Aanroepen van Gods Naam

Over geheel de aarde kan men volkeren vinden die zich tot een god, godheid of goden wenden om dingen af te smeken. zij roepen hun godheid of godheden aan. Wij kunnen zien dat zelfs alle niet-bijbelse religies hiervan doordrenkt zijn.

Het lijkt wel of de mens niet zonder goden kan waarbij zij op deze goden wil rekenen om het goed verloop van hun leven te verzekeren. Om alles in hun leven goed te laten verlopen zoekt de mens zijn heil in het ‘gunstig stemmen’ van de goden waar hij in gelooft. Bij meerdere volkeren kan men ook zien dat zij die geloof hechten aan goden ook bereid zijn om niet enkel die goden goedgunstig te stemmen door het stipt naleven van voorschriften, het stipt volbrengen van voorgeschreven rituelen en het zo zorgvuldig mogelijk uitspreken van de voorgeschreven ‘heilige formules’ die ze zich eigen willen maken.

De mens heeft als het ware een nood aan spiritualiteit en zoekt naar de verbanden van zijn geestelijke en lichamelijk welzijn met mogelijke geestelijke of buitenwereldse elementen. hierbij zoeken zij ook mogelijke wijzen van leven en mogelijkheden om hun relaties met anderen goed op te bouwen. Geconfronteerd met bepaalde gebeurtenissen in het leven, zoals geboorte, verloving, huwelijk, sterven, willen vele mensen die gebeurtenissen gebruiken om zich te bezinnen en om te feesten of te gedenken. Bij die feesten zijn er door de geschiedenis heen allerlei gebruiken gekomen die volkeren zich eigen gemaakt hebben en zijn komen te behoren tot de tradities.

Bij meerdere volkeren en geloofsgroepen kan men bepaalde standaard gebeden en riten vinden, waarbij men bij de herhaling er van hoopt dat zij beantwoord zullen worden. Die standaard gebeden of formules moeten de gelovigen van die geloofsgroep het gevoelen geven dat zij de beste formule gebruiken om iets af te smeken. Bij velen wordt het Gebed ook een geloofszaak, maar voor velen is er bij die gebeden ook een mogelijkheid om verbondenheid te voelen, zo wel met anderen die ook die formules gebruiken als een gehechtheid met de persoon of godheid tot wie zij bidden.

Als de mensen bidden of dingen of goden aanroepen hopen zij op die aanroeping reactie te krijgen. Zij hopen dat er gevolg aan hun woorden en bewegingen zal gegeven worden. Met hun actie, uitspreken van formules, of vrij gemaakte smeekgebeden, verwachten zij dat hun wensen of verwachtingen in vervulling zullen komen.

Zoals wij bij meerderde volkeren allerlei rituelen en gebeden kunnen vinden kan men deze ook aantreffen bij Joden, Christenen en Moslims.

Wij als volgelingen van Christus moeten beseffen dat het ‘aanroepen van Gods naam’ veel meer inhoudt dan het uitspreken van een formule. Godsnaam’ is een uitdrukking van zijn karakter (zie “Hoe leest u?” op blz. 24/25). Het spreekt van Gods vergevingsgezindheid:

“JHWH, JHWH, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar de schuldige houdt Hij zeker niet onschuldig.” (Exodus 34:6-7)

Het vernoemen van schuldigen en zondigen moet ons aan het denken brengen. Het moet ons doen beseffen dat het vermijden van zonde een belangrijk element is in het vervullen of antwoord krijgen van onze verzoeken of aanbidding. Voor de Almachtige Goddelijke Schepper van hemel en aarde en alle mensen, is het belangrijk dat er besef van het eigen gedrag is. Er hoort een bewustzijn te zijn van het eigenik“.

Bij de vele volkeren hier op aarde kan men mensen allerlei goden, figuren of zelfs natuurelementen zien aanbidden. Dit valt helemaal niet in goede aarde bij de Schepper van dit alles. In Zijn Woord kan men duidelijk vinden hoe Hij zulke aanbidding verfoeit. Hij wenst zelfs de enige Ware aanbidding. Op dat vlak mogen wij zelfs aannemen dat Hij zelfs een jaloerse godheid mag of kan zijn.

De Grote Enige Ware God heeft Zijn Heilige Naam bekend gemaakt voor altijd en vereist deze niet op onwaardige wijze te gebruiken.

“ Bovendien zei God tot Mozes: ‘Dit moet ge de Israelieten zeggen: JHWH {Jehovah}, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, zendt mij tot u. Dit is mijn naam voor altijd. Zo moet men Mij aanspreken, alle geslachten door.” (Ex 3:15)

“ Ik ben Jehovah, dat is mijn naam, mijn glorie deel Ik met geen ander, mijn roem niet met de godenbeelden.” (Jes 42:8)

“(83:19) weten zij dat slechts Gij – wiens naam Jehovah is – over heel de aarde ten troon zit.” (Ps 83:18)

“ Gij zult de naam van Jehovah uw God niet lichtvaardig gebruiken; want Jehovah laat degenen die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft.” (Ex 20:7)

Jezus leerde aan zijn toehoorders hoe zij zouden kunnen bidden. Dat voorbeeldgebed dat hij gaf is nog steeds een gebruikelijke formule. In dat “Onze Vader” maken de bidders duidelijk dat zij die Naam hoog willen prijzen.

“Geheiligd zij Uw Naam”

Deze heiliging of apart plaatsing kan enkel gebeuren als er voldoende mensen er voor zorgen dat Die Naam gekend geraakt en dat mensen de belangrijkheid van die Naam gaan inzien. Hiervoor is prediking of verkondiging nodig.  Die prediking, evangelisering of kenbaarmaking van de Naam moet de mensen ook duidelijk maken hoe belangrijk Die Naam is en waarom Deze ook apart moet geplaatst worden of een speciale eer moet krijgen.

De Ene Enige Ware God Jehovah Die alles geschapen heeft is niet van plan Zijn glorie met anderen te delen. Hij verwacht van zijn aanbidders volledige toewijding. Ook al zal dat misschien niet altijd gemakkelijk zijn. De Enige Ware Godheid belooft wel dat dat werkelijk tot nut zal zijn, terwijl het bidden tot beelden of voorwerpen weinig nut zal hebben.

“7 Houd u niet op met die goddeloze en zinneloze mythen. Oefen u in de vroomheid. 8 Oefening van het lichaam heeft beperkte waarde, maar de voordelen van de godsvrucht zijn onbeperkt, want zij houdt beloften in zowel voor dit leven als het toekomstige.” (1Ti 4:7-8 WV78)

“ Nu brengt de godsvrucht ongetwijfeld grote winst, maar alleen voor hem die tevreden is met wat hij heeft.” (1Ti 6:6 WV78)

“ Toen zei Jezus hem: ‘Weg, satan: er staat geschreven: De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.’” (Mt 4:10 WV78)

“ God is geest, en wie Hem aanbidden moeten Hem in geest en waarheid aanbidden.’” (Joh 4:24 WV78)

“ Zij eren Mij, maar zonder zin, en mensenwet is wat zij leren.” (Mt 15:9 WV78)

Enkel de aanbidding van de allerhoogste Godheid heeft zin. Daarbij gebruiken wij ook best Zijn Naam.

David zegt:

“ JHWH is nabij. JHWH is wie Hem aanroept nabij, elk die Hem aanroept in vertrouwen.” (Ps 145:18)

Het gaat dus niet om het simpele aanroepen als zodanig, maar om de gezindheid waarmee dat gebeurt. Ook de apostel Paulus vraagt:

“Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben?

… Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap (in het Grieks:een evangelie) brengen” (Romeinen 10:14-15).

Bij hen die Jehovah God met Zijn Naam aanroepen moet er eensgezindheid zijn en moet er de wil zijn om het evangelie uit te dragen. In het evangelie of het Goede Nieuws van Gods Koninkrijk, gaat het om een beroep op de reddende kracht van Jezusofferdood. Maar wij kunnen die reddende kracht alleen deelachtig worden wanneer wij er oprecht naar streven ook zelf die ‘gezindheid van Christus’ te hebben en te tonen.

++

Aansluitende lectuur

 1. Aanbidding
 2. Is daar een veroorzaker van alles
 3. Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 1 Veel goden
 4. Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten
 5. Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god
 6. Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 1 Een scheppend Wezen om aanbeden te worden
 7. Op zoek naar een God boven alle goden
 8. God versus goden
 9. Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem
 10. Jehovah voornaamste hooggeplaatste
 11. Bijbelgezegden over God
 12. De Bijbel en Bidden
 13. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 14. Zit je met vele vragen vind dan een site die misschien antwoorden kan geven op levensbelangrijke vragen
 15. Alles aan de Ene onderworpen
 16. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 17. Bereshith 2:4-14 Adem en leven plaatsing door de Elohim God
 18. Op zoek naar spiritualiteit 6 Spiritualiteit en gebed
 19. Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit
 20. Katholieke Kerk eist gebed op in haar instellingen
 21. De eerste christenen hun vieringen
 22. Zeven Feesten van God de belangrijkste feesten van de hele Bijbel
 23. De zeven Feesten van God
 24. Kolossenzen 2:16 en de jaarlijkse feesten
 25. Religieuze feesten in mei 2016
 26. Saturnus, Janus, Zeus, Sol, donkerte, licht, eindejaarsfeesten en geschenken
 27. Neem afstand van heidense vastenperiodes
 28. Weest gezond van verstand en weest waakzaam met het oog op gebeden
 29. Weest waakzaam met het oog op gebeden
 30. Altijd verheugend zonder ophouden biddend
 31. Gebedsverhoring niet door verlanglijstje
 32. Bidden en mediteren
 33. Lastigheid om te bidden
 34. Begin met het weg voeren van kleine stenen om een berg te verwijderen
 35. Hersenen beschouwen gebed als gesprek
 36. Heeft het zin om te bidden?
 37. Als je denkt dat je te klein bent om effectief te zijn
 38. Mensen die bidden reageren gezonder op stress
 39. Gebed is een geloofszaak
 40. Biddenden zijn nooit alleen
 41. Themadag ‘Hoop voor een biddende kerk’
 42. Kan men kwaad afwenden door te bidden
 43. Bidden is een eenvoudige blik op God
 44. Gebed belangrijk aspect in ons leven
 45. Kracht van het gebed
 46. Gebed heeft ons getroost in ons verdriet
 47. Laat ons bidden alsof wij het reeds verkregen hebben
 48. Indien je bid zal je niet ontchoocheld worden
 49. Goede impact van gebed op de mens
 50. Ruimte voor gebed maken in zomervakantie
 51. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 52. Oproep tot gebedsleven in video-boodschap
 53. Niet even bidden en weer terug de drukte in
 54. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 55. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem
 56. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie
 57. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 58. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor
 59. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #12 Gebed #10 Gesprek met een Vriend
 60. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 61. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 62. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden
 63. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed
 64. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging
 65. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 66. Kruisen en Iconen stukslaan
 67. Schoonheid van heiligheid
 68. Aanbiddingsmuziek en opzweping in kerken
 69. Schoonheid van heiligheid
 70. Niet toegeven aan de wereld

+++

Gerelateerde lectuur

 1. Waarheid en Geloof // Truth and Faith
 2. De Dingen van Boven
 3. Koningen, Priesters & Schapen
 4. De God van Doorbraak
 5. Kus de Grond
 6. Waalwijk viert boeddhistisch lentfeest
 7. Vriendskap onder druk geplaas
 8. ‘n Gebed vir swaarkry dae…
 9. One Prayer to break all curses and Cast out Demons Very Powerful!! – Gebed dat alle vloeken verbreekt en demonen doet wijken
 10. Lofprysing tot GOD
 11. Nee, ek sal nie vir jou bid nie.
 12. Verlange (Omgee) vir ander
 13. Word jou gebede beantwoord?
 14. Here, ons moet praat!

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Drie-eenheid, Gebed, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Levensvragen, Religie, Wereld en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

16 reacties op Aanroepen van Gods Naam

 1. Pingback: Hoe leest u?: “Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met mijn naam JHWH ben Ik hun niet bekend geweest.” | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Begrijpend Zingen: Psalm 8: Heerschappij mens en luister – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: Erkenning van Jehovah’s soevereiniteit | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Het bewijs van Gods bestaan 1. De weg van veel goden naar geen God | Stepping Toes

 5. Pingback: In Naam van God – Belgische Broeders In Christus

 6. Pingback: God heeft nooit Zijn Naam veranderd en zal deze ook niet veranderen – Belgische Broeders In Christus

 7. Pingback: Manifestering van Jehovah God – Belgische Broeders In Christus

 8. Pingback: Voorbeelden voor een te volgen weg | Broeders in Christus

 9. Pingback: De Adem Die Zich kenbaar maakte – Jeshuaist

 10. Pingback: Ik manifesteer een perfecte blogpost | From guestwriters

 11. Pingback: Zacharia: de profeet van Israëls herstel #5 De vijanden verdelgd – Belgische Broeders In Christus

 12. Pingback: Heer, leer ons bidden #1 Onze Vader – die in de hemel zijt – Belgische Broeders In Christus

 13. Pingback: Heer, leer ons bidden #2 Gods Naam Geheiligd – een Komend Koninkrijk volgens Wil van God – Belgische Broeders In Christus

 14. Pingback: Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 1 Rond Gods Heilige Naam – Belgische Broeders In Christus

 15. Pingback: Recht en gerechtigheid zeer belangrijke begrippen – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 16. Pingback: Rond vrijheid en gerechtigheid | Broeders in Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.