this great literary work would be called, was clearly a divinely inspired translation.
 • Got Questions? Wrestling with the Bible, Week 3 (revjillhoward.wordpress.com)
  The Bible is considered to be the word of God in many Christian circles.  The texts are believed to have been divinely inspired, written down by people over the centuries who had an experience of God and wanted to share the stories of how God was acting in the world.
  +
  The Bible is a collection of documents written by humans- not just that, but written by humans in a particular place, time, and context.  Their stories and experiences of God happened at a time that was much different than the time we live in now.  This is important to remember.  Second, the Bible was written about the people of God- the people of God struggle, they make mistakes, they call out to God, they ask for forgiveness- the writings are meant to give us an idea of the history of God’s people that we might learn from them.  And finally, the Bible was written FOR the people of God.  Not just for those who were people of God thousands of years ago, but even for us today- the stories, the texts, the poetry- all still have meaning in our lives today.
 • Reflections on 2 Timothy and the Authority of Scripture (stlukesls.wordpress.com)
  We need to see the documents that four centuries later became the complete canon of Christian scriptures not from the perspective of an assumed intended outcome, but from the more exciting and more instructive perspective of communities of faith struggling (sometimes successfully, sometimes imperfectly) to understand, define and articulate that faith.  Indeed, we might be better served by seeing ourselves as a continuation of that conversation than as the inheritors of a firm, fixed and final truth.
 • instruction…..Good?…..Bad? … To whomsoever?…. in the entire Holy Bible (KJV) (davidmathiraj.com)
  For a sinner like me too, when I read “The Holy Bible” KJV,  the following verses were given in the context of “instruction”.
 • Dead Sea Scrolls (aaronmodrow.wordpress.com)
  The Dead Sea Scrolls are an accumulation of 972 texts discovered between 1946 and 1956 at Khirbet Qumran in the West Bank. The texts are written in Hebrew, Aramaic, Greek, and Nabataean. The manuscripts are mainly written on parchment but some were written on papyrus and bronze as well. They were found in caves about a mile away from the Dead Sea. These texts are so important because they contain the earliest known manuscripts of works later included in the Biblical canon and they included books like Genesis, Psalms, Daniel, etc.
  +
  These texts have impacted our modern Bible translation in so many ways, some of the most important ones are the way Dead Sea Scrolls have given us an earlier dating of a lot of the scripture that we already previously which is also more accurate, and as well as giving us the opportunity to cross reference what we already had and what we find to be able to get a more pure accurate translation. It also affirms the message of the Bible, and everything we already had.
 • Strange Fire Conference: Scripture Alone (challies.com)It’s the subject of the Puritan commitment to Sola Scriptura. Sola Scriptura (Latin for “Scripture alone”) served as the foundation for the four other solas of the Reformation: sola gratia (by grace alone), sola fide (by faith alone), solus Christus (Christ alone), and soli Deo gloria (glory to God alone). These five all fit together as one statement of truth, one declaration of the true saving gosepl of Jesus Christ. Sola scriptura is the foundation upon which everything rests, everything we believe, embrace, and hold dear.Rome said “We accept Scripture, but also Church tradition, ecclesiastical hierarchies, etc.” But the Reformers said “No, it’s sola scriptura. If anything else is added to the foundation of the church, the foundation will be split and unable to hold the rest of the doctrines of the gospel of Jesus Christ.
 • What is the canon of Scripture? (altruistico.wordpress.com)
  The word “canon” comes from the rule of law that was used to determine if a  book measured up to a standard. It is important to note that the writings of  Scripture were canonical at the moment they were written. Scripture was  Scripture when the pen touched the parchment. This is very important because  Christianity does not start by defining God, or Jesus Christ, or salvation. The  basis of Christianity is found in the authority of Scripture. If we cannot  identify what Scripture is, then we cannot properly distinguish any theological  truth from error.
 • Van Til’s An Introduction To Systematic Theology (withalliamgod.wordpress.com) + Van Til interacting with Bavinck and Calvin on Natural Theology | Stepping Toes
  The Bible, according to Reformed theologian and apologist Cornelius Van Til, is an absolute authoritative revelation source to which the whole interpretation of life ought to be based. Van Til’s An Introduction To Systematic Theology (1979) merged God-centered Reformed theology with presuppositional apologetic methodology.
 • Finding and Following God’s Will, or, How Cessationists May Know and Do the Will of God, Part 1 (randomtheoloblog.wordpress.com)
  I have been noticing an upswing in the discussion concerning how God speaks to HIs peopleImage today.  The arguments range from the idea that God still speaks to each individual believer through dreams, visions, audible voice, and other people, to those of us who are staunch cessationists.   First, allow me to explain what I mean by “cessation/cessationist”.
 • Van Til’s An Introduction To Systematic Theology (steppingtoes.wordpress.com)
  The Bible, according to Reformed theologian and apologist Cornelius Van Til, is an absolute authoritative revelation source to which the whole interpretation of life ought to be based. Van Til’s An Introduction To Systematic Theology (1979) merged God-centered Reformed theology with presuppositional apologetic methodology.

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

7 reacties op Wonder van voorzienigheid

 1. Pingback: Uitdagende vordering | Broeders in Christus

 2. Pingback: Miracles of revelation and of providence 1 Golden Thread and Revelation | Broeders in Christus

 3. Pingback: Miracles of revelation and of providence 2 Providence | Broeders in Christus

 4. Pingback: Bron(nen) van kwaad – Jeshua-ists

 5. Pingback: Gedachte voor 2 januari 2018 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 6. Pingback: Juiste Medereizigers vinden – Jeshuaist

 7. Pingback: Als de tijd ten einde loopt …… Vragen naar het goede | Stepping Toes

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.