Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen

In de tijd van het Oude Testament had God aan Israël een hoopvolle toekomstverwachting gegeven. Dit was gebeurd op verscheiden manieren. God had Zijn gedachten en Zijn wensen aan de mensen kenbaar gemaakt in wet, profeten en psalmen op verschillende wijze en door middel van een aantal beelden tot uitdrukking gebracht; ook diverse namen uit het Oude Testament speelden een rol, zo bv. Mozes, David, Elia en andere.

Levant 830

De koninkrijken Juda, Israel en Filistijnse en Fenesische stadsstaten; koninkrijken van Ammon, van Edom, van Aram-Damascus; Armeense stammen; Arubu en Nabatu stammen; Assyrische rijk; Koninkrijk van Moab

Juda (= het platteland) en Gods Volk lagen dikwijls onder vuur. Het platteland Juda zou nog eerder worden verlost dan het ommuurde Jeruzalem, opdat deze stad zich niet trots verheffen zou tegenover het omringende platteland, waaraan ze haar redding heeft te danken! Jeruzalem zou in de toekomst ook de hoofdstad van het rijk van God moeten zijn. Jehovah, God zal Jeruzalem tegen de aanval van de vijanden beschutten als een schild. De Schepper is het Grootste Licht in het leven van de mensen, dat een nieuw licht onder hen zal brengen, dat makkelijker draagbaar zou zijn dat het Grootste Goddelijk Licht. Er zal meer begrip moeten kunnen liggen in die mens die het goddelijk licht zal kunnen tonen en kenbaar maken aan de mensen waarvoor zij werkelijk horen te gaan.

Gods beloften in oudtestamentische tijden zijn gericht op een licht dat in de toekomst tot verwezenlijking zal komen. Gods beloften voor het geslacht van Abraham en voor allen die willen horen is een heilsbelofte die geldt in de toekomst. Het is God die steeds de bescherming zal bieden en uiteindelijke redding zal geven, maar Hij voorziet een middelaar die zal kunnen opkomen voor de mensen en hen duidelijk zal kunnen maken dat Jehovah God de Heere is en het licht in ons leven moet zijn. Het is Jezus zijn Vader die zijn profeten en Christus Jezus beschermde maar ook ons bescherming brengt. Hij schenkt vergeving en herstelt ons in ere. Mensen die volkomen naar Zijn wil leven, worden rijk door Hem gezegend.

“(84:12) Want een zon en een schild is de ENE, God,- genade en glórie geeft de ÉNE; —het goede onthóudt hij níet aan wie vóortgaan ín volmáaktheid.” (Psalmen 84:11 NB)

Gerard David Aankondiging

Een Aankondiger geschilderd door Gerard David

Aankondigers, boodschappers of herauten zullen vooruit gezonden worden, was het Woord van God, en aldus kon dat enkel gelden voor dingen die nog tot stand moesten komen, anders had hun aankondiging geen gegrondheid.
De aankondigers, wijzen, profeten en mannen van God voor Christus Jezus konden geen zonden vergeven, maar de profeet die na de heraut Johanneszou komen zou dat wel kunnen doen en zou zelfs van God het recht krijgen om te oordelen de levenden en de doden.

“Zie, Ik zend mijn engel voor u uit, om u onderweg te bewaken, en u naar de plaats te leiden, die Ik u heb bereid. Wees voor hem op uw hoede, luister naar hem, en wees niet weerspannig tegen hem. Hij zal uw zonden niet vergeven, want in hem woont mijn Naam. Maar zo ge naar Mij luistert, en alles doet, wat Ik heb gezegd, zal Ik de vijand van uw vijanden zijn en de verdrukker van uw verdrukkers. Waarachtig, dan zal mijn engel voor u uitgaan, en u aanvoeren tegen de Amorieten, Chittieten, Perizzieten, Kanaänieten, Chiwwieten, Jeboesieten, en Ik zal ze vernietigen.” (Exodus 23:20-23 Canis)

“Want er is één God, en ook één Middelaar tussen God en de mensen, de Mens Jesus Christus,” (1 Timotheüs 2:5 Canis)
“Ja, de Vader oordeelt niemand, maar heeft het oordeel geheel aan den Zoon gegeven,” Johannes 5:22 Canis)
“Ik bezweer u bij God, en bij Christus Jesus, die levenden en doden zal oordelen, en bij zijn Verschijning en zijn Rijk:” (2 Timotheüs 4:1 Canis)

Na de (uiterlijke) overwinning op de vijanden volgden in het verleden de beloften van meer innerlijke zegeningen. De Geest der genade en der gebeden zou door God uitgestort worden over het ‘huis van David’ en de inwoners van Jeruzalem. (het geslacht van David bekleedde blijkbaar te midden van de Jeruzalemmers nog een vooraanstaande plaats!)
De teksten geven aan dat de mensen hem zullen kunnen aanschouwen, die zal doorstoken worden. De tekst geeft aan, dat de doorstokene een eschatologische figuur is: hij zal een leider zijn, die het slachtoffer wordt van de hartstochten van het volk. Duidelijk betreft de belofte een figuur die in de toekomst zal komen en nog verder in de toekomst nog een belangrijker rol zal spelen. Reeds in de oudheid kunnen wij dan ook van de profeten horen hoe het in de eindtijd zal verlopen of wat er de mens staat te gebeuren.

Megiddo 0665

Meggido, Israël - Foto James Emery

Aangaande het lot van de mensen zouden de nakomelingen van Adam en Eva een mensenzoon zien opstaan die als de lijdende Knecht des HEREN door de profeet Jesaja (hoofdstuk 53) wordt aangekondigd. De profeet vergelijkt de rouwklacht met een heidens rouwfeest, dat ter ere van de natuurgod Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo jaarlijks werd gehouden, omdat men meende dat de god gestorven was. Het gehele volk in allerlei groepen en geledingen; Natan is een zoon van David, deelt in deze rouwklacht.

“Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard? Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk werd hij geslagen. Hij kreeg een graf bij misdadigers, zijn laatste rustplaats was bij de rijken; toch had hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken. Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. {-(53:11) \@zag hij het licht\@ Volgens enkele Qumran-handschriften en de Septuaginta. MT: ‘zag hij’.} Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, hij neemt hun wandaden op zich. Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtigen delen in de buit, omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op.” (Jesaja 53:1-12 NBV)

Land of no man a Migron

Een niemandsland of vlakte van Migron - Foto Daniel Ventura

“En weer een ander Schriftwoord zegt: “Ze zullen opzien tot Hem, dien ze hebben doorboord”.” (Johannes 19:37 Canis)
“Dan stort Ik over het huis van David een geest van genade en smeking uit, en zij zullen opblikken tot Hem, dien zij hebben doorstoken; zij zullen over Hem treuren als over een enigen zoon. als over een eerstgeborene over Hem wenen. Op die dag zal er een diepe rouw in Jerusalem zijn, als de rouw van Hadad-Rimmon in de vlakte van Migron.” (Zacharia 12:10-11 Canis)
“Het land zal rouwen. alle geslachten, ieder voor zich: het geslacht van Davids huis voor zich, met hun vrouwen afzonderlijk; het geslacht van Natans huis voor zich, met hun vrouwen afzonderlijk; het geslacht van Levi’s huis voor zich, met hun vrouwen afzonderlijk; het geslacht van Sjimi voor zich, met hun vrouwen afzonderlijk; al de overige geslachten, ieder voor zich en hun vrouwen afzonderlijk.” (Zacharia 12:12-14 Canis)

Het moeilijke aan de profetieën is dat buiten enkele die duidelijke tijdsindicaties geven er zijn die tekenen te kennen geven die soms ook slechts erkend zullen worden door diegenen die dat Woord van God kennen. In die zin zullen diegenen die regelmatig het Woord van God bestuderen ook de mogelijkheid hebben om hierin meer inzicht te krijgen.

Opvallend is dat God zin had om Zijn volk te leiden en ook wenste dat zoveel mogelijk mensen het licht konden zien.  In alle voorstellingen ging het om openheid voor de toekomst, waarin God op zijn wijze de vervulling zou brengen en het heil zou realiseren.

Maar het heil zou enkel tot de mensen kunnen komen indien er een mens kon gevonden worden die zich ten volle voor God zou kunnen inspannen en zich als een slaaf voor God en als een slaaf voor de mensen kon aanbieden.

“Zie, mijn dienaar zal voorspoedig zijn; hij zal zich verheffen, gedragen worden en zeer hoog staan. Zoals velen over jou verbijsterd waren, zo misvormd, niet meer menselijk, was zijn aanzien,- zijn gestalte niet die van Adams zonen, zo zullen vele volkeren zich verbazen, om hem zullen koningen hun mond dichtbijten,- want wat hun nooit verteld is zullen ze zien, wat ze nooit gehoord hebben zullen ze verstaan.” (Jesaja 52:13-15 NB)

“jij hebt gerechtigheid liefgehad en wetteloosheid gehaat; daarom heeft jou gezalfd: God, jouw God met olie van vreugde meer dan je gezellen!’. {#Ps 45:5-6}” (Hebreeën 1:9 NB)

“Een profeet uit je kring, uit je broeders, zoals ik, zal de ENE, je God, voor jou doen opstaan; naar hem zult ge horen!(-) geheel naar wat je gevraagd hebt van de ENE, je God, bij Horeb, op de dag van de vergadering, toen je zei: ik kan niet langer horen de stem van de ENE, mijn God, en dit grote vuur moet ik niet nóg eens zien, wil ik niet sterven! Toen zei de ENE tot mij: ze doen góed met wat ze gesproken hebben: een profeet zal ik voor hen doen opstaan uit de kring van hun broeders, zoals jij; geven zal ik mijn uitspraken in zíjn mond, spreken zal hij dan tot hen al wat ik hem zal gebieden. En het zal geschieden: de man die niet hoort naar mijn uitspraken welke hij zal spreken in mijn naam,- zelf zal ik het van hem terugvragen! Echter, de profeet die zo onbekookt is om een woord te spreken in mijn naam dat ik hem niet geboden heb te spreken, of die zal spreken in de naam van andere goden,- stérven zal hij, die profeet! Stel, je zegt in je hart: hoe kunnen we het spreken onderkennen dat niet door de ENE is gesproken?(-) wanneer de profeet wel spreekt in de naam van de ENE maar het gesprokene geschiedt niet en komt niet uit, dan is dát de sprake die níet door de ENE is gesproken; in onbekooktheid heeft de profeet gesproken,- wees er niet beducht voor. ••” (Deuteronomium 18:15-22 NB)

“Toen hebben de mensen gezegd, ziende het teken dat hij heeft gedaan: hij is waarlijk de profeet die komende is tot de wereld! Maar als het Jezus dan bekend wordt dat ze van plan zijn te komen en hem te grijpen om hem koning te maken, neemt hij weer de wijk naar het bergland, helemaal alleen.” (Johannes 6:14-15 NB)

Telkens ziet men in de profetieën die God naar de mensen toe laat komen dat alles volgens het tijdschema van God moet gaan en indien de tijd nog niet aangebroken is zal er eerst iets anders moeten gebeuren of gedaan worden. Pas na de zondeval was er een oplossing tot verzoening nodig, maar eerst kregen de kinderen van Adam en Eva nog de kans om zich te keren en hun getrouwheid aan God te tonen. Zoals wij weten ging het al gauw mis met Kaïn en Abel en de volgende generaties. God gaf echter de wereld voldoende tijd tot diegene uit het geslacht van Abraham en David volgens Hem wel moest geschapen worden, omdat niemand er in slaagde zonder zonde te blijven. Vele mensen hadden ondertussen wel al de zegen van God gekregen en waren door Hem als Godlievende ontvangen, maar geen van hen kon de zegen tot het gehele volk over brengen.

The Holy Family by Cornelis van Haarlem 1590

De Heilige Familie - 1590 Cornelis van Haarlem - Yale University Art Gallery, Yale University, New Haven, Connecticut

De zoon van de jonge vrouw Miriam die beter gekend is onder de naam Maria en echtgenote van Jozef uit de stam van David, was de geweldige Israëlitische profeet waarnaar door Mosheh of Mozesverwezen verwezen werd. Hij was zoals beschreven als Moshe/Mozes maar bescheidener en veel meer een Hoofdleraar, de Rabbi van Rabbi’s.

Hoewel een Redder en Koning zou er  een verordening van Zeventig weken zijn over de mensen en hun heilige stad; om de overtreding te beëindigen, om een einde te brengen aan het zondigen, om voor onrechtvaardigheid te boeten, om eeuwigdurende rechtschapenheid te brengen, om zowel visioen en profeet te verzegelen en een heiligste plaats te zalven.

“zeventig zevendaagsen zijn besloten over je gemeente en over je heilige stad, om een einde te maken aan de misstap, de zonden te verzegelen, het onrecht te verzoenen en om gerechtigheid van eeuwen te doen komen,- om aanschouwing en profeet te verzegelen en om een heiligste der heiligen te zalven; weet en begrijp: vanaf de uitgang van een woord is het, om nog een keer Jeruzalem op te bouwen tot aan de zalving van een leidsman een zeventigtal zevendaagsen; in zestig en een dubbeltal zevendaagsen zal zij nog een keer worden herbouwd, met plein en gracht, in die benarde tijden; en ná die tweeënzestig zevendaagsen wordt een gezalfde weggemaaid zonder dat er iets tegen hem is; de stad en het heiligdom worden verdorven door de manschap van een leidsman die komt, maar zijn einde vindt in de overstroming, en tot zo’n einde is er oorlog,- vastbesloten is het: verwoesting!(-) één zevendaagse lang zal hij met velen een krachtig verbond hebben; op de helft van de zevendaagse zal hij ophouden met offerdier en broodgift; op de vleugel van gruwelen is hij verwoestend bezig tot het voleindigd is, en wat vastbesloten is wordt uitgestort over een verwoester! •” (Daniël 9:24-27 NB)

File:Corylys colurna r5.jpg

Boomhazelaar twijg - Foto Rob Hille

Het Nieuwe Testament toont ons wie er werd behaagd  door de houding van een verkondiger van het Woord van God. In het Oude Testament vinden wij wel profeten die een mirakel verrichten zoals bijvoorbeeld een zieke genezen of een dode tot leven brengen, maar geen een kan het zo veel malen doen als Jezus.
Over die Nazarener is zeer veel gesproken geworden en als wij goed zien kunnen wij in hem die man herkennen waar vele profeten over spraken en op wie God ziekte legde en een aanbod voor schuld voor zich maakte. Die Jeshua of Jezus zou een zaad en twijgje zijn dat zou worden afgesneden maar toch zijn dagen zou verlengd zien.

Wij vinden in Jezus een gelijkaardige of de zelfde persoon als besproken in de oude Joodse boekrollen. In hem zou de gehele wereld de Eniggeboren zoon van God moeten zien die de gezondene Gezalfde van God (Messias/Christos/Christus) is. In zijn dood aan een paal werd hij de “afgesnedene” en kan men zijn overgave zien als de ultieme aanbieding voor die redding geeft. Uit Jezus zijn handelingen en spreken kan men opmaken dat hij het is  die de vijanden van God omver werpt. Jezus is het boetende offer voor onze zonden en niet voor de van ons enkel, maar voor die van de hele wereld bovendien.

In de Oudtestamentische geschriften wordt in de toekomende tijd gesproken. Daar vindt men dan ook meestal “zal” en “komen” om de gebeurtenissen te beschrijven. In het Nieuwe Testament daarentegen vinden wij frappante gelijkenissen van het voorspelde beschreven als gebeurende tijdens Jezus zijn openbaar leven, plus een bevestiging door Jezus dat hij zal terugkomen alsook van wat er nog zal gebeuren. Die profetieën moeten nog uit komen. Vandaag wachten wij aldus ook nog op de vervulling van een paar profetieën. Maar ook voor die heeft God tekens gegeven die gelovige mensen die regelmatig de Bijbel lezen zouden moeten kunnen herkennen.

Een gewaarschuwd mens is er twee waard. En God, die een God van liefde is, wil zo veel mogelijk mensen sparen en het allerbeste geven. In Christus Jezus hebben wij de Genade en de mogelijkheid tot eeuwig leven gekregen. Dit moeten wij willen aanvaarden, er naar leven en ernaar uitzien dat wij door de smalle poort zullen kunnen gaan om het Koninkrijk van God binnen te treden.
Door deze liefde van Elohim onze Vader die de mensheid genegen is werd in ons de liefde van Christus Jezus vertoond, die Elohim Zijn enige voorgebrachte of eniggeboren zoon in de wereld heeft gestuurd. Die eniggeboren zijn is omdat Jezus de enige is die op zulke wijze tot stand is gebracht en zo geboren is. Hij is de enige in de gehele mensheid die door de Kracht van God in de baarmoeder van een vrouwmens is geplaatst. Door deze wonderbaarlijke voorziening van een “Gezondene van God” kunnen wij hoop koesteren te overleven. In dit is liefde, niet dat wij hielden van Elohim, maar dat Hij ons hield en Zijn Zoon stuurde om voor ons een boetenoffergave, een zoenoffer voor onze zonden te zijn.

Zelfs indien iemand zondigt, hebben wij nu een Bemiddelaar met de Vader, namelijk die vroeger beloofde Messias, een gerechtvaardigde die zichzelf als een boete offergave voor onze zonden en niet voor de van ons alleen maar ook voor de volledige wereld.

“Mijn kinderen, dit schrijf ik u opdat ge niet zondigt; en áls iemand zondigt, dan hebben we een voorspraak bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige; zelf is hij de verzoening van onze zonden, niet van de onze alleen maar ook van heel de wereld.” (1 Johannes 2:1-2 NB)

“Hierin is de liefde Gods onder ons verschenen, dat God zijn Zoon, de eniggeborene, tot de wereld heeft gezonden opdat wij door hem zullen leven. Hierin bestaat de liefde: niet dat wij God hebben liefgehad maar dat hij óns heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als zoenoffer voor onze zonden.” (1 Johannes 4:9-10 NB)

Weer eens vertelt de Bijbel, het onfeilbare Woord van God, ons dat het is een zoon van mensen die naar de aarde komt en niet God. En het zal voor die man, Jezus zijn die alle mensen hun (Reaal) gezicht zullen moeten tonen. Hij is de Messias Jeshua/Jezus, die de levenden en de doden zal beoordelen wanneer hij verschijnt en zijn koninkrijk vestigt. Hiervoor zullen wij klaar moeten zijn op elk uur van de dag want de Zoon zal komen op een uur wanneer wij hem niet verwachten.

“ Weest ook gij dus bereid, want de Mensenzoon komt op een onverwacht uur.” (Mattheüs 24:44 Canis)
“ Waakt dus, en blijft altijd bidden, opdat gij ontkomen moogt aan dat alles, wat er gebeuren gaat; en opdat gij stand moogt houden voor het aanschijn van den Mensenzoon.” (Lukas 21:36 Canis)
“ Ik bezweer u bij God, en bij Christus Jesus, die levenden en doden zal oordelen, en bij zijn Verschijning en zijn Rijk:” (2 Timotheüs 4:1 Canis)

+

Voorgaand:Het begin van Jezus #4 Aangekondigde te komen Verlosser + Het begin van Jezus #5 Aankondigingsteksten uit de Schrift

In het Engels kan u ook een aansluitend artikel vinden / Please do find an English article related to this subject:Jesus begotten Son of God #4 Promised Prophet and Saviour

++

Lees ook:

 1. Gods Naam bevestiging van beloften
 2. Beloften van God
 3. God komt ons ten goede
 4. Plan van God en wereldvrede
 5. God wil u gunst betonen
 6. Gods beloften ook voor de zondige natuur
 7. Overtuiging voor de dingen die God beloofde
 8. Bestemming van de aarde
 9. Bestemming Getrouwen en Rechtvaardigen
 10. Wat is Gods doel met de aarde?
 11. Hij die Komt
 12. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 13. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 14. Toewijding van ons
 15. Hoe heeft Jezus zulk een plezier voor God gedaan
 16. Lijden goegemaakt door Jezus’ loskoopoffer voor zonde
 17. Niet goddelijkheid van Christus toch
 18. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 19. Lam van God #1 Oude Tijden
 20. Lam van God #2 Jezus moest sterven
 21. Lam van God #3a Schristus stierf als onschuldig Lam
 22. Lam van God #3b Christus stierf als onschuldig Lam
 23. Lam van God #3c Christus stierf als onschuldig Lam NT teksten
 24. Lam van God #4 Het Beschreven Lam
 25. Lam van God #5 De Onschuldige
 26. Lam van God #6 Dankbaarheid
 27. In welke mate Onbesmet en Ten hemel opgenomen
 28. Waarom gaf Jezus Maria aan Johannes
 29. Zuivering voor allen
 30. Heil tot de gezondene van God of Zeus
 31. Terugkeer van Jezus
 32. Hij die zit aan de rechterhand van Zijn Vader
 33. Hoop op Leven

Vindt ook:

 1. Belief of the things that God has promised
 2. Genealogy of Mary, mother of Jesus
 3. Clean Flesh #1 Intro
 4. Who is Jesus Christ?
 5. Who is Jesus Christ? #1 What does the Bible say
 6. Who is Jesus #2 Jesus Christ, man who died
 7. One Mediator between God and man

+++


Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

30 reacties op Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen

 1. Pingback: Rugby Prophecy Day « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 2. Pingback: The dark side of our earthly existence « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: A Messiah to die « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 4. Pingback: Een Messias om te Sterven « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 5. Pingback: Servant of his Father « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 6. Pingback: Dienaar van zijn Vader « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 7. Pingback: Kroniekschrijvers en profeten #4a Profetische boeken | Broeders in Christus

 8. Pingback: Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: In Talen sprekend | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 11. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5 | Broeders in Christus

 12. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6 | Broeders in Christus

 13. Pingback: Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: Schepper en Blogger God 9 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens | Bijbelvorser = Bible Researcher

 16. Pingback: Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding | Bijbelvorser = Bible Researcher

 17. Pingback: Gods vergeten Woord 2 Verloren Wetboek 1 Wie heeft nog belangstelling | Broeders in Christus

 18. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 19. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 1 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 20. Pingback: Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden | Stepping Toes

 21. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 22. Pingback: Verlossing #3 Het onvolmaakte dieroffer | Broeders in Christus

 23. Pingback: De Verlosser 1 Senior en junior | Broeders in Christus

 24. Pingback: Addendum 2: Vlees geworden woord | Broeders in Christus

 25. Pingback: Voorzieningen voor de keuzes van de mens – Jeshua-ists

 26. Pingback: Hoop naar weer een leven in het normale | Broeders in Christus

 27. Pingback: Overdenking voor vandaag: Al of niet luisterend naar de mensenzoon Jezus en de Waarheid opzoekend | Broeders in Christus

 28. Pingback: Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden – Belgische Broeders In Christus

 29. Pingback: Geloof in een vervolmaking van de mens en zijn omgeving – Some View on the World

 30. Pingback: Heeft er een Idoliseren van Israël plaats – Jeshuaisten / Jeshuaists

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.