Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing

De Bijbelse leer van verlossing spreekt al vanaf het OT, en vormt een consequente leer door de hele Schrift heen. Het is Gods oplossing voor de zonde van de mens. Omdat het de door Hem aangewezen weg is, is het ook de enige weg.

 

Monument Jan Havermans

Monument Jan Havermans (Photo credit: Wikipedia)

In het hoofdstuk ‘Het geopenbaarde Woord’ hebben we geconstateerd dat bij­bels Christendom zich onderscheidt van (vrij­wel) alle andere godsdiensten doordat het zich be­weegt rond een open­baring van God aan de mens, waar die andere gods­diensten het aan de mens overlaten om God, of het goddelijke, zelf te vinden. In dat verband presenteert die openbaring, dwz. de Bijbel, een specifiek verlossings­plan. De Bijbel stelt als pro­bleem het feit dat de mens gefaald heeft door ongehoor­zaamheid aan God. Dat geldt niet alleen voor de eerste mens, maar ook voor allen na hem. De onvermij­delijke consequentie hiervan is zijn uitein­delijke dood:

“Daarom, gelijk door één mens de zon­de de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben” (Rom. 5:12).

De dood is, in de Bijbel, Gods straf over de ongehoorzaamheid (zonde) van de mens. En de Bijbel leert ons ook dat niemand volle­dig zonder zonde is, ook de besten onder ons niet, en dat dus ook niemand aan de dood kan ontkomen. Dat leidt tot een ein­deloze cirkelgang van geboorte, leven, zon­de, sterven. Het blijkt dat de men­selijke natuur niet in staat is om God volle­dig en blijvend te dienen zonder ook maar een ogenblik terug te vallen in een hande­ling van eigenbelang. Dat maakt de mens nede­rig (niemand kan er zich op beroemen volmaakt te zijn) maar het is, zoals we al constateerden, tegelijkertijd zeer uitzichtloos.

+

Voorgaande:

Een goddelijk Plan #4 Beloften

Een goddelijk Plan #6 De ‘verlossing’ van de Schepping

Fragiliteit en actie #1 Ongehoorzaamheid van Geschapene

English version: Redemption # 1Biblical doctrine of salvation

++

Aanvullend

 1. Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing
 2. Immanente gerechtigheid
 3. Oorzaak lijden en dood
 4. Waarom God lijden toe laat

+++

Advertisements

About Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
This entry was posted in Godsdienst, Levensvragen, Religie and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

11 Responses to Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing

 1. Pingback: Verlossing #2 De Bijbelse oplossing | Broeders in Christus

 2. Pingback: Verlossing #4 Het Paaslam | Broeders in Christus

 3. Pingback: Verlossing #3 Het onvolmaakte dieroffer | Broeders in Christus

 4. Pingback: Verlossing #5 Het volmaakte offer | Broeders in Christus

 5. Pingback: Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 6. Pingback: Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 7. Pingback: Leven gedefinieerd door de dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Doemdenkers en ons lijden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Verlossing #7 Christus levend in de gelovige | Broeders in Christus

 10. Pingback: Na 2020 jaar – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 11. Pingback: Op zoek naar een God boven alle goden – Questiontime – Vragenuurtje

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s