Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God

Adam en Eva kregen kinderen waaruit een hele geslachtslijn kon opgevuld worden. Via Mozes naar Abraham en koning David zou het zaad van Abraham in de wereld komen en een welgeliefde van God aan de mensheid schenken.

De mensen waren in het verleden door verscheidene mensen van God verwittigd over de gang van zaken  en over wat hen te wachten stond. Na de beloften aan Abraham was er een volk dat met grootse verwachtingen uitkeek om als Volk van God te mogen gezegend zijn met de komst uit hun midden van de Beloofde Verlosser, de Christos of Christus, Messias. Het Griekse woord “Christos” verwijst naar iemand die een zalving heeft. Jeshua of Jezus zijn naam houdt in dat hij de gezonden verlosser of ‘Redder‘ van God is.   De naam “Christus” is niet één van de namen van Jeshua of Jezus, maar zijn titel die aangeeft dat hij de “Gezalfde” is. Koningen werden gezalfd waardoor elke koning, goedgekeurd door God, een gezalfde was.

Als men meer en meer die tittel hoort opduiken bij de man van Nazareth zal dit vermoedelijk wel wat opwinding teweeg gebracht hebben bij de mensen van die tijd. Het  volk Israël had die ‘naam’ reeds lang horen uitspreken betreft diegene die hen bevrijding zou komen brengen. Die tittel brengt immers alle profetieën in herinnering die in het Oude Testament staan over de Messias van God die gezalfd is en gezonden werd om tegelijkertijd Profeet, Priester en Koning te zijn.

“Ik zal een profeet, aan u gelijk, uit de kring van hun broeders doen opstaan, en mijn woorden in zijn mond leggen; hij zal tot hen spreken, al wat Ik hem zal bevelen. En wanneer iemand niet naar zijn woorden, die hij in mijn Naam zal spreken, luistert, dan zal Ik het op hem wreken.” (Deuteronomium 18:18-19 Canis)
“”Ik zelf stel Mij een koning aan, Op Sion, mijn heilige berg!” Nu wil Ik Jahweh’s beslissing verkonden; Hij heeft Mij gezegd: Gij zijt mijn Zoon; Ik heb U heden verwekt.” (Psalmen 2:6-7 Canis) “’heb Ik hem niet gezalfd tot mijn koning op de Sion, mijn heilige berg?’ Zo gewaag ik van ‘s Heren besluit; Hij sprak tot mij: ‘gij zijt mijn zoon, Ik riep heden u in het leven.” (Psalmen 2:6-7 WV78)

Jerusalem Mount Sion King David Statue 2“Een psalm van David. Jahweh spreekt tot mijn Heer: “Zet U aan mijn rechterhand, Totdat Ik uw vijanden leg als een voetbank voor uw voeten!” Jahweh zal U een machtige schepter verlenen: Treed uit Sion als Heerser te midden uwer vijanden! Gij draagt de offers ten dage van uw mannelijke kracht, Zijt met de heilige gewaden bekleed Van de moederschoot af, Sinds de morgendauw uwer jeugd. Jahweh heeft gezworen, en het zal Hem nimmer berouwen: “Gij zijt Priester voor eeuwig, zoals Melkisédek was!”” (Psalmen 110:1-4 Canis)
“Weet het dan wel, en versta het goed: Van het ogenblik af, waarop het woord werd gesproken, om Jerusalem weer op te bouwen, tot aan een gezalfde en vorst: zijn zeven weken. En twee en zestig weken lang zal het hersteld en herbouwd zijn: met pleinen en wallen, maar in troebele tijden.” (Daniël 9:25 Canis)

Meerdere profeten werden gegeven in het Oude Testament. Iemand die iets profeteert verteld over iets dat nog steeds gaat moeten gebeuren. Een profetie gaat niet over iets wat in het verleden was gebeurd. Het betreft de toekomst. Daarom kunnen alle dingen die wij over de Redder Christus Jezus weten, zoals in Jesaja hoofdstukken 1-36 aan ons een afbeelding geven van een persoon die toen in zijn tijd nog niet geboren was en ook nog niet had bestaan.

Aan ons is een compendium van geestelijke informatie gegeven over geschenkvoorwaarden en dingen zoals zij zullen zijn wanneer de Messias in macht en glorie terugkeert om de taak uit te voeren waarvoor hij in het Voorname Ontwerp van God werd gekozen. In zulke vorm, namelijk in de gedachte van God  bestond de Verlosser al zeer vroeg , omdat hij moest ingepast worden in het Plan van God nadat de mensen een verkeerde keuze hadden gemaakt en Gods wil hadden genegeerd. Dat tegen de Wil van God in gaan noemen wij zonde.  Het was wegens die zonde dat God een oplossing moest voorzien, want anders zou het niet nodig geweest zijn en hadden wij nog allemaal als nageslacht van Adam en Eva in de Tuin van Eden, of het Aards Paradijs kunnen wonen.

In het Boek der Boeken, de Bijbel worden wij verteld dat de Messias de verantwoordelijkheid zou nemen over wereldzaken in een regering die succesrijk de krankzinnige vernietiging van mensen en eigendom zal tegenhouden die de “god van deze tijd” karakteriseert.

Als Jesaja spreekt over de tijd van rust die over ons zal komen en over diegene die er voor zal zorgen dat vrede terug zal mogen heersen, spreekt hij over de toekomst. In zijn tijd moest die persoon nog steeds komen. Hoewel wanneer die persoon in bestaan zou komen zou toch niet dadelijk de erkenning van hem komen, alsook zou hij niet dadelijk de positie gaan betreden waar hij zou moeten geplaatst worden en recht op heeft volgens de beloften van de Allerhoogste Schepper van hemel en aarde. Hij zal een eerste tijd komen en dan  zal hij terugkeren om de hele aarde rust te brengen en kalmte aan die mensen die in de Naam van God in een nieuwe wereld geloven. God zal een Gezalfde voorzien en ook Hij zal uiteindelijk, na aanvaarding van het Zoenoffer van Zijn zoon, rust en vrede schenken door de dood te niet te doen en alle tirannie van de wereld te verbannen.

“En als Jahweh u rust heeft geschonken Van uw kwelling en angsten, En van de hardheid van uw slavernij, Waarmee men u heeft geknecht: Op die dag zult ge dit spotlied zingen Op den koning van Babel, en zeggen: Hoe, is het met den tyran nu gedaan, En neemt de verdrukking een einde? Gebroken heeft Jahweh de schepter der bozen, De staf der tyrannen: Die naties in hun woede sloegen, En rusteloos striemden; Die in hun gramschap volkeren knechtten, En onmeedogend vervolgden! De hele aarde heeft vrede en rust, En barst in juichtonen los; Zelfs de cypressen maken zich vrolijk om u Met de Libanon-ceders: “Sinds gij zijt gevallen, Klimt niemand meer op, om òns te vellen!”” (Jesaja 14:3-8 Canis)

Niet enkel de Israëlieten kwamen die boodschap van Grootse Belofte te weten. Meerdere mensen waren zeer goed op de hoogte van de nog te komen Verlosser die een Koning der koningen zou worden. Om die reden waren er ook wijsheren, sterrenkundigen en koningen die het te gebeuren onderzochten, de hemellichamen bestudeerden om de tekenen te kunnen herkennen of zelfs waarzeggers raadpleegden.

Vele mensen wisten dat het om een belofte van oudsher ging die zeker tot vervulling zou gebracht worden. Voorheen waren er al te veel voorspellingen door profeten of mannen van God gedaan die werkelijkheid waren geworden. Daarom wisten zij dat zij maar beter zouden kunnen oppassen omdat het nu over die Zoon van de levende God ging gaan.

Het gebeurde wel meer dat men mensen vroeg of zij die beloofde verlosser waren, al hoewel men vlug inzag dat het vermoedelijk toch niet die beloofde man was. Ook ten tijde van Jezus waren er enkele opstandelingen tegen de Romeinen waarvan men dacht dat zij hen zouden verlossen van dat Romeinse juk.

De Jood Simon Kĕpha Bar-Yonah had echter een mens  van vlees en bloed, zoals hij, gevonden die wel zo iets niet dadelijk openbaarde, dat hij de beloofde Gezalfde Messias was. Maar de leermeester of rabbi Jeshua, vandaag beter gekend onder de naam Jezus gaf dan wel prijs dat God zijn Vader in de hemel deze Simon Petrus zijn ogen hadden geopend.

“Toen Jesus in de streek van Cesarea Filippi was gekomen, ondervroeg Hij zijn leerlingen: Wie zeggen de mensen, dat de Mensenzoon is? Ze zeiden: Sommigen zeggen: Johannes de Doper; anderen: Elias; weer anderen: Jeremias of een van de profeten. Hij zeide hun: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van den levenden God! Jesus antwoordde: Zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona; want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemel is.” (Mattheüs 16:13-17 Canis)

christo

Christo (Photo credit: twicepix)

Peter had het visioen ontvangen dat wij als Christenen allemaal zouden moeten en kunnen ontvangen wanneer wij gewillig onze geest en onze ogen naar die beloofde Gezalfde willen richten. Door ons open te stellen naar die Christus Jezus zullen wij ons aan zijn Vader kunnen aanbieden.  Jeshua of Jezus, zoals hij beter gekend is, is de Gezalfde, de Messias, die God en beloofde en zorgde voor onze redding.

Kĕpha, of de discipel Simon Petrus, was er zich bewust van dat zijn leermeester goede daden deed, zieken kon genezen, maar dat zij ook door de Heilige Geest, de Kracht van God eveneens begenadigd werden dit te mogen doen. Zo konden hij en Johannes met andere volgelingen van Jezus, de wereld laten zien dat hun leermeester de “Messias van Natsareth” was, die de Joden hadden gespietst, van de doden door Elohim  verhoogd was geworden. Hij Simon Petrus kon dank zij die Jezus van Nazareth gezond en wel stoutmoedig voor de menigte staan. Hij hoefde geen angst meer te hebben voor de gewone mensen, want wat de mensenzoon die gezalfd en verhoogd was door God, voor hem en zijn broeders en zusters had gedaan, was de ultieme offerdaad die bevrijding bracht. De steen die door de Joden werd afgekeurd alhoewel zij de aannemers moesten zijn als zaad van Abraham, was nu die hoofdsteunpilaar geworden voor hem maar ook voor niet-Joden. Want er is geen bevrijding in iemand anders, omdat er geen andere Naam gegeven is onder de hemel onder mannen waardoor wij moeten gered worden.

“Nu sprak Petrus, vervuld van den Heiligen Geest, hun toe: Oversten van het volk, en oudsten! Wanneer we heden gerechtelijk worden verhoord over een weldaad aan een gebrekkig mens bewezen, en over het middel waardoor hij genas, dan zij het u allen en heel het volk van Israël bekend, dat deze man gezond hier voor u staat door de naam van Jesus Christus van Názaret, dien gij hebt gekruisigd, maar dien God heeft opgewekt uit de doden. Hij is “de steen, die gij, de bouwlieden, hebt verworpen; en Hij is de hoeksteen geworden.” Bij niemand anders is er redding. Want onder de hemel is geen andere Naam aan de mensen gegeven, waardoor we zalig moeten worden. Toen ze de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen, en bemerkten, dat het maar ongeletterde en eenvoudige mensen waren, stonden ze verbaasd en herkenden hen als de gezellen van Jesus.” (Handelingen 4:8-13 Canis)

De Gezalfde mocht een Heer van God zijn. De term Heer of Here geeft meer aan dan zijn gezag als meester. Het is het woord waarmee ook de hogere plaats wordt aangegeven dan de gewone mannen. Men heeft een heer tegenover een dame, maar boven hen staat de Heer, die een belangrijk functionaris, burgemeester, landheer, provincieoverste of koning kan zijn.

De heraut Johannes de doper zou zo de mensen oproepen om de weg voor te bereiden voor de Heer die gezonden was door God en spoedig zou komen. Want de mensen moesten te weten komen dat die komende man van God, de profeet was die iedereen zou moeten erkennen als de belangrijkste profeet, waarvoor elkeen God op zijn knieën zou moeten voor bedanken dat Hij deze Gezalfde heeft gezonden naar de zondige wereld, zodat de gehele wereld volle glorie zou brengen aan de Allerhoogste.

“De stem van een roepende in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, Maakt recht zijn paden.” (Markus 1:3 Canis)
“opdat in de Naam van Jesus iedere knie zich zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde, en iedere tong zou belijden tot glorie van God den Vader, dat Jesus Christus de Heer is.” (Filippenzen 2:10-11 Canis)

Football heroes mural

Voetbalhelden dikwijls geprezen en aanbeden als goden - Vereeuwigde voetbalspelers van Northern Ireland en Linfield FC, Broadway - Foto Keresaspa

De wereld zou een gezalfde krijgen die een uitzonderlijke heerlijkheid heeft. In hem zou men ook de weerspiegeling van God kunnen zien. Dit doordat hij als eniggeboren die speciale eigenschappen van zijn Vader in de hemel overerfde, zoals elk kind zaken van zijn ouders en grootouders over erft. Deze gezalfde die zou komen kon het Licht in de duisternis laten schijnen en ook al zou hij als Koning der koningen levenden en doden oordelen, zouden deze die voor hem kiezen en hem als Heer aanvaarden, ook niet bang hoeven te zijn voor hun verdere leven. Ook al kent de wereld vele goden, zal die gezalfde de meest voorname god van deze wereld mogen zijn. (Opgelet merk dat god daar met een kleine letter is geschreven en niet betekend dat Jezus God is, maar wel een belangrijk persoon = de Hebreeuwse betekenis van het woordje ‘god’). De hoger geplaatsten in de wereld mogen door de mensen wel goden genoemd worden, zoals men in de film industrie en de voetbalwereld wel veel goden tegen komt, maar deze zijn niets vergeleken met de Heer Jezus Christus en nog minder met de Heer der Heren, ook wel Heere Heere genoemd in de Nederlanden. De Here Here of de Heer boven alle Heren is er slechts één, God de Allerhoogste Jehovah wiens Naam heilig is , en er is geen ander aan wie de aarde toebehoort. Het is ook Jehovahdie kan zeggen: “Er is geen ander redder dan Ik!” (Jesaja 43:11 Canis) omdat Hij de persoon is die de redder op aarde, Jezus Christus, Zijn Gezalfde heeft voorzien. Zonder die voorziening zou de wereld niet gered kunnen worden.

“en wier ongelovig verstand de god dezer wereld heeft verblind, zodat ze de uitstraling niet zien van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld is van God. Wij toch preken niet onszelf, maar Christus Jesus den Heer, onszelf slechts als uw dienstknechten om Jesus’ wil. Want God, die gezegd heeft: “Licht zal schijnen uit duisternis,” Hij heeft licht ontstoken in onze harten, opdat vandaar de kennis van Gods heerlijkheid, die op Christus’ aangezicht ligt, naar buiten zou stralen.” (2 Corinthiërs 4:4-6 Canis)
“Want we moeten allen voor Christus’ rechterstoel verschijnen, om vergelding te ontvangen voor het goed of het kwaad, dat ieder van ons tijdens zijn lichamelijk bestaan heeft verricht. Daar we dus weten, dat we den Heer moeten vrezen, trachten we mensen te winnen. Voor God liggen we \@daarbij\@ open geheel en al; ik hoop, voor uw geweten eveneens. Heiligheid van paulus’ apostolaat als ambt der verzoening door Jesus.” (2 Corinthiërs 5:10-11 Canis)

“En Mozes zei tot hem, zodra ik uit de stad ben gegaan, zal ik in het buitenland mijn handen naar Jehovah uitspreiden; de donder zal ophouden, eveneens zal er geen hagel meer zijn; zodat gij moogt weten dat de aarde van Jehovah is. ” (Exodus 9:29 ASVV)
“Ik, zelfs ik, ben Jehovah; en behalve mij is er geen redder.”(Jesaja 43:11 ASVV)
“5 Ik ben Jehovah en er is geen ander; behalve mij er is geen God. Ik zal u me voorbereiden, hoewel gij mij niet gekend hebt; 6 dat zij mogen weten van het stijgen van de zon en van het westen, dat er geen behalve mij is: Ik ben Jehovah en er is geen ander. … 22 Kijk naar mij en wees gij gered, alle einden van de aarde; voor ik ben God en er is geen ander. (Jesaja 45:5-6, 22 ASVV)
“Herinner de voormalige dingen van oud {of: de dingen van oudsher}: {dat, of} voor Ik ben God en er is geen ander; Ik ben God en er is niemand als mij.” (Jesaja 46:9 ASVV)

Psalm23

Christus Jezus van de Hogere Godheid komende mocht zo goddelijke eigenschappen hebben en zich als eniggeboren Zoon van God aanschouwen, maar zou steeds onder God staan, wat hij zelf maar al te goed wist. Ook de apostel Paulus doet ons er aan herinneren dat wij voorzichtig moeten zijn in de erkenning van Jezus de Heer, die zichzelf nooit bedacht eigenhandig wonderen te doen. Hij waarschuwt ons dat hoewel Jezus “Gods gestalte bezat” (“morphe”) deze gelijkenis niet inhield dat hij roof pleegde op de status van zijn Vader. Jezus ontdeed zich van het recht van Gezalfde (dat het verhoogd zijn inhield) en verlaagde zich tot knecht of slaaf: “heeft Hij toch er Zich van ontdaan, door de gestalte aan te nemen van een slaaf en gelijk te worden aan de mensen.” (Filippenzen 2:7 Canis)

Christus

Christus - Photo credit: jpstanley

Anders dan de eerste mens, die aan God gelijk wilde worden (Genesis 3:5,22), heeft Christus, de rang en de voorrechten van gelijkenissen met God te hebben in zijn menswording, doordat hij rechtstreeks door de kracht van God in de moederschoot is geplaatst. Jezus heeft zich niet krampachtig willen vast houden aan zijn positie als een gewelddadig te veroveren bezit. Integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af en kwam als dienaar als gewone sterveling. Ook al had Jezus de schijn en gedrag van de Vader geestelijk en moreel en was zijn teken het uitdrukkelijke beeld van de persoon van zijn Vader, toch bleef hij steeds nederig en kende hij zijn plaats tegenover zijn Vader, zodat hij later ook naast Hem kon plaats nemen aan Jehovah Gods rechterhand.

“Gij hoorde hoe ik aan u zei, ik ga weg en ik kom naar u. Indien gij van mij hield, zoudt gij u verheugd hebben, omdat ik naar de Vader ga: voor de Vader is groter dan ik. ” (Johannes 14:28 ASVV)
“{1} Mijn Vader, die aan mij heeft gegeven, is groter dan iedereen; en niemand kan {2} hen uit de hand van de Vader grijpen. {1) Sommige oude autoriteiten lezen Dat wat mijn Vader heeft gegeven aan mij 2) Of, niets}” (Johannes 10:29 ASVV)

“die, bestaande in de vorm van (een) god, geteld niet het wezen op een gelijkheid met God een ding om begrepen te worden” (Filippenzen 2:6 ASVV)
“Maar leegde zich, nam de vorm aan van een {1} dienaar {dienstknecht}, {2} gemaakt te worden in de gelijkenis van mannen { gemaakt in de gelijkenis van een mens}  {1;) Gr slaaf of dienstknecht 2) Gr aanwezig wordend in} (Filippenzen 2:7 ASVV)

“Deze is de afstraling zijner Glorie en de afdruk van zijn Wezen, en Hij draagt het heelal door het woord zijner Macht; Hij heeft de reiniging van zonden bewerkt, en toen Zich neergezet aan de rechterhand der Majesteit in den hoge.” (Hebreeën 1:3 Canis)

Wanneer Jezus naar hun antwoord vraagt, zegt Petrus in naam van hen allen:.

Petrus noemt met ” Gij zijt de Christus, de Messias, de Gezalfde, de door God Toegeruste” daarmee een verwachting, die in het Oude Testament gewekt was en die in de loop der eeuwen in toenemende mate centraal was komen te staan in Israëls toekomstverwachting.

God had gezegd dat er een profeet zou komen, een gezalfde die door God gevormd zou zijn  en zich Zijn zoon zou mogen noemen. Deze zou in de toekomst eer over de weg der zee, de overzijde van de Jordaan, de landstreek der heidenen brengen. Het volk dat in donkerheid wandelde zou dan een groot licht kunnen zien. Het is aan diegene die het volk vermenigvuldigd heeft, die de vreugde van dat Volk groot zou maken zodat het zich zou kunnen verheugen voor Gods aangezicht als met de vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit.

Door zich te ontledigen en het heerschap niet dadelijk in deze wereld op te eisen kon Jeshua/Jezus het juk als een dienstknecht op hem nemen. Zoals slaven gedreven worden liet ook hij zich geselen. De roede van zijn drijver kwam ook over hem zoals de profeten lieten weten.

Elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur volgens de profeet Jesaja, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Palmzondag

De Gezalfde van God, Jezus zijn intocht in Jeruzalem - 19° Eeuws Russische icoon

Zoals voorspelt mocht dat kind groots worden en zal ook zijn heerschappij groot zijn, al is dat nu nog niet tot uiting gekomen. Maar ook wij mogen er verzekerd van zijn dat de vrede op de troon van David zal komen om niet meer te eindigen. Als Gezalfde zal hij Heer mogen zijn over het over het koninkrijk dat hem door God is toegekend, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.

De ijver van de Jehovah de Heer der heerscharen zal dit doen. Hij had Zijn beloften gegeven en Zijn Woord gezonden tot Jakob en het was gevallen in Israël zodat het gehele volk het kon ervaren. Ook al waren er profeten die leugen onderwezen en leiders die verleiders waren en wie zich lieten leiden door de verkeerden, keerde God zijn toorn zich niet af en bleef zijn hand uitgestrekt in die tijd, maar mocht het Volk blijven uitkijken naar de Grootse Belofte. Men mocht er gerust in zijn dat  gerechtigheid de gordel van de lendenen zal zijn van diegene die geheel trouw zou blijven. Die Heer zal, in de toekomst, dan ook de poorten mogen openen, na de grote strijd, Armageddon genaamd, van het Rijk waarin de wolf bij het schaap zal verkeren en de dieren samen met mensen in vrede tezamen zullen kunnen leven.

Cole Thomas The Garden of Eden 1828

Het Aards paradijs - De Tuin van Eden - 1828 Cole Thomas (1801-1848)

“(8:23) Maar er zal geen donkerheid meer wezen voor het land dat in benauwdheid was; zoals hij in de tijd van eerst smaad heeft gebracht over het land van Zebulon en het land van Naftali, zal hij in de latere tijd eer brengen,- aan de weg naar de zee, de overzij van de Jordaan, het Galilea der heidenen. (9:1) De gemeenschap van wie voortgaan in het duister, zien zullen zij een groot licht; wie zijn gezeten in het land van de schaduw des doods, licht zal over hen stralen. (9:2) Hebt gij het juichen vermeerderd, de vreugde groot gemaakt,- verheugen zullen zij zich voor uw aanschijn zoals er vreugde is in de oogst, zoals ze juichen wanneer ze het roofgoed verdelen. (9:3) Want het juk dat hem belast, de stang op zijn schouder, de stok van de drijver op hem,- hebt gij gebroken als op de dag van Midjan. (9:4) Want elke marsschoen die dreunend marcheert en elke mantel gewenteld in stromen bloed,- zal worden tot brandstof, vreetwaar voor vuur. (9:5) Want een kind is ons geboren, een zoon aan ons gegeven, nu komt de heerschappij op zijn schouder; men zal als naam voor hem roepen: wonderbare raadsman, heldhaftige God, vader voor immer, vredevorst!, (9:6) voor heerschappij over velen en vrede zonder einde op de troon van David en over diens koninkrijk, om dat te bevestigen en te schragen met recht en gerechtigheid,- van nu af en tot in eeuwigheid; de naijver van de ENE, de Omschaarde, zal dit doen! •• (9:7) Mijn Heer heeft een woord gezonden in Jakob,- het is gevallen in Israël; (9:8) weten zullen ze het, de gemeente in zijn geheel, Efraïm en wie zetelt in Samaria, die zeggen in hoogmoed en grootheid van hart: (9:9) bakstenen zijn gevallen, met hardsteen bouwen we op,- moerbeibomen omgehakt, ceders zetten we ervoor terug! (9:10) Opzetten zal de ENE Retsiens benauwers tegen hemzelf,- zijn vijanden ophitsen: (9:11) Aram vanuit het oosten en van achteren de Filistijnen, en zij zullen Israël opvreten met elke mond; in dit alles heeft zijn toorn zich niet afgekeerd, nóg blijft zijn hand uitgestrekt! (9:12) En de gemeente heeft zich niet bekeerd tot wie hem sloeg,- de ENE, de Omschaarde, zijn zij niet gaan zoeken. •• (9:13) Dus snijdt de ENE van Israël af kop en staart, palmtak en bieze, op éénzelfde dag. (9:14) Oudste en verhevene van aanschijn, dat is de kop,- een profeet die leugen leert, dat is de staart: (9:15) de leiders van deze gemeenschap laten hem verdwalen,- en wie zo misleid zijn worden verslonden. (9:16) Daarom zal over zijn jongemannen mijn Heer zich niet verheugen, over zijn wezen en weduwen zich niet ontfermen, want elk daarin is losbol en kwaadstichter, en elks mond spreekt dwaasheid!- in dit alles zal zijn toorn niet zijn afgekeerd, nóg blijft zijn hand uitgestrekt! (9:17) Want boosaardigheid is gaan branden als het vuur dat doorn en distel opvreet,- de struiken in het woud aansteekt zodat opwolken zuilen van rook. (9:18) Door de verbolgenheid van de ENE, de Omschaarde, is het land verschroeid,- en wordt de gemeente als eetwaar voor vuur, ieder tegen zijn broeder, ze sparen elkaar niet. (9:19) Men hapt naar rechts en houdt honger, men vreet naar links, maar nooit zijn zij verzadigd, ieder eten ze het vlees van zijn eigen arm: (9:20) Manasse Efraïm en Efraïm Manasse, en zij samen tegen Juda; in dit alles zal zijn toorn niet zijn afgekeerd, nóg blijft zijn hand uitgestrekt! ••” (Jesaja 9:1-21 NB)

“Wezen zal gerechtigheid een gordel om zijn heupen,- de trouw een gordel om zijn lendenen. Te gast zal zijn een wolf bij een schaap, een panter vlijt zich neer bij een bokje; kalf, leeuwenwelp en mestvee tezamen: een kleine jongen zal ze drijven. Jonge koe en berin weiden met elkaar, tezamen vlijen zich hun jongen neer; een leeuw: als het rundvee vreet hij stro. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder,- bij het lichtgat van een gifslang steekt een gespeend kind zijn hand uit. Ze zullen geen kwaad doen en geen verderf stichten op heel de berg van mijn heiligdom,- want vervuld zal het land zijn van kennis van de ENE, zoals wateren die de zee overdekken. • Geschieden zal het te dien dage: de wortelloot van Jesse, die staan zal als een vaandel voor gemeenschappen,- naar hem zullen volkeren vragen; worden zal zijn rustplaats een en al glorie. • Geschieden zal het te dien dage: doorgaan zal mijn Heer met het opheffen van zijn hand om te verwerven het overblijfsel van zijn gemeente,- dat overblijft uit Asjoer en Egypte, uit Patros en Koesj, uit Elam, Sjinar en Chamat, en van de eilanden in de zee. Opheffen zal hij een vaandel onder de volken en verzamelen Israëls verstotenen; Juda’s verstrooiden zal hij bijeenhalen van de vier vleugels van de aarde. Wijken zal de naijver van Efraïm en wie Juda benauwen worden weggemaaid; Efraïm zal Juda niet meer benijden en Juda Efraïm niet benauwen. Over de schouder van de Filistijnen zullen ze zeewaarts vliegen, samen zullen ze de zonen van het oosten buitmaken,- terwijl zij naar Edom en Moab hun hand uitstrekken en de zonen van Amon hen gehoorzamen. Eens deed de ENE de tong van Egyptes zee in de ban, terwijl hij nu met zijn hand wenkt tegen de Rivier met de gloed van zijn geestesadem; uiteenslaan zal hij hem tot zeven beken en op schoenen zal men daardoorheen zijn weg gaan. Wezen zal er een straatweg voor het overblijfsel van zijn gemeente dat zal overblijven uit Asjoer,- zoals er een was voor Israël op de dag dat hij opklom uit het land van Egypte.” (Jesaja 11:5-16 NB)

Duidelijk is het dat die woorden van de profeet Jesaja en andere profeten ook nu nog steeds niet in vervulling zijn gegaan maar dat de profetie van Samuël, de messiaanse koningspsalm en de belofte van Jesaja de basis zijn geweest voor de verwachting van de gezalfde koning van de eindtijd, die als een tweede David het Koninkrijk van God in Israël tot luisterrijke voleinding zou brengen.

De discipelen hebben uit het optreden van Jezus deze conclusie getrokken: Hij is deze beloofde Messias. Overigens was er in die tijd een zeer gespannen messiaanse verwachting in Israël. Hoe groter de nood en hoe ondraaglijker de lasten van de onderdrukking waren, des te meer klampte men zich vast aan de belofte van de grote koning. Dat zou immers het einde zijn van de nood en ook van de romeinse overheersing. Steeds weer hadden opstandige Joden, die de strijd tegen de bezetters aanbonden, uit deze verwachting hun kracht geput. De gedachten van de discipelen zullen na al dat onderwijs van Jezus zeker niet gelijk geweest zijn aan die van de opstandige Zeloten; maar uit alles, wat de evangeliën ons van hen vertellen, blijkt toch wel dat ook zij door dit verwachtingspatroon beïnvloed waren. Als de Messias kwam, zou Hij alleen maar zijn koninklijke macht, die God Hem zou geven, hoeven te ontplooien. Dan zou het eeuwige rijk van gerechtigheid en vrede er zijn.

Uit het vervolg van het verhaal, in het Nieuwe testament kunnen wij opmaken dat Jezus die Beloofde Zoon van God is die Gezalfd is om Heer te zijn van het komende Koninkrijk van God.

+

Voorgaand artikel: Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham

Vervolg artikel: Het begin van Jezus #9 Een kwestie van Toekomst

Enkele deeltjes van dit hoofdstuk kunnen gevonden worden in het Engels:
Some parts of this article can be found in English in: 14. The Anointed son of God: Jesus begotten Son of God #6 Anointed Son of God, Adam and Abraham

++

Lees ook:

 1. God wil u gunst betonen
 2. Hashem השם, Hebreeuws voor “de Naam”
 3. God of een god
 4. God versus goden
 5. Eigenheden van God
 6. Eigenheden van Jezus Christus
 7. Geloof in slechts één God
 8. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 9. God is geen mens
 10. Bedenkingen Verwarring tussen Jezus en God
 11. Jehovah wiens Naam Heilig is
 12. Hij die gezonden is naar de aarde
 13. Met wie kan je hem vergelijken
 14. Wie zijt Gij, Here?
 15. Hij die zit aan de Rechterhand van Zijn Vader (1)
 16. Hij die zit aan de Rechterhand van Zijn Vader (2)
 17. Overtuiging voor de dingen die God beloofde
 18. De Knecht des Heren #1 De Bevrijder
 19. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 20. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 21. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 22. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 23. Niet goddelijkheid van Christus toch
 24. Door Christus’ dood kunt u worden aangenomen als een kind van God
 25. Vrijheid in Christus #2 Hij die kwam
 26. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 27. Lam van God #1 Oude Tijden
 28. Gods beloften ook voor de zondige natuur
 29. Zuivering voor allen
 30. Christus winnen, Jehovah vertrouwen
 31. Laat mij kiezen voor eerste-belang-dingen
 32. Volheid der tijden
 33. In debat met orthodoxe gelovigen
 34. Hoe kijken trinitariërs op tegen het gelijk christus worden
 35. Waarom ik voor de Islam kies? #1 God, de Schepper
 36. Waarom ik voor de Islam kies? #2 Jezus volgens Qor’aan
 37. 95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #6:42-52
 38. 95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #8:64-75
 39. 95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #12 Om te herinneren #1 God de Vader
 40. 95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #12 Om te herinneren #3 Betreft Jezus C
 41. In elkaar zijn

In het Engels:

 1. A promise given in the Garden of Eden
 2. Good-News Jesus among the partisans
 3. Who is Jesus #1 Introduction
 4. Who is Jesus #2 Jesus Christ, man who died
 5. Who is Jesus #4 Clear statements that our heavenly Father is his “God”
 6. Who is Jesus #6 Jesus prays to God
 7. Who is Jesus #8 Father greater than Jesus
 8. Who is Jesus #9 100% or not
 9. Da Vinci Code: Was Jesus Human or Divine?

+++

°°°
*****

Nota:

Graag nodigen wij u uit op onze Bijbelstudiedag op zaterdag 10 maart 2012, met als thema “De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij”:

Lees hier meer over:

 1. De Dag is nabij #1 Voortdurende moeilijkheden
 2. De Dag is nabij #2 Bruikbare informatie
 3. De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen
 4. De Dag is nabij #4 Begrijpen
 5. De Dag is nabij #5 Terugkijken naar verleden
 6. De Dag is nabij #6 Uitzien
 7. De Dag is nabij #7 Thema van de dag

En in het Engels: The dark side of our earthly existence

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Drie-eenheid, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Trinitarisme en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

33 reacties op Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God

 1. Pingback: Het begin van Jezus #9 Een kwestie van Toekomst | Broeders in Christus

 2. Pingback: Het begin van Jezus #12 Gezalfd na Johannes de Doper | Broeders in Christus

 3. Pingback: Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 4. Pingback: A Messiah to die « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 5. Pingback: Een Messias om te Sterven « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 6. Pingback: Politiek en macht eerste prioriteit #2 Arianisme, Nestorianisme en Monofysitisme « Belgian Biblestudents – Belgische Bijbelstudenten

 7. Pingback: Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: In Talen sprekend | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 9. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6 | Broeders in Christus

 10. Pingback: Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: Nazarene Commentary Luke 3:7-9 – Vipers, Repent! | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 12. Pingback: Een goddelijk Plan #1 | Broeders in Christus

 13. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: De Verlosser 1 Senior en junior | Broeders in Christus

 15. Pingback: Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten – Questiontime – Vragenuurtje

 16. Pingback: De Verlosser 2 Zijn goddelijke kant | Broeders in Christus

 17. Pingback: De Verlosser 2 Zijn menselijke kant | Broeders in Christus

 18. Pingback: Addendum 2: Vlees geworden woord | Broeders in Christus

 19. Pingback: Plaatsing van Jezus door zogenaamd Bijbelstudie webruimte | Stepping Toes

 20. Pingback: Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed | Bijbelvorser = Bible Researcher

 21. Pingback: Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 3 De Weg – een Joodse sekte – Jeshuaist

 22. Pingback: Niemand leeft voor zichzelf | Broeders in Christus

 23. Pingback: Toepassing van het nieuwe verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

 24. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #15 Koninkrijk van God en een Volk om trots op te zijn – Belgische Broeders In Christus

 25. Pingback: Overdenking voor vandaag: Al of niet luisterend naar de mensenzoon Jezus en de Waarheid opzoekend | Broeders in Christus

 26. Pingback: Wat zegt de Bijbel over andere “goden” als er maar Eén ware God de Vader is? – Questiontime – Vragenuurtje

 27. Pingback: Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden – Belgische Broeders In Christus

 28. Pingback: In welke God wil men geloven? – Questiontime – Vragenuurtje

 29. Pingback: Een Bijbels antwoord op uw vraag naar aanleiding van ons geloof dat Jezus niet God was van in het begin | From guestwriters

 30. Pingback: Overdenking: Wie is dan de betrouwbare en verstandige dienaar … ? | Broeders in Christus

 31. Pingback: Zacharia: de profeet van Israëls herstel #6 De Koning, Jehovah van de legermachten – Belgische Broeders In Christus

 32. Pingback: Zacharia: de profeet van Israëls herstel #7 Heiligheid behoort Jehovah toe – Belgische Broeders In Christus

 33. Pingback: De vier dimensies van Christus’ liefde – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.