Het begin van Jezus #2 Aller Begin

Genesis

Er was een aanvangstijd of begin van al hetgeen wij rondom ons zien. In het Boek Genesis, dat ‘begin’ of ‘oorsprong‘ betekend staat opgetekend hoe alles ontstaan is. Later zou Johannes in parallel met dat eerste boek uit de Torah, het verhaal brengen dat deel moest uitmaken van het Nieuwe Begin of de Genesis van de Nieuwe Tijden.

Zoals wij in het Oude Testament een verslag krijgen van het begin van de wereld schets de apostel later het begin van de Nieuwe Wereld en refereert daarom ook terug naar dat Woord van God dat er vanaf het begin der tijden was.

In Genesis vinden wij het verhaal van Gods Doel en Zijn Plan met de schepping. Gods Plan is uiteindelijk waar wij allen zullen moeten komen in te passen. Het zal uiteindelijk nillens willens uitgevoerd worden.

File:Black hole.jpg

Zwarte Gat - Eerst Leegte en Niets

Voorheen was er een tijd van ‘het niets’, waarin enkel de Enige Ware God, Schepper van hemel en aarde was. Hij had geen begin en heeft ook geen einde. Als geest kan God niet sterven en is niet gebonden aan enige plaats. Hij vertoeft in het ruimtelijke, welk wij hemel noemen.

God heeft een majesteitelijke functie en spreekt aldus ook Zijn onderdanen als Allerhoogste Koning der koningen toe in de meervoudsvorm, zoals de meeste koningen hun onderdanen vroeger, en heden nog, toe spraken. Zoals de Belgische koning zegt “Wij, koning der Belgen”, zegt God ook “Wij”, maar gaat het enkel om één persoon en geen meerderen.

Het alomtegenwoordige Woord van God maakt dat dingen tot stand komen.

“hierdoor ook erkennen we, dat de wereld door Gods Woord is geschapen, dat het zichtbare uit het Onzichtbare is ontstaan.” (Hebreeën 11:3 Canis)

Toen alles nog leegte en donker was sprak God. “Sinds het begin is God schepper,- van de hemelen en de aarde. De aarde is woestheid en warboel geweest, met duisternis op het aanschijn van de oervloed,- maar adem van God reeds wervelend over het aanschijn van het water. Dan zegt God: kome er licht!- en er kómt licht. God ziet het licht aan: ja, het is goed! Zo brengt God scheiding aan tussen het licht en de duisternis.” (Genesis 1:1-4 NB)

Sun920607

Het Woord werd geuit en er was licht. - De Zon met enkele zichtbare zonnevlekken.

Vervolgens ging God over om de elementen in het ruimtelijke te voorzien van bewoners. Hij schiep planten, dieren, vissen en vogels. Telkenmale geschiede wat God uitsprak, want Zijn Stem was het hoogst verheven Woord van Wording. Met Zijn Woorden verduidelijkte Hij Zijn Plandat in Zijn Hoofd zat en dat Hij wenste in vervulling te brengen. Telkenmale Hij iets van dat Plan verwezenlijkt had keek Hij er naar zag Hij dat het goed was.

“God sprak: De aarde moet groene planten voortbrengen, zaaddragend gewas en vruchtbomen, die zaadvruchten dragen op aarde, elk naar zijn soort. Zo geschiedde. De aarde deed groene planten ontspruiten, zaaddragend gewas, en bomen, die zaadvruchten dragen, elk naar zijn soort. En God zag, dat het goed was.” (Genesis 1:11-12 Canis)
“God sprak: Laat de aarde levende wezens voortbrengen van allerlei soort; tamme dieren, kruipende dieren en beesten in het wild, elk naar zijn soort. Zo geschiedde. God maakte de verschillende soorten van wilde en tamme dieren met al wat over de aarde kruipt. En God zag, dat het goed was.” (Genesis 1:24-25 Canis)

Meerdere levende soorten waren voorzien in het heelal.

File:Sol en Madrid.jpg

Na Leegte en Donkerte kwam er Licht en God zag dat het goed was. - Zon in de Sierra de Guadarrama, Madrid

“Sinds het begin is God schepper,- van de hemelen en de aarde. De aarde is woestheid en warboel geweest, met duisternis op het aanschijn van de oervloed,- maar adem van God reeds wervelend over het aanschijn van het water.” (Genesis 1:1-2 NB)

Filitosa dinosaurus

Filitosa dinosaurus - Foto: Jan Dudík

“Dan zegt God: laat ons een mens,- \@een roodbloedige\@, {In het Hebreeuws is soms een woordspel gaande tussen \@adam\@ (mens, mensheid), \@adama\@ (grond, bodem) en \@dam\@ (bloed); dit woordspel wordt in de vertaling weergegeven door middel van toegevoegde bijvoeglijke naamwoorden als rood, roodbloedig en bloedrood.} maken naar ons beeld en als onze gelijkenis,- laten zij neerdalen bij de vissen van de zee en de vogels van de hemel, bij het vee en bij alles op de aarde, en bij alle kruipsel dat rondkruipt over de aarde! God schept de mensnaar zijn beeld, naar het beeld van God heeft hij hem geschapen; mannelijk en vrouwelijk heeft hij hen geschapen.” (Genesis 1:26-27 NB)

“En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.” (Genesis 1:26-27 NBG51)

“Dan formeert de ENE, God, de roodbloedige mens van stof uit de bloedrode grond en blaast in zijn neusgaten ademhaling van leven; zo wordt de roodbloedige mens tot lijf-en-ziel in leven.” (Genesis 2:7 NB)

Zo was de eerste mens, de man ontstaan, die gelijkenis vertoonde met God, maar daarmee nog geen god was. Het leven, of de ziel, kwam in hem door de levensadem die God door zijn neusgaten blies. Deze mens werd door God in de tuin van Eden geplaatst waar hij dieren en planten een naam mocht geven. Hij mocht er het land bebouwen en bewaken.

Gurk Bischofskapelle Sündenfall

De Eerste Zonde of het maken van de Verkeerde Keuze van de eerste mensen Adam en Eva in de Tuin van Eden - Zondeval - Kathedraal van Gurk, Kapel van de Bischop

“Daarop plaatste Jahweh God den mens in de tuin van Eden, om die te bewerken en te bewaken. En Jahweh God gaf den mens het volgend gebod: Van alle bomen uit de tuin moogt ge eten; maar van de boom der kennis van goed en kwaad moogt ge niet eten; want wanneer ge daarvan eet, zult ge sterven.” (Genesis 2:15-17 Canis)

Jehovah God zag dat het niet goed was dat de mens alleen bleef. Daarom voorzag Hij een hulp voor die eerste man Adam. Zoals God uit de aarde alle dieren op het land en alle vogels van de lucht had geboetseerd had hij die man uit stof gemaakt. Omdat die man niet de gewenste hulp vond nam God een rib uit de slapende man en vormde er de vrouw rond.

“En God schiep den mens naar Zijn beeld, naar het beeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.” (Genesis 1:27 Onderwijzer_Pentateuch)

Toch was die enige van die soort niet zo gelukkig en verlangde naar een medegenoot. Hier trad het luisterend oor van God op en gaf Hij Zijn eerste toegeving aan de mensensoort.

“En Jahweh God sprak: Het is niet goed voor den mens, dat hij alleen blijft. Ik zal dus een hulp voor hem maken, die hem past. Toen vormde Jahweh God uit de klei alle dieren op het land en alle vogels in de lucht, en voerde ze naar den mens, om te zien, hoe hij ze zou noemen; want zoals de mens elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. De mens gaf dan namen aan alle tamme dieren en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren in het wild, maar vond geen hulp, die hem paste. Nu bracht Jahweh God den mens in een diepe slaap; en terwijl hij sliep, nam Hij een van zijn ribben, en zette er vlees voor in de plaats. Dan bouwde Jahweh God een vrouw uit de rib, die Hij uit den mens had genomen, en leidde haar tot den mens. Toen sprak de mens: Deze is eindelijk been van mijn gebeente En vlees van mijn vlees. Mannin zal zij heten, Omdat zij van den man is genomen. Daarom verlaat de man zijn vader en moeder, en hecht zich geheel aan zijn vrouw; en zij worden één vlees.” (Genesis 2:18-24 Canis)

De mannin, omdat zij uit haar man genomen is, kennen de meeste mensen onder de naam Eva, die zij aanschouwen als oorzaak van alle kwaad. Langs één kant hebben zij gelijk, want zij was het die in verleiding kwam om toch van de levensboom te eten en haar man Adam ertoe te verleiden dit ook te doen. Wij zien dan ook die man die te zwak is om zelf een keuze te maken om hier niet op in te gaan. Hij valt voor de vrouw en is ook gehoorzaam aan dat eerste gebod van God, om niet van de boom te eten van Goed en Kwaad.

“Ontspruiten doet de ENE, God, uit de bloedrode grond allerlei geboomte, bekoorlijk om te zien en goed om van te eten,- met de boom des levens in het midden van de hof, ook de boom der kennis van goed en kwaad.” (Genesis 2:9 NB)

“Dan neemt de ENE, God, de roodbloedige mens mee, en laat hem rusten in de hof van Eden om haar te dienen en haar te bewaken. De ENE, God, stelt een gebod over de mens en zegt: van alle geboomte in de hof mag je eten en eten; maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zul je niet eten,- want ten dage dat je van hem eet zul je de dood sterven!” (Genesis 2:15-17 NB)

Cornelis Cornelisz. van Haarlem - The Fall of Man - WGA05250

De zondeval - de Val der Mensheid - 1592 Cornelis Cornelisz. van Haarlem - Rijksmuseum Amsterdam

“‘behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.’” (Genesis 3:3 NBV)

De slechte gedachte komt in hen op waarbij zij God, ten onrechte beschuldigen dat Hij hen iets onthoud. “God weet wel dat wanneer gij daarvan eet u de ogen zullen opengaan en gij aan goden gelijk zult zijn, kennende goed en kwaad.” (Genesis 3:5)

“nee, God onderkent dat op de dag dat ge van hem eet uw ogen zullen opengaan; wezen zult ge als goden, onderkennend goed en kwaad! Dan ziet de vrouw dat de boom goed is om van te eten, en dat hij een lust is voor de ogen en begeerlijk, de boom, om tot inzicht te komen; dan neemt zij van zijn vrucht en eet; ze geeft ook aan haar man bij haar, en hij eet. Dan gaan de ogen van hen tweeën open en onderkennen ze dat ze naakt zijn, zij; ze naaien loof van een vijg aaneen en maken zich schorten.” (Genesis 3:5-7 NB)

Lucas Cranach d. Ä. 035

De geschiedenis van Adam en Eva in de Tuin van Eden - Het Paradijs - 1536 Lucas Cranach de Oudere

Schaamte is gekomen over de mens doordat hij tot inzicht is gekomen van goed en kwaad.

Vermoedelijk is dit (zeker) niet wat God wenste, want nergens vinden wij nog dat God zag dat het goed was. Die laatste scheppingsdag was dus nog niet afgewerkt, maar de mens had een spaak in de wielen gestoken. Nu zocht God naar een andere oplossing.

Door de zondeval was de dood nu over de mens gekomen en zou deze niet meer eeuwig kunnen leven in een Aards Paradijs. De mens mocht nu beseffen wat goed en kwaad was maar dat hield ook in dat hij het goede en het kwade kon voelen. Zo kon hij de geneugten of het plezier van het leven kennen maar werd ook geconfronteerd met moeilijkheden, pijn, lijden, aftakeling en dood. God heeft de mens toegelaten zelf voor alles te beslissen, maar dat hield ook in dat zij ook zelf verantwoordelijk waren voor de gang van zaken. Zij zelf moesten dan ook zelf de gevolgen dragen van hun keuzes, en daden. Zoals God hen die vrijheid gaf, liet hij ook de mensen over elkaar beslissen en liet Hij hen zelf beslissingen nemen die voor het goed of voor het slecht van de mens konden zijn. De mens wenste zelf de verantwoordelijkheid te dragen en geen inmenging van de Allerhoogste en God wenste geen tiran te zijn of als een dictator Zijn Wil als de enige opleggen. Om die reden laat God de mens de vrijheid, en laat goed en kwaad toe, maar moeten zelf de gevolgen van hun daden dragen. Maar dadelijk voorzag God een oplossing hier voor naar de toekomst toe, om dat Hij de moeilijkheden voorzag voor de mensen om uit de spiraal van de dood en het leven te geraken.

“Ik zal vijandschap wekken tussen u en de vrouw, Tussen uw kroost en haar kroost; Dit zal u de kop verpletteren, Maar gij zult loeren naar zijn hiel. En tot de vrouw sprak Hij: De lasten uwer zwangerschap zal Ik verzwaren, In smarten zult ge kinderen baren; Toch zult ge naar uw man verlangen, En hij zal over u heersen. En Hij sprak tot den mens: Omdat ge naar uw vrouw hebt geluisterd, En van de boom hebt gegeten, waarvan Ik u verbood te eten; Is om u de aardbodem vervloekt, Alleen door levenslang zwoegen zult ge er van eten. Distels en doornen zal hij u voortbrengen, Ofschoon gij u met veldgewas moet voeden; In het zweet van uw aanschijn zult gij uw brood eten, Totdat ge terugkeert tot de grond, waaruit ge genomen zijt. Want ge zijt stof, En tot stof keert ge terug! De mens noemde zijn vrouw nu Eva, omdat zij de moeder zou worden van al wat leeft. En Jahweh God maakte kleren van dierenhuiden voor den mens en zijn vrouw, en bekleedde hen daarmee. Toen sprak Jahweh God: Zie, door de kennis van goed en kwaad is de mens geworden als een van ons. Als hij nu zijn hand maar niet uitstrekt, om te plukken en te eten van de levensboom, zodat hij ook nog eeuwig blijft leven! Daarom verdreef Jahweh God hem uit de tuin van Eden, om de grond te bebouwen, waaruit hij genomen was. Hij joeg den mens weg, en plaatste ten oosten van Edens tuin de cherubs met de vlam van het bliksemende zwaard, om de weg naar de levensboom te bewaken.” (Genesis 3:15-24 Canis)

Michelangelo, Fall and Expulsion from Garden of Eden 00

Na de zondeval worden Adam en Eva uit de Tuin van Eden verbannen om hun eigen levensweg te leiden hier op aarde met voor- en tegenspoed. - Zondeval en uitzetting uit de Tuin van Eden, het Aards Paradijs - tussen 1509 en 1510 Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni - Cappella Sistina, Vatikaan, Rome

Nu de mens weggejaagd was uit de Tuin van Eden moest deze zelf voor zich gaan instaan en zou die ondervinden hoe moeilijk dat wel kon zijn. Maar hij mocht nu zelf zijn plan trekken en de touwtjes in handen houden.

God was er echter bewust van dat de mens zo zwak was dat het hem toch niet zo makkelijk zou lukken om alles in kannen en kruiken te houden. Om die reden gaf Hij de mens nog een kans om te tonen dat het mogelijk was om Gods verordeningen op te volgen.

Diegene die er voor moest zorgen dat de dood terug te niet zou gedaan worden moest dezelfde eigenschappen hebben als de eerste Adam, maar eveneens de eigenschappen van de mannin of verwantschap hebben met Eva. Aldus zou die persoon uit de geslachtslijn van Adam en Eva moeten komen.

In The Seed Of The Woman Bruised wordt de verwijzing duidelijk gemaakt naar die vrouw, die als Eva de kinderen van de volgende generaties kon baren. Die vrouw uit mensenkinderen werd begenadigd met de Kracht van God waardoor zij op bijzondere wijze zwanger werd zonder enig menselijk contact.

In Jesus begotten Son of God #6 Anointed Son of God, Adam and Abraham wordt de verwantschap bekeken van die nieuwe Adam. Die nog te komen man (duidelijk nog iets in de toekomst) zal een nieuwe Adam en ook een zoon van Abraham zijn. Zoals Adam een kind van God was zal deze komende ook een Kind van God zijn.

Adam en Eva moesten zich vermeerderen en zo een Volk voor God vormen, maar ook onder hun nakomelingen ging het niet al te goed en daarom koos God uit die nakomelingen Zijn Volk: Het Volk van God of “Israël“. Dat volk zal ook als Joden gekend geraken.

Uit dat Joodse volk zou dan diegene geboren worden die dan als dusdanig het eerste recht mocht krijgen voor de aanbieding van redding. Redding kwam naar hem in de zin dat zijn hart van zonde en zelfingenomenheid naar God en rechtschapenheid werd gedraaid. Die man die zich zuiver kon houden mocht Emmanuel genoemd worden of “Gezondene van God”. De man die ter wereld zou komen onder het ouderschap van Jozef en Maria en gekend zou geraken als Jezus, had geloof in Abraham en kon aldus tot één van zijn kinderen worden gerekend.

“Jesus zeide tot hem: Heden is er heil over dit huis gekomen; ook hij is een kind van Abraham. Want de Mensenzoon is gekomen, om te zoeken en te redden wat verloren was. Daar ook \@de anderen\@ dit hoorden, voegde Hij er een gelijkenis aan toe, omdat Hij dicht bij Jerusalem was, en men nu dacht, dat het koninkrijk Gods terstond zou verschijnen. Hij sprak dus: Een man van hoge geboorte reisde eens naar een ver land, om er de koninklijke waardigheid te ontvangen, en dan terug te keren.” (Lukas 19:9-12 Canis)

Wanneer de apostel Mattheus ons de stamboom van die boorling uit de Nieuwe Tijd mee geeft, kunnen wij duidelijk de aansluiting van Jeshua/Jezus met Adam, Abraham en David zien. In zijn 1st hoofdstuk voorziet hij basisinformatie over de oorsprong van Jezus, de Genese of Genesis van Jezus. Zijn geboorteakte is in Bijbel gecertificeerd en gegarandeerd.

OMSYMBOL

Het Woord van God - Hindoe symbool voor Gods Naam onder de vorm van het Amen dat in de Bijbel wordt vernoemd AMEN - WOORD VAN GOD

Voor Mattheus is dit niet slechts zijn geboorte, maar zijn oorsprong (Genese, met één “nee”, Griekse letter n, in de beste manuscripten). Datzelfde woord Genese opent het volledige Nieuwe Testament — zoals het ons de genealogie van de Zoon van God geeft (Mat. 1:1). Die gelijkenis met de Genesis wordt in het evangelie van Johannes verder doorgetrokken, waar de apostel duidelijk aan geeft dat het door het Woord van God is dat de Verkondiger van het Woord van God, de lang verwachte Messias is tot stand gekomen in het vlees.

“In het begin was het Woord; En het Woord was bij God, En het Woord was God; Het was bij God in het begin. Alles is door Hem ontstaan; En zonder Hem is niets ontstaan. In wat bestond, was Hij het leven, En het Leven was het licht der mensen; Het Licht schijnt in de duisternis, Maar de duisternis nam het niet aan.” (Johannes 1:1-5 Canis)

Van de oorspronkelijke chaos van het niets was door het Woord van God het samenhangende ontstaan. Maar door de keuze die de eerste mensen hadden gemaakt was er een nieuw soort chaos ontstaan waar wij nu vandaag nog steeds mee zitten. Vanuit die eerste Schepping ontstaan door Gods Woord is de bron van de Nieuwe Schepping ontsproten. Deze moest ook tot ontstaan komen om het tegendeel van de gedachten van de eerste mensen te bewijzen, namelijk dat er wel iemand in staat zou zijn om eervol zonder fouten te leven, door het navolgen uit vrije wil van het Woord van God. Door die persoon die eigenwillig voor God koos zullen wij net als hem ook tot Kinderen van God gerekend kunnen worden als wij er ons ook op toeleggen omdat Woord van god te volgen. Jezus mocht de verwezenlijking van het Woord van god zijn dat tot ons kwam om ons te verlossen. Hij kwam tot Gods bevestiging en in onze keuze om hem te volgen zullen ook wij kunnen vertrekken van de chaos van het niets tot Gods bevestiging en aanvaarding van mensen die kwamen tot inzicht en begrip.

“Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen tot goede werken, door God vooruit gereedgemaakt, opdat wij daarin zouden verkeren.” (Efeziërs 2:10 Lei)

Door die God dat alles is ontstaan kwam nu ook de mens tot stand die volgens het Woord van God reeds van bij de aanvang der tijden, in de tuin van eden, voorzien was. Dit houdt in dat de menswording door dat Woord al een vaststaand feit was toen God zei dat deze de kop zou vermorzelen van het Kwaad.

Sarleinsbach Pfarrkirche - Sprinzenstein-Epitaph 2b

Hij zal het kwaad vermorzelen. - Christus overwint Satan (het Kwaad) en daarmede de Dood (detail). - Sint Pterus Parochiekerk / Pfarrkirche St. Peter: Epitaph ( 1595 ) für Johann von Sprinzenstein und seine Frau Anna Gräfin Lynar - Christus als Sieger über Tod und Teufel ( Detail )

“Ook zal ik vijandschap verwekken tussen u en de vrouw, tussen uw en haar kroost: dit zal trachten u op den kop te treffen, terwijl gij zult trachten het in den hiel te treffen. ” (Genesis 3:15 Lei)

Hoewel wanneer die persoon in bestaan zou komen zal de verbrijzeling van het kwaad niet dadelijk gebeuren. Ook zal er niet dadelijk een erkenning komen van hem en zijn positie waar hij zou moeten geplaatst worden. Hij zal een eerste keer komen, maar zal dan ook de verleiding moeten ondergaan die Adam en Eva hadden moeten trotseren. (Dat zal bij Jezus na zijn doop gebeuren in de woestijn.) Zoals Adam, Eva en hun nakomelingen moesten werken om te overleven en pijn moesten lijden zou ook hij daarvan niet gevrijwaard blijven. Erger nog, zou hij dikwijls ten onrechte moeten lijden en zijn leven zelfs met de dood aan de martelpaal bekopen. In het Boek van Jesaja wordt dat uit de doeken gedaan in een in de toekomstige wijze geschreven tekst.  Dus in de profeet Jesaja zijn tijd was dat gebeuren nog niet gebeurd en was die persoon nog niet in wording gekomen. Het was pas vele jaren dat die persoon, waar zovele profeten over spraken, geboren, het is te zeggen tot leven zou komen. In dat leven zou hij rondtrekken en de mensen het Woord van God verduidelijken zodat diegenen die wensten te luisteren tot inzicht konden komen.

Ook werd voorzegd dat na zijn leven hier op aarde die man zou terugkeren om dan pas de hele aarde tot rust te brengen. Dan zou hij die als een Lam van God naar de slachtbank was gedragen de verdere glorie van God krijgen en het recht verkrijgen om uit het Boek van het Leven de namen voor te lezen van hen die door God zijn goedgekeurd om het Koninkrijk van God binnen te treden en zo deelgenoten te zijn van de Nieuwe Schepping.

+

Voorgaand artikel: Het begin van Jezus #1 Menselijke aspecten

Vervolgt: Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden

++

Lees ook:

 1. Over de meervoudsvorm die door God wordt gebruikt als Hij spreekt: Pluralis Majestatis in the Holy Scriptures
 2. Fragiliteit en actie #1 Ongehoorzaamheid van Geschapene
 3. Fragiliteit en actie #2 Onderwerpen en werken
 4. Fragiliteit en actie #3 Verleden en Vervolg
 5. Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening
 6. Eerste Week
 7. De Wereld tot stand gekomen door het Woord van God
 8. Lezing Genesis h1v1-2 #1 vertalingen &verklaringen
 9. Lezing Genesis h1v1-2 #2 verwijzingen
 10. Lezing genesis h1v9-13 verklaring
 11. Lezing Genesis h1v9-13 #2 Verwijzingen
 12. Lezing Genesis h1v1-2 #1 vertalingen &verklaringen #1 God Schepper #1Proloog
 13. Lezing Genesis h1v1-2 #1 vertalingen &verklaringen #4 Georganiseerde wereld
 14. Lezing Genesis h1v1-2 #3 Opmerking Eén Veroorzaker, de Ontwerper
 15. Lezing Genesis h1v3-5 #1 Eerste Dag #1 Woord #1 vertalingen
 16. Lezing Genesis h1v3-5 #1 Eerste Dag #1 Woord #2 Scheppingsdagen
 17. Lezing Genesis h1v3-5 #1 Eerste Dag #2 Licht
 18. Begin van leven op aard: schepping of evolutie
 19. Kosmos, Schepper en Menselijk Lot
 20. Johannes evangelie en het Woord Logos
 21. Oorsprong van het kwaad
 22. Lam van God #1 Oude Tijden
 23. Schepping geschenk van God
 24. Onze redenen

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

31 reacties op Het begin van Jezus #2 Aller Begin

 1. Pingback: Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden | Broeders in Christus

 2. Pingback: Written to recognise the Promissed One « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Vaderschap ingesteld verbondschap door de Schepper | Stepping Toes

 6. Pingback: Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper | Broeders in Christus

 7. Pingback: Het universum makende Woord van God | Broeders in Christus

 8. Pingback: Gods vergeten Woord 12 Schepping 4 De Schepper zelf | Broeders in Christus

 9. Pingback: De wetenschap dat God bestaat | Stepping Toes

 10. Pingback: Een goddelijk Plan #1 | Broeders in Christus

 11. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: Lam van God #1 Sprekers voor God – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 13. Pingback: Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 14. Pingback: Zingen over moeilijkheden en lijden ook noodzakelijk in kerkgemeenschap | From guestwriters

 15. Pingback: De Verlosser 1 Senior en junior | Broeders in Christus

 16. Pingback: De Verlosser 2 Zijn menselijke kant | Broeders in Christus

 17. Pingback: Addendum 2: Vlees geworden woord | Broeders in Christus

 18. Pingback: Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens | Bijbelvorser = Bible Researcher

 19. Pingback: Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid | Bijbelvorser = Bible Researcher

 20. Pingback: Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2 | Bijbelvorser = Bible Researcher

 21. Pingback: Keuze van levende zielen tot de dood – Jeshua-ists

 22. Pingback: Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 4 De ziel – een Grieks beeld | Broeders in Christus

 23. Pingback: De vertrouwelijke omgang van God is met wie Hem vrezen” (Psalm 25:14) – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 24. Pingback: Bijbel en Wetenschap – Geloof en onderzoek een wetenschappelijke benadering | Stepping Toes

 25. Pingback: Hoeveel wil de mens afhankelijk zijn van een Goddelijke Schepper? – Questiontime – Vragenuurtje

 26. Pingback: Overdenking: De ware Christus: een mens als wij en toch volmaakt | Broeders in Christus

 27. Pingback: Na meer dan een jaar van isolaties en vele doden – Jeshuaist

 28. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #17 Koninkrijk van God – Gehoorzamen en ongehoorzamen opgeroepen voor Jezus zijn rechterstoel – Belgische Broeders In Christus

 29. Pingback: Schepping van God – Questiontime – Vragenuurtje

 30. Pingback: Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.