Een koning wiens troon vast staat sinds eeuwen

Als wij het Onze Vader bidden, wensen wij eer toe aan de Naam van God en drukken de hoop uit dat Zijn Koninkrijk zal komen.

Psalm 45 brengt verschillende profetische verzen over een troon die voor eeuwig en altijd zal zijn. De componist vermeld dat de scepter van er een koninkrijk zal zijn volgens de Wil van God, waarbij een scepter van oprechtheid zal zijn, waarbij die vorst gerechtigheid heeft liefgehad en goddeloosheid gehaat.

“6  (45:7) Uw troon, naar Gods wil, staat voor eeuwig; uw koningschap voert een scepter die scepter der rechtsorde is. 7 (45:8) Gij koos voor het recht, haat het onrecht: zo heeft God, uw God, u gezalfd, u gezalfd met olie der vreugde boven al uwe medegenoten.” (Ps 45:6-7 WV78)

Het is de God van Israël Die ook de God van Christus is. Jezus zijn God, heeft die Nazareense leermeester gezalfd met vreugdeolie boven zijn metgezellen. Dit plaatst de relatie tussen de Almachtige en Zijn zoon in zijn ware perspectief.

Het is de Oppervorst Die zal zeggen

“’heb Ik hem niet gezalfd tot mijn koning op de Sion, mijn heilige berg?’” (Ps 2:6 WV78)

Maar de wereld moet gewaarschuwd zijn: er zullen harde, moeilijke tijden komen, waarbij de hele wereld verscheurd zal geraken. Het zal een hele puinhoop worden. Er zullen al heel wat koninkrijken, keizerrijken, republieken, dictatorschappen voorbij gegaan zijn, maar nooit was er een tijd die de mensen volledig voldoening kon schenken.  Telkens kon de mens zien hoe zulke menselijke rijken een puinhoop werden. Maar in het Plan van God is het voorzien dat een man uit een vrouw, uit de stam van David, ging komen om die tegenstander van God (de duivel) te verbrijzelen. Die gezondene van God zal niemand toebehoren, behalve God. Uiteindelijk zal de wereld van niemand zijn tot hij komt die er het wettelijke recht op heeft, en de gehoorzaamheid van de volkeren zal krijgen. Aan hem zal Jehovah God de autoriteit geven.

“Van Juda zal de scepter niet wijken, de staf niet verdwijnen tussen zijn voeten, totdat hij verschijnt die hem voeren mag; hem zijn de volken gehoorzaam.” (Ge 49:10 WV78)

“3 (89:4) Een verbond sloot Ik met mijn verkorene, Ik bezwoer het David, mijn knecht: 4 (89:5) ‘uw huis doe Ik zetelen voor eeuwig, grond uw troon: geslacht op geslacht.’” (Ps 89:3-4 WV78)

“(21:32) Een puinhoop, een puinhoop, een puinhoop, ja nog minder dan een puinhoop zal Ik van de stad maken, totdat degene komt die macht heeft om te oordelen en die Ik zal bevestigen.” (Eze 21:27 WV78)

“13 In mijn nachtelijk visioen zag ik toen met de wolken des hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor hem geleid. 14 Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.” (Da 7:13-14 WV78)

“Van David. Een psalm. Zo zegt het Jahwe tot mijn heer: ‘wees gezeten aan mijn rechterhand: welhaast doe ik uw vijanden zijn een voetschabel voor uw voeten.’” (Ps 110:1 WV78)

De man van vlees en bloed, die door velen gezien werd, is aan een martelpaal gehangen, gestorven en uit de dood opgestaan, om daarna in de hemel opgenomen te worden, om te zetelen aan de rechterhand van de Onzichtbare Onsterfelijke God. Daarboven in de hemel is Jezus nu een hogepriester in de orde van Melchisedek alsook een bemiddelaar tussen God en ons. Het is in die positie dat hij als voorspreker kan optreden voor alle mensen. Hen zal hij ook op het einde van de tijden komen te beoordelen in Naam van Zijn Vader. Dan zal dat lang verwachte koninkrijk bevestigd worden.

Het nageslacht van die man uit het geslacht van David zal kunnen toezien hoe zijn nageslacht of zijn volgers het recht zullen krijgen om dat koninkrijk hier op aarde binnen te treden. De troon van die vredevorst zal zo duurzaam zijn als de koninkrijkstroon in de hemel.

“(89:30) en zijn zaad zet voor eeuwig Ik voort, zijn troon als de dagen des hemels.” (Ps 89:29 WV78)

Dat alles zal gebeuren volgens de Wil van God.

“(89:37) zijn zaad zet voor eeuwig voort, zijn troon staat – naar mijn wil – als de zon,” (Ps 89:36 WV78)

Het koninkrijk der wereld is het koninkrijk van onze Allerhoogste Heer en van zijn Christus geworden, die autoriteit, heerschappij en macht heeft gekregen en als koning zal regeren tot in alle eeuwigheid.

“Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.” (Da 7:14 WV78)

Als zoon van de Allerhoogste zal de wereld hem erkennen.

“Maar in de tijd van de koningen zal de God des hemels een rijk stichten dat in eeuwigheid niet te gronde zal gaan en niet aan een ander volk zal uitgeleverd worden. Het zal al die rijken verpletteren en er een eind aan maken, maar zelf zal het in eeuwigheid blijven bestaan.” (Da 2:44 WV78)

“32 Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken 33 en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.’” (Lu 1:32-33 WV78)

“spreekt Hij over de Zoon aldus: Uw troon, o God, is voor altijd en eeuwig, en de scepter van het recht is de scepter van zijn koningschap.” (Heb 1:8 WV78)

Maar voor het zo ver is zal dat goede nieuws van het koninkrijk op de gehele bewoonde aarde gepredikt moeten worden met het doel een getuigenis aan alle natiën te geven, en dan zal het volbrachte einde komen.

“De Blijde Boodschap van het Koninkrijk zal over heel de wereld verkondigd worden tot getuigenis voor alle volkeren en dan zal het einde komen.” (Mt 24:14 WV78)

Daarom is het zo belangrijk dat elke volgeling van Christus die taak van verkondiging op zich neemt, en rondom hem of haar de mensen over dat komende koninkrijk vertelt. Hoe dichter wij bij die eindtijd komen hoe belangrijker die prediking is. Als wij beweren onder Christus te zijn, mogen wij onze taak niet licht op nemen en moeten wij hiervan ook getuigen.

Wij horen vastberaden Christus aan te kondigen en de wereld duidelijk laten zien wie Jezus en Jehovah eigenlijk zijn en wat zij voor ons in petto hebben.

Aan de mensen rondom ons kunnen wij laten zien hoe de huidige regeringsleiders niets zijn in vergelijking met de door God geplande regeringsleiders, de vorst Jezus en zijn mederegeerders. Wij moeten er op wijzen dat wanneer de mensenzoon in zijn heerlijkheid zal komen, hij op zijn glorierijke troon zal gaan zitten. En alle natiën zullen voor hem worden vergaderd, en hij zal de mensen van elkander scheiden.

“30 Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen; alle stammen der aarde zullen weeklagen, zij zullen de Mensenzoon op de hemelwolken zien komen met macht en grote heerlijkheid. 31 Hij zal zijn engelen uitzenden met luid trompetgeschal om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiteinde van de hemel tot het andere.” (Mt 24:30-31 WV78)

“31  Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie. 32 Alle volken zullen voor Hem bijeengebracht worden en Hij zal ze in twee groepen scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken.” (Mt 25:31-32 WV78)

+

Voorgaande

Aanroepen van Gods Naam

Opgaan naar Jeruzalem 1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning #1 Fundament van vrede in Gods Plan

Opgaan naar Jeruzalem 1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning #3 De komst van de Messias en het hemelse Jeruzalem

Opgaan naar Jeruzalem: Jezus’ laatste reis #2

Gedachte voor vandaag “Bedanken en prijzen voor Gods gerechtigheid” (4 januari)

Besef van nietigheid, uitkijkende naar een door God aangestelde vorst en zijn Koninkrijk

We zijn meer dan overwinnaars

Overdenking: “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij …” (Op. 22:12)

Het Geschreven Woord: Gebruik en verklaring van het woord “Evangelie”

Onder Adem zijnde maakt een taak hebbende

Actief over de gehele wereld

Gods vergeten Woord 24 Getuigen 3 De opdracht om te prediken

Opkomend voor Christus #2 Sprekend uit liefde voor Christus

De nacht is ver gevorderd 18 Studie 3 Lessen uit het verleden 7 Conclusie

++

Aanvullend

 1. Hoe leest u? – Wat leest u?: Eeuwig – eeuwige en eeuwigheid
 2. Bijbelgezegden over God
 3. God die Almachtige Geest die geen mens kan zien
 4. El Shaddai Die verscheen voor Abraham
 5. Kracht en heerlijkheid behoren God toeLooft Jehovah en bezingt Hem met melodieën
 6. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 7. Heer, leer ons bidden #2 Gods Naam Geheiligd – een Komend Koninkrijk volgens Wil van God
 8. U God houdt de toekomst in handen
 9. Plan van God (Broeders in Christus)
 10. Plan van God (Belgische Christadelphians)
 11. Plan van God en wereldvrede
 12. Help ons U in deze deze dag te erkennen
 13. Zacharia: de profeet van Israëls herstel #2 Jeruzalem als navel van de aarde
 14. Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning (Our World)Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning
 15. Wereld waarheen? #3 De Wortelscheut van David (Our World) = Wereld waarheen? #3 De Wortelscheut van David (Some View on the World)
 16. Wereld waarheen? #4 Het Lied van de Serafs (Our World) = Wereld waarheen? #4 Het Lied van de Serafs (Some View on the World)
 17. De Wederkomst en de eindtijd #6 De Dagen van Noach en Lot
 18. Het Koninkrijk Gods is bij u
 19. Gezondene van God (Broeders in Christus)
 20. Gezondene van God (Belgische Christadelphians)
 21. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 22. De bouwer van een Koninkrijk
 23. Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden
 24. Op zoek naar het kostbaarste kerstgeschenk
 25. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 26. De roeping van Christus #1
 27. De roeping van Christus #2
 28. Jezus vertrouwend op zijn God
 29. Een Messias om te Sterven
 30. Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden
 31. Lering over het Koninkrijk der Hemelen was een van de belangrijkste lessen van Jezus
 32. Elohim’s keuze in de wereld
 33. Israël en Gods koninkrijk hand in hand
 34. Kracht en koninkrijk van onze God en de autoriteit van Zijn Christus
 35. Wie was Melchisedek?
 36. Enkele kernpunten van het Christelijk geloof
 37. Niet allen zullen het Koninkrijk beërven
 38. Je roeping niet missen
 39. Weten waar naartoe te gaan
 40. Weest heilig
 41. De grote oceaan van waarheid volledig onontdekt voor mij
 42. De Weg tot verlossing
 43. Tot bewust zijn komen voor huidig leven
 44. Zoekt eerst het Koninkrijk van God – lied
 45. Christus winnen, Jehovah vertrouwen
 46. Verbum Domini
 47. Het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden
 48. Het pad en de roep van Christus
 49. Advertentieoorlog tussen atheïsten en christenen
 50. Oorlog in kerkenland
 51. 500 jaar Evangelieverkondiging, en de verdediging van de Bijbelse leer
 52. Vastberaden Christus aankondigen
 53. Kerk van eenzelfde lichaam levendig houden of laten groeien
 54. Gezelschap in de kerkgemeenschap
 55. Tijden van verandering prachtige kansen voor Kerk
 56. Roeping een dynamisch begrip en blijvende bron van kracht
 57. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 58. De ecclesia als lichaam van Christus
 59. Intenties van de ecclesia
 60. Openluchtprediking
 61. Stadsprediker in de Nederlanden
 62. Predikingswerk in Nederland
 63. Evangelisatiewerk blijvende opdracht
 64. Bijbellezend beeld op Trafalgar Square
 65. Preek middel tot overbrenging christelijke boodschap
 66. Aankondigingsweek in Nederland
 67. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 68. Predikings werk met goede moed steeds kunnen verwezenlijken
 69. Door verkondiging ook geruster
 70. De gave van vreugde
 71. Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #3 Verkondigen van het Goede Nieuws
 72. Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #13 Onbegrijpelijk verkeerde voorstelling door het Wachttorengenootschap #2 Koninkrijk van God
 73. Om de noodzakelijke prediking te verwezenlijken
 74. Christadelfiaanse geloofspunten #10 Uitzending om redding te verkondigen
 75. Christadelfiaanse geloofspunten #19 Koninkrijk van God en Een Duizendjarig rijk
 76. Christadelfiaanse geloofspunten #21 Missie van het komend Koninkrijk
 77. Christadelfiaanse geloofspunten #22 Chiliasme of Millennialisme

+++

Gerelateerd

 1. Koningsdag – Woningsdag – Dag van de Koning der Koningen
 2. EU zal zelfde lot ondergaan, als Jeruzalem
 3. Preek: Nie net die NT (Matt. 1:18-23) nie, maar Jesaja 7:14 inherent self leer dat die Christus uit die MAAGD Maria gebore sou word
 4. Liefdevolle skerp prediking & God se wet en die grondwet
 5. Preek: 1 Konings 19:15-18, Die uitvoering van God se roeping en opdrag in kerk, koninkryk en wȇreld maak ons relevant in hierdie tyd
 6. Preek: Matt. 16:15-18 Bou die GKSA in ons 164-jarige bestaansjaar nog op die volledige Rots: Christus as Verlosser én Koning?

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bedenking, Christen zijn, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Kerkopbouw, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

3 reacties op Een koning wiens troon vast staat sinds eeuwen

 1. Pingback: Een Aandachtige Toehoorder | Broeders in Christus

 2. Pingback: Bidden tot een Onzichtbare God | Broeders in Christus

 3. Pingback: Christus in Profetie #17: Psalm 72 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.