Mogelijkheid de Bijbel zelf ter hand te nemen

De laatste jaren kon men heel wat leiders van de verschillende kerkgemeenschappen hun twijfels over God en het geloof zien en horen uitdrukken. Het heen en weer gezwalp van bepaalde kerkverenigingen deed mensen zich afvragen of de kerk zelf wel wist waar ze naar toe wenste te gaan. De vele kerkschandalen hielpen er verder aan mee om nog meer mensen van die kerken afstand te doen nemen. Zo werd de Rooms Katholieke Kerk wel het grootste slachtoffer van haar jarenlange toedekking van seksschandalen in hun kerk.

Mensen zouden echter verder moeten kijken dan hun neus lang is en moeten inzien dat die kerkleiders niet essentieel noodzakelijk zijn om tot het geloof te komen noch om het geloofsleven goed op te bouwen. Iedereen kan zelf kerkgemeenschap houden in zijn eigen huis of tuin. Men hoeft daartoe geen speciaal gebouw te hebben om samen te komen om de Bijbel te bestuderen en om te bidden.

Gedurende de tweede helft van de 15e eeuw mag er nog geen sprake geweest zijn van een massale verspreiding van Bijbels, maar de boekdrukkunst leverde wel een schokgolf in het godsdienstig gebeuren. Want nu konden mensen met eigen ogen zelf zien wat de Bijbel werkelijk zei en wat de geestelijke leiders beweerden dat God zou gezegd hebben.

Tomus secundus omnium operum, 1562

De uitvinding van het makkelijk multipliceren van teksten door afdrukken te maken is van een immense betekenis geweest, ook voor de geloofsvorming, ook al zou deze zich pas in de 16de eeuw tot volle ontplooiing komen. In het begin werden nieuwe dissidente leraren vaak slechts plaatselijk gehoord en konden zij zo vroegtijdig gestopt worden door ze te veroordelen voor ketterij, waarna in de ergste gevallen zij martelingen moesten ondergaan en geëxecuteerd werden. Voorbeelden zijn John Wyclif in Engeland, Johannes Hus in Bohemen; de waldenzen in Frankrijk en de Moderne Devotie in hanzeatische steden in het noorden van de Nederlanden en Duitsland, met name het Keurvorstendom SaksenMaarten Luther, die vorming had genoten in de Latijnse school in Maagdenburg die geleid werd door Broeders des Gemenen Levens (Brüder vom gemeinsamen Leben’ of ‘Windesheimer Chorherren’ in het Duits), ondernam de taak om verandering te brengen. Ook al was Luther geëxcommuniceerd door paus Leo X, kon door de drukpers het nieuws over zijn reformatorische ideeën zich makkelijk over Europa verspreidden.

Eerste vertaling uit 1534 van de volledige Bijbel door Maarten Luther, gedrukt door Hans Lufft in Wittenberg. De houtsnede van de titel is van Meister MS

Als in de 16e eeuw het volk in opstand komt tegen de gevestigde orde, is het de drukpers die het proces ondersteunt. Waar voorheen alles verspreide door wat mensen tegen elkaar wisten te vertellen kon nu alles ook veel vlugger over gebracht worden door verspreiding van blaadjes die ook in het geheim hun weg naar meerdere mensen konden vinden. Ook werd  men niet langer afhankelijk van de reissnelheid van predikers, die de boodschap persoonlijk moesten komen verkondigen. Zij die het niet eens waren met de Rooms Katholieke Kerk konden nu via de drukpers op vele plaatsen tegelijkertijd mensen bereiken en bepaalde zaken voor leggen.
Door het verspreiden van Bijbelvertalingen en van bedenkingen over Bijbelteksten kon het volk nu ook onafhankelijk van de kerkelijke en wereldse overheid meer inzicht verwerven op geestelijk vlak. Dit leidde in de vroege 16e eeuw tot de reformatie, en tot tal van andere omwentelingen. Sommige overheden zagen dit reeds vroeg en trachtten het drukkersambt te binden aan een vergunningsysteem. Maar dat is nooit gelukt, ook al gaf de Rooms Katholieke Kerk jaren een lijst uit van verboden lectuur.

Vandaag kan men op een nog vlugger verspreidingsmateriaal beroep doen. Het Wereldwijde Internet met zijn zoekmachines alsook de Smartphones met de vele applicaties, leveren een resem aan mogelijkheden om meerdere Bijbelvertalingen te raadplegen alsook om verscheidene bedenkingen rond Bijbelinterpretaties door te nemen.

Eigenlijk kan bijna niemand nu nog aanbrengen dat hij of zij geen kans heeft gehad om de bijbel te lezen. Dat ligt namelijk in eenieders handbereik. De meerderheid van de mensen hebben wel een televisie toestel en/of een computer of laptop of i-Pad of tablet en/of een moderne telefoon waarmee men heel wat kan mee doen.

De hedendaagse elektronische spulletjes maken het mogelijk op verscheidene manieren de Bijbel te lezen. Hierdoor heeft niemand nog een excuus dat hij of zij het Woord van God niet heeft kunnen vinden. Het is in allerlei talen ter beschikking. Op sociale media zijn er massa’s accounts waar dat Woord ook nog eens besproken wordt. Dit brengt velen echter nog meer in verwarring, vooral omdat men daar discussies kan vinden over de meest niet relevante onderwerpen. Ook valt het op dat bij die vele praatgroepen ook heel wat mensen zijn die hun twijfel hebben over die Godheid of godheden. Verder zijn er heel wat mensen die maar al te graag anderen van God willen wegtrekken. Men zou dan ook eerder zeggen, of beter aanraden, niet te veel tijd te verliezen aan zulke groepen, zoals al die vele Facebook groepen en Facebook vrienden die heel wat tijd vergen per dag.

Spandoek nabij Bangkok tijdens de staatsgreep in Thailand in 2014 waarop inwoners ervoor gewaarschuwd worden gevangenisstraf te riskeren als zij regimevijandige opvattingen op sociaalnetwerksites met elkaar delen of met ‘vind ik leuk’ belonen

Facebook, Pinterest, Instagram, en andere sociale netwerken hebben ook leden die zich tot bepaalde groepen richten. Hierbij zijn er die zich speciaal richten op twijfelaars omtrent geloof en afvalligen van bepaalde geloofsgroepen, zoals bijvoorbeeld ex-Getuigen van Jehovah’s. Er zijn zowel nationale als internationale sites en websites die specifiek gericht zijn op zulke bepaalde doelgroepen als  professionals (LinkedIn), muziekliefhebbers (Myspace) of homoseksuelen (Planetromeo, voorheen Gayromeo, en Gay.nl). Op dat vlak heeft er na de revolutie van de boekdrukkunst een nieuwe revolutie plaats gegrepen en kon er in verscheiden landen zelfs werkelijk overgegaan worden tot een echte revolutie, soms zelfs zonder al te veel wapengeweld.

Op godsdienstig vlak is er nu misschien ook een tijdperk aangebroken om over te gaan tot een nieuwe “ommestap” of “hervorming”. In de wereld van gelovigen zou er stilaan de lokroep moeten komen om tot een Nieuwe Reformatie te komen.

In het Christendom merkt men dat er heel wat mensen zijn die afstand willen nemen van de traditionele kerken die gevangen zitten in het keurslijf van het valse Drie-eenheidsdogma. Voor hen is er de Christenheid, maar het woord “Christen” begint meerderen toch zwaar op de maag te liggen. Het is niet zozeer het toenemend geweld in vele landen tegen christenen dat hen afschrikt. Wel vinden velen het erg dat nog steeds veel Moslims en Joden niet inzien dat niet alle Christenen een drievoudige god aanbidden. Liefst zouden zij hebben dat eindelijk eens wat meer Moslims zouden gaan inzien dat er ook vele Christenen zijn die slechts één Ware God aanbidden, Allah de Elohim Hashem Jehovah.

Ook zij die als Hebreeuwer of Jood, Jezus als hun Verlosser aanvaard hebben, wensen niet graag gelijk gesteld te worden met Christenen die een ‘Heilige Drie-eenheid” aanbidden. Daarom hebben sommigen verkozen zich eerder Jeshuaist te noemen, om aan te duiden dat zij volgers zijn van Jeshua (Jezus Christus zijn ware naam). In de Joodse religie is er geen plaats voor een god die uit drie eenheden zou bestaan. Voor hen is het zeer duidelijk dat de God van Israël één onsterfelijke onzichtbare Geest is. Als Jeshuaist, of volger van Jeshua, geven zij aan, met deze naam verwijzend naar Jeshua, hem te volgen en niet de fabeltjes of leerstellingen van mensen. Voor hen staan de leerstellingen van Jeshua voorop.

Diegenen die gekozen hebben om Jezus leer te volgen lopen wel meer risico om geviseerd te worden door anderen die zulke volgelingen van Jeshua of Jezus Christus maar al te graag zwart maken en er zelfs toe durven over te gaan om hen te vervolgen. Om die reden verkiezen (vooral de Joodse) volgelingen van Jeshua, de Nazareen en Joodse Jezus Christus, om zich in de anonimiteit te houden. Voor de volgelingen van Jezus die ook hun Joodse identiteit willen behouden is het nog eens extra moeilijk omdat zij door andere Joden helemaal niet graag gezien zijn of niet meer als Jood willen aanschouwd worden. Niet gewenst bij bepaalde Joodse gemeenschappen en niet gewenst bij bepaalde Christelijke groepen, of zelfs door die christen gemeenschappen niet aanvaard als Christenen, verkiezen zij dan ook resoluut voor die andere naam: Jeshuaist, duidend op hun bereidheid om Jeshua te volgen. Uiteindelijk is dat wat elke ware Christen zou moeten doen. Maar nog steeds zitten wij opgezet met die valse leerstelling van de Drie Eenheid in het Christendom welke een lelijke smet vormt op de christelijke gemeenschap. Die wrat zal er toch nog wel een hele tijd blijven! Doch wordt het hoog tijd dat er een middel tegen zulk een wrat wordt voorgelegd. Met de huidige technologie ligt de prediking nu voor de hand en moet dat ons sterkste wapen zijn tegen de vele valse leerstellingen die het Christendom besmetten.

Elke ware gelovige zou nu zich meer moeten inzetten om die on-bijbelse leerstellingen de wereld uit te helpen. De Bijbelse leer moet terug de bovenhand halen. Hier ligt de noodzaak van een nieuwe reformatie of een nieuwe grondige Hervorming, dat wij terug naar een wereld komen waar de bijbel de bovenhand krijgt en de mensen de zuiverheid van Gods Woord komen te lezen en in te zien.

Laten wij daarom de wereld zien dat Gods Woord voor iedereen ter beschikking is. Laten wij hen inzien dat daar de Waarheid (van God) kan gevonden worden, in dat Boek der boeken dat een Bestseller aller tijden is.

Hoe dichter wij bij de eind-tijd komen hoe belangrijker het is om tot verandering te komen. Daarom moeten wij samen er werk van maken dat meer mensen de Bijbel leren kennen en die woorden belangrijker gaan vinden dan de woorden en leerstellingen van mensen.

+

Voorgaand

God is een verhaal #1 Een sensationeel krantenkopje

God is een verhaal #2 Voorgangers niet gediend met een Enige God

Manifest Gelovigen nemen het woord

++

Aanvullend

 1. De Taal van de Bijbel: Elohim. Meer dan God alleen
 2. Essentieel belang van lezen en volgen van de Kitvei Hakodesh
 3. Met de Bijbel hoort eer aan God gegeven te worden en niet aan mensen
 4. Wat wil men zijn: Atheïst, Gelovige in wat?, Jood, Christen of nog iets anders
 5. Geloof en geloven
 6. Verlangens van hedendaagse jongeren
 7. Mensen van verschillende culturen, geloofs- en politieke overtuigingen broederlijk naast elkaar
 8. De hypocriete megakerkleiders en hun kledingskeuze
 9. Veranderingen in het overblijfsel van Joodse gelovigen
 10. Aanwijzingen voor de Eenheid en Eenvoud te vinden
 11. Een misverstand over het Messiaans Jodendom
 12. Jood, Messiaans Jood, Messiaans, Christen of beter een Jeshua-ist
 13. Ken jij een Jeshua-ist
 14. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 3 De Weg – een Joodse sekte
 15. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 4 Trinitariërs en Niet-trinitariërs
 16. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning
 17. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom
 18. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #3 Groeiende beweging uit Joodse sekte De Weg
 19. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #4 Openbare prediking en Wederdopers
 20. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus
 21. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #6 Volgers van de ware Jezus zijn volgers van Jeshua of Jeshuaisten
 22. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging
 23. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #2 Aanhangers of verbondenen
 24. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #3 Volgers van de ware Jezus
 25. Wie of wat is een Jeshuaist of Jesjoeaist?
 26. Messiaans, Joods of Christen
 27. De moderne Messiaanse Joodse beweging
 28. Messiaans Judaïsme of Nazarener Judaïsme
 29. Gelovige niet-Joden die verbonden zijn met gelovige Joden
 30. Jeruzalem en Joodse en Christenen hun angst voor uitsluiting
 31. Verschil tussen Messiaans Jodendom, Jeshuaisme of Jesjoeaïsme, Christendom en Christenheid
 32. Waarom we Jeshua (of Jesjoea) in plaats van Yeshua en Jehovah in plaats van Yehovah gebruikenJeshuaisten dragers van de naam van Christus
 33. Jeshuaisme
 34. Jeshuaisme voor de gehele wereld
 35. Betreft het specifieke geloof in het Jeshuaisme
 36. Betreft Jeshuaisten
 37. Wie is een Jeshua-ist
 38. Betreft Jeshuaisme en Jeshuaisten
 39. Feiten en vragen over Jeshuaisten
 40. Ook Goyim of Niet-Joden in de Jeshua-beweging
 41. Jeshuaisten voor u of Volgers van de Nazarener Joodse rebbe Jeshua ter uwer beschikking
 42. Opkijkend naar Jeshua (Jesjoea) onze Messias
 43. Niet toegeven aan de wereld
 44. Niet gebonden door labels maar vrij in Christus
 45. Bezorgdheid nodig voor degene die geen vragen heeft
 46. Reformatie bracht niet direct een uitgestoken hand naar Joden
 47. Woorden als wapen om te getuigen
 48. Shalom van de Jeshuaisten (of Jesjoeaisten), diegenen die de ware Jeshua (Jesjoea of Jezus) volgen
 49. Secularisatie en opdrachten voor alle mensen
 50. Waarom een Jeshuaist worden
 51. Aanwijzingen voor redding te vinden
 52. Samen deel uitmakend van het Lichaam van Christus
 53. Waarom vele van onze broeders zich stil houden voor de buitenwereld
 54. Zwak, maar toch krachtig
 55. Zuiverheid en verantwoordelijkheid van leden en leiders in een gemeenschap

+++

Gerelateerd

 1. De Bijbel moeilijk te begrijpen?
 2. Maakt het uit welke Bijbel u gebruikt?
 3. Help, mijn Bijbel verandert!
 4. Spreekt God nog steeds vandaag?
 5. Heb Geloof – In Pijn & Leed (Deel 3)
 6. Ik heb de Bijbel voorgelezen aan mijn peuter (en dit is wat er gebeurde)
 7. Word veranderd
 8. Autonomously atheism?
 9. Offenes Atelier bei Luther’s Hochzeit in Wittenberg 2019
 10. Adam Schiff Quote – Each year on the anniversary of Martin Luther King Jr.’s bir …
 11. Tradition, Catholicity, and Luther
 12. How the Protestant Reformation Gave Rise to Women’s Liberation
 13. The Future Of the Church is Simple…Who will imitate you…?
 14. Dana aus Syrien: Nichts kann mich von Gottes Liebe trennen
 15. Symbol für Vielfalt und Toleranz: “House of one” wird 2020 gelegt
 16. Christliches Tattoo: Mann ins Gesicht geschlagen und mit Messer bedroht
 17. Der UN-Generalsekretär soll die anti-christlichen Anschläge von Sri Lanka klar und deutlich verurteilen!
 18. Al van gehoord? Het is spiksplinternieuw #Emoena Niet praten over de ander of jezelf verdedigen #FoRB maar leren van & samenwerken met ‘n #boeddhist #bahai #christen #hindoe #humanist #jood #moslim etc inschrijving geopend https://t.co/6TEAv8QK2d wees snel en verspreid @emoena_nl
 19. RT @mapimartens: Al van gehoord? Het is spiksplinternieuw #Emoena Niet praten over de ander of jezelf verdedigen #FoRB maar leren van & samenwerken met ‘n #boeddhist #bahai #christen #hindoe #humanist #jood #moslim etc inschrijving geopend https://t.co/6TEAv8QK2d wees snel en verspreid @emoena_nl
 20. De ideale regeringAvailability of Jeshuaists on Facebook

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Christen zijn, Christendom, Christenheid, Drie-eenheid, Godsdienst, Kerkopbouw, Levensvragen, Religie, Wereld, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

12 reacties op Mogelijkheid de Bijbel zelf ter hand te nemen

 1. Pingback: Opkomend voor Christus #1 Bedreiging voor het Heilig Roomse Rijk | Broeders in Christus

 2. Pingback: Opkomend voor Christus #3 Noodzaak van verkondiging | Broeders in Christus

 3. Pingback: Angst van reguliere kerken #2 Naar de slag na 1975 – Belgische Broeders In Christus

 4. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #3 Verkondigen van het Goede Nieuws – Belgische Broeders In Christus

 5. Pingback: Onvolmaakte mensen die kunnen leren van Degene die onze Vader wil zijn | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 6. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #23 Geloofspunten opgetekend in de Birmingham Amended Statement of Faith – Belgische Broeders In Christus

 7. Pingback: Nieuwe Bijbelvertaling 2021 – Some View on the World

 8. Pingback: Na 17 jaar vernieuwde Bijbeluitgave | From guestwriters

 9. Pingback: Herinvoering van hoofdlettergebruik in Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: Van een Hoogduitse Bijbelvertaling naar een hedendaagse 21ste eeuwse Nederlandse versie | Broeders in Christus

 11. Pingback: Omarm secularisatie. Beschouw kerken als culturele instellingen. In ruil voor subsidie kunnen ze hun politiek-maatschappelijke claim op de samenleving inruilen | From guestwriters

 12. Pingback: 100 berichten en vijf jaar op WordPress – Jeshuaist

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.