Fragiliteit en actie #10 Voor het nageslacht

Christen houding en fragiliteit

25. Een Aartsvader voor herstelden

Als de tiende in de geslachtslijn van Noach via Sem werd 352 jaar na de Vloed, in 2018 v.G.T., uit de 130 jaar oude Terah een tweede zoon geboren, die de naam Abram mee kreeg. (Genesis 11:32; 12:4)

Abraham was afkomstig uit de Chaldeeuwse stad Ur, een bloeiende metropool in het land Sinear in de nabijheid van de plaats waar thans de Eufraat en de Tigris samenkomen. Ze lag ongeveer 240 km ten Zuid Oosten van Nimrods voormalige residentie Babel of Babylon, welke stad heel bekend was wegens haar onafgemaakte toren.

Abram (Abraham)

Ook al spreken wij maar van een 352 jaar na de Vloed kon men in de wereld toch al terug een groot verval aantreffen met een aanbidding van natuurelementen. Zo was de stad Ur doortrokken van Babylonische afgoderij en de aanbidding van haar stadsgod, de maangod Sin (Jozua 24:2, 14, 15).

Abraham bleek niettemin een man te zijn die, evenals zijn voorvaders Sem en Noach, in Jehovah God geloofde. Hij die getrouw aan God bleef nam een vrouw tot zich, Sarai. (Genesis 11:29) Met haar, plus zijn vader Terah en Lot, de zoon van Haran, ging hij te Haran wonen waar hij na de dood van Terah, door God werd verzocht om uit zijn land weg te trekken naar een land dat God zou tonen.

God kwam met een belofte naar deze man van gerechtigheid en trouw aan God. Hij stelde God niet in vraag en  trok weg uit zijn land. Dit hield in dat hij zelfs zijn stam moest verlaten en uit het huis van zijn voorvaders moest wegtrekken.

Ook al was er nu terug verval in de wereld zag God het voor Zijn ogen dat in de toekomst er een Volk voor Hem zou opstaan, en dit zou uit het geslacht van Abraham mogen komen. Het is God de Almachtige die een groot volk van Abraham zal maken, hem zegenen en zijn naam beroemd maken. Voor het eerst mocht een mens ten zegen zijn. Zij die door Abraham werden gezegend zouden ook door God gezegend worden. Maar ook zij die Abraham zouden vervloeken zullen hun straf van God niet ontlopen want zij zullen ook door Hem vervloekt worden.

Hij die stevig in zijn schoenen bleef staan en zich er niet toe liet leiden om afgoden te gaan aanbidden kreeg een positie aangemeten waarbij alle geslachten der aarde worden gezegend in zijn naam. Het nageslacht van Abraham kreeg een land toegewezen.
Uit dankbaarheid bouwde Abraham daar een altaar ter ere van Jehovah, die hem verschenen was en wiens naam hij aanriep.

English: The Nations Shall Know That I Am Jeho...

“Nu zei Jehovah tot Abram: “Trek weg uit uw land en van uw bloedverwanten vandaan en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u zal tonen; en ik zal u tot een grote natie maken en u zegenen en ik wil uw naam groot maken; en bewijs een zegen te zijn. En ik zal stellig zegenen wie u zegenen, en wie kwaad over u afsmeekt, zal ik vervloeken, en alle families van de aardbodem zullen zich stellig door bemiddeling van u zegenen.”
Daarop ging Abram, juist zoals Jehovah tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. En Abram was vijfenzeventig jaar oud toen hij uit Haran wegtrok. Zo nam Abram zijn vrouw Sarai en Lot, de zoon van zijn broer, en alle have die zij vergaard hadden en de zielen die zij in Haran verworven hadden, en zij begaven zich op weg om naar het land Kanaän te gaan. Ten slotte kwamen zij in het land Kanaän aan. En Abram trok vervolgens het land door tot de plek Sichem, in de nabijheid van de grote bomen van Moré; en in die tijd was de Kanaäniet in het land. Nu verscheen Jehovah aan Abram en zei: “Aan uw zaad zal ik dit land geven.” Toen bouwde hij daar een altaar voor Jehovah, die hem verschenen was. Later trok hij vandaar naar het bergland ten oosten van Bethel en sloeg zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Vervolgens bouwde hij daar een altaar voor Jehovah en ging de naam van Jehovah aanroepen. Daarna brak Abram op en trok vervolgens van kampement tot kampement naar de Negeb.” (Genesis 12:1-9 NWV)

Niettegenstaande hongersnood en andere moeilijkheden bleef Abraham steeds Jehovah aanroepen en altaren voor God bouwen terwijl in de wereld oorlogen werden gevoerd. Ook al was Abraham de zwakkere in de ogen van de maatschappij bleef God hem een schild en beloofde dat de beloning groot zou zijn.

“Na deze gebeurtenissen werd in een gezicht het woord van Jahweh gericht tot Abram: Vrees niet Abram: Ik ben u tot schild; Overgroot zal uw loon zijn!” (Genesis 15:1 Canis)
“Nu bracht hij hem naar buiten en zei: “Zie alstublieft omhoog naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze mogelijkerwijs kunt tellen.” Verder zei hij tot hem: “Zo zal uw zaad worden.” En hij stelde geloof in Jehovah; voorts rekende hij het hem als rechtvaardigheid toe. Toen zei hij ook nog tot hem: “Ik ben Jehovah, die u uit Ur der Chaldeeën heb geleid om u dit land in bezit te geven.””(Genesis 15:5-7)
“Toen sprak God: Neen: Sara uw vrouw zal u een zoon baren, En Isaäk zult ge hem noemen. Met hem zal Ik mijn Verbond gestand doen voor eeuwig: Zijn God zal Ik zijn, en van zijn kinderen na hem.” (Genesis 17:19 Canis)

Als bijkomende wet werd nu gesteld dat alle natien zich door bemiddeling van Abraham zouden moeten laten zegenen. De huisgezinnen na Abraham moeten hun kinderen ook gebieden Jehovah’s weg te volgen om rechtvaardigheid en recht te doen.

“Want Abraham zal zeker een groot en machtig volk worden, en alle volken der aarde zullen in hem worden gezegend. Daarom juist heb Ik hem uitverkoren, opdat hij aan zijn zonen en zijn nageslacht zou bevelen, de weg van Jahweh te bewaren door gerechtigheid en recht te beoefenen; en Jahweh dus aan Abraham vervullen kan, wat Hij hem heeft beloofd.” (Genesis 18:18-19 Canis)

26. Vrijwaring

God gaat Zijn knechten niet voorbij. Op Hem kunnen zij rekenen. En God is bereid liefde en goedheid op te brengen voor al diegenen die zich zelfs willen afwenden van het kwaad.

Mensen die verkeerd handelden kregen moeilijkheden over zich en daardoor kwam er ook  klaaggeschrei over Sodom en Gomorra. God hoorde hen kermen en daalde ook af om te gaan zien of zij geheel en al handelen naar het luide geroep dat erover tot Hem was doorgedrongen.

Toen Abraham God vroeg of Hij werkelijk de rechtvaardige met de goddeloze zou wegvagen gaf God hem een geruststellen antwoord dat ook nog voor vandaag geldt.
Ook wij moeten niet denken dat God de mensen op aarde straft met aardbevingen of andere rampen die over hun vernietiging brengt. Het is niet God die deze wijze handelt, om de rechtvaardige met de goddeloze ter dood te brengen, zodat het de rechtvaardige moet vergaan als de goddeloze!

Wij mogen er zeker van zijn dat de Rechter van de gehele aarde recht zal doen. Ook vandaag mag het een les zijn dat Jehovah zei: “Indien ik in Sodom vijftig rechtvaardigen in het midden van de stad zal vinden, wil ik de hele plaats wegens hen vergiffenis schenken.” Zelfs indien God er vijfenveertig of maar tien zou vinden zou Hij er niet toe over gaan om een stad als Sodom te vernietigen. (Genesis 18:20-33; 19:1-29)

Wij echter moeten beseffen dat zoals de schoonzoons dachten dat Lot schertste (Genesis 19:14) dat het voor God altijd volle ernst is. Ook al wil God wel toegevingen doen aan de mens en is Hij steeds bereidt te luisteren moeten wij dan ook oor hebben voor Hem.

“Zie, uw dienaar heeft genade gevonden in uw ogen, en gij hebt me reeds grote barmhartigheid bewezen, door mijn leven te redden; het is mij onmogelijk, het gebergte nog te bereiken, eer het onheil mij achterhaalt, en ik sterf. Zie, het gindse stadje is genoeg dichtbij, om daarheen te vluchten. Het is toch zo klein. Laat me nu daarheen vluchten, en mijn leven behouden. Ach, het is toch zo klein! Hij sprak tot hem: Ook deze bede van u heb ik verhoord; het stadje, dat ge bedoelt, zal ik niet verwoesten. Vlucht er nu haastig heen; want ik kan niets beginnen, eer ge daar zijt aangekomen. Daarom wordt die stad Sóar genoemd.” (Genesis 19:19-22 Canis)

+

Vervolgt

++

Lees ook:

 1. Aanbid enkel de Schepper van alles
 2. Alles aan de Ene onderworpen
 3. God navolgen of de wereld?
 4. Een “zaad” voor de zegening van de gehele mensheid gekomen door de familie van Abraham / English version > A “seed” for the blessing of all mankind would come through the family of Abraham
 5. Eerste pogingen van het kiemend zaad
 6. Hij zal geen goede dingen weerhouden
 7. Overtuiging voor de dingen die God beloofde
 8. Vrees hebben voor de juiste persoon
 9. Wees druk bezig met het belangrijke teken van geloof
 10. Geloof waar je uit leeft
 11. Liefde door geloof zonder te zien
 12. Wegen die tot God leiden
 13. Een norm waaraan de verstandigen en eerlijken zich kunnen herstellen optrekken
 14. Beproevingen en geloof
 15. Religie, Wet en Leven
 16. Godsverduistering
 17. Aanbiddingsmuziek en opzweping in kerken

+

 1. True riches
 2. The way of the wheat grain! & Oneness of this love
 3. Belief of the things that God has promised
 4. God receives us on the basis of our faith
 5. Volgelingen met de vrucht van verdieping
 6. Elke keuze die we maken veroorzaakt een rimpelig effect in ons leven
 7. Iconen stukslaan

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Gebed, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

16 reacties op Fragiliteit en actie #10 Voor het nageslacht

 1. Pingback: De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan? | Broeders in Christus

 2. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7 | Broeders in Christus

 3. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 4. Pingback: Wapens van de gelovige bij voortdurend geweld | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 5. Pingback: The flood, floods and mythic flood stories 2 Mythic theme 1 God or gods warning – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 6. Pingback: Gedachte voor 4 januari 2018 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 7. Pingback: Fundamenten van het Geloof: De goedertierenheid van God – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 8. Pingback: Christus in Profetie #1 De Knecht in Jesaja (1) – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 9. Pingback: De man die wij als Aartsvader van ons geloof aanschouwen #3 Een Gecompliceerde relatie – Jeshuaist

 10. Pingback: De man die wij als Aartsvader van ons geloof aanschouwen #4 Zonen en verbondtekens – Jeshuaist

 11. Pingback: Eerste gedachte voor vandaag “De wereld is misschien slecht” (16 januari) | Broeders in Christus

 12. Pingback: Als de tijd ten einde loopt … De geest van Nimrod | Stepping Toes

 13. Pingback: Nieuwe convenantvoorwaarden die van toepassing zijn op de Ouden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: Geloof in een veel bediscussieerd Boek – Belgische Broeders In Christus

 15. Pingback: De weg van God of de weg van de wereld? – Belgische Broeders In Christus

 16. Pingback: Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.