We zijn meer dan overwinnaars

Op het einde van vorige maand lazen wij hoofdstukken 7-9 van Paulus brieven aan de Romeinen.

In deze wereld levend waar meerdere rijken al gevormd zijn en waar Rusland nu een veroveringsstrijd is aangegaan met Oekraïne en de Westerse allianties, zien wij hoe weinig wij als nietige mens kunnen doen.

Wij kunnen wel dagelijks het “Onze Vader” bidden waarbij wij de grootsheid van God uitdrukken en hopen dat Zijn Rijk spoedig zal komen. Ondertussen moeten wij echter hier op deze aarde trachten te overleven.

Wij hebben wel geleerd dat als Christus in ons is. Of als “de Geest” in ons woont dat wij mooie vooruitzichten hebben om als broers en zusters verenigd te zijn, terwijl wij kunnen zien hoe zij die niet volgens Christus leerstellingen leven, God niet kunnen behagen en ons zullen blijven confronteren met zaken die ons dwars zullen zitten. Maar toch zullen wij ons geen onderdeel van de oude wereld voelen, maar wel van de onder Christus vernieuwde wereld.

“en zij die volgens het vlees leven, kunnen God niet behagen.” (Ro 8:8 WV78)

“Ikzelf leef niet meer, Christus is het die leeft in mij. Voor zover ik nu leef in het vlees, leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij.” (Ga 2:20 WV78)

“Zo is dus wie in Christus is, een nieuwe schepping: het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen.” (2Co 5:17 WV78)

“Onderzoekt en toetst uzelf: staat gij in het geloof? Gij kunt toch van uzelf getuigen dar Jezus Christus in u is? Zoniet, dan hebt gij de proef niet doorstaan.” (2Co 13:5 WV78)

“Hun heeft God bekend willen maken hoe machtig en hoe wonderbaar dit geheim is onder de heidenvolken. En het luidt: ‘Christus is in u’, en ook: ‘de hoop op een eeuwige heerlijkheid.’” (Col 1:27 WV78)

Christus woont in de christenen als zijn geest de bron wordt van de nieuwe ervaring, die hen op een nieuwe manier en met een nieuwe vitaliteit kracht geeft.

Al is het lichaam dood door de zonde, de geest heeft leven door oprechtheid. Paulus speelt met de twee betekenissen van pneuma; in 8:9 betekent het de Geest van God, maar hij is zich bewust van de betekenis ervan als “geest”, dat aspect van het menselijk wezen dat kan worden afgezet tegen “vlees”. Zonder de Geest, de bron van christelijke vitaliteit, is het menselijk “lichaam” als een lijk door de invloed van de zonde (5:12; vgl. 6:6; 7:24; [Kol 2:11]); maar in vereniging met Christus leeft de menselijke “geest”, want de Geest reanimeert het dode menselijke lichaam door de gave van oprechtheid (zie Leenhardt, Romeinen, 209; vgl. M. Dibelius, SBU 3 [1944]: 8-14). Vgl. 1 Pet 4:6.

Hoofdstuk 7 vertelt ons hoe de natuurlijke geest werkt. Paulus werd geconfronteerd met een erkenning van de manieren waarop hij zich niet aan die wet houdt; hij schreef bijvoorbeeld:

“Ik zou niet hebben geweten wat het is om te begeren als de wet niet had gezegd: Gij zult niet begeren” (vers 7).

Maar de menselijke natuur is zodanig dat wetten als deze aanzetten tot het erkennen van begeren! Dagelijks worden wij geconfronteerd met onze wil, die zo veel wil. Daarom moeten wij ons ook nederig opstellen in ons gebed, waarbij wij vragen aan God dat Zijn Wil zal gebeuren en niet de onze.

Wij hebben het prachtvoorbeeld van Jezus Christus, de zoon van God, hoe deze zelfs op een zeer pijnlijk angstaanjagend ogenblik in zijn leven, toch vraagt aan God dat Jehovah Zijn Wil zal laten gebeuren. Met onze gebeden drukken wij ook dikwijls onze wil uit dat Gods Wil volkomen zal verwezenlijkt worden en zo de mens zal vervolmaakt mogen worden in zijn omgeving.

De apostel Paulus raad ons aan om de juiste weg op te gaan en voor Christus Jezus te kiezen. Hij spoort zijn lezers aan om zo te leven dat zij vrucht dragen voor God.

“Broeders, zo zijt ook gij door het lichaam van Christus gestorven ten aanzien van de wet, en gij behoort nu aan een ander, aan Hem die van de doden is opgewekt, opdat wij vrucht dragen voor God.” (Ro 7:4 WV78)

In hoofdstuk 8 moedigt Paulus de volgelingen van Christus aan om positief te denken, d.w.z. geestelijk te denken, en hun gedachten niet te laten dwalen “naar het vlees”, want

“wie in het vlees is, kan God niet behagen” (vers 8).

En daar komt het op aan. Als Christenen moeten wij als Christus Jezus ook God behagen zoals Jezus dat deed.

Zoals Jezus zich als een kind van God gedroeg en naar zijn hemelse Vader bad, moeten wij ook bidden naar onze hemelse Vader. Het is Die hemelse Vader welke wij nu rechtstreeks mogen aanspreken, dankzij wat Jezus voor ons heeft gedaan. We kunnen God aanroepen om over ons land en al zijn mensen te waken. Als gevolg van geweld en misdaad hebben de laatste maanden vele mensen de dood getroffen. We roepen God op als de Juiste Rechter en verzoeken Hem dat er een eind aan al die ellende zou mogen komen.

Wij beseffen dat zo lang het mensen zullen zijn die niet altijd God in hun hart dragen, dat wij in een verdeelde wereld zullen moeten leven. Maar wij hebben hoop dat Jezus, die de autoriteit van God heeft ontvangen, ons op weg kan brengen naar de nauwe poort om zijn Koninkrijk binnen te gaan.

De wereld zal moeten komen in te zien dat de Goddelijke Schepper geen middel onbeproefd heeft gelaten toen Hij het heilsplan maakte. Het is een perfect plan dat ten uitvoer zal gebracht worden, hoe de mensen er ook tegen in mogen gaan. In dat Heilsplan past de Messias of Christos, die als vorst over het aardse koninkrijk zal regeren. Die Gezondene van God heeft als Redder of Messias het bloedoffer gebracht dat de zonde van de wereld verzoent.

Paulus had het ook moeilijk o tot het besef te komen hoe verder te geraken. Hij moest zelfs van zijn paard geslingerd worden en eerst blind gemaakt voor hij kon zien dat hij Jezus moest volgen als de ware. Dit laat niets aan het toeval over. Er is geen grijs gebied. Als u in de zoon, Jeshua of Yahshua Ha Mashiach, Jezus, gelooft, ontvangt u redding.

Paulus vertelt de Romeinen dat zij

“kinderen van God zijn geworden, en indien kinderen, dan erfgenamen – erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus, op voorwaarde dat wij met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden” (verzen 16,17).

Dat lijden gebeurt tijdens ons leven hier op aarde. Ook al geloven wij in Christus zullen wij blijvend zaken ondervinden die ons pijn doen. Niet altijd zal het leven verlopen zoals wij willen. Maar dat willen wij nu ondergaan, zoals ook Jezus zijn leven onderging in Gods Naam. Een Naam die hoog boven alle andere namen verheven is en die wij in volle glorie aanroepen.

Paulus maakt dan een echt uitdagend punt door te zeggen:

“Ik ben van mening dat het lijden van deze tijd niet te vergelijken is met de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden” (vers 18).

Er waren tijden dat Paulus innerlijk kreunde, terwijl hij met spanning wachtte op de aanneming tot zonen, de verlossing van zijn lichaam.

“En niet alleen zij, ook wij zelf, die toch reeds de eerstelingen van de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam.” (Ro 8:23 WV78)

De strijd die wij vandaag in het noorden van Europa waarnemen brengt ook over ons verdriet.  Meerderen van ons worden getroffen door het leed dat aangedaan wordt door c, aards geweld (zoals aardebevingen en modderstromen)  maar wij willen niet gebukt gaan onder een slachtoffersrol. Wij beseffen dat al dat lijden mar een tijdelijk gebeuren is.

Het hoofdstuk van Paulus’ brief bereikt zijn hoogtepunt als hij schrijft:

“in al deze dingen zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik weet zeker dat dood noch leven … noch iets anders in de hele schepping ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer” (verzen 37,39).

Mogen wij allen “meer dan overwinnaars” zijn.

+

Voorgaande

In de hand #4 Angst voor de wereld

Besef van nietigheid, uitkijkende naar een door God aangestelde vorst en zijn Koninkrijk

Begrijpend zingen: Psalm 3: Redding behoort tot God

Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen

++

Aansluitend

 1. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
 2. Jezus vertrouwend op zijn God
 3. Aanwijzingen voor redding te vinden
 4. Divine service (16-10-2013): “The way to salvation/ Die weg na verlossing”
 5. Op zoek naar spiritualiteit 6 Spiritualiteit en gebed
 6. Spelling van Bijbelse namen
 7. Yahushua, Yehoshua, Yeshua, Jehoshua of Jeshua
 8. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 9. Immanuel en een Joodse kijk en christelijke visie
 10. Gezondene van God (Broeders in Christus)
 11. Gezondene van God (Belgische Christadelphians)
 12. Voor ons gestorven om ons tot God te brengen
 13. Zoenoffer
 14. Herfst, Leven en dood, genade, wedergeboorte en heiliging
 15. Geloof in een vervolmaking van de mens en zijn omgeving
 16. Hoe ver wil je gaan in je geloof
 17. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen
 18. Vele kerken
 19. Een kerk naar smaak en taal
 20. Het niemand of niets in de duisternis
 21. Niet onwillig naar de dood gesleept
 22. Enkele kernpunten van het Christelijk geloof
 23. Onze verzoeken klinkend als de gebeden van Jezus
 24. Men zou denken dat gelovigen de wil van God willen doen
 25. Houdend aan Gods Wil
 26. Erkenning van Jehovah’s soevereiniteit
 27. Heer, leer ons bidden #2 Gods Naam Geheiligd – een Komend Koninkrijk volgens Wil van God
 28. Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 3 Gods Koninkrijk kome
 29. Kleine en grote dingen, belangrijke en onbelangrijke zaken
 30. Voorbereiden op moeilijke tijden die op ons af kunnen komen
 31. Wees niet verstrikt
 32. Wie zijn verlangen opvolgen
 33. De roeping van Christus #2
 34. Gedachte voor zondag 12 februari 2023: Jezelf verloochenen en Gods Wil doen terwijl men Jezus wil volgen
 35. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 36. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 37. Overdenking: De vertrouwelijke omgang van God is met wie Hem vrezen (Psalm 25:14)
 38. Begrijpend Zingen – Psalmen 56-59 Red mij van mijn vijanden, o mijn God
 39. Christadelfiaanse geloofspunten #17 Koninkrijk van God – Gehoorzamen en ongehoorzamen opgeroepen voor Jezus zijn rechterstoel

+++

Verder aanverwante lectuur

 1. Ways to Pray in a Board Meeting – Charles Olson skryf in ‘n artikel oor gebed tydens  ‘n kerkraadsvergadering die volgende:
  I often hear the term book-end prayers used to refer to the perfunctory way in which prayer can be scheduled and offered at the beginning and close of a church board meeting.
 2. Wat is de Sleutel? Wie is de Smalle Poort?
 3. “Gebed vir SA”
 4. ‘n Gebed vir mense in die Spervuur
 5. Reputatieschade
 6. Niet van harte

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bedenking, Christen zijn, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Levensvragen, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

3 reacties op We zijn meer dan overwinnaars

 1. Pingback: Een Aandachtige Toehoorder | Broeders in Christus

 2. Pingback: Voldoende redenen om tot God te bidden – Belgische Broeders In Christus

 3. Pingback: Bidden naar Gods Wil – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.