Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen

Te volgen Messias

Uit de joodse exegese die tot aan het einde van de amoraïsche periode [tot aan de zesde eeuw G.T.] bewaard is gebleven, valt op te maken dat toen vaak, misschien zelfs algemeen, zonder meer werd aangenomen dat er over een knecht werd gesproken die nog zou komen en dat deze uit het geslacht van David zou komen en de beloofde Verlosser zou zijn.

De profeet Jesaja sprak over Gods knecht  die veracht werd en door de mensen gemeden. Hij zou ook geen belang geacht worden.  Vandaag zien wij zeer duidelijk hoe mensen trachten te mijden over Jezus te spreken. Ook over zijn Vader willen zij best niet te veel nadenken. Hierdoor is Jesaja’s voorzegging dat wij verdwaalde schapen zijn terecht tot vervulling gekomen.

“13  Zie, mijn Dienaar zal stijgen in aanzien, En worden verhoogd en verheven; Even hoog zal Hij stijgen, Als velen verslagen over Hem stonden. 14 Nu is zijn gelaat wel onmenselijk verwrongen, En heeft zijn gestalte niets menselijks meer; 15 Maar eens zullen vele volken bij zijn aanblik ontroeren, En koningen hun mond voor Hem sluiten. Want dan zullen ze zien wat hun nooit was verkondigd, Aanschouwen wat ze nimmer nog hadden gehoord;

53:1  (52-1) Wie toch zou geloven, wat òns is voorspeld, Wien is Jahweh’s arm geopenbaard? 2 Als een vormeloos rijsje schiet Hij omhoog, Als een wortel uit dorstige grond; Zonder gestalte of luister, waar we naar opzien, Zonder gratie, die ons behaagt. 3 Veracht, en door de mensen verstoten, Man van smarten, met lijden bezocht: Voor wien wij ons het gelaat bedekken, Dien wij versmaden en verachten. 4  En toch, Hij draagt ònze kwalen, En torst ònze smarten; Maar wij beschouwen Hem als een melaatse, Geslagen, vernederd door Gòd. 5 Om ònze zonden wordt Hij doorboord, Om ònze misdaden wordt Hij gebroken; Op Hem rust de straf, ons ten heil, Door zijn striemen komt òns genezing. 6 Als schapen doolden wij allen rond, En ieder van ons ging zijns weegs; Maar Jahweh laat Hem ontmoeten Ons aller schuld. 7 Hij wordt mishandeld, maar verdraagt het geduldig, En opent zijn mond niet: Als een lam, naar de slachtbank geleid, Als een schaap, dat verstomt voor zijn scheerders. 8 Men sleept Hem uit kerker en rechtzaal ter dood, Wie bekommert zich nog om zijn lot; Uit het land der levenden wordt Hij gestoten, Ter dood gebracht om de schuld van zijn volk.
9 Bij de goddelozen plaatst men zijn graf, Bij de zondaars zijn tombe; Toch had Hij geen onrecht gepleegd, Nooit was er bedrog in zijn mond. 10  Neen, maar het had Jahweh behaagd, Hem door lijden te breken, En als waarachtig zoenoffer Zijn leven te nemen. Nu zal Hij zijn kroost zien in lengte van dagen, Als Hij volbracht heeft wat Jahweh behaagt; 11 Hij zal het leven aanschouwen, van smarten bevrijd, En verzadigd worden van kennis. Zelf rechtvaardig, zal mijn Dienaar velen tot gerechtigheid brengen, Wier ongerechtigheid Hij heeft gedragen; 12 Zo zal Ik Hem velen tot erfdeel schenken, Zal Hij talrijke scharen ontvangen als deel van zijn buit. Daarom geeft Hij zijn leven prijs aan de dood, En laat zich onder de boosdoeners tellen; Draagt Hij de misdaad van velen, En bidt voor de zondaars!” (Jesaja 52:13-53:12 CANIS)

In de Messiaanse Profetie wordt duidelijk naar Jezus Christus de Messias verwezen en de volgelingen van hem verwezen in hun teksten ook meermaals naar de teksten van Jesaja en andere Oud-Testamentische schrijvers.

De profeet zegt ook dat Jehovah God de schuld van ons allen op die knecht heeft doen neerkomen. “Hoewel hij geen ongerechtigheid had begaan en geen bedrog had gesproken.” Deze tekst uit het Oude Testament lat ons zien waarnaar te zoeken in het Nieuwe Testament en daar de rechtvaardige knecht te vinden die velen rechtvaardig maakt.

In Jezus vinden wij diegene die  zichzelf bloot stelde aan de dood door zijn ziel in de dood uit te storten. Deze Nazareen, Jeshua (Jezus/Jesus) werd onder de zondaars geteld, terwijl hij de schuld van de velen droeg en voor zondaars ging bemiddelen. Dit alles kan terug gevonden worden door de Bijbel goed te lezen en door de hermeneutiek de verbanden te zien tussen meerdere teksten in het Boek der boeken.

Als men door Bijbelstudie tot het inzicht komt welke plaats Jezus werkelijk in neemt, zal men zijn woorden ook werkelijk ter harte nemen en ze willen opvolgen.

God en naaste liefhebbend

Indien men God werkelijk lief heeft wil men doen wat Hij verlangt. Jezus heeft duidelijk gemaakt wat de verwachtingen van God zijn tegenover Zijn Wil en de wil van de wereld.

Door de hermeneutiek of intense Bijbelstudie moet men tot het besef komen wat God met de wereld heeft gedaan, waarom en wat Hij nog verder wil doen. Broeders in Christus of Christadelphians houden er aan in Christus Jezus te zijn en hun grote voorbeeld te volgen. Zoals Jezus hebben zij hun naasten lief en zijn over de hele wereld werkzaam.

“En het tweede daaraan gelijk: “Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.”” (Mattheüs 22:39 CANIS)

De Bijbelexegese moet oplossingen brengen welke ons meer zekerheid geven van wat wij horen te geloven. Naar datgene dat het ons bij brengt zullen wij inzien dat de Bijbel werkelijk onze beste Gids is. Van de is het het voornaamste Geschrift dat alle antwoorden in zich heeft.

De juiste moet ons met goede en tot brengen om vol het verworven  als een aan anderen kenbaar te maken te beschouwen.

Een Taak om op te nemen

De juiste hermeneutiek brengt aan het licht dat de Bijbel één en al  is welke voor elke  zeer belangrijk is. Het zou eigenlijk aan zo veel mensen moeten duidelijk gemaakt worden, en daar ligt een belangrijke rol weg gelegd voor elke eenvoudige gelovige.

Zij die van God voldoende tijd hebben toegemeten gekregen om zich in Zijn Woord te verdiepen, moeten ook hun dankbaarheid jegens God tonen. De liefde die Hij hen heeft geschonken willen zij dankbaar aanvaarden maar ook gebruiken om deze met anderen te delen. Zo willen echte navolgers van Christus alle mensen helpen die God wensen te gehoorzamen. Zij volgen Jezus’ voorbeeld door te prediken over Gods koninkrijk en te verkondigen dat het de enige oplossing voor de problemen van de mensheid is.

Stationen am Leidensweg Christi erinnern an d...

Stationen am Leidensweg Christi erinnern an die Berichte im Neuen und alten Testament__DSC_0716 (Photo credit: Otto_Friedrich45)

Ook de apostelen volgden Jezus raad op om zijn woorden verder in de wereld te laten doorklinken. Ook vertelden zij over de wonderen die Jezus in naam van zijn vader had verricht. zoals velen in Jezus tijd terug naar hun huis keerden en vertelden al wat God hen gedaan had, moeten wij ook durven aan anderen te vertellen wat God voor ons gedaan heeft. Zoals velen in de tijd van Jezus in de hele stad ging en verkondigen al wat Jezus hen had gedaan, moeten wij ook over deze belangrijke profeet en Verlosser vertellen aan zo veel mogelijk mensen rondom ons.

Tafelgenoten

Indien wij mee aan de dis willen zitten moeten wij als waardige tafelgenoten de juiste manieren behouden en ons gast goed laten overkomen. Willen wij mee van het brood eten en uit de beker drinken zoals de ander broeders en zusters in de gemeente of ecclesia, dan moeten wij samen de dood van de heer Jezus verkondigen totdat hij wederkomt.

De hermeneutiek kan ons hierbij helpen om juiste gedachten in waarheid Christus kenbaar te maken. Hoe meer mensen mee kunnen helpen aan die verkondiging, hoe beter. En wij zouden ons  ten zeerste moeten verheugen meerdere zielen te kunnen vinden die getuigenis van Christus willen afleggen. Ja wij moeten ons  daarin verheugen, ook al zouden niet alle verkondigingen stroken met onze gedachten, toch moeten wij ons zoals de apostel Paulus daarin blijven verheugen.

Wij horen getuigen te zijn van al wat God en Jezus hebben verricht in het land van de Joden en in Jeruzalem. Als Christenen zijn wij naamdragers van de roeping van Jezus van Nazareth en moeten dientengevolge ook voor hem getuige tot alle mensen zijn van wat wij gelezen, gezien en gehoord hebben.

“Ga naar huis, en verhaal al wat God u gedaan heeft. Hij ging heen, en vertelde heel de stad door, wat Jesus hem had gedaan.” (Lukas 8:39 CANIS)

“Welnu, zo dikwijls gij dit brood eet en de kelk drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.” (1 Corinthiërs 11:26 CANIS)

“Maar wat doet het er toe? Hoe dan ook, met of zonder bijbedoeling, wanneer Christus maar wordt gepreekt! Daarover verheug ik mij, en zal ik me ook blijven verheugen.” (Filippenzen 1:18 CANIS)

“En wij, wij zijn getuigen van alles wat Hij gedaan heeft in het land van de Joden en in Jerusalem. Hem hebben ze aan het kruis geslagen, en gedood;” (Handelingen 10:39 CANIS)

“Want ge zult voor Hem bij alle mensen moeten getuigen, wat ge gezien en gehoord hebt.” (Handelingen 22:15 CANIS)

Aanmoediging

Een ieder van ons heeft de verantwoordelijkheid een keuze te maken. Zult u Gods leiding kiezen?

File:John Knox preaching.JPG

Detail van een Victoriaans loodglas in St. Giles, Edinburgh, met beeltenis van de predikende Knox tijdens de begrafenis van de Regent Moray. – Foto: Kim Traynor

De Bijbel kan ook uw Gids zijn. In de Bijbel zal u het Woord van God kunnen vinden. Hij alleen toont de weg naar het Paradijs (Deuteronomium 30:19, 20). Neem de nauwkeurige kennis uit de Heilige Geschriften in u op en pas die in uw leven toe. Alleen dan kunt u Gods goedkeuring verkrijgen en eeuwig leven verwerven in een verrukkelijk en geluk schenkend paradijs waar geen pijn, lijden, ziekte en dood zal zijn.

“en alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal er niet meer zijn, noch rouw, tranen of moeite. Want al het vorige is voorbijgegaan.” (Openbaring 21:4 LeiNT04)

Elke ernstige Bijbelonderzoeker hoort alle mogelijkheden te gebruiken om hem meer begrip te doen krijgen van de Bijbel, het Woord van God. Iedere gelovige kan daarbij, of beter gezegd, moet daarbij, de andere helpen om meer inzicht te verkrijgen.

Wij moedigen u aan een uiterst belangrijke stap te nemen – de Heilige Geschriften te bestuderen om de nauwkeurige kennis te verkrijgen die tot eeuwig leven leidt.

+

Voorgaand: Hermeneutiek om uit te dragen #9 Fundamentalisme

Om naar het begin van deze reeks te gaan, vind het: Eerste artikel: Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers

++

Lees ook:
 1. Kennis en wijsheid door een Oud Boek
 2. De Bijbel of Heilige Schrift:Het woord van God of het woord van mensen
 3. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 4. De Bijbel als instructieboek
 5. De Bijbel als Gids +De Bijbel als Gids
 6. De Bijbel onze Gids
 7. Belangrijkheid van de Heilige Schrift
 8. Nut van het lezen van de Bijbel
 9. Het belang van het lezen van de Schrift
 10. Voorzien om te lezen
 11. Mijn exegese en hermeneutiek
 12. Narrativiteit en hermeneutiek in verband met een adequate praktische ethiek, door Paul van Tongeren: Ethische perspectieven en hermeneutiek
 13. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 14. Dagen en jaren die voorbij gaan maar het Woord blijft bestaan
 15. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 16. De kunst van het neerschrijven
 17. Oude spreekwijzen kennen om de Bijbel te begrijpen
 18. Volharding en Bijbelstudenten
 19. Een Naam voor een God #5 Zaaien van verwarring
 20. Missionaire hermeneutiek 1-5:Missionaire hermeneutiek 1/5; Missionaire hermeneutiek 2/5; Missionaire hermeneutiek 3/5; Missionaire hermeneutiek 4/5; Missionaire hermeneutiek 5/5
 21. Navolgers van Christus
 22. Opdracht tot Getuigenis
 23. Verkondigen
 24. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 25. Door verkondiging ook geruster
 26. Paulus dienaar van het evangelie
 27. Christelijke hoop op eeuwig leven
 28. Ademen om les te geven
 29. Samen werken aan een Open Gemeenschap
 30. Kerk van eenzelfde lichaam levendig houden of laten groeien
 31. Gezelschap in de kerkgemeenschap
 32. Kleine huiskring ook mogelijke ecclesia
 33. De ecclesia als lichaam van Christus
 34. Intenties van de ecclesia
 35. Tonen elkaar lief te hebben en zo anderen aantrekken
 36. Roeping een dynamishc begrip en blijvende bron van kracht
 37. Tijden van verandering prachtige kansen voor Kerk
 38. Evangelisatiewerk blijvende opdracht
 39. Openluchtprediking
 40. Aankondigingsweek in Nederland
 41. Preek middel tot overbrenging christelijke boodschap
 42. Stadsprediker in de Nederlanden

+++

Also of interest:
 1. Bible for you and for life
 2. Jehovah’s Witnesses not only group that preach the good news
 3. Preaching to an unbelieving world
 4. How should we preach?
 5. When discouraged facing opposition
 6. A Living Faith #3 Faith put into action
 7. Trying to get the youth inspired

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelonderzoek, Broeders, Christadelphian, Christen zijn, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

30 reacties op Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen

 1. Pingback: Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Geïnspireerd Woord | Broeders in Christus

 3. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude | Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 4. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude | Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 5. Pingback: Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Schepper en Blogger God 9 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: Op zoek naar spiritualiteit 7 Prediking van het goede nieuws | Stepping Toes

 8. Pingback: Vindt meerdere teksten van ons ook op andere websites | Broeders in Christus

 9. Pingback: Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: Kleurblindheid en verkeerscode | Broeders in Christus

 11. Pingback: Gods vergeten Woord 15 Schepping 7 Vreze des Heren | Broeders in Christus

 12. Pingback: Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht | Broeders in Christus

 13. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat | From guestwriters

 14. Pingback: Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld | From guestwriters

 15. Pingback: Communicatie noodzakelijk voor groei in Ecclesia | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 16. Pingback: Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 17. Pingback: Vrede en de Dialoog | From guestwriters

 18. Pingback: Het Geschreven Woord: Charis – Gebruik en verklaring van een sleutelwoord in de grondtekst – Jeshuaisten / Jeshuaists

 19. Pingback: Het juiste perron vinden – Jeshuaist

 20. Pingback: Op weg naar het eindstation – Jeshuaist

 21. Pingback: Hij zag hem liggen | Broeders in Christus

 22. Pingback: Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking | Broeders in Christus

 23. Pingback: Opgeroepen door Jezus – Belgische Broeders In Christus

 24. Pingback: Alleenvoelend bang om met anderen te verbinden om te groeien in geloof | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 25. Pingback: Verwonderde leerlingen verzocht om niet bevreesd te zijn en te gaan prediken | Broeders in Christus

 26. Pingback: Richten op wat zich voor ligt | Broeders in Christus

 27. Pingback: Verspreiders van het woord – Belgische Broeders In Christus

 28. Pingback: Uitvoering van dienst – Jeshuaist

 29. Pingback: Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel – Some View on the World

 30. Pingback: Exhortation – Exhortatie of uiteenzetting – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.