Vindt meerdere teksten van ons ook op andere websites

Beste lezer,

Nu voor velen de vakantie er aan komt en meer tijd om te lezen brengt, willen wij u er graag aan herinneren dat wij teksten aanbrengen op meerdere websites.

Love of Reading

Liefde voor het lezen (Foto credit: Lel4nd)

Naast deze Broeders in Christus paginas voorzien wij ook onze ecclesia website, waar u uitgebreide artikelen vindt alsook meer gegevens over onze diensten er in besproken onderwerpen: Ecclesia Brussel-Leuven

Op die website hebben wij nu juist een langere reeks afgesloten over het gebed. Daarbij kijken wij naar wat aanbidding inhoudt en tot wie wij horen te bidden op welke wijze.

 1. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #1 Konings Geloof
 2. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 3. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 4. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem
 5. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift
 6. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie
 7. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 8. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid
 9. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #1 Luisteren naar de Souvereine Maker
 10. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 11. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God
 12. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude
 13. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor
 14. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie
 15. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #9 Gebed #7 Reden voor gebed
 16. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 17. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam
 18. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #12 Gebed #10 Gesprek met een Vriend
 19. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 20. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 21. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 22. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden
 23. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed

Regelmatig brengen wij ook artikelen of bevindingen op de websites van twee levensstijlmagazines: Stepping Toes en From Guestwriters.

Zo kan u van de afgelopen weken door ons aangebrachte artikelen vinden op Stepping Toes:

 1. The Holy Bible in Modern Greek translated by N...

  De Heilige Schrift in Modern Grieks, vertaald door Neophytus Vamvas (Νεόφυτος Βάμβας): In het Exodus fragment hoofdstuk 6 vers 3is duidelijk Gods Naam te herkennen, het apart-geplaatste of heilige Tetragrammaton, “Ιεοβά” (Ieová, dat staat voor “Yehova” of “Iehova” [Lat.], ook “Ιεχωβά” [Gr.]) in de hedendaagse spelling weergegeven als Jehovah. (Foto credit: Wikipedia)

  Zo gaan wij ook nader in op wat wij in de Bijbel kunnen lezen en hoe wij het kunnen interpreteren. Vaak lezen mensen dingen in de Bijbel met vooringenomenheid. Hoe vaak blijven zij niet vasthouden aan hun vroeger geleerde of overgeleverde doctrines of leerstellingen die niet in overeenstemming zijn met wat er werkelijk in de Bijbel staat.
  Understanding what we read. Ook de Ethiopische eunuch vroeg aan Filippus om dingen uit te leggen die hij niet verstond. Soms hebben wij mensen nodig die ons verder op weg kunnen helpne om zaken juister in te zien. Hiertoe willen wij als Broeder in Christus toe bijdragen. Door de Heilige Schrift als leidraad en Gids te nemen willen wij meer duidelijkheid scheppen over wat wij horen te begrijpen en hoe wij Gods Woord moeten navolgen.
 2. In deze wereld, als we om ons heen kijken zien we veel onrecht. Elk seizoen brengt wel haar eigen bijzonderheden mee waarin wij terugkerende patronen kunnen vinden, zoals de vele hongerige koude lijdende daklozen in de winter, de bootvluchtelingen die hun kans wagen met een oversteek van Afrika naar Europa. Alle jaren zijn er ook veel mensen die steeds opnieuw nieuwe beloftes maken en uitkijken naar meer rechtvaardigheid. Ook zijn er vele mensen die graag een voorbeeld willen zijn naar anderen toe en anderen willen helpen waar zij kunnen. Voor christenen is dit erg belangrijk omdat ergens in hen ook die wil moet zijn om te behoren tot de mensen die kunnen wonen en het land kunnen erven dat de Allerhoogste God aan de wereld zal geven. >  Remember the day
 3. Daarbij moeten wij ons afvragen in welke mate mensen begerig willen zijn om dat juiste voedsel te verwerven waarmee zij sterk genoeg zullen zijn om die weg af te leggen tot dat Beloofde Land. Is onze geest wel dorstig genoeg om dat Koninkrijk van God te behalen? > Is your mind thirsty?
 4. In het lifstyle magzine Stepping Toes wordt er gekeken hoe wij ons leven kunnen inrichten, hoe wij ons horen te gedragen en hoe wij ons leven kunnen opbouwen om op de juist ingeslagen weg zo ver mogelijk te geraken zonder al te veel moeilijkheden. Hierbij kunnen wij een voorbeeld volgen dat door de Allerhoogste ons gegeven is om ons tot Redding te brengen. In de Tuin van Eden heeft God al vroeg in de Schepping er voor gezorgd dat er een oplossing zou komen voor de fouten die de mens had bedreven. Zijn eniggeboren zoon is dan ook diegene waar de mensheid zou naar moeten uit zien. Jeshua, in de volksmond Jezus genaamd, is de lang verwachte Messias die als een offerlam zich aan God aan bood, maar ook als bruid voor de hele mensheid ter beschikking staat om de hoeksteen van Gods Kerk te zijn. In de reeks over de Bruid Christus dragen ook wij ons steentje bij om antwoorden te geven op mogelijke vragen. > The Bride New Jerusalem + Reply to questions concerning The Bride of Christ + A royal wedding due to take place
 5. Al talloze generaties van Bijbel gelovigen hebben gezocht naar de wederkomende Heer Jezus. Er zijn sommige Bijbelstudenten, zoals de Getuigen van Jehovah, die zelfs al geloven dat Jezus al zou zijn wedergekeerd. Maar klopt dat wel? In ieder geval moeten wij weten dat Jezus zou neer dalen uit de hemel op dezelfde wijze als hij opgestegen is. Jezus zal op een bepaald tijdstip dat vooraf al herkenbaar zou zijn aan verscheidene tekenen, volgens de tijd bepaald door zijn Vader, de Enige Ware God, mogen terugkomen om het koningschap voor de Israël te herstellen aan het einde van de aarde. De aarde zou niet vergaan, maar dit tijdsbestek zou vergaan en een nieuwe periode zou aantreden na de laatste Grote Oorlog (Wereldoorlog III) met vervolgens een 1000 jarig rijk. > Jesus … will come in the same way as you saw him go
 6. Lijkt dit niet geweldig? Ook al mogen de schapen verspreid zijn over de gehele wereld, zullen zij bewijzen te kunnen luisteren. Zelfs vandaag de dag, horen wij de goede herder” door het lezen van de woorden, waarmee hij zijn volgelingen inspireerde en vroeg om ze te onthouden en te noteren (zie Johannes 14:25-27), zodat waar schapen, zelfs in de 21e eeuw, zijn stem kunnen “horen” door het lezen van zijn woorden en die van zijn leerlingen en andere van Gods profeten. Als ze zich elke dag voeden met de woorden uit de Heilige Schrift. Daarin zullen zij dan ook het enige echte weiland in de wildernis van deze wereld vinden  en zullen zij de mogelijkheden vinden om in het beloofde land te  komen. > This is an amazing thing
 7. Ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Galatians 3:26, Ja wij mogen allen kinderen van God worden genoemd omdat Jezus de mensheid weer verzoend heeft met zijn hemelse Vader. Vele religies proberen om mensen naar hun geloof te trekken. Veel van die godsdiensten hebben ook veel denominaties en onderverdelingen. De mensheid hoort te beseffen dat iedereen de vrije keuze is gegeven om zich eender waar bij aan te sluiten. Wel moeten de mensen beseffen dat zij zelf de verantwoordelijkheid dragen van hun eigen keuzes. We kunnen alleen maar hopen dat ze manieren vinden om hun leven goed op te bouwen en te verbeteren. Ook hopen wij dat zij willen behoren tot de mensen in deze wereld die het licht willen zien en uitkijken naar een betere wereld en deze zullen weten te vinden.
  Dat degenen die in de Messias geloven elkaar zullen vinden en elkaar zullen aanvaarden als een broer en een zus, altijd bereid om in te staan ​​voor elkaar, elkaar te helpen te groeien naar elkaar en als apart geplaatste (heilige) gesteld te worden, met hetzelfde doel om het Koninkrijk van God samen binnen te treden.
 8. Excerpt from the book The image of God, or lai...

  Fragment uit het boek “Het beeld van God”, of ‘laie mans boke waarin de juiste kennis van God is geopenbaard’ geschreven door Roger Hutchinson in 1550 (beschikbaar in John Bruce De werken van Roger Hutchinson (1842, pp . 183, 183), met behulp van Gods bijbelse naam Jehovah (Jehova / Iehova / Iehoua). (Foto credit: Wikipedia)

  Voor hen die het nog niet zeker weten kunnen wij aanraden die artikels op te zoeken en verder te lezen hoe wij opzoek kunnen gaan naar Christus Jezus en deze ook kunnen vinden. Maar daarbij mogen wij niet vergeten dat het allerbelangrijkste is om eerst God te vinden. > People Seeking for God 7 The Lord and lords

 9. In het verleden kwamen de volgelingen van Jezus te samen om aan elkaar hun verbondenheid te laten zien en om samen dat laatste avondmaal van hun leermeester te herinneren.
  Ook wij moeten er aan werken om een gemeenschap van broeders en zusters te vormen die deel uit maken van één groter geheel dat wij als het Lichaam van Christus aanschouwen >A participation in the body of Christ
  Dat het niet altijd gemakkelijk moet zijn in zulk een gemeenschap bewijst een artikel zoals Members of the ecclesia uniting and seeking God’s help in tribulation dat een spijtige getuigenis van hoe dingen verkeerd kunnen gaan door de houding van bepaalde mensen. Wij hangen namelijk af van zo veel menselijke factoren waar wij niet buiten kunnen zo lang wij in dit samenstel der dingen leven.
  Wat echter de moeilijkheden in een gemeenschap mogen zijn moet de focus echter steeds op Jezus en zijn hemelse Vader zijn met de verwachting van beterschap in het Koninkrijk van God. Daarbij moet eenieder bereid zijn om zich ook te concentreren, niet op die moeilijkheden, maar op de schoonheden en leerstellingen die de Bijbel ons te bieden heeft. Het is belangrijk te weten dat wij niet de menselijke leerstellingen moeten volgen maar uitzien om Gods Wil te leren kennen en de Schriftuurlijke leerstellingen te leren kennen. Omdat te kunnen doen moeten wij dan ook bereid zijn om de Bijbel veelvuldig te lezen en met elkaar te bespreken om te zien of wij alles wel juist interpreteren. >Interpreting the Scriptures (Part 5)
 10. Om de God der goden te vinden hebben wij op Stepping Toes ook enkele bijdragen geleverd in de reeks over het vinden van God, waarbij die Bijbelse begrippen van belang zijn.
  1. Corruption in our translations !
  2. Finding God amid all the religious externals
  3. Seeing or not seeing and willingness to find God
  4. People Seeking for God 1 Looking for answers
  5. People Seeking for God 2 Human interpretations
  6. People Seeking for God 3 Laws and directions
  7. People Seeking for God 4 Biblical terms
  8. People Seeking for God 5 Bread of life
  9. People Seeking for God 6 Strategy

Op het andere platform From Guestwriters komen vele sprekers aan het woord, gelovigen maar ook niet gelovigen in de Allerhoogste. Daar wordt ook van een heel ander oogpunt uit gegaan om naar de mooie toekomst uit te kijken die ons allemaal te wachten kan staan. Op die website die een sprankel van hoop wil brengen hebben wij Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie tot nu toe, vrijdag 11 juli 2014, nog niet veel artikels gebracht. Toch willen wij naar de toekomst toe ook hier ons steentje bijdragen om positief nieuws te brengen. Want dat is één van de vele opdrachten die Jezus aan zijn navolgers heeft gegeven: om de Goede Boodschap uit te dragen. Wij willen dan ook dat Goede Nieuws ook daar verkondigen.

 1. Nederlands: Handschrift. Boek in Arabisch schr...

  Handschrift. Boek in Arabisch schrift, over geloof en de bronnen en grondslagen van de Islam (Photo credit: Wikipedia)

  Daarbij willen wij ook wijzen op wat wij hiervoor hebben aangehaald, dat wij niet zo maar de mensen of de meerderheid moeten volgen. Als wij de tradities van de mensen blijven volgen zal er niet zo veel in de wereld veranderen. Op zoek naar het hebben van succes kunnen we verschillende paden volgen. De meest positieve manier om te komen tot ergens waar het goed toeven is, krijgen we best door te kijken naar het zeer oude boek der boeken, de bijbel waar we veel advies in kunnen vinden, beter dan al die adviezen van de mensen van vandaag. > Not following the tradition of man

 2. Het is in die heilige Schrift dat wij de kennis en wijsheid zullen kunnen vinden die wij werkelijk nodig hebben. In de Bijbel zullen wij de Wijsheid van God kunnen vinden en in welke mate Deze ook voor ons de Beste zal zijn en de perfecte vrede zal brengen. > God’s wisdom for the believer brings peace

Mogen wij de hoop stellen dat wij u als lezer niet enkel hier op dit platform zullen mogen aantreffen, maar dat wij u ook op Christadelphians geschriften op From Guestwriters en op deze van Stepping Toes mogen aantreffen.

+

Vindt ook om te lezen:

 1. Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt
 2. Ewige woord dat alles vertel
 3. Blog van God opgetekend in een Boek
 4. Boek der boeken de Bijbel
 5. Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven
 6. Bijbel op de eerste plaats #1/3
 7. Bible a guide – Bijbel als gids
 8. De Bijbel als leidraad
 9. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 10. Missionaire hermeneutiek 1/5
 11. Missionaire hermeneutiek 4/5
 12. Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming
 13. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 14. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 15. Een Nieuwjaar met een Oud Boek
 16. God zelf gaat ons voor
 17. Mogelijkheid tot leven
 18. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 19. Fragiliteit en actie #15 Lossen of Verlossen
 20. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #2 Te Doen
 21. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #3 Zoals Jezus
 22. De nacht is ver gevorderd 8 Studie 2 Schrik of troost 4 De wereld rond Israël
 23. De nacht is ver gevorderd 17 Studie 3 Lessen uit het verleden 6 Wat er van ons wordt verwacht
 24. Synode: Jezus annuleerde Bijbels ‘Gekozen volk’
 25. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 26. Wedergeboorte en lidmaatschap tot een kerk
 27. Geroepenen ontkomen
 28. Overtuiging voor de dingen die God beloofde
 29. Geef uw zorgen aan God
 30. De Weg tot verlossing
 31. Acht slaande op de reddende
 32. Wees trouw aan het luisterende oor
 33. Enkel het rouwmoedig zelf, ziek van haar pretenties, vindt verlossing
 34. Het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus
 35. De wederkomst en de eindtijd #3 Let op de Vijgeboom
 36. Is er een komende Eindtijd
 37. Bestemde tijden
 38. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 39. Bijbelonderzoekers niet steeds Getuigen van Jehovah
 40. Bijbelonderzoekers, Bijbelstudents, Jehovah Getuigen, Russell en denominaties
 41. Zoeken naar waarheid, studiemateriaal, Jehovah Getuigen, ex-Jehovah Getuigen en anderen
 42. Blijf waakzaam nu einde nabij komt
 43. Een vrije keuze voor iedereen
 44. Vastberaden Christus aankondigen
 45. Kerk van eenzelfde lichaam levendig houden of laten groeien
 46. Het grootste geschenk ons gegeven

+++

 • Divine service (18-8-2013): “The fear of God – central to our faith/Godsvrees – die kern van ons geloof” (lytteltonnac.wordpress.com)
  Make God – not yourself – the focus of your life. Keep a distance from those things that do not please the Lord.
  +
  · Moet nie die aandag op jouself vestig nie, maar focus eerder met godsvrees op die Here!· Bly weg van daardie dinge wat nie die guns van die Here geniet nie, veral liefdeloosheid en ongeloof.· Dit is ook raadsaam om weg te bly van die onrus van ons tyd. Die kanse is goed dat ons daarin sal slaag wanneer ons die godsdienste bywoon en in gebed verkeer.
 • Divine service (2-10-2013): “That which pleases God/Wat God behaag” (lytteltonnac.wordpress.com)
  Let us share the wealth of our faith with others.
  +
  Laat ons die skatte van ons geloof met andere deel.
 • Trust in the Lord (supportforoscar.wordpress.com)
  God se ; wees stil en weet Ek is God. Hy sien elke traandruppel, Hy hoor elke sug, Hy ken elke hart, Hy weet van die pyn en seer. Ons moet steeds op God vertrou en ons geloof in Hom behou – daar gaan ‘n positiewe deurbraak kom – hy sal vry kom, ons God is Almagtig.
 • Jesus, Michael And Jehovah’s Witnesses (thebiblemeditator.wordpress.com) > Jesus, Michael And Jehovah’s WitnessesI believe Watchtower eisgete (reading into the text, and not exegete) in reasoning that Jesus is an archangel because He descended, not speak, ἐν φωνή  ἀρχάγγελος (MSS Trl: en phōnē archangelouwith the voice of an archangel”). If we eisgete 1 Thessalonian 4:16, then I believe we are to grant that Jesus is also God since He descended ἐν σάλπιγγι θεόῦ(MSS Trl: en salpingi theou “with the sound of trumpet call of God”).
 • Psalm 34 | Bible Resources (spiceofyourlife.wordpress.com)
  Jehovah redeemeth the soul of his servants; And none of them that take refuge in him shall be condemned.
 • Buying the Watchtower and the Word is a Super Idea (1peter315.wordpress.com)
  The Watchtower and the Word is an attempt to provide the resources you need. Although it is a response to What Does the Bible Really Teach? it really is a guide to having a good conversation with Jehovah’s Witnesses without getting sidetrack on the nonessential issues.
 • Jehovah’s Witnesses try to spread message at regional convention: “It instills values in us” (fox6now.com)
  Tens of thousands of people gathered Saturday morning, June 21st for the Jehovah’s Witnesses Regional Convention in hopes of spreading the message being learned.It’s a broad scope of races and ages — more than 30,000 people converged at the home of the Milwaukee Brewers, united for a special program.“This program is about seeking God’s kingdom and putting that first in our life,” said Brian Steinelock, Jehovah’s Witnesses.
 • How to Gain Holy Endurance. (josephsdailywalkwithjesus.wordpress.com)
  One thing I like to do when experiencing any difficulties is to look up Bible verses in a Bible concordance like BibleGateway.com and gain inspiration from others before me and insight on how they handled the situation.
 • Does Jehovah Really Care About You? (byronfliwalker.wordpress.com)
  What did Jesus, who knows the personality and will of Jehovah better than anyone else, say? (Luke 10:22) Jesus explained: “No man can come to me unless the Father, who sent me, draws him.” So, we cannot become a follower of Christ—and a worshipper of our heavenly Father, Jehovah—unless Jehovah personally draws us. (2 Thessalonians 2:13) If we understand what Jesus meant, then we will see in his words powerful evidence of God’s personal care.
 • 7,500 Jehovah’s Witnesses gather at Birmingham’s BJCC. (jwitness.wordpress.com)
  They don’t believe nuclear weapons will be part of the end times scenario; God will rid earth of the wicked by his own means, not through man’s weapons. “The battle of Armageddon will be the cleansing of the earth, not the destruction of it,” Clay said.Some Jehovah’s Witnesses expect to rule over earth from heaven with Jesus, son of Jehovah, Clay said.

  “There will be 144,000 kings and priests in heaven with Christ,” he said. “There are people here who profess to be part of the 144,000. God’s spirit speaks to their spirit. It’s between them and God.”

  Others hope to be among the meek who live forever on a restored earth, he said.

  “We’re talking about an end to war, sickness, suffering, violence and racism,” said Elder Nick Patterson. “We’re asking for God’s kingdom to come.”

   

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Aankondiging, Bijbel of Heilige Schrift, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Vindt meerdere teksten van ons ook op andere websites

 1. Reblogged this on Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel – Leuven and commented:

  Wij naderen het einde van het seizoen en bij afsluiting van een werkjaar hoort er een overdenking.
  De Belgische Broeders in Christus wensten in het seizoen 2013-2014 hun geloofsgemeenschap meerdere kansen geven om met geloofsgenoten te vergaderen. Onze pogingen om de verscheidene soorten Christadelphians samen te brengen is spijtig genoeg niet gelukt, door het hardnekkig verzet van een man uit het noorden van Europa en zijn organisatie.
  Onze kleine gemeenschap werd ook geconfronteerd met een een vroegtijdig overlijden van een jongeling onder haar broeders en zag ook twee broeders terug naar hun moederland trekken. Wij hopen dat zij in Wales en Engeland ook fijne tijden tegemoet gaan.
  Ook al mogen wij uitgedund uit de strijd van het jaar gekomen zijn laten wij ons niet doen en gaan verder door met de verkondiging van het Goede Nieuws.
  Voor de bezoekers van de ecclesia site willen wij ook de andere websites kenbaar maken, waar zij zowel van onze medebroeders als andere schrijvers ook nog interessante lectuur kunnen vinden.
  Warm aanbevolen.
  Iedereen veel leesgenot en een aangename zomer toewensend, kijken wij uit naar een fijn terugzien na uw en onze vakantie.

  Like

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.