Hoop naar weer een leven in het normale

Al een jaar wordt de hele wereld gekweld door een wispelturig virus dat heel wat kwaad bloed heeft gezet.

Na een jaar met heel wat opgelegde beperkingen kunnen wij enkel vaststellen dat het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen met het coronavirus in België nog zeer hoog blijft. De algemene toestand omtrent Covid-19 én de vaccinatie geven ons spijtig genoeg nog niet veel hoop doordat er heel wat moeilijkheden zijn over de distributie van de vaccinatiemiddelen.

Iedereen snakt er wel naar om terug naar een normaal leven te komen waarbij men weer dicht bij elkaar kan komen en elkaar weer kan knuffelen zonder angstig te moeten zijn om een besmetting over te dragen. Wel is heet zo dat de meerderheid van de mensen zo met de besmetting door het CoViD virus is gegrepen dat ze niet bepaald denken aan een even als nog geen grotere besmetting, namelijk de geestelijke besmetting van de wereld.
Op dat vlak zitten velen nog vast in een oude wereld waar er niet veel plaats voor God is en waar zonde welig kan tieren.

De komende dagen nemen wij speciaal deze oude wereld in acht. Wij denken aan het ontstaan van de wereld en hoe God de mens alle mogelijkheden had gegeven om een zalig onbekommerd leven te leiden. Maar de mens verknalde het.

De mens vond het niet beter om tegen God Zijn gebod of verbod, om niet van de ‘Boom van kennis van goed en kwaad‘ te eten. Door tegen God Zijn verbod in te gaan en toch een vrucht te eten van de ‘Boom van moraal‘, kwam de mens werkelijk in kennis van goed en kwaad en kon hij sindsdien ook goe en kwaad ondervinden, wat niet altijd even prettig was.

Zelfs het knuffelen of liefdevol of zorgzaam tegen zich aandrukken van een of meerdere personen kwam onder gevaar te staan doordat het niet altijd met de juiste bedoelingen gebeurde of soms verkeerde reacties uitlokte. De mens kwam te ondervinden dat communicatie niet meer zo vlot verliep en dat er ernstige stoorlijnen in de communicatie verliepen. ZO ook met de communicatie met de Maker God.

De Oudheid bracht veel gevallen naar voor waar mensen het tegen elkaar gingen opnemen. Hevige strijd werd er in meerdere delen van die oude wereld gevoerd. Vandaag denken wij ondermeer aan wat door vele Joden op 1 Tishrei wordt herdacht, terwijl anderen zoals wij dit vandaag op 1 Nisan herdenken. Hierbij wordt er teruggekeken naar een periode waar het donker was maar zeker geen donkere tijd was. Er was chaos, vormloosheid en leegte waar een Krachtige Stem klonk. Die Stem bracht woorden uit die deden ontstaan en Die Veroorzaker alles deed bekijken en zien dat het goed was.

“1  IN HET BEGIN schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de Geest van God zweefde over de wateren. 3 ¶ Toen sprak God: ‘Er moet licht zijn!’ En er was licht. 4 En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis;” (Ge 1:1-4 WV78)

Maar voor de Joden was het belangrijk te herinneren wanneer hun God hen tot ontstaan bracht in de 6de periode van de schepping (de 6° dag).  Sommigen nemen daar 1 Tishrei voor anderen 1 Nisan en lezen dan hoe hun god niet enkel de mens schiep maar ook de mens de opdracht gaf om zorg te dragen voor de wereld waar God hem liet in leven.

“ God sprak: ‘Het land moet levende wezens voortbrengen van allerlei soort: tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten van allerlei soort.’ Zo gebeurde het.” (Ge 1:24 WV78)

“26  God sprak: ‘Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’ 27 En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 28 God zegende hen, en God sprak tot hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’ 29  En God sprak: ‘Hierbij geef Ik alle zaadvormende Koninklijke Tuingewassen op de hele aardbodem aan u, en alle bomen met zaaddragende vruchten; zij zullen u tot voedsel dienen.” (Ge 1:26-29 WV78)

Wat moest de mens nog meer hebben. In de Koninklijke Tuin die voor hen ter beschikking stond hadden zij alles wat ze maar nodig hadden. Maar hiermee leken ze nog niet tevreden. Door hun verzet tegen God werden ze met een straf overladen. Die straf zou met de Oude Wereld verbonden blijven. Maar God is een God van liefde en wenste de mens nog kansen geven om op zijn pad terug te keren. Die terugkeer noemen de Joden “teshuva” waarbij “inkeer” een belangrijk punt vormt, een terugkeren tot God. Dat is wat God nog steeds van ons verwacht. God wil dat wij Hem tegemoet komen. En om ons daarbij te helpen voorzag hij na die eerste zondeval een oplossing.

Met die voorziening zou dan een nieuw tijdperk kunnen ingaan, waarbij de mens verlost zou zijn van de slavernij van zonde. Diegene die Jehovah in de Tuin van Eden beloofde werd zo een twee millennia geleden geboren. Met zijn geboorte werd het Spreken van God in die Koninklijke Tuin verwezenlijkt en werd het Woord van God tot vlees van een nieuwe of 2de Adam. De apostel Johannes toen hij over zijn meester schreef, had al begrepen dat die rabbijn die hij volgde wel die vertolker van dat woord moest zijn die in naam van God ter wereld kwam om ons naar die nieuwe wereld of nieuwe schepping te voeren, waar Jezus als eersteling ons tot hem mocht roepen. Voor hem was het duidelijk dat dat uitgesproken Woord van God, dat al van in het begin bij God was, zoals al de opgetekenden in het Boek van het leven in Zijn hart gedragen worden. Door Die Sprekende God zijn alle dingen door Diezelfde geworden, en moet men beseffen dat zonder Hetzelve niet één ding is geworden, dat geworden is. Voor Johannes was het zeker dat alle Leven toebehoort aan Jehovah God, maar dat diegene waar God nu leven had aan gegeven ook een brenger van leven ter aarde was gekomen. Voor de apostel was het duidelijk dat zijn meester dat beloofde licht was, waarin leven tot de mens kon komen. Dat leven was het licht van de mensen. Maar erg genoeg konden velen die leefden in de duisternis dat licht niet zien. Ook vandaag schijnt dat licht nog steeds in de duisternis, maar begrijpen velen in de duisternis het niet.

“1  In het begin was het Woord en het woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in het begin bij God. 3 Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is. 4 In Hem was leven, en dat leven was het licht der mensen.

5  En het licht schijnt in de duisternis maar de duisternis nam het niet aan.” (Joh 1:1-5 WV78)

Na de donkere dagen van de winter komt de zon dagelijks haar gezicht wat meer zien. De duisternis wordt dan ook langzamer opzij geschoven. Langzaam aan begint er dan ook nieuw leven op te  komen.

Voor jaren is de aarde ook in een duisternis gewikkeld geweest, waarbij er de donkere Middeleeuwen en vele andere tijden waren die over de mensheid heel wat ziekten en oorlogen brachten waarbij mensen op de proef werden gesteld en heel wat het leven lieten.

Vandaag zijn de ogen bij velen verblind door het Corona gebeuren, al moeten wij wel zeggen dat tijdens deze crisis wij overstelpt zijn geworden door vragen rond God en de reden of mogelijkheid van dit virus dat zoveel doden teweeg brengt. Het is weer een getuigenis dat bij rampen de mensen plotseling beginnen te herinneren dat er wie weet zoiets als een God zou kunnen bestaan.

Twee duizend jaar geleden kwam er een man Die God al kenbaar maken. Ook toen betwijfelden velen zijn positie en vroegen zich af met welke autoriteit die man kon spreken. Toch maakte die Nazareense leermeester duidelijk dat hij door zijn hemelse Vader toegelaten was om in Zijn naam te spreken. Het was door God dat die man zo veel kon verwezenlijken.

“ Jezus trad nader en sprak tot hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.” (Mt 28:18 WV78)

Door hem is de autoriteit van de duisternis omver geworpen. Voor hem was er enkel dat leven in die duisternis, maar met hem kwam er een nieuw licht op de wereld zodat mensen uit de duisternis konden ontsnappen.

“ waarin gij eertijds hebt geleefd volgens de god van deze wereld, de heerser over het machtsgebied van de lucht, de geest die nog altijd aan het werk is onder de weerspannigen…” (Efe 2:2 WV78)

“ Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen,” (Efe 6:12 WV78)

“ Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon,” (Col 1:13 WV78)

Ja, Jehovah God heeft de wereld Zijn welbeminde zoon geschonken en het zijn deze dagen die ons in herinnering roepen hoe met hem een einde aan de oude wereld kon komen.  Met hem is namelijk de oude wereld aan het stuk hout genageld en is een nieuw verbond bezegeld met de beker van zijn bloed.

“ Want dit is mijn Bloed van het Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.” (Mt 26:28 WV78)

“ Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.” (Joh 6:54 WV78)

Om die reden herinneren wij op 27 maart bij valavond die laatste avond dat Jezus met zijn apostelen samen een maaltijd hield. Jezus verzocht zijn leerlingen die avond van 14 Nisan blijvend te herinneren, zoals ook zijn hemelse vader had verzocht die andere bevrijding (de uittocht van Egypte) blijvend te herinneren.

“14 Toen de tijd aangebroken was, ging Hij met de apostelen aan tafel aanliggen. 15 Hij sprak nu tot hen: ‘Vurig heb ik verlangd, eer Ik ga lijden, dit paasmaal met u te eten. 16 Want Ik zeg u: Ik zal het niet meer eten, totdat het zijn vervulling vindt in het Rijk Gods.’ 17 Daarop nam Hij een beker, sprak een dankgebed uit en zei: ‘Neemt die beker en deelt hem samen. 18 Want Ik zeg u: Van dit ogenblik af drink Ik niet meer van wat de wijnstok voortbrengt, totdat het Rijk Gods is gekomen.’ 19 Daarop nam Hij het brood, sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het hun met de woorden: ‘Dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot een gedachtenis aan Mij.’ 20 Evenzo gaf Hij de beker, na de maaltijd, terwijl Hij sprak: ‘Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lu 22:14-20 WV78)

“23  Zelf heb ik immers van de Heer de overlevering ontvangen die ik u op mijn beurt heb doorgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, brood nam, 24 en na gedankt te hebben, het brak en zeide: ‘Dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis.’ 25 Zo ook na de maaltijd de beker, met de woorden: ‘Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit, elke keer dat gij hem drinkt, tot mijn gedachtenis.’ 26 Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.” (1Co 11:23-26 WV78)

Ter nagedachtenis van Jezus Christus zijn bloedvergieten gaan wij nu dat weekend van de 27ste maart denken aan dat loskoopoffer dat Jezus bracht om ons te verlossen van al deze moeilijkheden. Diegene die niets kon doen zonder zijn hemelse Vader, heeft door volledig de wil van zijn God op te volgen aan Jehovah God bewezen dat een mens wel trouw aan God kan blijven. Hij heeft ons vrijgekocht uit de vloek van de Wet door voor ons een vloek te worden aan een stuk hout.

“ Christus heeft ons bevrijd van de vloek der wet door zelf voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt alwie hangt aan het hout, -” (Ga 3:13 WV78)

Met hem werd in zekere zin de oude wereld ook opgehangen. Zoals hij stierf bracht hij de dood toe aan de zonde en een einde aan de straf voor zonde. En dat maakt het ook zo speciaal voor ons om dit in herinnering te nemen. Want indien Jezus dit niet zou gedaan hebben zaten wij nog altijd vast en waren wij nog altijd slaaf van die oude wereld.

Maar nu kunnen wij met het volgen van Christus Jezus een nieuwe wereld binnen stappen. Met Jezus zijn daad zijn wij bevrijd van de slavernij van zonde en van het juk van dit oude samenstel van dingen.

Wij willen dat komende weekend in herinnering nemen dat Jezus ons ontrukt heeft uit die macht van de ‘Vorst’ die ook deze eeuw verblind heeft, om niet te geloven, zodat hun het licht niet toestraalt van het Evangelie van de heerlijkheid van Christus waarin wij geloven, en ons mededeelt dat hij zich zelf heeft overgegeven voor onze zonden, opdat hij ons onttrekken zou aan de tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader.

“ voor de ongelovigen, wier geest door de god van deze wereld zozeer is verblind, dat zij de glans niet ontwaren van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld is van God.” (2Co 4:4 WV78)

“ die zich heeft gegeven voor onze zonden om ons te ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, volgens de wil van God en Vader,” (Ga 1:4 WV78)

Doordat Jezus onze zonden heeft gedragen, in zijn lichaam, op het hout, kunnen wij genieten van de mogelijkheid om terug als kinderen van God dichterbij te komen en een nieuwe wereld toe te zien.

“ In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijt gij genezen.” (1Pe 2:24 WV78)

Zij die denken vandaag te lijden zouden ook eens moeten denken aan die ene man van vlees en bloed die de zonden van allen op zich nam en zich als een lam aan God aan bood.

Stilaan mogen wij uitkijken naar een vaccin dat ons zal kunnen beschermen tegen CoViD-19, maar hoevelen van ons hebben dat andere belangrijke vaccin al tot zich genomen? Het tegengif door Jezus aangerijkt om uit de dood gered te worden?

+

Voorgaande

Gods vergeten Woord 12 Schepping 4 De Schepper zelf

Gods vergeten Woord 13 Schepping 5 Een God die het ter harte gaat

Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping

De Falende mens #1 Voor en na zondvloed

Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden

Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen

Het begin van Jezus #13 Een te komen mens

Addendum 2: Vlees geworden woord

Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing

++

Vindt ook te lezen

 1. Is daar een veroorzaker van alles
 2. Veroorzakende Vader
 3. Veroorzaker God
 4. Schepping
 5. Schepping vanuit het Niets
 6. Van woestenij tot prachtig landschap
 7. Schepper God
 8. Schepper God Enige Maker en Formeerder
 9. Schepper God ook Vader
 10. Schepper van een groots geheel
 11. Kijk naar 1 Nissan, 5781 of zondag 14 maart 2021
 12. 1 en 14 Nisan – Herinnering van oude wereld en denken aan nieuwe wereld
 13. Zonde en staf
 14. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 15. Jezus van Nazareth #1 Jezus Geboorte
 16. Jezus laatste avondmaal
 17. Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens
 18. Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid
 19. Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam
 20. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1
 21. Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding
 22. Verlosser of Bevrijder of een Oplichter?
 23. Lam van God #1 Sprekers voor God
 24. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 25. Zoenoffer of losgeld van Jeshua
 26. Zoenoffer van Jeshua door God aanvaard
 27. Zonden gedragen door Jeshua op het hout
 28. Nieuw Verbond

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bedenking, Christen zijn, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen, Religie, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

4 reacties op Hoop naar weer een leven in het normale

 1. Pingback: Na meer dan een jaar van isolaties en vele doden – Jeshuaist

 2. Pingback: Voorbeeld van hem die zijn leven gaf voor velen | Broeders in Christus

 3. Pingback: Nog een jaartje 14 Nisan met beperkte toegang | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 4. Pingback: Laat je niet misleiden in deze feestperiode | Broeders in Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.