Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak

Theologen en hun geloof

Hoge School voor ‘Godgeleerdheid’

Vooral in de jaren 80 van vorige eeuw kon men onder theologen zeer veel verschillende tegensprekende gedachten horen waarbij sommigen zelfs twijfelden over goddelijkheden, God zijn, Jezus en bepaalde getuigenissen in de Bijbel.

Er was zelfs vorige eeuw een Jezus-werkgroep bestaande uit meer dan honderd zogenaamde Bijbelgeleerden, die gezamenlijk de in de Bijbel opgetekende uitspraken van Jezus aan een grondig onderzoek hebben onderworpen.

Goddelijkheid

Dr. Robert W. Funk, hoogleraar religieuze studies en auteur van een aantal boeken over religieuze exegese bracht zeer vreemde conclusies van die Jezus-werkgroep naar voor. Hierbij zij hij woorden in The Weekend Australian:  “Nieuwtestamentici hebben zonder enige redelijke twijfel vastgesteld dat de Jezus uit de vroege christelijke documenten tot op zekere hoogte een fictie is die uit de christelijke verbeelding is voortgesproten.”

File:Dachstein StMartin 038.JPG

Vier goddelijke figuren met een zogenaamde ‘Moeder van God’, Jezus als ‘god de zoon’ met boven hem ‘god de Heilige Geest (als duif) en naast hem God de Vader

Hun conclusie was gevestigd mede op het feit dat zij uit de Bijbelboeken enkel konden opmaken dat Jezus niet God was en daarom moest de Christelijke leer wel gefundeerd zijn op een verzonnen verhaal. Zij vergaten echter dat de eerste christenen nooit over Jezus dachten als de God zijnde, maar dat het een valse leerstelling was die slechts enkele eeuwen na Jezus dood in voege is getreden. Ook hebben niet alle vroege maar ook latere  christenen zich vastgebeten in dat geloof van een Heilige Drie-eenheid.

Zij die vasthielden aan een geloof in slechts één God bleven de buitenbeentjes in het Christendom, maar waren steeds de ijverige verkondigers van het Ware Geloof in de Christenheid.

Men kan zich echter indenken welk een ontgoocheling sommige geestelijken moeten hebben nadat als zij na vele jaren theologische studies eindelijk de Bijbel meer gaan lezen, omdat zij preken moeten voorbereiden, zij tot heel andere ontdekkingen komen dan zij op die Theologische Hogescholen of Universiteiten geleerd hebben. Het niet overeenstemmen met het jaren lang gestudeerde brengt hen helemaal in verwarring en stelt hen dan, volgens hen, voor de keuze, ofwel een nieuw geloof aan te nemen, maar dan hun broodwinning kwijt te spelen, ofwel vast te houden aan de traditie van de Drie-eenheidsleer en er in voort gaan, ofwel het geloof afleggen en het als ketters te beschimpen.

Moderne Bijbelkritiek

Het gevaar van de exegese is dat het mensen tot heel andere inzichten kan brengen als zij daarvoor hadden, waardoor , indien zij geen voldoende persoonlijkheid hebben of indien zij meer tot de wereld dan tot God willen behoren, zij verward geraken en in de tegenspraak keuzes moeten maken die volgens hen ze in veiligheid stelt.

Seminarie

 

Die tegenspraak van gangbare ideeën maakt dat verder onderzoek dikwijls ondergraven wordt door verkeerde uitgangspunten. De moderne exege of moderne Bijbelkritiek heeft bij theologen meerdere tegen de Bijbel sprekende ideeën opgebracht in de laatste jaren en heeft dan ook die gedachten verder laten doorstromen in de scholing op seminaries en in theologische hogescholen waar zij onderwezen.

Buiten de theoloog

Misschien hebt u zich gehard tegen uitspraken van geleerden die de bijbel tegenspreken. Maar wanneer religieuze leiders de waarheidsgetrouwheid van het Bijbelverslag in twijfel trekken, vraagt u zich misschien af of de tijd is aangebroken uw eigen standpunt te herzien. Is het logisch in de bijbel te geloven als er in de religie en de godsdienstwetenschap zo veel intellectuelen zijn die dat blijkbaar niet doen?

File:University of Manchester - Whitworth Building.jpg

Oude gebouwen van de Universiteit van Manchester

Volgens F. F. Bruce, emeritus hoogleraar in de Bijbelkritiek en -exegese aan de Universiteit van Manchester moeten wij persoonlijk zelf de bijbel durven nemen zoals deze zich presenteert. Ook al is het niet mogelijk de waarheid van ieder detail in een geschrift uit de oudheid, hetzij in of buiten de bijbel, aan te tonen door middel van historische bewijsgronden. “Het is voldoende een redelijk vertrouwen te hebben in de algemene betrouwbaarheid van een schrijver; als die vaststaat, is er een a priori waarschijnlijkheid dat de details die hij vermeldt, waar zijn.” zegt hij. “De historische betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament wordt niet minder waarschijnlijk doordat christenen het als ‘heilige’ literatuur aanvaarden.”

Wij moeten niet afgaan op de betrouwbaarheid van theologen of godgeleerden omdat deze een hogere studie zouden hebben gevolgd. God noch Christus Jezus hebben ooit gezegd dat men eerst hoge school moest lopen om hen te kunnen verstaan. God heeft als liefhebbende Vader tot al Zijn schepselen gesproken. Het is nooit de bedoeling van God geweest om zodanig te praten tot de mens dat meerderen zouden uitgesloten worden omdat zij hem niet konden verstaan. Neen, God spreekt tot iedereen en wil dat iedereen Hem kan horen. Indien er iets onduidelijks was voor de mensen heeft God steeds de tijd genomen om Zich te verduidelijken.

Jehovah heeft ook Zijn zoon Jeshua (Jezus/Jesus) naar de wereld gezonden om de wereld Gods Woorden te verduidelijken voor dezen die nog geen duidelijkheid vonden in de Thora. In de Meesterverteller en hoogste Leraar Jezus van Nazareth, hebben wij onze voornaamste leraar. Wij hebben geen noodzaak in andere hoogleraren om Gods Woord te kunnen lezen of volgen. Indien wij ons nar God openstellen zal Hij ook in ons Zijn woorden laten doordringen en inzicht doen geven.

Betrouwbare Schrijvers

God zelf heeft mensen uitgekozen om zijn woorden op te tekenen. Indien wij geloven in God en Hem liefhebben als onze eigen goddelijke Vader, moeten wij er niet bang voor zijn dat God geen betrouwbare mensen zou hebben uitgekozen om Zijn Woorden duidelijk neer te schrijven voor de volgende generaties.

File:BL Harley Gospels 109r.jpg

Evangeliën – ‘Harley Golden Gospels’; ‘Codex Aureus’ – British Library Harley 2788

Alles wijst erop dat de oudtestamentische zo wel als de evangelieschrijvers betrouwbaar waren. Hoewel de nieuwtestamentische schrijvers af en toe verschillen in de wijze waarop zij de details presenteren, spreken zij elkaar niet tegen, net zoals twee getuigen van een verkeersongeval elkaar niet tegenspreken wanneer de één zegt dat een rode auto die van links kwam, botste tegen een groene auto die van rechts kwam, terwijl de ander zegt dat een Mercedes die in zuidelijke richting reed, botste tegen een Renault die in noordelijke richting reed.

Dat de Evangeliën in minder belangrijke details verschillen, is juist een sterke aanwijzing voor de waarheidsgetrouwheid ervan. Hadden hun schrijvers de mensen op bedrieglijke wijze in een mythe willen laten geloven, dan zouden zij hun verhalen beslist heel nauwkeurig op elkaar hebben afgestemd. zij zouden er zeer goed zorg voor gedragen hebben dat alles zodanig werd opgetekend dat het volledig in overeenstemming was en dat niemand over hun woorden zou kunnen twijfelen door er een ander werk van een kompaan bij te halen.

Naargelang de opleiding en functie van de auteur na de schrijver een bepaalde invalshoek en benaderde hij zijn lezers uit het oogpunt van zijn vorming en volgens de groep mensen tot wie de schrijver zich wenste te richten. De toehoorders bepaalden mee de taal van de schrijver. Daarom is het voor ons vandaag zo belangrijk om te weten wie de schrijver was en tot wie hij zich richtte.

Persoonlijke vorming en bekering

Meerdere eeuwen brachten Katholieken mensen tot het Christendom grotendeels door er voor te zorgen dat de mensen niet al te veel tradities moesten overboord gooien om tot het nieuwe geloof te komen. Over de gehele wereld kan men in de uitoefening van de Katholieke Godsdienst zien hoe die kerk zich altijd heeft aangepast aan de cultuur en gewoonten van de mensen in die streek.

File:Gelati gospel.jpg

Gelati Gospel, Georgia – 12° Eeuw

Toen enkele theologen in de vroege 16e eeuw tegen het Paaps regime in opstand kwamen namen zij het ook op zich dat er meer de nadruk moest gelegd worden op persoonlijke bekering en christelijke geloofsbeleving welke moest komen door het lezen van de Heilige Schrift. Zij hechtten minder belang aan sacramenten en overlevering. De reformatorische beweging bracht vijf sola’s of vijf Latijnse stellingen naar voor waarbij werd opgemerkt dat Genade een gave is die God ons rechtstreeks bereikt en geen bemiddeling behoeft. [Sola gratia (Alleen door genade)] Behalve dat er alleen Christus is die mag bemiddelen als Mensenzoon tussen God en de mens. [Solus Christus (Alleen Christus; soms Solo Christo, Alleen door Christus)] Ook al mocht Jezus sterven aan een paal voor alle mensen, komt toch enkel God de eer van Redding toe, omdat indien God Jezus Offerdaad niet als het ultieme zoenoffer en laatste losprijs zou aannemen, er nog steeds geen vergeving van zonden zou zijn met een tenietdoening van de dood. [Soli Deo gloria (Alle eer komt alleen God toe)]
Voor hen was het duidelijk uit de lezing van de Heilige Schrift dat Rechtvaardiging (vrij van zonden of door sommigen geïnterpreteerd als zondeloos worden voor God) alleen komt door geloof, niet door goede werken, al zijn deze wel nodig om de rechtvaardiging te kunnen blijven genieten. [Sola fide (Alleen door geloof)]

Maar het Geloof was niet iets dat zou moeten aangepast worden naargelang de streek waar men woonde. Het Geloof in God is universeel en moet over de gehele wereld het zelfde zijn en leiden tot de zelfde ering van God de Almachtige Vader. en dat geloof kan enkel en alleen maar gevonden worden door degelijk naar het Woord van God te luisteren en het op te volgen. Mits dat dat Woord van God opgetekend is in de Bestseller aller tijden, de Bijbel, is dat hét Boek der boeken dat wij in eerste instantie ter studie ter hand moeten nemen.

In Zijn Woord heeft God de mogelijkheid voorzien om ons helemaal om te vormen en te zetten naar Zijn hand en ons genade en beter leven te doen vinden.

“(84-13) Jahweh der heirscharen: Gelukkig de mens, die op U blijft vertrouwen!” (Psalmen 84:12 CANIS)

“Ik werp mij neer, naar uw heilige tempel gericht, En verheerlijk uw Naam, Om uw genade en trouw.” (Psalmen 138:2 CANIS)

“De volgende morgen trokken zij in alle vroegte naar de woestijn van Tekóa. En terwijl zij uitrukten, ging Josafat voor hen staan, en sprak: Juda, en gij burgers van Jerusalem, luistert naar mij! Vertrouwt op Jahweh, uw God, en gij blijft behouden; vertrouwt op zijn profeten en slaagt!” (2 Kronieken 20:20 CANIS)

“14 Gij echter, volhard in wat ge geleerd en gelovig aanvaard hebt; 15 omdat ge weet, van wien ge het hebt geleerd, en omdat ge van kindsbeen af de heilige Schriften kent, die u wijsheid ter zaligheid kunnen geven door het geloof in Christus Jesus. 16 De hele Schrift is door God ingegeven, en is nuttig tot onderrichting, weerlegging, terechtwijzing en opvoeding in de gerechtigheid; 17 opdat de man Gods er door volmaakt zou worden, en toegerust tot ieder goed werk.” (2 Timotheüs 3:14-17 CANIS)

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie luistert naar mijn woord, en in Hem gelooft, die Mij heeft gezonden, hij heeft het eeuwige leven, en in het gericht komt hij niet; maar hij is overgegaan van de dood tot het leven. —” (Johannes 5:24 CANIS)

“28  Ze zeiden Hem dan: Wat moeten we doen, om de werken Gods te verrichten? 29 Jesus antwoordde hun: Dit is het werk van God: dat gij gelooft in Hem, dien Hij gezonden heeft.” (Johannes 6:28-29 CANIS)

+

Voorgaand: Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie

Volgend: Hermeneutiek om uit te dragen #9 Fundamentalisme

++

Lees ook:

 1. Rond God de Allerhoogste
 2. Rond Jezus
 3. Heilige Drievuldigheid of Drie-Eenheid
 4. Is God Drie-eenheid
 5. Kennis en wijsheid door een Oud Boek
 6. De Bijbel of Heilige Schrift:Het woord van God of het woord van mensen
 7. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 8. De Bijbel als instructieboek
 9. De Bijbel als Gids +De Bijbel als Gids
 10. De Bijbel onze Gids
 11. Belangrijkheid van de Heilige Schrift
 12. Nut van het lezen van de Bijbel
 13. Het belang van het lezen van de Schrift
 14. Mijn exegese en hermeneutiek
 15. Narrativiteit en hermeneutiek in verband met een adequate praktische ethiek, door Paul van Tongeren: Ethische perspectieven en hermeneutiek
 16. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 17. Dagen en jaren die voorbij gaan maar het Woord blijft bestaan
 18. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 19. De kunst van het neerschrijven
 20. Oude spreekwijzen kennen om de Bijbel te begrijpen
 21. Volharding en Bijbelstudenten
 22. Een Naam voor een God #5 Zaaien van verwarring
 23. Missionaire hermeneutiek 1-5:Missionaire hermeneutiek 1/5; Missionaire hermeneutiek 2/5; Missionaire hermeneutiek 3/5; Missionaire hermeneutiek 4/5; Missionaire hermeneutiek 5/5
 24. Graven in woorden, theorieën en artefacten

+++

Over Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel of Heilige Schrift, Bijbelonderzoek, Christen zijn, Christendom, Drie-eenheid, Geschiedenis & Gebeurtenissen, Jehovah, JHWH, Jawheh, Elohim God, Yahuwah, Jezus Christus, Jesus, Jeshua, Jahushua, Religie, Woord van God en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

36 reacties op Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak

 1. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie | Broeders in Christus

 2. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #9 Fundamentalisme | Broeders in Christus

 3. Pingback: Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import | Marcus' s Space

 4. Pingback: Geïnspireerd Woord | Broeders in Christus

 5. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1 | Broeders in Christus

 6. Pingback: Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: Uitdagende vordering 3 Goddelijk geïnspireerd 2 Onfeilbare Woord van God | Broeders in Christus

 8. Pingback: Vindt meerdere teksten van ons ook op andere websites | Broeders in Christus

 9. Pingback: Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: Gods vergeten Woord 1 Inleiding | Broeders in Christus

 11. Pingback: Koran tegenover veel oudere Heilige Geschriften | Stepping Toes

 12. Pingback: Want het is geen leeg woord | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 13. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden | From guestwriters

 14. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat | From guestwriters

 15. Pingback: Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld | From guestwriters

 16. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 2 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 17. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 18. Pingback: De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen | From guestwriters

 19. Pingback: Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 20. Pingback: Wetenschap: God of afgod 1 Wat zijn wetenschap en Bijbel en hun raakvlakken | Stepping Toes

 21. Pingback: Paulus waarschuwt voor trotse Christenen – Jeshua-ists

 22. Pingback: Voor hen die met vele vragen zitten | Broeders in Christus

 23. Pingback: Antwoord op Vragen van lezers: God die zegt “Wij” | From guestwriters

 24. Pingback: Hij zag hem liggen | Broeders in Christus

 25. Pingback: Uit het land van Nazareth | Bijbelvorser = Bible Researcher

 26. Pingback: Angst van reguliere kerken #1 Aanvoerders van nieuw gezond zaad – Belgische Broeders In Christus

 27. Pingback: Angst van reguliere kerken #2 Naar de slag na 1975 – Belgische Broeders In Christus

 28. Pingback: Liefde voor God brengt voorkeur om Gods Wil te doen – Belgische Broeders In Christus

 29. Pingback: Hoe uniek is het christadelfianisme? – Belgische Broeders In Christus

 30. Pingback: Alleenvoelend bang om met anderen te verbinden om te groeien in geloof | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 31. Pingback: Geloof in een te interpreteren Boek – Belgische Broeders In Christus

 32. Pingback: Geloof in een veel bediscussieerd Boek – Belgische Broeders In Christus

 33. Pingback: Werk aan de winkel – Belgische Broeders In Christus

 34. Pingback: Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel – Some View on the World

 35. Pingback: Herfst, Leven en dood, genade, wedergeboorte en heiliging – Some View on the World

 36. Pingback: Voor een ware volger van Christus loopt niet altijd alles vlotjes | Broeders in Christus

Laat een Reactie achter - Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.