Kroniekschrijvers en profeten #4a Profetische boeken

De profetische boeken bevatten in principe een weergave van Gods profetische boodschappen. Deze zijn door de profeet zelf of een helper te boek gesteld. In enkele gevallen bevat een profetisch boek ook, of zelfs voornamelijk, een verslag van de wederwaardigheden van de profeet. Een bekend voorbeeld is de profetie van Jona, die in feite uitsluitend over Jona’s missie naar Nineveh gaat. Van het boek Daniël gaat de eerste helft vrijwel uitsluitend over de profeet zelf. Maar ook in bijvoorbeeld Jesaja en Jeremia komen historische stukken voor. Toch denken we bij de profetische boeken vooral aan de directe boodschap van God. Veel van zulke boodschappen zijn mondeling verkondigd, maar een deel is ook opgeschreven. Hier worden we (naast de wet) geconfronteerd met de meest rechtstreekse uitingen van God zelf. Petrus zou later schrijven:

Jesaja door Rafael

Jesaja door Rafael

“Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat (Lutherse Vert: … uit eigen uitlegging geschiedt); want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken”. (2 Petrus 1:20-21)

Hoe dat in zijn werk ging, lezen we nergens beter dan bij Jeremia:

“Want telkens wanneer ik spreek, moet ik het uitschreeuwen, van geweld en onderdrukking roepen; want het woord des Heren is mij geworden tot spot en smaad. Maar zeide ik: Ik wil aan Hem niet denken en in zijn naam niet meer spreken, dan werd het in mijn hart als brandend vuur, opgesloten in mijn gebeente; wel matte ik mij af om het in te houden, maar ik kon het niet”. (Jeremia 20:8-9)

Elders lezen we hoe Jeremia op Gods bevel de eerder door hem gesproken woorden dicteert aan zijn secretaris Baruch. Deze schrijft ze op in een boekrol (waarschijnlijk een papyrusrol). Als deze rol later aan de koning (Jojakim) wordt voorgelezen, toont deze zijn verachting voor de profetische boodschap door, telkens als er een paar kolommen zijn voorgelezen, deze af te snijden met een pennenmes en in het vuur te gooien. Het gevolg is alleen dat Jeremia dezelfde boodschap opnieuw aan Baruch dicteert, die ze op een nieuwe rol schrijft (Jeremia 36). Gods Woord laat zich niet op die manier vernietigen.

De Profetische Boeken zijn opgetekend onder Gods leiding door Profeten of ‘heilige mannen’ (‘apart geplaatsten’) van God. Zij kregen van God de toelating om in Zijn Naam dingen te verkondigen die nog moesten gebeuren. Naast de voorspellingen die zij konden doen, predikten zij boete en bekering en trachtten zij de mensen op het juiste pad te brengen. Zij gaven raad en kondigden Gods strafgerichten aan maar wezen ook al op de gelukkige toekomst. Zo kunnen wij meerdere Messiaanse Profetieën vinden.

De Hebreeuwse geschriften verdelen de profetische boeken in de “Oude Profeten” en de “Laatste Profeten”, maar wegens het indruk geven dat het de laatste profeten zouden zijn, kunnen wij ons daarin niet vinden, omdat er na hen nog profeten zijn geweest, waaronder de voor ons belangrijkste profeet Jezus of Jeshua.

De boeken van de ‘vroegere profeten’ (Jozua, Richteren of Rechters, 1 en 2 Samuël, 1 en 2 Koningen) maken deel uit van de Historische boeken in het Oude Testament. De profetische boeken worden vaak verdeeld in twee categorieën: “De belangrijke Profeten” of de “Grote Profeten” en het “Boek van de Twaalf”of de “Kleine profeten” omdat hun toespraken en preken veel korter zijn dan die van de “Grote Profeten.”

Onder de Grote Profeten vinden wij Jesaja (Iasias), Jeremia (Jeremias), Ezekiël en Daniël, aldus genoemd wegens de grotere omvang van hun boeken.

Wegens de kleine omvang van de door hen opgetekende profetieën worden de profeten Osee of Hosea, Joël, Amos, Abdias  of Obadja, Jonas of Jonah, Mikeas of Micha, Nahum, Habakuk, Sofonias of Zefania, Aggeüs of Haggaï, Zakarias of Zacharia en Malakias of Maleachi, onder de Kleine Profeten geklasseerd.

+

Voorgaand: Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken

Vervolg: Kroniekschrijvers en profeten #4b Vroege of Grote Profeten
Kroniekschrijvers en profeten #4c Latere of Kleine Profeten

++

 1. Goddelijke wijsheid voor elk van ons ter beschikking.
  Het voorzeggen van toekomstige gebeurtenissen, desnoods tot in het kleinste detail is voor God geen enkel probleem. De eerste boeken van de Heilige Schrift brengen eigenlijk de Geschiedenis van de Mensheid. Reeds in de Oude geschriften vinden wij krachtige bewijzen voor de goddelijke inspiratie van de bijbel. Wij kunnen er niet naast kijken hoe de erin opgetekende profetieën tot vervulling zijn gekomen. Maar dit kan ons ook tot denken aanzetten en ons doen afvragen of die laatste drie onvervulde profetieën of toekomstvoorspellingen ook niet tot vervulling zullen komen?
 2. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 3. Deuteronomium en profetenboeken
  De profetenboeken zouden hun oorsprong hebben in verzamelingen met losse profetische uitspraken die in de tempel bewaard werden. Aanvankelijk ging het om de vastlegging van mondeling gegeven orakels, later zouden profeten hun boodschap vooral schriftelijk hebben doorgegeven door toevoegingen aan het bestaande materiaal. Dat hangt samen met een door Van der Toorn veronderstelde omslag in hoe men tegen openbaring aankeek. Vroeger ging het om direct contact tussen God en mensen die op een of andere wijze iets van Hem doorkregen en dat doorvertelden.
 4. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 5. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
  De eerste Knechtprofetie had gezegd dat de Here zijn Knecht tot een verbond zou stellen en ook door Hem vrijlating van de gevangenen zou bewerkstelligen.
  +
  Jesaja voorziet dat de profetische arbeid van de Knecht toch op een mis­lukking zal uitlopen, en aan de hand van de vier evangeliën kunnen we de vervuiling ook van deze woorden nagaan.
 6. De Wederkomst en de eindtijd #2 Blik op de nabije toekomst
 7. De laatste drie hoofdstukken van het boek Daniël bevatten een gezicht waarin een hemelse bood­schapper naar hem toekomt en zegt: “ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal; want wederom is het een gezicht aangaande de toe­komst” (10: 14).
  +
  De bijbel leert ons bepaalde ontwik­kelingen te verwachten, maar achteraf bekeken blijkt dat de wijze waarop deze tot stand komen gewoonlijk heel anders is dan wat men verwacht had. Het doel is niet dat we vandaag kunnen weten wat in de kranten van morgen zal komen te staan. Een onevenwichtige belangstelling in wat men, aan de hand van Bijbelse profetieën, te verwachten heeft, kan ons al te gemakke­lijk afleiden van onze belangrijkste verantwoordelijkheid: Christus te ge­hoorzamen en dagelijks met Hem te leven.
 8. De Wederkomst en de eindtijd #6 De Dagen van Noach en Lot
  Het boek Jesaja bevat een reeks profe­tieën over de toekomst van de volken rondom Israël, die afgesloten wordt met de openbaring van Gods oordeel over de wereld in de eindtijd (Jesaja 24-27). In deze blik op de verre toekomst komen er enkele zinspelingen op de zondvloed in de tijd van Noach voor. Er is zelfs een citaat uit het boek Genesis hierover: “de sluizen in den hoge wor­den geopend en de grondvesten der aarde beven” (Jesaja 24:18; Genenis 6:11; 8:2).
  +
  Boekkennis, zelfs kennis van de Bijbel, hoe grondig ook, is onvoldoende om ons een schokkende verrassing te sparen. Nauwkeurig onderzoek van de vele profetieën die wij ter beschikking hebben is niet in staat ons de dag of het uur van Christus’ terugkomst te laten weten. De vele mislukte pogingen om de dag vast te stellen hadden ons moe­ten waarschuwen voor een herhaling hiervan.
 9. Lam van God #3a Christus stierf als onschuldig Lam
  Reeds „vóór de grondlegging der wereld” (1Pe 1:19, 20), had God het voornemen opgevat dat er een „zaad” zou zijn (Ge 3:15), de Messias, die als het Lam Gods ten slachtoffer zou worden gebracht. Het bijbelse verslag vermeldt echter niet op welk tijdstip — hetzij ten tijde van de opstand in Eden of op een later ogenblik — Jehovah de specifieke persoon die voor het vervullen van deze rol was uitgekozen, aanwees of ervan op de hoogte bracht.
 10. Lam van God #3 Christus stierf als onschuldig Lam #2 Aanvaarding der Toewijzing
  In de Heilige Schrift vinden wij regelmatig plaatsen waar wordt gezegd dat Hij de Zoon van God is en de beloofde vertolker der
  beloften.Jezus zelf zei dat alle profetieën betreffende de Messias verwezenlijkt of „vervuld moesten worden” (Lu 24:44-47; Mt 16:21; vgl. Mt 5:17). Maar dat onthief Gods Zoon beslist niet van de zware verantwoordelijkheid om te kiezen tussen trouw blijven of ontrouw worden; hij werd daardoor ook niet van zijn vrije wil beroofd. Het was geen aangelegenheid die enkel van de Almachtige God, Jehovah, afhing. Zijn Zoon moest zijn deel doen om de profetieën in vervulling te doen gaan.
 11. Literatuur Vader ik klaag u aan
  Profeet Hegger ontdekte eerder dat de katholieke elite zichzelf belangrijker was gaan vinden dan de leer van Jezus. Nu maakt hij veel protestantse kerken hetzelfde verwijt. Het evangelie is een onvoorwaardelijk aanbod van Gods genade in Jezus Christus, is zijn stelling, Helaas is men in sommige protestantse kringen gaan knabbelen aan dat bijbelse beginsel.

++

Engelse teksten:

 1. Bible Prophecy
  By stark contrast, Bible prophecy is completely different from Nostradamus’ vague predictions. The Bible gives very detailed and specific prophecies about people, places, and nations. The Bible’s prophecies are fulfilled against all odds.
 2. Why Believe the Bible? Internal Evidence
 3. Why Believe the Bible? External Evidence > Megiddo – The Bible
 4. Gaza in Bible Prophecy
 5. The days are coming
 6. OT prophesies and the NT fulfillment of them
 7. A prophet to restore
  Isaiah, of Jerusalem wanted to be a servant of God the Allmighty and ministered from the year King Uzziah died (740/39), through the reigns of Jotham (740/39), Ahaz (732/31-716/715) and Hezekiah (716/15-687/86).

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

9 reacties op Kroniekschrijvers en profeten #4a Profetische boeken

 1. Pingback: Kroniekschrijvers en profeten #4c Latere of Kleine Profeten | Broeders in Christus

 2. Pingback: Kroniekschrijvers en profeten #4b Vroege of Grote Profeten | Broeders in Christus

 3. Pingback: Kroniekschrijvers en profeten #4c Latere of Kleine Profeten | Broeders in Christus

 4. Pingback: Kroniekschrijvers en profeten #5 De Schrift in de diaspora | Broeders in Christus

 5. Pingback: Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken | Broeders in Christus

 6. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 7. Pingback: Geïnspireerd Woord | Broeders in Christus

 8. Pingback: Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht | Broeders in Christus

 9. Pingback: Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.