Het begin van Jezus #9 Een kwestie van Toekomst

In het Oude Testament werden verscheidene profetieën gegeven. Een profetie  is iets dat nog valt te gebeuren.  Indien iets al geweest is of er al is en men beschrijft het, dan kan het niet gaan over iets dat nog moet gebeuren, maar dan kan het ook geen toekomst voorspelling zijn. Een voorspelling gaat over iets dat nog niet is en nog niet bestaat.

Een profetie gaat niet over iets dat in het verleden gebeurde. Het betreft de toekomst. Daarom kunnen alle dingen wij over de Redder Christus Jezus weten, zoals in Jesaja 1-36 aan ons een afbeelding van een persoon wordt gegeven slechts handelen over een persoon  die nog niet geboren is of die in die tijd nog niet bestond.

Wij zijn een compendium van geestelijke informatie over geschenkvoorwaarden en dingen gegeven zoals zij zullen zijn wanneer de Messias in macht en glorie terugkeert om de taak uit te voeren waarvoor hij in het Voorname Ontwerp van God werd gekozen. In Bijbels worden wij verteld dat de Messias kosten van wereldzaken in een regering zal nemen die succesrijk de krankzinnige vernietiging van mensen en eigendom zal tegenhouden die de regel van de “god van deze leeftijd” verdergaat met karakteriseren.

Rotterdam kunstwerk Jezus

Beeld van Jezus van Jan Custers, Rotterdam West, Wijkpark

In Judith 9:19 staat: “En maak, dat men onder al uw volk en alle stammen wete en bevinde, dat gij de God zijt aller kracht en sterkte, en dat er geen ander beschutter van het geslacht Israëls is dan gij.” (Judit 9:15 CANDEUT)

Er is geen sterkere kracht dan God, maar die God heeft Zijn zoon aan de wereld gegeven om de dood te overwinnen. Hij kon veel sterker zijn dan eender welke andere mens. Dit kwam ook omdat hij zijn kracht van God haalde. Zonder God kon die man namelijk niets doen. In zijn geloof voor de Vader heeft hij de Werken van Zijn Vader gezien en herkend.

“Jezus dan antwoordde, en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: De Zoon vermag niets van Zichzelf te doen, indien Hij het niet zijn Vader heeft zien doen; maar wat Deze doet, dat doet ook de Zoon insgelijks.” (Johannes 5:19 Palm)

Zoals David, de gezalfde, deed geen poging om in eigen kracht koning te worden, hoewel hij voldoende aanhang had en hoewel duizenden in Israël het oog op hem hadden als de enig mogelijke opvolger van de gesneuvelde koning, vermocht de afstammeling van hem zich niet zelf uit te roepen tot koning, maar de mensen verheerlijkten hem toen hij Jeruzalem op een ezel binnentrad.

Annas and Kajafas 001

Annas en Kajafas twee hogepriesters - vroeger toegeschreven aan Jheronimus Bosch - Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam

De hogepriester was het hoofd van de priesters en de belangrijkste vertegenwoordiger van het volk voor God. Andere aanduidingen zijn “gezalfde priester” (Levieten 4:3,5,16; 6:22) en “hoofdpriester” (2 Koningen 25:18; Jeremia 52:24 ). Die man van Nazareth zou later dan ook de eretitel van Hogepriester krijgen en zo een gezalfde van God worden. Hij zou de man zijn die voldeed aan de voorwaarden van hogepriesterschap als de heilige van de Allerhoogste Heer (Psalmen 106:16)  Hij kon namelijk voldoen aan de nog hogere eisen van reinheid en heiligheid gesteld aan de andere priesters. Hij mocht alleen een huwelijk aangaan met een Israëlitische maagd en hij moest zelf uit een wettig huwelijk geboren zijn, en in die mate had Jozef daartoe ingewilligd ook al wist hij dat zijn verloofde Mariareeds met kind was.

Jezus of beter Jeshua is de Griekse omzetting van het Hebreeuwse Jeshua/Jashua of Jehosjua (Jozua) of Jeschua, welke beduidt dat deze geborene het “heil van de Heere” of het “Heil van Jehovah/Yahuwah” draagt. Het was een tamelijk populaire naam. Maar wij kunnen weten van al de beschrijvingen dat de Gezalfde niet Jezus Sirach, niet Bar-Jezus (Handelingen 13:6), of de Jezus bijgenaamd Justus is (Kolosenzen 4:11), en dat het ook niet slaat op de diverse mensen in de boeken van Josefus (bijv. Vita 22; Bel. Jud. 6.8.3; 4.4.3; Ant. 20.9.1). Maar wij kunnen ook zien dat het niet Jozua, de opvolger van Mozes is (Handelingen der apostelen 7:45 ; Hebreeën 4:8).  Toch geven de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament aan dat die Gezalfde Redder moest komen (zie het toekomst element in “zal komen”)

De Joden gaven de titel “Gezalfde” aan de heilbrengende koning uit het geslacht van David die zij verwachtten. De verwachtingen van de Joden waren iets dat zich in latere tijden zou afspelen en waar zij de hoop op stelden dat het in hun tijd tot volbrenging ging komen. In ieder geval was deze Gezalfde nog niet in bestaan toen verscheidene rampen de wereld troffen (de Vloed, Sodom en Gomorra, oorlogen) De eerste christenen gaven de naam “Gezalfde” of “Christos” / “Christus” aan Jezus van Nazareth, om daardoor aan te duiden dat zij Hem als Messias erkenden. Tevens drukten zij met deze titel zo kort en eenvoudig mogelijk hun belijdenis uit (Mattheus 1:1,21; 16:16 ; Johannes 1:20,42; 9:22).

Flavius Josefus of Josephus (geboren 37 of 38 n. Chr.) spreekt over die Nazareër als de Messias, maar sommigen vinden dat hij dat niet kan zeggen omdat hij geen Christen was. Dit is echter onterecht. Ook andere ‘niet Christenen’ konden de rol van Jezus herkennen en namen aan dat hij een Gezalfde van God was en wel eens de Messias kon zijn.

Ook Tacitus bericht (Annales 15.44) dat Jezus de stichter was van een nieuwe godsdienst, ook al is het nooit de intentie van Jezus geweest om een nieuwe godsdienst te stichten, dat is iets wat mensen er van gemaakt hebben. Voor Tacitus was de onder Pontius Pilatus ter dood gebrachte de aanvoerder van een Joodse sekte die zich verspreid had over Palestina en zelfs tot Rome.

Veel bijzonderheden over de komende Messias stonden in de oude geschriften waarvan Lukas melding maakt. In het Nieuwe Testament kan men van die voorspellingen een ordelijk verslag vinden en de bevestiging dat het dingen waren die voorzegd waren maar nu, in die tijd, werkelijkheid werden. De bevestiging of het uitkomen van de voorzeggingen gebeurde dus slechts twee millennia geleden en niet voor de aanvang der tijden. Het was maar in -4 GT dat Jezus geboren werd en tot bestaan kwam.

Isaiah's Lips Anointed with Fire

Jesaja's lippen gezalfd met vuur - Benjamin West (1738–1820)

De profeet Isaiah of Jesaja spreekt niet over ongeveer zijn tijd, maar een tijd die nog moest komen en over een persoon die in zijn tijd nog steeds moest komen. Hoewel wanneer die persoon in bestaan zou komen zou ook niet iedereen tot de erkenning van hem komen en tot inzicht komen tot wat van hem verwacht zou worden en in welke positie hij zou moeten geplaatst worden. Ook gaf de profeet aan dat het zelfs zo zou zijn dat die Gezondene Gezalfde van God een eerste tijd zou komen en dat hij dan zal terugkeren om de hele aarde tot rust te brengen en een offergave zou brengen en een nieuwe wereld, aan de mensen die in de Naam van God  geloven.

“En als Jahweh u rust heeft geschonken Van uw kwelling en angsten, En van de hardheid van uw slavernij, Waarmee men u heeft geknecht: Op die dag zult ge dit spotlied zingen Op den koning van Babel, en zeggen: Hoe, is het met den tyran nu gedaan, En neemt de verdrukking een einde? Gebroken heeft Jahweh de schepter der bozen, De staf der tyrannen: Die naties in hun woede sloegen, En rusteloos striemden; Die in hun gramschap volkeren knechtten, En onmeedogend vervolgden! De hele aarde heeft vrede en rust, En barst in juichtonen los; Zelfs de cypressen maken zich vrolijk om u Met de Libanon-ceders: “Sinds gij zijt gevallen, Klimt niemand meer op, om òns te vellen!”” (Jesaja 14:3-8 Canis)

“God heeft vervuld, wat Hij door de mond van alle profeten voorzegd had: dat zijn Christus zou lijden. Doet boete nu en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist; opdat de tijden mogen aanbreken van ‘s Heren verkwikking, en opdat Hij Jesus doet komen, die u als de Christus is voorbestemd, en die nu in de hemel moet blijven wonen tot aan de tijden van het herstel aller dingen, waarvan God van ouds heeft gesproken door de mond zijner heilige profeten. Moses toch heeft gezegd: “God, de Heer, zal voor u uit uw broeders een profeet doen opstaan, aan mij gelijk; naar Hem moet gij luisteren in alles wat Hij u zegt. En iedereen, die niet luistert naar dezen profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk.”” (Handelingen 3:18-23 Canis)

Pas bij de komst van de Nazareen Jeshua, zoon van Maria en Jozef, brak de tijd van verzoening aan. Het was slechts dan dat “Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus,” (Handelingen 3:20 NBG51) tot de wereld kon spreken en de mensen uitzenden om de verkondiging van de Blijde Boodschap te gaan verkondigen, want eerder was die Boodschap nog niet in vervulling gegaan. Slechts dan pas kunnen “de tijden van de verademing komen” (Handelingen 3:20 Palm) en dit  van “Godswege” (Handelingen 3:20 WV95).

Jezus de Christus is ook de maagdelijk bedachte en voortgebrachte unieke zondenloze en nu herrezen, onsterfelijke Zoon van God.

Davidanointed

Samuel zalft David, uit wiens geslacht de Messias zou komen

“Afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham was de vader van Isaak, Isaak van Jakob, Jakob van Juda en zijn broers. Juda was de vader van Peres en Zerach en Tamar was hun moeder. Peres was de vader van Chesron, Chesron van Aram, Aram van Amminadab, Amminadab van Nachson, Nachson van Salmon. Salmon was de vader van Boaz en Rachab was zijn moeder. Boaz was de vader van Obed en Ruth was zijn moeder. Obed was de vader van Isaï, Isaï van koning David. David was de vader van Salomo en de vrouw van Uria was zijn moeder. Salomo was de vader van Rechabeam, Rechabeam van Abia, Abia van Asaf, Asaf van Josafat, Josafat van Joram, Joram van Uzzia, Uzzia van Jotam, Jotam van Achaz, Achaz van Hizkia, Hizkia van Manasse, Manasse van Amos, Amos van Josia. Josia was de vader van Jechonja en zijn broers, ten tijde van de ballingschap in Babylon. Na de ballingschap in Babylon: Jechonja was de vader van Sealtiël, Sealtiël van Zerubbabel, Zerubbabel van Abiud, Abiud van Eljakim, Eljakim van Azor, Azor van Sadok, Sadok van Achim, Achim van Eliud, Eliud van Eleazar, Eleazar van Mattan, Mattan van Jakob. Jakob was de vader van Jozef, de man van Maria; uit haar is Jezus geboren, die Messias genoemd wordt. In totaal zijn er dus van Abraham tot David veertien generaties, van David tot de ballingschap in Babylon veertien generaties, en van de ballingschap in Babylon tot de Messias veertien generaties. De herkomst van Jezus Christus was deze. Zijn moeder Maria was verloofd met Jozef, en voordat ze bij elkaar gingen wonen, bleek zij zwanger te zijn van de heilige Geest. Jozef, haar man, was een rechtvaardige. Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen, kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen, want wat bij haar tot leven is gewekt, is van de heilige Geest. Ze zal een zoon krijgen en u moet Hem de naam Jezus geven, want Hij is degene die zijn volk zal redden uit hun zonden.’ Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monde van de profeet gezegd is: \@Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en ze zullen Hem de naam Immanuël geven,\@ wat betekent: \@God met ons\@. Toen Jozef uit zijn slaap wakker werd, deed hij zoals de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich, en hij had geen gemeenschap met haar voordat zij een zoon baarde. Hij gaf Hem de naam Jezus.” (Mattheüs 1:1-25 WV95)

Anointing La Cite de Dieu

Zalving van Jezus van Nazareth - uit Augustine's "La Cite de Dieu", book I-X, C. 1475-80

“In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, met de naam Nazaret, naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef, die uit het huis van David stamde; haar naam was Maria. De engel trad bij haar binnen en zei: ‘Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’ Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had. Maar de engel zei: ‘Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ ‘Maar hoe moet dat dan?’ zei Maria tegen de engel. ‘Ik heb geen omgang met een man.’ De engel antwoordde haar: ‘Heilige Geest zal op u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken. Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God. Bovendien, ook Elisabet, uw verwante, is op haar oude dag zwanger van een zoon; zij werd onvruchtbaar genoemd, maar zij is al in haar zesde maand. Want voor God is niets onmogelijk.’ Toen zei Maria: ‘Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.’ Toen ging de engel van haar weg.” (Lukas 1:26-38 WV95)

+

Voorgaand artikel: Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God

Vervolgt: Het begin van Jezus #10 Een Heraut kondigt aan

Het begin van Jezus #11 Goddelijk verwezenlijkt en niet geïncarneerd

++

Het Engelstalig artikel met behandeling van dit onderwerp:

English article concerning this subject: Jesus begotten Son of God #7 A matter of the Future

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

19 reacties op Het begin van Jezus #9 Een kwestie van Toekomst

 1. Pingback: Het begin van Jezus #10 Een Heraut kondigt aan | Broeders in Christus

 2. Pingback: Het begin van Jezus #12 Gezalfd na Johannes de Doper | Broeders in Christus

 3. Pingback: A Messiah to die « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 4. Pingback: Een Messias om te Sterven « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 5. Pingback: Het begin van Jezus #13 Een te komen mens | Broeders in Christus

 6. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6 | Broeders in Christus

 7. Pingback: Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Schepper en Blogger God 9 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Wonder van openbaring | Broeders in Christus

 10. Pingback: Wonder van voorzienigheid | Broeders in Christus

 11. Pingback: Kijken naar verleden, heden oftoekomst | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: Opbouw van verleden naar toekomst | From guestwriters

 13. Pingback: Na 2020 jaar – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 14. Pingback: 2020 jaar geleden werd de weg geopend | Broeders in Christus

 15. Pingback: Addendum 2: Vlees geworden woord | Broeders in Christus

 16. Pingback: Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam | Bijbelvorser = Bible Researcher

 17. Pingback: Overdenking voor vandaag: Al of niet luisterend naar de mensenzoon Jezus en de Waarheid opzoekend | Broeders in Christus

 18. Pingback: Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden – Belgische Broeders In Christus

 19. Pingback: Voor hen die Hemelvaart vieren – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.