Overdenking voor vandaag: Al of niet luisterend naar de mensenzoon Jezus en de Waarheid opzoekend

Heden is er niet zo veel aandacht meer voor het Woord van God alsook niet voor het woord van Zijn zoon Jezus.

Velen die zich Christen noemen negeren al de woorden van Jehovah God Die Jezus als Zijn welbeminde zoon verklaart.

“9  In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen. 10 En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen. 11 En er kwam een stem uit de hemel: ‘Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.’” (Mr 1:9-11 WV78)

Verder negeren zij de geschriften van de apostelen, zoals onder meer Markus die het Goede Nieuws vertelt over de Nazareen Jezus Christus.

“1  Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God. 2 Zoals er geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, ik zend mijn bode voor u uit, die voor u de weg zal banen;” (Mr 1:1-2 WV78)

De apostelen verwijzen naar die vroegere Hebreeuwse profeten, zoals o.a. Jesaja en Malachai.

“ ’Zie, ik zend mijn bode om voor Mij uit de weg te banen. Plotseling zal dan de Heer in zijn heiligdom binnentreden, de Heer die gij zoekt, de bode van het verbond, naar wie gij met vreugde uitziet. Zie, Hij komt, zegt Jahwe van de machten.” (Mal 3:1 WV78)

“ Hoort, iemand roept: ‘Bereidt Jahwe een weg in de woestijn, in het dorre land een rechte baan voor onze God.” (Jes 40:3 WV78)

Duidelijk krijgen wij te horen dat Jehovah Zijn belofte, gemaakt in de Tuin van Eden, na komt en dat uit het geslacht van koning David een zoon ter wereld zou komen. Ook kunnen wij lezen hoe Jehovah die besproken vrouw verwittigd dat zij dat beloofde kind zal dragen.

“30 Maar de engel zei tot haar: ‘Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. 31 Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. 32 Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken 33 en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.’ 34 Maria echter sprak tot de engel: ‘Hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man?’ 35 Hierop gaf de engel haar ten antwoord: ‘De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God.” (Lu 1:30-35 WV78)

Wij horen in die tekst dat de Zoon van de Allerhoogste de troon van zijn vader David zal krijgen. Dat duidt dan al aan dat die persoon na David ter wereld zou komen en na David die troon zal krijgen. Dat nemen vele Christenen ook niet aan, daar zij beweren dat Jezus al bestond voor David.

In de evangeliën horen wij dat die man geboren te Bethlehem en grootgebracht in Nazareth zijn publieke loopbaan begon toen hij door zijn kozijn Johannes de Doper werd gedoopt in de Jordaan. Het was daar en toen ook dat voor het eerst God publiekelijk kenbaar maakt dat Jezus Zijn welbeminde zoon is.

“21  Terwijl al het volk zich liet dopen, en Jezus na zijn doop in gebed was, geschiedde het dat de hemel openging 22 en de heilige Geest, in lichamelijke gedaante als een duif, over Hem neerdaalde, en een stem uit de hemel sprak: ‘Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb ik mijn behagen gesteld.’ 23 Deze Jezus nu was bij zij optreden ongeveer dertig jaar. Hij was, in de opvatting der mensen, de zoon van Jozef, de zoon van Eli,” (Lu 3:21-23 WV78)

Jezus koos in het begin van zijn publieke loopbaan twaalf mannen uit om met hem op stap te gaan. Simon en Andreas waren zijn eerst gekozenen.

“16 Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer; zij waren namelijk vissers. 17 Jezus sprak tot hen: ‘Komt, volgt Mij, Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.’ 18 Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem. 19 Iets verder gaande zag Hij Jacobus, de zoon van Zebedeus en diens broer Johannes; ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te maken. 20 Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeus met de dagloners in de boot achter en volgden Hem. 21 Zij kwamen te Kafarnaum, en op de eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge, waar Hij als leraar optrad.” (Mr 1:16-21 WV78)

Hij verzocht hen “Vissers van mensen” te worden. Terwijl ze met hem optrokken konden ze hem aan het woord horen, leren wie hij werkelijk was, waarom hij daar was en wat zij later ook verder zouden moeten gaan doen.

Regelmatig zocht Jezus ook wel een rustig plekje om even alleen te zijn en om er in gebed te verblijven. Zo gebeurde het ook dat Simon en de anderen overal naar hem zochten.

“35 Vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats, waar Hij bleef bidden. 36 Simon en zijn metgezellen kwamen Hem achterop 37 en toen ze Hem gevonden hadden, zeiden ze: ‘Iedereen zoekt U.’ 38 Hij antwoordde hun: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen in de omtrek, opdat Ik ook daar kan prediken. Daartoe ben Ik immers uitgegaan.’ 39 Hij trok door heel Galilea, predikte in hun synagogen en dreef de boze geesten uit.” (Mr 1:35-39 WV78)

Hier vernemen wij waartoe Jezus op de aarde was, namelijk het Goede Nieuws te verkondigen, te prediken over zijn hemelse vader en het komende Koninkrijk van God.

Jezus bracht zijn leerlingen aan het denken door regelmatig hen te bevragen, ook omtrent wat de mensen dachten wie hij zou zijn en wat zij er van dachten.

“13  Toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was, stelde Hij zijn leerlingen deze vraag: ‘Wie is, volgens de opvatting van de mensen, de Mensenzoon?’ 14 Zij antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten.’
15 ’Maar gij’, sprak Hij tot hen, ‘wie zegt gij dat Ik ben?’ 16 Simon Petrus antwoordde: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.’ 17 Jezus hernam: ‘Zalig zijt gij Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard maar mijn Vader die in de hemel is.” (Mt 16:13-17 WV78)

“27  Jezus trok nu met zijn leerlingen naar de dorpen rond Caesarea van Filippus. Onderweg stelde Hij aan zijn leerlingen de vraag: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ 28 Zij antwoordden Hem: ‘Johannes de Doper, anderen zeggen Elia en weer anderen, dat Gij een van de profeten zijt.’ 29 Daarop stelde Hij hun de vraag: ‘Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?’ Petrus antwoordde: ‘Gij zijt de Christus.’” (Mr 8:27-29 WV78)

“ Daarop begon Hij hun te leren, dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen worden en ter dood gebracht, maar drie dagen later verrijzen.” (Mr 8:31 WV78)

“18  Toen Hij eens alleen aan het bidden was en zijn leerlingen bij Hem kwamen, stelde Hij hun de vraag: ‘Wie zeggen de mensen, dat Ik ben?’ 19 Zij antwoordden: ‘Johannes de Doper; anderen zeggen: Elia, en weer anderen: Een van de oude profeten is opgestaan.’ 20 Hierop zeide Hij tot hen: ‘Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?’ Nu antwoordde Petrus: ‘De Gezalfde van God.’ 21 Maar Hij verbood hun nadrukkelijk dit aan iemand te zeggen. 22 ’De Mensenzoon’, zo sprak Hij, ‘moet veel lijden en door de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden verworpen worden, maar na ter dood te zijn gebracht, zal Hij op de derde dag verrijzen.’” (Lu 9:18-22 WV78)

“ Als iemand zich schaamt over Mij en mijn woorden, zal de Mensenzoon zich over hem schamen, wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die van zijn Vader en de heilige engelen.” (Lu 9:26 WV78)

Jezus beduide dat hij die mensenzoon was die in de heerlijkheid kwam van zijn hemelse Vader, Welke de Elohim Hashem Jehovah is. Hieruit zouden de Christenen, zij die Jezus zouden moeten volgen, moeten kunnen opmaken dat Jezus niet God is maar een mens van vlees en bloed die door God gezonden is, zoals de Bijbel ook regelmatig aangeeft.

“ Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet,” (Ga 4:4 WV78)

“ Jezus zeide hun: ‘Als God uw vader was, zoudt gij Mij beminnen, want van God ben Ik uitgegaan en van Godswege ben Ik hier. Neen, Ik ben niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.” (Joh 8:42 WV78)

Hier geeft Jezus zelf aan dat hij door God aan de wereld gegeven is en niet uit zichzelf ontstaan is, maar dat God hem heeft gezonden. Nergens in de Schrift zal men kunnen vinden dat er ergens zou staan dat God als Jezus ter wereld is gekomen om dan te doen alsof Hij zou sterven (want God kan niet sterven) en uit de dood zou opgestaan zijn.

Regelmatig werd Jezus ook bevraagd door de hogepriesters, maar daar had hij eigenlijk  weinig tegen te zeggen want overal waar Jezus ging konden zij hem horen prediken en vragen stellen waarop hij zou geantwoord hebben. Jezus heeft namelijk steeds openlijk tot zijn omgeving gesproken en altijd lesgegeven in de synagoge en in de tempel.

“ Jezus antwoordde hem: ‘Ik heb openlijk tot de wereld gesproken. Ik heb altijd onderricht gegeven in een synagoge of in de tempel, waar alle Joden bijeenkomen, en er is niets wat Ik in het geheim heb gesproken.” (Joh 18:20 WV78)

Zo werden de eerste stenen voor de Christenheid eigenlijk in die synagogen en tempels gelegd.

Toen hij gevangen genomen was daagde Jezus zijn aanklagers uit om aan te geven waar  en welke dingen hij zou verkeerd gezegd hebben. Hij vroeg zijn aanklagers dan ook getuigen naar voren te brengen om dit te laten zien!

Ananias gaf toen het probleem door aan Kajafas, de Hogepriester die Jezus op zijn beurt  naar Pilatus stuurde. Als Pilatus wil weten waarvan hij wordt beschuldigd, zeggen ze ontwijkend:

“Als deze man geen kwaad deed, zouden wij hem niet aan u hebben uitgeleverd” (Johannes 18 vers 30).

Ze hebben Pilatus nodig om Jezus zijn dood goed te keuren; we krijgen de indruk dat ze hem niet zouden stenigen en de gevolgen ervan riskeren, zoals ze later met Stefanus deden.

Pilatus vraagt ​​Jezus ook wat hij heeft gedaan, waarop Jezus te kennen geeft dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is, waarbij hij bedoelt dat deze wereld hem geen koninkrijk kan geven. Zijn koninkrijk zal niet komen als resultaat van menselijke inspanningen. Jezus brengt Pilatus verder in verwarring door te zeggen:

“Ik ben in de wereld gekomen – om van de waarheid te getuigen”.

Dan voegt hij eraan toe:

“luistert iedereen die van de waarheid is naar mijn stem?” (Johannes 18:37).

Hieruit moeten wij opmaken dat zij die in de waarheid zijn naar Jezus stem luisteren.

In hoofdstuk 17 lezen we het gebed van Jezus (vers 1).

‘Heilig hen [zijn ware volgelingen] in de waarheid; uw woord is de waarheid … ter wille van hen wijd ik mijzelf toe, opdat zij in waarheid geheiligd mogen worden ”(vers 17,19).

Heiligen betekent heilig worden gemaakt, afgezonderd van de rest – apart geplaatst worden – van degenen die geen enkele toezegging willen doen.

Alleen degenen die geïnteresseerd zijn in wat echt waar is, luisteren en handelen naar wat ze horen. De wereld is vol halve waarheden en misleidingen; dit is vooral duidelijk in de politiek.
De boodschap van Jezus is de enige echt belangrijke waarheid in de wereld!
Pilatus ‘laatste vraag is –

“Wat is waarheid?” (vers 38).

We vermoeden dat dit in de zin van spot wordt gevraagd, maar de context geeft geen duidelijke aanwijzing. Gezien de lui die hem omringen, kan men zich een houding van spot voorstellen – niets is echt waar, iedereen geeft zijn eigen draai aan wat ze zeggen!

Zoeken en geloven we echt vanuit het diepst van ons hart de echte waarheid?

Jezus weet het! De manier waarop we praten en handelen – bewijst of we dat doen.

Als wij inzicht in de Waarheid wensen te krijgen moeten wij de menselijke leerstellingen of dogma’s opzij durven plaatsen om enkel af te gaan op de woorden zoals zij in de Heilige Schrift of Bijbel neergeschreven staan.

+

Voorgaande

Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden

Het begin van Jezus #4 Aangekondigde te komen Verlosser

Het begin van Jezus #5 Aankondigingsteksten uit de Schrift

Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen

Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham

Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God

Het begin van Jezus #9 Een kwestie van Toekomst

Het begin van Jezus #10 Een Heraut kondigt aan

Het begin van Jezus #11 Goddelijk verwezenlijkt en niet geïncarneerd

Het begin van Jezus #12 Gezalfd na Johannes de Doper

Het begin van Jezus #13 Een te komen mens

Addendum 2: Vlees geworden woord

Jezus Christus De Zoon van Adam, de Zoon van God

Hosanna Zoon van David

Overdenking: “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij …” (Op. 22:12)

Overdenking: De ware Christus: een mens als wij en toch volmaakt

++

Lees ook

 1. Beloften van God
 2. Christadelfiaanse geloofspunten #2 Jezus de zoon van God
 3. Christadelfiaanse geloofspunten #6 Redding uit vrouw van het nageslacht van koning David
 4. Christadelfiaanse geloofspunten #14 Koninkrijk van God aan het nageslacht van Abraham en David toekomend
 5. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 6. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 7. Wie zijt Gij, Here?
 8. Jesjoea … wie bent u? 
 9. Jezus is Niet God
 10. Gezondene van God
 11. Jezus de gezonden afgezant van God
 12. De Gezalfde en de eerste dag van de feestperiode van Ongezuurde Broden
 13. Gevangenneming en terechtstelling van Christus Jezus
 14. Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus
 15. Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed
 16. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 17. Dienaar van zijn Vader
 18. Een Messias om te Sterven
 19. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 20. Aan wie trouw zijn
 21. God heeft nooit Zijn Naam veranderd en zal deze ook niet veranderen

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bedenking, Christen zijn, Christenheid, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

5 reacties op Overdenking voor vandaag: Al of niet luisterend naar de mensenzoon Jezus en de Waarheid opzoekend

 1. Pingback: De woorden van Jezus niet alleen horen maar ze ook opvolgen | Broeders in Christus

 2. Pingback: Een Bijbels antwoord op uw vraag naar aanleiding van ons geloof dat Jezus niet God was van in het begin | From guestwriters

 3. Pingback: Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk. – Some View on the World

 4. Pingback: De roeping van Christus #2 – Belgische Broeders In Christus

 5. Pingback: Zacharia: de profeet van Israëls herstel #7 Heiligheid behoort Jehovah toe – Belgische Broeders In Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.