Het begin van Jezus #1 Menselijke aspecten

In de Gemeenschap van de Broeders in Christus te Leuven hebben wij de afgelopen weken aandacht besteed aan het begin of ontstaan van Jezus.

Van God weten wij dat hij een geest is, geen begin en geen einde heeft. God is volgens de Heilige Schrift oneindig, en is aldus niet geboren en kan niet sterven. Indien God een moeder zou hebben waaruit Hij voortkwam zou Hij een begin hebben, en zou dat in tegenspraak zijn met meerdere woorden uit het Oude testament. Eveneens kan men daarbij de vraag stellen waar die moeder dan uit voortkwam. Was zij dan de eeuwige persoon en aldus ook de God?

Velen nemen Jezus als God de zoon, waar zij dan God de Vader tegenover stellen. Eveneens aanschouwen zij hem als één en dezelfde persoon, in tegenspraak met de duidelijke beelden die in de Bijbel, het Woord van God worden gegeven.

Mathis Gothart Grünewald 030

Het leven van Jezus, de Messias van de christenen. Door Mathias Grünewald.

Om te weten of Jezus dan geen begin had, mits dat één van de eigenschappen is van eeuwigheid, kunnen wij best nagaan wat de Eeuwige God der goden ons laat weten over Zijn zoon, in de Bestseller aller tijden. Sommigen nemen wel graag veel filosofische en theologische boeken om hierover te praten. Maar wie anders kan er best vertellen over Jezus dan de Schepper van hemel en aarde? Alsook kunnen mensen die rond Jezus leefden er ons ook meer over vertellen. Jezus volgelingen Mattheus, Lukas, Markus en Johannes waren apostelen die Jezus van nabij kenden en het ware geloof in de Ene Godhadden, waarin Jezus ook in geloofde.

Naast de Bijbel mag men gerust de wereldse boeken leggen om na te gaan of de beschreven feiten in de Bijbel wel kloppen. Eveneens is het niet slecht om die geschreven wereldse en geestelijke werken naast elkaar te leggen en te vergelijken met wat sommige mensen denken, beweren of vol traditie trachten vol te houden.

Zo is er het Kerstfeest waarbij mensen beweren de geboorte van Jezus Christus te vieren. Maar waarom doen zij dat op een dag die toch zeer ver van de geboortedatum van Christus Jezus staat? Meestal zou men toch een verjaardag vieren van iemand op de geboortedag zelf. Als Jezus op 17 oktober -4 geboren is, waarom feest men zijn verjaardag dan op 25 december?

In Jesus begotten Son of God #1 Christmas and Christians wordt er nader op ingegaan hoe een ingeburgerde traditie eigenlijk uit een heidens gebruik een soort ‘heilig’ geloofsgebruik heeft gebracht bij heel anders gelovigen. Volgens Jezus en volgens God zouden de mensen zich moeten onthouden van heidense gebruiken, maar dat zogenaamde ‘verjaardagsfeest’ van Jezus is helemaal beladen met heidense symboliek en figuren die helemaal niets te maken hebben met het midden oosten, of de plaats en tijd dat Jezus van Nazareth in Bethlehem is geboren.

Jesus begotten Son of God #2 Christmas and pagan rites laat dan de verscheidene heidense elementen zien die in het Christelijk geloof zijn opgenomen of het een vanzelfsprekendheid is dat het zo moet gevierd worden. Nochtans hebben de eerste Christenen nooit zulk een feest gehad. De vroegere Joden hadden meerdere feesten gekend, maar daar kon natuurlijk geen Kerstfeest bij zijn, mits Jezus nog niet geboren was. Maar nadat zij hem volgden hielden zij aan de feesten waaraan Jezus ook hield. Daarbij was het ook belangrijk dat Jezus er ook aan hield dat grote feest te vieren dat kinderen van God zouden moeten vieren als teken van het Verbond. Dat ene feest was dan ook wat de eerste Christenen steeds vierden, maar dat wij nu in weinig Christelijke gemeenschappen gevierd vinden, namelijk 14 Nisan.

Natuurelementen zijn nu niet bepaald de dingen die wij als Christenen = volgelingen van Christus Jezus, horen te vieren. Doch werd in vele heidense gemeenschappen het Lichtfeest, ter ere van de godin van het Licht, als belangrijkste feest van het jaar gevierd op 25 december. Het was de Katholieke Kerk die dit feest opnam ter genoegdoening van de wereldse leiders, zodat de politieke en sociale vrede kon behouden worden.

File:Erzengel Michael und Gabriel.jpg

Boodschappers van God of De Aartsengelen Michaël en Gabriël - Orthodoxe ikoon in het Heilige Catherina Klooster op de Berg Sinai

In de vroegere geschriften, die wij beschouwen als het Oude Testament, kunnen wij meldingen vinden waarbij God ons iemand belooft die ons van de erfzonde zou verlossen en zo ons de mogelijkheid zou geven om het Koninkrijk van God te betreden. die persoon zou de Redder of  Messias genoemd worden, met de naam Immanuel of Emmanuel, de gezondene van God. Het artikel Messiah or Anointed one laat ons zien wie die Gezalfde kon zijn. Die Gezalfde die met de term Messias of  wordt aangeduid zou een speciale afgezant van God zijn. Hier merken wij al dat het om iemand anders zou gaan dan God. Die persoon die in de oudheid vaak werd vernoemd als een nog te komen figuur zou zich volledig aan God opdragen en kunnen geïdentificeerd worden als dienaar van God. Er is geen aanwijzing dat  de “Messias” God zou moeten zijn! De Afgezanten en Boodschappers van God waren agenten van de Ene God, maar niet Hij zelf die onder verschillende vormen naar de aarde kwam. Uit die laatste misvatting is trouwens bij bepaalde Christelijke groepen de idee gekomen dat Jezus ook die Boodschapper of Aarts Engel Michael zou zijn.

In het Oude Testament werd de mensen verteld dat de Messias tegelijkertijd een geweldige koning zou zijn die voorgoed zou heersen en zou lijden en sterven. Dit stelt twee heel verschillende aspecten van zijn rol voor en kan aanduiding geven dat het ook een persoon zou zijn die  nog eens een tweede keer naar de aarde zou komen.

“Zie, mijn Dienaar zal stijgen in aanzien, En worden verhoogd en verheven; Even hoog zal Hij stijgen, Als velen verslagen over Hem stonden. Nu is zijn gelaat wel onmenselijk verwrongen, En heeft zijn gestalte niets menselijks meer; Maar eens zullen vele volken bij zijn aanblik ontroeren, En koningen hun mond voor Hem sluiten. Want dan zullen ze zien wat hun nooit was verkondigd, Aanschouwen wat ze nimmer nog hadden gehoord;” (Jesaja 52:13-15 Canis)

GuidoReniAnnunciation

Aankondiging aan Maria - 1621 Guido Rhenus il Guido of Guido Reni -

Het is die figuur waar vele mensen meerdere eeuwen naar uitkeken. Uiteindelijk was in een kleine gemeenschap in de streek waar het Volk van God Israël verbleef, een maagd die werd getroffen door het bezoek van een van zulke boodschappers van God. Deze maagd, Miriam, beter gekend onder de naam Maria, was verloofd met Jozef, maar kreeg nu te horen dat zij een kind zou krijgen, ook al had zij geen geslachtsgemeenschap gehad. Op zwanger zijn voor een huwelijk stond echter wel de doodstraf door steniging, dus was het bericht niet zulk een heugelijke mededeling, daar Maria zich in moeilijkheden zou gaan bevinden.

Maar Jozef was bereid die ‘vrouw van schande’ als de hare te nemen. Tijdens Maria’s zwangerschap moesten zij op reis gaan om de verplichting van de volkstelling op te volgen. Tijdens het begeven naar het tellingsbureau is op een overnachtingsplaats zo het eerste kind van Maria geboren in de ruimte waarin tijdens de wintermaanden de slachtlammeren voor dat grote feest van 14 Nisan moesten gestald worden. Die ruimten moesten speciaal heel proper zijn omdat het speciale lammeren betrof, omdat zij het voornaamste offerlam moesten zijn van het jaar. In die mate is de geboorteplaats van Jezus van dubbele symbolische betekenis. Want Jezus zou het voornaamste Lam van God zijn.

Van de oude geschriften konden de mensen, dus ook wij, weten dat die man die zou komen, ook een zeer speciaal mens zou zijn met uitzonderlijke gaven van onderrichtingskunst en profetie. Als zendeling of apostel zou hij het Woord van God komen verduidelijken. Maar hij zou ook de voornaamste Hogepriester van God worden. In Jesus begotten Son of God #5 Apsotle, High Priest and King wordt gekeken wat de seculiere geschiedenis vertelt over personen die zowel koning en priester waren. Als koning/priestercombinaties kan men denken aan Joshua, de zoon van Jehozadak, de hogepriester. In Zechariah 6:12-13 refereert men naar “de man wiens naam de Tak is” in vers 12. Die ‘Twijg’ of ‘Tak’ verwijst naar de komende Messias, zoals Jeremiah 23:5 ook doet.

“en tot hem zeggen: Zo spreekt Jahweh der heirscharen! Zie, er komt een man, die Spruit zal heten! Onder Hem zal het uitspruiten, en Hij zal de tempel van Jahweh bouwen; Hij zal met majesteit zijn bekleed, en als heerser zitten op zijn troon. De priester zal aan zijn rechterhand zijn gezeten, en tussen die beiden zal vreedzame verstandhouding bestaan.” (Zacharia 6:12-13 Canis)

“Zie, de dagen komen, spreekt Jahweh, Dat Ik David een rechtvaardige Spruit zal verwekken, Een Koning, die met wijsheid zal heersen, En recht en gerechtigheid doen in het land.” (Jeremia 23:5 Canis)

De priester was er om de werken voor God hier op aarde te verrichten en om als bemiddelaar tussen God en de mensen te staan. Maar die beloofde Messias zou de laatste Hogepriester volgens Melchizedek zijn die als de ultieme Hogepriester zou functioneren.

“waar terwille van ons onze Voorloper is binnengegaan: Jesus, “Hogepriester voor eeuwig naar de Orde van Melkisedek.”” (Hebreeën 6:20 Canis)

“En dit is nog veel duidelijker, nu als evenbeeld van Melkisedek een ander Priester is aangesteld,” (Hebreeën 7:15 Canis)

“Maar thans heeft Hij een veel voortreffelijker bediening ontvangen, naarmate het Verbond, waarvan Hij Middelaar werd, volmaakter is, en op volmaaktere beloften rust.” (Hebreeën 8:6 Canis)

“tot Jesus den Middelaar van het nieuwe Verbond, tot het Bloed der besprenkeling, dat iets beters afroept dan Abels bloed.” (Hebreeën 12:24 Canis)

“Want er is één God, en ook één Middelaar tussen God en de mensen, de Mens Jesus Christus,” (1 Timotheüs 2:5 Canis)

Indien Jezus God zou zijn is het maar vreemd dat er een bemiddelaar tussen Hem en de mensen moest zijn, die Hij zelf zou vertolken. Ook hier zien wij duidelijk twee verschillende personen: aan de ene kant van de mensen Jezus, de zoon van God, en aan de andere kant diegene waarmee bemiddelt wordt, God de Vader.

Jezus, die ook mensenzoon wordt genoemde is diegene die wij moeten navolgen. Meer nog, in de Schrift staat duidelijk dat wij als hem moeten worden en “in Christus worden“. Wij mogen er echter zeker van zijn dat wij niet als God kunnen worden. God zou ons echter geen onmogelijke zaken opleggen. De verwachtingen die Hij van ons heeft moeten in onze menselijke mogelijkheid liggen. Mits Christus Jezus een man van vlees en bloed was, kunnen wij ook zoals hij worden.

De apostelen erkennen door de wijze waarop Jezus spreekt dat hij de Christus is en raden de mensen later ook aan deelgenoten in Christus te worden om zo ook mede-erfgenamen met Jezus Christus te worden. Voor hen is het duidelijk dat er een welbepaalde rangorde is waarbij wij als mensen onder Christus moeten komen te staan, en Jezus als eersteling van de nieuwe wereld, onder de Allerhoogste Jehovah, de God tot wie Jezus toebehoort.

“Simon Petrus antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van den levenden God!” (Mattheüs 16:16 Canis)

“maar gij behoort aan Christus, en Christus aan God.” (1 Corinthiërs 3:23 Canis)

“Want zoals het lichaam één is, ofschoon het veel leden heeft, en van de andere kant al de leden van het lichaam, hoe talrijk ook, één lichaam vormen, zo ook Christus.” (1 Corinthiërs 12:12 Canis)

“Agrippa zeide tot Paulus: Ge zoudt me haast overhalen, christen te worden.” (Handelingen 26:28 Canis)

“Een vol jaar bleven ze in deze gemeente bij elkander, en gaven ze onderricht aan een talrijke schare. Te Antiochië werden de leerlingen voor het eerst christenen genoemd.” (Handelingen 11:26 Canis)

“Zijn we kinderen, dan zijn we erfgenamen tevens; erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus, zo we met Hem lijden, om ook met Hem verheerlijkt te worden.” (Romeinen 8:17 Canis)

+

Vevolgt

Artikel met Bijbeltekst uit de Amplified Bible: The Beginning of the life of Jesus Christ

++

Lees ook:

 1. Wees niet bang, er is goed nieuws want een redder is geboren
 2. Geboortefeest en leven
 3. Jezus van Nazareth #1 Jezus Geboorte
 4. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 5. Atheïsme en feestdagen
 6. Plaatsing van Kerstviering
 7. Kerstmis, Saturnalia en de geboorte van Jezus
 8. Feest van het Licht
 9. Kerstbomen + Kerstbomen
 10. Kerst en wenslampions
 11. Kerstmis Constantijns Feest
 12. Kerstmis, Katholicisme en heidense feesten
 13. Zondag, zonnegodsdag en zonnepartnersdag
 14. Gedragsverandering rond kerst
 15. Kerststal in Recht van antwoord
 16. De blijde boodschap kwam het eerst tot eenvoudige lieden
 17. De geboorte van Jezus Christus was als volgt
 18. Slechts één ding is nodig
 19. Zuivering voor allen
 20. Lam van God #3b Christus stierf als onschuldig Lam
 21. Kertmis verdwijnt uit Oxford
 22. De Bijbel onze Gids #9God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 23. Aanverwant rond de ‘moeder van god’: Heil tot de gezondene van God of Zeus + Zeus een heerser van hemel en aarde + Genealogy of Mary, mother of Jesus + In welke mate Onbesmet en Ten hemel opgenomen

+++

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Christendom, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua en getagged met , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

14 reacties op Het begin van Jezus #1 Menselijke aspecten

 1. Pingback: Het begin van Jezus #2 Aller Begin | Broeders in Christus

 2. Pingback: Written to recognise the Promissed One « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden | Stepping Toes

 6. Pingback: Lam van God #1 Sprekers voor God – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 7. Pingback: Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 8. Pingback: Na 2020 jaar – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 9. Pingback: Plaatsing van Jezus door zogenaamd Bijbelstudie webruimte | Stepping Toes

 10. Pingback: Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: Fundamenten van geloof 3: De Persoonlijkheid van God | Stepping Toes

 12. Pingback: Een Bijbels antwoord op uw vraag naar aanleiding van ons geloof dat Jezus niet God was van in het begin | From guestwriters

 13. Pingback: Wat met de knal drang – Some View on the World

 14. Pingback: Voor hen die Hemelvaart vieren – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.