Fragiliteit en actie #13 Zichtbare ellende

Christen houding en fragiliteit

29. God ziet ellende op de wereld

Beach front home damaged by hurricane dennis 2005

Orkanen slechts één deel van rampen die over de mens komen

Als wij de vele miserie op de wereld zien denken velen dat het ofwel de schuld is van de Schepper en God van velen, of dat het God afzijdig houdt.
Jehovah ziet wel degelijk de ellende van Zijn Volk maar ook van andere mensen in de wereld. Hij die zich kenbaar heeft gemaakt als de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob is zeer begaan met Zijn Schepping. Steeds heeft JehovahGod de mensen hun kermen gehoord en neergekeken op Israëls kinderen en bekommerde Hij Zich om hun lot.

Meermaals trad Hij op  om Zijn Volk bij te staan in ogenblikken van benauwdheid. Op hun zuchten die Hij hoorde reageerde Hij. Dikwijls liet Hij het niet door een ander doen maar trad Hij zelfs persoonlijk op en redde Hij diegene die het nodig had. In zijn liefde en ontferming heeft Hij zelf ze verlost, Hen opgenomen, gedragen heel de vroegere tijd. Hijzelf daalde neer om hen te verlossen. (Exodus 2:25; Nehemia 9:9; Psalmen 106:44; Jesaja 63:9; Handelingen van de Apostelen 7:34 )

in Egypte gezien en zijn noodkreten om zijn verdrukkers gehoord. Waarachtig, zijn lijden is Mij bekend!”“En Hij vervolgde: Ik ben de God van uw vader; Toen bedekte Moses zijn gelaat, want hij durfde niet naar God opzien.  (Exodus 3:6-7 Canis)

30. God blijft denken aan Zijn Verbond

Nuremberg chronicles - f 29v

Een Verbond met Mozes - deel van document Schedelsche Weltchronik of Nuremberg Chronicle 1493


“En God sprak verder tot Mozes en zei tot hem: “Ik ben Jehovah. En aan Abraham, Isaäk en Jakob ben ik altijd verschenen als God de Almachtige, maar wat mijn naam Jehovah betreft, daarmee heb ik mij niet aan hen bekendgemaakt. En ook heb ik mijn verbond met hen opgericht om hun het land Kanaän te geven, het land van hun inwonende vreemdelingschap, waarin zij als vreemdelingen hebben vertoefd. En ik, ja ik, heb het gekerm van de zonen van Israëlgehoord, die door de Egyptenaren als slaven worden behandeld, en ik denk aan mijn verbond.

Moses Pleading with Israel (crop)

Mozes pleit met Israël het UitVerkoren Volk van God - illustratie van een Bijbel kaart gepubliseerded in 1907 door de Providence Lithograph Company

Zeg daarom tot de zonen van Israël: ‘Ik ben Jehovah, en ik zal U stellig van onder de lasten der Egyptenaren uitleiden en U van hun slavernij bevrijden, en ik zal U inderdaad opeisen met een uitgestrekte arm en met zware strafgerichten. En ik zal U stellig mij tot volk nemen, en ik zal inderdaad bewijzen U tot God te zijn; en GIJ zult stellig weten dat ik Jehovah, UW God, ben, die U van onder de lasten van Egypte uitleid. En ik zal U stellig brengen naar het land waaromtrent ik mijn hand in een eed heb opgeheven om het aan Abraham, Isaäk en Jakob te geven; en ik zal het U inderdaad tot een bezitting geven. Ik ben Jehovah.'” (Exodus 6:2-8 NWV)

Wat er ook moge gebeuren in de wereld Gods Verbond is blijvend en zal ten uitvoer gebracht worden. Ook al mag het Volk van God met ogenblikken verzwakken zal Hij het nabij blijven. Ook al wordt het verdrukt zal Hij het de mogelijkheden geven om verdrukking te dragen en er uit te komen. Stellig zal het Plan van God tot een goed einde komen en zal ook het Volk van God dat beloofde Land mogen bereiken en bezitten.

” Maar Ú heeft Jehovah genomen opdat hij U uit de ijzersmeltoven, uit Egypte, zou kunnen leiden, om een volk te worden tot zijn persoonlijk eigendom, zoals op deze dag.” (Deuteronomium 4:20 NWV)
“Nu dan, indien GIJ mijn stem strikt zult gehoorzamen en mijn verbond inderdaad zult onderhouden, dan zult GIJ stellig uit alle [andere] volken mijn speciale bezit worden, want de gehele aarde behoort mij toe. En GÍJ zult mij een koninkrijk van priesters en een heilige natie worden.’ Dit zijn de woorden die gij tot de zonen van Israël dient te zeggen.” (Deuteronomium 19:5-6 NWV)
“Want gijzelf hebt hen als uw erfdeel afgezonderd uit alle volken der aarde, juist zoals gij door bemiddeling van uw knecht Mozes hebt gesproken, toen gij onze voorvaders uit Egypte bracht, o Soevereine Heer Jehovah.”” (1 Koningen 8:53 NWV)

India poverty

Zwakkeren in de maatschappij, zoals hongerigen, vluchtelingen, uitgeslotenen, e.a. - Bedelend Indisch meisje

Zwakken en sterken zullen moeten weten wie de Ware God van hemel en aarde is, hoe Zijn Naam is, en dat men Zijn geboden zal moeten onderhouden. Door het overlopen van de geschiedenis zal men moeten inzien dat Jehovah het grote wonder van de schepping heeft verricht. Hij heeft de mens geschapen op aarde en de mens Zijn stem laten horen. Ook was Hij het die mensen heeft in leven gelaten terwijl mens of natuur dat leven wou in beslag nemen. Ook is het die ene God die er in slaagde een gans volk Zijn stem te laten horen en hen midden uit een ander volk volk te laten komen halen door rampen, tekenen, wonderen en oorlogen, met sterke hand, gespierde arm en onder grote verschrikkingen, zoals Hij Jehovah voor eenieders eigen ogen met de Israëlieten heeft gedaan in Egypte. Het is de wereld getoond, opdat zij zouden weten, dat Jehovah God is, en geen ander dan Hij.

Al die zaken die er doorheen de geschiedenis zijn gebeurt zouden ons tot een les moeten zijn. Ook al zijn wij voor bepaalde dingen niet bekwaam genoeg zouden die gebeurtenissen en Gods Woorden ons voldoende moeten kunnen onderrichten. Want het is om hen te onderrichten die wensten te horen dat Hij uit de hemel zijn stem heeft laten horen en op de aarde Zijn machtig vuur heeft laten zien. Het is aan ons om onder onze beproevingen hier op aarde, als midden uit het vuur Zijn woorden te horen. Omdat Hij onze vaderen heeft bemind en hun nageslacht heeft uitverkoren, omdat Hij Zijn verkozen Volk in eigen persoon met grote kracht uit Egypte heeft geleid, om volken, groter en machtiger dan hen en ons, voor hen en ons te verdrijven, hen in hun land te geleiden en het hen en ons als erfdeel te schenken. Om die reden moeten wij heden erkennen en het in onze harten prenten, dat de enige Ware God Jehovah God is in de hemel daarboven en op aarde beneden, en anders geen. Het is ons allemaal getoond, opdat wij zouden weten, dat Jehovah de ENE, Elohim Hashem Adonai dé God is en dat er verder géén één is buiten hem.

Onderhoudt zijn bepalingen en geboden, die Hij in het verleden heeft gegeven, opdat het u en uw zonen na u goed moge gaan, en gij lang het land moogt bewonen, dat Jehovah, uw God, u voor altijd zal schenken.

“Vraag nu alstublieft aangaande de vroegere dagen, die er vóór u bleken te zijn, van de dag af dat God de mens op de aarde schiep, en van het ene einde van de hemel helemaal tot het andere einde van de hemel: Werd er ooit zo iets groots tot stand gebracht of werd er ooit zo iets gehoord? Heeft enig ander volk de stem van God midden uit het vuur horen spreken, zoals gíj die hebt gehoord, en het leven behouden? Of heeft God gepoogd te komen om zich een natie uit het midden van een andere natie te nemen met beproevingen, met tekenen en met wonderen en met oorlog en met een sterke hand en met een uitgestrekte arm en met grote vreeswekkendheid, zoals Jehovah, UW God, dit alles in Egypte ten aanschouwen van uw ogen voor U heeft gedaan? U – u is het getoond, opdat gij weet dat Jehovah de [ware] God is; er is geen ander buiten hem. Uit de hemel heeft hij u zijn stem doen horen, om u te corrigeren; en op de aarde heeft hij u zijn grote vuur doen zien, en zijn woorden hebt gij midden uit het vuur gehoord.

En [toch blijft gij in leven], omdat hij uw voorvaders heeft liefgehad, zodat hij hun zaad na hen heeft verkozen en u voor zijn ogen met zijn grote kracht uit Egypte heeft geleid, om natiën, groter en machtiger dan gij, van voor uw aangezicht te verdrijven, ten einde u naar binnen te leiden, om u hun land als erfdeel te geven, zoals op deze dag. En gij weet heden heel goed, en gij moet het in uw hart terugroepen, dat Jehovah de [ware] God is in de hemel daarboven en op de aarde hier beneden. Er is geen ander. En gij moet zijn voorschriften en zijn geboden die ik u heden gebied, onderhouden, opdat het u en uw zonen na u goed moge gaan en opdat gij uw dagen moogt verlengen op de bodem die Jehovah, uw God, u geeft, voor altijd.”” (Deuteronomium 4:32-40 NWV)

De mens mag in zijn fragiliteit veel levensvragen hebben maar God heeft al de antwoorden doorgegeven via de optekenaars van Zijn Woord. Gods Woord kunnen wij duizenden jaren nadat het medegedeeld is aan Zijn Volk nog steeds ter hand nemen om te lezen en te bestuderen, en dat is wat God ook van ons verlangt, zodat Hij ons in onze zwakheden kan versterken.

“Opdat ze zijn geboden zouden volbrengen, En zijn wetten onderhouden!” (Psalmen 105:45 Canis)
“Nu dan Israël, gehoorzaam aan de bepalingen en voorschriften, die ik ga leren en volbreng ze, opdat gij moogt leven en het land moogt binnengaan en bezitten, dat Jahweh, de God uwer vaderen, u wil schenken.” (Deuteronomium 4:1 Canis)

Sing to Jehovah, Jehovah's Witnesses' current ...

+

Vervolgt

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Levensvragen en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

9 reacties op Fragiliteit en actie #13 Zichtbare ellende

  1. Pingback: Fragiliteit en actie #16 Nieuwe Wetsvoorziening | Broeders in Christus

  2. Pingback: Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

  3. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5 | Broeders in Christus

  4. Pingback: Omgaan met zorgen in ons leven | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

  5. Pingback: Een goddelijk Plan #1 | Broeders in Christus

  6. Pingback: Voor hen die met vele vragen zitten | Broeders in Christus

  7. Pingback: Op weg naar het eindstation – Jeshuaist

  8. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #15 Koninkrijk van God en een Volk om trots op te zijn – Belgische Broeders In Christus

  9. Pingback: Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.