Nut van het lezen van de Bijbel

Het menselijke ras is een studie in verscheidenheid. Wij zijn een boeiende verzameling van verschillende kleuren, verschillende vormen, verschillende maten, verschillende culturen, verschillende rassen, wezens met verschillende manieren om zich uit te drukken, met verschillende talen. Wij ondersteunen ons in een verbazingwekkende verscheidenheid aan manieren. We spreken met onze geliefden in meer dan 6000 verschillende talen. Maar we hebben eigenlijk veel meer gemeen dan wij dikwijls denken.

Wij hebben allemaal verwachtingen van het leven en velen vragen zich af welk de zin is van ons aards bestaan.

We delen gemeenschappelijke belangen, behoeften, verlangens. We willen economische zekerheid en bevredigend werk. We willen dat onze huwelijken goed verlopen en dat wij gelukkig mogen zijn. We willen het beste voor onze kinderen. We willen dat er een nauwe band is met onze kinderen en hun kinderen. We willen dat ze onze waarden delen, en veilig zijn. Ook verlangen wij naar vriendschap en steun van anderen. Wij gedijen op menselijk contact en liefde. Jong of oud, we koesteren een goede gezondheid. Veel te vaak echter  blijven deze verlangens onvervuld.

Veel mensen blijven met veel vragen zitten en slagen er niet in om de moeilijkheden van dit leven te boven te komen.

Verscheidene mensen hopen antwoorden voor hun leven bij anderen te vinden. Zij nemen hun tijd om de gedachten van anderen in publicaties te bestuderen. Maar bij die schrijvers komen zij terecht bij mensen die ook weer hun problemen hadden en ook zochten naar bepaalde antwoorden.

Er zijn door de tijden heen massa’s literaire werken geschreven die vreugde maar ook droefenis tot mensen brachten.

Van de vele geschreven werken is er geen een die zo veel gekopieerd, vertaald, hertaald en herdrukt is geworden als de Bijbel, ook wel gekend als De Geschriften, Heilige Schriften of kortweg de Heilige Schrift.

Velen erkennen de Bijbel als een literair meesterwerk, maar het is veel meer dan dat. Het is het meest verspreide boek in het bestaan. Ook is het hét boek waar het grootste deel van de inwoners van deze planeet toegang tot hebben. Meer dan 90% van de bevolking van onze planeet heeft er namelijk toegang toe. Meer dan enig ander boek, heeft de Bijbel  de macht om de levens van mensen te veranderen.

Getup Get God

Getup Get God (Photo credit: prettywar-stl)

Het Boek der Boeken geeft zelf ook aan dat het een leidraad kan zijn die de mogelijkheid bezit om zodanig in te grijpen in de mens dat deze helemaal kan veranderen. De Bijbel zelf vermeld dat het een kracht bezit die doortastend kan zijn in zodanig ingrijpend kan zijn dat het innerlijke van de mens helemaal geraakt wordt.

“Want het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van gewrichten en merg. Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens.” (Hebreeën 4:12 WV78)

Het wordt er in aangehaald als zijnde een vuur, een hamer, die de rotssteen vergruizelt (Jeremia 23:29) maar tevens een Waterbad, of zuiverende fontein die kan heiligen en reinigen  (Efeziërs 5:26) doordat het ons, het heerlijk woord van God en de krachten van de toekomstige wereld, kan laten proeven (Hebreeën 6:5) en ons kan doen opgroeien als wedergeborenen, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk  zaad, door het levend en blijvend woord van God (1 Petrus 1:23)

Natuurlijk zijn er zeer veel mensen die niet in God geloven en zulke dingen als belachelijk afschilderen. Toch zijn er ook ongelovigen die de bijbel niet enkel naar literaire waarde schatten maar ook inzien dat er veel wijsheid in zit. Voor hen is het ook een boek zoals andere boeken die hen inzicht in bepaalde dingen kan brengen en met de overvloed van spreekwoorden en verscheidene gelijkenissen ons veel kan leren.

Misschien bent u onzeker over de relevantie van de Bijbel en beschouwt u het als slechts een ander boek in uw taal. Maar zijn de woorden die het de mensheid heeft geschonken niet zo veel specialer dan het gewone dagelijkse woord bracht? Is de inhoud van de verschillende boeken van het totale werk niet meer bevattend dan een gewone roman?

Men kan niet ontkennen dat zelfs zeer veel gelovigen de Bijbel eigenlijk nog nooit ter hand genomen hebben om helemaal door te lezen. Bijbel Genootschappen schatten dat 85% van de westerse ‘christenen‘ nog nooit de hele Bijbel gelezen hebben. Sommige gelovigen nemen hun toevlucht ook maar tot enkele fragmenten van een zeer klein deel van de Bijbel. Een groot deel spreekt eigenlijk alleen maar over het Nieuwe Testament als zij het woord Bijbel gebruiken.

Van de velen die zich gelovig noemen, zijn er velen die zich vastklemmen aan doctrines die door hun kerkgemeenschap zijn opgedragen. Door die verplicht aan te nemen dogma‘s, willen zij niet ernstig de tijd nemen om zulke opgelegde regels na te gaan en deze met de Bijbelleer te vergewissen. Door zulke voorop gestelde regels (die helemaal niet Schriftuurlijk zijn) worden de Bijbelteksten soms zo verwarrend gevonden dat het de mensen afschrikt om verder te lezen of om er verder vragen over te stellen. Helaas, begrijpen velen die de Bijbelfragmenten lezen deze gewoon niet doordat er geen totaal verband voor hen zichtbaar is. Door zich maar tevreden te stellen met de tekstfragmentjes die in de kerk worden voorgelezen, en door het niet verder lezen in de 66 boeken, die samen de Heilige Schrift vormen, kan Gods woord maar weinig invloed hebben op het leven van de meeste die beweren te geloven. Want de invloed van Gods Woord kan slechts ten volle doordringen door het lezen en door het nadenken over Gods Woord.

Heilige Schrift 1

Heilige Schrift 1 (Photo credit: goetzihh)

Als men het totale werk van de Geschriften bekijkt is het opvallend waarop gelijkaardige ideeën en principes door de verschillende boeken van de Bijbel lopen, die onze begrippen of inzichten kunnen versterken terwijl wij groeien.

Het is wel zo dat die oude geschriften bol staan van vandaag niet meer of minder gebruikte symbolen, gezegden en spreekwoorden. Zelfs individuele woorden verwijzen regelmatig naar bepaald andere dingen dan dat ze letterlijk zouden betekenen. Zo kan water mensen betekenen, en zwaard oorlog. Maar als men de boeken ter hand neemt en er gaat in lezen geraakt men vlug gewend aan de wijze van spreken. En hoe meer men er zich in verdiept hoe duidelijker de symbolen en de wijze van spreken worden. Het belangrijkste is dat men er zich voor wil open stellen. Zonder er zich voor bereid te stellen om de spreektaal van de Bijbel te verstaan gaat men er geen inzicht in krijgen.

Veel gelovigen zeggen dat ze God willen dienen en zijn Woord gehoorzamen, maar hoeveel zijn er die de Bijbel lezen om te leren hoe ze God moeten gehoorzamen en dienen? Zij denken misschien om zo God te horen. Maar horen zij Hem wel voldoende om Hem volledig te leren kennen en om te weten wat Hij wenst?

Door het gebed hebben wij in zekere zin wel een directe lijn naar God. Maar dat is niet voldoende. God heeft Zijn Woorden laten optekenen voor de mensheid zodat zij Hem voldoende zouden leren kennen. Indien een intieme vriend of vriendin ons brieven zou geschreven hebben, zouden wij die dan ook nalaten te lezen? Of zouden wij ons er mee akkoord verklaren als een ander ons zo maar de korte inhoud er van vertelde zonder dat wij de brieven echt te zien kregen?

Heilige Schrift

Heilige Schrift (Photo credit: taytomFFM)

De Bijbel is de verzameling van Brieven van God. De naar de mens gezonden woorden zijn samengebundeld in 66 kleinere boeken geschreven over een periode van ten minste 1600 jaar met ongeveer 40 verschillende optekenende auteurs. Over die 66 boeken kwamen godgeleerden van meerdere filosofieën en strekkingen overeen dat zij als een canoniek geheel aanvaard konden worden als het ultieme Woord van God, opgetekend in de Heilige Schrift of Bijbel.

Abraham Lincoln schreef over dat geheel van neergetekende woorden:
“Ik geloof dat de Bijbel het beste cadeau is dat God ooit heeft gegeven aan de mens. Al het goede van de Redder van de wereld wordt door dit boek gecommuniceerd aan ons. ”

George Washington zei:” Het is onmogelijk om de wereld juist te regeren zonder God en de Bijbel. “

De filosoof Immanuel Kant zei: “Het bestaan van de Bijbel, als een boek voor de mensen, is het grootste voordeel dat de mensheid ooit heeft meegemaakt. Elke poging om het te kleineren is een misdaad tegen de menselijkheid. ”

In 1839 schreef Alexander Campbell: “De Bijbel is voor de intellectuele en morele wereld van de mens wat de zon is voor de planeten in ons systeem, – de fontein en de bron van licht en leven, geestelijk en eeuwig. … De Bijbel, of het Oude en Nieuwe Testament, in het Hebreeuws en Grieks, bevat een volledige en volmaakte openbaring van God en zijn wil, aangepast aan de mens zoals hij nu is. Het spreekt over de mens als hij was, en ook als hij hierna zal zijn, maar de nadruk ligt op de mens zoals hij is, en als hij zou moeten zijn …. ”

Op dat vlak alleen is de Bijbel een boek dat men zou moeten doornemen. Gewoon om te weten hoe het de mensheid is vergaan en hoe het verder zal gaan. De Bijbel brengt ons een overzicht van de ontstaansgeschiedenis, de verkiezing van Gods Volk, vele oorlogen en de strijd van de mens om te overleven, de door God voorziene oplossing, de Nazareense Jood die een hele ommekeer in het menselijk denken bracht en de hoop van velen bevestigde.

Om het heden te begrijpen is het goed om het verleden te kennen. Het verleden geeft ook een beeld hoe en waarom mensen handelden en wat de gevolgen van hun handelingen waren. Zo kan men uit de bijbel vele verslagen vinden hoe het met bepaalde mensen verlopen is omdat zij op de ene of andere manier handelden. Het geeft een realistisch beeld van de menselijke relaties waarbij men kan zien, dat al mogen er reeds vele jaren verlopen zijn er toch bepaalde zaken al eeuwen het zelfde zijn. Menselijk gevoelens en verwachtingen, beslommeringen, fouten, rechtzettingen, men kan het allemaal onverbloemd lezen in de Heilige Schrift.

Ook kan men verouderde gedachten en wetten vinden, maar moet men toegeven dat het opvallend is hoe de wetten in de Bijbel over voeding, gezondheid, hygiëne, en quarantaine overeenstemmen met vele 20e eeuwse gezondheidswetenschap ideeën, maar ze werden 3.400 jaar geleden geschreven!

Velen hadden graag het ongelijk van de gelovigen bewezen en hadden graag de historische waarde van de Bijbel in de prullenmand zien belanden. Maar de archeologie heeft de waarheid van de Bijbel bewezen. sommige atheïstische archeologen zijn zelfs door de vondsten in hun opgravingen en archeologisch werk tot het geloof gekomen. De Thompson Chain Referentie Bijbel somt niet minder dan 130 archeologische ontdekkingen die het Bijbelse verslag bevestigen.

Er zijn meer dan 300 voorspellingen in het Oude Testament over de eerste komst van de Messias. Deze werden allen vervuld in Christus Jezus (Jeshua uit Nazareth, geboren te Bethlehem).

Veel van de uitspraken in de Bijbel met betrekking tot wetenschap en de astronomie werden pas geaccepteerd door de wetenschap in de afgelopen eeuwen, en toch werden ze in de Bijbel  duizenden jaren geleden neergeschreven! Op vele vlakken was de Bijbel zijn tijd vooruit.

Als men de meer dan 2500 voorspellingen na gaat die uit zijn gekomen behalve drie die nog moeten gebeuren, waarom zouden die drie laatste dan toch niet gaan gebeuren? En is het niet wonderbaarlijk dat zo vele zaken en namen die vele jaren tot eeuwen zelfs vooraf gegeven waren uitgekomen zijn?

Als wij al die dingen lezen en er bij stil staan, kunnen wij niet nalaten de belangrijkheid er van in te zien, maar ook de hand achter die geschriften te herkennen als iets of iemand bijzonders.

Ons wordt duidelijk gemaakt dat er buiten de wereld iemand bestond die geen begin en geen einde heeft gekend of geen einde zal kennen. In Zijn eeuwigheid heeft die Figuur gesproken en Zijn Woorden werkelijkheid laten worden. Hij sprak en het werd licht, en er kwamen hemellichamen en bewoners op de planeet aarde. Ook al zouden hemel en aarde vergaan Zijn Woorden zouden eeuwig blijven bestaan. Gods Wet zal eeuwig stand houden.  Maar ook de woorden van Zijn zoon zullen verder tot in de eeuwigheid stand houden.

“Tot in alle eeuwigheid, Heer (Jehovah/Jahweh), staat uw woord in de hemelen gegrondvest.” (Psalmen 119:89 WV78)
“Het gras verdort, de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt in eeuwigheid stand.’” (Jesaja 40:8 WV78)
“Want voorwaar, ik zeg u: Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat een jota of haaltje vergaat uit de Wet, voordat alles geschied is.” (Mattheüs 5:18 WV78)
“Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mij woorden zullen niet voorbij gaan.” (Markus 13:31 WV78)
“Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.” (Mattheüs 24:35 WV78)

In de 66 verzamelde boeken vinden wij allemaal zaken die door God geïnspireerd zijn. Hij heeft ons deze woorden laten bezorgen door schrijvers waarop Hij kon vertrouwen dat zij alles zouden optekenen zoals Hij het hen dicteerde. Wij kunnen zo in die geschriften ook het falen van die schrijvers vinden, die er niets hebben aan gedaan om hun fouten te bedekken of te verdoezelen. Alles is netjes opgetekend zodat wij er zouden kunnen uit leren. Zo kan de gehele Schrift bruikbaar zijn voor het onderricht, voor het weerleggen van dwalingen, het herstellen van fouten en voor de opvoeding tot een rechtschapen leven.

“Elk door God geïnspireerd geschrift dient ook om te onderrichten in de waarheid en dwalingen te weerleggen, om de zeden te verbeteren en de mensen op te voeden tot een rechtschapen leven,” (2 Timotheüs 3:16 WV78)

File:001k 134.jpg

Codex Ambrosianus S. 36 super – Kopie van de oude geschriften van voor de 11° Eeuw.

In de Oude Hebreeuwse Geschriften kunnen wij zeer veel  profetische boodschappen vinden. Deze zijn niet van menselijke oorsprong. Ook zijn ze nooit ontstaan omdat mensen het wilden. Mensen die namens God spraken, werden altijd gedreven door de heilige Geest.

“Want profetie is nooit voortgekomen uit menselijke aandrift; door de heilige Geest gedreven hebben mensen gesproken van Godswege.” (2 Petrus 1:21 WV78)

De verschillende schrijvers mogen dan verscheidene literaire vormen gebruikt hebben om de Boodschap van God over te brengen, doorheen de verschillende boeken die volgens een gewone verslaggeving, of in spreuk of liedvorm mogen opgesteld zijn, loopt er een rode draad, die alles netjes in verband houdt en duidelijk te kennen geeft dat er één en dezelfde persoon het Hoge Woord voert: God de Allerhoogste, Schepper van hemel en aarde.

Die Schepper heeft het aller begin ontketend en heeft de mens in het heelal geplaatst, waarop de mens zijn eigen gang wou gang. God heeft dit toegestaan en heeft door de eeuwen heen veel geduld vertoond. Het is deels ook dat geduld dat Jehovah God  met ons heeft dat onze redding is. Doorheen de tijd konden verscheidene mensen gebruik maken van het inzicht dat hen werd gegeven. Dichter bij ons, is bij het begin van de nieuwe tijdrekening de Romein Paulus die zich eerst tegen de volgelingen van Christus Jezus verzette, die zich er ook zo toe gezet heeft om zijn God te eren en zijn diepgaand Joods geloof te delen met anderen. Onder de leiding van Gods Geest heeft hij zo de ogen van velen kunnen openen en Gods aanpassingen voor die mensen weer kunnen optekenen. Ook al moest het niet makkelijk zijn om zo tegen hun geloof oorspronkelijk tegengestelde ideeën te gaan opperen. Maar uiteindelijk zagen zij in hoe Jezus de Wet had verduidelijkt en de weg had vrij gemaakt ook voor niet Joden. Ook al mochten de onderwerpen voor hen niet altijd gemakkelijk zijn en was het ook niet altijd makkelijk voor de toehoorders om ze dadelijk te begrijpen, gaf God allen de tijd om met die gedachten verder te gaan en mee op te groeien met een voortschrijdend geloof.  Ook Paulus is er zich bewust van dat de ideeën van de volgelingen van Christus verkeerd kunnen geïnterpreteerd worden. Zijn brieven bevatten een aantal moeilijke dingen. Mensen die niet onderlegd zijn en onstandvastig zijn, geven er tot hun eigen ondergang een verkeerde uitleg aan. Hetzelfde doen ze trouwens met de andere boeken van de Schrift.

“En beschouwt het uitstel dat de Heer u in zijn lankmoedigheid gunt, als een genade ten heil. In deze geest heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de hem verleende wijsheid, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin komt het een en ander voor dat moeilijk is, en waarvan de betekenis door onwetende en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf wordt verdraaid; hetzelfde doen zij trouwens met de overige geschriften.” (2 Petrus 3:15-16 WV78)

Maar zij die Gods Woord willen leren kennen zullen er ook de mogelijkheid toe krijgen want God zal in de middelen voorzien om tot kennis te komen. Zij die vragen zullen ook antwoorden krijgen, indien hun vraagstelling gemeend van uit hun hart komt en in overeenstemming is met de Wil van God.

“‘Vraag en u zult krijgen; zoek en u zult vinden; klop en er zal voor u worden opengedaan.” (Mattheüs 7:7 GNB)
“En hij ging verder: ‘Veronderstel: iemand van jullie heeft een vriend en gaat midden in de nacht naar hem toe om hem te vragen: Vriend, kun je me aan drie broden helpen? Want een andere vriend is op reis bij me langs gekomen en ik heb niets te eten voor hem. Zou die vriend hem dan uit zijn huis toeroepen: Val me niet lastig! De deur is allang op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed; ik kan nu niet opstaan om ze je te geven.” (Lukas 11:5-7 GNB)
“Aan hem die blijkens de kracht die in ons werkt, in staat is oneindig veel meer te doen dan alles wat wij kunnen vragen of bedenken:” (Efeziërs 3:20 GNB)
“Maar als u bidt, moet u vertrouwen en niet twijfelen. Iemand die twijfelt, lijkt op de golven van de zee, die door de wind heen en weer worden bewogen.” (Jakobus 1:6 GNB)
“Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij ons verhoort als we maar vragen wat in overeenstemming is met zijn wil.” (1 Johannes 5:14 GNB)

Dat bidden is een goed middel om te gebruiken voor het lezen van de Bijbel. Het kan een openheid naar God zijn en uw bereidwilligheid naar Hem tonen om u ontvankelijk te verklaren voor Zijn Woord.

Niet enkel om te weten hoe het vergaan is met de mensen in het verleden, maar ook om uw eigen leven richting te geven is het nuttig om de Bijbel door te nemen. Door er in op onderzoek te gaan zal u vele verdoken schatten ontdekken en ook gaan inzien waar mensen verkeerde gedachten zijn gaan aannemen en waarom zij zo graag aan die verkeerde gedachten blijven vast houden.

Het lezen en bestuderen van de Bijbel kan winstgevend zijn voor ons. Het zal ons helpen op vele gebieden van ons leven. Hier zijn vijf manieren die u kunt profiteren van regelmatig lezen van Gods Woord.

 1. Het zal u helpen God beter te leren kennen en Zijn daden helpen begrijpen
 2. Het zal u doen inzien welk een rol Jezus van Nazareth in het geheel speelde en waarom het zo belangrijk is om hem te volgen
 3. Het zal u leiding en richting geven, plus vele mogelijkheden aanbieden om problemen in dit leven makkelijker op te lossen
 4. Het zal je troost kunnen bieden in moeilijke momenten en tijden van nood
 5. Het zal van u een beter mens maken, aangenaam in omgang voor anderen

Dat beter mens worden zal gebeuren door de transformering door de inwerking van de Woorden uit de Bijbel. En bij de aanvaarding van Jezus Christus als de beloofde Messias, zal het bij het witwassen door de doop u kunnen laten vormen tot een beter Christen.

God heeft Zijn instructies laten optekenen. Zo kan de Bijbel ook als een handboek of handleiding voor het leven aanschouwd worden. Zulk een instructie boek heeft alleen maar zin als de gebruiker er wat tijd wil aan besteden om het te lezen. God schiep ons om een spiritueel leven te leiden. Maar om dat te doen, moeten we leren van Zijn woord hoe Hij wil dat wij ons leven beleven. De instructies in de Bijbel zullen ons helpen om een beter mens en beter christen te worden.

Niet enkel zullen wij er in kunnen lezen wat wij best zouden doen, maar ook wat wij beter kunnen laten. In de Heilige Schrift wordt duidelijk gemaakt hoe wij ons moeten gedragen in deze wereld die vol verleiding is. We kunnen er in leren wat fout is of ‘zonde en welke dingen wij moeten vermijden omdat deze anders onze geest naar beneden zouden trekken.

Door de Heilige Schrift te lezen kunnen wij leren wat voor soort mentale vooruitzichten wij hebben. We zullen onderwezen worden in geduld in plaats van woede. We zullen leren over het denken aan de goede dingen in plaats van stil te staan bij de negatieve. We zullen leren over ware vriendschap en liefde en compassie in plaats van harde intolerantie. We zullen nederigheid leren in plaats van arrogantie.

We zullen instructies ontdekken over hoe we onze partner, hoe we onze kinderen, hoe we onze familie horen te behandelen, hoe te handelen op het werk, hoe we anderen kunnen helpen zich te verbeteren of te verhogen, en hoe hen die pijn hebben te troosten. De Bijbel zal ons leren omgaan met anderen maar ook met onszelf. En met een beter inzicht van onszelf zullen wij in staat zijn makkelijker met ons zelf om te gaan en makkelijker met anderen kunnen omgaan.

Wij kunnen wel verrast worden om te ontdekken dat God hoge eisen aan ons stelt. Maar dan vinden we dat Hij ons een manier gaf om anders dan anderen te zijn (‘apart gezet’ of ‘heilig’) en rechtvaardig te zijn door de prijs die Jezus betaalde voor ons, ook al zijn we zwak en zondig.

Door de Heilige Schrift door te nemen zullen wij God beter leren kennen en Zijn rechtvaardigheid inzien, maar ook meer vertrouwen in Hem kunnen gaan stellen, met de kennis dat Hij ons niet in de steek zou laten. We zullen kunnen merken hoe Hij anderen hielp maar ook bereidt is om ons verder te helpen. Wij zullen zien hoe Hij er is om ons kracht te voorzien in onze zwakheid, ons geloof als we twijfelen, en ons vrede te geven als we in rep en roer staan.

Als we de Bijbel lezen en bestuderen zullen wij ontdekken dat God een Plan heeft voor ons en ons een nieuwe schepping maakt doordat Hij ons helpt ons volledige menselijk potentieel te bereiken. De Bijbel is onze Instructie Boek om dat einddoel te bereiken van een zekere volmaaktheid.

Ook al spreken er velen negatief over God zal u bij het Bijbel lezen ontdekken wat een fantastisch figuur Hij wel is, die niet overeenstemt met wat velen zeggen. Als we de Bijbel lezen, ontdekken we iemand die niet past in een handige mens categorie – maar eerder een complexe godheid, die dingen doet buiten ons menselijk begrip. Hoe meer we leren over God, hoe meer we beseffen hoe zwak en inferieur we echt zijn in vergelijking met Zijn eeuwige majesteit. Maar dat hoeft ons niet teleur te stellen of neer te halen, want die God der goden is bereid ons met open armen kinderen te ontvangen. Hij heeft nooit de dictator of onverbiddelijke despoot gespeeld, maar is steeds gewillig geweest naar diegenen die bereidheid hebben getoond om naar Hem toe te komen.

Door in de Bijbel te lezen komt het ware gelaat van de mens naar boven maar ook van God. Door veelvuldig de Bijbel door te nemen zullen wij meer kunnen leren uit de Schrift. Dan zullen wij zien dat die iemand achter alles rondom ons heen, een speciaal iemand is, die elke menselijke eigenschap overschrijdt. Wij zullen kunnen ontdekken hoe die persoon achter alles er van houdt dat alles goed draait. Terwijl geheel de wereld draait wil Hij toch nog tijd maken voor onze kleinste problemen. Als we het woord bestuderen, leren we van Degene die naties beweegt en toch nog tijd heeft voor onze familie. Als we de Bijbel lezen, komen we meer te weten over Degene die het grote fysieke gebied van het hele universum  onder zijn controle heeft, maar nog tijd heeft voor onze lichamelijke problemen. Als we de Schrift bestuderen, ontmoeten we Degene wiens intellect zo veel beter is dan ons, dat we nauwelijks kunnen begrijpen hoe Zijn schepping functioneert. Maar toch zullen wij mogen merken dat Hij nog tijd voor ons heeft als we  geestelijke angst lijden.

Het verrijkende aan het lezen van de Bijbel is dat het ons zal leren wie God is, en het zal ons ook leren wie we zijn in relatie tot Hem.

Maar buiten de omgang met de Schepper zullen wij ook meer te weten komen over onze omgang met anderen.

Als we het woord van God bestuderen, zullen wij richting voor ons leven vinden. Vele malen zal Jehovah, de enige Ware God, gebruik maken van zijn Heilige Woord om aan ons iets over ons leven te vertellen. Hoe meer men de Bijbel zal lezen hoe helderder bepaalde passages zullen worden , maar ook hoe bepaalde woorden ter herinnering zullen komen bij bepaalde omstandigheden, waardoor er voor die gebeurtenissen antwoorden zullen komen uit dat Woord van God, wat schijnbaar een dood boek is, maar vol van leven. Het zal vaker gebeuren dat als u enkele beproevingen moet doorstaan  dat u op een deel van de Bijbel zal komen, alsof het speciaal geschreven lijkt voor u in de zeer persoonlijke situatie. De zo veel duizenden jaren geleden geschreven woorden  zullen u dan niet enkel spiritueel kunnen voeden zij zullen uw geest verheffen en weer instructies geven om door de moeilijke tijd heen te komen.

Naast het beter leren kennen van onszelf zullen wij bij het bestuderen van de Bijbel ook de andere personages in Gods Plan betere leren kennen. In het bijzonder zullen wij de persoon waar er zo veel verwarring rond is en waarom er al zo veel ruzie is gemaakt, beter leren kennen. Het is de man waarover reeds lang op voorhand werd over geschreven. Eeuwen op voorhand werd hij al aangekondigd. Toen hij uiteindelijk op een bijzondere wijze geboren werd en later begon te spreken, getuigde deze voluit over zijn Vader, die ook onze Vader is. Vol lof getuigde hij over de wonderwerken van zijn Vader en raadde ons ook aan die Vader beter te leren kennen. Zoals Jezus Hem had leren kennen door zijn ouders, scholing en door het doornemen van de Thora, raadde hij ook de mensen aan de Rollen met Gods Woorden ter hand te nemen, daar dit belangrijker was dan het brood der aarde.

In Deuteronomium 8:3  stond reeds geschreven dat God ons het manna heeft gegeven om de mens te leren, dat hij niet leeft van brood alleen, maar  leeft van al wat uit Jehovah’s mond komt.

Jezus zei: “Niet van brood alleen leeft de mens, doch van ieder woord, dat komt uit de mond van God.” (Mattheüs 4:4 CANIS)
“Jesus antwoordde hem: Zo iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; dan zal mijn Vader ook hem beminnen, en Wij zullen tot hem komen, en ons verblijf bij hem nemen. Wie Mij niet liefheeft, onderhoudt mijn woorden niet; welnu het woord, dat gij hoort, is niet het mijne, maar dat van den Vader, die Mij heeft gezonden.” (Johannes 14:23-24 CANIS)

Christus heeft zijn woorden aan ons gegeven zodat wij er van zouden kunnen leren. Deze staan mede opgetekend met de reacties van de mensen rondom Jezus, in het Nieuwe testament. In de evangeliën horen wij meer over de man die christenen getrouw horen te zijn. Als zij beweren volgeling van hem te zijn, moeten zij toch zijn woorden lezen en bestuderen? Naast de evangeliën en de brieven van de apostelen kunnen wij meer te weten komen van Jezus Christus en zijn eerste volgelingen. Door het Nieuwe Testament in vergelijking met het Oude Testament te lezen, kunnen wij een klare kijk krijgen op de figuur Jezus en zijn verhouding tot God en wat zijn eenheid met zijn Vader inhield.

Door het Nieuwe Testament grondig door te nemen zullen wij kunnen begrijpen welk een belangrijke rol Jezus voor ons gespeeld heeft en waarom hij er op stond dat wij enkel zijn Vader zouden eren, en zoals hij deed, enkel de Wil van God na te leven. Maar om dat te doen moeten wij deze natuurlijk kennen. En dat kan alleen maar door de Heilige Schrift in zijn geheel goed te lezen.

Doorheen de Geschriften laat God ons weten wat Hij werkelijk Wil en hoe het navolgen van Zijn Wil ons kan behoeden en een goed leven kan verzekeren. Door het tijd nemen om al de Boeken door te nemen die door God Zijn inspiratie zijn geschreven, zullen wij geestelijk gevoed kunnen worden. Het is niet enkel nuttig om de waarheid te leren kennen, maar het is uiterst belangrijk om die Waarheid te weten te komen en er naar te gaan leven. De Bijbel geeft ons de kans om alles hierover te weten te komen en de sluier op te lichten over de vele dingen die door de eeuwen heen vertroebeld zijn geraakt. Maar zij die doorheen de mist willen zien zullen daartoe in staat gesteld worden als zij hiervoor ook moeite willen doen. Door de tijd er voor te nemen om de Bijbel te bestuderen zal u richtlijnen vinden maar zal u er ook op gewezen worden wat er aan uw leven en geloof nog mankeert. Het meermaals lezen van de teksten uit de Heilige Schrift zal uw ogen openen en u er toe zetten om uw leven op orde te zetten. Het zal u helpen om in te zien wat juist en goed is.

Door het tot u nemen van de Woorden van Christus en door het tot u nemen van de Woorden van God zal u dichter tot God geraken en zal God u ook klaar maken, opdat Hij u voor alle goed werk kan gebruiken in de naam van Christus.

“Elk door God geïnspireerd geschrift dient ook om te onderrichten in de waarheid en dwalingen te weerleggen, om de zeden te verbeteren en de mensen op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat de man Gods voor zijn taak berekend is en toegerust voor elk goed werk.” (2 Timotheüs 3:16-17 WV78)

Hoe intenser u met het Woord van God zal omgaan hoe dieper het tot u zal doordringen en hoe makkelijker het u verder zal leiden door dit leven.

Hoe velen van ons zijn niet gegaan door een donkere tijd in ons leven, en dan vonden we Psalm 23:4, al ga ik door het dal van de schaduw des doods, ik zal geen kwaad vrezen; Want Gij zijt bij mij” en toen wij naar die woorden keken voelden wij  de aanwezigheid van God in het midden van onze wanhoop.

De Bijbel kan een grote troost voor ons zijn. In de gehele Schrift zijn er zo veel opbeurende verhalen en woorden die ons in de moeilijkste tijden kunnen ondersteunen. Met de moderne middelen is het aan nog meerderen gegeven om toch nog in contact te komen met die eeuwen oude woorden die zo stichtend kunnen zijn. Wij hoeven niet tot anderen ons te richten want al de antwoorden worden vervat in de 66 boeken die samen de Bijbel uitmaken.

Jezus heeft woorden van eeuwig leven tot ons gebracht. In het Nieuwe Testament wordt dat verhaal van die Nazareen voor ons verteld en wordt ons een beeld gegeven van de ontwikkeling van het christelijk geloof, of de eerste jaren van de Kerk.

Dat Nieuwe Testament vult het Oude Testament aan en verduidelijkt veel.  Met dit deel moeten wij al tot een veel beter inzicht komen en tot een geruststelling voor de toekomst, want men zou het gerust het Bevestigingsboek van het Goede Nieuws en  de volbrachte Hoop kunnen noemen.

Al hoewel Gods woord niet zo moeilijk te begrijpen is kan Jezus zijn verklaringen meer inzicht en duidelijkheid er op werpen. Jezus sprak open over Gods Woord en wenste dat zijn volgelingen dat ook zo zouden doen. Voor Jezus was het duidelijk dat de Thora en het Woord van God geen theologische verhandeling is welke enkel door speciaal daar voor opgeleide mensen kan begrepen worden.

Om Gods Woord te verstaan is openheid van geest nodig. Als u zich bereid wil tellen om dat Woord van God te leren kennen, en hiervoor tijd wil uitnemen om de Bijbel te lezen, zal u ook meer inzicht in dat oude boek kunnen krijgen en zullen vele dingen als puzzelstukjes netjes in elkaar gaan passen.

De Bijbel brengt een praktische, down-to-earth verhaal waarin alledaagse problemen van gewone mensen worden aan gepakt. Toegegeven er zijn helden van God in de Bijbel, maar we lezen ook over al hun zwakheden en mislukkingen. Hoeveel te meer is de kreet van berouw van Psalm 51 voor ons van betekenis als we ons realiseren welke grote zonden David er toe bracht om dit nummer van berouw schrijven!

Hoe meer we leren over God en wat Hij voor ons wil, hoe makkelijker het wordt om Gods leiding te onderscheiden in ons leven. Dit inzicht komt alleen voort uit de tijd doorgebracht in zijn Woord.

Men is niet gebonden aan één bepaald ogenblik van de week om die Bijbel ter hand te nemen. Op elk ogenblik van de dag of de nacht kan men het Woord van God opnemen en tot zich laten komen. Het zal ook niet één, twee, drie gebeuren dat wij alles ten volle zullen begrijpen. Het is niet zo maar iets dat van de ene op de ander dag zal gebeuren. Zoals God heel veel geduld nodig heeft met ons zullen wij een weinig geduld moeten hebben om Zijn Woord door onze verharde huid te laten doordringen. Maar hoe zachter onze bast wordt hoe makkelijker ons dat Woord van God honing in de mond zal zijn.

U zal merken dat u door de jaren heen meer zal kunnen leren van de Schrift en hoe makkelijker het zal zijn om Gods richting voor u te ontdekken op alle terreinen van uw leven.

Door regelmatig in de Bijbel te lezen en na te denken over wat er staat geschreven, hopen wij dat u tot meer inzicht kan komen en dat u ook tot op een punt zal geraken waar u Jezus’ opdracht zal kunnen navolgen en mee uitgaan om anderen mee dat Woord van God te laten ontdekken, zo dat zij ook afstand van deze wereld zullen kunnen nemen en een veel betere wereld zullen leren kennen.

De woorden van Jezus naar zijn Vader toe indachtig, kunnen ook wij God vragen Zijn Woord en Zegen over ons te laten komen, en al zou de wereld ons voor onze keuze beschimpen, dat wij toch de sterkte hebben om door te gaan om Gods Woord lief te hebben, getrouw te zijn en aan anderen kenbaar te maken.

“Maar nu kom Ik naar U toe en nog in de wereld zeg Ik dit, opdat zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten. Ik heb hen uw woord meegedeeld, maar de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.
Wijd hen U toe in de waarheid. Uw woord is waarheid.
Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt, zo zend Ik hen in de wereld, en omwille van hen wijd Ik Mij aan U, opdat ook zij in waarheid aan U toegewijd mogen zijn. Niet voor hen alleen bid Ik, maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen een mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U: dat ook zij in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij geschonken hebt, opdat zij een zijn zoals Wij een zijn: Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt een zijn en de wereld zal erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad, zoals Gij Mij hebt liefgehad. Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt met Mij mogen zijn waar Ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, daar Gij Mij lief hebt gehad voor de grondvesting van de wereld.” (Johannes 17:13-24 WV78)

+

Lees ook Belangrijkheid van de Heilige Schrift en Belang van het Lezen van de Heilige Schrift
of de Engelse tegenhanger: Please do find the related articles in English: The Importance Of Scripture en The importance of Reading the Scriptures

++

Aangeraden lectuur:

 1. Oudste Hebreeuwse tekst
 2. Een uiteenvallende Bijbel teken voor iemand die dat niet doet
 3. De Bijbel is het Woord over God
 4. Waarom de Bijbel lezen?
 5. Van de vele boeken kan enkel de Bijbel je transformeren
 6. Boek der boeken
 7. De Bijbel voor u en voor uw leven
 8. De weg ten leven
 9. Onzeker over relevantie Bijbel
 10. Bedenkingen Het Begin Joh 1
 11. Johannes 1:18 wat zegt de Bijbel
 12. Geschriften en kracht van God #1 Inzicht
 13. Geschriften en kracht van God #2 Eén in Christus
 14. De Bijbel onze Gids #1 Fundament in de Schrift
 15. Lezen wat er staat geschreven
 16. Waarom wij in de Bijbel moeten geloven
 17. Aanvoelen en kennis
 18. De Bijbel Goddelijke wijsheid ook voor ons
 19. Religie, Wet en Leven
 20. Voorbijgaande wereld maar toch blijvend
 21. God ontmoeten in zijn woord
 22. De Bijbel Goddelijke wijsheid ook voor ons
 23. De Bijbel Woord van God tot ons gebracht als Heilig Schrift.
 24. Gelukkig de man die zijn vreugde vindt in het Woord van God
 25. 1Korinthiërs 3:6-7 God die Wasdom geeft #4 Volgens Gods Wil
 26. Kan men geloven zonder Bijbel
 27. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 28. Symboliek in de Heilige Schrift
 29. Verbum Domini
 30. 40ste verjaardag van ‘Dei verbum’
 31. Het Woord van God een hamer
 32. Gods Woord als scalpel
 33. Gods Woord als regen
 34. Bedenking rond Onveranderlijkheid
 35. Mogelijkheid tot leven
 36. Hebt u een Engelse Bijbevertaling?
 37. Wat staat er in de Bijbel
 38. Door moeilijkheden zien dat de bijbel waar is
 39. Bijbel boek voor het heden
 40. Bijbel als een waterplas
 41. Lekker eten dat blijvend is
 42. Pennenvriend
 43. Werken aan de Bijbel aanvoelend als vernieuwen van bedradingen in een oud huis
 44. Bert Anciaux over de Bijbel
 45. Band tussen Bijbelse Boodschap en eigen leven
 46. Actualiteit Verbieden Boeken
 47. Oproep tot een spirituele en theologische benadering van de Bijbel
 48. Een giftige Bijbel
 49. Opmerklijk advies plaatsing Bijbels
 50. De boekrol
 51. Bijbel medicijn tegen depressie

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelonderzoek, Christen zijn, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

60 reacties op Nut van het lezen van de Bijbel

 1. Pingback: Het belang van het lezen van de Schrift « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 2. Pingback: Oude spreekwijzen kennen om de Bijbel te begrijpen « Belgian Biblestudents – Belgische Bijbelstudenten

 3. Pingback: Wees bij het lezen van de Bijbel u bewust van het taaleigen « Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Positie van de Bijbel onderzoeker « Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Bijbel op de eerste plaats #1/3 « Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Bijbel op de eerste plaats #2/3 « Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: Bijbel op de eerste plaats #3/3 « Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Missionaire hermeneutiek 1/5 « Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Bijbel Woord afkomstig van God « Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers | Broeders in Christus

 11. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #2 Ontvangstkanaal | Broeders in Christus

 12. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #3 Wetenschap | Broeders in Christus

 13. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal | Broeders in Christus

 14. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming | Broeders in Christus

 15. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus | Broeders in Christus

 16. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 17. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 18. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 19. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie | Broeders in Christus

 20. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 21. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak | Broeders in Christus

 22. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #9 Fundamentalisme | Broeders in Christus

 23. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen | Broeders in Christus

 24. Pingback: Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt | Broeders in Christus

 25. Pingback: Ewige woord dat alles vertel | Broeders in Christus

 26. Pingback: Geïnspireerd Woord | Broeders in Christus

 27. Pingback: Ongelezen bestseller | Broeders in Christus

 28. Pingback: Wonder van openbaring | Broeders in Christus

 29. Pingback: Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens | Bijbelvorser = Bible Researcher

 30. Pingback: Wonder van voorzienigheid | Broeders in Christus

 31. Pingback: Blog van God opgetekend in een Boek | Bijbelvorser = Bible Researcher

 32. Pingback: Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden | Stepping Toes

 33. Pingback: Uitdagende vordering 2 Goddelijk geïnspireerd 1 Eenvoudige woorden | Broeders in Christus

 34. Pingback: Uitdagende vordering 3 Goddelijk geïnspireerd 2 Onfeilbare Woord van God | Broeders in Christus

 35. Pingback: Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God | Broeders in Christus

 36. Pingback: Alle dingen die eertijds geschreven tot ons onderricht | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 37. Pingback: Heilige Schrift Woord van God | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 38. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden | From guestwriters

 39. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat | From guestwriters

 40. Pingback: Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God | Bijbelvorser = Bible Researcher

 41. Pingback: Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens | Bijbelvorser = Bible Researcher

 42. Pingback: Een goddelijk Plan #1 | Broeders in Christus

 43. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 44. Pingback: Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 45. Pingback: Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 46. Pingback: Gods vergeten Woord 20 Volk van het Boek 6 Volk met het Boek | Broeders in Christus

 47. Pingback: Wetenschap: God of afgod 1 Wat zijn wetenschap en Bijbel en hun raakvlakken | Stepping Toes

 48. Pingback: De Bijbel haar relevatie over God | Broeders in Christus

 49. Pingback: Onvolmaakte mensen die kunnen leren van Degene die onze Vader wil zijn | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 50. Pingback: De woorden van Jezus niet alleen horen maar ze ook opvolgen | Broeders in Christus

 51. Pingback: Maar de wijsheid waar moet je haar zoeken? #2 Wat is wijsheid? | Broeders in Christus

 52. Pingback: Effectief Bijbellezen: de Evangeliën | Bijbelvorser = Bible Researcher

 53. Pingback: Geloof in een veel bediscussieerd Boek – Belgische Broeders In Christus

 54. Pingback: Onder Adem zijnde maakt een taak hebbende – Jeshuaist

 55. Pingback: Onthullende boeken – Some View on the World

 56. Pingback: Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel – Some View on the World

 57. Pingback: Gedachte voor vandaag 24 maart: Dwazen in de wereld die wijsheid en onderricht verachten | Broeders in Christus

 58. Pingback: Zomervakantie goede tijd voor Noodzaak tot een effectief Bijbel lezen | Broeders in Christus

 59. Pingback: Kleine en grote dingen, belangrijke en onbelangrijke zaken – Belgische Broeders In Christus

 60. Pingback: Gebed voor Dagelijks Brood | Bijbelvorser = Bible Researcher

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.