Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham

Vlak voordat Adam en Eva uit de Tuin van Eden werden weggestuurd werd in dat Aards Paradijs door God een belofte gemaakt van een te komen slangenvertreder die de gehele mensheid zou komen verlossen.

Jan Brueghel de Oude en Peter Paul Rubens - Het aards paradijs met de zondeval van Adam en Eva

Het aards paradijs met de zondeval van Adam en Eva - 1615 Jan Brueghel de Oude en Peter Paul Rubens

Duidelijk werd er naar de toekomst verwezen. De beloofde slangenvertreder zou een Nieuwe of Tweede Adam zijn. Eveneens zou hij ook een zoon van Abraham zijn. Een Jood geboren waardoor er een recht naar de eerste aanbieding van redding zal kunnen plaats vinden. Redding kwam naar hem in de zin dat zijn hart van zonde en eigen ingenomenheid naar God en rechtschapenheid werd gedraaid. Jezus, de kleinzoon van Eli, had geloof in Abraham en zou hierdoor zoals die anderen die geloof in Abraham stelden, tot één van zijn kinderen kunnen gerekend worden. Jezus zal later ook diegenen die Abraham erkennen aanzien als echte zonen van Abraham. Ook al mochten dezen nog afgedwaald of verward zijn, juist voor hen zou Jezus komen om hen te  zoeken en te redden.

Jesus zeide tot hem: Heden is er heil over dit huis gekomen; ook hij is een kind van Abraham. Want de Mensenzoon is gekomen, om te zoeken en te redden wat verloren was. Daar ook \@de anderen\@ dit hoorden, voegde Hij er een gelijkenis aan toe, omdat Hij dicht bij Jerusalem was, en men nu dacht, dat het koninkrijk Gods terstond zou verschijnen. Hij sprak dus: Een man van hoge geboorte reisde eens naar een ver land, om er de koninklijke waardigheid te ontvangen, en dan terug te keren.” (Lukas 19:9-12 Canis)

Voor ons kan dit dan een verzekering zijn dat iedereen die het geloof van Abraham heeft als kinderen van Abraham kan geteld worden als zij in hun geloof ook volgelingen van Jezus zijn.

Wanneer de apostel Mattheus (Levi) uit Galilea, aan ons de stamboom geeft kunnen wij duidelijk de aansluiting van Jeshua/Jezus met Adam, de Stamvader Abraham en David zien. In zijn 1st hoofdstuk verzorgt hij basisinformatie over de oorsprong van Jezus, GENESE van Jezus. Zijn geboorteakte is in de Bijbel gecertificeerd en gegarandeerd. Voor Mattheus is dit niet slechts zijn geboorte, maar zijn oorsprong (GENESE, met één “nee”, Griekse letter n, in de beste manuscripten). Datzelfde woord GENESE opent het volledige Nieuwe Testament — en geeft ons zo de genealogie van de Zoon van God.

In dat eerste boek van het Nieuwe Testament krijgen wij de openbaring van de Koning der koningen, zijn wonderbaarlijke geboorte, het begin van zijn leven, zijn erkenning door God zijn Vader in de hemel bij zijn geboorte met vervolgens zijn openbaar leven, prediking, en wonderen die laten zien dat dit wel een zeer bijzondere man is in deze wereld. Maar duidelijk is hij de voortzetting van het geslacht van Adam en Eva, de eerste mensen en vervolgens uit het geslacht van de koning David.

Luther bible double page

Geslachtslijn van Jezus - 1ste Hoofdstuk uit het Evangelie van Mattheus - Luther Bijbel 1523/24 Georg Lemberger

“Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham. Abraham gewon Izak, en Izak gewon Jakob, en Jakob gewon Juda, en zijn broeders; En Juda gewon Fares en Zara bij Thamar; en Fares gewon Esrom, en Esrom gewon Aram; En Aram gewon Aminadab, en Aminadab gewon Nahasson, en Nahasson gewon Salmon; En Salmon gewon Booz bij Rachab, en Booz gewon Obed bij Ruth, en Obed gewon Jessai; En Jessai gewon David, den koning; en David, de koning, gewon Salomon bij degene, die Uria’s [vrouw] [was] [geweest]; En Salomon gewon Roboam, en Roboam gewon Abia, en Abia gewon Asa; En Asa gewon Josafat, en Josafat gewon Joram, en Joram gewon Ozias; En Ozias gewon Joatham, en Joatham gewon Achaz, en Achaz gewon Ezekias; En Ezekias gewon Manasse, en Manasse gewon Amon, en Amon gewon Josias; En Josias gewon Jechonias, en zijn broeders, omtrent de Babylonische overvoering. En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salathiel, en Salathiel gewon Zorobabel; En Zorobabel gewon Abiud, en Abiud gewon Eljakim, en Eljakim gewon Azor; En Azor gewon Sadok, en Sadok gewon Achim, en Achim gewon Elihud; En Elihud gewon Eleazar, en Eleazar gewon Matthan, en Matthan gewon Jakob; En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd Christus. Al de geslachten dan, van Abraham tot David, [zijn] veertien geslachten; en van David tot de Babylonische overvoering, [zijn] veertien geslachten; en van de Babylonische overvoering tot Christus, [zijn] veertien geslachten.” (Mattheüs 1:1-17 STV)

Jarenlang hadden de mensen uitgekeken naar iemand die hen vrede zou kunnen brengen. De Joden waren er van overtuigd dat de belofte gedaan aan Abraham hen zou toekomen. De reeds eeuwen geleden door God beloofde leider zou uit hun natie ontstaan. Zij waren overtuigd dat hij hen uit hun lijden en verdrukking zou komen verlossen. Wel beseften velen nog niet ten volle dat die man die zou komen ook een periode zou inleiden die naar het Einde der Tijden zou leiden. Want die Verlosser zou sterven, opstaan uit de doden en wederkeren om te oordelen levenden en doden. Hij zou komen om de Wetten van Mozes en de woorden van de profeten niet opzij te schuiven maar er de volle betekenis aan te geven. De gelovigen in Mozes, Abraham en Jezus zouden moeten weten dat de dood op hen zou wachten.

“Meent niet dat ik ben gekomen om de Wet of de profeten los te laten; ik ben niet gekomen om los te laten maar om te vervullen;” (Mattheüs 5:17 NB)
“Want de levenden wéten tenminste dat zij sterven gaan,- en de gestorvenen weten helemaal niets; en loon is er voor hen niet meer bij, want hun nagedachtenis wordt vergeten.” (Prediker 9:5 NB)
“hij heeft aan ons afgekondigd dat wij aan de gemeenschap moesten prediken en betuigen dat hij de door God aangewezen rechter is van levenden en doden;” (Handelingen 10:42 NB)

Adam comes to Eden

Adam kont tot Eden - mosaic in Monreale Cathedral - Foto Sibeaster

Het is dat Boek der levenden en doden dat maar kon opgesteld worden na de zondeval omdat het daarvoor niet nodig was. Pas na de verkeerde keuze van Eva en de verleiding van Adam werd het nageslacht van hen belast met de erfzonde. Jezus die dat boek ter hand zou nemen was ook slechts nodig na de zondeval, want daarvoor was geen redder nodig noch iemand om het Boek van de levenden en doden ter hand te nemen.

“het beest dat je gezien hebt, was er en is niet; het zal opkomen uit de afgrond en zijn ondergang tegemoet gaan; en de bewoners van de aarde wier naam niet geschreven staat in het boek des levens van vóór de grondlegging der wereld, zullen zich verbazen als ze zien, dat het beest was en niet is en toch zijn zal;” (Openbaring 17:8 NB)
“En geenszins zal in haar ook maar iets ongewijds binnenkomen, evenmin wie gruwel en leugen doet,- alleen zij die geschreven staan in het boek des levens van het lam.” (Openbaring 21:27 NB)

Met de aankondiging van een verdelger van de dood kunnen wij zien dat die slangenvertreder ook de aankondiger zal zijn van een Einde der Tijden, namelijk de tijd van zondeval zal door hem vernietigd worden en met hem zal een nieuw tijdperk ingaan en aldus een Nieuwe Wereld. Zo ook zou men kunnen zeggen dat als het werk volbracht zal zijn van die beloofde verlosser met die Nieuwe Wereld ook een Nieuwe Schepping zal aangebroken zijn, waarop dan God uiteindelijk die tot nu toe niet uitgesproken woorden, voor de laatste scheppingsdag zal kunnen uitspreken: “En God zag dat het goed was.”

Verscheidene boodschappers kondigden die laatste heraut aan, waarbij wat verwarring kwam onder twee neven zo een twee millennia geleden.*

Diegene die zou komen ging werkelijk iemand zijn van vlees en bloed uit die geslachtslijn van Abraham. Zoals Abraham een kind van de Allerhoogste was zo zou de komende verlosser uit zijn geslacht na de koning David komen en een nog bijzondere Zoon van God zijn. Zoals Abraham en koning David van vlees en bloed waren zouden hun afstammelingen dat ook zijn. Voor zo ver dat de kinderen van Abraham deelgenoten zijn van  vlees en bloed,  evenzo hij ook zichzelf deelnemen aan datzelfde. Hij zou het niet achtten om op hem een natuur van engelen te nemen, maar hij nam zichzelf wel het zaad van Abraham aan.

Jesus meets the daughters of Jerusalem Zarnowiec

Jezus droeg zijn kruis om de dood voor velen te ondergaan en een losprijs te betalen voor de zonden van allen

“Welnu, omdat de kinderen deel hebben aan vlees en bloed, daarom was ook Hij daaraan deelachtig, om door de Dood hem machteloos te maken, die macht had over de dood, en dat is de duivel; en om allen te verlossen, die uit vrees voor de dood heel hun leven in slavernij zouden verkeren. Niet engelen toch trok Hij Zich aan, maar Abrahams zaad trok Hij Zich aan. En daarom moest Hij in alles gelijk worden aan zijn broeders, opdat Hij in hun betrekkingen tot God een barmhartig en getrouw Hogepriester zou zijn tot uitboeting der zonde van het volk.” (Hebreeën 2:14-17 Canis)

Redding tot de mensen kon ook slechts door een mens komen, daar de fout begaan was door een mens. Uit de maagd Maria voortgekomen in de geslachtslijn van David kon hij om die reden in alle dingen het gelijke aan zijn levensgenoten en hen als zijn broer of zuster beschouwen. Door zijn acties, die ten tijde van Abraham nog in de toekomst moesten gebeuren kon hij tot zonde voor ons gemaakt gemaakt worden al hoewel hij zelf zich nooit heeft bezondigd.

“Hem, die geen zonde heeft gekend, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat we door Hem zouden worden: gerechtigheid Gods.” (2 Corinthiërs 5:21 Canis)

De rechtvaardige die door God gezonden zou worden kon anderen rechtvaardigheid betonen. Mits hij een zondeloos karakter had zou dit enkel maar toepasselijk kunnen zijn op zijn lichamelijke constitutie. Via zijn aardse moeder Maria was namelijk ook de de zonde-natuur van Adam overgebracht op haar zoon, Jezus/Jeshua. Zoals Paul elders zegt stuurde God zijn Zoon in de gelijkenis van zondig vlees.

“Wat de Wet niet vermocht, machteloos als ze was door het vlees, \@dat heeft\@ God \@gedaan\@: Door zijn eigen Zoon te zenden in de gedaante van het zondige vlees en terwille van de zonde, heeft Hij de zonde veroordeeld in het Vlees,” (Romeinen 8:3 Canis)
“Maar toen de volheid van de tijd was gekomen, heeft God zijn eigen Zoon gezonden, die uit een vrouw werd geboren en geboren werd onder de Wet,” (Galaten 4:4 Canis)
“over zijn Zoon: die naar het Vlees uit Davids zaad is gesproten,” (Romeinen 1:3 Canis)
“Mannen van Israël, hoort deze woorden: Jesus van Názaret, een man, voor wien God bij u heeft getuigd door krachten en wonderen en tekenen, welke God, zo gij weet, door Hem in uw midden verrichtte:” (Handelingen 2:22 Canis)

De op een speciale wijze tot stand gebrachte mens Jeshua, werd aangekondigd aan een wereldse vrouw. Haar kind mocht van het zaad van David volgens het vlees zijn welk de  man tot leven zou brengen welke door God goedgekeurd kon worden en aanschouwd als zijn geliefde zoon uit het geslacht van die andere gezalfde.

“”Raakt mijn gezalfden niet aan, En doet mijn profeten geen leed!”” (Psalmen 105:15 Canis)
“Een onbekwaam boodschapper brengt ongeluk aan, Een betrouwbaar gezant wendt het af.” (Spreuken 13:17 Canis)
“Wie is nu de trouwe en voorzichtige knecht, dien de meester over zijn ondergeschikten heeft gesteld. om hun spijs te geven te rechter tijd?” (Mattheüs 24:45 Canis)
“Ze zal een zoon baren, en ge zult Hem Jesus noemen; want Hij zal zijn volk verlossen van hun zonden.” (Mattheüs 1:21 Canis)
“En zie, een stem uit de hemel sprak: Deze is mijn beminde Zoon, in wien Ik mijn welbehagen heb.” (Mattheüs 3:17 Canis)
“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eengeboren Zoon heeft gegeven: opdat allen die in Hem geloven, niet verloren zouden gaan, maar het eeuwige leven zouden hebben.” (Johannes 3:16 Canis)

Wonderen of mirakels, zijn profetische woorden en uitvoerige uitleggingen van de Heilige Schrift met de vele tekens moesten een bewijs vormen dat het God was die hem genadig was en ter beschikking van  Israël gaf. De Israëlieten konden zelf kiezen of zij wilden luisteren naar de woorden van Jezus de Nazoreeër die hen van Godswege was aangewezen door machtige daden, wonderen en tekenen, die God door hem in hun midden heeft verricht, of zij konden zoals velen vandaag nog steeds doen, hem niet herkennen noch erkennen als de beloofde Verlosser of Messias.

De oorspronkelijke hater van de volgelingen van Jezus, de devote Jood Saul, later beter gekend als de apostel Paulus spreekt over hem die hij bevocht als de gezondene of “de man Christus Jezus” welke de enige zou zijn die voor ons bij God zou kunnen gaan bemiddelen.

“Want er is één God, en ook één Middelaar tussen God en de mensen, de Mens Jesus Christus,” (1 Timotheüs 2:5 Canis)

Megala15

Jezus wenste enkel de Wil van zijn Vader te doen - Jezus in de tuin van Getshemane biddend tot zijn Vader "Niet mijn wil geschiede maar de Uwe"

Die man uit Nazareth was evenals Adam beproefd geworden en gedisciplineerd als Adam was, maar slaagde daarin waar Adam verzuimde. Als de 1° Adam was hij een rechtstreekse creatie van God, door dat hij door de Kracht van God (de Heilige Geest) in de moederschoot is geplaatst geworden. In die zin is hij dus opnieuw een creatie van God, die Hij rechtstreeks deed en aldus een 2° Adam creëerde. Hoewel hij een eenvoudige zoon was, van een gewone vakman, leerde hij gehoorzaamheid door de dingen die hij leed. En ook al was hij bewust van zijn opdracht dacht hij er nooit aan om zich de gelijke van God te noemen. Hij was de Zoon van God en als mensenzoon de uiting van God door geest-macht, maar niet God hemzelf. Die manifestatie van het goddelijke in hem kon mensen in vervoering brengen en getuigenis doen afleggen van zijn goddelijkheid.** Jezus zelf wist ook dat hij niets kon verrichten zonder de Kracht van God. Ook zal hij na het “Einde der Tijden”, na zijn terugkeer, de rapture en de be- en veroordeling van de levenden en doden, en de opstelling van het Koninkrijk van God, alles overhandigen aan zijn Vader, die ook onze Vader is. Zij die dan met Jezus Christus toegang hebben verkregen zullen samen met hem kunnen verzamelenen onder hem staan, terwijl Christus Jezus onder zijn Vader zal staan.

“ofschoon Hij bovendien zelfs de Zoon was, heeft Hij toch door zijn lijden de gehoorzaamheid geleerd,” (Hebreeën 5:8 Canis)
“Immers in Hem woont in werkelijkheid de ganse volheid der Godheid;” (Colossenzen 2:9 Canis)
“(8-6) Toch hebt Gij hem haast tot een godheid gemaakt, Hem met glorie en luister gekroond.” (Psalmen 8:5 Canis)
“Toen nu al het volk zich liet dopen, en ook Jesus gedoopt was, ging eensklaps, terwijl Hij aan het bidden was, de hemel open, en daalde de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem neer. En er klonk een stem uit de hemel: Gij zijt mijn welbeminde Zoon; in U heb Ik welbehagen. Toen Jesus optrad, was Hij ongeveer dertig jaar oud. Hij was, naar men meende, de zoon van Josef, den zoon van Eli,” (Lukas 3:21-23 Canis)
“Hoe God Jesus van Názaret met den Heiligen Geest en met kracht heeft gezalfd hoe Hij weldoende rondging en allen genas, die door den duivel werden beheerst, omdat God met Hem was.” (Handelingen 10:38 Canis)
“Gij hebt gehoord, dat Ik u zeide: Ik ga heen, maar Ik kom tot u terug. Zo gij Mij liefhadt, zoudt gij u verheugen, dat Ik naar den Vader ga; want de Vader is groter dan Ik.  — ” (Johannes 14:28 Canis)
“Laat dezelfde gezindheid onder u heersen, als ook in Christus Jesus was. Want hoewel Hij Gods gestalte bezat en zijn gelijkheid met God geen roof hoefde achten, heeft Hij toch er Zich van ontdaan, door de gestalte aan te nemen van een slaaf en gelijk te worden aan de mensen. En toen Hij uiterlijk als een mens werd bevonden, heeft Hij Zich nog vernederd, door gehoorzaam te worden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis.” (Filippenzen 2:5-8 Canis)
“Welnu, ik wil, dat gij wèl bedenkt: het hoofd van iederen man is Christus; het hoofd van de vrouw is de man; het hoofd van Christus is God.” (1 Corinthiërs 11:3 Canis)
“Zodra dus alles aan Hem onderworpen is, zal ook de Zoon Zichzelf onderwerpen aan Dengene, die alles aan Hem onderwierp, opdat God zij: Alles in allen.” (1 Corinthiërs 15:28 Canis)
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niets kan de Zoon doen uit Zichzelf, maar alleen wat Hij den Vader ziet doen; want al wat Deze doet, dat doet de Zoon eveneens.” (Johannes 5:19 Canis)

In Christus kunnen wij heel wat eigenschappen van God zien, omdat deze ook de werkelijke Vader is. Jezus heeft er ook alles aan gedaan om zijn Vader te behagen en in alles Zijn Wil te doen, al moest hij dan ook zijn leven opgeven voor velen. Door de daden van Jezus werd ons het hoogste leven vertoond. In hem hebben wij een hoofdgetuige en is ons de mogelijkheid gegeven te zien dat eeuwig leven, dat was met de Vader en nu ook tot  ons wordt vertoond.

“ja waarlijk, het Leven is verschenen en wij hebben het gezien; en wij leggen getuigenis af en brengen u de boodschap van het eeuwig Leven, dat bij den Vader was en aan ons is verschenen;” (1 Johannes 1:2 Canis)

Die Nieuwe Adam liet ons weten dat hij barmhartigheid wil en niet offerande. De Zoon des mensen is een Heer ook van de sabbat. Om die reden kon hij ook het recht hebben om op die dag mensen te genezen.  (Mattheüs 12) Als bezegelaar van een Nieuw Verbond kon hij de weg vrij maken voor een Nieuwe Schepping. Als zoon van Abraham zou zijn nageslacht ook als zonen van Abraham deelgenoten kunne worden van de Beloften van God en meer dan de zichtbare sterren inwoners kunnen zijn van Gods Koninkrijk.

“Zie, Ik zelf, Ik sluit mijn verbond met u, en met uw kroost na u,” (Genesis 9:9 Canis)
“Israël, wie is gelukkig als gij, Een volk door Jahweh gered? Hij is het schild van uw hulp, Het zwaard van uw glorie: Vijanden zullen u vleien En gij zult hun toppen betreden.” (Deuteronomium 33:29 Canis)
“Neen, Jahweh zal zijn volk niet verwerpen terwille van zijn machtige Naam; want Jahweh heeft u tot zijn volk willen maken!” (1 Samuël 12:22 Canis)
“(89-4) Ik heb een verbond met mijn uitverkorene gesloten, Een eed gezworen aan David, mijn dienaar:” (Psalmen 89:3 Canis)
“Zie, de dagen komen, Is de godsspraak van Jahweh, Dat Ik een verbond zal sluiten Met Israëls huis En het huis van Juda: Een nieuw verbond!” (Jeremia 31:31 Canis)
“Maar dit is het verbond, dat Ik sluit Met Israëls huis na deze dagen, spreekt Jahweh: Ik zal mijn wet in hun boezem leggen, Ik zal ze schrijven op hun hart; En Ik zal hun God, Zij zullen mijn volk zijn!” (Jeremia 31:33 Canis)
“want dit is mijn bloed van het Nieuwe Verbond, dat wordt vergoten voor velen tot vergiffenis der zonden.” (Mattheüs 26:28 Canis)

“Daarom verleen Ik u het koninkrijk, zoals mijn Vader het Mij heeft verleend:” (Lukas 22:29 Canis)
“Zo ook na de maaltijd de kelk, zeggende: “Deze kelk is het nieuwe Verbond in mijn Bloed. Doet dit, zo dikwijls gij drinkt, tot mijn gedachtenis.”” (1 Corinthiërs 11:25 Canis)
“die ons bekwaam heeft gemaakt, om bedienaars te worden van een nieuw Verbond, niet van de letter, maar van den Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.” (2 Corinthiërs 3:6 Canis)
“Simon heeft u uiteengezet, hoe God reeds vroeger genadig op de heidenen heeft neergezien, om zich uit hen een volk te kiezen, tot eer van zijn Naam.” (Handelingen 15:14 Canis)
“Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een aangeworven volk: om te verkondigen de deugden van Hem, die u riep uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht.” (1 Petrus 2:9 Canis)

God heeft in het verleden meerdere beloften geuit door Zijn Woord te geven. Dat Woord of die belofte werd vlees in de totstandkoming of geboorte van Jezus van Nazareth, Jeshua geboren te Bethlehem uit de maagd Maria.

“Dit is de zin der gelijkenis: Het zaad is Gods woord.” (Lukas 8:11 Canis)
“In het begin was het Woord; En het Woord was een God”  (Johannes 1:1 collegiant Reijnier Rooleeuw uitg. 1694)

Fotothek df pk 0000197 005 Jubiläumsfeier

Ook kinderen van verdoemden of verwensten maken kans om kinderen van abraham te zijn - Duise kinderen op jubileaumsverlof - Jubiläumsfeier 1946 Abraham Pisarek (1901–1983)

“dat wil zeggen: niet de kinderen naar het vlees zijn de kinderen van God, maar de kinderen der Belofte worden als kroost beschouwd.” (Romeinen 9:8 Canis)
“Zo heeft Isaias ook voorspeld: “Zo de Heer der legerscharen Ons geen kroost had nagelaten, Dan zouden we als Sódoma zijn geworden, En aan Gomorra gelijk.”” (Romeinen 9:29 Canis)
“Welnu, de Beloften zijn gedaan aan Abraham en aan zijn Zaad; er wordt niet gezegd: “aan zijn zaden,” alsof er spraak was van meerderen, maar “aan uw Zaad,” als van één, en dit is Christus.” (Galaten 3:16 Canis)

“en wanneer gij Christus toebehoort, dan zijt gij ook het kroost van Abraham en erfgenamen volgens Belofte.” (Galaten 3:29 Canis)

Children of abraham

Kinderen van Abraham - 2003 Rolf Groven

Vandaag is er geen Jood of heiden meer in de ogen van God voor hen die Jezus willen navolgen. Zij die namelijk Christus Jezus willen volgen zijn de vrijgekochten. Zij hebben gekozen om de losprijs die Jezus heeft betaald te aanvaarden. Als volgeling van Jezus, gedoopt in zijn naam, worden zij ook opgenomen als het zaad van Christus en het zaad van Abraham. Er is geen slaaf of vrije, er is geen man en vrouw: allen tezamen zijn dezen die die stap gemaakt hebben één gemaakt in de persoon van Jezus Christus. Maar als gij bij Christus hoort, dan zijt ge ook behorende tot Abraham, ‘nageslacht’, erfgenamen krachtens de belofte.

“Thans is er geen jood meer of heiden, geen slaaf en geen vrije, geen man en geen vrouw. Want allen zijt gij één in Christus Jesus; en wanneer gij Christus toebehoort, dan zijt gij ook het kroost van Abraham en erfgenamen volgens Belofte.” (Galaten 3:28-29 Canis)

+

* Zie het hoofdstuk over Johannes de Doper: Het begin van Jezus #++ Een Heraut kondigt aan

** Opgepast goddelijkheid is niet het zelfde als “God zijn”, zoals ook een godheid niet hetzelfde is als de enige Elohim, de God der goden, Jehovah, Schepper van hemel en aarde.

Voorgaand artikel: Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen

Bijbelaanhalingen: Het begin van Jezus #5 Aankondigingsteksten uit de Schrift

Vervolgt met:

Gedeelten van dit artikel kunnen in het Engels gevonden worden in de artikels op onze ecclesia website:
Parts of this article may be found in the English articles on our Ecclesia website:

 1. Jesus begotten Son of God #6 Anointed Son of God, Adam and Abraham
 2. On the Nature of Christ

++

Vindt ook:

 1. Uit u zal voorkomen degene die heerser in Israël zal worden
 2. Een “zaad” voor de zegening van de gehele mensheid gekomen door de familie van Abraham
 3. Gods beloften ook voor de zondige natuur
 4. Over de Gelijkheid aan God: 95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #8:64-75
 5. 95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #12 Om te herinneren #3 Betreft Jezus C
 6. 95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #12 Om te herinneren #1 God de Vader
 7. Wij moeten als Jezus zijn en in Christus zijn zoals Christus Jezus in God was, en dat betekend vast niet dat wij dan ook God zullen zijn: In elkaar zijn
 8. Wie zijt Gij, Here?
 9. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft
 10. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 11. Niet goddelijkheid van Christus toch
 12. God of een god
 13. God is geen mens
 14. Bedenkingen Verwarring tussen Jezus en God
 15. Christus mens gekomen voor zondaars te behouden: 95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #9:76-79
 16. Hoe kijken trinitariërs op tegen het gelijk christus worden
 17. Over de gezalfde en grote genezer: 95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #6:42-52
 18. Christus broer, meer dan een vriend, een speciaal begenadigde, leermeester, genezer, maar als Adam geen God: 95 stellingen Wittenberg Maarten Luther #2:6-13
 19. Hij die zit aan de Rechterhand van Zijn Vader
 20. Synode: Jezus annuleerde Bijbels ‘Gekozen volk’

Vindt ook in het Engels over de Koning der koningen het zaad van Abraham:

 1. True riches
 2. The way of the wheat grain! & Oneness of this love

+++

 

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Trinitarisme en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

23 reacties op Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham

 1. Pingback: Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God | Broeders in Christus

 2. Pingback: A Messiah to die « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: Een Messias om te Sterven « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 4. Pingback: Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Nazarene Commentary Luke 3:7-9 – Vipers, Repent! | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 6. Pingback: Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: De Verlosser 1 Senior en junior | Broeders in Christus

 9. Pingback: Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten – Questiontime – Vragenuurtje

 10. Pingback: De Verlosser 2 Zijn goddelijke kant | Broeders in Christus

 11. Pingback: De Verlosser 2 Zijn menselijke kant | Broeders in Christus

 12. Pingback: Addendum 2: Vlees geworden woord | Broeders in Christus

 13. Pingback: Plaatsing van Jezus door zogenaamd Bijbelstudie webruimte | Stepping Toes

 14. Pingback: Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 3 De Weg – een Joodse sekte – Jeshuaist

 16. Pingback: De vertrouwelijke omgang van God is met wie Hem vrezen” (Psalm 25:14) – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 17. Pingback: Antwoord op Vragen van lezers: Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden | From guestwriters

 18. Pingback: Toepassing van het nieuwe verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

 19. Pingback: Na meer dan een jaar van isolaties en vele doden – Jeshuaist

 20. Pingback: Overdenking voor vandaag: Al of niet luisterend naar de mensenzoon Jezus en de Waarheid opzoekend | Broeders in Christus

 21. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #21 Missie van het komend Koninkrijk – Belgische Broeders In Christus

 22. Pingback: Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden – Belgische Broeders In Christus

 23. Pingback: Een Bijbels antwoord op uw vraag naar aanleiding van ons geloof dat Jezus niet God was van in het begin | From guestwriters

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.