Besef van nietigheid, uitkijkende naar een door God aangestelde vorst en zijn Koninkrijk

Op de Belgische site van de Broeders in Christus en op Bijbelvorser zijn de afgelopen dagen artikelen verschenen waarbij er naar het modelgebed van Jezus wordt gekeken.

Bij dat modelgebedHet Onze Vader” wordt duidelijk gemaakt dat men een vertrouwde relatie wil aanhouden, een van Vader en zoon of dochter. Er is de persoonlijke band tot God: Hij is de “Vader” die wij ook zo mogen aanspreken.

Bij dat aanspreken geven wij wel toe dat Hij Die in de hemel is door anderen Zijn Naam als bijzonder aanschouwt moet worden. Want de Naam van Die Vader is “heilig” wat betekent dat deze als ‘apart’ moet aanschouwt worden.

In de oudheid moesten de mensen zich via de priesters to God wenden. Na de komst van de Gezondene van God en Jezus zijn zoenoffer, kunnen wij nu rechtstreeks tot God bidden.

Wij zijn niet ontslagen om godsdienst te bedrijven. Neen, ook wij horen op te zien naar God en Hem te eren, zoals de Hebreeën deden. Wij moeten Gods Naam hoog achten, deze aanroepen en deze eren.

Één van de fundamenten van ons geloof is dat Die God Die wij met Vader aanspreken, de Enige Ware en Eeuwige God is Die hemel en aarde geschapen heeft en boven alle goden staat. Van Hem weten en geloven wij dat Hij Zijn troon in de hemel heeft (Psalm 11:4). Als wij dan bidden tot Hem hopen wij dat Hij daar in de hemel, de vaste plaats van Zijn woning (1 Kon. 8:39) naar ons wil luisteren.

Naar Hem toegaande beseffen wij wel dat Hij de enige Heerser…de Koning der koningen en de Here der Heren is, Die als Enige alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen van de mensen gezien heeft of zien kan.

“15 die God ons te rechter tijd zal doen aanschouwen, Hij, de gelukzalige, de enige heerser, de grote koning en de opperste heer, 16 die alleen onsterfelijkheid bezit en woont in ongenaakbaar licht. Geen mens heeft Hem gezien of is in staat Hem te zien. Hem zij eer en eeuwige macht! Amen.” (1Ti 6:15-16 WV78)

Ook al kunnen wij God niet zien willen wij wel geloven in Hem en Zijn wonderwerken aanschouwen. Als wij namelijk rondom ons in de natuur kijken, kunnen wij niet blind blijven voor wat God geschapen heeft en nog dagelijks laat zijn. Hij is het “Wezen” het “Zijn” Zelf, de “Ik ben die ben”.

“Toen sprak God tot Mozes: ‘Ik ben die is.’ En ook: ‘Dit moet gij de Israelieten zeggen: Hij-is zendt mij tot u.’” (Ex 3:14 WV78)

“Want Ik ben Jahwe, uw God, de Heilige van Israel, uw Redder; Egypte geef Ik om u los te kopen, Kus en Seba geef Ik in uw plaats:” (Jes 43:3 WV78)

Het is naar Die God, die geen mens is, maar een geest, dat wij bidden.

“Neen, Ik zal mijn vlammende toorn toch niet koelen, Efraim niet opnieuw te gronde richten, want Ik ben God, Ik ben geen mens, Ik ben de Heilige in uw midden. Ik laat Mij niet gaan in mijn toorn.” (Hos 11:9 WV78)

“God is geest, en wie Hem aanbidden moeten Hem in geest en waarheid aanbidden.’” (Joh 4:24 WV78)

Als wij dus naar Die God bidden moet onze geest een juiste ingesteldheid hebben. Hierbij moeten wij ons nederig opstellen voor Hem Die de Allerhoogste is.

De openingsregels van het “Onze Vader”, drukken hetzelfde sentiment uit als het begin van een ander beroemd gebed, de Kaddisj (Kaddesj), een van de belangrijkste gebeden van het jodendom, naast het Sjema en het Sjemonee esree. In het regulier onderdeel van de synagogedienst wordt God in zeer veel termen geprezen.

De tekst is als volgt:

Moge Zijn grote naam verheven en geheiligd worden
in de wereld die Hij geschapen heeft naar Zijn wil.

Men geeft daarbij ook de hoop te kennen dat Jehovah God Zijn Grote Naam gezegend zal zijn nu en voor altijd.

Zoals bij het Onze Vader, wordt er uitgekeken naar het Rijk van God. Er wordt in de Kaddisj gebeden:

Moge Zijn koninkrijk erkend worden in uw leven en in uw dagen
en in het leven van het gehele huis van Israël,
weldra en spoedig.

Daar drukt men de hoop uit dat dit Koninkrijk zelfs spoedig zou mogen komen. Ook wij in het Onze Vader bidden voor die komst van dat Rijk.

“9  Gij moet daarom zo bidden:

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd;
10 Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede Op aarde zoals in de hemel.” (Mt 6:9-10 WV78)

In meerdere Joodse teksten komt die oproep voor heiliging van Gods Naam en een komend Koninkrijk voor.

Al de rijken die deze wereld hebben gekend hebben niet de verwachte vrede kunnen brengen. Maar door de Volmaakte God Die als Volmaakte Vorst Zijn Rijk aan het mensdom aanbiedt, zullen wij met dat Rijk een volmaakt vredevol koninkrijk mogen bewonen.

Tot nu toe hebben wij steeds een onvolmaakte wereld gehad doordat onvolmaakte en zondige mensen die wereld beheersten. De wereld komt voort uit ons handelen en ons handelen wordt aangestuurd door ons denken, onze psyche, ons bewustzijn. We denken verdeeld, we denken in tegenstellingen en daarom handelen we verdeeld, creëren we een verdeelde wereld en houden we die wereld in stand. Het probleem ligt dus niet buiten onszelf, maar in onszelf. Daar ligt ook de oplossing.

Jezus heeft aangetoond dat het mogelijk is om volgens de Wil van God te leven en te handelen. Hij was volledig zonder fout en daarom is het ook niet slecht als wij hem als onze vorst hier op aarde begroeten. Jehovah God heeft die macht aan Zijn zoon overgedragen, waardoor wij hier in het Koninkrijk van Christus de volledige vrede zullen kunnen vinden.

Toen Jezus terechtstond en er over zijn leven werd beslist, gaf hij de Romeinse landvoogd van Judea te kennen dat zijn koninkrijk geen deel zou uitmaken van deze wereld.

“Jezus antwoordde:

‘Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap van deze wereld zijn, dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben, dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel niet van hier.’” (Joh 18:36 WV78)

Het Koninkrijk van Christus is niet enkel ‘niet van hier’, maar ook niet helemaal toebehorende aan Christus. Jezus heeft wel de autoriteit van God gekregen, maar uiteindelijk behoort alles God toe. Jezus zal het Koninkrijk later namelijk overdragen aan zijn hemelse Vader, de Oppervorst Jehovah.

“Jezus trad nader en sprak tot hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.” (Mt 28:18 WV78)

“daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen, na alle heerschappijen en alle machten en krachten te hebben onttroond.” (1Co 15:24 WV78)

Van de 162 keer dat het Griekse woord basileia in de Griekse Geschriften voorkomt, staat het 55 keer in het verslag van Mattheüs, waar het meestal duidt op Gods hemelse bestuur. Mattheüs gebruikt de term zo vaak dat zijn evangelie ook veelvuldig het Koninkrijksevangelie genoemd wordt.

Het evangelie is namelijk de goede boodschap of de geschriften van de aanbrenging van het Goede Nieuws. Dat Goede Nieuws of Blijde Boodschap, is namelijk dat vooruitzicht ook dat komende Koninkrijk waarvoor wij dan ook bidden.

Indien Jezus zijn koninkrijk een deel dezer wereld zou zijn, had in Jezus tijd zijn leger wel opgetrokken hebben tegenover de Romeinse heerser. De meeste Joden die uitkeken naar de Messias hadden dit trouwens gehoopt. Ook de apostelen hadden hun hoop gesteld dat Jezus de Romeinen zou gaan bestrijden en overwinnen. Maar Jezus zijn koninkrijk is nu eenmaal niet uit deze wereldse bron, maar afkomstig uit de handen van God.

Jezus is dus degelijk de koning die hier zal komen te heersen.

“Jezus werd voor de landvoogd geleid en deze stelde Hem de vraag: ‘Zijt Gij de koning der Joden?’ Jezus antwoorde: ‘Gij zegt het.’” (Mt 27:11 WV78)

“Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Gij zegt het. Maar Ik zeg U: vanaf nu zult ge de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Macht en komen op de wolken des hemels.’” (Mt 26:64 WV78)

“33 Nu ging Pilatus het pretorium weer binnen, riep Jezus bij zich en zei tot Hem: ‘Zijt Gij de koning der Joden?’ 34 Jezus antwoordde hem: ‘Zegt gij dit uit uzelf, of hebben anderen u over Mij gesproken?’ 35 Pilatus gaf ten antwoord: ‘Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de hogepriesters hebben U aan mij overgeleverd. Wat hebt Gij gedaan?’ 36 Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap van deze wereld zijn, dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben, dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel niet van hier.’” (Joh 18:33-36 WV78)

Jezus prees altijd zijn hemelse Vader, aan wie hij alle macht en kracht toeschreef. Ook hij ging met zijn apostelen wekelijks de sabbat onderhouden en sprak dan ook het verzoek uit dat Gods Naam gezegend zou worden.

Moge zijn grote naam gezegend zijn nu en voor altijd.
Gezegend, geprezen, gevierd, en hoog en hoger steeds verheven
Verheerlijkt, gehuldigd en bejubeld worde de naam van de Heilige,
gezegend zij hij
hoog boven iedere zegening, elk lied,
lof en troost die op de wereld gezegd wordt.
Zegt nu: Amen

De tekst daarvan is overgeleverd in het Aramees.

Verheven en geheiligd worde zijn grote naam in de wereld die Hij schiep naar zijn wil. Moge Hij zijn koninkrijk vestigen…

Wij willen samen met onze broeders en zusters in Christus Jezus als de Messias herkennen en hem als onze vorst hier op aarde begroeten. Tot Jezus zijn hemelse Vader dragen wij onze gebeden op en verheerlijken Zijn Naam, terwijl wij de hoop uitdrukken dat Zijn Koninkrijk werkelijkheid zal worden ook voor ons en dat wij getuigen mogen zijn dat God Zijn Wil zal vervuld worden, hier op aarde zoals in de hemel.

Daarom herhalen wij dan ook dikwijls

God, heilig zij Uw naam
Laat Uw Rijk komen
zodat Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.

+

Voorgaande

God sprekend door de bladzijden van de Schrift

Aanroepen van Gods Naam

Gedachte voor vandaag “Dwaasheid en slechtheid van de mens” (06 januari)

Eerste gedachte voor vandaag “De wereld is misschien slecht” (16 januari)

Voorbeelden voor een te volgen weg

Gods vergeten Woord 21 #2 Vreemdelingen en bijwoners

Overdenking voor vandaag: Al of niet luisterend naar de mensenzoon Jezus en de Waarheid opzoekend

++

Vindt ook te lezen

 1. Rond God de Allerhoogste
 2. Bijbelgezegden over God
 3. God die Almachtige Geest die geen mens kan zien
 4. El Shaddai Die verscheen voor Abraham
 5. De Enige Ware God
 6. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 7. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 1-7 Hulp van God onze Schepper
 8. Fundamenten van geloof 3: De Persoonlijkheid van God
 9. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 10. Voor hen die beweren dat Jezus God is
 11. Gezondene van God (Broeders in Christus)
 12. Gezondene van God (Belgische Christadelphians)
 13. Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden
 14. Christus in Profetie #7 De psalmen (1B) Psalm 110 – Priester aan de Rechterhand van God
 15. Christus in Profetie #8 De psalmen (2B) De Gezalfde goede herder spreekt
 16. Christus in Profetie #9 De psalmen (3) Van wie er in de Boekrol geschreven staat
 17. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam
 18. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 19. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden
 20. Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen
 21. Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 1 Rond Gods Heilige Naam
 22. Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 2 Hedendaagse vertaling Rond Gods Heilige Naam
 23. Kracht en heerlijkheid behoren God toe
 24. Zonen van God, in Genesis 6, mensen
 25. Begrijpend Zingen: Psalm 48
 26. Onze Vader (video Our World)
 27. Een gebed voor een komend Koninkrijk
 28. Zacharia: de profeet van Israëls herstel #5 De vijanden verdelgd
 29. Achtergrondverzen bij “Het Onze Vader” 3 Gods Koninkrijk kome
 30. Kracht en koninkrijk van onze God en de autoriteit van Zijn Christus
 31. Evangelie of Goede Nieuws
 32. Hersteld Paradijs
 33. Paradijselijk Koninkrijk
 34. Koninkrijk Gods
 35. Koninkrijk van God
 36. Koninkrijk van God (Jeshuaist focus)
 37. Paradijselijk Koninkrijk
 38. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 39. Bewustzijnde van beproevingen, vragen aan God om er van verlost te worden
 40. Geen reden om de wereld te ontvluchten als vrijheden worden ingeperkt
 41. Heeft er een Idoliseren van Israël plaats
 42. Het pre-messiaans tijdperk
 43. Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #4 Over dood en hoop
 44. Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #13 Onbegrijpelijk verkeerde voorstelling door het Wachttorengenootschap #2 Koninkrijk van God
 45. Christadelfiaanse geloofspunten #5 Beloften over Herstelplan
 46. Christadelfiaanse geloofspunten #12 Evangelie bestaand uit Dingen betreffende het Koninkrijk van God
 47. Christadelfiaanse geloofspunten #16 Koninkrijk van God voor sommigen tot eeuwig leven en anderen tot schande en eeuwige verachting
 48. Christadelfiaanse geloofspunten #17 Koninkrijk van God – Gehoorzamen en ongehoorzamen opgeroepen voor Jezus zijn rechterstoel
 49. Christadelfiaanse geloofspunten #18 Koninkrijk van God – Beloning voor trouw en bestraffing voor ontrouw

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Religie en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Besef van nietigheid, uitkijkende naar een door God aangestelde vorst en zijn Koninkrijk

 1. Pingback: Een Aandachtige Toehoorder | Broeders in Christus

 2. Pingback: Bidden naar Gods Wil – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.