Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen

Redding, vertrouwen en actie in Jezus

3.     Als u Jezus Christus als uw Redder hebt ontvangen, als Christen zou u moeten:

14. Omgang vermijden met hen die niet volgens de Wet van God en het onderwijs van Jezus leven.

Als Christen is het belangrijk dat wij kiezen met wie wij omgang hebben en over welke onderwerpen wij praten, of naar welke films wij kijken of welke boeken of tijdschriften wij lezen. Onze keuze van vriendenkring moet mee bepaald worden met de keuze van de richting die wij in ons leven uit willen gaan.

Als wij beweren Christen te zijn zou dat moeten betekenen dat wij aanhangers van Christus zijn en als fans van hem dit idool ook willen volgen. Dat volgen houdt dan ook in dat wij zijn leerstellingen goedkeuren, aanvaarden en bereid zijn deze te willen navolgen.

Christian Stone Cross

Als volgelingen van Jezus willen wij ook zijn liefde uitdragen, maar die liefde kent ook grenzen. Indien anderen echt niet over de Blijde Boodschap willen horen en duidelijk te kennen geven dat zij niets over God en gebod willen weten, moeten wij niet aandringen. Maar indien wij mensen ontmoeten die volhouden om ons trachten te overtuigen met valse leerstellingen zijn wij beter af te haken en hen met hun eigen ideeën verder te laten gaan in hun wereld, maar deze zeker niet de onze willen maken.

Zij die niet tot God willen naderen is hun vrije keus. Deze moeten wij respecteren, maar dat betekend nog niet dat wij er mee akkoord moeten gaan. Wij kunnen slechts proberen de blinden te laten zien en de niet-horenden te laten horen. Maar indien zij niet willen zien of horen kunnen wij er verder niets aan doen. Ook Jezus zijn stem werd dikwijls niet gehoord, maar steeds bleef hij rustig.

“Hij antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben: blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt, aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt.” (Lukas 7:22 NBV)
“Zie mijn Dienaar, dien Ik heb uitverkoren, Mijn Welbeminde, in wien mijn ziel behagen schept. Ik zal mijn Geest op Hem doen rusten, En Hij zal aan de volkeren het recht verkonden. Hij zal twisten noch roepen, En niemand zal zijn stem op de straten horen.” (Mattheüs 12:18-19 Canis)
“Ik zeg u: Vele profeten en koningen wensten te zien wat gij ziet, en ze zagen het niet; te horen wat gij hoort, en ze hoorden het niet.” (Lukas 10:24 Canis)

Wij zullen er moeten mee omgaan dat er sowieso mensen zullen zijn die niet enkel met ons spotten maar ook die er nooit moeite zullen voor nemen om eens na te denken wat wij willen verkondigen. Wij kunnen naar best vermogen wel getuigenis afleggen, maar het zal niet veel baten om dat zij hun oren volledig zullen afsluiten.  Volgens het woord van de Schrift zullen wij moeten aannemen dat God hun geest heeft verdoofd. Inzicht komt namelijk niet door ons maar door God die de mensen roept en inzicht wil geven. Het is de Allerhoogste die ons en anderen ogen geeft die al of niet zullen kunnen zien en oren die al of niet horen, tot op de dag van vandaag. Enkel zij die rein willen worden en tot een toestand willen komen waarbij zij zuiver van hart zijn zullen God kunnen zien. Niemand kan zo maar tot Christus komen tenzij God hem trekt. Wij kunnen ons slechts nederig aanbieden als dienaar voor God en als Getuige voor Jehovah. (Dit houdt niet in dat wij tot de vereniging van Getuigen van Jehovah moeten behoren, dat is iets helemaal anders.)

“Luister toch, dwaas en onverstandig volk, dat ogen heeft, maar niet ziet, en oren heeft, maar niet hoort.” (Jeremia 5:21 NBV)
“In hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling: “Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben.” (Mattheüs 13:14 NBV)
“Zó staat er geschreven: “God gaf hun een geest van loomheid; ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de huidige dag.”” (Romeinen 11:8 Canis)

“Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt, en ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken.” (Johannes 6:44 NBV)
“Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.” (Mattheüs 5:8 NBV)

Liefhebben houdt in dat we leven volgens Gods geboden. Volgens dit gebod, dat u vanaf het begin gehoord hebt, moet u leven. Er zijn veel dwaalleraren in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden. Dat nu is de verleider, de antichrist! Wees op uw hoede en verspeel niet wat we bereikt hebben, maar zorg dat u het volle loon ontvangt. Wie niet bij de leer van Christus blijft maar verder wil gaan, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon. Als er iemand bij u komt die deze leer niet uitdraagt, ontvang hem dan niet in uw huis en groet hem niet, want wie zo iemand groet, is medeplichtig aan zijn kwalijke praktijken. Hoewel ik u nog veel te zeggen heb, wil ik dat niet doen met inkt op papyrus. Ik hoop naar u toe te komen en persoonlijk met u te spreken; dan zal onze vreugde volkomen zijn. De kinderen van uw uitverkoren zuster groeten u. Van de oudste. Aan mijn geliefde broeder Gajus, die ik werkelijk liefheb. Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat weet ik, want tot mijn grote blijdschap kwamen hier telkens weer broeders die van uw trouw aan de waarheid getuigden; ze vertelden dat u de weg van de waarheid volgt. Niets verheugt mij meer dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen. Geliefde broeder, uw trouw blijkt uit alles wat u voor de broeders doet, zelfs al kent u hen niet.” (2 Johannes 1:6-3 Johannes 1:5 NBV)

“Broeders en zusters, op gezag van onze Heer Jezus Christus dragen wij u op u niet in te laten met broeders of zusters die hun werk verwaarlozen en niet leven volgens de traditie die wij hebben doorgegeven.” (2 Thessalonicen 3:6 NBV)

Laten wij daarom steeds die smalle poort herinneren en er naar streven steeds te voldoen aan de noodzakelijkheden om het Koninkrijk van God binnen te gaan.

“Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.” (Mattheüs 7:21 NBV)

“Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt: ‘Ik ken hem, ‘maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem. In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden; hierdoor weten we dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden.” (1 Johannes 2:3-6 NBV)

Wij hoeven niet om te gaan die valse leerstellingen onderhouden. Indien wij ze niet kunnen overtuigen van wie en wat de Schepper van hemel en aarde is en heeft gedaan, moeten wij hun in hun eigenheid van onthouding of heidense gebruiken laten, maar er zeker niet aan mee doen. Mee heulen met hen die valse leerstellingen aanhouden wordt door God als hoererij aanschouwd. Het is een genoegen nemen aan leugens, welke door God verfoeit worden. Daarom moeten wij er op toezien dat niemand op een dwaalspoor komt, noch wij zelf. Hierop moeten wij dan in de geloofsgemeenschap of kerkgemeenschap toe zien en elkaar in bescherming nemen.

“Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw: wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen-vervloekt is hij!” (Galaten 1:9 NBV)
“(5:7) leugenaars richt u te gronde. U verafschuwt, HEER, wie bedriegt en bloed vergiet.” (Psalmen 5:6 NBV)
““Vervloekt is eenieder die een godenbeeld maakt en het op een geheime plaats bewaart; in de ogen van de HEER is het een gruwelijk maaksel van mensenhanden.” En heel het volk moet antwoorden: “Amen.”” (Deuteronomium 27:15 NBV)
“want de HEER verafschuwt wie dat dwaalspoor gaat, maar wie rechtschapen is, geeft hij zijn vertrouwen.” (Spreuken 3:32 NBV)
“Bedriegers zijn de HEER een gruwel, wie waarachtig handelen, zijn hem welgevallig.” (Spreuken 12:22 NBV)
“De HEER verafschuwt hooghartige mensen, ze worden hoe dan ook gestraft.” (Spreuken 16:5 NBV)

“maar dat we hun moeten schrijven dat ze zich dienen te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is, van ontucht, van vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf.” (Handelingen 15:20 NBV)
“Maar niet iedereen bezit deze kennis. Sommigen van u zijn zo aan hun afgod gewend dat ze het offervlees nog altijd als een offer aan die afgod zien. Hierdoor wordt hun geweten, dat zwak is, bezwaard.” (1 Corinthiërs 8:7 NBV)

Wij moeten ons onthouden van enige vorm dat maar kan lijken op afgoderij of een valse leerstelling. Het zich onttrekken van die zaken die ons kunnen meesleuren in valse leer of verkeerde gebruiken kan dan slechts aanschouwt worden als een bescherming van die gemeenschap die wij zuiver willen houden voor de Leer van God en de Leer van Christus. Alles wat maar zweemt naar het door God ongewenste kunnen wij dan ook maar best laten voor wat het is indien wij er ons niet kunnen tegen verweren. Dan moeten wij gewoon zo sterk zijn om er niet aan mee te doen en er niet toe te behoren tot hen die daarmee populair willen zijn en zo bij de wereld wensen te behoren.

“Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk.” (2 Corinthiërs 6:16 NBV)
“Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is-dat is allemaal afgoderij-geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God.” (Efeziërs 5:5 NBV)
“Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam.” (1 Corinthiërs 6:18 NBV)
“Laten we geen ontucht plegen, zoals een aantal van hen, want daardoor stierven er op één dag drieëntwintigduizend.” (1 Corinthiërs 10:8 NBV)

“Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid,” (Galaten 5:19 NBV)
“Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht-deze dingen horen niet bij heiligen.” (Efeziërs 5:3 NBV)

“Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u zich onthoudt van ontucht,” (1 Thessalonicen 4:3 NBV)

Als Christenen willen wij dat leven leiden dat God van Zijn Schepping verwacht en dat Jezus ons heeft duidelijk gemaakt, indien wij het nog niet konden verstaan met wat er in het Oude Testament is opgetekend.

Als wij door onze doop opgenomen zijn in de Christen gemeenschap kunnen wij verheugd zijn tot de kinderen van God te mogen behoren. Voor ons ligt dan de weg vrij om een nieuwe start te nemen waarbij wij onze liefde voor God zullen laten uitstralen naar onze medemensen en naar de schepping van de Allerhoogste, aarde, grondstoffen, plant en dier.

Steeds zullen wij vol respect moeten omgaan met alles en iedereen rondom ons met een genegenheid of liefde Christus Jezus volgelingen waardig. In overeenstemming levend met het evangelie kunnen wij slechts onze hoop stellen dat ons voorbeeld zinnig zal mogen zijn naar anderen toe en dat zij zullen kunnen inzien dat ons luisteren naar Jezus Christus ons bevrijdt en ook hen zal kunnen bevrijden.

“Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen, of straks zelf kan zien, dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt.” (Filippenzen 1:27 NBV)
“We hebben u aangespoord en bemoedigd en u op het hart gedrukt zo te leven dat u God eer bewijst. Hij roept u tot zijn koninkrijk en luister.” (1 Thessalonicen 2:12 NBV)

“want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid.’” (Johannes 4:24 NBV)
“U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’” (Johannes 8:32 NBV)
“Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik koning ben, ‘zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.’” (Johannes 18:37 NBV)

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Godsdienst, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua en getagged met , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

18 reacties op Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen

 1. Pingback: Bedenkingen: Gods eigen Volk « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 2. Pingback: Ademen om les te geven « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: Marx, het Volk, Religie, Christendom en verwrongen ideeën | Marcus' s Space

 4. Pingback: Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import | Marcus' s Space

 5. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7 | Broeders in Christus

 6. Pingback: Op zoek naar spiritualiteit 7 Prediking van het goede nieuws | Stepping Toes

 7. Pingback: Vader tegenhanger van de moeder | Stepping Toes

 8. Pingback: Beminnen en pespecteren van man en vrouw | Stepping Toes

 9. Pingback: Verleiding in het huwelijk | Stepping Toes

 10. Pingback: Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld | From guestwriters

 12. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 14. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 15. Pingback: Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 3 Een goede en rechtvaardige wet | Broeders in Christus

 16. Pingback: De Taal van de Bijbel, producten van hun tijd – liefde en geloven | Broeders in Christus

 17. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #9 Wereldse gebruiken 5 Huwelijken en scheidingen – Belgische Broeders In Christus

 18. Pingback: Verspreiders van het woord – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.