Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking

Hippie beweging en kerk

In veel West-Europese landen en de Verenigde Staten trad er na de tweede wereld oorlog een geboortegolf op die jongeren deed revolteren tegen de rangorde of machtsstructuur in de maatschappij, maar ook tegen vele oer-conservatieve gebruiken. Zij wensten niet zo maar alles te aanvaarden wat hen werd voorgelegd en gingen daarom op zoek achter de mogelijke waarheid of onwaarheid van vele gezegden.

Joan Baez en Bob Dylan (1963)

Opvallend in de tweede helft van vorige eeuw was dat bij de hippiebeweging zoekenden achter de waarheid zaten. Allerlei geloofsvormen werden door hen onder de loep genomen. Vooral Oosterse religies kwamen in de kijker met Indië als grootste trekpleister. Vooral in de kunst zochten artiesten achter het geestelijk gebeuren. Veel populaire acteurs / actrices en muzikanten, waaronder o.a. Bob Dylan, volgden Bijbelstudies.

De babyboomers verkozen zich anders te kleden en te gedragen dan de vorige generaties. Doordat zij met zo velen waren konden meer progressieve denkbeelden bredere ingang vinden. Een anti-establishmenthouding en protest tegen de oorlog in Vietnam kwamen ruim aan bod en deden mensen ook nadenken of een christen wel de wapens mocht opnemen tegen een ander. De liefde voor de medeburger werd zeer belangrijk geacht, waarbij het respect opbrengen voor elkaar essentieel werd gezien als een onderdeel van het maatschappelijk leven. Er hoorde geen rassenverschil noch sekse verschil te bestaan.  Iedereen moest gelijk voor de wet zijn en het recht hebben zich al of niet te kleden zoals de persoon wenste. Naaktheid was een onderdeel van het menselijk bestaan. Iemand die niets had te verbergen moest zich ook niet achter kleren verbergen en kon zich uiten zoals deze wenste. God ziet ons ook zoals wij zijn en indien we niets te verbergen hebben hoeven we ons ook niet voor God te schamen.

Bewegingen voor het zoeken naar zichzelf en nabestaan

Heel wat religieuze stromingen werden door de babyboomers onderzocht en vooral de Oosterse en mythische religies konden veel volgers verkrijgen. Hindoeïsme, soefisme, Zen, christendom, tantrayoga, taoïsme en boeddhisme konden zovelen beïnvloeden om ook verder op zoek te gaan naar het “eigen Ik” en om de verdorven westerse menselijke maatschappij de rug toe te keren. Men zocht antwoorden op bestaansvragen zoals de zin van het leven en een al of niet leven na de dood of reïncarnatie door een zielsverhuizing.

A.C. Bhaktivedanta Swami Praphupada, stichter-ãcãrya van ISKCON, the International Society for Krishna Consciousness, beter bekend als de Hare Krishna-beweging.

De vaishnava monnik uit India, A.C. (Abhay Charan) Bhaktivedanta Swami Prabhupada bracht het z.g. Krishna-bewustzijn en het denken van een poort naar de hemel tot velen. Met hun gezangen en meditatie was de Hare Krishna-beweging erg in trek.

Gedurende de jaren 70 van de twintigste eeuw kon Rajneesh Chandra Mohan als goeroe onder de naam Bhagwan Shree Rajneesh en later als Osho, als zogenaamd verlichte meerdere babyboomers, in India, de VS, Australië en Europa, achter zich en zijn spirituele beweging, de Bhagwanbeweging krijgen. Ook bij zijn beweging was de onvoorwaardelijke liefde iets wat iedereen wel kon ervaren. Ook moest de innerlijke bloei op de eerste plaats komen. Alleen zij die klaar zijn om te sterven zullen het leven van liefde kennen. Angst om te sterven maakt dat velen het  mysterie van de liefde niet kunnen binnengaan volgens hem.

Al die verschillende religieuze groepen trokken vele jongeren weg van de Katholieke Kerk. Maar het zoeken naar het hogere “ik” bracht velen er toe om dieper naar het goddelijke te zoeken, met het besef dat de mens naar Gods evenbeeld geschapen is. Maar ook het inzicht dat de natuur een onderdeel van Gods schepping was deed de hippies opmerken dat de mensheid daarom ook het volle respect moest geven aan dat geschapen goed en dat de mens in harmonie met de natuur moest leven. Hun open manier van leven werd niet altijd gewaardeerd door oudere generaties en de Katholieke Kerk verzette zich zeer hard tegen de levenswijze van de hippies. Hierdoor vonden velen nog meer reden om die hiërarchische machtsbeluste vereniging de rug toe te keren.

Veel jongeren vonden ook dat het Christendom om Jezus draaide en niet om één of andere kerk. Zo kwam er een heel verscheiden Jezus-beweging op gang. Langs alle kanten klonk het dan ook “Wat zou Jezus doen”.
Uit ​​uit één van de Jezus-bewegingen die zich in de jaren ’60 ontwikkelde binnen de ‘hippie’-cultuur van Zuid-Californië ontstond de Association of Vineyard Churches of de Vineyard-beweging.  Deze beweging was meer opgebouwd rond hoogbegaafde evangelisten die meestal werkten via thuisgebaseerde Bijbelstudiegroepen in plaats van via gevestigde kerken. Zo ook in West Europa vonden vele artiesten elkaar in die huiselijke religieuze groepen, waarvan sommige uitgroeiden tot grotere eenheden of zuilen in het Christendom.
Bij veel van deze groepen waren muziekscènefiguren betrokken, van wie sommigen redelijk prominent aanwezig waren en enkelen niet verlegen waren om buiten hun broodwinning over Christus te praten.

Amerikaanse wind

Drie van die evangelisten die uitzonderlijk succesvol waren, werden uiteindelijk betrokken bij de oprichting van twee nieuwe denominaties: Chuck Smith maakte van zijn bijbelstudiegroepen de beweging van de Calvary Chapel (Chapel on the Vine 2015). Greg Laurie in Riverside, California vormde in 1973 de Harvest Christian Fellowship, welke uitgroeide tot een megakerk met een gemeente van 15.000 zielen. Ze gaat er prat op de achtste grootste kerk in Amerika en de derde grootste in Californië te zijn, met satellietcampussen in Eastvale (Corona, Californië) en Woodcrest (Riverside, Californië) en een speciale campus in Orange County (Irvine, Californië).
Harvest is niet alleen het lanceerplatform voor de International Harvest Crusades, maar is ook betrokken bij andere interne en externe ministeries.

De visie bij Harvest Christian Fellowship is

“God kennen en hem bekend maken”.

De predikant Billy Graham, die in de jaren 70 ook populair was, zag ook wel iets positief in de bewegingen van de familie Laurie en Chuck Smith zijn kerk in Orange County met de Calvary Chapel en Ken Gullicksen welke samen de Vineyard Churches zouden worden en waarbij de nadruk van de beweging lag op christelijk “discipelschap.” Ze spraken over “uitverkocht” zijn aan Christus op elk gebied van het leven.

Lonnie Frisbee in the 1960s.jpg

De Amerikaanse charismatische evangelist en zelfbeschreven “ziende profeet” Lonnie Ray Frisbee in de 1960s

De derde, de zeer begaafde Lonnie Frisbee, was een sleutelfiguur in beide bewegingen, maar hij wordt tegenwoordig zelden genoemd vanwege zijn strijd met homoseksualiteit. Van hem komt de term ‘machtsevangelisatie’. Hij beïnvloedde ook vele andere zogenaamde profetische evangelisten, waaronder Jonathan Land, Marc Dupont, Jill Austin en anderen.
Frisbee was mede-oprichter van een reeks christelijke gemeentelijke huizen met de naam: House of Miracles en was de belangrijkste architect die er veel bekeerde. The House of Miracles groeide uit tot een reeks van negentien gemeenschappelijke huizen die later naar Oregon migreerden om Shiloh Youth Revival Centers te vormen, de grootste en een van de langstlopende gemeenschappen van het Jezus-volk, de Shiloh Youth Revival Centers, die 100.000 leden en 175 gemeentelijke huizen hadden verspreid over de Verenigde Staten en Canada tijdens zijn levensduur. Al de huizen werden geleidelijkaan gesloten in 1969 en 1970 toen leden naar Oregon verhuisden om Shiloh Youth Revival Centers te vormen: het laatste House of Miracles (in Oxnard) sloot in juli 1970.
Sommige van zijn hardste critici voor zwaar gebruik van de Heilige Geest en de gaven van de Geest kwamen uit de kerken die hij hielp opbouwen.

Een vierde sleutelfiguur in het Amerikaanse fenomeen Bijbelstudie was John Wimber.

Praten met God

Opvallend is dat Pastor Greg Laurie gebed zag als een voorrecht dat christenen hebben gekregen om tegen God praten, maar dat mensen van andere religies eveneens bidden op verschillende manieren en God ervan houdt om die gebeden te horen.

Zoals in de 16de en 17de eeuw verscheidene predikers de mensen wensten aan te tonen dat we regelmatig met God moeten praten was er in de jaren 1970 daar ook weer aandacht voor. Maar nu leek die herleving toch maar van korte duur. Toch moet de mens er zich bewust van worden dat dit praten met God en het onderhouden van een goede relatie met God zeer belangrijk is.

De mens is dat praten met zijn Schepper ontgaan. Weinigen voelen er nog behoefte voor of denken dat zulks mogelijk is.

De Wachttoren, 1918

Vanaf de jaren 60 van vorige eeuw groeide een groep predikers aan, welke door hun grootse organisatie een doorn in het oog van de Katholieke zowel protestantse kerk was. Vooral met hun verkondiging van een mogelijk nakend einde van dit wereldsysteem kregen zij, over de gehele industriële en kapitalistische na Wereld Oorlog II wederopgestane wereld, veel aandacht. Als Getuigen van Jehovah geraakten zij vlug gekend met hun Wachttoren en Ontwaakt tijdschriften en brochures (uitgegeven door het Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap in een gemiddelde oplage van ruim 78 miljoen exemplaren in meer dan 211 talen) doordat zij deze op straat uitdeelden en ermee langs de huizen kw<amen in hun  deur tot deur prediking.
Met de Mormonen leken de Getuigen van Jehovah op het Europese continent de enige veel voorkomende predikers te zijn in de na-oorlogse periode. De leden van de huiskerkbeweging predikten meer in hun gesloten kringen rondom hen en de Broeders in Christus met hun zeer beperkte middelen probeerden het eerder met flyers in de brievenbussen en hier een daar een week van huis aan huis bezoeken. Als zij echter mensen aanspraken dachten velen dat zij ook Getuigen van Jehovah waren of wensten niet te geloven dat zij geen Jehovah Getuigen waren.

De Getuigen van Jehovah gingen zoals de eerste christenen van huis tot huis en verkondigden de Blijde Boodschap en leerden de mensen de Naam van de Enige Ware God kennen. Heden ziet men ze niet meer zo frekwent dooor de straten lopen. Dit betekent echter niet dat ze bijna van de kaart verdwenen zijn of dat het predikingswerk niet meer nodig zou zijn. In tegendeel is het predikingswerk nu meer dan nodig.

Mensen moeten ook beseffen dat naast de Getuigen van Jehovah nog heel wat meer mensen getuigen voor Jehovah en Zijn Naam hoog in het vaandel dragen.

Noodzaak tot Nieuwe Reformatie

Velen vergeten dat het verkondigen van Evangelie opgetekend staat in de Bijbel als een te volbrengen daad voor een volger van Christus Jezus. In dat Boek der boeken staat ook wat er naar het einde der tijden zal gaan gebeuren.

Heden zijn we in een tijd gekomen dat de mensen weer eens zouden moeten wakker geschud worden. Vandaag moet de mensheid met haar neus weer in de drek geduwd worden die zij achter gelaten heeft. Op alle gebieden heeft de mens de wereld letterlijk en figuurlijk vervuild. Daarom moeten haar ogen weer geopend worden en moeten daar de ware volgers van Christus voor instaan. Zij moeten de wereld weer laten inzien hoe deze weggegaan is van de Wet van God en hoe de wereld is afgedwaald van een juiste en zuivere aanbidding.

Er is een hoge nood om aan te tonen dat de mens andere wegen moet inslaan. Hij moet trug naar de bron gaan en komen in te zien waar zijn plaats in het geheel van het universum is. De mens moet terug respect gaan tonen naar de schepping en zijn Soevereine Maker. Hiertoe zijn er mensen nodig die bereid zijn de weg naar God te tonen. Weer moeten er mensen durven naar buiten te komen om over de Goddelijke Schepper en Zijn werk te praten.

Hoe dichter we bij de eindtijd komen hoe meer er over de gehele wereld moet gepredikt worden. Zulk een wereldwijde prediking van het goede nieuws zal een teken aan de wand zijn dat de voorspelde tijden aangekomen zijn. Men zal dan kunnen komen in te zien dat wij te maken zullen hebben met een “parousia” wat letterlijk betekent ‘zijn naast (bij)’. Het duidt op aanwezigheid gedurende een tijdsperiode en niet alleen op een komst of aankomst. Zoals in ‘de tijd van Noach (…) vóór de vloed’ er geen aandacht was voor God en men er maar op los leefde, zien wij dat ook nu in deze tijd. In het Nieuwe Testament wordt er naar verwezen voor de komst en ‘de aanwezigheid van de Mensenzoon‘ (Mt 24:37-39), waar Paulus dit Griekse woord gebruikt als hij het heeft over Jezus zijn aanwezigheid in contrast met zijn afwezigheid (Fil 2:12, vtn.).Het vormt een van de bewijzen aan de hand waarvan kan worden aangetoond dat Jezus’ koninklijke tegenwoordigheid is begonnen (Mattheüs 24:3). Verder vormt de prediking het belangrijkste middel waardoor „de oogst van de aarde” wordt binnengehaald, aangezien ze mensen attent maakt op de enige ware hoop voor de mensheid, Jehovah’s koninkrijk (Openbaring 14:15, 16). Omdat alleen ware christenen aan de prediking van het goede nieuws deelnemen, draagt dit belangrijke werk ertoe bij de ware christenen van de valse te onderscheiden (Maleachi 3:18). Op deze manier heeft de prediking de redding van degenen die prediken alsook van hen die er gunstig op reageren, tot resultaat (1 Timotheüs 4:16).

Elke God liefhebbende persoon moet ook zijn naaste liefhebben en wensen dat deze deelgenoot kan zijn van “Redding”. Daarom vereist de liefde voor de medemens het waarschuwen voor wat gaat komen. Verder zal die wereldwijde prediking een getuigenis zijn van al dezen die God lief hebben. Eveneens zal het een getuigenis zijn tot lof en eer van Jehovah God, degene die er de opdracht toe heeft gegeven, die de predikers ondersteunt en die de prediking vruchtbaar maakt. — 2 Korinthiërs 4:7.

Als met een dringende zaak moeten ware christenen zich, ten overstaan van God en Christus Jezus, nu inzetten om het Woord van God te verspreiden en mensen oproepen om zich te “keren” of “bekeren”. (2 Timotheüs 4:2).

Ook al zullen velen niet meer naar de waarheid willen luisteren en zullen ze meer aandacht besteden aan verzinsels, moeten de waarheidsverkondigers door gaan en als het ware er op aandringen om te veranderen of te “reformeren”.

De Bijbelonderzoekers van de 15de, 16de en 17de eeuw hebben het dikwijls aangedurfd om hun stem te laten horen, met gevaar voor hun leven. Aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw hadden de verscheidene Bijbelonderzoekers of Bijbelstudenten veel obstakels te overwinnen. Net als de christenen uit de eerste eeuw verkondigden ze een boodschap die niet bepaald populair was, maar gingen onverdroten voort met de Goede of Bijde Boodschap en Gods Grootheid over de gehele wereld te verkondigen of te evangelizeren.

Vandaag is de roep tot bezinning en hulpvaardigheid om tot redding te brengen groter dan ooit. Wij mogen niet blijven uitstellen maar moeten uit liefde voor de ander naar buiten treden en gaan verkondigen dat het hoog tijd is om in te komen zien dat Jezus de weg naar God is en dat hij het mogelijk heeft gemaakt voor iedereen om van Gods Genade van Redding te genieten.

Laten wij niet talmen om het christelijke getuigenis af te leggen en de Bijbel als leidraad voor te leggen aan de gehele gemeenschap, zodat meerderen de valse leerstellingen van de vele zogenaamd christelijke kerken zullen herkennen en zich tot het ware geloof keren, waar er geen plaats is voor afgoden beelden noch heidense gebruiken, maar iedereen Gods Wil en Wet zal willen navolgen.

+

Voorgaand:

Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal

Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen

Gods vergeten Woord 24 Getuigen 3 De opdracht om te prediken

Opkomend voor Christus #1 Bedreiging voor het Heilig Roomse Rijk

Opkomend voor Christus #2 Sprekend uit liefde voor Christus

Opkomend voor Christus #3 Noodzaak van verkondiging

Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren

Redding, vertrouwen en actie in Jezus #7 Adverteren

Schijnbaar onmogelijke opdracht

Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 2 De gift en de gaven

Doeners en priesterschap

Fragiliteit en actie #6 Juistheid van handelen

++

Aanvullend

 1. Bijbelgezegden over God
 2. Bordreklame voor God
 3. Naam gebruikers
 4. Gelukkig de mens die niet de raad volgt van wie zonder God leven
 5. Gaat daarom en maakt discipelen van mensen uit alle natiën
 6. Gewortelden in Christus en factoren voor het succes van de reformatie
 7. Hoogdag voor vele protestanten
 8. 500 jaar Evangelieverkondiging, en de verdediging van de Bijbelse leer
 9. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 10. Oorlog in kerkenland
 11. Keerpunt in de Kerk
 12. Eenheid van spreken onder de loep genomenMisvattingen over C.T.RussellIs de Beleidvolle Slaaf van de Getuigen van Jehovah Gods enige instrument
 13. Is de Beleidvolle Slaaf van de JG Gods enige instrument
 14. Vergeten predikers van het Goede Nieuws
 15. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #5 Valse leraren en afvalligen
 16. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij
 17. Kerkzijn in een ik-gerichte tijd
 18. Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3
 19. Als broeders en zusters samen op weg voor een nieuw jaar
 20. De naam van Jehovah gebruikend maar geen getuigen met die naam
 21. Continuïteit van eeuwenoude kerkelijke teksten
 22. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 23. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning
 24. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom
 25. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #4 Openbare prediking en Wederdopers
 26. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken
 27. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen
 28. De gave van vreugde
 29. Naast Joodse Jeshua volgers ook Geen plaats voor de islam in Nederland
 30. Laat ons samen komen
 31. De ecclesia als lichaam van Christus
 32. Intenties van de ecclesia
 33. De voordelen van een kleine gemeenschap of een huiskerk
 34. Gezelschap in de kerkgemeenschap
 35. Doop in de huiskerk
 36. Is er een komende Eindtijd
 37. Dit is God se wil . . . dat alle soorte mense gered moet word
 38. Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered
 39. Predikings werk met goede moed steeds kunnen verwezenlijken
 40. Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld
 41. Enkele nieuwe websites om mensen tot God te brengen
 42. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 43. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 44. Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus
 45. Als broeders en zusters samen op weg voor een nieuw jaar
 46. Door verkondiging ook geruster

+++

jesus revolution

Verder aanverwante lectuur

 1. Vacature: Arbeiders Gezocht!
 2. Church History & A Timeline of the Association of Vineyard Churches via Virginia Commonwealth University
 3. Chuck Smith – Through the Bible Series
 4. Review: Jesus Revolution
 5. “The River of God Coming to Antioch” – Chuck Smith, prophetic word
 6. “South American Revival Coming” – prophetic word, Chuck Smith at Antioch International Church
 7. Pastor And Mental Health Advocate, Jarrid Wilson, 30, Dies By Suicide
 8. Harvest Christian Fellowship Pastor Known For Work In Mental Health Outreach Dies By Suicide
 9. Greg Laurie on… “People Of Other Faiths”

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelonderzoek, Broeders, Christen zijn, Christendom, Christenheid, Drie-eenheid, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Kerkopbouw, Levensvragen, Religie, Trinitarisme, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

14 reacties op Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking

 1. Pingback: Discipelschap belangrijk element bij focussen | From guestwriters

 2. Pingback: Opgeroepen door Jezus – Belgische Broeders In Christus

 3. Pingback: Angst van reguliere kerken #1 Aanvoerders van nieuw gezond zaad – Belgische Broeders In Christus

 4. Pingback: Angst van reguliere kerken #2 Naar de slag na 1975 – Belgische Broeders In Christus

 5. Pingback: Verklaringen van het Wachttorengenootschap – Belgische Broeders In Christus

 6. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #3 Verkondigen van het Goede Nieuws – Belgische Broeders In Christus

 7. Pingback: Om de noodzakelijke prediking te verwezenlijken – Belgische Broeders In Christus

 8. Pingback: Verwonderde leerlingen verzocht om niet bevreesd te zijn en te gaan prediken | Broeders in Christus

 9. Pingback: Richten op wat zich voor ligt | Broeders in Christus

 10. Pingback: Het pad en de roep van Christus – Belgische Broeders In Christus

 11. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: Wat wil “Met een kijk op de wereld” wel brengen – Some View on the World

 13. Pingback: Op uitkijk staand op de wachttoren | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: Vele jaren om mensen via nieuwsfeiten bewust te maken over de belangrijkheid van de erkenning van Jezus als koning van het Komende Koninkrijk – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.