Voorbeelden voor een te volgen weg

In de bijbel vinden wij hoe de wereld ontstaan is en hoe God, naar Zijn eigen beeld, mensen op deze aardbol plaatste.

Van dat eerste koppel, dat zich niet als een te volgen voorbeeld opstelde, kwamen alle andere mensen voort. Maar al bij hun kinderen viel het op dat er weer zoiets verkeerd ging dat wij dat voorbeeld ook niet hoeven te volgen. Maar gelukkig kon men later toch nog meerdere mensen vinden die zochten welke weg ze hoorden te gaan om weer dichter bij de Schepper te komen en die het rechte pad naar God wisten te vinden.

Bij sommige mensen drong het genoeg door dat men een goede relatie moest hebben met Hem die alles rondom hen mogelijk maakte. Zij vonden ook dat zij een levenshouding moesten aannemen die getuigde van dankbaarheid naar Hem die zegeningen over hen bracht. Zelfs al waren zij fout gegaan beseften bepaalde mensen wel dat zij terug naar God hoorden te keren, en waren dan ook bereid berouw te tonen en de moeite te doen om niet meer die fouten te begaan. Vandaag moet dat ook nog steeds de houding zijn die een zondige mens moet aannemen.

Verscheidene mannen en vrouwen in de bijbel kwamen tot het besef dat zij Die Ene Goddelijke Schepper moesten eren en aanbidden maar ook niet enkel Zijn Naam aanroepen maar ook aan anderen kenbaar moesten maken.

Betreft de erkenning van Die God liep het niet allemaal zo mooi. Want de mens bleef hooghartig. In zijn ijdelheid ging hij er zelfs toe over om naar anderen te bewijzen dat zij ongelofelijke kunde hadden en wel tot aan God Zijn hemel konden rijken. Hiertoe gingen zij over tot het bouwen van een immens hoge toren die men van ver moest kunnen opmerken en het volk samen moest doen trekken naar die ene plaats.

Onder de Bijbelse figuren van Noah en Abraham op. De ene doordat hij bleef voortwerken aan de bouw van een ark midden in een woestijngebied, terwijl iedereen de spot met hem dreef en niet wenste te luisteren naar zijn waarschuwingen van een komende vloed. De andere eveneens door het geloof dat hij stelde in zijn hemelse Vader. Ditmaal om zijn eigen familie en nageslacht dat God hem beloofde.

Met Abraham krijgen wij een karakter te zien waarin God Zijn vertrouwen toonde en Abraham wederzijds vertrouwen in God toonde. In de openbaring van de naam Jehovah hoort het plaatje van goedheid en liefde, de hoofdeigenschap van God. Het is namelijk zo dat Zijn goedertierenheid komt voort uit wat God is, wil zijn en zal doen voor mensen met wie Hij Zich verbonden heeft.

“5  Toen daalde Jehovah neer in een wolk, terwijl Moses daar op Hem wachtte en Jehovah aanriep bij zijn Naam. 6 Nu ging Jehovah voor hem langs en riep uit:
De Heer Jehovah is een barmhartige, liefdevolle en ontfermende God, genadig, vol van liefde en waarachtige trouw, 7 die duizenden geslachten Zijn genade bewijst, die schuld, misdaden, fouten en zonden vergeeft, zonder ze ongestraft te laten, maar voor de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat boeten, ze wreekt tot in het derde en vierde geslacht.” (Ex 34:5-7)

Abrahams geloof in Gods beloften blijkt al uit de wijze waarop hij zijn vertrouwensknecht naar zijn familie stuurt, in de hoop dat daar een geschikte vrouw voor zijn zoon Isaak zal te vinden zijn. Bij de aanduiding van een vrouw door de knecht gelooft Abraham ook in Gods Hand. Ook de knecht rekende op Gods uitverkiezing:

“Toen sprak hij: ‘Jehovah, God van mijn meester Abraham, als u mijn meester Abraham genegen bent, wees hem genadig en laat het mij dan zo vergaan:” (Ge 24:12)

“26 Toen viel de man op zijn knieën, boog zich neer voor Jehovah 27 en zei: ‘Geprezen zij Jehovah, de God van mijn meester Abraham, die mijn meester zijn genegenheid en trouw niet heeft onthouden. Want Jehovah heeft mij naar het huis van mijn meesters verwanten gebracht.’” (Ge 24:26-27)

Abraham weet maar al te goed dat God een god van Zijn Woord is. Hij beseft maar al te goed dat God nooit liegt en steeds Zijn Woord houdt. Dat is trouwens ook een van de verwachtingen die God inhoudt voor al Zijn schepselen. Hij hoopt dat Zijn schepselen zullen beseffen dat ze het best bij en met Hem zijn en dat leugen ook niet in hen zal zijn.

Jehovah bestendigt Zijn verbonden en zich daaraan vasthoudend zal Hij ze niet beëindigen. Zo als de lui in de oudheid uitkeken naar de vervulling van Gods beloften moeten de mensen dat vandaag ook doen.
De mens moet ook beseffen dat wat Jehovah zegt de waarheid is en ook al zullen heel wat mensen er alles aan doen om God en Zijn Plannen te dwarsbomen, zullen deze toch verwezenlijkt worden. En dat is ook waarin Abraham zijn geloof uit putte, dat rotsvast vertrouwen dat God Zijn beloften zal waar maken.

Ook al probeerden meerderen Gods Volk uit te dunnen zal het nageslacht van Abraham door de lijn van Isaak en Jakob groot in aantal worden, en zal God hen tot Zijn volk laten herkennen, door datgene wat in een verbond is gegoten met hen te laten vervullen door de troon van het Rijk over te dragen aan Zijn welbeminde zoon, Jezus, de Christus, Koning der Joden.

Voor ons moet het duidelijk zijn dat Abraham door God is verkozen en uitverkoren. Wij beseffen dat Jehovah hem met rede heeft uitverkoren en dat die man zich bereid had verklaard om de bevelen van zijn God op te volgen. Voor ons moet deze man van geloof een voorbeeld zijn omdat hij zich hield aan de wegen van God en bleef doen wat recht en goed is; opdat de Soevereine Heer op Abraham kon laten komen hetgeen Hij hem toegezegd heeft.

“ Ik heb hem immers uitverkoren; zijn zonen en zijn nageslacht moet hij leren, zich door een rechtschapen en deugdzaam leven aan de weg van Jahwe te houden, dan kan Jahwe zijn plan met Abraham verwerkelijken.’” (Ge 18:19 WV78)

In navolging van Abraham hebben wij ook dezelfde mogelijkheid om al of niet Jehovah God te volgen en Zijn wegen te bewandelen.

File:Pieter Bruegel the Elder - The Tower of Babel (Vienna) - Google Art Project.jpg

De menselijke betrachting om tot hoog in de lucht te gaan om dicht bij God te zijn. – Pieter Bruegel de Oude zijn voorstelling van de Toren van Babel (olieverfschildering op eikenhout 1563)

Terwijl het volk van Nimrod dacht met het bouwen van een zeer hoge structuur die kilometers ver in de omtrek te zien was, dat zij al de aandacht van de mensen op hen zouden krijgen, had Abraham zulk geen bouwsels nodig om aandacht naar hem toe te trekken, want hij wist trouwens dat alle aandacht naar zijn God hoorde te gaan.
Voor degenen die de weg van de wereld willen bewandelen en ernaar streven zichzelf te verheerlijken in plaats van God te verheerlijken volgt er in de bijbel een heilzame les. Na het zien van de ambities van de mensen om naar boven op te bouwen, bootste God misschien hun taal na door te zeggen:

“ Laten Wij neerdalen en verwarring brengen in hun taal, zodat de een niet meer verstaat wat de ander zegt.’” (Ge 11:7 WV78)

Terwijl de mensheid probeerde om naar de hemel op te bouwen en dat zelfs nog tot in de 19de eeuw deed met haar kerktorens, en zich daarbij impliciet zichzelf wilde verheffen tot de positie van God, komt God naar beneden.

Nadat Jehovah de ambities van de mensheid heeft gade heeft geslagen, besloot Hij om “hun taal te verwarren” (vers 7) en hen te verspreiden (vers 8). Met andere woorden, precies wat deze groep mensen probeerde te voorkomen, vond plaats. De les moet duidelijk blijken. In de Tuin van Eden had God de mens opgedragen zich uit te breiden over de gehele aarde.

“ God zegende hen, en God sprak tot hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’” (Ge 1:28 WV78)

“ Toen zegende God Noach met zijn zonen en zei tot hem: ‘Wees vruchtbaar, word talrijk en bevolk de aarde.” (Ge 9:1 WV78)

“ Ik blijf u mijn gunsten schenken; Ik maak u vruchtbaar en talrijk. Mijn verbond met u blijf Ik trouw.” (Le 26:9 WV78)

Door alle mensen enkel op één plek te verzamelen werd er ingegaan tegen de wens van God. Die mensen die hun eigen gedachten wensten door te voeren gingen hun weg, of de weg van de wereld, maar niet Gods Weg. Wij zien dan ook hoe hun plan faalde en hoe het tot een chaos kwam. Er kwam spraakverwarring, welk ook onderlinge onenigheden en spanningen teweeg bracht. Uiteindelijk gingen de mensen uit die stad weg en gingen naar alle windhoeken verspreiden, zoals uiteindelijk ook het plan van God was. Het volgen van de weg van de wereld in plaats van de weg van God zal altijd in verwarring eindigen en uiteindelijk de dood.

In Genesis 12 verschijnt God voor het eerst aan Abraham en zegt hem naar een land te gaan dat God hem zou laten zien. In tegenstelling tot de vlakte in het land van Shouar waarover die mensen van de wereld lijken over gestruikeld te hebben en doelloos kwamen over rond te wandelen, was Abraham bestemd voor een zeer specifieke plaats – het beloofde land. Ook al kwam het hem in zijn leven niet helemaal toe en zag hij, noch zijn zonen, dat Koninkrijk verwezenlijkt worden. Toch bleef hij getrouw in de beloftevolle woorden van God geloven en rekende hij er op dat zijn familie gezegend zou worden.

“ Ik zal zegenen die u zegenen, maar die u versmaadt zal Ik vervloeken. Door u zal zegen komen over alle geslachten op aarde.’” (Ge 12:3 WV78)

Die zegen van God is ook de zegen waarop wij moeten hopen en vertrouwen. God zal in ieder geval Zijn beloften na komen. Dat mensen hun beloften nakomen is helemaal niet zeker. In tegendeel zien wij doorheen de geschiedenis dat de mens meermaals zijn beloften niet na gekomen is en dat hij veelvuldig niet te vertrouwen is. Toch valt het op dat de meerderheid van de mensen toch meer geloof blijft hechten aan die mensen dan aan de God Die Zijn Woord wel houdt.

God beloofde Abraham, als hij Gods weg zou volge, een groots rijk. Met andere woorden, terwijl de mensen in hoofdstuk 11 probeerden samen te blijven en een soort permanente verblijfplaats te maken in het land van Seinar, en uiteindelijk in het buitenland verstrooid werden (en dus zeer verschillende groepen mensen werden), doet God beloften aan Abraham die ten goede komen aan alle families van de aarde. Of, simpel gezegd, het volgen van de weg van God leidt tot zegeningen voor hen die hem volgen terwijl de weg van de wereld leidt naar het tegendeel.

De heerlijkheid van de mens is tijdelijk en vluchtig

“ Want alle vlees is als gras en heel zijn luister als een veldbloem. Het gras verdort, de bloem valt af,” (1Pe 1:24 WV78)

Wij wonen voor het ogenblik in een wereld waar alles vergankelijk is. De mens doet wel veel pogingen om dingen voor blijvend op te bouwen en spreekt zich uit om mensen beroemd te maken, maar om God te roemen is er geen plaats tegenwoordig.

Voor hen die uitgelachen worden voor hun hoop in God, is er echter wel de hoop van dat blijvende. Zij kunnen uitkijken naar een wereld waar alles anders zal zijn dan nu. Daar zal geen pijn en verdriet meer zijn. Daar zal geen verdorring of verval meer plaats grijpen. Daar zullen allen die op Gods weg wandelen hun hoop vervuld zien en mee maken dat er een veel groter en eeuwig gewicht van de glorie te ondervinden zal zijn.

“ De lichte kwelling van een ogenblik bezorgt ons een alles overtreffende, altijddurende volheid van glorie.” (2Co 4:17 WV78)

Altijd moet de mens zich afvragen op welke manier ze zich willen of moeten begeven. Willen wij als mens gewoon de massa volgen? Gaan we dezelfde richting als de meerderheid, de richting van de rest van de wereld, of gaan we in de richting die God ons voor legt, met trouwe Abraham?

We moeten natuurlijk onze richtsnoer nemen van de heer Jezus, die niet alleen op Gods weg liep, maar op zichzelf de manier werd waarmee een man of vrouw naar God toe kan komen. Want deze Nazareense leermeester gaf aan dat hij de te volgen weg is, die ook de waarheid en het leven op zich is. Hij geeft ook aan dat niemand nu tot de Vader komt zonder hem.

“ Jezus antwoordde hem: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.” (Joh 14:6 WV78)

Laten wij daarom bewust het juiste pad kiezen en Jezus als onze begeleider kiezen naar de Allerhoogste God boven alle goden.

+

Voorgaande

Begrijpend Zingen: Psalm 8: Wat is de mens…?

Aanroepen van Gods Naam

Fragiliteit en actie #3 Verleden en Vervolg

Fragiliteit en actie #9 Herval zondigheid

Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 5 Leven naar de Bijbel

Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 7 Vrienden van de Heer

++

Aansluitende lectuur

 1. Mens, mensheid en mensdom
 2. Plan van de Goddelijke Maker
 3. Beloften van God
 4. Gods beloften
 5. Verscheidene Verbondakkoorden 1 Eerste beloften en overeenkomsten
 6. Verscheidene Verbondakkoorden 4 Behouden van de Wet maar Zwak door het vlees
 7. Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam
 8. Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten
 9. God aanbidden
 10. Fundamenten van het Geloof: De goedertierenheid van God
 11. Overdenking voor vandaag: God + ik = Een Meerderheid
 12. Hoop
 13. Hoop op leven

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Christen zijn, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Levensvragen, Ontmoeting - Portret - Bijbelse figuren, Religie, Wereld, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

7 reacties op Voorbeelden voor een te volgen weg

 1. Pingback: Een stille week | From guestwriters

 2. Pingback: Kerk met toekomst | From guestwriters

 3. Pingback: Onder Adem zijnde maakt een taak hebbende – Jeshuaist

 4. Pingback: Coronatijd om na te denken en te werken aan een goede relatie met God | Broeders in Christus

 5. Pingback: Christenen horen niet passief te zijn – Some View on the World

 6. Pingback: Geloof in een vervolmaking van de mens en zijn omgeving – Some View on the World

 7. Pingback: Christenen die beweren te behoren tot het Volk van God en Israël tot hun heilig land willen uitroepen – Some View on the World

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.