Bidden tot een Onzichtbare God

Velen vragen ons waarom zij zouden bidden tot een wezen dat zij niet kunnen zien.

Zij hebben gelijk met te zeggen dat wij God niet kunnen zien, maar dat betekent niet dat wij God niet zouden kunnen waarnemen. Als wij goed rondom ons kijken zijn er heel wat dingen die de Hand van God en het Werk van God laten zien.

Wij die ziende zijn, moeten onze ogen gericht houden op die Ongeziene of Onzichtbare.

“Maar hij voegde er aan toe: ‘Mijn gelaat kunt gij niet zien, want geen mens kan mijn gelaat zien en in leven blijven.’” (Ex 33:20 WV78)

Maar ook al is Die Onzichtbare God een Geest betekent dat niet dat wij als mensen met onze menselijke natuur Hem niet zouden kunnen bereiken. Dankzij Hem kunnen wij niet enkel nu ons leven ervaren maar zullen wij ook in de toekomst van een ongelofelijk leven kunnen genieten.

“God is geest, en wie Hem aanbidden moeten Hem in geest en waarheid aanbidden.’” (Joh 4:24 WV78)

“Gij hebt gezegd: ‘Jahwe onze God heeft ons zijn grote heerlijkheid laten aanschouwen en wij hebben Hem uit het vuur horen spreken. Wij hebben heden ervaren, dat een mens in leven kan blijven als God tot hem spreekt.” (De 5:24 WV78)

Al diegenen die willen zullen namelijk als zij bereid zijn Jehovah God te willen zoeken, Hem ook kunnen vinden.

“Zoekt Jahwe, gij allen, ootmoedigen van het land, die zijn geboden naleeft; zoekt de gerechtigheid, zoekt de ootmoed! Dan vindt gij misschien een schuilplaats op de dag van de toorn van Jahwe. de vijand in het westen” (Sef 2:3 WV78)

“Zoekt Jahwe, nu Hij te vinden is, roept Hem aan: Hij is nabij,” (Jes 55:6 WV78)

Dat aanroepen kan door middel van gebed, waarbij God hen die Hem zoeken Hem zal laten vinden en hen ook zal aanhoren en hen zal belonen. Maar wij moeten er van bewust zijn dat er na het zoeken en vinden er ook geloof zal moeten bij komen, want zonder geloof is het onmogelijk om God welgevallig te zijn.

“en zonder het geloof is het onmogelijk aan God te behagen; wie bij God wil komen, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont allen die Hem zoeken.” (Heb 11:6 WV78)

“Maar daar wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken van de wet, maar alleen door het geloof in Jezus Christus, zijn ook wij in Jezus Christus gaan geloven, om gerechtvaardigd te worden door het geloof in Christus en niet door de werken van de wet zal geen mens gerechtvaardigd worden.” (Ga 2:16 WV78)

“Maar hoe kan men Hem aanroepen zonder in Hem te geloven? Hoe in Hem geloven zonder van Hem te hebben gehoord? Hoe kan men van Hem horen, als niemand Hem verkondigt?” (Ro 10:14 WV78)

“Want Christus is niet het heiligdom binnengegaan dat, door mensenhanden gemaakt, slechts een symbool is van het waarachtige heiligdom; Hij is de hemel zelf binnengegaan om er nu, voor onze zaak, bij God present te zijn.” (Heb 9:24 WV78)

Dat is namelijk het mooie, dat wij nu een mens daarboven aan de rechterhand van God hebben zitten, die bereid is om voor ons als bemiddelaar op te treden. In zijn naam kunnen wij God naderen en bidden tot God.

“Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen; weer verlaat Ik de wereld en ga naar de Vader.’” (Joh 16:28 WV78)

“Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus misschien, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en die, gezeten aan Gods rechterhand, onze zaak bepleit?” (Ro 8:34 WV78)

Die pleitbezorger maakt dat wij niet hoeven te vrezen dat God ons niet zou begrijpen. Trouwens is God de enige die ons door en door kent en zelfs onze diepste geheimen, verborgen diep in ons hart, kent.

“Maar Jahwe zei tot Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen of zijn rijzige gestalte; hem wil ik niet. Want God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar Jahwe naar het hart.’” (1Sa 16:7 WV78)

“Heel het gedrag van een mens mag in zijn eigen ogen rechtschapen zijn, maar Jahwe toetst de harten.” (Spr 21:2 WV78)

“Ik Jahwe, doorgrond hart en nieren, Ik vergeld ieder naar zijn gedrag. naar de vrucht van zijn werk.” (Jer 17:10 WV78)

“En Hij die de harten doorgrondt, weet waar de Geest op zint, want Hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling.” (Ro 8:27 WV78)

“Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus misschien, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en die, gezeten aan Gods rechterhand, onze zaak bepleit?” (Ro 8:34 WV78)

“Daarom is Hij ook in staat hen die door zijn tussenkomst God naderen voor altijd te redden, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.” (Heb 7:25 WV78)

Wij moeten dus niet bang zijn om beroep te doen op die tussenkomst van Jezus Christus onze Heiland. Hij was enkele eeuwen geleden door meerdere mensen gezien en gehoord. Als profeet of man van God kwam hij die Onzichtbare God verklaren. Hij wees er op hoe wij Die God moesten vertrouwen, aanhoren maar ook hoorden te aanbidden. Ook hij vergat niet te bidden tot de God van Israël. Ook hij riep tot God in zijn moeilijkste uren van zijn leven, waarop er zelfs een ogenblik dacht dat God hem verlaten had, waarop hij tot God riep met luide stem:

“‘Eli, Eli, lema sabaktani? dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’” (Mt 27:46 WV78)

Wij moeten niet wachten tot wij ook in onze moeilijkste uren van ons leven komen. Maar zoals Jezus eerder had gevraagd aan God dat niet Jezus wil zou geschieden maar wel de Wil van God, horen wij ook te bidden tot God dat Zijn Wil zal geschieden en dat wij mee in Zijn Plan mogen behoren.

“’Vader, als Gij wilt, laat dan deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet mijn wil, maar uw wil geschiede.’” (Lu 22:42 WV78)

“Ik kan niets uit Mijzelf: Ik oordeel naar wat Ik hoor en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat Ik niet mijn eigen wil zoek, maar de wil van Hem die Mij zond.” (Joh 5:30 WV78)

“Daarom, weest niet onverstandig, maar tracht te begrijpen wat de Heer wil.” (Efe 5:17 WV78)

Als wij dan bidden to Die Onzichtbare laten wij zoals Jezus ook ten volle vertrouwen in God en te luisteren naar wat Hij wil van ons. Hierbij moeten wij ons geloof als schild gebruiken om te weerstaan wat er van buiten af allemaal op ons af komt. Hierbij bewust zijnde dat al het wereldse toch voorbij gat, maar dat zij die volhouden gezegend zullen zijn en met trots zullen mogen opkijken naar hun ‘Onzichtbare God’.

“mijn God, mijn rots – ik schuil bij Hem; mijn schild, de horen die mij redt, mijn citadel, mijn toevlucht, mijn bevrijder: uit het geweld bevrijdt Gij mij.” (2Sa 22:3 WV78)

“(18:36) Uw beveiligend schild heft Gij voor mij, uw hand houdt mij recht overeind. Door uw goedheid wassen mijn krachten.” (Ps 18:35 WV78)

“(84:12) Want een wering, een schild is de Heer, zijn gunst schenke God ons, zijn luister; de Heer zal geen zegening onthouden aan wie in oprechtheid hun weg gaan.” (Ps 84:11 WV78)

“Met zijn wieken zal Hij u dekken, gij vindt onder zijn vleugelen toevlucht. Een schild, een rondas is zijn trouw.” (Ps 91:4 WV78)

“Hanteert daarbij het grote schild van het geloof, waarmee gij alle brandende pijlen van de boze kunt doven.” (Efe 6:16 WV78)

“En die wereld gaat voorbij met heel haar begeerlijkheid, maar wie de wil doet van God blijft in eeuwigheid.” (1Jo 2:17 WV78)

Ook al moeten wij dat schild van God meermaals gebruiken tijdens ons leven, weten wij dat die verdrukking die wij moeten verduren slechts tijdelijk is en dat wij God meer moeten vrezen dan enig mens.

“Leg uw leven de Heer in de hand, bouw op Hem: Hij zal het volvoeren.” (Ps 37:5 WV78)

“(55:23) Werp wat u bezwaart op de Heer, Hij zelf zal zorg voor u dragen: Hij gedoogt in de eeuwigheid niet dat een rechtvaardige ten val komt.” (Ps 55:22 WV78)

“Daar bevestigden zij de leerlingen in hun goede gesteldheid, spoorden hen aan in het geloof te volharden en zeiden dat wij door vele kwellingen het Rijk Gods moeten binnengaan.” (Hnd 14:22 WV78)

“Laat de hoop u blij maken, houdt stand in de verdrukking, volhardt in het gebed.” (Ro 12:12 WV78)

“Als gij van de wereld zoudt zijn, zou de wereld liefhebben wat haar toebehoort. Daar gij echter niet van de wereld zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld u.” (Joh 15:19 WV78)

“Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging.” (Flp 4:6 WV78)

“Bidt zonder ophouden.” (1Th 5:17 WV78)

Ook al is God Onzichtbaar vertrouwen wij er op dat Hij allen die hem aanroepen nabij is.

“Want de Heer kent de weg der rechtvaardigen, doch het pad van de bozen breekt af.” (Ps 1:6 WV78)

“maar de goddelozen worden uit het land weggevaagd en de trouwelozen worden er uitgeroeid.” (Spr 2:22 WV78)

“De Heer kent de dagen der vromen, eeuwig blijft hun het erfdeel bewaard:” (Ps 37:18 WV78)

“Maar de grondsteen, door God gelegd, ligt vast, en hij draagt het opschrift: De Heer kent de zijnen, en: Laat ieder die de naam des Heren noemt, ver blijven van ongerechtigheid.” (2Ti 2:19 WV78)

“Want de ogen van de Heer zijn gericht op de rechtvaardigen en zijn oren gewend naar hun smeken. Maar zijn gelaat keert zich tegen hen die kwaad doen.” (1Pe 3:12 WV78)

+

Voorgaande

God is een verhaal #1 Een sensationeel krantenkopje

Om te onthouden (of niet te vergeten): God is!

Gedachte bij de Bijbellezing van 27 december: Elihu verklaart de majesteit van God

Psalmen over Redding van de Allerhoogste God

Een koning wiens troon vast staat sinds eeuwen

Ons gebed en een luisterende Vader

Een Aandachtige Toehoorder

Gebeden als een manier om mensen in moeilijkheden te dienen

Gedachte voor vandaag: “God vragen tegen de vijanden op te staan” (03 januari)

Gedachte voor vandaag “Overtreding wordt vergeven” (15 januari)

Gedachte voor vandaag “Bedanken en prijzen voor Gods gerechtigheid” (4 januari)

Overdenking: “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij …” (Op. 22:12)

++

Aanvullende artikelen

 1. El Shaddai Die verscheen voor Abraham
 2. Fundamenten van geloof 3: De Persoonlijkheid van God
 3. Kracht en heerlijkheid behoren God toe
 4. Begrijpend zingen: Psalm 19 De hemelen vertellen Gods eer
 5. Snoei uw problemen
 6. Op zoek naar spiritualiteit 6 Spiritualiteit en gebed
 7. Gebed is een geloofszaak
 8. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 9. Bidden voor wat we willen of niet willen
 10. Leer mij bidden
 11. De Bijbel en Bidden
 12. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #1 Konings Geloof
 13. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 14. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid
 15. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 16. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God
 17. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude
 18. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor
 19. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie
 20. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #9 Gebed #7 Reden voor gebed
 21. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 22. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 23. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 24. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden
 25. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed
 26. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging
 27. Paul’s Gebedsverzoeken Doorzetten
 28. Gebed geen excuus zijn om niets te doen
 29. Onze verzoeken klinkend als de gebeden van Jezus
 30. Een gebed tot Onze Vader volgens Jezus
 31. Heer, leer ons bidden #4 Betreft verzoeking en verlossing van het kwade
 32. Gebed voor Vergeving
 33. Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 3 Gods Koninkrijk kome
 34. Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 4 Gods Wil geschiede
 35. Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 6 Vergeven
 36. Lastigheid om te bidden
 37. Als je problemen al langdurig zijn, probeer te knielen
 38. Kan men kwaad afwenden door te bidden
 39. Zeker zijnde van Bevrijding
 40. De roeping van Christus #2
 41. Kracht en koninkrijk van onze God en de autoriteit van Zijn Christus
 42. Sta op in de ochtend en bidt voor de zegen van de Heer
 43. Werk met vreugde en bidt liefdevol
 44. Altijd verheugend zonder ophouden biddend
 45. Themadag ‘Hoop voor een biddende kerk’
 46. Amerikaanse zeiler gered na 66 dagen vermist – Survival, rescue of sailor missing since January

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelcitaten, Christen zijn, Christenheid, Gebed, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Levensvragen, Religie en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Bidden tot een Onzichtbare God

 1. Pingback: Geen vrees om vol vertrouwen tot God te bidden – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.