Betreffende het spirituele lichaam

In de Schrift lezen we over de Goddelijke Schepper die de mens naar Zijn beeld heeft geschapen. We hebben geen idee hoe God eruit ziet. We weten dat Hij geen man van vlees en bloed is, maar een eeuwige Geest. We kunnen ons voorstellen dat Hij als Geest een glorieus, hemels, spiritueel lichaam kan hebben, maar we kunnen het lichaam van de mens niet vergelijken met Gods lichaam. “God is een Geest” (Johannes 4:24).

Uit verschillende hoofdstukken in de Bijbel weten we dat de mens niet alleen “naar Gods beeld” is gemaakt, wat zou betekenen dat hij geschapen is met morele eigenschappen zoals die van God, namelijk liefde en gerechtigheid. Uit veel hoofdstukken in het Nieuwe Testament leren we ook dat we moeten werken aan ons karakter, zelfs op zo’n manier dat we een nieuwe persoonlijkheid worden. (Vergelijk Kolossenzen 3: 8-16.)

Er wordt ons verteld dat de mens ook vermogens en wijsheid heeft boven die van dieren, zodat hij de dingen die God leuk vindt en waardeert, zoals schoonheid en de kunsten, spreken, redeneren en soortgelijke processen van de geest en het hart van dieren, kan waarderen. Daar waar de dieren niet toe in staat zijn. Bovendien is de mens in staat tot spiritualiteit, van het kennen van en communiceren met God.

1 Korinthiërs 2:11-16 De Geschriften 1998+ (11) Want wie kent de gedachten van een mens behalve de geest van de man die in hem is? Dus ook de gedachten van Elohim heeft niemand gekend, behalve de Geest van Elohim. (12) En we hebben ontvangen, niet de geest van de wereld, maar de Geest die van Elohim is, om te weten wat Elohim ons gunstig heeft gegeven (13), die we ook spreken, niet in woorden die de menselijke wijsheid leert, maar die de apart-geplaatste Geest leert, spirituele zaken vergelijkend met spirituele zaken. (14) Maar de natuurlijke mens ontvangt de zaken van de Geest van Elohim niet, want ze zijn dwaas voor hem en hij kan ze niet kennen, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. (15) Maar hij die geestelijk is, onderscheidt inderdaad alle zaken, maar hijzelf wordt door niemand onderscheiden. (16) Want “Wie kent de geest van יהוה  (Jehovah}? Wie zal hem onderrichten? “Maar wij hebben de geest van de Messias.

Hebreeën 12:9 De Geschriften 1998+ (9) Bovendien hadden we inderdaad vaders van ons vlees die ons disciplineerden en we gaven hun respect. Zullen we niet veel liever onderworpen zijn aan de Vader van geesten, en leven?

Om dergelijke redenen was de mens gekwalificeerd om Gods vertegenwoordiger te zijn en om de vormen van het schepselleven in de lucht, op aarde en in de zee te onderwerpen.

Omdat hij van botten, vlees en bloed is, moet de feilbare mens proberen één in geest te worden met en in Christus en één met God, door te werken aan zijn geestelijk lichaam, een lichaam gemaakt in de glorieuze aard van de Geest van God en daarom onvergankelijk in het leven.

Wijzelf zijn sterfelijk en ons geestelijk lichaam is als een sterfelijk lichaam in vorm, maar niet in de natuur.

Bewijs:

“44 Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. 45 Zo staat er ook geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.’ Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. 46 Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse; pas daarna komt het geestelijke.” (1Co 15:44-46 NBV)

“Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben.” (1Co 15:49 NBV)

“51  Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven-toch zullen wij allemaal veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. 53 Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke.” (1Co 15:51-53 NBV)

“Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.” (Joh 3:6 NBV)

“Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.” (Ro 8:11 NBV)

“Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam.” (Flp 3:21 NBV)

“Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’” (Hnd 1:11 NBV)

“Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’” (Lu 24:39 NBV)

“Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is.” (1Jo 3:2 NBV)

Het verschil in aard tussen ons geestelijk lichaam en ons sterfelijk lichaam is dat het sterfelijke lichaam oud wordt, vergaat en sterft; terwijl een geestelijk lichaam eeuwig duurt. Een sterfelijk lichaam is zwak; een spiritueel lichaam is sterk. Een sterfelijk lichaam is vergankelijk, glansloos en oneervol, terwijl een geestelijk lichaam onvergankelijk, helder en glorieus is. Zelfs de kleding gedragen door een spiritueel lichaam kan zo wit worden als sneeuw en zo glanzend als de zon.

Bewijs:

“Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn kinderen van God omdat ze deel hebben aan de opstanding.” (Lu 20:36 NBV)

“42 Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt, 43 wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt.” (1Co 15:42-43 NBV)

“16 Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. 17 Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’” (Opb 7:16-17 NBV)

“toen ik midden op de dag zag hoe een licht uit de hemel, feller dan de zon, mij en mijn reisgenoten omstraalde.” (Hnd 26:13 NBV)

“Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht.” (Mt 17:2 NBV)

“maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.” (Jes 40:31 NBV)

“De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf, en degenen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd.” (Da 12:3 NBV)

 

Diegenen die God liefhebben en geloven in Christus Jezus de Messias, geloven dat wanneer Jezus terugkeert en de levenden en de doden roept om geoordeeld te worden, zij hun sterfelijk lichaam in geestelijke lichamen zullen zien veranderen.

Allen die de waarheid tot het einde standvastig geloven, liefhebben  en gehoorzamen zullen deze glorieuze verandering ervaren. Zij zullen opstaan uit de dood bij de komst van Christus en verschijnen voor hem om te worden geoordeeld, samen met alle anderen die op dat moment tot het oordeel worden gebracht. Wanneer hij hen heeft gescheiden van de ontrouwen, zullen de ontrouwen worden weggestuurd van zijn aanwezigheid naar schaamte, corruptie en de dood, terwijl zij, de aanvaarden, in een ogenblik zullen worden veranderd: alles in één gezelschap, in de gelijkenis van het lichaam van hun glorieuze rechter.

Bewijs:

“Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven-toch zullen wij allemaal veranderd worden,” (1Co 15:51 NBV)

“Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.” (2Co 5:10 NBV)

“Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.” (Ga 6:8 NBV)

“11 Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft. 12 Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. 13 Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. 14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.

17  En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.” (Ro 8:11-17 NBV)

“Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd.” (Da 12:2 NBV)

“22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” 23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”” (Mt 7:22-23 NBV)

“Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’” (Mt 25:46 NBV)

“iedereen praat erover hoe wij door u zijn ontvangen en hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren-om hem, de levende en ware God, te dienen” (1Th 1:9 NBV)

+

English version / Engelse versie: Concerning the Spiritual Body

Betreffende gelijk onderwerp: Sterfelijk en spiritueel lichaam

++

Aanvullende lectuur

 1. De Schepper achter eerste levende wezens
 2. Bereshith 2:15-25 v 18-25 Een Hulp voor de man of een Vrouw in het vizier
 3. Fundamenten van het Geloof: De goedertierenheid van God
 4. De belangrijkste functie van het lichaam is om de hersenen rond te dragen
 5. Lichaam en ziel één
 6. Nu, als je eender gevecht gaat winnen dan moet je de geest het lichaam laten lopen
 7. Leden in het lichaam van Christus
 8. Welk deel van het lichaam ben jij
 9. Elke man zijn werk is altijd een portret van zichzelf
 10. Alleen ik kan mijn leven veranderen
 11. Bereid zijn toegang te krijgen tot vreugde in het aangezicht van tegenspoed
 12. De uiteindelijke vorming van iemands karakter ligt in eigen handen
 13. Karakter omgezet door de invloed van onze omgang
 14. Groei in karakter
 15. Karakter wordt opgebouwd
 16. Een norm waaraan de verstandigen en eerlijken zich kunnen herstellen optrekken
 17. Tot bewust zijn komen voor huidig leven
 18. Mens en leed
 19. Jezus volgen

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Levensvragen, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

15 reacties op Betreffende het spirituele lichaam

 1. Pingback: Concerning the Spiritual Body | Broeders in Christus

 2. Pingback: De vertrouwelijke omgang van God is met wie Hem vrezen” (Psalm 25:14) – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: Betreft de Mens | Broeders in Christus

 4. Pingback: Bijbels antwoord op uw vraag: Wat gebeurt er met ons na het sterven? | From guestwriters

 5. Pingback: Samen deel uitmakend van het Lichaam van Christus – Jeshuaisten / Jeshuaists

 6. Pingback: Hij zag hem liggen | Broeders in Christus

 7. Pingback: Bestaan en moeilijke herkenning van het Hoogste Godheidswezen – Jeshuaist

 8. Pingback: Zelfverloochening en witwassen door doop | Broeders in Christus

 9. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #4 Over dood en hoop – Belgische Broeders In Christus

 10. Pingback: Alleenvoelend bang om met anderen te verbinden om te groeien in geloof | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 11. Pingback: Door genade van God tot geloof komen – Belgische Broeders In Christus

 12. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: Bereshith 5:3-5 De plaatsvervanger verwekt naar Gods en Adems gelijkenis – Jeshuaisten / Jeshuaists

 15. Pingback: Bidden naar Gods Wil – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.