Opkomend voor Christus #2 Sprekend uit liefde voor Christus

Opwekking in Frankrijk

Tussen de intrekking van het Edict van Nantes in 1685 en de dood van Lodewijk XIV in 1715 was het opmerkelijk hoe onder de arme Hugenoten in Zuid-Frankrijk zelfs te midden van hun systematische zuivering een ​​krachtige opwekking of religieuze opleving kon plaatsgrijpen, waardoor schijnbaar het hele aantal van hen de gave van profetie en verkondiging kreeg. De Rooms Katholieke Kerk wenste helemaal niet dat de mensen zo maar de Bijbel konden lezen in hun eigen taal en zonder priesterlijke begeleiding. Voor hen was de leer van de Heilige Schrift enkel stof voor theologen.

Maar toen de Rooms Katholieke Kerk priesters begon uit te sluiten, gingen deze priesters verder prediken en andere mensen opleiden om ook verder het Woord van God te gaan verkondigen. Hierdoor hield op sommige plaatsen het priesterschap op met het versterken van de kerk. Net als het op haar knieën brengen als vazallen van de professionele geestelijkheid konden de mensen die geestelijken nu in een ander daglicht zien.

Verbreking van de macht van angst en terreur

Voor eeuwen was de focus van de kerk er in komen te liggen om geestelijken centraal te stellen en zich niet door de Geest van God te laten geleiden noch door de leer van Christus Jezus. Ook door de aanpassingen die de Rooms Katholieke Kerk deed om “zieltjes te winnen” dreef de wereld weg in afgoderij, navolging van heidense feesten (zoals Kerstmis en Pasen), fantasie en onlogisch bijgeloof. Het creëerde een reeks vormen, maar ontkende de kracht. Het regeerde door angst en niet door geloof.
Het rationaliseerde zijn machteloosheid door belangrijke bekrachtigende delen van de Schrift te herzien als opgehouden. Onder hun priesterschap namen ze zelfs het Woord van God eeuwenlang weg van de mensen, met een liturgie in een taal die de gewone persoon niet vertrouwd was, die de bevolking beheerste door intellect, politiek en heimelijkheid, de evangelisatie-effectiviteit van de congregatie beperkend tot nul.

Verspreiding van Gods Woord in de volkstaal

Predikers als Luther en Calvijn brachten een ware ommekeer. Onder andere door hen kon het Woord van God opnieuw tot leven komen in de harten van velen wanneer zij de kracht herontdekken die in het evangelie is, omdat angst wordt vervangen door geloof, en de waarheid die Jezus heeft gebracht. Niet alleen Jezus woorden werden verduidelijkt, maar meerderen begonnen ook Jezus zijn opdracht te begrijpen en in te zien dat elke volgeling van Jezus Christus eigenlijk zijn woorden moet opnemen en verspreiden.

Door de verspreiding van het Woord van God in de volkstaal kon een echte openbaring plaatsgrijpen. Ook groeide het besef dat Gods Woord niet enkel neergeschreven is voor en/of doorgegeven kan worden door godgeleerden. Dat het  Woord van God er ook is voor de man van de straat werd voor meerderen duidelijk.

Geboorteplaats van een zoektocht naar Bijbelse waarheid

Liefst hield de Katholieke Kerk de “geheimenis” van dat Woord, het Boek der boeken, voor zichzelf, zodat de mensen het fijne van dat werk niet te weten zouden komen, en zo hun on-Bijbelse leerstellingen zouden volgen uit angst voor de verdoemenis die door hen werd gepredikt.

Door uit het Oosten van Europa wegvluchtende waarheidzoekers kon eeuwen geleden de sombere heuvels van de Cevennen de geboorteplaats van een zoektocht naar Bijbelse waarheid worden. De verdrukking van de bevolking die had gekozen om meer te weten te komen van de leer van de reformatoren, zorgde er voor dat mensen nog nieuwsgieriger werden om de waarheid te achterhalen. Meer en meer doken hier en daar waarheidszoekers of Bijbelonderzoekers op die mensen aanspraken over het Woord van God. Om zulke zoekers, lezers van de Bijbel en predikers het zwijgen  op te leggen werden zij achtervolgd en gevangen genomen. In gevangenschap konden ze kiezen om tot inkeer te komen en de Roomse Kerkleer als enige ware te aanvaarden of werden ze gemarteld tot de dood er op volgde.

Van degenen die gevangen waren en werden gemarteld, waren er mensen die ontdekten dat de Christus de weg naar God is en niet dé God is, zoals de Rooms Katholieke Kerk predikte.

Fanatieke predikers

Pays d’Oc of Occitanië, het gebied waar Occitaans wordt gesproken en tegenwoordig onderdeel van Languedoc-Roussillon (regio). Na de kruistochten tegen de katharen kwam Occitanië onder meer directe invloed te staan van de Franse kroon. Daarvoor bestond het veelal uit onafhankelijke staatjes met de Franse of Aragonese koningen als suzerein, maar in praktijk functioneerden ze zonder enige hogere autoriteit.

In de tijd van vervolging werd de protestantse gemeenschap gedwongen om de vergaderingen in het geheim in een afgelegen gebied te houden. Onder verwijzing naar de uittocht van de Israëlieten uit Egypte, in de Cevennen en de Languedoc, kozen ze de naam “église du désert” of “kerk in de woestenij”.

In de vele afgelegen dorpjes stoorden jongens en meisjes zich niet om over Jezus te praten. Zij predikten gearticuleerde berichten in gepolijst Frans, wat dikwijls niet hun moedertaal was. Vanaf 1688 was de beweging van de Geest tussen deze meisjes en jongens zo diepgaand, dat het was alsof de hemel het lijden en martelaarschap van deze Hugenoten in de gaten hield en de wolk van getuigen goedkeurde.
Vanwege deze bovennatuurlijke fenomenen die zich na de intrekkingsakte voordeden, werden deze Hugenoten ook wel “De Franse profeten” genoemd.

Edict van Versailles (l’ Édit de Versailles) was een van Louis XVI uitvaardigingen dat op 29 november 1787 als Tolerantie Edict aan de niet-katholieke bevolkingsgroepen meer vrijheden gaf. In het bijzonder hadden de Hugenoten bepaalde burgerrechten, maar niet de vrije godsdienstuitoefening of volledige juridische gelijkheid.

Dat de kinderen zo goed over het Woord van God konden spreken werd geweten aan het zogezegd fanatiek zijn, dat alarmerend genoeg klonk om Nicolas (seigneur de Chavaignes) en François de Lamoignon de Basville in elke procedure die zij geschikt achtten te rechtvaardigen. Nicholas vocht bij de intrekking van het edict van Nantes  met een vurige ijver tegen de protestanten en werd zelfs beschuldigd van wreedheid. In zijn memoires borstelt Saint-Simon – die er meerdere keren over spreekt – een onflatteus portret van een meedogenloze rentmeester in de Languedoc.
François de Lamoignon de Basville, ridder, markies de Basville, baron van Saint-Yon, heer van Saint-Chéron, kanselier en commandant van de bevelen van de koning, streefde tevergeefs naar hervorming van de organisatie van rechtvaardigheid. Geïnspireerd door de ideeën van de Verlichting sloeg hij erin om de marteling van veroordeelden in afwachting van de executie af te schaffen. Het is de oorsprong van het “l’édit de tolérance” van Versailles, (Édit de Versailles, afgekondigd in 1788) dat de burgerlijke status van protestanten herstelde.

Eer meer vrijheden toekwamen aan de protestanten moesten zij zich shuil houden. Maar niettegenstaande de verdrukking durfden toch vele jongeren met hun geloof naar buiten te komen. Om hun van de lering af te houden vond de Franse regering het best om hun uit het gezin te onttrekken door een verplichte legerdienst, waarbij zij wisten dat het onder de wapens gaan tegen de leer van hen in ging.
De jongeren werden dienovereenkomstig naar de galeien gestuurd of in het leger ingelijfd; de jongere kinderen keerden terug naar hun ouders, met de waarschuwing dat als ze hen mochten profeteren, hun huizen met de grond gelijk zouden worden gemaakt. Bepaalde “merkwaardige profeten” en goede predikers werden vervolgens ter dood gebracht.

Zonen en dochters zullen profeteren

In de tijden van de Camisards en de Hugenoten hun vervolging viel op hoe mensen soms werden  gewaarschuwd om een ​​plek te verlaten vlak voordat de vijand arriveerde, en af ​​en toe waren er sprekers die instructies gaven over waar en wanneer burgers moesten bewegen om de vijand voor te blijven. Sommige mensen getuigden zelfs van een goddelijk licht dat van boven naar beneden kwam om hen te leiden. Vreemd genoeg waren er zeer vele heel jonge predikers.

Een van de verloren kunsten die de Reformatie nieuw leven heeft ingeblazen, was de kunst van het prediken van Gods woord. Prediking gericht op bekering en goddelijk leven is een kenmerk van alle ware opwekkingen. De Geest die iedereen inspireert om te prediken, inclusief vrouwen en kinderen, kan ook aanzien worden als een bewijs van een echte opwekking, alsof de kerk er bij tijden aan herinnerd moet worden welke de opdracht van Jezus was en hoe de profetie van Joël 2:28 moest aanschouwd worden:

“Uw zonen en dochters zullen profeteren.”

Ter beschaming van de wijzen

Het mag ook opvallen hoe de Heilige Geest ervan houdt dingen te doen door mensen waarvan de autoriteiten zeggen dat ze ongekwalificeerd zijn en zo kan men het Bijbelgezegde niet negeren:

“Uit de monden van baby’s en zuigelingen hebt u lof vervolmaakt” (Mat 21:16).

Misschien is het omdat veel van de volwassenen vaak weg waren om tegen de katholieken te vechten, of omdat de volwassenen minder open stonden voor de beweging van de Geest, dat jongeren meer aan het woord kwamen. Waarschijnlijker,
is het  omdat

‘God de dwaze dingen van de wereld heeft gekozen om de wijzen te beschamen’ (1 Kor. 1:27),

zodat alleen Hij zou worden verheerlijkt.

+

Voorgaand:

Opkomend voor Christus #1 Bedreiging voor het Heilig Roomse Rijk

Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #12 Anabaptisten

Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #13 Hutterieten of Hutteriaanse Broeders, Boheemse Broeders en Broederschap van eenheid

Vervolg:

Opkomend voor Christus #3 Noodzaak van verkondiging

 

++

Lees ook

 1. Drie eeuwen onderdrukking bij Hugenoten
 2. Gewortelden in Christus en factoren voor het succes van de reformatie
 3. On-Bijbelse instituut van de kerk
 4. Groep baptisten wijst op belang Reformatie
 5. De wereld van onbijbelse leer #3
 6. 500 jaar Evangelieverkondiging, en de verdediging van de Bijbelse leer
 7. 500 jaar na de ophanging van de 95 stellingen
 8. Hoogdag voor vele protestanten
 9. Een Reformatie die verloren ging
 10. Het belang van het lezen van de Schrift
 11. Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen
 12. Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld
 13. Jezus volgen bevrijdt van faalangst en prestatiedruk
 14. God liefhebben en Bekommeren om je medemensen
 15. Nederlandse vraag om hernieuwd belijden
 16. Het wonder levend houden
 17. Horen bij Christus en één worden met Christus
 18. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #3 Groeiende beweging uit Joodse sekte De Weg
 19. Fullness of summer and abundance of harvest found in the satisfying plenitude of life in Christ

+++

Verder aanvullende lectuur

 1. Church Fathers… Which Church?
 2. Luther’s “A Brief Instruction on what to Look for and Expect in the Gospels”
 3. The Forgotten Huguenots: Part 1: Huguenot History
 4. A German Requiem: Finding Rest Through Great Art
 5. Rescuing The Gospel
 6. The Counter Reformation 1530-1648
 7. Coming in October – Reformation Month
 8. Reformation Month
 9. The Reformation: A Political Catalyst
 10. Breaking free from the shackles of unbelief
 11. The left and religion in world history
 12. What if we returned to the ancient faith?
 13. “Blumen der Wildnis” – Die Catholica als Hüterin des Sinnlichen und Erbin der Naturreligionen
 14. The three rules of theology

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelonderzoek, Christen zijn, Christendom, Christenheid, Drie-eenheid, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Godsdienst, Kerkopbouw, Levensvragen, Religie, Trinitarisme, Wereld, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

8 reacties op Opkomend voor Christus #2 Sprekend uit liefde voor Christus

 1. Pingback: Opkomend voor Christus #3 Noodzaak van verkondiging | Broeders in Christus

 2. Pingback: Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking | Broeders in Christus

 3. Pingback: Angst van reguliere kerken #1 Aanvoerders van nieuw gezond zaad – Belgische Broeders In Christus

 4. Pingback: Angst van reguliere kerken #2 Naar de slag na 1975 – Belgische Broeders In Christus

 5. Pingback: De woorden van Jezus niet alleen horen maar ze ook opvolgen | Broeders in Christus

 6. Pingback: Werk aan de winkel – Belgische Broeders In Christus

 7. Pingback: Het pad en de roep van Christus – Belgische Broeders In Christus

 8. Pingback: Vierders van de geboorte van een god – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.