Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden

Nadat Adam en Eva uit de Tuin van Eden waren verstoten moesten zij zelf voor hun levensonderhoud zorgen onder de vervloeking die over hen was gekomen wegens hun foute keuze of het niet opvolgen van wat God hen verboden had. Zij waren de eersten die tegen de Wil van God ingingen en aldus was de zonde ontstaan. Door die zonde vertoonden zij hun onvolmaaktheid die over hun kroost zou komen. Door die erfzonde zouden alle nakomelingen verder de gevolgen van hun verkeerde keuze moeten ondervinden en zouden zij gebreken hebben en onderhevig zijn aan de Dood.

Eva na de zondeval

Eva na de zondeval (Photo credit: Artshooter)

Het is pas na het zondigen dat er een behoefte was om met die zonde te breken. Daarvoor was er helemaal geen reden om iets of iemand te voorzien die zou moeten redden, want er viel toen niets te redden. God had een perfecte wereld geschapen. De noodzaak om een oplossing te vinden omtrent de Dood die over de mensen ging komen ontstond pas nadat de eerste zonde werd gepleegd. Aldus was Jezus Christus ook niet nodig geweest voor die Zondeval.

Het Woord van God dat alles tot ontstaan bracht, kwam uit één mond van één God. Diegene die “was en is en zal zijn” de “Ik ben die ben” “Ik ben die die er is”, “Ik ben die er zal zijn”, de veroorzaker  van alles dat is, was en zal zijn.

“Toen zei Hij tegen hem: ‘Ik ben de HEER, die u uit Ur in Kasdim, leidde om u dit land in bezit te geven.’” (Genesis 15:7 WV95)
“Toen sprak God tot Mozes: ‘Ik ben die er is.’ En Hij zei: ‘Dit moet u de Israëlieten zeggen: “Hij die er is zendt mij naar u.”’” (Exodus 3:14 WV95)

“Toen zeide God tot Mozes: Ik ben die ik ben. Voorts zeide hij: Zo moet gij tot de Israelieten zeggen: Ik-ben heeft mij tot u gezonden.” (Exodus 3:14 Lei)

Hij is de Eeuwige, diegene zonder begin en zonder einde, die zich bereid heeft gesteld hen goed te keuren of te heiligen die bereid zijn om Zijn verordeningen op te volgen.

Plate 5 of 22 for the Macklin Bible after Loutherbourg. Bowyer Bible. Moses Meets Jehovah

God die tot Mozes spreekt - Macklin Bijbel naar schilderij van Philippe Jacques De Loutherbourg. Foto uit de Bowyer Bible, Bolton, England - Foto Harry Kossuth

“En Hij zeide tot hem: Ik ben de Eeuwige, die u uitgevoerd heb van Ur-Kasdiem, om u te geven dit land, om het in bezit te nemen.” (Genesis 15:7 Onderwijzer_Pentateuch)
“Hierop zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik zal zijn; en Hij zeide: zo zult gij zeggen tot de kinderen Israëls: Hij, die altijd dezelfde zal zijn, heeft mij tot u gezonden.” (Exodus 3:14 Onderwijzer_Pentateuch)

“En Ik zal u Mij tot volk nemen en Ik zal u zijn tot God; en gij zult weten, dat Ik de Eeuwige, uw God ben, die u wegvoer van onder de lastdiensten van Egypte.” (Exodus 6:7 Onderwijzer_Pentateuch)
“En zij zullen Mijne verordeningen in acht nemen, opdat zij deswege geen schuld op zich laden en daardoor zouden sterven, wanneer zij het zouden ontwijden; Ik ben de Eeuwige, die hen heilig.” (Leviticus 22:9 Onderwijzer_Pentateuch)

Hij die er steeds is geweest is de Enige Heer der heren, God der goden, welke ontstaan zijn na dat de mensen uit de Tuin van Eden waren verdreven en zichzelf plaatsen toematen en andere plaatsen gaven en zo ook tot verheerlijking kwamen van mensen, figuren en objecten, ook al was dat tegen de Wil van God.

“Gij zult u geen afgodsbeeld maken, geen gestalte van iets aan de hemel daarboven, op de aarde beneden of in het water, dat onder de aarde is. Gij moogt ze aanbidden noch dienen; want Ik Jahweh, uw God, ben een naijverige God, die de zonden der vaderen wreekt op de kinderen en op het derde en vierde geslacht van hen, die Mij haten,” (Deuteronomium 5:8-9 Canis)

“(3-5) Dan zullen allen worden behouden, Die de Naam van Jahweh aanroepen. Want op de berg Sion En in Jerusalem zal redding zijn; Zoals Jahweh heeft gesproken, En de herauten, die Jahweh riep!” (Joël 2:32 Canis)

NingpoBible3

Toen de mensheid door meerdere talen werd verdeeld, zorgde God er voor dat Zijn Woord ook in die vele talen tot de mensen kon komen, opgetekend in het Boek der Boeken: de Bijbel

Hij die er steeds was en daardoor Zijn Woord steeds kon laten klinken heeft er na de uitdrijving van de mensen uit de Tuin van Eden er voor gezorgd dat Zijn Woord hen altijd kon vergezellen. Mondeling leverden Adam en zijn volgelingen dat belangrijke Woord over.

Ook al begingen die nakomelingen verder fouten, waren er steeds bij die getrouw aan God wensten te blijven en dat Woord doornamen, ter herinnering namen en verder verkondigden. Met de jaren moest God Zijn Volk verder begeleiden en soms ook wel toegevingen doen of meermaals berispen. De daden van die vroegere aardbewoners werden opgetekend voor de volgende generaties zodat zij er van konden leren.

De eerstgeborene van Adam en Eva, Kaïn zorgde met zijn broer Seth dat de stam van de door God gecreëerde mens verder kon uitgroeien tot een wereld massa. De wereld zag Henoch de 2° van Adam tot Henoch de 7° na Adam, welke door Judas een profeet wordt genoemd. Deze zijn boodschappen vielen zoals de berichten van Noach in dovemansoren , waarop God zag dat het alsmaar slechter ging met Zijn Creatie. Om die reden werd de verdorven natie vernietigd door God terwijl Hij Noachs familie in leven liet om zo opnieuw de aarde te bevolken. Uit die vernieuwde wereldfamilie koos God weer een rechtvaardige welke als stamvader zou kunnen optreden, nadat Hij weer orde op zaken had moeten stellen door de mensen weer eens uit elkaar te drijven, ditmaal met een spraakverwarring. 427 jaar na de zondvloed kwam de Roeping van Abraham uit wie koningen zouden komen en de hoogste koning van de aarde welke de Gezalfde zou zijn die de mensen voor goed  zou kunnen redden. Steeds wordt er in Het Oude Testament over die persoon geschreven in de toekomende tijd, dat inhoudt dat die persoon dus nog niet bestond.

God wenste de mensen niet in het ongewisse te laten over die komst van die, reeds in de Tuin van Eden, beloofde Verlosser. Daarom voorzag Hij aankondigers die de Beloften van God aan de mensen duidelijk konden maken en hen tijdig waarschuwen. Als Hebreeuwse profeten kwamen Joel, Jonah, Amos, Hosea, Jesaja, Micah, Nahum, Zephania, Jeremia, Habakkuk de wereld vertellen over de nog te komen gebeurtenissen waar de mensen konden naar uitkijken om zo die Gezalfde van God als de hunne te kunnen herkennen. Dan kwam de eerste herder en koning om te profeteren over de allerhoogste koning op aarde. Uit zijn stam, uit de lijn van David zou die grote Koning der koningen op aarde geboren worden. Ezkiel, Obadiah, Haggai, Zacharia en Malachai openden verder de weg, tot dat Johannes de Doper aan de Jordaan de mensen ging vertellen dat de Tijd was gekomen en de mensen zich moesten verzoenen met God en zich laten dopen, ter vergeving van de zonden.

Nationstable

Stamboom vanaf Noach - Volkerenlijst naar genesis 10

Het water waarmee Johannes doopte werd aanzien als levenswater. Behalve de duidelijke nood aan regen om de aarde in dit dorre klimaat te bewateren, symboliseerde de regens ook douches van zegening en de hoop van de komende Messias voor de Joden, die daarom ook een “Feest van het water” inrichtten.  Na de lange, hete, zomer in Israël was het land verdroogd, en moesten de mensen het hoognodige water uitstortten over het land. De mensen moesten het land wanhopig bewateren en hadden nood aan water op het altaar als teken van offerdaad, die hun geloof in God demonstreert om de regens in het aankomende jaar te verzorgen. Water is een hoofdthema tijdens het Joodse festival van Sukkot en Shemini Atzere.

De mensen zouden de cohen (priester) naar de Poel van Siloam volgen met een blije processiehymne zingende vol vreugde dansend, reciterend “hallel tehillim” van psalmen 113-118 en 120-134  en lofwoorden zingen van de Bijbel uit het Boek Jesaja 12:3:

“Met vreugde zult u water putten van redding (yeshua).” (Yeshayahu 12:3 Torah)

“Met vreugde zult gij water putten Uit de bronnen van heil!” (Jesaja 12:3 Canis)

Jacob de Wit 006

Doop van Christus in de Jordaan door zijn neef Johannes de Doper - 1716 Jacob de Wit

Jeshua beter gekend onder de naam Jezus “werd uitgestort zoals water”, zoals beschreven in de Messiaanse Psalm 22: 14; het was nadat hij “zijn ziel zelfs naar dood uitstortte”, het is te zeggen “zijn lichaam over gaf aan de dood”,  waardoor die God die ook de regen voorziet de ‘regen van de Heilige Geest’ op de aarde uitstortte. Het was die Kracht van God die er voor zorgde dat de maagd Maria gezegend werd van een eerste kind zonder dat zij enig lichamelijk contact had gehad met een man. Haar kind zou overvloeid geraken van dat water van God, een levensbron voor alle mensen.

Het was op de laatste en de voornaamste dag van het water festival [Sukkot], dat Yeshua (Jezus) later zou rechtstaan en met luide stem zou zeggen dat diegenen die dorstig waren naar hem mochten komen om levenswater te drinken.

“Op de laatste en grootste dag van het feest, stond Jesus daar, en riep met luider stem: Zo iemand dorst heeft, hij kome tot Mij; hij drinke, wie in Mij gelooft. Zoals de Schrift heeft gezegd: “Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien”.” (Johannes 7:37-38 Canis)

“(22-15) Als water ben ik uitgegoten, Al mijn beenderen zijn ontwricht; Mijn hart is als was, Smelt weg in mijn borst.” (Psalmen 22:14 Canis)

 

Het wordt in de Joodse gemeenschap als een goede daad aanschouwt als men met de Torah danst en er zich over verheugt op Simchat Torah

De Joodse gemeenschap heeft een bijkomende 9de dag toegevoegd aan Sukkot, genoemd Simchat Torah, dat zoveel betekend als dat men zich Verheugt over de Leerstellingen of Wet . Zoals de naam impliceert viert men op die dag de openbaring van God zoals gesymboliseerde in de Torah (of Thora) rol. Het is een tijd van enorme vreugde, met dansen en levendige muziek. Een centraal deel van de dienst is de lezing van het laatste hoofdstuk van Deuteronomium en de start van de jaarlijkse cyclus waarbij  iedereen opnieuw met de eerste hoofdstukken van Genesis aanvangt.

Zo werd in het verleden en wordt nog vandaag dat Woord van God met Zijn Leerstellingen of Wetten doorgegeven aan iedereen in de gemeenschap die er oren naar heeft.

Op Simchat Torah zich Verheugend over het Woord van God opgetekend in de Boekrollen: de Torah, Gods instructies

Wij als Christenen zouden die Woorden van God en Zijn Leerstellingen of wetten ook ter harte moeten nemen en luisteren naar wat die wijze mannen in het Oude Testament ons duidelijk kunnen maken over de Beloften van God en over die Beloofde Messias.

Die Boeken van het Oude Testament lezend zou men kunnen inzien dat er steeds wordt gesproken over die Messias die nog moet komen. Hij zal in de toekomst geboren worden en ons van alle kwaad komen verlossen.

Omdat in de geschriften duidelijk is gesteld dat het nog een te gebeuren feit is wachten de meeste Joden nog op die beloofde Verlosser. De Messiaanse Joden hebben echter zoals de Joodse volgelingen van Jezus van Nazareth, een twee duizend jaar geleden, in die man uit het geslacht van David de door God aangewezen profeet erkend die voor hen dé Verlossing zou brengen.

Door die zoon van Jozef en Maria als de beloofde Messias te herkennen kon men door onderdompeling in water worden opgenomen in de gemeenschap die zich mocht verheugen op Nieuwe Tijden en die de Oude Tijden als vergaan mocht aanschouwen. Het water werd voor hen een verder symbool van witwassing der zonden en intrede tot het Nieuwe Verbond, bezegeld in Christus Jezus Naam.

+

Voorgaand artikel: Het begin van Jezus #2 Aller Begin

Lees meer:

 1. over de eerste zondeval: + Fragiliteit en actie #2 Onderwerpen en werken + Het begin van Jezus #2 Aller Begin
 2. Oorsprong van het kwaad
 3. Lezing Genesis h1v1-2 #3 Opmerking Eén Veroorzaker, de Ontwerper
  Doorheen de Hebreeuwse geschriften wordt er gewag gemaakt van “Ik die Ben”, Jehovah God de Almachtige Vader welke een Overeenkomst maakte met Abraham onze Stamvader. Het was die Ene God die de Geboden en de Wet gaf en profeten uitzond om ons het Heil van Verlossing te verkondigen.
  Ook daar kunnen wij zien dat het die Ene is die Zijn Zoon op de wereld bracht om ons verlossing te brengen. Ook in het Nieuwe Testament zien wij weer dat het God de Vader was die ons gaf en ons nog steeds geeft, om dit te zullen doen tot in der eeuwigheid.
 4. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה

+++

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

26 reacties op Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden

 1. Pingback: Written to recognise the Promissed One « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 2. Pingback: A Messiah to die « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: Een Messias om te Sterven « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 4. Pingback: De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan? | Broeders in Christus

 5. Pingback: Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2 | Broeders in Christus

 7. Pingback: Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Vaderschap ingesteld verbondschap door de Schepper | Stepping Toes

 9. Pingback: Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: Lam van God #1 Sprekers voor God – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 12. Pingback: Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 13. Pingback: Doopsel en bloedvergieten ter vergeving | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 14. Pingback: De Verlosser 1 Senior en junior | Broeders in Christus

 15. Pingback: Addendum 2: Vlees geworden woord | Broeders in Christus

 16. Pingback: Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens | Bijbelvorser = Bible Researcher

 17. Pingback: Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid | Bijbelvorser = Bible Researcher

 18. Pingback: Voorzieningen voor de keuzes van de mens – Jeshua-ists

 19. Pingback: Gedachte voor 4 januari 2018 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 20. Pingback: Fundamenten van geloof 3: De Persoonlijkheid van God | Stepping Toes

 21. Pingback: God is een verhaal #2 Voorgangers niet gediend met een Enige God | Broeders in Christus

 22. Pingback: Hoop naar weer een leven in het normale | Broeders in Christus

 23. Pingback: Overdenking voor vandaag: Al of niet luisterend naar de mensenzoon Jezus en de Waarheid opzoekend | Broeders in Christus

 24. Pingback: Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden – Belgische Broeders In Christus

 25. Pingback: Geloof in een vervolmaking van de mens en zijn omgeving – Some View on the World

 26. Pingback: Heeft er een Idoliseren van Israël plaats – Jeshuaisten / Jeshuaists

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.