Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen

Redding, vertrouwen en actie in Jezus

3.     Als u Jezus Christus als uw Redder hebt ontvangen, als Christen zou u moeten:

11. Discipelen zijn welke zich vermenigvuldigen omdat zij voldoende van de Bijbel kennen.

Als volgelingen van Jezus Christus moeten wij zoals hij het Woord van God goed bestuderen, volgens die leer leven en deze doorgeven aan anderen. Zo moeten wij instaan voor de vermenigvuldiging van leerlingen die zich bekeerd hebben wegens hun kennis van God en omdat zij genoeg van de Bijbel en de aard van God Jehovah kennen om anderen te helpen hem en Zijn zoon Jezus ook te doen begrijpen.

Indien wij de Bijbel goed bestuderen zullen wij deze ook makkelijker begrijpen en de volle draagwijdte ervan leren kennen. Eveneens zullen wij het belang van de verspreiding van Gods Naam goed inzien en zullen wij daaraan willen mee werken. Zoals Jezus de Naam van God wenste kenbaar te maken zullen ook wij deze Heilige Naamover de hele wereld willen kenbaar maken.

Vermenigvuldigende families

In het geloof van de opdrachtgever Jezus om te gaan verkondigen zien wij de belangrijkheid van die taak en volgen wij ook de raad op om uit te gaan en te vermenigvuldigen.

“Toen zegende God ze, en sprak: Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u; bevolkt het water der zee, en laat ook de vogels zich op aarde vermeerderen.” (Genesis 1:22 Canis)
“Gij dan weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u; wordt talrijk op de aarde, en bevolkt haar.” (Genesis 9:7 Canis)

Deze vermenigvuldiging van gelovigen is enkel mogelijk door de verkondiging van het evangelie. Door de verspreiding van het Woord Gods kunnen mensen voor God gewonnen worden en inzien waarom en hoe God redding heeft gebracht door Zijn zoon naar deze aarde te sturen. Met het verkondigen van de Naam van God kunnen mensen duidelijkheid krijgen tussen Jezus (Jeshua) en God (Jehovah). Door de bekendmaking van Gods daden zullen ongelovigen het nut inzien om zich te gaan bekeren en zo zich te scharen bij de gelovigen.
“Looft Jahweh, verkondigt zijn Naam, Maakt onder de volken zijn daden bekend;” (1 Kronieken 16:8 Canis)
“Heel de aarde, zingt Jahweh ter eer! Verkondigt zijn heil iedere dag;” (1 Kronieken 16:23 Canis)
“Zingt voor Jahweh, en zegent zijn Naam, Verkondigt zijn heil iedere dag;” (Psalmen 96:2 Canis)
“Halleluja! Looft Jahweh, verkondigt zijn Naam, Maakt onder de volken zijn daden bekend;” (Psalmen 105:1 Canis)
“Op die dag zult ge zeggen: Brengt Jahweh dank, roept Hem aan, Maakt aan de volken zijn daden bekend, En verkondigt zijn verheven Naam!” (Jesaja 12:4 Canis)

Door het inzicht dat mensen zullen krijgen zullen zij ook het belang inzien om zich aan te sluiten bij de ware gelovigen. En de aangeslotenen zullen kunnen merken dat hen toch meer zegeningen zullen toekomen dan niet-gelovigen.
“Wanneer ge dit volk dit alles verkondigt, dan zullen ze u vragen: Waarom dreigt Jahweh ons toch met al deze geweldige rampen; waarin bestaat onze schuld, onze zonde, die wij tegen Jahweh, onzen God, zouden hebben bedreven?” (Jeremia 16:10 Canis)

Door de verlossing die op ons afkomt zullen wij ook makkelijker in de mogelijkheid zijn om ‘gezonde’ kinderen voort te brengen, die ook al zouden zij enige lichamelijke gebreken hebben toch sterk zullen kunnen staan in de branding.

“Want zo spreekt Jahweh: Jubelt van vreugd over Jakob, Juicht over den heerser der volken; Verkondigt het blijde, en roept het uit Jahweh heeft zijn volk verlost, Al wat van Israël bleef gespaard!” (Jeremia 31:7 Canis)
“Volkeren, hoort het woord van Jahweh, Verkondigt het op verre kusten: Die Israël verstrooide, verzamelt het weer, En hoedt ze, als een herder zijn kudde!” (Jeremia 31:10 Canis)

Datgene wat Jezus allemaal heeft gezegd moeten wij aan anderen kenbaar maken zodat zij ook gered kunnen worden. Door onze begaandheid met hun ‘ziele-heil’ moeten wij hen van onze gemeende naastenliefde overtuigen en opnemen in onze gemeenschap van broeders en zusters die samen het van de daken schreeuwen zodat meerderen die belangrijke levensleer zullen aannemen.

“Wat Ik u zeg in het duister, zegt dat op klaarlichte dag; en wat gij hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken.” (Mattheüs 10:27 Canis)
“Gaat heen, treedt op in de tempel, en verkondigt aan het volk al de woorden van deze levensleer.” (Handelingen 5:20 Canis)
“En Hij (Jesus/Jeshua) sprak tot hen: Gaat heel de wereld door, en predikt het evangelie aan ieder schepsel.” (Markus 16:15 Canis)
“Hij gaf hun dus ten antwoord: Gaat en bericht aan Johannes, wat gij gezien en gehoord hebt. Blinden zien en kreupelen gaan, melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden verrijzen en aan armen wordt het evangelie verkondigd.” (Lukas 7:22 Canis)
“Toen men het niet eens kon worden, stond Petrus op, en sprak tot hen: Mannen broeders, gij weet, dat God reeds lang geleden mij onder u heeft uitverkoren, opdat de heidenen door mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en zouden geloven.” (Handelingen 15:7 Canis)

De symbolen: het Brood en de Wijn

Aan hen die gelovigen komt het er op aan om anderen te overtuigen om de juiste levensleer te gaan volgen en om zich te keren tot God en Jezus aan te nemen als hun Verlosser. Samen kunnen zij dan een voorbeeld naar anderen stellen en samen het Brood Breken als teken van het Nieuwe Verbond en hun verbintenis met Christus Jezus en de gelovigen rond de tafel.

“en van Jesus Christus, den waarachtigen Getuige, den Eerstgeborene der doden en den Opperste van de koningen der aarde. Aan Hem, die ons bemint, die ons door zijn Bloed van de zonde verlost heeft,” (Openbaring 1:5 Canis)
“Terwille van Mij zult gij voor landvoogden en koningen worden gesleept, om getuigenis af te leggen bij hen en bij de heidenen.” (Mattheüs 10:18 Canis)

“Maar thans heeft God de tijden der onwetendheid voorbijgezien; thans verkondigt Hij aan de mensen, aan allen en overal, dat ze zich bekeren moeten.” (Handelingen 17:30 Canis)
“Doch eerst zal dit Evangelie van het rijk over heel de wereld worden verkondigd tot een getuigenis voor alle volkeren; dan zal het einde komen.” (Mattheüs 24:14 Canis)
“Welnu, zo dikwijls gij dit brood eet en de kelk drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.” (1 Corinthiërs 11:26 Canis)

Samen moeten zij de Bijbel in het hart blijven dragen en regelmatig blijven studeren. Zulk een Bijbelstudie zal hen kennis bij brengen maar hen ook kunnen behoeden voor valse leerstellingen. Zulk een infiltratie moet men in de gemeenschap of ecclesiavermijden.

Tijd nemen om de Heilige Schrift te bestuderen. (Shunem Ecclesia)

“Zoals we het vroeger hebben gezegd, zo herhaal ik het ook thans: Wanneer iemand u een ander evangelie verkondigt dan gij ontvangen hebt, hij zij vervloekt!” (Galaten 1:9 Canis)

Enkel in zuiverheid kan de gemeenschap van gelovigen blijven groeien als Lichaam van Christus, ook al mag het voor sommigen maar zeer traag gebeuren, beter langzaam en goed dan snel en kortstondig.

“Snel verworven rijkdom slinkt even vlug weg; Alleen wie gestadig verzamelt, wordt rijk.” (Spreuken 13:11 Canis)
“Door Hem wordt het ganse lichaam samengevoegd en samengehouden, omdat elk gewricht zijn taak vervult met de kracht, die ieder lid in ‘t bijzonder is toegemeten; en zó voltrekt zich de groei van het lichaam tot eigen opbouw in liefde.” (Efeziërs 4:16 Canis)

“Neemt liever toe in genade en kennis van Jesus Christus onzen Heer en Verlosser. Hem zij de glorie nu en tot de Dag der Eeuwigheid.” (2 Petrus 3:18 Canis)

12. Geen gebrek hebben in discipelschap training en de congregaties richten naar de opleiding gericht naar Christus. Wij allen zouden leerlingschap als onze verantwoordelijkheid moeten nemen.

Gehoorzamend aan de leer van de meester-lesgever moeten wij ons vrij maken van enig smet of argwaan en onze ogen ten volle richtte naar Jezus en zijn gemeenschap, niet naar een menselijke persoonlijke kerkgemeenschap of specifieke menselijke leider. Als wij ons door het werk van de verkondiging mogen gezegend vinden door een aangroei van bekeerlingen kunnen wij samen ons verenigen in congregaties of meetings welke door hun bijeenkomsten in de Ecclesia en samen in de vorming van Parochie verder gesteund mogen worden en verder opgebouwd.

In liefde van Christus samen Ecclesia houden en Bijbelschool volgen

In liefde moeten wij oog hebben voor elkaar en elkaars vorming in de leer van Christus Jezus, als kinderen van een en dezelfde God.

“Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd,” (Romeinen 6:17 NBV)

“Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven. Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last,” (1 Johannes 5:2-3 NBV)

“Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij: Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen.” (2 Timotheüs 4:1-5 NBV)

13. Opstaan tegen valse leerstellingen.

Wij kunnen niet zo maar alle leerstellingen laten verkondigen. Tegen valse leerstellingen of verkeerd onderwijs moeten wij reageren en mogen wij niet onwetend blijven.

Wij moeten onze mond openen en de wereld de waarheid vertellen. Wij moeten ons durven uitspreken over deze belangrijke zaken van geloof. Ook al zijn wij niet altijd zo spraak- of schrijf vaardig, moeten wij mondig zijn en slagkrachtig. Laat uw verschijning of fouten u niet tegenhouden en laat anderen u niet wegens uw verschijning of verleden fouten of zonden tegenhouden.

Besef steeds dat God van u houdt niettegenstaande uw tekortkomingen. U bent geroepen om een verschil te maken. Dat verschil ligt in het feit dat wij geen behoefte hebben om van de wereld te zijn. Het moet ons niet behagen datgene te vertellen wat de mensen graag willen horen , maar datgene te vertellen dat God wil dat de wereld zou moeten weten. Zij die met ons willen scharen en ons zo willen vermeerderen zijn diegenen die willen spreken in één taal, volgens de Wil van God. Het willen verkondigenwat God ons in de mond heeft gelegd moet onze prioriteit zijn. Steeds maar vermeerderend moeten wij telkens Gods Naam verheerlijken en deze verder kenbaar maken aan weer nieuwe mensen.

Himalayan Wolf (Canis himalayensis)

“Want Jahweh sprak: Zie, zij vormen één volk en spreken één taal. En dit is nog maar het begin van hun doen; later zal men niets meer kunnen beletten van al wat zij van plan zijn.” (Genesis 11:6 Canis)

“Hij gaf hem ten antwoord: Moet ik dan niet eerlijk spreken, wat Jahweh mij in de mond heeft gelegd?” (Numeri 23:12 Canis)

“Maar de profeet, die vermetel genoeg is, in mijn Naam een woord te spreken, wat Ik hem niet heb bevolen, of die in de naam van vreemde goden durft spreken, zal sterven.” (Deuteronomium 18:20 Canis)

“Zo spreekt Jahweh! Ge moet in de voorhof van Jahweh’s tempel gaan staan, en tot alle bewoners van Juda, die in de tempel van Jahweh komen aanbidden, al de woorden spreken, die Ik u bevolen heb, hun te zeggen; ge moogt er geen enkel van binnenhouden.” (Jeremia 26:2 Canis)

“Want Ik, Jahweh, zal spreken; alwat Ik zeg, wordt zonder uitstel vervuld. Waarachtig, onhandelbaar ras, in úw dagen zal Ik mijn woord verkondigen en vervullen, zegt Jahweh, de Heer.” (Ezechiël 12:25 Canis)

“Daarom beveel ik: “Iedereen, tot welk volk, natie of tong hij behoort, die oneerbiedig durft spreken over den God van Sjadrak, Mesjak en Abed-Nego, zal in stukken worden gehouwen, en zijn huis zal in puin worden gelegd; want er is geen andere god, die zó kan verlossen.”” (Daniël 3:29 Canis)

Zij die zich mee komen aansluiten bij hen die kiezen voor de Naam van God en de Verlossing door Zijn zoon, mogen zich verheugen om kansen te krijgen en die mogelijke zegeningen mogen zij in geen geval weer gaan verliezen door valse leerstellingen te gaan opnemen in hun geloof dat zuiver hoort te blijven. De vrees voor Jehovah God moet hen de wil en kracht inboezemen om puur te blijven in de waarheden zoals zij door de Heilige Schrift geopenbaard worden. Vrees voor God moet de angst voor het getuigen overwinnen en moet vrijmoedigheid van spreken geven. Maar met onze woorden moeten wij voorzichtig zijn en zeker niet zo maar brabbelen, noch in de ecclesia noch in het openbaar. Steeds moet ons spreken voor iedereen duidelijk trachten te zijn. Een spreken in tongen betekent dus zeer zeker niet een soort van wartaal spreken. Het in Vreemde tongen spreken slaat op het in vreemde of andere talen spreken zodat diegene die niet in jouw moedertaal spreken je ook kunnen verstaan door een andere gemeenschappelijke taal. Onze taal moet steeds in overeenkomst zijn met de optekeningen in de Heilige Schrift en met volle verstand, ook al zijn dan soms die woorden niet erg populair en lokken ze spot uit. Samen verenigd in het geloof zullen wij die laster wel kunnen dragen met het besef dat Jezus nog veel meer vernederd is geworden dan wij.

“Maar zo spreken zij, die Jahweh vrezen, onder elkander. Jahweh heeft er acht op geslagen, en het gehoord. Er ligt voor zijn aan- schijn een gedenkboek, geschreven ten gunste van hen, die Jahweh vrezen en zijn Naam in gedachtenis houden.” (Maleachi 3:16 Canis)
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wat Wij weten spreken Wij, en Wij getuigen wat Wij hebben gezien; en toch aanvaardt gij onze getuigenis niet.” (Johannes 3:11 Canis)
“hij zal woorden tot u spreken, waardoor ge gered zult worden, met heel uw gezin. Toen ik nu begon te spreken, daalde de Heilige Geest op hen neer, juist zoals vroeger op ons.” (Handelingen 11:14-15 Canis)

“worden we gelasterd, we spreken ten goede. Als uitvaagsel der wereld zijn we geworden, het grootste uitschot tot op de huidige dag.” (1 Corinthiërs 4:13 Canis)
“Ik wens u allen toe, dat gij in talen moogt spreken, maar meer nog, dat gij moogt profeteren; want hij die profeteert, overtreft hem die in talen spreekt, behalve als hij het ook vertolkt, zodat de gemeente er stichting uit trekt.” (1 Corinthiërs 14:5 Canis)
“maar toch wil ik in de gemeente liever vijf woorden spreken met mijn verstand, om ook anderen te onderrichten, dan tienduizend in een taal.” (1 Corinthiërs 14:19 Canis)
“Veronderstelt nu eens, dat heel de gemeente op één plaats bijeen is en allen in talen spreken, en dat er een oningewijde of een ongelovige binnenkomt; zullen ze dan niet zeggen, dat gij waanzinnig zijt?” (1 Corinthiërs 14:23 Canis)

“Maar in het bezit van dezelfde geest des geloofs, waarvan geschreven staat: “Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken,” geloven ook wij en spreken het daarom ook uit;” (2 Corinthiërs 4:13 Canis)
“daarvoor ben ik een gezant in boeien! Bidt, dat ik vrijmoedig daarover blijf spreken, zoals het mijn plicht is.” (Efeziërs 6:20 Canis)
“Door van een nieuw Verbond te spreken, heeft Hij het vroegere verouderd verklaard; welnu, wat verouderd is en afgeleefd, is zijn opheffing nabij.” (Hebreeën 8:13 Canis)

“Allen toch struikelen we op vele punten. Zo iemand in het spreken niet struikelt, dan is hij een volmaakt man; want dan kan hij ook heel het lichaam beteugelen.” (Jakobus 3:2 Canis)
Diegenen die valse leerstellingen verkondigen zijn meermaals geliefd omdat zij juist naar de mond van het volk praten en hen vertellen wat zij graag horen. Die predikers zijn als valse profeten, zij komen uit de wereld voort. Daarom spreken zij de taal van de wereld en luistert de wereld naar hen.
“Zij zijn uit de wereld; daarom spreken ze naar de wereld, en de wereld luistert naar hen.” (1 Johannes 4:5 Canis)

+

Aanverwant kan u lezen:

 1. Al of niet toegeven aan de wereld
 2. Keerpunt in de Kerk
 3. Maken van een kerk
 4. Kerkgroei en samengaan
 5. Groei in karakter
 6. Al of niet verenigen
 7. Verenigen
 8. Een samenkomst of meeting
 9. Verzamelen of Bijeenkomen
 10. Vergadering – Meeting
 11. Openbare Samenkomsten
 12. Toebehoren
 13. De ecclesia als lichaam van Christus
 14. Intenties van de ecclesia
 15. Eerste eeuw Ecclesia
 16. Krachten voor de Ecclesia opbouw.
 17. Structuur -structuren
 18. Parochie
 19. Congregatie
 20. Kerk geen afhaal Chinees
 21. Huiskerken ook in België noodzaak
 22. 1Korinthiërs 3:6-7 God die Wasdom geeft #2 Paulus en andere dienaars.
 23. Gemiste bijeenkomst ook een gemiste kans

In het Engels:

 1. To belong to = toebehoren
 2. Church sent into the world
 3. Congregate, to gather, to meet
 4. Working for God
 5. Is membership important?
 6. Gathering or meeting of believers

++

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Christendom, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

17 reacties op Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen

 1. Pingback: Fragiliteit verminderbaar | Broeders in Christus

 2. Pingback: Het belang van het lezen van de Schrift « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: Project voor afvallige kerkleiders « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 4. Pingback: Bedenkingen: Gods eigen Volk « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 5. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 6. Pingback: Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 2 Heilig Maker van de Geschriften | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Gods vergeten Woord 15 Schepping 7 Vreze des Heren | Broeders in Christus

 10. Pingback: Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld | From guestwriters

 11. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: Aanbevolen inhoud – Jeshua-ists

 13. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 14. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 15. Pingback: Discipelschap belangrijk element bij focussen | From guestwriters

 16. Pingback: De woorden van Jezus niet alleen horen maar ze ook opvolgen | Broeders in Christus

 17. Pingback: Verspreiders van het woord – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.